Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  10de generatie  Volgende
514. Duijrt Jacobs, zoon van Jacob Duijrts en Riemke Roelfs, werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk414 op 77-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Tot ca 1697 was hij landbouwer op de Monnikedijk te Hoogemeeden, Aduard. Daarna woonde hij op een boerderij van het klooster 'Porta Sanctae Maria' te Kuzemer (Oldekerk).

In 1697 was hij Provinciemeijer aan de Cuisemerdijk te Oldekerk. 415 416 417 "... Ten zuiden van Oldekerk is in 1204 te Cusemer (= mar of water van een man genaamd Cuse) vanuit het Bonifacius-klooster te Dokkum het Premonstratenser vrouwenklooster 'Porta Sanctae Mariae gesticht, dat in de volksmond onder invloed van de naam Cusemer verbasterde tot Kuise Marie".

Uit Spanheim, Provinciemeiers 1643-1697:
"... Tiewes Folkers Cuisemerdijk en Hindrickjen gebr: 36 gra:
Ao:1643 de dogter Anna vriester
Ao:1644 getr: an Date Jullens
Ao:1655 de wed: Anna getr: an Pieter Harkens
Ao:1694 Ariaan Derx
Ao:1697 Duirt Jacobs en Angenietie".

Uit Siemens, Huurders 1721:
"... 317.3 69 g. = Tonnis Jans
Ku.13 Ite Jacobs en vrouw
318.1 36 g. = Duurt Jacobs en Agneta (1721)
Ku.14 Tamme Jans en vrouw (1755)
318.2 12 g. = Mindelt Cornelis en Grietje
Ku.15 Hindrik Arents Staal en Anje Hindriks".

Hij was op 3 januari 1698 diacen en boekhouder te Oldekerk. Op deze dag werd hij gekozen.

Duijrt trouwde met Cornelliske Roelfs, dochter van Rolef Jacobs en NN, op 17 mei 1685 in Zuidhorn. Cornelliske werd geboren in Niekerk.

Notitie bij dit huwelijk: De proclamatie was op 5, 12 en 19 april 1685 te Zuidhorn.

Duijrt trouwde vervolgens met Agnietje Luirts op 23 januari 1687 in Niekerk. Agnietje werd geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15 november 1663 in Niezijl en is overleden na 1721.

Notitie bij dit huwelijk: Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, kwamen op 19 september 1697 met attestatie van Oostwold naar Oldekerk. 418

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Riemke Duirts werd geboren circa 1687 in Zuidhorn en is overleden in Noordhorn. Riemke was ook bekend als Reemke Duirts en Remcke Duirts (Abuis).419

257      ii.  Nieske Duirts (geboren circa 1692 in Oostwold? - overleden vr 12 juli 1783)

        iii.  Hiltje Duirts werd gedoopt op 11 juli 1697 in Oldekerk en is overleden na 1744.

         iv.  Aeltje Duirts werd gedoopt op 15 januari 1699 in Oldekerk.

          v.  Dieverke Duirts werd gedoopt op 25 februari 1700 in Oldekerk.

         vi.  Jacob Duirts werd gedoopt op 29 mei 1701 in Oldekerk en is overleden vr 11 april 1782.

        vii.  Stijntje Duirts werd geboren in Oldekerk en werd gedoopt op 14 juni 1705 in Niekerk.

       viii.  Trijntje Duirts is overleden op 13 maart 1707 in Oldekerk.


515. Agnietje Luirts, dochter van Luijrt Heijnes 420 en Antje Peters, werd geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn, werd gedoopt op 15 november 1663 in Niezijl en is overleden na 1721.

Persoonlijke situatie

Zij was op 12 september 1686 lidmaat te Niekerk.

Agnietje trouwde met Duijrt Jacobs op 23 januari 1687 in Niekerk. Duijrt werd geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard en is overleden in 1739 in Oldekerk414 op 77-jarige leeftijd.

516. Dootje Tjarks, zoon van Tjarck Jacobs en Wytske Doetjes, werd gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk.

Persoonlijke situatie

Hij was in maart 1694 lidmaat te Niezijl. "... Mart. 1694: Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn huisvr: na voorgaande belidenis des geloofs".

Dootje trouwde met Fedje Hodses op 2 januari 1687 in Niezijl. Fedje werd gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl en is overleden vr 24 mei 1705.

Notitie bij dit huwelijk: "Dootje Tjarks, van Niekerk & Fedje Hodses, van Niezijl".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Wijtske Dootjes Scheerings werd gedoopt op 20 maart 1688 in Niezijl en is overleden vr 10 september 1764. Wijtske was ook bekend als Wytske Dootjes en421 Wijtske Dotjes.

         ii.  Dieuke Dootjes werd gedoopt op 8 januari 1693 in Niezijl en is overleden vr 20 augustus 1763.

        iii.  Tjark Dootjes Scheerings werd gedoopt op 21 februari 1698 in Niezijl en is overleden na 10 september 1764. Tjark was ook bekend als Tjark Dootjes.421

258      iv.  Hodse Dootjes Scheerings (gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl - overleden vr 29 mei 1764)

          v.  Mevrouw Debora Scheerings is overleden in Utrecht422 en werd begraven op 10 maart 1763 in Utrecht. Debora was ook bekend als Debora Scherings.

Dootje trouwde vervolgens met Wijbrig Jetses, dochter van Jetse Peters en Baukien Gerkes, op 24 mei 1705 in Niezijl. Wijbrig werd gedoopt op 30 juli 1671 in Niezijl.

Notitie bij dit huwelijk: "Dootje Tjarks, van Niezijl & Wijbrig Jetses, van Juirsemakluft".

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 24 mei 1705 te Niezijl. Dan zal Wijbrich van Niezijl komen en de dochter zijn van Jetse Peters en Baukien Gerkes.

Persoonlijke situatie

Zij was in juni 1716 lidmaat op belijdenis te Niezijl.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Fedje Dootjes Scheerings werd gedoopt op 7 maart 1706 in Niezijl en is overleden na 10 september 1764. Fedje was ook bekend als Fedje Dootjes en421 Vetje Dootjes.

         ii.  Willem Dootjes Scheerings werd gedoopt op 25 augustus 1709 in Niezijl en is overleden na 9 oktober 1771. Willem was ook bekend als Willem Dootjes en421 Willem Doties.


517. Fedje Hodses, dochter van Hoytse Rouckes en Dieuwke Clasen, werd gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl en is overleden vr 24 mei 1705.

Persoonlijke situatie

Zij was in maart 1694 lidmaat te Niezijl. "... Mart. 1694: Dootje Tjarks en Fedje Hodses sijn huisvr: na voorgaande belidenis des geloofs".

Fedje trouwde met Dootje Tjarks op 2 januari 1687 in Niezijl. Dootje werd gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk.

518. Meijnert Jansens werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.

Persoonlijke situatie

Op 26 september 1704 deed hij belijdenis te Gerkesklooster (Fr).

Hij was in 1709 diaken te Gerkesklooster (Fr). Ook te Grootegast.

Meijnert trouwde met Sapke Feijkes op 22 oktober 1702 in Doezum. Sapke werd geboren in Dorp, Doezum en werd gedoopt op 27 juli 1684 in Grootegast.

Kinderen uit dit huwelijk

259       i.  Hemke Meinderts (gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast - overleden vr 29 mei 1764)

         ii.  Trijn Meinderts werd gedoopt op 10 mei 1705 in Gerkesklooster (Fr).

        iii.  Feike Meinderts werd gedoopt op 1 januari 1707 in Gerkesklooster (Fr).

         iv.  Tys Meinderts werd gedoopt op 26 augustus 1708 in Gerkesklooster (Fr).

          v.  Teunis Meinderts werd gedoopt op 29 juli 1710 in Gerkesklooster (Fr).

         vi.  Trijntie Meinderts werd gedoopt op 28 augustus 1712 in Gerkesklooster (Fr).

        vii.  Jan Meinderts werd gedoopt op 20 mei 1714 in Gerkesklooster (Fr).

       viii.  Grietie Meinderts werd gedoopt op 1 maart 1716 in Gerkesklooster (Fr).


519. Sapke Feijkes, dochter van Feicke Reinders en Himtien Roelefs, werd geboren in Dorp, Doezum en werd gedoopt op 27 juli 1684 in Grootegast.

Persoonlijke situatie

Op 26 september 1704 deed zij belijdenis te Gerkesklooster (Fr). Wonende te 't Dorp onder Doezum.

Boedelinventaris: 9 juli 1751. 423 Mogelijk had zij een broer Reinder Feikes.

Sapke trouwde met Meijnert Jansens op 22 oktober 1702 in Doezum. Meijnert werd geboren in Dorp, Doezum en is overleden circa 1728 in Oudwoude (Fr). Meijnert was ook bekend als Meijnert Jansen.

524. IJwe Julles,275 zoon van Julle IJwes 424 en Eedtje Michiels, werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.425

Notitie bij het overlijden: In 1723 wordt Ywe Julles niet meer als Landdagcomparant aangenomen, omdat hij dan is overleden.

Persoonlijke situatie

Hij was op 18 december 1698 ingeschreven als lidmaat te Niekerk. "... Van Oldekerck: Iwe Julles jongman".

In 1702 was hij eigenerfde te Niekerk, Oldekerk en Faan. Op 20-2-1702 bezit hij een behuisinge nevens vijfenvijftig grasen landts tot Oldekerk. Op grond hiervan werd hij Landdagcomparant (van 1702 tot 1723) als opvolger van zijn vader.

Land: 1702-1703. 425 Mogelijk is een zekere Garmt (Garbrand) Julles een broer. Deze staat naast IJwe Julles in dezelfde lijst van Landdagcomparanten in 1702 en 1703. Garmts vrouw Sybrig Gaukes sterft in bijna dezelfde periode (1707) in Oldekerk/Niekerk als Reinder Gaukes (1703), die een broer van haar zou kunnen zijn.

Boedelinventaris: 16 februari 1742. 426 "... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum [zie aldaar voor volledige tekst ...]:

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,- (...)
Uitschulden, ten voordele van de Boedel.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns".

IJwe trouwde met Mensje Boukes op 19 maart 1702 in Oldekerk. Mensje werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en427 Mensche Baukes Sybema.

Notitie bij dit huwelijk: "Iwe Julles, van Oldekerk & Mensje Boukes, van Visvliet".

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17 maart 1702 te Visvliet. "IJwe Julles, van Oldekerk & Menstje Baukes, van Pieterzijl.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Eetje IJwes werd gedoopt op 4 april 1706 in Oldekerk.

262      ii.  Bauke IJwes (gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk - overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl)

277     iii.  Grietje IJwes (gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk - overleden na 1767)


525. Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 428 en Grietje Cornelis, werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en427 Mensche Baukes Sybema.

Opmerking bij het onderzoek: Haar "vader" werd mij enkele jaren geleden geopenbaard op het internet door Jan Sieroversche te Visvliet: Bauke Rompts Sybema uit Burum. Zonder enige bronvermelding. En passant krijgt Mensje Boukes hier ook zomaar de achternaam Sybema, een naam waarmee ik haar nooit aangetroffen heb.
De auteur bewoont sinds 2003 het Schoolmeestershuis (Refugium of 't Beschut), aan de Heirweg 39 in Visvliet, waarvan het "zeker" is dat Mensche er verblijf heeft gehouden. Tijdens een telling van vrijwillige giften in 1718, vanwege een dijkdoorbraak, is de eigenares van dit huis de weduwe van Bauke Rompts "Sybesma" uit Burum. Hij was de zoon van Rompt Bauckes & Jets Jilderts Rosema. De laatste was tijdens de verkoop van de rechten op de Heerlijkheid Visvliet omstreeks 1660 de eigenaresse van het huis.

Persoonlijke situatie

Zij was op 15 juni 1704 ingeschreven als lidmaat te Oldekerk. "... Mensje Boukes huisvrouw van Iwe Julles eijgenerfde tot Oldekerk".

Zij was op 28 september 1727 lidmaat te Visvliet. Met attestatie van Niekerk is zij naar Visvliet vertrokken en aldaar toegelaten tot de kerk, als weduwe van Eeuwe Julles van Nieukerk.

Geldzaken: 430 Op 31 maart 1762 lenen Derk Ennes [Wiersma] en Fraukje Ruirts te Pieterzijl onder Visvliet 400 gulden van Mensje Baukes [grootmoeder van Derk Ennes] aldaar.

Mensje trouwde met IJwe Julles 275 op 19 maart 1702 in Oldekerk. IJwe werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.425

526. Dirck Beerents werd geboren circa 1700 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Derk Hendriks.

Opmerking bij het onderzoek: De identiteit van de vader van Tjeetske Derks was lange tijd een raadsel.
Het raadsel kon worden opgelost door twee ogenschijnlijk verschillende Derken samen te voegen: Dirck Beerents en Dirck Hendricks.

In Kollumerland, Munnekezijl, vond ik een doop van een Tjetske op 7 februari 1723, dochter van Dirck Berents, smid. Er waren nog 9 andere broers en zusters. In geen enkel geval werd de moeder genoemd. Uit de lidmatenlijst wordt duidelijk dat zij Welmoed Hessels moet zijn.

Blijkens deze registers van Burum en Munnekezijl woonden zij bij de zijl. Dat maande tot oplettendheid, want er was nog een andere Derk Berends die bij de brugge woonde...

Volgens diverse acten had Tjeetske een zuster Anke en een broer Hessel.
Anke (Antje) komt voor tussen de 10 kinderen van de eerstgenoemde Dirck Berents.
Hessel echter niet.
Toch werd er in Munnekezijl wel een Hessel gedoopt, op 18-6-1719, maar dan als zoon van Dirck Hendricks en een niet genoemde moeder. Hoe kon hij dan een broer van Tjeetske zijn?

In de dopenlijst van Munnekezijl lijken er tezelfdertijd uiteindelijk 4 Derken te bestaan die verwarrend werken:
Derk Berends (1), smid, vrouw onbekend, doopt 10 kinderen tussen 1714-1734.
Derk Berends (2), vrouw onbekend, twee dopen, overleden in 1718, woont bij de brugge.
Derk Hendriks (1), vrouw onbekend, twee dopen, overleden vr 2-3-1718.
Derk Hendriks (2), vrouw onbekend, doopt Hessel op 18-6-1719.


Bij de eerste Derk Hendriks staat bij de dopen vermeld:
Gerryt, 20-1-1715 (kind overleden in 1718) en
Dirck, 2-3-1718 (opm.: de vader is overleden);
Als de laatste opmerking correct is, dan betekent dat dus dat de Hessel van 18-6-1719 door een tweede Dirck Hendriks moet zijn gedoopt. Of was deze wellicht onze Dirck Beerents...?

De tweede Derk Berends was volgens de lidmatenlijst getrouwd met Grietje Jans, doopte Elske op 8-2-1715 en Jan op 9-2-1718 en overleed in 1718.

Onze Derk Berends was dus (volgens het lidmatenregister) "smid bij de Zyl".
Alleen deze Derk Berends komt samen voor met Welmoed Hessels, in het ledematenregister.
Alleen deze Derk Berends doopt in 1723 een dochter Tjetske in Kollumerland (naast 9 andere kinderen).

Zowel Hessel, als Tjeetske, Anke en broer Gerrit vernoemen een Welmoed onder hun dochters.
Tjeetske bezat een bijbel met de letters W:H:
Dit sterkt het vermoeden dat zij echte broer en zusters zijn en dat Welmoed Hessels hun moeder is.

De tweede "Derk Hendriks" blijft echter een raadsel, tenzij hij dus toevallig dezelfde was als Derk Berends.
In dat geval past de doop van Hessel tussen de 10 andere kinderen van Derk Berends.
Het is voorstelbaar dat onze Derk Berends de zoon was van een "Berend Hendriks". En dat hij af en toe (of per ongeluk) werd genoemd onder het patroniem van zijn vader, dus Derk "Hendriks", hetgeen wel eens vaker voorkomt.
Het is in ieder geval uitgesloten dat de tweede "Derk Hendriks" een eerdere echtgenoot van Welmoed Hessels was, want zij was tussen 1714 en 1734 met Derk Berends getrouwd en daar past geen ander huwelijk in 1719 tussen.

Ook in het lidmatenregister valt de verwarring niet op te helderen:
In Burum/Munnekezijl doet een zekere (maar welke?) Dirk Hendriks belijdenis op 25-6-1713 en in 1716 wordt hij ingeschreven als lidmaat. In hetzelfde jaar wordt ook Welmoet Hessels ingeschreven, getrouwd met Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl. Het beroep smid n de achternaam Smid komen voor bij de gevonden kinderen (zie broer Gerrit Derks Smits).

Persoonlijke situatie

Hij was op 13 oktober 1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr). Dirck Berents en Welmoed Hessels deden belijdenis op 13 oct 1715; hy smid bij de Zyl.
Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Er was nog een andere Dirk Berents. Deze was getrouwd met Grytje Jans en deed belijdenis op 22 oct 1713. Derk Beerns en Grietie Jans kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716. In 1718 overleed deze Derk Beerns.

Hij was meester smid te Munnekezijl (Fr).

Dirck trouwde met Welmoed Hessels op 4 mei 1714 in Morra (Fr). Welmoed werd geboren circa 1700 in Morra (Fr).

Notitie bij dit huwelijk: Oostdongeradeel, huwelijken 1714
Attestatie afgegeven op 4 mei 1714
Dirck Beerents, afkomstig van Munnikezijl
Welmoed Hessels, afkomstig van Morra

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grytje Dircks werd gedoopt op 10 maart 1715 in Munnekezijl (Fr).

         ii.  Beernt Dircks werd gedoopt op 2 mei 1717 in Munnekezijl (Fr).

        iii.  Hessel Derks werd gedoopt op 18 juni 1719 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1794 in Niezijl432 ongeveer 75 jaar oud. Hessel was ook bekend als Hessel Derks Smit.

         iv.  Berent Dircks werd gedoopt op 9 maart 1721 in Munnekezijl (Fr).

263       v.  Tjeetske Derks (gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) - overleden circa 1766 in Visvliet)

         vi.  Gerrit Derks Smits werd gedoopt op 19 oktober 1724 in Munnekezijl (Fr).

        vii.  Antje Dircks werd gedoopt op 22 september 1726 in Munnekezijl (Fr). Antje was ook bekend als Antje Derks.

       viii.  Aaltje Dircks werd gedoopt op 19 september 1728 in Munnekezijl (Fr).

         ix.  Jan Dircks werd gedoopt op 13 augustus 1730 in Munnekezijl (Fr).

          x.  Gosse Dircks werd gedoopt op 9 november 1732 in Munnekezijl (Fr).

         xi.  Rinskjen Dircks werd gedoopt op 20 juni 1734 in Munnekezijl (Fr).


527. Welmoed Hessels werd geboren circa 1700 in Morra (Fr).

Opmerking bij het onderzoek: Tjeetske Derks bezat "een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722". Deze intitialen staan waarschijnlijk voor Welmoet Hessels, maar het jaartal 1722 laat nog gissen naar de gelegenheid waarvoor die bijbel toen werd gemerkt.

Persoonlijke situatie

Zij was op 13 oktober 1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr). Dirck Berents en Welmoed Hessels deden belijdenis op 13 oct 1715; hy smid bij de Zyl.
Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Welmoed trouwde met Dirck Beerents op 4 mei 1714 in Morra (Fr). Dirck werd geboren circa 1700 in Munnekezijl (Fr). Dirck was ook bekend als Derk Hendriks.

536. Riemer Sjoerts, zoon van Sjuurt Tijes en NN, werd geboren in Tolbert en werd gedoopt op 6 november 1666 in Tolbert. Riemer was ook bekend als Remer Sjuurts en Riemer Sjuurts.

Riemer trouwde met Jantjen Willems op 16 november 1690 in Tolbert. Jantjen werd geboren in Roden (Dr).

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 16 november 1690 te Tolbert. "Remer Sjuurts, van Tolbert & Jantjen Willems, van Roden".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jantje Riemers werd geboren op 18 oktober 1691 in Tolbert.

         ii.  Harmen Remers werd gedoopt op 16 oktober 1692 in Tolbert.

268     iii.  Willem Riemers (gedoopt op 26 december 1695 in Tolbert)

         iv.  Wijtske Remers werd gedoopt op 29 oktober 1699 in Tolbert.

          v.  Sjeurt Remers werd gedoopt op 20 mei 1703 in Tolbert.

Riemer trouwde vervolgens met Aukien Jans op 10 april 1719 in Tolbert. Aukien werd geboren in Midwolde.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 26 maart 1719 te Midwolde.


537. Jantjen Willems werd geboren in Roden (Dr).

Jantjen trouwde met Riemer Sjoerts op 16 november 1690 in Tolbert. Riemer werd geboren in Tolbert en werd gedoopt op 6 november 1666 in Tolbert. Riemer was ook bekend als Remer Sjuurts en Riemer Sjuurts.

540. Bene Melles,305 zoon van Melle Benes en Grietien, werd geboren in Marum en werd gedoopt op 1 april 1659 in Marum. Bene was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.

Notitie bij de doop: "... wonende op De Linde".

Persoonlijke situatie

Hij was op 4 december 1692 lidmaat te Grootegast en Doezum. "Bene Melles en sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum".

Bene trouwde met Haukien Tjeerds op 14 mei 1682 in Marum en Noordwijk. Haukien werd gedoopt op 3 juli 1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

Notitie bij dit huwelijk: "Beno Melles & Houwkien Tieerts".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tieert Benes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 18 januari 1685 in Marum.

         ii.  Wijbe Beenes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 23 januari 1687 in Marum.

        iii.  Trijne Benes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 2 juni 1689 in Marum.

         iv.  Peter Beenes werd geboren in Marum en werd gedoopt op 18 maart 1692 in Marum.

270       v.  Willem Beenes (gedoopt op 31 maart 1695, geboren in Doezum)

         vi.  Fenne Beenes werd gedoopt op 14 augustus 1707 in Doezum en is overleden vr 1764.


541. Haukien Tjeerds, dochter van Tiert en NN, werd gedoopt op 3 juli 1670 in Marum. Haukien was ook bekend als Houke Tierts en Auke Tjeerts.

Notitie bij de doop: "... wonende op de heide".

Persoonlijke situatie

Zij was op 4 december 1692 lidmaat te Grootegast en Doezum. "Bene Melles en sijn huisvrouw, uit de Curringhorne met attestat. van Marum".

Haukien Tjeerds wordt in de lidmatenlijst van Marum en Noordwijk, als volgt opgesomd: 11 juni 1685
Imke Lebbes en
Houwckjen Tierts huisvr. van Egb. Offeringa en
Bene Melles.
Het staat er een beetje vreemd, maar op deze dag werden alleen de 2 vrouwen als lid aangenomen. Hun beider mannen werden op andere tijdstippen aangenomen.

Haukien trouwde met Bene Melles 305 op 14 mei 1682 in Marum en Noordwijk. Bene werd geboren in Marum en werd gedoopt op 1 april 1659 in Marum. Bene was ook bekend als Biine Melles en Bene Molles.

542. Wobbe Dircks,305 zoon van Derck Wobbes en Albertien Sickes, werd gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast.

Persoonlijke situatie

Hij was op 23 oktober 1698 lidmaat na belijdenis te Grootegast. Wobbe Dercks en Grietie Fockes zijn huisvr.

Wobbe trouwde met Grietje Fockes op 17 november 1695 in Grootegast. Grietje werd gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast.

Kinderen uit dit huwelijk

271       i.  Marije Wobbes (geboren in Grootegast)

         ii.  Claes Wobbes werd gedoopt op 11 juli 1697 in Grootegast en is overleden vr 30 april 1747.

        iii.  Albertie Wobbes werd gedoopt op 9 mei 1703 in Grootegast.


543. Grietje Fockes, dochter van Focke Fockes en Jelkje Clasen, werd gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast.

Persoonlijke situatie

Zij was op 23 oktober 1698 lidmaat na belijdenis te Grootegast. "Wobbe Dercks en Grietie Fockes zijn huisvr."

Grietje trouwde met Wobbe Dircks 305 op 17 november 1695 in Grootegast. Wobbe werd gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast.

544. Jan Clases Rispens, zoon van Claes Ruirds van Rispens en Auck Tjepkes, werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30 mei 1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).138

Notitie bij de begrafenis: Hij werd begraven in de kerk van Oosterend. Tekst op de grafsteen: "Anno 1722 den 16 augustus in de heere gerust den eerzame Jan Claessen out in zyn 53 iaer ende leit alhier begraven"

Persoonlijke situatie

Tussen 1698 en 1718 was hij landbouwer te Boxum (Fr). 138 "... Zij hadden in huur de boerderij Boxum No. 9, groot 60 pondemaat (een maateenheid voor grondbelasting, 3 ponden = ca 1 hectare), voor 192 Caroli guldens 's jaars. De plaats ligt bij de brug over de Boxumervaart, tussen Boxum en Deinum".

Jan trouwde met Sytske Entes op 29 mei 1692 in Deinum (Fr). Sytske werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21 mei 1697 in Deinum (Fr).434

Kinderen uit dit huwelijk

272       i.  Claes Jansen Rispens (gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) - overleden in 1757 in Buitenpost (Fr))

         ii.  Haayo Jans Rispens werd geboren in 1699-1700 in Deinum (Fr), is overleden op 2 augustus 1723 in Boxum (Fr)435 op 24-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).436 Haayo was ook bekend als Haije.


545. Sytske Entes, dochter van Ente Hylkes en NN, werd geboren circa 1670 in Oosterend (Fr) en werd gedoopt op 21 mei 1697 in Deinum (Fr).434

Notitie bij de doop: Dit was een volwassendoop: "...Sytske Entes, de huisvrouw van Jan Claasen, en dat op de belijdenisse van haar geloof".

Sytske trouwde met Jan Clases Rispens op 29 mei 1692 in Deinum (Fr). Jan werd geboren in Oosterend (Fr), werd gedoopt op 30 mei 1669 in Oosterend (Fr), is overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in Oosterend (Fr).138

546. Rinse Clases, zoon van Claes Alles en Siouckien Tieerdts, werd gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)437 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Hij was tussen 1715 en 1717 ouderling.

Rinse trouwde met Aatje Wijtzes op 23 februari 1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Aatje werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

273       i.  Sjoukjen Rinses Reitsma (gedoopt op 25 april 1697, geboren in Hardegarijp (Fr))

         ii.  Gepke Renses Reitsma werd gedoopt op 12 mei 1699 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

        iii.  Wytse Renses Reitsma werd gedoopt op 5 februari 1702 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 18 februari 1703 in Hardegarijp (Fr).

         iv.  Wytse Renses Reitsma werd gedoopt op 18 februari 1703 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden op 9 augustus 1778 in Hardegarijp (Fr) op 75-jarige leeftijd.

          v.  Beitske Renses Reitsma werd gedoopt op 28 februari 1706 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 26 juni 1712 in Hardegarijp (Fr).

         vi.  Klaas Renses Reitsma werd gedoopt op 28 augustus 1707 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 1 april 1709 in Hardegarijp (Fr).

        vii.  Tjeerd Renses Reitsma werd gedoopt op 28 augustus 1707 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

       viii.  Klaas Renses Reitsma werd gedoopt op 1 april 1709 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden op 3 juni 1777 op 68-jarige leeftijd.

         ix.  Beitske Renses Reitsma werd gedoopt op 26 juni 1712 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) en is overleden circa 1774 ongeveer 62 jaar oud.

          x.  Jeltje Renses Reitsma werd gedoopt op 13 oktober 1715 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

         xi.  Antje Renses Reitsma werd gedoopt op 5 maart 1719 in Hardegarijp (Fr).


547. Aatje Wijtzes, dochter van Wytse Jans en Sybrigh Annes, werd geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) en is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Persoonlijke situatie

Zij woonde te Buweklooster, Drogeham (Fr). Zij kocht in 1728 de boerderij in Buitenpost, die de voorvaderlijke boerderij van de Rispens in Achtkarspelen werd.

Aatje trouwde met Rinse Clases op 23 februari 1696 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr). Rinse werd gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr)437 en is overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).

Aatje trouwde vervolgens met Jan Klazes op 6 november 1729 in Hardegarijp (Fr).


548. Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Auckien Rompts Sybema, werd geboren circa 1659 in Burum (Fr) en is overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij was in 1688 lidmaat te Burum (Fr). 438 "... Minne Wybets en Trijntje Rinses van Morra 7-2-1686 onder de klokslag van Burum". Ze werden later ook nog vermeld in 1712 en 1716.

Hij was in 1680 kerkvoogd en ouderling te Burum (Fr).

Voogdij: 439 Over het 4-jarig kind bij wijlen Hiske Wubbes wordt Thomas Cornelis, als aangehuwde neef van moederszijde, als curator aangesteld. Hij is een zoon van Cornelis Thomas {2200} & Trijntie Thomas {2201}.

Minne trouwde met Hiske Wubbes, dochter van Wubbe Dirks en Martien Cornelis, in 1680. Hiske werd geboren circa 1658 en is overleden vr 17 mei 1686 in Burum (Fr).440

Kind uit dit huwelijk

          i.  Auckien Minnes Haijema werd gedoopt op 29 januari 1682 in Burum (Fr).

Minne trouwde vervolgens met Trijntje Rinses circa 1686 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren in Morra (Fr), werd gedoopt op 18 maart 1660 in Marrum (Fr)441 en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Rinse Minnes Haijema werd geboren in Burum (Fr) en werd gedoopt op 10 oktober 1686 in Burum (Fr).

         ii.  Grietie Minnes Haijema werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 13 april 1688 in Burum (Fr) en is overleden vr 20 mei 1753 in Burum (Fr). Grietie was ook bekend als Grietjen Mennes.

        iii.  Wybeth Minnes Haijema werd gedoopt op 2 maart 1690 in Burum (Fr) en is overleden na 4 september 1768. Wybeth was ook bekend als Wiberen Mennes.

         iv.  Bauckien Minnes Haijema werd gedoopt op 16 maart 1692 in Burum (Fr).

          v.  Taecke Minnes Haijema werd gedoopt op 16 december 1694 in Burum (Fr).

         vi.  Siucke Minnes Haijema werd gedoopt op 6 december 1696 in Burum (Fr) en is overleden op 8 mei 1737 in Suawoude (Fr) op 40-jarige leeftijd.

274     vii.  Gerrit Minnes Haijema (gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr))

       viii.  Pyter Minnes Haijema werd gedoopt op 11 november 1703 in Burum (Fr).


549. Trijntje Rinses, dochter van Rinse Gerrits en Lysbeth Gerrits, werd geboren in Morra (Fr), werd gedoopt op 18 maart 1660 in Marrum (Fr)441 en is overleden na 1716 in Burum (Fr).

Trijntje trouwde met Minne Wybets Haijema circa 1686 in Burum (Fr). Minne werd geboren circa 1659 in Burum (Fr) en is overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr).

550. Willem Wouters, zoon van Wouter Cornelis en Sybrich Jans, werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 3 juli 1687 in Burum (Fr) en is overleden op 20 augustus 1750 in Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Tussen 1698 en 1728 was hij landbouwer te Nieuw Kruisland (Fr). 442 "... In 1698 krijgt Willem Wouters met zijn broer Aelte (en anderen?) als erfgenaam van zijn grootvader Cornelis Thomas in 1698 een vierde deel van de stem op Nieuwkruisland. In 1728 is hij boer op de stem waar ook Cornelis Thomas boer op geweest zal zijn".

Hij was op 9 juni 1709 lidmaat na Beleijdenis te Burum (Fr). In 1712, 1716 en op 20 augustus 1750 stond hij ook ingeschreven.

Hij was in 1712 Kerkvoogd te Burum (Fr). 443

Willem trouwde met Jancke Claeses circa 1707 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

275       i.  Rinske Willems (gedoopt op 2 december 1708, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr))

         ii.  Claes Willems werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 22 maart 1711 in Burum (Fr).

        iii.  Wouter Willems werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 20 oktober 1713 in Burum (Fr).

         iv.  Trijntje Willems werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 1 juni 1716 in Burum (Fr).


551. Jancke Claeses .

Jancke trouwde met Willem Wouters circa 1707 in Burum (Fr). Willem werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 3 juli 1687 in Burum (Fr) en is overleden op 20 augustus 1750 in Oosternieuwkruisland (Fr) op 63-jarige leeftijd.

552. Cornelis Ennes Wiersma, zoon van Enne Jacobs Wiersma 444 445 en Aaltie Arrijens Boersma, werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.

"... Kornelis Ennes is waarschijnlijk vr 1665 geboren, want hij komt in 1686 voor in het register van de omslag van Burum. Hij is op 29-5-1687 lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Burum, in 1696, 1716 en 1718 kerkvoogd.
In 1698 is hij meier van nr. 18 te Burum en in 1728 eigenaar van nr. 15 en meier van nr. 8, 14, 17 en 18. Hij komt in 1727 voor in het Kollumer Proclamatieboek Q7, folio 509, bij een transactie van 1/4 part in sate en landen op de Uitterdijkster kluft onder de klokslag van Kollum, dat in het bezit is van Bauckjen Lieuwes Siccama, weduwe van de schrijver Videnius. Haar broers Elze Lieuwes en Johannes Lieuwes, zonder de toenaam Siccama, zijn samen bezitter van 3/4 part. De sate grenst aan die van Johannes en wordt gebruikt en bewoond door de zoon van Elze, Lieuwe Elzes. De sate is groot 92 pondematen, bezwaard met 32 landsflorenen, 3 dijksflorenen en zijlschatting over 80 pondematen. De 'heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts' wordt geschat op 2231 Carolus guldens en 14 stuivers. Bij deze transactie maakte Elze Lieuwes gebruik van zijn recht van 'niaer'. De sate was dus kennelijk uit de ouderlijke nalatenschap. De naam van Antje wordt bij deze transactie niet genoemd, zij komt samen met haar man voor in het lidmatenboek van de kerk te Burum in 1687 en 1712".

Persoonlijke situatie

Op 29 mei 1686 deed hij belijdenis te Burum (Fr).

Cornelis trouwde met Antje Luwes Siccama vr 1686. Antje werd geboren circa 1665 in Burum (Fr) en is overleden in maart 1727 in Burum (Fr) ongeveer 62 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Louw Cornelis werd gedoopt op 21 februari 1686 in Burum (Fr).

         ii.  Luwe Cornelis Wiersma werd gedoopt op 17 april 1687 in Burum (Fr) en is overleden vr 20 augustus 1753. Luwe was ook bekend als Louw Kornelis Wiersma.

276     iii.  Enne Cornelis Wiersma (gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) - overleden vr 9 januari 1742)

         iv.  Aeltie Cornelis Wiersma werd gedoopt op 3 november 1695 in Burum (Fr).

          v.  Jacob Cornelis werd gedoopt op 22 januari 1699 in Burum (Fr).

         vi.  Dirck Cornelis werd gedoopt op 19 maart 1702.


553. Antje Luwes Siccama, dochter van Lieuwe Eltzes Sickema en Rinskje Rinses, werd geboren circa 1665 in Burum (Fr) en is overleden in maart 1727 in Burum (Fr) ongeveer 62 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Op 29 mei 1686 deed zij belijdenis te Burum (Fr).

Antje trouwde met Cornelis Ennes Wiersma vr 1686. Cornelis werd geboren vr 1665 en is overleden na 1727.

Antje trouwde vervolgens met Jan Auckes Heineman.


554. IJwe Julles,275 zoon van Julle IJwes 424 en Eedtje Michiels, werd geboren circa 1680 in Oldekerk en is overleden vr 1723 in Niekerk.425
(Dubbele vermelding. Zie elders)

555. Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema 428 en Grietje Cornelis, werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en is overleden na 31 maart 1762. Mensje was ook bekend als Menschein Boukes en427 Mensche Baukes Sybema.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

556. Jan Jansen, zoon van Jan Jansen en Martien Jansen, werd geboren tussen 1669 en 1670 in Pieterzijl en is overleden tussen 1728 en 1738.

Persoonlijke situatie

Authorisatie: 1 mei 1688, Kollumerland (Fr). 446 "Vader: Jan Jansen, bij de Kolk onder Burum.
Kuratoren: Marten Johannes, koopman Kollum en Jacob Jansen, Warfstermuellen.
Kinderen: Jan Jansen, in het 18de jaar, cum fisco."

Het Feitsma Familieboek vertaalt dit naar: "Jan Jansen woonde in 1688 bij de Kolk onder Burum". De geboortedatum 1670 van zoon Jan Jansen is dus afgeleid van deze authorisatie.
Hij kan dus in 1670 geen kind zijn van Martien Jansen...

In 1710 was hij boer in Vrouwen Clooster te Burum (Fr). 447 In 1728 was hij eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier.

Hij was in 1712 kerkvoogd te Burum (Fr).

Hij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr).

Jan trouwde met Grijtje Dircks op 5 april 1709 in Visvliet. Grijtje werd geboren in 1679 in Schalkedam, werd gedoopt op 27 mei 1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Notitie bij dit huwelijk: Jan Jans van Pieterzijl, wonende te Visvliet.
Grietje Derks, wonende te Burum.
Attestatie naar Burum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jans werd gedoopt op 8 juni 1710 in Burum (Fr).

278      ii.  Marten Jans (gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) - overleden circa 1767 in Kollum (Fr))

        iii.  Aaltje Jans werd gedoopt op 26 augustus 1714 in Burum (Fr).

         iv.  Tietje Jans werd gedoopt op 18 september 1718 in Burum (Fr).

          v.  Martien Jans werd gedoopt op 20 april 1721 in Burum (Fr).

         vi.  Dirk Jans werd gedoopt op 23 mei 1723 in Burum (Fr) en is overleden vr 1761 in Burum (Fr).


557. Grijtje Dircks werd geboren in 1679 in Schalkedam, werd gedoopt op 27 mei 1683 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 ongeveer 88 jaar oud.

Opmerking bij het onderzoek: Woonachtig Vrouwenklooster onder Burum.

Persoonlijke situatie

Zij bezat in 1704 44 grasen land ten oosten van Visvliet aande Heereweg te Visvliet. 449 Zij was de weduwe van Berent Fridses onder Boerum.

Authorisatie: 9 juli 1709, Kollumerland (Fr). 450 Ouders: Beern Fridses (overleden) en Grytie Dirx, Vrouwenklooster o/d Burum. Kuratoren: Germen Fridses, bij Pieterzijl en Fridse Tonnis, achter Visvliet. Kinderen: Frids Beerns in het 9de jaar.
Opm. Jan Jansen, tegenwoordige man van Grijtie Dirx.

Zij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr). In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum.

In 1738 was zij eigenaar/meijer van No. 35 Van het stemkohier te Burum (Fr). Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.

Grijtje trouwde met Berent Fridses,451 zoon van Fridser, op 21 mei 1699 in Visvliet. Berent werd geboren in Burum (Fr) en is overleden vr 1704.

Notitie bij dit huwelijk: Berent Fridses wonende te Burum en Grietje Derks van Schalkdam onder Visvliet.
Attestatie naar Burum.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Fridze Berends werd gedoopt op 22 december 1700 in Burum (Fr).

Grijtje trouwde vervolgens met Jan Jansen op 5 april 1709 in Visvliet. Jan werd geboren tussen 1669 en 1670 in Pieterzijl en is overleden tussen 1728 en 1738.

558. Minne Heerties, zoon van Heertie Boijes en Antie Minnesdr, werd geboren circa 1683.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op het Oosternieuwkruisland te Burum (Fr).

Op 20 februari 1738 was hij curator te Kollumerland (Fr). 452 Minne Heertjes huisman, woonachtig onder Burum, curator;
Wijlen Willem Sierks, woonachtig te Kollum, vader;
Grijtje Koenes, moeder;
Gehuwd met Kornelis Poulus, woonachtig te Munnekezijl, stiefvader;
Auck Willems, oud 15 jaar, weeskind;
Hiltje Willems, oud 8 jaar, weeskind;

Op 13 mei 1738 was hij curator te Kollumerland (Fr). 453 Minne Heertjes huisman, woonachtig onder Burum, curator;
Pijter Klasen mr.bakker, woonachtig te Kollum, curator;
Heertje Martens mr.uurwerkmaker, woonachtig te Kollum, curator;
Wijlen Marten Jansen lakenkoper, woonachtig te Kollum, vader;
Grijtje Heertjes, moeder;
Hijlke Martens, oud 17 jaar, weeskind.

Minne trouwde met Dieuwerke Repkes Froma. Dieuwerke werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 7 augustus 1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Repke Minnes werd gedoopt op 23 januari 1707 in Burum (Fr).

279      ii.  Antie Minnes (gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr))

        iii.  Heertie Minnes werd gedoopt op 7 juni 1709 in Burum (Fr).

         iv.  Ditien Minnes werd gedoopt op 28 september 1710 in Burum (Fr).

          v.  Heertie Minnes werd gedoopt op 27 september 1711 in Burum (Fr).

         vi.  Heertie Minnes werd gedoopt op 29 januari 1713 in Burum (Fr).

        vii.  Jan Minnes werd gedoopt op 30 mei 1715 in Burum (Fr).


559. Dieuwerke Repkes Froma, dochter van Repke Jans Froma en Dyttien Folckerts, werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr), werd gedoopt op 7 augustus 1687 in Burum (Fr) en is overleden circa 1740 ongeveer 53 jaar oud.

Dieuwerke trouwde met Minne Heerties. Minne werd geboren circa 1683.

568. Fokke Meinderts, zoon van Meindert Taekes en Jeltje Fokkes, werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.

Fokke trouwde met Sytske Idserts vr 1724.

Kinderen uit dit huwelijk

284       i.  Idzert Fokkes (geboren circa 1724 in Kollum (Fr) - overleden in 1763 in Kollum (Fr))

         ii.  Seeltje Fokkes is overleden in Buitenpost (Fr). Seeltje was ook bekend als Sielje.

        iii.  Johannes Fokkes werd geboren circa 1725.


569. Sytske Idserts, dochter van Idsert Idserts 52 en NN.

Sytske trouwde met Fokke Meinderts vr 1724. Fokke werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1742.

570. Tjibbe Doekes .52

Persoonlijke situatie

Hij was smid bij de Pomp te Kollum (Fr).

Tjibbe trouwde met Jetske Makkes.

Kind uit dit huwelijk

285       i.  Trijntje Tjibbes (geboren in 1724 in Kollum (Fr))


571. Jetske Makkes .

Persoonlijke situatie

Zij woonde bij de Pomp.

Jetske trouwde met Tjibbe Doekes.52

572. Durk Sybrens,335 zoon van Sijbren Dirks 335 en Claer Clases,335 werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.

Persoonlijke situatie

Hij was boer te Akkrum (Fr). 454 Ook te Hempens en Grouw. Op 3 juli 1712 was zijn Aanslag speciekohier te Grouw: 43-6-0 x. In 1728 was hij meijer van Akkrum Nr 20; in 1738 meijer van Hempens Nr 4 en 5; in 1749 werd vermeld: boer, kleijn reeuw en beslag 4 0.

Durk trouwde met Jeltje Aesges 335 op 3 juli 1712 in Grouw (Fr).455 Jeltje werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

286       i.  Aedsge Derks Teenstra (geboren in 1713 in Goutum (Fr) - overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr))

         ii.  Claerke Dirks

        iii.  Sijbren Dirks


573. Jeltje Aesges,335 dochter van Aesge Pyters en NN, werd geboren in 1685 in Henshuizen (Fr).

Jeltje trouwde met Durk Sybrens 335 op 3 juli 1712 in Grouw (Fr).455 Durk werd geboren in Terhorne (Fr) en is overleden na 1750.

574. Marten Sjoerds 339 werd geboren circa 1673 en is overleden circa 1745 in Wirdum (Fr) ongeveer 72 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was boer te Hijlaard (Fr). Ook te Boxum en Wirdum.

In 1728 was hij meijer te Wirdum (Fr).

Marten trouwde met Tjetske Jans 339 ____________.455 Tjetske is overleden circa 1766 in Warga (Fr).

Kind uit dit huwelijk

287       i.  Barber Martens (geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) - overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr))


575. Tjetske Jans 339 is overleden circa 1766 in Warga (Fr).

Tjetske trouwde met Marten Sjoerds 339 ____________.455 Marten werd geboren circa 1673 en is overleden circa 1745 in Wirdum (Fr) ongeveer 72 jaar oud.

576. Sijger Cornelijs 341 werd geboren in Leens.

Notitie bij de geboorte: "op De Houw".

Persoonlijke situatie

Hij was op 9 juni 1699 lidmaat te Leens. "Sijger Cornelis op Houw".

Sijger trouwde met Anje Peters op 18 juli 1697 in Leens. Anje werd geboren in Leens.

Notitie bij dit huwelijk: "...beijde op de Houw".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Frouwke Sijgers werd geboren in Leens, werd gedoopt op 27 maart 1698 in Leens en is overleden circa 13 december 1739 in Sauwerd ongeveer 41 jaar oud.

         ii.  Kornelijs Sijgers werd gedoopt op 30 juni 1700 in Leens en is overleden vr 1735.

        iii.  Ebge Sijgers werd gedoopt op 18 maart 1703 in Leens.

         iv.  Peter Sijgers werd gedoopt op 13 juli 1704 in Leens.

          v.  Stijntje Sijgers werd gedoopt op 7 november 1706 in Leens.

         vi.  Jantien Sijgers werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 18 maart 1708 in Wehe.

288     vii.  Peter Sigers (gedoopt op 23 juni 1709, geboren in Wehe - overleden na 1766)


577. Anje Peters werd geboren in Leens.

Notitie bij de geboorte: "op De Houw".

Opmerking bij het onderzoek: Misschien was zij eerder getrouwd in 1686 met Remge Alberts? Of in 1694 met Driewes Claesen?
Er zijn meer Anjes Peters, maar bij de lidmaten van Leens komt de naam Anje Peters alleen met deze drie partners voor... te beginnen als jongedochter op 2 december 1696.

Anje trouwde met Sijger Cornelijs 341 op 18 juli 1697 in Leens. Sijger werd geboren in Leens.

584. Gerrit Peters .

Persoonlijke situatie

Hij was op 19 juni 1687 lidmaat na belijdenis te Eenrum. ...En sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar to gekomen Gerrit Peters en Anje Clasens sijn huijsvrou.

Gerrit trouwde met Anje Claessen op 11 maart 1687 in Mensingeweer en Maarslag.

Notitie bij dit huwelijk: 11 Martij op vrijdagh gecopuleert den Eerb. Gerrit Peters ende Anje Claessen jonge dochter, van mij onlanghs gedoopt, met attestatij van Eenrum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Maicke Gerrits werd gedoopt op 20 november 1687 in Eenrum.

         ii.  Maria Gerrits werd gedoopt op 18 oktober 1691 in Eenrum.

        iii.  Maria Gerrits werd gedoopt op 3 september 1693 in Eenrum.

292      iv.  Pieter Gerrits (gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum - overleden vr 27 juni 1763)

          v.  Claes Gerrits werd gedoopt op 9 mei 1697 in Eenrum.

         vi.  Claes Gerrits werd gedoopt op 21 augustus 1698 in Eenrum en is overleden vr 27 juni 1763.

        vii.  Ludje Gerrits werd gedoopt op 1 mei 1701 in Eenrum.


585. Anje Claessen .

Persoonlijke situatie

Zij was op 19 juni 1687 lidmaat na belijdenis te Eenrum. ...En sijn van nieuws na voorgaande ondersoeck en belijdenisse des geloofs daar to gekomen Gerrit Peters en Anje Clasens sijn huijsvrou.

Anje trouwde met Gerrit Peters op 11 maart 1687 in Mensingeweer en Maarslag.

586. Geert Peters werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 6 september 1722.

Persoonlijke situatie

Hij gebruikte in 1709 landerijen te Aduard. Spanheim 4: Wester Quarteir, Provinciemeiers Groningen 1632-1719. Aduard Fol:60
Ao: Geert Pieters en Welmoet

Hij was op 18 maart 1714 lidmaat op belijdenis te Garnwerd en Oostum. 18 Mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen.
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.

Hij gebruikte in 1718 landerijen te Harsens. Spanheim 2: Hunsingo, Provinciemeiers Groningen 1632-1719.

Gebruikers op 't westen van Wirekers huis:
Ao: 1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao: 1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao: 1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrants.

Hij gebruikte in 1721 landerijen te Garnwerd. Spanheim 5: Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755.

Garnwerd
280.2 74 1/2 grazen. =Geert Pieters en Welmoet (1721)
Aduard 50 Cornelis Geerts en Aaltje Jacobs (1755)

Geert trouwde met Welmoet Aapkes op 5 augustus 1708 in Adorp en Harssens. Welmoet werd geboren circa 1680 in Harssens, Adorp.

Kinderen uit dit huwelijk

293       i.  Trijntie Geerts (geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd - overleden in 1757)

         ii.  Peter Geerts werd geboren op 5 november 1710 en werd gedoopt op 9 november 1710 in Garnwerd en Oostum.

        iii.  Cornelis Geerts werd geboren op 16 maart 1712 en werd gedoopt op 20 maart 1712 in Garnwerd en Oostum.

         iv.  Annie Geerts werd geboren op 13 augustus 1713 en werd gedoopt op 20 augustus 1713 in Garnwerd en Oostum.

          v.  Jan Geerts werd geboren op 8 maart 1715 in Garnwerd en werd gedoopt op 17 maart 1715 in Garnwerd en Oostum.

         vi.  Jan Geerts werd geboren op 8 juni 1716 en werd gedoopt op 21 juni 1716 in Garnwerd en Oostum.

        vii.  Anje Geerts werd geboren op 7 augustus 1717 en werd gedoopt op 15 augustus 1717 in Garnwerd en Oostum.

       viii.  Jan Geerts werd geboren op 26 september 1718 en werd gedoopt op 5 oktober 1718 in Garnwerd en Oostum.

         ix.  Jan Geerts werd geboren op 2 maart 1720 en werd gedoopt op 15 maart 1720 in Garnwerd en Oostum.

          x.  Harm Geerts


587. Welmoet Aapkes, dochter van Aepke Garbrants en Annetie, werd geboren circa 1680 in Harssens, Adorp.

Onder de kinderdopen bij Aepke Garbrants bevinden zich twee, waarbij de naam van het kind niet vermeld wordt. Welmoet wordt wel in Spanheims registers van landgebruikers genoemd als zijn dochter. Daarbij wordt ook duidelijk wie de vrouw, cq moeder is: Annetie.

Persoonlijke situatie

Zij was op 18 maart 1714 lidmaat op belijdenis te Garnwerd en Oostum. 18 Mart. het H. Nachtmaal gehouden tot Garnwert
en is op hare belijdenisse daar toe aangenomen:
Welmoet Aapkes huijsvrouw van Geert Peters
10 jun des Heeren avontmaal gehouden tot Oostum ende
zijn met attestatie daartoe gekomen.

Welmoet trouwde met Geert Peters op 5 augustus 1708 in Adorp en Harssens. Geert werd geboren circa 1680 in Hekkum, Adorp en is overleden vr 6 september 1722.

Welmoet trouwde vervolgens met Frerik Walings, zoon van Walingh Alles en Jantien Jacobs Vonck, op 6 september 1722 in Garnwerd en Oostum. Frerik werd geboren in Ezinge en is overleden vr 28 augustus 1729. Frerik was ook bekend als Frerik Walinks.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan in september 1722 te Feerwerd. Frerik Walinks van Feerwerd

Kind uit dit huwelijk

          i.  Jantjen Freriks werd geboren op 3 oktober 1723 en werd gedoopt op 10 oktober 1723 in Garnwerd en Oostum.

Welmoet trouwde vervolgens met Onne Sijmens, zoon van Sijmon Oopkes en Lijsebeth Onnes, op 28 augustus 1729 in Garnwerd en Oostum. Onne werd gedoopt op 28 augustus 1681 in Garnwerd. Onne was ook bekend als Onne Sijmons.
588. Jan Jacobs is overleden vr 1737.

Opmerking bij het onderzoek: Tussen 1698 en 1721 bestonden er in Ranum twee Jannen Jacobs: "De Mennonit" en "De Olde".

"De Olde" maakt deel uit van een lijn waaruit de familie van Ham uit voortkomt en is terug te vinden in de DTB-boeken van de Gereformeerde kerk.

Over Mennonieten (doopsgezinden) is vrijwel nooit iets te vinden in deze kerkboeken, tenzij ze zich bekeerden: "God vermeerdere de Gereformeerde!"

D.J. van Ham (zie zijn website over Groningiana - Klein Garnwerd - Schilligeham) is bezig met een digitale uitbreiding en verbetering van het Stamboek Huizinga: "... Jan Jacobs, landbouwer op de boerderij 218 in Ranum waar hij "de Mennonit" wordt genoemd, inschrijving als meier in 1698 met I. Marrechie, in 1700 met II. Martje Siabbes en in 1722 met III. Sywke Pieters. Van elke vrouw 1 kind, zie VI 19."

Onduidelijk is of Marrechie en Martje Siabbes dezelfde vrouw zijn. In de huurders van Spanheim komt ook nog voor in het jaar 1721: Jan Jacobs en Martje... Is dat Martje Sjabbes?

"... Sywke Pieters hertrouwde op 18 augustus 1737 met Bruin Cornelis. Bruin is de schoonvader van Cornelis Alberts (O.G. IV 28.2)."

[Bruin wordt ook de schoonvader en zelfs de stiefvader van Willem Jans.]

(...)

"... Jan Jacobs was mogelijk een voorzoon van Jacob Melles, die later getrouwd was met Anje Derks."

Deze laatste conclusie trekt D.J. van Ham, omdat er in een scheidingsakte na de dood van Jacob Melles (ook een Mennoniet) een Jan Jacobs voorkomt als sibbevoogd over een minderjarig kind van Jacob Melles en Antje Derks... [Jacob Melles is een nazaat van Jacob Derks, de eerstbekende doopsgezinde vermaner te Rasquert afkomstig van Melkema te Huizinge... Hiervan is een lange genealogische lijn bekend in het Stamboek Huizinga].

Ik laat het bij deze gedachte omdat er niet genoeg bewijs voor is om Jan Jacobs aan te haken bij Jacob Melles. Vooralsnog komt onze Jan Jacobs te Ranum dus gewoon uit de lucht vallen.

Persoonlijke situatie

Hij was "de Mennonit" te Ranum.

In 1698 was hij Provincie-meier op boerderij 218, Ranum 1 te Ranum. 458 Deze boerderij ligt op de zuidkant van de wierde van Ranum.
In 1692 was de boerderij in slechte tijden (St. Maartensvloed) verlaten door Jacob Pieters en Aaltje Egberts. Voor een korte tijd hebben toen Driewes Clasen en Jan Jacobs de boerderij in gebruik genomen. Zij bewoonden toen al de naastgelegen boerderijen (220 en 221).

In 1693 werden 60 jukken voor vijf jaar verhuurd aan Cornellis Jedses en Trijntje [Tjarks]. Jedses neemt ook de behuizing voor 710,- over van de Provincie, die de behuizing reeds eerder van de vorige meiers voor dezelfde prijs had gekocht.

In 1698 worden de nieuwe Provincie-meiers Jan Jacobs en zijn vrouw Martje...
Uit de volgende koopakten kan misschien worden opgemaakt dat dit Martje Sjabbes was, maar het blijft nogal raadselachtig...

Er is een koopakte in 1700 waarin Jan Jacobs en Martje Sjabbes 78 juk land kopen. Daarna in 1706 kopen zij samen nogmaals wat land.

Jan Jacobs, de man van wijlen Martje Sjabbes, hertrouwde blijkens de Afkoopakte van 1713 met Sywke Peters.

In Spanheim (huurders) staan echter nog steeds een Jan Jacobs en Martje als huurder in 1721...

Een van de naastgelegen boerderijen (220), Ranum 6, werd in 1721 bewoond door Jan Jacobs de Olde. De eigendom behoorde toe aan de heer Tamminga. Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje [Lamberts] bewonen die boerderij reeds in 1698.
De laatsten trouwden op 24-5-1686 in Bellingeweer en Ranum en doopten daar een zoon Lambert op 10-9-1689.

In 1699 was hij provinciemeier te Ranum. Spanheim 2: Hunsingo 1632-1719

Ranum - Wijtwert Fol: 437
Egbert Jacobs en Grietie gebr: 60 juck:
Ao:1656 de dogter Aaltie
Ao:1662 getr: an Grietie[?] Fockens
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Jacob Pieters
Ao:1692 Driewes Claassen en consr: nu Cornelis Idses en Trijntie
Ao:1699 Jan Jacobs en Marretie

Huurders Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)

Hij bezat op 19 maart 1700 een plaats met de beklemming van 78 juk land te Ranum. 459 Akte van verkoop door Cornelis Jetses en Trijnje Tiarx aan Jan Jacobs en Martien Siabbes van hun plaats te Ranum met de beklemming van 78 juk land voor de som van 3700 Car. gld.

Hij bezat op 9 juli 1706 1 juk land te Ranum. 460 Akte van verkoop en overdracht door Willem Alberda, heer van Dijxterhuijs etc. aan Jan Jacobs en Martje Siabbes, e.l. te Ranum van 1 juk land te Ranum onverscheiden in de heerd die Jan Jacobs en zijn vrouw gebruiken voor de som van 60 Car. gld.

Afkoop: 4 oktober 1713, Ranum. 346 Akte van uit- en afkoop door Remmert Siabbes, voormond, Jan Harms, sibbevoogd en Meelis Jans, vreemde voogd, over de onmondige kinderen van Jan Jacobs en Martje Siabbes te Ranum van Jan Jacobs en zijn tweede echtgenote Sieuwke Pieters van de nalatenschap van Martje Siabbes volgens inventaris opgemaakt op 21 juni 1713 van onder meer 78 jukken land onder beklemming die behoren aan de provincie en aan het Huis te Sauwert.

Geldzaken: Taxatie, 1730-1731, Ranum. 461 Drews Gaykes 6 0
Jan Jacobs 4 0
Engbert Evers 2 0
Albert Derx 3 0
Hendrix Peters 1 10
Tomas Harms 1 0
Regnier Obbes 2 0
Rickert Arys 1 10
Jan Freerx 2 0
Jan Meinties 3 :
---- ----
f 23 :

Jan trouwde met Martje Sjabbes, dochter van Siabbe Remmerts, vr 1698. Martje is overleden vr 21 juni 1713. Martje was ook bekend als Marrechie en Marretie.

Notitie bij dit huwelijk: Het is glad ijs in Ranum. Er bevinden zich hier minstens twee Jannen Jacobs en minstens twee Martjes (Sjabbes), de ene Doopsgezind, de andere Gereformeerd...

Dirk van Ham vond naast de al bekende Jacob en Trijntje nog 3 andere kinderen van dit echtpaar: Dietjen, Anje en Aaltijn.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Deetjen Jansen is overleden vr 1 november 1753.

         ii.  Aaltijn Jans

        iii.  Anje Jans werd geboren in 1680 en is overleden na 1765.

         iv.  Jacob Jans werd geboren circa 1695 in Ranum.

          v.  Trijntje Jans werd geboren circa 1697 in Ranum en is overleden vr 4 augustus 1726.

Jan trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters vr 4 oktober 1713. Sieuwke werd geboren in Ranum.

Kinderen uit dit huwelijk

294       i.  Willem Jans (geboren vr 1713 in Ranum - overleden vr 29 juni 1767)

         ii.  Grietje Jans werd geboren circa 1717 in Ranum en is overleden vr 28 april 1777.


589. Sieuwke Pieters werd geboren in Ranum.

Opmerking bij het onderzoek: [[Voor de 3e vrouw van Bruin, zie HUIZINGA V 8 5. Opzoeken...]]

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind.

Sieuwke trouwde met Jan Jacobs vr 4 oktober 1713. Jan is overleden vr 1737.

Sieuwke trouwde vervolgens met Bruin Cornelis op 18 augustus 1737 in Bellingeweer en Ranum. Bruin werd geboren in Niehove. Bruin was ook bekend als Broune Kornellis.


590. Bruin Cornelis werd geboren in Niehove. Bruin was ook bekend als Broune Kornellis.

Opmerking bij het onderzoek: Bruin Cornelis moet minstens 4 echtgenotes hebben gehad. Hoewel hij Doopsgezind was, staan er toch drie van zijn huwelijken in de huwelijkslijsten van de Hervormde kerken van Niehove en Ranum.
Als de geboortedatum van zijn dochter Jantien Bruins klopt (1717), dan moet Bruin Cornelis nog een eerder huwelijk hebben gehad, mogelijk ook in Niehove, waar de huwelijkslijst begint in 1721. Of in Grijpskerk, waar Jantjes halfzuster Anje vandaan kwam?

Van al zijn kinderen is niet bekend wie hun moeder was, behalve misschien Cornelis, die een dochter naar Anje noemt, mogelijk genoemd naar de 3e vrouw van Bruin Cornelis. De kinderen Jantien Bruins en Frerik Bruins noemen beiden een dochter Aafke, zodat het vermoeden rijst dat Bruins eerste vrouw ook een Aafke was.

Zijn dochter Anje Bruins was, volgens haar Afkoopakte (Boedelscheiding 2-5-1774), een halfzuster van Freerk Bruins, Cornelis Bruins, Deewerke Bruins en een onbekende zuster NN Bruins.

NB. D.J. van Ham heeft nog een tekst over de 3e vrouw van Bruin in "Huizinga V 8 5", nog niet op internet te zien.

Persoonlijke situatie

Hij was doopsgezind.

Hij was landbouwer te Niehove.

Bruin Cornelis trouwde met een onbekende vrouw.

Notitie bij dit huwelijk: De "onbekende vrouw" is voor het gemak een samenvoeging van de opeenvolgende vrouwen. Zij kan niet n en dezelfde persoon zijn, want sommige van Bruins kinderen worden elkaars half-broers of halfzusters genoemd. Het is nog niet te bepalen wie hun moeder was.

Hij had kinderen

          i.  Frerik Bruins werd geboren in Niehove en is overleden vr 2 juni 1783 in Schilligeham.

         ii.  Deewerke Bruins werd geboren in Niehove.

        iii.  NN Bruins

         iv.  Tetje Bruins werd geboren in Niehove. Tetje was ook bekend als Tetje Brouns.

          v.  Anje Bruins werd geboren in Grijpskerk en is overleden vr 2 mei 1774.

295      vi.  Jantien Bruins (geboren op 28 januari 1717 in Niehove - overleden op 10 mei 1755 in Ranum)

Bruin trouwde met Arentje Jacobs op 9 april 1724 in Niehove. Arentje werd geboren in Lagemeeden en is overleden vr 1730.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 april 1724 te Niehove. Bruun Cornellis, van Nijehove & Arentje Jacobs, van Legemeeden, beijde Mennoniten. Getrout in de vergadering der Mennonijten.

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind.

Bruin trouwde vervolgens met Anje Eeckes op 26 november 1730 in Niehove. Anje werd geboren in Oldehove en is overleden vr 1737.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27 augustus 1730 te Niehove. Bruin Cornelis en Anje Ekes wedw: van Tijmen Bartels beijde van Niehove en Mennoniten onder haer gecopuleert.

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Cornelis Bruins werd geboren in Niehove.

Bruin trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters op 18 augustus 1737 in Bellingeweer en Ranum. Sieuwke werd geboren in Ranum.

Notitie bij dit huwelijk: Door dit huwelijk ontstaat een bizarre situatie:
Bruin Cornelis wordt als schoonvader van Willem Jans tevens zijn stiefvader.
Sieuwke Pieters wordt als schoonmoeder van Jantien Bruins tevens haar stiefmoeder.
Willem Jans & Jantien Bruins worden behalve echtgenoten ook half-broer en half-zuster.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 4, 11 en 18 augustus 1737 te Bellingeweer en Ranum. Broune Kornellis van Niehove en Siewke Pieters, weduwe van Jan Jacobs tot Ranum.

594. Peter Jans werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 22 september 1720.

Opmerking bij het onderzoek: Geen doop van een dochter Anje gevonden in Den Ham of Noordhorn.

Persoonlijke situatie

Hij was op 9 december 1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "Den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

Peter trouwde met Elske Pieters op 21 augustus 1707 in Noordhorn. Elske werd geboren in Noordhorn.

Notitie bij dit huwelijk: "Peter Jans, van Noordhorn & Elske Peters, van Noordhorn".

Kinderen uit dit huwelijk

297       i.  Anje Peters (geboren in Den Ham)

         ii.  Geertjen Pieters werd gedoopt op 23 september 1708 in Den Ham.

        iii.  Lamke Pieters werd gedoopt op 15 september 1709 in Den Ham.


595. Elske Pieters werd geboren in Noordhorn.

Persoonlijke situatie

Zij was op 9 december 1708 lidmaat op belijdenis te Den Ham en Fransum. "Den 9 decemb. [1708] 'S Hren Avontm. gehouden op Den Ham, na geloofs belijdenis toegelaten: Pieter Jans en Elske Pieters egte lieden op Den Ham".

Elske trouwde met Peter Jans op 21 augustus 1707 in Noordhorn. Peter werd geboren in Noordhorn en is overleden vr 22 september 1720.

Elske trouwde vervolgens met Jan Etskes, zoon van Etske Jans en Aeltien Warners, op 22 september 1720 in Den Ham. Jan werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 13 mei 1694 in Den Ham.

Notitie bij dit huwelijk: "Jan Etskes, van Den Ham & Elske Peters, weduwe van Peter Jans, van Den Ham".

Notitie bij de geboorte: "... op de Knijpe".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jans werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 7 maart 1723 in Den Ham en Fransum.

         ii.  Peter Jans werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 8 april 1725 in Den Ham en Fransum.


602. Claes Cornelis, zoon van Cornelis Claesen en Ettien Jansen, werd gedoopt op 19 maart 1671 in Noordhorn.

Opmerking bij het onderzoek: Omdat zowel dochter Wijtske als zoon Cornelis allebei een dochter Claare/Klare dopen heet hun moeder waarschijnlijk ook Claare en zoeken we dus naar een echtpaar Klaas Cornelis en Claare... En die is er inderdaad: Clara Sjoerts van Pieterzijl.

Aangezien er hier meer Klazen Cornelis bestaan en in de dopenlijst de moeders steeds onvermeld blijven, zijn niet alle kinderen zeker, nog nader bekijken....

Via Marten Haijema,
internet http://www.geocities.com/gelske.geo/zijlstra.htm
vond ik zijn mogelijke doop en ouders te Noordhorn. Deze site bouwt de stamreeks verder op.

Ik moet nog zien hoe waar dat is...

Persoonlijke situatie

Hij was op 4 maart 1696 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. Klaas Cornelis op Bel. den 4 Martij 1696

Claes trouwde met Clara Sjoerts op 3 mei 1696 in Noordhorn. Clara werd geboren in Pieterzijl.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Cornelis Klaassen werd gedoopt op 1 januari 1697 in Noordhorn en is overleden in 1753 in Grootegast op 56-jarige leeftijd.

301      ii.  Wijtske Klaassen (gedoopt op 11 juni 1699 in Noordhorn - overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge)

        iii.  Sijtske Klasen werd gedoopt op 4 december 1701 in Noordhorn.

         iv.  Reijnder Clasen werd gedoopt op 19 februari 1702 in Noordhorn.


603. Clara Sjoerts werd geboren in Pieterzijl.

Persoonlijke situatie

Zij was op 6 december 1696 lidmaat te Noordhorn. Klara Sjoerts huijsvr. van Klaas Cornelis

Clara trouwde met Claes Cornelis op 3 mei 1696 in Noordhorn. Claes werd gedoopt op 19 maart 1671 in Noordhorn.

608. Jibbe Jans werd geboren omstreeks 1645 in Harssens, Adorp.

Opmerking bij het onderzoek: Mogelijk heeft hij nog een vierde kind Eelke, die op 14-11-1705 te Adorp trouwde met Berent Hindriks van Twenthe...

Jibbe trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

304       i.  Jan Jibbes (gedoopt op 15 augustus 1674 in Adorp)

         ii.  Pieter Jibbes werd gedoopt op 6 februari 1676 in Adorp.

        iii.  Pieter Jibbes werd gedoopt op 6 april 1679 in Adorp.


609. NN .

NN trouwde met Jibbe Jans. Jibbe werd geboren omstreeks 1645 in Harssens, Adorp.

612. Simen Jans .

Opmerking bij het onderzoek: Bij alle dopen van zijn kinderen staat dat de doopdag niet was aangetekend.

Mogelijk was Simen Jans de latere Simon Jans de ketellapper die 30-10-1698 in Eenrum trouwde met Grietje Jans...
Of Sijmen Jans Bakker, die op 18-2-1720 in Baflo met Antje Cornelis nog een dochter Aefke doopte...

Andere Simens of Simons Jans(en) in de lidmatenlijst van Baflo waren:
1672 den 7 Julij Simon Jansen boorachtigh van Eenrum
1679 den 29 Junij uit Baflo Magdalena Willems huisvr. van Simon Simons met attest Warffum
1711 den 24 Jun uit Baflo Simon Jans...

En in 1710 den 3 Julii nog een Jan Simens met attest van Eenrum.
1716 den 12 Julij Jan Simens (Eenrum) en Fokeltje Isebrants (Sandeweer).

Simen trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Anje Simens werd gedoopt op 15 oktober 1705 in Baflo.

         ii.  Maijcke Simens werd gedoopt op 15 maart 1707 in Baflo.

        iii.  Jan Simens werd gedoopt op 15 april 1709 in Baflo.

         iv.  Claas Simens werd gedoopt op 15 april 1711 in Baflo.

          v.  Mettien Simens werd gedoopt op 15 juli 1713 in Baflo.

306      vi.  Jan Simen Simens (gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo)

        vii.  Grietje Sijmens


613. NN .

NN trouwde met Simen Jans.

614. Jan Pauwels werd geboren in Wetsinge.

Jan trouwde met Martien Claessen.

Kinderen uit dit huwelijk

307       i.  Amke Jans (gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge)

         ii.  Claes Jans werd gedoopt op 6 april 1710 in Wetsinge.

        iii.  Pauwel Jans werd gedoopt op 23 augustus 1711 in Wetsinge.

         iv.  Anje Jans werd gedoopt op 12 april 1716 in Wetsinge.

Jan trouwde vervolgens met Jantjen Bartelts op 1 juli 1725 in Wetsinge. Jantjen werd geboren in Wetsinge.

Notitie bij dit huwelijk: "Met een kint in den arm", beijde van Wetzinge.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Trijnje Jans werd gedoopt op 15 juni 1725 in Wetsinge.


615. Martien Claessen .

Martien trouwde met Jan Pauwels. Jan werd geboren in Wetsinge.

616. Jan .

Jan trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

308       i.  Leendert Jans (geboren in Sauwerd)

         ii.  Jan Jansen de Vries werd geboren in Sauwerd.

        iii.  Gerrijt Jans

         iv.  Riemt Jans werd geboren circa 1720 in Sauwerd en is overleden vr 28 april 1791. Riemt was ook bekend als Remt Jans en Riemt Jans.


617. NN .

NN trouwde met Jan.

NN trouwde vervolgens met Frerick Thijssens.


622. Hans Scheper werd geboren circa 1653 en werd begraven op 22 november 1741 in Onstwedde.

Persoonlijke situatie

Hij was schaapherder.

Hans trouwde met Fenne circa 1688. Fenne werd geboren circa 1653 en werd begraven op 12 maart 1738 in Onstwedde.

Kinderen uit dit huwelijk

311       i.  Harmtie Hansen Scheper (gedoopt op 18 maart 1695 in Onstwedde - overleden vr 1767 in Wetsinge)

         ii.  Geert Hansen Scheper werd gedoopt op 18 april 1697 in Onstwedde.

        iii.  Geert Hansen Scheper werd gedoopt op 23 juni 1689 in Onstwedde en is overleden vr 28 april 1697.


623. Fenne werd geboren circa 1653 en werd begraven op 12 maart 1738 in Onstwedde.

Fenne trouwde met Hans Scheper circa 1688. Hans werd geboren circa 1653 en werd begraven op 22 november 1741 in Onstwedde.


626. Anne Jocchems, zoon van Jocchem en Renske, werd geboren in Tolbert.

Opmerking bij het onderzoek: Ook in Tolbert:

Nog 3 broers van Anne Jocchems? Ze vernoemen alle 4 een Renske...

Oktober 1681, Pieter Jocchems van Tolbert x Anke Jans van Tolbert.
Doop: Jocchem, Renske, Renske, Trijntje

Januari 1683, Ebel Jocchems van Tolbert x Jantje Pieters van Tolbert.
Doop: Jocchem, Renske, Pieter, Jan, Heijle, Jouwerke, Jan
30-9-1683, Hindrik Jocchems van Tolbert x Tjeetske Janssen van Midwolde.
Doop: Jocchem, Renske
2-8-1705, Ebel Jochems van Tolbert x Hilke Steevens van Niebert.

In 1703 verschijnt er nog een Trijntien Jochems met attestatie in Tolbert.

En in Niekerk:
17-6-1688, Jan Jocchums x Lijsbett Harckes.
Doop: Jancke (vader overleden)

En in Midwolde en Leek:
29-1-1703, Jan Jochems van Leek x Aaltien Lammers van Leek.
20-11-1712, Meerten Jochems van Midwolde x Hindrikje Jans van Vries.
Zipke Jochchums van Leek x Albertien Alberts van Leek.

Anne trouwde met Gerbrig Elsses op 21 april 1695 in Tolbert. Gerbrig werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk

313       i.  Franckjen Annes (gedoopt op 26 januari 1696, geboren in Leegkerk)

         ii.  Renske Annes werd gedoopt op 1 oktober 1699 in Tolbert.

        iii.  Anje Annes werd gedoopt op 26 februari 1702 in Tolbert.


627. Gerbrig Elsses werd geboren in Leek.

Persoonlijke situatie

Zij was in oktober 1686 lidmaat te Leek.

Gerbrig trouwde met Jannes Melles op 7 april 1694 in Midwolde en Leek. Jannes werd geboren in Leek.

Gerbrig trouwde vervolgens met Anne Jocchems op 21 april 1695 in Tolbert. Anne werd geboren in Tolbert.

636. Berent Cornelis, zoon van Cornelis Pieters 463 en Cornelisjen Reijnders, werd gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe.

Persoonlijke situatie

In 1699 was hij meester snijder.

Berent trouwde met Martjen Ritses 364 op 11 maart 1694 in Warffum. Martjen werd gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jantien Berents werd gedoopt op 18 juli 1695 in Wehe.

         ii.  Jantien Berents werd gedoopt op 1 januari 1698 in Wehe.

318     iii.  Cornelis Berents (gedoopt op 29 januari 1699 in Wehe - overleden na 1754)

         iv.  Hantien? Berents werd gedoopt op 12 maart 1702 in Wehe.

          v.  Corr? Berents werd gedoopt op 31 mei 1705 in Wehe.

         vi.  Ritse Berents werd gedoopt op 22 april 1707 in Wehe.

        vii.  Dietien Berents werd gedoopt op 9 maart 1710 in Wehe.

       viii.  Anje Berents werd gedoopt op 16 juni 1712 in Wehe.


637. Martjen Ritses,364 dochter van Ritse Peters 464 en Jantjen Hindriks, werd gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum. Martjen was ook bekend als Marretjen.

Martjen trouwde met Berent Cornelis op 11 maart 1694 in Warffum. Berent werd gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe.

650. Renne Goitjens werd geboren in Kantens. Renne was ook bekend als Reinje Goitjens en Riene Goitjens.

Persoonlijke situatie

Hij was op 25 december 1698 lidmaat te Noordwolde. Na gedane belijdenis: Hinric Scholtes uit 't Graevschap Bhentem en Reinje Goitjens van Cantens

Kerkelijke zaken: 9 december 1706, Noordwolde. 9 Dec 1706 is Consistorium gehouden, en heb voorgeslagen, dat twe broederen mogten worden gesonden na mr. Focke Oosterhof, 't welk de olderling Louwe Jacobs en de diaken Renne Goitjens hebben verrigt etc.

Renne trouwde met Trijntje Jacobs op 22 april 1698 in Noordwolde. Trijntje werd geboren in Noordwolde.

Kinderen uit dit huwelijk

325       i.  Frouwke Rinnes (gedoopt op 5 maart 1699 in Noordwolde)

         ii.  Jacob Rennes werd gedoopt op 29 december 1700 in Noordwolde.

        iii.  Jacob Rinnes werd gedoopt op 24 september 1702 in Noordwolde.

         iv.  Grietje Rennes werd gedoopt op 28 februari 1706 in Noordwolde.

          v.  Jantjen Rennes werd gedoopt op 18 november 1708 in Noordwolde.

         vi.  Goijtien Rinnes werd gedoopt op 31 mei 1711 in Noordwolde, is overleden op 10 februari 1763 in Maarhuizen465 op 51-jarige leeftijd en werd begraven in Maarhuizen. Goijtien was ook bekend als Geutien Rinnes.

        vii.  Jan Rennes werd gedoopt op 10 mei 1716 in Noordwolde.

       viii.  Jan Rennes werd gedoopt op 3 maart 1720 in Noordwolde.

Renne trouwde vervolgens met Martjen Folkers op 12 maart 1724 in Noordwolde. Martjen werd geboren in Bedum.


651. Trijntje Jacobs werd geboren in Noordwolde.

Persoonlijke situatie

Zij was op 22 maart 1700 lidmaat te Noordwolde. Na korte belijdenisse: Eise Jacobs en Trijnje Goitjens Huisvrouw van Riene Goitjens

Trijntje trouwde met Renne Goitjens op 22 april 1698 in Noordwolde. Renne werd geboren in Kantens. Renne was ook bekend als Reinje Goitjens en Riene Goitjens.

652. Jargh Harms werd geboren circa 1675 in Leens.

Jargh trouwde met Trijntje Jacobs op 22 januari 1699 in Westernieland. Trijntje werd geboren circa 1675 in Westernieland en is overleden vr 30 maart 1706.

Notitie bij dit huwelijk: "Jarch Harms, van Liens & Trijnje Jacobs, van Westernieland".

Kind uit dit huwelijk

326       i.  Pieter Jarghs (geboren in 1699, gedoopt Saaxumhuizen - overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd)

Jargh trouwde vervolgens met Jantjen Teews op 30 maart 1706 in Warffum. Jantjen werd geboren in Warffum. Jantjen was ook bekend als Jantje Tyes.

Notitie bij dit huwelijk: "Jargh Harms, van Westernieland & Jantjen Teeuws, van Warffum".

Kind uit dit huwelijk

          i.  Aefke Jarghs werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen.466


653. Trijntje Jacobs werd geboren circa 1675 in Westernieland en is overleden vr 30 maart 1706.

Trijntje trouwde met Jargh Harms op 22 januari 1699 in Westernieland. Jargh werd geboren circa 1675 in Leens.

654. Pieter Jans .

Opmerking bij het onderzoek: Pieter Jans, diaken, heeft een naamgenoot die kleermaker is. Soms dopen ze (bijna) gelijktijdig een kind in Adorp.

Persoonlijke situatie

Hij was op 31 maart 1695 diaken te Adorp. Dit staat vermeld bij de doop van zijn dochter Jantjen.

Pieter trouwde met NN NN.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Pieters

         ii.  Jantjen Pieters werd gedoopt op 31 maart 1695 in Adorp.

        iii.  Eeicke Pieters werd gedoopt op 15 augustus 1697 in Adorp.

327      iv.  Eeijcke Pieters (gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp - overleden vr 5 april 1754)


655. NN NN .

NN trouwde met Pieter Jans.

716. Jan Pieters werd geboren in Saaxumhuizen.

Jan trouwde met Brechtje.

Kinderen uit dit huwelijk

358       i.  Roelf Jans (gedoopt op 25 september 1687 in Saaxumhuizen)

         ii.  Anje Jans werd gedoopt op 23 februari 1690 in Saaxumhuizen.


717. Brechtje .

Brechtje trouwde met Jan Pieters. Jan werd geboren in Saaxumhuizen.

732. Here Veghters .

Here trouwde met Garrichjen Joestens.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Joest Heres werd gedoopt op 28 januari 1714 in Hoogezand.

         ii.  Neeltje Heres werd gedoopt op 17 februari 1715 in Hoogezand.

366     iii.  Joest Heres (gedoopt op 10 januari 1717, geboren in Kalkwijk, Hoogezand)

         iv.  Ede Heres werd gedoopt op 27 november 1718 in Hoogezand.

          v.  Aafke Heres werd gedoopt op 23 december 1721 in Hoogezand.


733. Garrichjen Joestens .

Garrichjen trouwde met Here Veghters.

734. Thomas Jans werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 6 december 1720 in Martenshoek.467

Notitie bij de doop: "... Een bejaart persoon van Menniste ouders gedoopt n Thomas Jans 6 december 1720".
Dit kan ook een naamgenoot zijn. Nog geen conclusie...

Thomas trouwde met Lijsabeth Hindriks op 29 maart 1711 in Hoogezand. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek en werd gedoopt op 19 augustus 1683 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Thomas werd gedoopt op 3 april 1712 in Hoogezand.

367      ii.  Geertje Thomas (gedoopt op 24 maart 1713, geboren in Hoogezand)

        iii.  Willemtjen Thomas werd gedoopt op 3 februari 1715 in Hoogezand.

         iv.  Jan Thomas werd gedoopt op 29 augustus 1717 in Hoogezand.

          v.  Hindrik Thomas werd gedoopt op 19 februari 1719 in Hoogezand.

         vi.  Imke Thomas werd gedoopt op 11 april 1721 in Hoogezand.

        vii.  IJmke Thomas werd gedoopt op 15 maart 1722 in Hoogezand.

       viii.  Imke Thomas werd gedoopt op 31 oktober 1723 in Hoogezand.


735. Lijsabeth Hindriks, dochter van Hindrik Jansen en IJmke Gerbens, werd geboren in Martenshoek en werd gedoopt op 19 augustus 1683 in Hoogezand.

Lijsabeth trouwde met Thomas Jans op 29 maart 1711 in Hoogezand. Thomas werd geboren circa 1685 in Martenshoek en werd gedoopt op 6 december 1720 in Martenshoek.467

740. Mense Jacobs is overleden op 12 oktober 1682 in Zandeweer.

Persoonlijke situatie

Hij was policijemeester te Zandeweer.

Hij was in 1680 lidmaat te Zandeweer. "... Mense Jacobs en Trijne Sijn huisvrouw, bij de Molen".

Mense trouwde met Trijne circa 1680 in Zandeweer.

Kinderen uit dit huwelijk

370       i.  Arent Menses (geboren circa 1680 in Zandeweer)

         ii.  Geertien Menses werd gedoopt op 21 april 1681 in Zandeweer.

        iii.  Mense Menses werd gedoopt op 29 april 1683 in Zandeweer en is overleden op 23 april 1686 in Zandeweer op 2-jarige leeftijd.


741. Trijne .

Persoonlijke situatie

Zij was op 19 mei 1693 lidmaat te Zandeweer. "19 Mei 1693 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, except Jan Simons, Mense Jacobs wed: ..."

Trijne trouwde met Mense Jacobs circa 1680 in Zandeweer. Mense is overleden op 12 oktober 1682 in Zandeweer.

744. Jacob Melles werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.

Opmerking bij het onderzoek: Stamvader van de Helders?

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider.

Jacob trouwde met Anna Ritzes op 1 maart 1653 in Baflo. Anna werd geboren circa 1632 in Rasquert en werd begraven in Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Melle Jacobs werd gedoopt op 2 april 1654 in Baflo en is overleden vr 1659.

         ii.  Ritze Jacobs werd geboren circa 1655 in Baflo en is overleden vr 1693 in Baflo.

372     iii.  Jan Jacobs (gedoopt op 14 augustus 1656, geboren in Baflo - overleden vr 1737)

         iv.  Cornelis Jacobs werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 6 oktober 1657 in Baflo.

          v.  Mello Jacobs werd gedoopt op 30 december 1660 in Baflo.

         vi.  Wijtjen Jacobs werd gedoopt op 21 augustus 1664 in Baflo en Rasquert.

        vii.  Ethtjen Jacobs werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 9 oktober 1668 in Baflo.


745. Anna Ritzes, dochter van Ritze Jacobs en Nieske Heeres, werd geboren circa 1632 in Rasquert en werd begraven in Baflo.

Opmerking bij het onderzoek: Van Anna Ritzes van Rasquert is geen doop of enig ander bewijs te vinden wie haar ouders zijn. Een man die een beetje in de buurt lijkt te komen is Ritze Jacobs, getrouwd met Nieske Heeres. En van haar kinderen heet Cornelis Jacobs, misschien een verwijzing naar de broer van Ritze Jacobs.
Ritze Jacobs speelde een hoofdrol in de langdurige lotgevallen van de vervallen Lutkehuisterbrug over het Winsumerdiep in de buurt van de boerderij Lutkehuizen onder Maarhuizen, bij Schaphalsterzijl en Schilligeham.

Anna trouwde met Jacob Melles op 1 maart 1653 in Baflo. Jacob werd geboren circa 1630 in Uithuizen en werd begraven in Baflo.

746. Sijger Pieters werd geboren in Wehe. Sijger was ook bekend als Sigreinus.

Sijger trouwde met Grietje Hindriks in december 1656 in Baflo. Grietje werd geboren in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk

373       i.  IJmke Sijgers (geboren circa 1660 in Pieterburen?)

         ii.  Stijntje Sijgers


747. Grietje Hindriks werd geboren in Rasquert.

Grietje trouwde met Sijger Pieters in december 1656 in Baflo. Sijger werd geboren in Wehe. Sijger was ook bekend als Sigreinus.

756. Jan Jacobs (de Olde), zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.

Opmerking bij het onderzoek: Vader Jacob Jansen van Schilligeham (zijn vrouw werd niet genoemd) liet in Winsum vier Jannen dopen (1654, 1656, 1661 en 1664). Welke van de vier is nu Jan Jacobs "de Olde" die met zijn vrouw Krijnje in 1721 de boerderij Ranum 6, (zie Boerderijen Halfambt, 220) gebruikt?
Dit gebied is ook in onderzoek bij de familie Van Ham en bij Cor Enter. Een goed antwoord te vinden is lastig.
Voorlopig wordt er uitgegaan van twee Jannen die in leven bleven onder de toenaam "de Olde" en "de Jonge". De ene zou in Ranum zijn gaan wonen en de ander in Schilligeham. Nog geen zekerheid.

Een zekere Jan Jacobs & Anje Frericks zijn getrouwd te Winsum op 21 oktober 1677. Zij wonen op de Vennen (zie de dopenlijst bij Cornelis, Egbert, Maria en Crijn).
Er moet op hetzelfde moment nog een andere Jan Jacobs in Winsum zijn; deze doopt een dochter Antie op 6-3-1687. Dus een maand na Jacob (6-2-1687). Geen moeder vermeld. Bij deze laatste twee wordt ook niet vermeld dat ze op de Vennen wonen.
Misschien zijn er wel meer kinderen niet van de een maar van de ander.

Ook opmerkelijk is dat er ook namen als Eijsse en Reinder terugkomen uit de beide huwelijken van zijn vader, al is niet duidelijk waar die vandaan komen.

Persoonlijke situatie

Hij was op 10 maart 1689 lidmaat te Winsum. Jan Jacobs in Schilgeham.

Hij was op 1 juli 1698 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs en sijn Huijs-vrouw Krijnje.

Hij was in 1702 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs en sijn huijsvrouw Krijnje.

Hij was tussen 1699 en 1709 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs ende Krijnje sijn huijsvrouw.

Hij was in 1711 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs wewenaer.

Hij was in 1718 lidmaat te Ranum. Jan Jacobs, sijn vrouw Hindrickien noch geen Lidmaet.

Hij gebruikte in 1721 een boerenplaats (220, Ranum 6) te Ranum. 470 De boerderij is groot 58,5 juk. De eigendom behoort aan heer Tamminga.
Reeds in 1698 is deze boerderij bewoond door Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje.
38 jaar later is de boerderij in scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Freerks & Swaantje Ennes, tussen zoon Enne Jans en dochter Geeske Jans (Aldert Cornelis, als gevolmachtigde). Enne Jans & Grietje Freerks krijgen de boerderij. In 1819 gaat de boerderij over naar zoon Jan Ennes Huizing (getr. met Trijntje Heines Ellens), landbouwers te Zuurdijk.

Jan trouwde met Krijnje Lamberts op 24 mei 1686 in Bellingeweer en Ranum. Krijnje werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.

Notitie bij dit huwelijk: Attestatie van Winsum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gerrit Jans

         ii.  Lambert Jans werd gedoopt op 10 september 1689 in Bellingeweer en Ranum en is overleden vr 14 januari 1753.

378     iii.  Jacob Jans (gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum)

         iv.  Reinder Jans werd gedoopt op 21 april 1695 in Bellingeweer en Ranum.

396       v.  Eijse Jans (gedoopt op 21 maart 1697 in Bellingeweer en Ranum)

Jan trouwde vervolgens met Hinderkien Jacobs op 16 februari 1714 in Mensingeweer en Maarslag. Hinderkien werd geboren in Wehe en is overleden vr 1731.

Opmerking bij het onderzoek: Theorie D.J. van Ham (Groniniana):

Jan Freerks komt te Ranum al voor in de Taxatie van 1730 (O.G. p 1750). Vermoedelijk was hij toen getrouwd met Hendrickjen Jacobs, eerder weduwe van Jan Jacobs, die ook op Halfambt 220 woonden. Deze was een zoon van Jacob Jansen (O.G. II 3.2) en zijn eerste vrouw Antie Tijssen te Schilligeham. Jan Jacobs bewoonde in Ranum dezelfde boerderij (Halfambt 220) als Jan Freerks.


757. Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.

Persoonlijke situatie

Zij was op 9 maart 1688 lidmaat te Winsum. 1688 Den 9 Martij: Krijnje Lamberts de huisvrouw van Jan Jacobs. Eind 1711 is Jan Jacobs in Ranum wewenaer.

Krijnje trouwde met Jan Jacobs (de Olde) op 24 mei 1686 in Bellingeweer en Ranum. Jan werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.

758. Tonnis Ates werd geboren in Usquert. Tonnis was ook bekend als Tonnis Ates Schoenmaker.

Opmerking bij het onderzoek: Tot 1688 lijkt het met de dopen te gaan om Tonnis Ates & Aefke Claessen. Ineens is er op 3-4-1687 een trouwerij in Rottum tussen een Tonnis Ates & Martjen Willems. Gevolgd door 2 dopen in Rottum door een Tonnis Ates (op de plaetse) als vader, maar zonder moeder: Lijsebeth 26-2-1688 en Claes op 16-12-1688. Vanwege de naam kiezen we dan voor Claes, de waarschijnlijke opa.
Daarna in Usquert nog weer n doop door Tonnis en Aafke: Jan op 12.2.1693.
De andere Tonnis Ates gaat met zijn Marretien voort in Eppenhuizen

Persoonlijke situatie

Hij was op 23 juni 1689 lidmaat te Usquert. Tonnis Ates en Aafke Claassen sijn Huisvrouw.
In 1717 staan ze nog steeds ingeschreven. Tenslotte staat er in 1717 een vermelding bij Aafe: Ob. 1719

Tonnis trouwde met Aefke Claesen op 2 mei 1680 in Warffum. Aefke werd geboren in Warffum en is overleden in 1719 in Usquert.

Notitie bij dit huwelijk: Tonnis Ates tot Usquert en Aafke Claassen van Warffum, 28-3-1680 te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Ate Tonnis werd geboren op 10 april 1681 in Warffum.

         ii.  Anje Tonnis werd gedoopt op 30 juli 1682 in Warffum.

        iii.  Geertruit Tonnis werd gedoopt op 22 februari 1685 in Rottum. Geertruit was ook bekend als Geertruijd Teunissen.

379      iv.  IJdje Tonnis (gedoopt op 26 september 1686 in Rottum)

          v.  Claes Tonnis werd gedoopt op 16 december 1688 in Rottum.

         vi.  Jan Tonnis werd gedoopt op 12 februari 1693 in Usquert.


759. Aefke Claesen werd geboren in Warffum en is overleden in 1719 in Usquert.

Aefke trouwde met Tonnis Ates op 2 mei 1680 in Warffum. Tonnis werd geboren in Usquert. Tonnis was ook bekend als Tonnis Ates Schoenmaker.

774. Isebrandt Jansen .

Opmerking bij het onderzoek: Hypothetische ouders van Tjaardke Izebrands...

Persoonlijke situatie

Hij was op 15 juni 1684 lidmaat met attestatie van Leens te Pieterburen, Wierhuizen.

Hij was in 1682 lidmaat te Leens. "Isebrant Jansen".

Hij was op 15 juni 1684 lidmaat te Pieterburen. "Den 15 Junij is gehouden het h. avontmael tot Petersbuiren, en voor dien tijdt angekomen met attestatie:
Isebrant Jansen en sijn vrou Hilje Berents van Leens".

Isebrandt trouwde met Hilletje Beerendts vr 15 juni 1684 in Leens. Hilletje werd geboren in Leens.

Notitie bij dit huwelijk: Mogelijk de ouders van Tjaardke Izebrands...

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Cornellijske Isebrandts werd gedoopt op 28 mei 1685 in Pieterburen, Wierhuizen en is overleden op 23 juli 1685 in Pieterburen, Wierhuizen.

387      ii.  Tjaardke Izebrands

        iii.  Jan Isebrandts werd gedoopt op 18 juli 1686 in Pieterburen, Wierhuizen.

         iv.  Berent Isebrants werd gedoopt op 4 maart 1688 in Pieterburen, Wierhuizen.

          v.  Cornellijske Isebrandts werd gedoopt op 9 februari 1690 in Pieterburen, Wierhuizen.

         vi.  Doe Isebrandts werd gedoopt op 25 december 1692 in Pieterburen, Wierhuizen.

        vii.  Luij Isebrandts werd gedoopt op 25 augustus 1695 in Pieterburen, Wierhuizen.

       viii.  Trijnje Isebrandts werd gedoopt op 3 december 1697 in Pieterburen, Wierhuizen.

Isebrandt trouwde vervolgens met Anje Luitjens op 24 april 1701 in Pieterburen. Anje werd geboren in Vierhuizen.

Notitie bij dit huwelijk: "Isebrant Jans & Anje Luitjens, van Vierhuizen".

Dit huwelijk heb ik aangenomen, omdat de doop van het volgende kind te Pieterburen logisch lijkt, met de naam van de overleden vorige vrouw.

Opmerking bij het onderzoek: Menno Bennema denkt dat haar ouders Jacob Jacobs & Geeske Luitjens zijn, maar dat laat haar patroniem niet toe...

Misschien heeft Anje Luitjens een broer Eijsse Luitjens van Vierhuizen, getrouwd in Garnwerd 1685 met Martien Ennes, met kinderen Geeske, Anje, Enne en Aachtie...

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hilje Isebrandts werd gedoopt op 13 november 1701 in Pieterburen, Wierhuizen.

         ii.  Luitjen Isebrandts werd gedoopt op 20 januari 1704 in Eenrum.

        iii.  Eijse Isebrandts werd gedoopt op 21 augustus 1707 in Eenrum.


775. Hilletje Beerendts werd geboren in Leens.

Persoonlijke situatie

Zij was op 15 juni 1684 lidmaat met attestatie van Leens te Pieterburen, Wierhuizen.

Zij was op 27 maart 1684 lidmaat te Leens. Hilje Berents j.d.
Hier was ze nog niet getrouwd (jongedochter).

Zij was op 15 juni 1684 lidmaat te Pieterburen. "Den 15 Junij is gehouden het h. avontmael tot Petersbuiren, en voor dien tijdt angekomen met attestatie:
Isebrant Jansen en sijn vrou Hilje Berents van Leens".

Hilletje trouwde met Isebrandt Jansen vr 15 juni 1684 in Leens.

778. Sijger Garbrandts, zoon van Garbrandt Jacobs en Martjen Roelofs, werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 4 februari 1674 in Niekerk en is overleden vr 17 maart 1720. Sijger was ook bekend als Siger Garmts.

Sijger trouwde met Anje Reinders in oktober 1701 in Baflo. Anje werd geboren in Pieterburen.

Notitie bij dit huwelijk: "Sijger Garbrants van Nijkerk uijt de Marna & Anje Reiners van Peterbuiren". [In Gron. Kws. III staat een foute datum]

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan in 1701 te Niekerk en Vliedorp. Registratie Niekerk en Vliedorp (geen exacte datum)
gehuwd te Baflo Siger Garmts, van Niekerk & Anje Reinders, van Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk

389       i.  Martjen Sigers (gedoopt op 20 augustus 1702 in Niekerk - overleden na 1780)

         ii.  Frouwke Sigers werd gedoopt op 23 juni 1704 in Niekerk.

        iii.  Anje Sigers werd gedoopt op 26 februari 1708 in Niekerk.

         iv.  Aafke Sigers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 26 februari 1708 in Niekerk.

          v.  Stijnje Sijgers werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 10 februari 1710 in Niekerk en is overleden na september 1785 in Niekerk.

         vi.  Aefke Sigers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 7 juni 1711 in Niekerk.

        vii.  Aafke Sijgers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 14 mei 1713 in Niekerk.

       viii.  Anje Sigers werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 23 februari 1716 in Niekerk.


779. Anje Reinders werd geboren in Pieterburen.

Persoonlijke situatie

Zij was op 17 maart 1720 lidmaat op belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Anje Reijnders wed. van Sijger Garremts.

Anje trouwde met Sijger Garbrandts in oktober 1701 in Baflo. Sijger werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 4 februari 1674 in Niekerk en is overleden vr 17 maart 1720. Sijger was ook bekend als Siger Garmts.

788. Aris Dercks 194 is overleden vr 13 september 1700 in Oldehove?.

Opmerking bij het onderzoek: Vanwege de naamgeving van zijn zoontje Aris Dercks (doop te Oldehove) kan geconcludeerd worden dat hij toen is overleden. Zijn vrouw is onbekend. In datzelfde Oldehove was 27 jaar later nog een Aris Dercks, getrouwd met Hindertin Hindriks en zij doopten vanaf 1723 vier kinderen, waarvan wederom de laatste, Arijske, naar haar vader werd genoemd omdat die in 1727 overleden was.

Mogelijk heeft hij nog de volgende verwanten:
... Jan Arijs van Oldehove, die op 9 september 1686 tot ledemaat angenomen wordt in Garnwerd; Hindrickjen Jacobs huijsvrouw van Jan Arijs wordt aangenomen op 16 juni 1686. Zij zullen dus ongeveer in 1660 geboren zijn.
... Pieter Arijs, wiens zoon Willem Pieters zich op 29-jarige leeftijd te Garnwerd laat dopen op 5 maart 1675...
... Derck Ariens, die te Oldehove op 5-6-1701 een zoontje Arien laat dopen (moeder ontbreekt)... + Jantin 1704 + Ritse 1706 [zie ook Durck Ariens met Jacob 1684 te Grijpskerk]

Aris trouwde met NN vr 1695.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Aris werd gedoopt op 22 juli 1695 in Oldehove.

         ii.  Witske Aris werd gedoopt op 12 december 1697 in Oldehove.

394     iii.  Aris Derks (gedoopt op 13 oktober 1700 in Oldehove - overleden vr 14 augustus 1727)


789. NN .

NN trouwde met Aris Dercks 194 vr 1695. Aris is overleden vr 13 september 1700 in Oldehove?.

792. Jan Jacobs (de Olde), zoon van Jacob Jansen en Annetien Tijssen, werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 28 augustus 1664 in Winsum.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

793. Krijnje Lamberts, dochter van Lambert, werd geboren in Obergum en is overleden vr 1711 in Ranum.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

796. Luitjen Hindrix werd geboren tussen 1676 en 1677 in Ulrum, werd gedoopt op 12 juni 1698 in Mensingeweer en is overleden in november 1757 in Wildeveld, Mensingeweer. Luitjen was ook bekend als Luijtien Hindricks.

Notitie bij de doop: 12-6-1698 Mensingeweer toegekomen die vier nieuws-gedoopte
[5 juni gedoopt vier bejaarde personen van mennistige ouders geboren]
1. Luijtjen Hindriks op 't Wilde-velt een getrouwt man.

Opmerking bij het onderzoek: Bij zijn eerste huwelijk, in 1694, kwam hij "van Ulrum". Hij werd in 1698 als getrouwd man (Mennist) gedoopt in Mensingeweer.

[[Een zekere Albert Luitjes trouwde later met Lientje Teunis en doopte twee keer een Tjipke...

Dan is er nog een (h 03-04-1722 Mensingeweer)
Hindrick Luitiens van Maarslag & Trijntje Jans van Sauwerd... (zoon van Luitje?)

In de lidmatenlijst van Mensingeweer:

Op 1-7-1756 werd Luitjen nog genoemd:
Maarslag met attestatie van de Leege Mieden overgekomen
Albert Luitjens en Lientje Tonnis nu woonende bij Luitjen Hendriks in het Wildevelt; zou Albert een zoon van Luitjen Hendriks zijn?

Op 1-1-1769 Maarslag met attestatie van Leens
Cornelis Berents en Gielje Freriks ehelieden woonende in het Wildevelt op de plaatze van Albert Luitjens nu neuwe herbouwt.]]

Persoonlijke situatie

Hij was op 26 september 1748 lidmaat, na onderzoek aangenomen, te Mensingeweer. Vele jaren daarvoor, in 1698 werd hij, als getrouwd man, in Mensingeweer gedoopt.
Verdere aantekeningen:
Luitjen Hindriks in het Wildevelt, overleden november 1757,
Oud 80 jaren.

Op 1-7-1756 werd Luitjen nog eens genoemd:
Maarslag met attestatie van de Leege Mieden overgekomen
Albert Luitjens en Lientje Tonnis nu woonende bij Luitjen Hendriks in het Wildevelt; zou deze Albert (geen doop) een zoon van Luitjen Hendriks zijn?

Luitjen trouwde met Trijnje Everts op 14 september 1694 in Eenrum. Trijnje werd geboren in Eenrum en is overleden vr 13 april 1705.

Notitie bij dit huwelijk: Luitjen Hindrics met attestatie van Ulrum en trijnje Evers van Eendrum

Kinderen uit dit huwelijk

398       i.  Claas Luitjes

         ii.  Antje Luijtjens werd gedoopt op 28 april 1695 in Eenrum.

        iii.  Antje Luijtjens werd gedoopt op 13 april 1696 in Eenrum.

         iv.  Hindrick Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 11 juli 1697 in Mensingeweer.

          v.  Jan Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 30 oktober 1698 in Mensingeweer.

         vi.  Popke Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 30 oktober 1698 in Mensingeweer.

        vii.  Jantje Luijtjens werd geboren in Mensingeweer en werd gedoopt op 15 oktober 1699 in Mensingeweer.

Luitjen trouwde vervolgens met Jantjen Tiebkes op 13 april 1705 in Mensingeweer en Maarslag. Jantjen werd geboren tussen 1671 en 1672 in Vierhuizen en is overleden in maart 1761 in Wildeveld, Mensingeweer. Jantjen was ook bekend als Jantjen Tjipkes.

Notitie bij dit huwelijk: Op Paeske Maendach deeses Jaars is ghecopuleert Luijtien Hindricks woonende in Wildevelt met de jonghedochter Jantie Tiipkes, hebbende ghewoont tot Vierhuizen (op Panser).

Notitie bij de geboorte: van Vierhuizen (op Panser)

Persoonlijke situatie

Zij was lidmaat te Mensingeweer. Overlijden maart 1761
Overledene Jantjen Tjepkes, vrouw van Luitjen Hindriks, in het Wildevelt
Leeftijd 89

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Luitjens werd geboren in Maarslag en werd gedoopt op 24 maart 1708 in Mensingeweer.

         ii.  Aefke Luitjens werd geboren in Maarslag en werd gedoopt op 14 januari 1714 in Mensingeweer.

        iii.  Albert Luitjens werd geboren in Maarslag.


797. Trijnje Everts werd geboren in Eenrum en is overleden vr 13 april 1705.

Opmerking bij het onderzoek: Lidmaten Eenrum,
1692: April die 10
Trijnje Evers Docht. van Evert Berents...
1697: Martij die 28
Lijsebeth Evers Dochter van Evert Berens gortemaker...

Welke Evert Berents?
Augustus 1686:
Evert Berens en Geertjen Pieters sijn huijsvrou
Evert schoemaeker en sijn huijsvrou

1724: Den 12 Martij
En is met attestatie van Nijenhove tot ons gekomen Trijntjen Sijrts, huijsvrou van Evert Berent backer;

Trijnje trouwde met Luitjen Hindrix op 14 september 1694 in Eenrum. Luitjen werd geboren tussen 1676 en 1677 in Ulrum, werd gedoopt op 12 juni 1698 in Mensingeweer en is overleden in november 1757 in Wildeveld, Mensingeweer. Luitjen was ook bekend als Luijtien Hindricks.

820. Hindrik Claessens,387 zoon van Claes Hindriks 471 en Albertje Jans,471 werd gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge471 en is overleden na 1702.

Persoonlijke situatie

Hij was bakker.

Hindrik trouwde met Lolje Jans vr 1700. Lolje werd gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Derck Hindriks werd gedoopt op 10 april 1700 in Thesinge.

410      ii.  Jan Hindriks (geboren circa 1703 in Thesinge - overleden in maart 1765)

        iii.  Harke Hindriks


821. Lolje Jans, dochter van Jan Jans 200 471 en Martje, werd gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde.

Lolje trouwde met Hindrik Claessens 387 vr 1700. Hindrik werd gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge471 en is overleden na 1702.

Lolje trouwde vervolgens met Hindrik Jansz 471 op 25 mei 1704 in Thesinge. Hindrik werd geboren in Thesinge.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Anje Hindriks werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Garmerwolde.472


822. Allardt Tjaerts 389 is overleden tussen 1713 en 1720. Allardt was ook bekend als Aldert Tjaerts.

Persoonlijke situatie

Hij was gebruiker van een stuk land te Harkstede. Ook eigenaar van een stuk land te Garmerwolde.

Hij was in 1713 diaken.

Allardt trouwde met Aaltien Tonnis op 28 oktober 1688 in Garmerwolde.

Allardt trouwde vervolgens met Anje Willems 389 op 17 april 1697 in Garmerwolde.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Heijltien Alderts werd gedoopt op 24 februari 1698 in Garmerwolde en is overleden vr 1704.

         ii.  NN Alderts werd gedoopt op 5 mei 1700 in Garmerwolde.

        iii.  Tjaart Alderts werd gedoopt op 18 december 1701 in Garmerwolde.

411      iv.  Hilje Alders (gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde - overleden vr 23 oktober 1755)

          v.  Trijntjen Alderts werd gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde.


823. Anje Willems .389

Anje trouwde met Allardt Tjaerts 389 op 17 april 1697 in Garmerwolde. Allardt is overleden tussen 1713 en 1720. Allardt was ook bekend als Aldert Tjaerts.

824. Driewes Onnes 391 392 werd geboren circa 1660 en is overleden vr 1721.

Driewes trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Onne Drieuws werd geboren in Leermens en is overleden op 24 mei 1763 in Zeerijp.

412      ii.  Klaas Drews (overleden tussen 1754 en 1755)

        iii.  Anje Drews is overleden op 23 april 1790 in Oosterwijtwerd. Anje was ook bekend als Anij Driewes.

         iv.  Marieke Drewes werd geboren circa 1695 in Leermens en werd begraven op 13 mei 1765 in Uithuizermeeden.

          v.  Onno Drews werd geboren circa 1695 in Leermens en is overleden op 27 november 1742 in Leermens ongeveer 47 jaar oud. Onno was ook bekend als Onne Dreuwes, Onne Drieuws, en Onne Driewes.


825. NN .

NN trouwde met Driewes Onnes.391 392 Driewes werd geboren circa 1660 en is overleden vr 1721.

826. Tidde Jeltes werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1719.

Tidde trouwde met Luijctie Aijbes op 1 maart 1714 in Groningen. Luijctie werd gedoopt op 5 oktober 1690 in Westerdijkshorn. Luijctie was ook bekend als Luikien Eijbes.

Notitie bij dit huwelijk: "Tidde Jeltes, van Ezinge & Luikie Aijbes, van Westerdijckshorn".

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 11 februari 1714 te Westerdijkshorn. "Tidde Jeltes, van Ezinge & Luijcke Aijbes, van Westerdijkshorn".

Kinderen uit dit huwelijk

413       i.  Anje Tiddes (gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn - overleden vr 12 april 1781)

         ii.  Battruida Tiddes werd gedoopt op 23 maart 1717 in Onderwierum. Battruida was ook bekend als Bartruit Tiddes.


827. Luijctie Aijbes, dochter van Aijbe Jacobs en Battruijd Jacobs, werd gedoopt op 5 oktober 1690 in Westerdijkshorn. Luijctie was ook bekend als Luikien Eijbes.

Persoonlijke situatie

Zij was op 26 maart 1719 lidmaat op belijdenis te Westerdijkshorn. "... Na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse: Luikien Eijbes, wed. van Tidde Jeltes".

Haar testament werd op 25 april 1760 te Kantens ingeschreven. De rigter (notaris) was Doctor Berent Eilerts te Cantens. Voor hem verscheen de Eersame Luijktjen Aijbes, Wed. van wijlen Claas Wiggers, woonachtig tot Cantens...
Haar beide dochters Anje Tiddes en Battruda Tiddes zullen na haar dood beide een summa van Twe Duisent Car: Guldens erven. Ook maakt ze een legaat van 25 Car: Guldens voor de Armen van Cantens.
Getuigen: de wedman Pieter Egberts en de schoolmeester Gerhardus Eles.

Luijctie trouwde met Tidde Jeltes op 1 maart 1714 in Groningen. Tidde werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1719.

Luijctie trouwde vervolgens met Claas Wiggers op 1 februari 1728 in Westerdijkshorn. Claas werd geboren in Westerdijkshorn en is overleden vr 5 juni 1762. Claas was ook bekend als Claas Wicchers.

Notitie bij dit huwelijk: "Claas Wicchers, van Westerdijkshorn, wedman & Luijkjen Aijbes, van Westerdijkshorn, weduwe van Tidde Jeltes".

Persoonlijke situatie

Op 1 februari 1728 was hij wedman.


828. Pieter Cornelis .400

Persoonlijke situatie

Hij was in 1699 lidmaat te Westerwijtwerd. "... Ledematen der gemeijnte des Heeren, so als tegen woordig in April des jaars onses Heeren 1699 bevonden worden sijn: Peter Kornelis en sijn huijsvr. Martjen".

Pieter trouwde met Martje.

Kind uit dit huwelijk

414       i.  Willem Pieters (geboren in Westerwijtwerd - overleden op 16 juni 1787 in Westerwijtwerd)


829. Martje .

Martje trouwde met Pieter Cornelis.400

832. Christopher Neuman, zoon van Hans Nijeman en Rijxte Stevens, werd geboren in Groningen. Christopher was ook bekend als Christoffer Nieman.

Christopher trouwde met Fennechijn Hansen Smits op 23 maart 1670 in Groningen.473

Meer feiten bij het huwelijk

Woonplaats: Bij de dopen van hun kinderen woonden Christopher & Fennechijn achtereenvolgens in 't L. Nieuwstraat, aan 't Boterdiep, in de Bloemstraat en in de N. Mercktstraat.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hans Nieman werd gedoopt op 16 oktober 1668 in Groningen.

         ii.  Sophia Nieman werd gedoopt op 12 juni 1670 in Groningen.

        iii.  Rixte Nieman werd gedoopt op 26 januari 1672 in Groningen. Rixte was ook bekend als Rijssijna Niemans.

         iv.  Anna Sophia Nieman werd gedoopt op 22 oktober 1676 in Groningen.

Christopher trouwde vervolgens met Magdalena Andreas op 4 augustus 1680 in Groningen.474 Magdalena werd geboren in Meurs, Duitsland.

Meer feiten bij het huwelijk

Woonplaats: 475 Christopher & Magdalena woonden bij de dopen van hun kinderen (1681 en 1683) in de N. Mercktstraat.

Kinderen uit dit huwelijk

416       i.  Jan Abels Nieman (geboren in Groningen - overleden na 1721 in Groningen?)

         ii.  Johannes Nieman werd gedoopt op 7 augustus 1681 in Groningen.

        iii.  Maria Nieman werd gedoopt op 15 april 1683 in Groningen.

         iv.  Jacob Nieman werd gedoopt op 7 augustus 1685 in Groningen.

          v.  Wilhelm Nieman werd gedoopt op 27 maart 1687 in Groningen.

         vi.  Christopher Nieman werd gedoopt op 20 oktober 1689 in Groningen.


833. Magdalena Andreas werd geboren in Meurs, Duitsland.

Magdalena trouwde met Christopher Neuman op 4 augustus 1680 in Groningen.474 Christopher werd geboren in Groningen. Christopher was ook bekend als Christoffer Nieman.

834. Harmann Dertwinckel,402 zoon van Hermann Dertwinckel 476 en Trine Weipers, werd geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland en is overleden na 1722 in Gieten (Dr). Harmann was ook bekend als Harm Darwinkel en Harmen ten Winckel.

Notitie bij de doop: Getuigen waren Jacob Merger en Bernard Fleige.

Persoonlijke situatie

Hij was keuter te Gieten (Dr). 477 "... Gieten 10 maij 1692, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en kleermaker;
1 oct 1693, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en schoenmaker;
19 dec 1694, Harmen Dartwinckel, 2 gulden, keuter en kleermaker;
31 october 1742, Dardewinkel Harmens, 2 gulden, en kleermaker".

Harmann trouwde met Swaentien Willems circa 1677 in Groningen?. Swaentien werd geboren circa 1650 in Groningen? en is overleden tussen 1679 en 1680 in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hermannus Dertwinckel werd gedoopt op 15 augustus 1675 in Groningen.

         ii.  Roelefjen Dertwinckel werd gedoopt op 18 mei 1677 in Groningen.

        iii.  Catrine Dertwinckel werd gedoopt op 15 mei 1678 in Groningen en is overleden vr 1686 in Groningen.

         iv.  Harmen Dertwinckel werd gedoopt op 14 december 1679 in Groningen en is overleden als kind.

Harmann trouwde vervolgens met Marrigjen Remkes op 14 juli 1680 in Groningen. Marrigjen werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19 juli 1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij gingen op 26 juni 1680 te Groningen in ondertrouw. Getuige: Hindrik Bartels, neef.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Froucke Dartwinkel werd gedoopt op 3 juni 1681 in Groningen en is overleden vr 1782.

         ii.  Harmtijn Dartwinkel werd gedoopt op 28 oktober 1683 in Gieten (Dr).

417     iii.  Catharina Harms Dartwinkels (gedoopt op 7 maart 1686, geboren in Gieten (Dr) - overleden na 1718)

         iv.  Dartwinckel Harmens werd gedoopt op 29 april 1688 in Gieten (Dr) en is overleden op 30 april 1753-10 oktober 1753 in Bonnen (Dr) op 65-jarige leeftijd.

          v.  Doia Doeias Dartwinkel werd gedoopt op 16 november 1690 in Gieten (Dr) en is overleden in 1690-1691 in Gieten (Dr).

         vi.  Doie Dotes Dartwinkel werd gedoopt op 22 november 1691 in Gieten (Dr).


835. Marrigjen Remkes werd geboren circa 1655 in Tolbert en is overleden op 19 juli 1719 in Gieten (Dr) ongeveer 64 jaar oud. Marrigjen was ook bekend als Marregien Remkens.

Marrigjen trouwde met Harmann Dertwinckel 402 op 14 juli 1680 in Groningen. Harmann werd geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland en is overleden na 1722 in Gieten (Dr). Harmann was ook bekend als Harm Darwinkel en Harmen ten Winckel.

838. Jan Wegmans is overleden vr 24 december 1729.

Jan trouwde met Geertjen Tonnes.

Kind uit dit huwelijk

419       i.  Geertje Weggemans (geboren in Dalen (Dr) - overleden in juli 1757 in Groningen)


839. Geertjen Tonnes .

Geertjen trouwde met Jan Wegmans. Jan is overleden vr 24 december 1729.

880. Bastiaan Hendriks Bouthoorn, zoon van Hendrik Bastiaans Bouthoorn en Maaike Jillis, werd gedoopt op 6 juni 1623 in Lopik (U) en is overleden vr 27 oktober 1722.

Persoonlijke situatie

Hij bezat eigendommen in Jaarsveld (U). 478 Diverse akten, nog analyseren en bewerken...

Bastiaan trouwde met Aafje Louwen op 24 juli 1670 in Jaarsveld (U). Aafje werd geboren in Reijerscop (U).

Notitie bij dit huwelijk: Gezin is een samenstelling op basis van patroniem.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Lijsbeth Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1675 in Jaarsveld (U).

         ii.  Jan Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1680 in Jaarsveld (U).

440     iii.  Jillis Bastiaans Bouthoorn (geboren circa 1685)

         iv.  Hendrik Bastiaans Bouthoorn

Bastiaan trouwde vervolgens met Lijsbeth Jans Schonenberg op 4 februari 1700 in Jaarsveld (U). Lijsbeth werd geboren circa 1675 in Beesd (Gld).


881. Aafje Louwen werd geboren in Reijerscop (U).

Aafje trouwde met Bastiaan Hendriks Bouthoorn op 24 juli 1670 in Jaarsveld (U). Bastiaan werd gedoopt op 6 juni 1623 in Lopik (U) en is overleden vr 27 oktober 1722.

882. Eijmert Dirks de Kruijf .

Eijmert trouwde met Lijsbeth Pieters.

Kind uit dit huwelijk

441       i.  Geertruij Eijmerts de Kruijf (gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH))


883. Lijsbeth Pieters .

Lijsbeth trouwde met Eijmert Dirks de Kruijf.

896. Cornelis Onnes, zoon van Onne Cornelis en Hilletie, is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.479

Notitie bij de geboorte: De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

Persoonlijke situatie

Hij was op 11 september 1685 lidmaat te Garnwerd. "... Tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 480 "... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Hij was tussen 23 december 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.

Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses op 24 november 1687 in Garnwerd. Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hilje Cornelis werd gedoopt op 25 november 1688 in Garnwerd en is overleden vr 21 januari 1720. Hilje was ook bekend als Hilje Cornellis.

448      ii.  Onno Cornelis (gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd)

Cornelis trouwde vervolgens met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen 481 482 en Jantien Jans Bennema, op 16 september 1694 in Oostum. Jantien werd gedoopt op 17 augustus 1673 in Noordhorn.

Notitie bij dit huwelijk: "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantien Cornelis, van Noordhorn". 483

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 september 1694 te Noordhorn. "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantjen Cornelis, van Noordhorn".

Persoonlijke situatie

Kerkelijke zaken: 23 september 1694, Garnwerd. "... Den 23 7b [1694] tot het Avontmaal angenomen [...] Reenje Geerts van Esinge woonende met Cornelis Onnes en Jantien Cornelis van Northorm, huijsvrouwe van Cornelis Onnes". Zij waren precies een week daarvoor getrouwd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Wijtske Cornelis werd gedoopt op 1 december 1695 in Garnwerd en is overleden na 13 mei 1763.

         ii.  Cornelis Jansen werd gedoopt op 16 januari 1698 in Garnwerd. Cornelis was ook bekend als Cornelis Jansen Cornelis.

        iii.  Cornelis Cornelis werd gedoopt op 12 februari 1699 in Garnwerd.


897. Wijtske Eijsses . Wijtske was ook bekend als Witske Eijses.

Opmerking bij het onderzoek: Zou er een relatie zijn met Enne Eijsses en Eijsse Luitjens?

Persoonlijke situatie

Zij was op 8 december 1687 lidmaat te Garnwerd. "... Den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses van Lege Mieden huijsvrouw van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen".

Wijtske trouwde met Cornelis Onnes op 24 november 1687 in Garnwerd. Cornelis is overleden circa 1708. Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.479

902. Menne Remkes .

Persoonlijke situatie

Hij was op 22 maart 1682 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Menno Remges..

Menne trouwde met Nieske Egges vr 1675. Nieske was ook bekend als Nieske Eckes.

Kinderen uit dit huwelijk

451       i.  Imke Mennes (gedoopt op 3 november 1675 in Appingedam - overleden na 9 december 1728)

         ii.  Remke Mennes werd gedoopt op 14 september 1681 in Appingedam.

        iii.  Ecke Mennes werd gedoopt op 3 augustus 1684 in Appingedam.

         iv.  Grietien Mennes werd gedoopt op 14 februari 1686 in Appingedam.

          v.  Teke Mennes werd gedoopt op 20 augustus 1690 in Appingedam.


903. Nieske Egges . Nieske was ook bekend als Nieske Eckes.

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 september 1673 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Nieske Eckes...

Nieske trouwde met Menne Remkes vr 1675.

914. Jannes Andries is overleden vr 5 juni 1712.

Notitie bij het overlijden: Op 5 juni 1712 was Eenje Simons de weduwe van Jannes Andries, vermeld in het ledematenboek Visvliet.

Opmerking bij het onderzoek: Een mogelijkheid...

Doop 24-12-1673 Niezijl
Jan
Vader Andries Janssen
Moeder Trijntje Hendricks Bottinga

Doop 24-10-1680 Niezijl
Jannes
Vader Andries Janssen
Moeder Trijnje Botnia

Zij waren lidmaat in Niezijl op 1682 den 23 Martij:
Naer voorgaende belijdenisse: "Mr. Andries Janssen Smidt en Trijnje Botnia echtelieden".

Jannes trouwde met Eenje Simons op 25 september 1698 in Visvliet.

Kind uit dit huwelijk

457       i.  Hebeltje Jannes (gedoopt op 1 september 1699 in Visvliet)


915. Eenje Simons .

Persoonlijke situatie

Zij was op 5 juni 1712 lidmaat te Visvliet. "Eenje Simons, weduwe van Jannes Andries".

Eenje trouwde met Jannes Andries op 25 september 1698 in Visvliet. Jannes is overleden vr 5 juni 1712.

916. Pieter Simens,231 zoon van Simen Crijns 231 en Ebge Tjallings, werd gedoopt op 13 maart 1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Pieter was ook bekend als Peter Sijmens.

Persoonlijke situatie

Op 9 oktober 1687 was hij schoenmaker te Niekerk, Oldekerk en Faan.

Hij was lidmaat te Niekerk, Oldekerk en Faan. "Peter Simons op de dijck onder Faan, met attestatie van Den Ham". (dit zal vermoedelijk een naamgenoot zijn, want er is totnutoe niets bekend over een verblijf in Den Ham)

Pieter trouwde met Sijbrich Gaijkes op 27 februari 1687 in Sebaldeburen. Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jancke Peters werd gedoopt op 9 oktober 1687 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

         ii.  Gaejke Peters werd gedoopt op 1 september 1689 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

        iii.  Simon Peters werd gedoopt op 17 maart 1693 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

458      iv.  Marten Pieters (gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan)

Pieter trouwde vervolgens met Uikjen Egberts op 9 juni 1709 in Sebaldeburen. Uikjen werd geboren in Niehove.

Persoonlijke situatie

Zij was op 22 september 1709 lidmaat met attestatie van Niehove te Niekerk, Oldekerk en Faan. "Uukjen Egberts huisvrouw van Peter Simons met attestatie van Nijehove".


917. Sijbrich Gaijkes . Sijbrich was ook bekend als Sijbrigh Gaejkes.

Sijbrich trouwde met Pieter Simens 231 op 27 februari 1687 in Sebaldeburen. Pieter werd gedoopt op 13 maart 1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Pieter was ook bekend als Peter Sijmens.

918. Jan Jacobs, zoon van Jacob Roleffs en Antie Jansen, werd gedoopt op 8 februari 1663 in Zuidhorn.

Persoonlijke situatie

Hij was op 9 juni 1689 lidmaat met attestatie te Zuidhorn. "Jan Jacobs Roleff Wabbes en sijn huisvr. Aucke Jans met attestatie van Esinge". Waarom hier de naam Roleff Wabbes staat is mij onduidelijk... (Zijn grootvader? Handschrift nog eens nakijken).

Jan trouwde met Aucke Jansen op 29 april 1688 in Zuidhorn. Aucke werd geboren in Ezinge. Aucke was ook bekend als Auckijen Jansen.

Notitie bij dit huwelijk: "Jan Jacobs, zoon van Jacob Roleffs, van Zuidhorn Oostergast & Auckijen Jansen, van Ezinge, dient bij Reintjen Jans Zuidhorn Oostergast".

Kind uit dit huwelijk

          i.  Antije Jans werd gedoopt op 21 juli 1689 in Zuidhorn.

Jan trouwde vervolgens met Hilje Jans op 21 februari 1692 in Fransum. Hilje werd geboren in Hoogemeeden, Aduard.

Notitie bij dit huwelijk: Huwelijk 21-02-1692 Zuidhorn
Jan Jacobs, van Zuidhorn
Hilje Jans, van Hoogemeeden

Anno 1692 den 21 Febr. sijn Jan jacobs van de Oost Suijdhorner Gast en Hillie Jans van Den Ham in de Fransumer kerk in den Houwelijksen Staat gecopuleert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aucke Jans werd gedoopt op 11 december 1692 in Zuidhorn.

         ii.  Martien Jans werd gedoopt op 15 juli 1694 in Zuidhorn.

        iii.  Jans Janssen werd gedoopt op 6 maart 1698 in Zuidhorn.

459      iv.  Eetje Jans (gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn)

          v.  Jacob Jans Ritzema werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 20 december 1701 in Zuidhorn en werd begraven op 11 juni 1767 in Pieterburen.

         vi.  Jan Jans (de Oude) werd gedoopt op 27 januari 1704 in Zuidhorn en is overleden vr 4 juli 1772. Jan was ook bekend als Jan Jansen.

        vii.  Aafke Jans werd gedoopt op 15 februari 1706 in Zuidhorn.

       viii.  Roelfke Jans werd gedoopt op 18 juni 1708 in Zuidhorn.


919. Hilje Jans werd geboren in Hoogemeeden, Aduard.

Persoonlijke situatie

Zij was op 20 maart 1692 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Hilje Jans huisvrouw van Jan Jacobs met attestatie van Den Ham".

Zij bezat in 1721 de boerderij Minke State Z-2 op de Oostergast te Zuidhorn. 484 Het is de laatste grote boerderij aan de rechterhand voor de brug naar Noordhorn over het Van Starkenborghkanaal.

De oudste gegevens over deze boerderij komen uit 1721. Hij is dan 69 1/2 gras groot en de eigenaars zijn Ite Garbrants en de provincie.
Gebruiker is de weduwe van Jan Jacobs. Vermoedelijk dezelfde Jan Jacobs die op 29-4-1688 trouwt met Auckjen Jansen uit Zuidhorn. Hij hertrouwt als Jan Jacobs op de Oostergast op 21-2-1692 te Den Ham met Hilje Jans. Waarschijnlijk waren zij de ouders van Jan Jans (de Oude) wiens zoon Jan Jans (de Jonge) de naam Rietsema aanneemt.

Hilje trouwde met Jan Jacobs op 21 februari 1692 in Fransum. Jan werd gedoopt op 8 februari 1663 in Zuidhorn.


920. Douwe Douwes werd geboren in Winsum.

Opmerking bij het onderzoek: Het is nog niet met 100% zekerheid vast te stellen of zijn eerste zoon Douwe Douwes identiek is met Douwe Douwes (de jonge) die trouwde met Jantjen en die de latere Antuma's werden...
In de kindervernoemingen missen we een Tonnis en een Lijsabeth Douwes...

[[Jaap Medema: Douwe Heres (1624-1631) is interessant. Lijkt toch wel erg op een naamgever van de dopeling in 1658. Ik fantaseer ene Broer Heres, broer van deze Douwe Heres sr., (en daarvr hun beider vader Here NN) als vader van Douwe Broers, en zo de grootvader van Douwe Heres jr. (zijnde dezelfde als Douwe Douwes d'Oude). Indien deze fantasie werkelijkheid wordt, krijgt Here NN van mij als beloning het hoogste kwartiernummer in m'n vaders bestand.]]

Persoonlijke situatie

Op 13 januari 1684 was hij schipper te Obergum en Maarhuizen. 485 In 1701 raakte hij verwikkeld in een rechtszaak over de afbetaling op een Kaaghschip dat hij in 1699 had gekocht van Antonie en Lolke van Hoeijtema uit Workum. Hij had maar 100 van de 300 gulden betaald en de gebroeders van Hoeijtema hadden het schip "geweldiger wijse" teruggenomen. De rechter van Baflo besliste dat Douwe Douwes het schip onder voorwaarden weer terug mocht nemen. De broers van Hoeijtema moesten maar op de juiste manier, bij de rechter, een afbetaling van het restant zien af te dwingen.

Hij was op 6 juni 1684 lidmaat te Winsum. Douwe Douwes en Lijsbeth Tonnis met Att: van Obergum.

Hij was op 27 september 1685 lidmaat te Mensingeweer. Met attestatie van Winsum
Douwe Douwes en Lijsbeth Tonnis sijn huijsvrou

Op 3 oktober 1686 was hij Harbargier te Mensingeweer.

Hij was op 8 april 1694 lidmaat te Warffum. Douwe Douwes en Elisabeth Tonnis sijn huisvrouw [beide] met attestatie van Mensingeweer.

Hij was op 14 juni 1696 lidmaat met attestatie te Mensingeweer. Douwe Douwes ende Lijsebeth Tonnis met attestatie van Warffum.

Hij was op 12 juni 1698 lidmaat te Winsum. Douwe Douwes en Elisebeth Tonnis, met Attestatie van Wee. (Sijn weder met Attest: gescheiden).

Hij was op 21 december 1704 lidmaat te Winsum. Douwe Douwes en Elisabeth Tonnis sijn huisvr met attest van Obergum.

Douwe trouwde met Lijsabeth Tonnis in maart 1681 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 5 september 1658 in Warffum.

Notitie bij dit huwelijk: 1681 meert:
Douwe Douwes van Winsum & Lijsebeth Tonnis van Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk

460       i.  Douwe Douwes (de jonge) (gedoopt op 13 januari 1684 in Obergum en Maarhuizen - overleden na 28 februari 1727)

         ii.  Peter Douwes werd gedoopt op 3 oktober 1686 in Mensingeweer.

        iii.  Martjen Douwes werd gedoopt op 16 september 1688 in Mensingeweer.

         iv.  Broer Douwes werd gedoopt op 16 november 1690 in Mensingeweer.

          v.  Frans Douwes werd gedoopt op 25 september 1692 in Mensingeweer.

         vi.  Martjen Douwes werd gedoopt op 30 september 1694 in Warffum.


921. Lijsabeth Tonnis, dochter van Tonnis Remkes en Martjen Peters, werd geboren in Baflo en werd gedoopt op 5 september 1658 in Warffum.

Opmerking bij het onderzoek: Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed.

Lijsabeth trouwde met Douwe Douwes in maart 1681 in Baflo. Douwe werd geboren in Winsum.

956. Harm Freerks .408

Harm trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

478       i.  Pieter Harms (geboren circa 1720 in Vierhuizen? - overleden tussen 1783 en 1785)


957. NN .

NN trouwde met Harm Freerks.408

958. Jan Jurjens Bussemaker,412 zoon van Jurriaan Bussemaker 487 488 en Fenneken Jansdr. ten Cate,488 werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17 april 1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Hij was koopman te Ulrum.

Geldzaken: 21 januari 1750, Ulrum. Jantje Cornelis en haar man Harm Derks Cremer verklaren uit de boedel van het Huis Asinga tot Ulrum 616 cgl. ontvangen te hebben, wegens een obligatie van 17 juli 1717. De originele rentebrief kon niet worden gequiteerd omdat deze verloren is gegaan door de brand 'die de behuizing van Jan Jurjens, gewezen voormond over Jantjen Cornelis, enigste dochter en representante van wijlen Cornelis Isaaks en Geeske Clasen, voor een geruime tijd van jaren heeft verteerd'.

Voogdij: Ulrum. Hij verving Lippe Tonnis als voormond over de 2 overgebleven kinderen van zijn zwager Cornelis Isaaks

Jan trouwde met IJdtjen Isaacs op 29 augustus 1715 in Ulrum. IJdtjen werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 4 februari 1779 in Ulrum.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij gingen op 3 augustus 1715 te Groningen in ondertrouw.

Kinderen uit dit huwelijk

479       i.  Annechijn Jans Bussemaker (geboren circa 1720 in Ulrum - overleden vr 13 januari 1774)

         ii.  Fennegien Jans Bussemaker werd geboren circa 1725 in Ulrum en is overleden vr 3 oktober 1754 in Houwerzijl?.

        iii.  Itjen Jans Bussemaker werd geboren circa 1730 in Ulrum en is overleden op 11 september 1787 in Ulrum ongeveer 57 jaar oud.

         iv.  Jacob Jans Bussemaker werd geboren circa 1735 in Ulrum en is overleden op 22 juli 1768 in Ulrum ongeveer 33 jaar oud.

          v.  Isac Jans Bussemaker werd geboren circa 1735, is overleden in juli 1805 in Ulrum ongeveer 70 jaar oud en werd begraven op 23 juli 1805 in Ulrum.

         vi.  Jurjen Jans Bus werd geboren op 4 februari 1739 in Ulrum, werd gedoopt op 25 januari 1767 in Nieuweschans en is overleden op 23 oktober 1830 in Veendam op 91-jarige leeftijd.
959. IJdtjen Isaacs, dochter van Isaak Harckes en NN, werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en is overleden op 4 februari 1779 in Ulrum.

Persoonlijke situatie

Venia Aetatis: 8 oktober 1714, Ulrum. Vlak voor haar huwelijk werd aan Itjen Isaacx "Veniam Aetatis" verleend, een verklaring van meerderjarigheid (zie foto). Oud in 't 21e jaar. Haar voormond is Jacob Berents, die ook als stiefgrootvader aanwezig was bij haar ondertrouw in Groningen.

IJdtjen trouwde met Jan Jurjens Bussemaker 412 op 29 augustus 1715 in Ulrum. Jan werd geboren in 1693 in Hengelo (Ov) en is overleden op 17 april 1752 in Ulrum op 59-jarige leeftijd.

1016. Jan Jans Dijck .413

Persoonlijke situatie

Hij was op 19 september 1695 lidmaat te Marum. Aengenomen Jan Dijck en Grietie sijn vrouw.

Jan trouwde met Grietie.

Kinderen uit dit huwelijk

508       i.  Hindrik Jans Dijk (gedoopt tussen april en juli 1693 in Tolbert - overleden in 1755 in Marum)

         ii.  Lubbert Jans Dijk werd geboren circa 1695 in Malijk, Marum en is overleden op 15 februari 1765 in Marum ongeveer 70 jaar oud. Lubbert was ook bekend als Lubbert Jans Dijk.

        iii.  Fetje Jans Dijk werd gedoopt op 7 april 1699 in Marum.

         iv.  Roelefke Jans Dijk werd gedoopt op 23 februari 1703 in Marum.

          v.  Marten Jans Dijck werd geboren in Niebert.


1017. Grietie .

Grietie trouwde met Jan Jans Dijck.413

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

40. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes.

41. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

42. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

43. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

44. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

45. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

46. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

47. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

48. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

49. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

50. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

51. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

52. Taeke van der Ley, Website.

53. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

54. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

55. Website Feringa, [[waar slaat dit op? 1777 Jan Jeltes Feringa werd geboren in Noordhorn, zoon van Jelte Jans Feringa en Grietje Kornelis Dijksterhuis. Jan Jeltes en zijn broer Kornelis (notabele in Oxwerd, bij Noordhorn) hebben geen nakomelingen. NB Aangenomen dat hij een zoon is; korenschipper, 38 jaar. Op 24-11-1846 gaf hij het overlijden aan van Grietje Alberts Feringa & Aafke Jans Mulder te Rasquert. Doopdatum nog uitzoeken]].

56. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

57. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

58. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

59. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

60. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

61. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

62. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

63. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

64. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

65. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

66. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

67. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

68. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

69. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

70. Willem Helder, Website.

71. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

72. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

73. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

74. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

75. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

76. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

77. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

78. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

79. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde? Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768. NB Niemand aan bruidegomszijde?.

80. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

81. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

82. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

83. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

84. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

85. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

86. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

87. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

88. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

89. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

90. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven.

91. Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot.

92. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

93. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

94. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

95. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

96. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

97. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

98. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

99. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

100. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

102. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

103. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

104. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

105. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

106. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389.

107. Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

108. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

109. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

110. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

111. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

112. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

113. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

114. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

115. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

116. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

117. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

118. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

119. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

120. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

121. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

122. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53.

123. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

124. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

125. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

126. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827.

127. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

128. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

129. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

130. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

131. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19).

132. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

133. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

134. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

135. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

136. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

137. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

138. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

139. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

140. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

141. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

142. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

143. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

144. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

145. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

146. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

147. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

148. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

149. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer...

150. B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994).

151. Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)...

152. Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

153. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

154. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

155. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

156. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

157. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

158. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

159. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

160. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

161. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

162. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

164. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

165. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

168. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

169. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

170. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

171. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

172. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

173. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

174. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

175. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

176. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

177. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

178. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

179. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

180. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

181. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

183. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

184. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

185. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

186. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

187. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

188. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

190. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

191. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

192. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

193. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

194. Harm Walma, Notities, E-mail.

195. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

196. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

197. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

198. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

199. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

200. Wilco Boek, Website Schreuder.

201. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

202. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

203. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk).

204. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

205. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

206. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

207. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

208. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

209. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

210. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

211. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

212. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

213. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

214. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

215. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

216. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

217. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

218. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

219. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling.

220. Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier.

221. K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen".

222. Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

223. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

224. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

225. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

226. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

227. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

228. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

229. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
.

230. GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

232. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

233. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

234. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

235. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754.

236. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754.

237. Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

238. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

239. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

240. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

241. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

242. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

243. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

244. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

245. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

246. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

247. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

248. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

249. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

250. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

251. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

252. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

253. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn.

254. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

255. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

256. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden.

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos.

258. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1.

259. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

260. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

261. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236).

262. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758.

263. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

264. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

265. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

266. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

267. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

268. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

269. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

270. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

271. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

272. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

273. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

274. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

275. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

276. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

277. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729.

278. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749.

279. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

280. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765.

281. Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770.

282. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

283. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers.

284. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

285. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

287. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791.

289. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

290. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

291. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

292. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

293. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

295. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

296. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

298. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

300. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

301. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

302. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

303. DTB Boeken Provincie Friesland, Westergeest, huwelijken.

304. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

305. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

306. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

307. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

308. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

309. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

310. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

311. Taeke van der Ley, Notities, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

313. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

314. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

315. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?).

316. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

317. Taeke van der Ley, Notities, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

318. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

319. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

320. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

321. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

322. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

323. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21.

324. Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

325. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

326. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761.

327. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764.

328. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

329. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766.

330. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

331. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

332. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

333. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

334. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

335. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

336. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

337. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

338. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

339. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

340. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

341. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

342. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

343. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

344. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

346. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

347. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

348. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

349. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

350. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

351. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

352. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

353. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

354. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

355. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

356. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

359. H.S, Notities.

360. Date Noorlag.

361. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

362. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

363. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

364. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

365. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

366. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

367. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

368. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

369. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

371. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

372. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

373. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

375. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

376. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

377. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

379. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

380. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

381. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

382. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

383. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

384. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

385. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

387. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

388. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

389. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

390. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

391. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt).

392. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

394. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

395. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

396. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

397. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

398. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

399. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

400. Eddy Landzaat, Website.

401. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

402. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

403. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

404. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

405. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

407. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

408. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

409. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

410. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

411. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

412. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

413. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

414. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

415. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72.

416. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697.

417. B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

418. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

419. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

420. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

421. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

422. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

423. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

424. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

425. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

426. Taeke van der Ley, Notities, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

427. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

428. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

429. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

430. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

431. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

432. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

433. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

434. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

435. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

436. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

437. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

438. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

439. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

440. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

441. Taeke van der Ley, Website, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

442. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

443. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

444. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 203 nr 197.

445. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

446. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

447. Taeke van der Ley, Website, Uit het Feitsma familieboek:
Jan Jansen was in 1710 boer in Vrouwen Clooster onder Burum. In 1712 was hij kerkvoogd van de geref. kerk in Burum. Samen met Grietie Dirks was hij in 1717 lidmaat van deze kerk. Tenslotte was hij in 1728 eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier. Grietie Dirks was in 1712 lidmaat van de gereformeerde kerk te Burum. In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum. In 1738 is zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier Burum. Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.

448. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

449. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

450. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

451. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

452. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

453. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

454. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

455. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

456. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526.

457. D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

458. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

459. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

461. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

462. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

463. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

464. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

465. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

466. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

467. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

468. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

469. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

470. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

471. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

472. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

473. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

474. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

475. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

476. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

477. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

478. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

479. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

480. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

481. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema.

482. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

483. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

484. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

485. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

486. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

487. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0.

488. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar