Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  11de Generatie  Volgende
1028. Jacob Duijrts, zoon van Duirt Tammens 489 en Lijsebeth, werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op de Monnikedijk te Lagemeeden, Aduard.

Jacob trouwde met Riemke Roelfs op 22 september 1661 in Zuidhorn. Riemke werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 8 september 1661 te Zuidhorn. "Jacob Duirts, op de Monnikedijk & Reemke Roleffs, tot Suidthorn".
Op 15 en 22 september werd het huwelijk nogmaals geproclameerd te Zuidhorn.

Kind uit dit huwelijk

514       i.  Duijrt Jacobs (geboren in 1662 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard - overleden in 1739 in Oldekerk)


1029. Riemke Roelfs, dochter van Roeleff Tijmens en Nieske Eisses, werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.

Opmerking bij het onderzoek: Er is nog een andere Riemke Roelfs, met wie onze Riemke wel eens verward wordt.

Persoonlijke situatie

Zij was op 2 juni 1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "... Riemke Roleffs weduw van W: Jacob Reiners schandt[?] en vertrocken nae Monneke Dijck".

Riemke trouwde met Jacob Reinders, zoon van Reiner Jansen, op 29 april 1660 in Zuidhorn. Jacob is overleden vr 2 juni 1661.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 maart 1660 te Zuidhorn. "Met attestatie op 28 aprilis: Jacob Reiners, van Niekerk, zoon van wijlen Reiner Jansen & Reemke Roeleffs, van Zuidhorn, dochter van Roleff Tijmens".

Opmerking bij het onderzoek: Wat betekent de W: [W: Jacob Reiners schandt[?]] in de ledematenlijst van Zuidhorn? Verderop, bij Cijuwke Iwema, komt het nog eens voor: ...schondt[?]

Riemke trouwde vervolgens met Jacob Duijrts op 22 september 1661 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

1030. Luijrt Heijnes 420 is overleden op 22 januari 1667 in Oxwerd, Noordhorn.492

Notitie bij het overlijden: "... Luijrt Heijnens op Oxuwaert (&storven den 22 Jan: 1667)".

Persoonlijke situatie

Op 11 november 1663 was hij landbouwer te Oxwerd, Niezijl.

Hij was in 1667 lidmaat te Noordhorn.

Luijrt trouwde met Antje Peters vr 1663. Antje was ook bekend als Anne Peters.

Kinderen uit dit huwelijk

515       i.  Agnietje Luirts (geboren op 11 november 1663 in Oxwerd, Noordhorn - overleden na 1721)

         ii.  Luirt Luirts werd gedoopt op 16 februari 1668 in Niezijl.


1031. Antje Peters . Antje was ook bekend als Anne Peters.

Persoonlijke situatie

Zij was in 1667 lidmaat te Noordhorn. "... Anne Peters huijsvr. van Luirt Heijnes".

Antje trouwde met Luijrt Heijnes 420 vr 1663. Luijrt is overleden op 22 januari 1667 in Oxwerd, Noordhorn.492

Antje trouwde vervolgens met Arien Goverts op 31 mei 1669 in Noordhorn.

Opmerking bij het onderzoek: Misschien is zijn vader Govert Ariaans die met Trijne de boerderij N-17B gebruikte van 1634 tot 1678. Opgevolgd door Roelef Folkers en Foelke, daarna door hertrouwde Roelef met Trijne en dan door diens zoon Jan Roelefs in 1719. Vanaf 1733 Jan Roelefs met Teekie Teekes; in 1742 Jan Timens en Trijntje Jans; in 1751 Pieter Klaassen en Kopke Pieters en tenslotte in 1752 Albert Pieters en Stijntje Lippes...

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Govert Ariens werd gedoopt op 1 april 1670 in Noordhorn.

         ii.  Luirt Ariens werd gedoopt op 1 juni 1673 in Noordhorn.

Antje trouwde vervolgens met Jan Jans op 9 mei 1680 in Noordhorn.


1032. Tjarck Jacobs is overleden vr 1679.

Persoonlijke situatie

Hij was op 5 december 1669 lidmaat te Niekerk. "... Tjarck Jacobs tot de tafel des Heeren aangekomen, met attestatie".

Tjarck trouwde met Wytske Doetjes op 31 mei 1658 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Wytske is overleden op 5 december 1679 in Oldekerk.493

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jacob Tjarks werd gedoopt op 16 september 1660 in Niekerk en is overleden op 29 april 1669 in Oldekerk op 8-jarige leeftijd.

516      ii.  Dootje Tjarks (gedoopt op 12 juli 1665 in Niekerk)


1033. Wytske Doetjes is overleden op 5 december 1679 in Oldekerk.493

Notitie bij het overlijden: "... Wytske Dootjes, wed. van zal: Tjarck Jacobs, gegaan de weg van alle vleesch".

Persoonlijke situatie

Zij was op 3 juni 1666 lidmaat te Niekerk. "... Wijtske Doetjes, huisfrouw van Tjarks Jacobs met attestatie".

Wytske trouwde met Tjarck Jacobs op 31 mei 1658 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Tjarck is overleden vr 1679.

1034. Hoytse Rouckes, zoon van Roucke Oeges en Reyns Hoytses, werd gedoopt op 9 augustus 1635 in Sneek (Fr).494 Hoytse was ook bekend als Hotze Roukes.

Notitie bij de doop: Zoon van Roucke Oeges en Reyns Hoytses

Hoytse trouwde met Dieuwke Clasen op 10 augustus 1663 in Niezijl. Dieuwke werd geboren circa 1640 in Niezijl.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 10 mei 1663 te Niezijl. Hotse Roukes & Dieuwke Clasen beide van Nijezijl.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Geeske Hotses werd gedoopt op 18 maart 1664 in Niezijl. Geeske was ook bekend als Geeske Hottses.

         ii.  Hitske Hodses werd gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl.

517     iii.  Fedje Hodses (gedoopt op 5 januari 1668 in Niezijl - overleden vr 24 mei 1705)


1035. Dieuwke Clasen werd geboren circa 1640 in Niezijl.

Opmerking bij het onderzoek: Een 14-jarige bruid?
In Hemelumer Oldeferd (Koudum) werd een "Dieu" gedoopt door Klaas Heyneman & Fedje. De namen van dit stel passen wonderwel bij Dieuwke Clasen. Ook de plaats Hemelumer Oldeferd is niet zo vreemd, want de broer van Hoytse, Uge Roukes, lijkt daar connectie mee te hebben. Maar die doopdatum 21 januari 1649 maakt Dieuwke als bruid wat te jong...

Dieuwke trouwde met Hoytse Rouckes op 10 augustus 1663 in Niezijl. Hoytse werd gedoopt op 9 augustus 1635 in Sneek (Fr).494 Hoytse was ook bekend als Hotze Roukes.

1038. Feicke Reinders, zoon van Reinder Feickes en Greetien Jans, werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr).

Notitie bij het overlijden: "Op Dijkhuizum".

Opmerking bij het onderzoek: Uit zijn huwelijk met Hemtien Roelefs werden 3 kinderen geboren over wie op 20 maart 1694 twee voormonden benoemd werden: Jan Harmens van 't Dorp "in de Ommelanden van Groningen" en Geert IJes te Gerkesklooster. Kennelijk werden twee van deze kinderen dan buiten de "Ommelanden", bijvoorbeeld Gerkesklooster, geboren...

Persoonlijke situatie

Hij woonde op Dijkhuizum te Gerkesklooster (Fr).

Hij woonde te Doezum. "... Afkomstig uit Doezum, wonende aldaar". Hij heeft ook gewoond aan de Dijkhuizen onder Gerkesklooster.

Feicke trouwde met Himtien Roelefs op 19 maart 1682 in Grootegast. Himtien werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12 augustus 1660 in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen Roelefs en Hemtien Roelefs.

Notitie bij dit huwelijk: "Feicke Reiners van Doezum & Hemtie Roelefs van Doezum".

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 26 februari 1682 te Grootegast en Doezum. "Op 26 februari, 5 maart en 12 maart".

Kind uit dit huwelijk

519       i.  Sapke Feijkes (gedoopt op 27 juli 1684, geboren in Dorp, Doezum)


1039. Himtien Roelefs, dochter van Roelof Wolters en Saapke Jans, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12 augustus 1660 in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen Roelefs en Hemtien Roelefs.

Himtien trouwde met Feicke Reinders op 19 maart 1682 in Grootegast. Feicke werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr).

1048. Julle IJwes,424 zoon van IJwe Haijes en Hindrikjen Bijwes, werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

Opmerking bij het onderzoek: Of zijn vader werkelijk IJwe Haijes is, is niet bewezen. Alleen de woonplaats Oldekerk en zijn voornaam zijn sterke aanwijzingen. Ook de huwelijksdatum van IJwe & Hindrikje komt dichtbij de geboorte van Julle. Er komen echter geen Haijes, Bijwes of Hindrikjes voor in de vernoemingen van zijn nageslacht.
Mogelijk heeft hij een zuster Eedtje Iwes, die achtereenvolgens getrouwd was met Pieter Hindriks (1677), Geert Jansen (1703) en Klaas Jansen (1705). Eedtje heeft wel een dochter die naar een Hindrikje is genoemd.

Persoonlijke situatie

Tussen 1678 en 1691 was hij Landdagcomparant van Niekerk. 496 497 In 1699 werd hij nogmaals zo vermeld. Hij woonde in 1686 op een boerderij in de buurtschap de Cuzemer, ten zuiden van Oldekerk. "... In de monsterrol van de Landdagcomparanten is geregistreerd: Den 20 febr. 1678 heeft Julle Iwes laten registreren een brief gelijk het van zijn moeder is overgedragen wegens ouderlijk goed 93 1/2 gras gelegen to Nijkerk met behuizinge in dato 1 febr. 1678... Noch laten registreren 11 gras lants gekoft van Jonker van Driest tot Nijkerk in dato 12 febr. 1678".

In 1678 was hij eigenerfde te Niekerk.

Hij was kerkvoogd te Oldekerk.

Julle trouwde met Eedtje Michiels op 17 december 1671 in Sebaldeburen. Eedtje werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26 november 1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij dit huwelijk: "Julle Jwes, van Oldekerk & Eetie M..., van Niebert".

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan in december 1671 te Kuzemer, Oldekerk.

Kinderen uit dit huwelijk

524       i.  IJwe Julles (geboren circa 1680 in Oldekerk - overleden vr 1723 in Niekerk)

         ii.  Jelkjen Julles werd gedoopt op 10 december 1682 in Oldekerk. Jelkjen was ook bekend als Julles Jeltjen en Julckjen Julles.

        iii.  Engel Julles werd geboren in Kuzemer, Oldekerk en werd gedoopt op 31 oktober 1686 in Oldekerk.


1049. Eedtje Michiels, dochter van Michiel Wijmers en Engeltje Iwema, werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26 november 1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.

Opmerking bij het onderzoek: Een doopbewijs is er niet, maar haar afstamming van Michiel Wymers en Engeltje Iwema is hoogst waarschijnlijk. Michiel Wymers' moeder en Engeltje Iwema's vader zijn broer en zus, kinderen van Harcko Iwema & Roelef Jansen.
Bij gebrek aan een doopdatum kunnen de volgende omstandigheden dienen als aanwijzing:
Eedtje Michiels was, als dochter van een Michiel, bij haar huwelijk afkomstig van 't Nieubert, waar practisch alle Michiels in deze streek vandaan komen (Niebert en Tolbert). Eedtje past bij haar trouwen in het 'juiste milieu', want haar man Julle IJwes was eigenerfde en landdagcomparant voor Niekerk/Oldekerk. En van haar dochters heeft de naam Engeltje Julles, dezelfde voornaam als van Engeltje Iwema. Deze omstandigheden zouden misschien al voldoende zijn om te verklaren dat Eedtje Michiels hoogstwaarschijnlijk een dochter is van Michiel Wymers en Engeltje Iwema. Er zijn in deze periode geen andere Michiels in Niebert en omstreken die als vader in aanmerking komen. Qua leeftijd kan Eedtje heel goed een zuster zijn van Wymer Michiels.
Er is nog een opmerkelijke bijkomstigheid: Eedtjes andere dochter Jelkjen Julles komt voor in een petitie (zie voetnoot) als grootmoeder van Alle Michiels. Door zijn vader, Michiel Alles, en zijn grootvader, Alle Wymers, is hij een achterkleinzoon van Wymer Michiels. Door zijn moeder, Trijntje Gaukes Harkema, en zijn oma, Jelkjen Julles, is Alle dus ook een achterkleinzoon van Eedtje Michiels. Een broer en een zus die allebei dezelfde achterkleinzoon hebben.

Eedtje trouwde met Julle IJwes 424 op 17 december 1671 in Sebaldeburen. Julle werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

1050. Baucke Rompts Sybema,428 zoon van Rompt Bauckes Sybema en Jets Jilderts Rosema, werd geboren circa 1640 in Burum (Fr) en is overleden vr 1717 in Visvliet. Baucke was ook bekend als Baucke Rompts.

Opmerking bij het onderzoek: Mensje Boukes' vader zal zeker een Bouke zijn. Zij had ook een broer Jildert en deze naam is terug te zien in het patroniem van Jets Jelderts Rosema. Mensjes broer Jildert zou dus naar zijn overgrootvader moeten zijn genoemd...

Er bestaat een grafsteen van Gerrit Baukes, overleden in Burum op 16-12-1725, 63 jaar (*1676), in leven huisman onder Serusum (Surhuizum). Op deze zelfde steen staat ook Rompt Bauckes, overleden 8-7-1654 (zijn grootvader).

Is "Juffrou Geeske Baukes vrou van de Heer Dr. Rickinga, van Aduard", toevallig nog verwant? Zie Lidmaten Grijpskerk, december 1729 met attestatie van Aduard... (getrouwd op 29-3-1727 te Groningen: Johannes van Rickinga, van Emden X Geeske Boukes, van Aduard; pro qua Cornelis Boukes als vader. Met in 1730 een dochtertje Swana gedoopt te Grijpskerk).

Baucke trouwde met Grietje Cornelis.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gerrit Baukes Sybema werd geboren circa 1662 in Burum (Fr) en is overleden op 16 december 1725 in Burum (Fr) ongeveer 63 jaar oud. Gerrit was ook bekend als Gerrit Baukes Boersma.

525      ii.  Mensje Boukes (geboren circa 1680 in Pieterzijl - overleden na 31 maart 1762)

        iii.  Cornelis Boukes werd geboren circa 1680 in Visvliet.

         iv.  Jildert Baukes werd geboren circa 1680 in Visvliet en is overleden vr 1717.501


1051. Grietje Cornelis .

Opmerking bij het onderzoek: Grietje Cornelis werd recentelijk bij Gerrit Baukes vermeld in een nieuwe aantekening in de internetversie van "Friezen uit vroeger eeuwen" van Hessel de Walle.

Grietje trouwde met Baucke Rompts Sybema.428 Baucke werd geboren circa 1640 in Burum (Fr) en is overleden vr 1717 in Visvliet. Baucke was ook bekend als Baucke Rompts.

1072. Sjuurt Tijes .

Sjuurt trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

536       i.  Riemer Sjoerts (gedoopt op 6 november 1666, geboren in Tolbert)

         ii.  Tije Sjoerts werd gedoopt op 19 februari 1671 in Tolbert.


1073. NN .

NN trouwde met Sjuurt Tijes.

1080. Melle Benes .

Persoonlijke situatie

Hij was op 28 september 1674 lidmaat te Marum. Ze woonden in "Noordtwijck en Lucaswolde"

Melle trouwde met Grietien.

Kinderen uit dit huwelijk

540       i.  Bene Melles (gedoopt op 1 april 1659, geboren in Marum)

         ii.  Willem Melles werd geboren in Marum en werd gedoopt op 22 november 1663 in Marum.


1081. Grietien .

Persoonlijke situatie

Zij was op 28 september 1674 lidmaat te Marum. Ze woonden in "Noordtwijck en Lucaswolde"

Grietien trouwde met Melle Benes.

1082. Tiert .

Tiert trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tiert Tierts werd geboren in Marum en werd gedoopt op 5 mei 1667 in Marum.

541      ii.  Haukien Tjeerds (gedoopt op 3 juli 1670 in Marum)


1083. NN .

NN trouwde met Tiert.

1084. Derck Wobbes, zoon van Wobbe Fockes en Wijbrich Steffens, werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10 november 1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

Notitie bij de doop: Anno 1644
Den 10 november is Wobbe Fockes ende Wijbrich sijn huisvrouwe een kindt gedoopt genaemt Derck

Persoonlijke situatie

Hij was op 7 maart 1675 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe".

Hij was op 18 mei 1710 ouderling te Grootegast.

Derck trouwde met Albertien Sickes op 7 november 1669 in Doezum. Albertien werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20 augustus 1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.

Notitie bij dit huwelijk: "Derck Wobbes, van Grootegast & Albertien Sickes, van Doezum".

Kinderen uit dit huwelijk

542       i.  Wobbe Dircks (gedoopt op 15 oktober 1671 in Grootegast)

         ii.  Renske Dercks werd gedoopt op 29 december 1672 in Grootegast.

        iii.  Sicke Derks werd gedoopt op 31 oktober 1675 in Grootegast.

         iv.  Wijbrich Derks werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 14 maart 1680 in Grootegast.

          v.  Jelle Derks werd gedoopt op 3 juni 1683 in Grootegast en is overleden vr 14 augustus 1729. Jelle was ook bekend als Jille Derks en Jilje Dirks.

         vi.  Ancke Derks werd gedoopt op 17 augustus 1684 in Grootegast.

        vii.  Nijnke Derks werd gedoopt op 4 december 1687 in Grootegast.

       viii.  Marie Derks werd gedoopt op 18 januari 1691 in Grootegast.


1085. Albertien Sickes, dochter van Sicke Egges Meijnema en Renske Reijts, werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20 augustus 1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.

Persoonlijke situatie

Zij was op 7 maart 1675 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "Derck Wobbes ende Albertien sijn huisvrouwe".

Albertien trouwde met Derck Wobbes op 7 november 1669 in Doezum. Derck werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10 november 1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

1086. Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Trijntien Tonnis, werd gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum.

Opmerking bij het onderzoek: Er bestaat ook een mogelijk ander ouderpaar, gezien een huwelijksinschrijving in Grootegast-Doezum op 14 april 1646, tussen Focke Willems van Gerritsclooster & Anke Fockes van het Dorp.

Focke trouwde met Jelkje Clasen op 21 mei 1671 in Grootegast en Doezum. Jelkje werd gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast.

Notitie bij dit huwelijk: "Focke Fockes, van Doezum & Jelcke Clasens, van Grootegast".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Claes Fockes werd gedoopt op 1 januari 1672 in Grootegast.

543      ii.  Grietje Fockes (gedoopt op 15 oktober 1673 in Grootegast)

        iii.  Focke Fockes werd gedoopt op 22 november 1676 in Grootegast.

         iv.  Focke Fockes werd gedoopt op 11 juli 1680 in Grootegast.

          v.  Anke Fokkes werd gedoopt op 26 maart 1682 in Grootegast. Anke was ook bekend als Antie Fokkes.

         vi.  Trijntje Fockes werd gedoopt op 9 augustus 1685 in Grootegast.

        vii.  Claeske Fockes werd gedoopt op 5 mei 1687 in Grootegast.


1087. Jelkje Clasen, dochter van Claas Jans en Griete Tammes Rickerda, werd gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast.

Jelkje trouwde met Focke Fockes op 21 mei 1671 in Grootegast en Doezum. Focke werd gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum.

1088. Claes Ruirds van Rispens, zoon van Ruurd Alberts en Grietje Clases Rispens,503 werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 4 augustus 1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).138

Notitie bij de begrafenis: "... Zijn grafsteen ligt verscholen onder de houten vloer". De tekst luidt:
"Ao 1671 den 4 augusti is in den here gerust eersamen Claas Riuerds oud omtrent 48 jaar ende hier begraven met sin twee dochters"

Claes Ruirds' nageslacht neemt later de naam Rispens als familienaam aan.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op Rispens te Eesquert (Fr). 504 "... De kinderen van Claes Ruurds verkopen de Eeskwerder boerderij in 1699 aan Wybe Ulbes Adema. Een dochter van Wybe Ulbes Adema trouwt met Folkert Reinders, die in de 18e eeuw bezitter wordt van de Rispens boerderij. Hij wordt dan ook naar die boerderij genoemd, Rispens".

Claes trouwde met Bauck Wijbes Adema op 11 november 1649. Bauck werd geboren in 1628 in Oosterend (Fr) en is overleden op 17 maart 1651 in Oosterend (Fr)505 506 op 23-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Bauck Rispens

         ii.  Wybe Rispens

        iii.  Grietje Rispens

         iv.  Iemck Clasens is overleden vr 1651.

          v.  Riuerdt Clasens is overleden vr 1651.

Claes trouwde vervolgens met Auck Tjepkes op 16 oktober 1664 in Deinum (Fr). Auck werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

544       i.  Jan Clases Rispens (gedoopt op 30 mei 1669, geboren in Oosterend (Fr) - overleden op 16 augustus 1722 in Boxum (Fr))

         ii.  Claaske Clases werd gedoopt op 28 januari 1672 in Oosterend (Fr).


1089. Auck Tjepkes werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).

Auck trouwde met Claes Ruirds van Rispens op 16 oktober 1664 in Deinum (Fr). Claes werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 4 augustus 1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).138

1090. Ente Hylkes is overleden vr 1710 in Oosterend (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij was bakker en landeigenaar te Oosterend (Fr).

Ente trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

545       i.  Sytske Entes (geboren circa 1670 in Oosterend (Fr))


1091. NN .

NN trouwde met Ente Hylkes. Ente is overleden vr 1710 in Oosterend (Fr).

1092. Claes Alles, zoon van Alle Rinnerts 507 508 en Beyts Wybes,509 werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Claes trouwde met Siouckien Tieerdts op 20 mei 1663 in Oudega (Fr). Siouckien werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij dit huwelijk: Zij kwam van Noorderdrachten (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gield Clases werd geboren circa 1665 in Hardegarijp (Fr) en is overleden in 1735-1736 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 70 jaar oud.

         ii.  Alle Clases werd geboren circa 1667 in Hardegarijp (Fr) en is overleden circa 1730 in Hallum (Fr) ongeveer 63 jaar oud.

546     iii.  Rinse Clases (gedoopt op 31 mei 1668 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) - overleden tussen 1723 en 1725 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr))

         iv.  Jeltje Clases werd geboren op 11 september 1670 in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 2 oktober 1670 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).510

          v.  Beitske Clases werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 24 mei 1674 in Rijperkerk, Hardegarijp (Fr).511


1093. Siouckien Tieerdts, dochter van Tjeerd Jaeens 512 en Jeltje Rinties, werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Zij was op 15 april 1660 lidmaat na belijdenis te Nijega (Fr). 512 "... Belidenis Nyegea 15 april 1660 (wenjend op 'e Pein)".

Zij woonde op 15 april 1660 te Opeinde (Fr).

Siouckien trouwde met Gjolt Tjebbes op 2 januari 1659 in Opeinde (Fr). Gjolt werd geboren in Opeinde (Fr) en is overleden circa 1661-1662 in Opeinde (Fr).

Siouckien trouwde vervolgens met Claes Alles op 20 mei 1663 in Oudega (Fr). Claes werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

1094. Wytse Jans is overleden vr 1698.

Persoonlijke situatie

Hij woonde te Buweklooster, Drogeham (Fr).

Hij was lidmaat te Drogeham (Fr).

Wytse trouwde met Sybrigh Annes. Sybrigh is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

547       i.  Aatje Wijtzes (geboren circa 1675 in Buweklooster, Drogeham (Fr) - overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr))

         ii.  Gepke Wytses werd geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr) en werd gedoopt op 15 augustus 1680 in Drogeham (Fr).

        iii.  Jan Wytses werd geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr), werd gedoopt op 17 december 1682 in Drogeham (Fr) en is overleden vr 1722.


1095. Sybrigh Annes is overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr).

Persoonlijke situatie

Zij was lidmaat te Drogeham (Fr).

Voogdij: 513 "... Hja wie 1698 as 'moeder en voorstanderse' oer har soan Jan Wijtses eigenerske fan in heale pleats te Jistrum (stimnr. 19) en ferhuze 1712 fan 'e Harkema nei Droegeham en yn 1723 nei Hurdegaryp; nei alle gedachten in broer Liuwck en in suster Gritie". [Dat is Fries, met ook nog 2 duidelijk te herkennen Nederlandse woorden]

Sybrigh trouwde met Wytse Jans. Wytse is overleden vr 1698.

1096. Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Wybets Haijema en Grietie Taeckes, werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij woonde te Burum (Fr).

Voogdij: 6 september 1671, Kollum (Fr). 514 "... Baucke Rompts, curator over Minne Wijbets Haijma, naegelaeten weeskind van wijlen Wijbet Minnes Haijma en Auckien Rompts. T.v.v. Minne Wijbets Haijma".

Wybet trouwde met Auckien Rompts Sybema circa 1657 in Burum (Fr). Auckien is overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr).

Kind uit dit huwelijk

548       i.  Minne Wybets Haijema (geboren circa 1659 in Burum (Fr) - overleden tussen 1728 en 1738 in Burum (Fr))

Wybet trouwde vervolgens met Martien Jans vr 4 februari 1673.


1097. Auckien Rompts Sybema, dochter van Rompt Bauckes Sybema en Jets Jilderts Rosema, is overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr).

Auckien trouwde met Wybet Minnes Haijema circa 1657 in Burum (Fr). Wybet werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr).

Auckien trouwde vervolgens met Jan Foppes vr 3 april 1665.


1098. Rinse Gerrits .

Rinse trouwde met Lysbeth Gerrits.

Kind uit dit huwelijk

549       i.  Trijntje Rinses (gedoopt op 18 maart 1660, geboren in Morra (Fr) - overleden na 1716 in Burum (Fr))


1099. Lysbeth Gerrits .

Lysbeth trouwde met Rinse Gerrits.

1100. Wouter Cornelis, zoon van Cornelis Thomas en Trijntie Cornelis, werd geboren omstreeks 1653 en is overleden vr 1697.

Persoonlijke situatie

Hij woonde op het Nieuwkruisland te Burum (Fr).

Voogdij: 11 mei 1697. 515 "... Thomas Cornelis, wonende bij Visvliet, wordt als volle oom van vaderswegen aangesteld als curator over de minderjarige kinderen van Wouter Cornelis, in leven en overleden op het Nieuwkruisland, bij Sybrich Jans".

Wouter trouwde met Sybrich Jans circa 1682 in Burum (Fr). Sybrich werd geboren circa 1660 en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

550       i.  Willem Wouters (gedoopt op 3 juli 1687, geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) - overleden op 20 augustus 1750 in Oosternieuwkruisland (Fr))

         ii.  Aelte Wouters werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 21 mei 1691 in Burum (Fr).

        iii.  Jan Wouters

         iv.  Aafke Wouters

          v.  Gerrit Wouters


1101. Sybrich Jans werd geboren circa 1660 en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Zij woonde op "Nieuw Kruisland bij dijk". Op 29 mei 1687 kwam zij van Visvliet.

Voogdij: 24 juli 1697. 516 Sybrig Jans moeder en tutrix over de vier nagelatene weeskinderen bij Wouter Cornelis in egte verwekt, gesterkt met Engbert Jans haar tegenwoordige man en als Curator conjugalis over de kinderen van vaders en bestemoeders goederen enz.

Sybrich trouwde met Wouter Cornelis circa 1682 in Burum (Fr). Wouter werd geboren omstreeks 1653 en is overleden vr 1697.

Sybrich trouwde vervolgens met Engbert Jans, zoon van Jan Fransen Hommersma en Barber Ties, vr 1720. Engbert is overleden vr 25 juni 1725.


1104. Enne Jacobs Wiersma,444 445 zoon van Jacob Dircks en Martien Melles, werd geboren tussen 1618 en 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692.

Persoonlijke situatie

Hij was kerkvoogd te Burum (Fr).

Hij was landbouwer op Burumerland bij d'Leeghte te Burum (Fr). "... Onder de clockslag van Burum".

Enne trouwde met Aaltie Arrijens Boersma.

Kind uit dit huwelijk

552       i.  Cornelis Ennes Wiersma (geboren vr 1665 - overleden na 1727)


1105. Aaltie Arrijens Boersma, dochter van Arrien Jans en Griet Jans.

Aaltie trouwde met Enne Jacobs Wiersma.444 445 Enne werd geboren tussen 1618 en 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692.

1106. Lieuwe Eltzes Sickema, zoon van Aelse Jansen Syckema en Bauchien Pieters Wiersma, werd geboren in 1646 in Burum (Fr) en is overleden vr 1698 in Burum (Fr). Lieuwe was ook bekend als Louw.

"... Lieuwe Eltzes Sickema bekwam in 1671 'Veniam Actis', dat wil zeggen hij werd toen meerderjarig verklaard. Hij was 2-8-1676 met zijn vrouw lidmaat der Gereformeerde gemeente te Burum en in 1669, 1671 en 1690 kerkvoogd. In 1682/1683 was hij rechter en ontvanger te Burum. In 1686 komt hij voor in het register van de omslag. Hij erfde de helft van de Kloosterzathe te Burum, nr 73, die in 1638 door Pieter Alberts Roo was gekocht. Zijn broer Pieter Elzes erfde de andere helft. In 1727 komen zijn kinderen voor als bezitters van 'sate Landts, gelegen in Uitterdijxter-kluft onder de klockslag van Kollum', Bauckjen voor 1/4 part en Else en Johannes samen voor 3/4 part (zie Antje Luwes).
Na het overlijden van zijn zuster Trijntje in 1683 was hij curator over haar zoontje Eelse, samen met zijn broer Jan.
Lieuwe Elzes overleed vr 1698, want toen waren zijn erfgenamen eigenaar van de halve plaats te Burum".

Persoonlijke situatie

Hij was tussen 1669 en 1690 kerkvoogd.

Hij was op 1 mei 1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). De ontvanger Luwe Eltzes & Rinske Rinses sijn huisvrouw.

Tussen 1682 en 1683 was hij rechter te Burum (Fr).

Hij was ontvanger te Burum (Fr).

Hij woonde op Temmebosch. 518 "... Hij volgde zijn schoonvader op als bewoner en eigenaar".

Lieuwe trouwde met Rinskje Rinses circa 1665. Rinskje werd geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) en is overleden na 1712 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

553       i.  Antje Luwes Siccama (geboren circa 1665 in Burum (Fr) - overleden in maart 1727 in Burum (Fr))

         ii.  Elze Lieuwes Siccama werd geboren circa 1671 in Burum (Fr) en is overleden na 1763 in Burum (Fr). Elze was ook bekend als Elze Louwes.

        iii.  Bauckjen Lieuwes Siccama werd geboren circa 1675 in Burum (Fr) en is overleden na mei 1727 in Kollum (Fr). Bauckjen was ook bekend als Bouktjen Louwes.

         iv.  Johannis Lieuwes Sickema werd gedoopt op 25 april 1680 en is overleden vr 31 maart 1684.

          v.  Johannis Lieuwes Sickama werd gedoopt op 31 maart 1684 in Burum (Fr) en is overleden na 16 november 1727.

         vi.  Pyter Luwes Siccama werd gedoopt op 25 december 1686 in Burum (Fr).

        vii.  Aetie Lieuwes Sickema werd gedoopt op 13 april 1690.


1107. Rinskje Rinses, dochter van Rinse Johannes 519 520 en Jantien Minnes, werd geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) en is overleden na 1712 in Burum (Fr).

Opmerking bij het onderzoek: Op 19-5-1700 doet een Rinskien Rinses belijdenis in de kerk te Burum. Haar man wordt genoemd: Hendrick Simens.

Persoonlijke situatie

Zij was op 2 augustus 1676 lidmaat te Burum (Fr).

Zij was op 1 mei 1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). De ontvanger Luwe Eltzes & Rinske Rinses sijn huisvrouw.

Haar overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: vr 19 maart 1700. 521

Rinskje trouwde met Lieuwe Eltzes Sickema circa 1665. Lieuwe werd geboren in 1646 in Burum (Fr) en is overleden vr 1698 in Burum (Fr). Lieuwe was ook bekend als Louw.

1112. Jan Jansen .

Opmerking bij het onderzoek: Er zijn meer Jannen Jansen in Noordhorn. Drie vrouwen waren getrouwd met Jan Jansen de chercher. Ik heb aangenomen dat er op dat moment maar n Jan Jansen was die ook chercher was. Daarom heb ik voorlopig de drie vrouwen aan hem gekoppeld.

Persoonlijke situatie

Hij was Chercher te Noordhorn. Ook geschreven als Cherger en Sarries.

Hij was op 24 februari 1667 lidmaat te Noordhorn.

Authorisatie: 1 mei 1688, Kollumerland (Fr). 446 "Vader: Jan Jansen, bij de Kolk onder Burum.
Kuratoren: Marten Johannes, koopman Kollum en Jacob Jansen, Warfstermuellen.
Kinderen: Jan Jansen, in het 18de jaar, cum fisco."

Het Feitsma Familieboek vertaalt dit naar: "Jan Jansen woonde in 1688 bij de Kolk onder Burum". De geboortedatum 1670 van zoon Jan Jansen is dus afgeleid van deze authorisatie.
Hij kan dus in 1670 geen kind zijn van Martien Jansen...

Jan trouwde met Maria Grunj. Maria is overleden op 16 december 1679 in Noordhorn.

Jan trouwde vervolgens met Martien Jansen op 23 mei 1680 in Noordhorn.

Kind uit dit huwelijk

556       i.  Jan Jansen (geboren tussen 1669 en 1670 in Pieterzijl - overleden tussen 1728 en 1738)

Jan trouwde vervolgens met Hadue Julles op 19 december 1682 in Noordhorn. Hadue werd geboren in Lutjegast.

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 maart 1683 lidmaat te Noordhorn. "... Met attestatie: Hade Julles gekomen van Luttekegast".


1113. Martien Jansen .

Persoonlijke situatie

Zij was op 8 september 1680 lidmaat met attestatie te Noordhorn. "... Martien Janssen huijsvrouw van Jan Jans chercher van Nijehove (vertrocken den juni 1682)".

Martien trouwde met Jan Jansen op 23 mei 1680 in Noordhorn.

1116. Heertie Boijes is overleden op 15 oktober 1692 in Surhuisterveen (Fr).

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 11 mei 1667, Kollumerland (Fr). 522 Heertie Booijes mr. kuiper, woonachtig te Surhuisterveen curator aangetrouwde oom
Gehuwd met Antie Minnes tante
Geescke Jans weeskind
Wijlen Jan Tuenis vader
Hiltie Minnes moeder
Op verzoek van Grietie Foeckes oud 21 jaar halfzuster en
Dirck Foeckes oud 19 jaar halfbroer

Op 11 mei 1667 was hij meester kuiper te Surhuisterveen (Fr).

Heertie trouwde met Antie Minnesdr vr 11 mei 1667. Antie werd geboren in 1635-1641 en is overleden op 30 september 1692 in Surhuisterveen (Fr) op 57-jarige leeftijd. Antie was ook bekend als Antje Mennes.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grijtje Heertjes werd geboren circa 1680.

558      ii.  Minne Heerties (geboren circa 1683)


1117. Antie Minnesdr, dochter van Minne Hillebrands en Griet Roeloffsdr, werd geboren in 1635-1641 en is overleden op 30 september 1692 in Surhuisterveen (Fr) op 57-jarige leeftijd. Antie was ook bekend als Antje Mennes.

Opmerking bij het onderzoek: Er lijken 3 Anties Minnes te zijn in Kollumerland... Twee van hen komen binnen n familieverband voor in de Recesboeken van Kollumerland. Hier werden erfenissen geregeld.
Bij een erfscheiding in 1655 wordt Foecke Feckes op de Wijgeest genoemd als voormomber over moeders goed. Omdat Foecke de tweede man van haar zus Hiltje Minnes is, lijkt de puzzel opgelost. Antje was hier 14 jaar oud en zou dus geboren in 1641... Maar Antie Minnes heeft als 23 jaar oud weeskind ook een vermelding op 4-5-1658 onder voormomber Jan Thonis, is dit de eerste man (Jan Tuenis?) van Hiltje? Dan zou haar leeftijd iets hoger liggen: 1635. Uitzoeken of er toch een andere Antie Minnes is? Of een andere Jan Tuenis? In dat geval hoeven Antie en Hiltje dus geen zusters te zijn...

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 22 juli 1652, Kollumerland (Fr). 523 Jelys Eelckes, mede-assessor bij gerecht van Kollumerland, curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr., weeskind;
Wijlen Griet Roelofsdr., moeder;
Scheiding tussen Minne Hillebrants, vader en andere erfgenamen in communione.

Op 29-12-1654:
Teke Hillebrants, curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr., weeskind;
Op verzoek van Roelofke Minnedr., zuster, scheiding van vaders goed.

Erfscheiding: 2 juni 1655, Kollumerland (Fr). 524 Foecke Feckes , woonachtig op de Wijgeest, voormomber over moeders goed;
Gosse Hendrix, woonachtig te Kollum, voormomber over vaders goed;
Antie Minnesdr, oud 14 jaar, weeskind (dus geboren 1641);
Wijlen Minne Hillebrands, vader;
Wijlen Griet Roeloffsdr., moeder;

Erfscheiding: 4 mei 1658, Kollumerland (Fr). 525 Jan Thonis voormomber.
Op verzoek van Antie Minnedr., oud 23 jaar, weeskind (dus geboren 1635).

Erfscheiding: 11 mei 1667, Kollumerland (Fr). 526 Heertie Booijes mr. kuiper, woonachtig te Surhuisterveen, curator, aangetrouwde oom; gehuwd met Antie Minnes tante;
Geescke Jans weeskind;
Wijlen Jan Tuenis vader;
Hiltie Minnes moeder;
Op verzoek van Grietie Foeckes oud 21 jaar halfzuster en
Dirck Foeckes oud 19 jaar halfbroer.

Tweede akte:
Tieerdt Fockes, woonachtig op de Triemen, curator, oom van vaderskant;
Grietie Foeckes, oud 21 jaar weeskind;
Dirck Foeckes, oud 19 jaar weeskind;
Wijlen Foecke Fockes, vader;
Wijlen Hiltie Minnes, moeder;

Antie trouwde met Heertie Boijes vr 11 mei 1667. Heertie is overleden op 15 oktober 1692 in Surhuisterveen (Fr).

1118. Repke Jans Froma werd gedoopt op 16 mei 1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 23 februari 1706.

Persoonlijke situatie

Inschrijving Nedergerechten: 12 november 1700, in Kollumerland (Fr). Metske Folckerts lakenkoper, woonachtig te Burum curator oom van moederskant
Eltien Folckerts huisman , woonachtig onder Burum curator
Repke Jans Froma vader
Wijlen Dyttien Folckerts moeder
Dieucke Repkes oud 13 jaar weeskind
Gerrijt Repkes oud 11 jaar weeskind
Tiaucktien Repkes oud 8 jaar weeskind

Op 23 augustus 1705 was hij dijkgraaf van Nieuwland te Kollumerland (Fr).

Land: 20 november 1738. 527 "... Nr 9 Versegelde Camerale Coopbrief van Repke Jansen Froma voor Jacob IJwema en Martjen Harms voor de eene helfte en Jan Alting en Brigitta van Balten van een plaats op Meddel Ruigewaart groot 72 grasen in dato den 9 maij 1705".
NB Hij wordt genoemd in de nalatenschap van Jacob Iwema.

Repke trouwde met Dyttien Folckerts vr 1687. Dyttien is overleden vr 1700.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Gerrijt Repkes Froma werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 23 mei 1686 in Burum (Fr).

559      ii.  Dieuwerke Repkes Froma (gedoopt op 7 augustus 1687, geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) - overleden circa 1740)

        iii.  Gerrit Repkes Froma werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 21 april 1689 in Burum en Munnekezijl (Fr).

         iv.  Tiaucktien Repkes werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 28 juni 1691 in Burum (Fr).

          v.  Maike Repkes Froma werd geboren in Ooster Nieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 18 juni 1693 in Burum (Fr).

Repke trouwde vervolgens met Sioucktien Sytses Blinxma, dochter van Sijtje Jenties Blincksema en Maria Eijsses Wijrsema, circa 1700. Sioucktien is overleden vr 22 januari 1706.

Persoonlijke situatie

Inschrijving Nedergerechten: 23 februari 1706, in Kollumerland (Fr). Tiepke Jans curator
Gerbrand Wiersma, woonachtig te Oxwerd curator
Wijlen Repke Jans Froma vader
Wijlen Sioucktien Sijtses Blinxma moeder tweede echtgenote
Jan Repkes oud 5 jaar weeskind en mede erfgenaam
Maria Wiersma grootmoeder en erflaatster
Gehuwd met Jan Coerts, woonachtig te Grijpskerk

Kind uit dit huwelijk

          i.  Jan Repkes werd geboren in 1701-1702.

Repke trouwde vervolgens met Hylcktien Pyters circa 1705.

Persoonlijke situatie

Zij was op 30 mei 1706 lidmaat op belijdenis te Burum (Fr). Weduwe van Repke Jansen Froma.

In 1749 was zij "een sobere arbeidster en spinster" te Burum (Fr).

Zij was op 20 augustus 1753 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Hier wordt zij weduwe genoemd.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Pieter Repkes Froma werd geboren in Burum (Fr) en werd gedoopt op 23 augustus 1705 in Burum (Fr).


1119. Dyttien Folckerts, dochter van Folkert Metskes en Abeltie Gerrits Roda, is overleden vr 1700.

Persoonlijke situatie

Inschrijving Nedergerechten: 19 januari 1706, in Kollumerland (Fr). 528 Metske Folckerts, woonachtig te Burum curator
Lieuwe Foeckes, woonachtig te Pieterzijl curator

Repke Jans Froma vader
Wijlen Dyttien Folckerts moeder eerste echtgenote
Dieuwer Repkes oud 18 jaar weeskind
Gerrijt Repkes oud 16 jaar weeskind
Tiaucktien Repkes oud 14 jaar weeskind

Dyttien trouwde met Repke Jans Froma vr 1687. Repke werd gedoopt op 16 mei 1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 23 februari 1706.

1136. Meindert Taekes, zoon van Taeke Meinderts 52 en Antie Jans, werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

Meindert trouwde met Jeltje Fokkes vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Jeltje werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hiltje Meinderts

         ii.  Sjoerd Meinderts werd geboren in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1747 in Oudwoude (Fr).

        iii.  Jeltje Meinderts

         iv.  Taeke Meinderts werd geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1779.

568       v.  Fokke Meinderts (geboren vr 1700 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden circa 1742)

         vi.  Jan Meinderts werd geboren vr 1701 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1764 in Workum (Fr).


1137. Jeltje Fokkes, dochter van Focke Sioerts 52 en Oedske Rodmers, werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).

Jeltje trouwde met Meindert Taekes vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Meindert werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

1138. Idsert Idserts .52

Idsert trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

569       i.  Sytske Idserts


1139. NN .

NN trouwde met Idsert Idserts.52

1144. Sijbren Dirks 335 is overleden vr 15 juli 1687.

Sijbren trouwde met Claer Clases 335 op 25 februari 1677 in Grouw (Fr).455 Claer is overleden na 1735.

Kinderen uit dit huwelijk

572       i.  Durk Sybrens (geboren in Terhorne (Fr) - overleden na 1750)

         ii.  Claes Sijbrens

        iii.  Wijbren Sijbrens


1145. Claer Clases 335 is overleden na 1735.

Claer trouwde met Sijbren Dirks 335 op 25 februari 1677 in Grouw (Fr).455 Sijbren is overleden vr 15 juli 1687.

1146. Aesge Pyters werd geboren circa 1670.

Persoonlijke situatie

Hij was boer te Jinshuizen te Akkrum (Fr).

Aesge trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

573       i.  Jeltje Aesges (geboren in 1685 in Henshuizen (Fr))


1147. NN .

NN trouwde met Aesge Pyters. Aesge werd geboren circa 1670.

1174. Aepke Garbrants, zoon van Garbrant Mertens, werd geboren circa 1650.

Persoonlijke situatie

Hij gebruikte in 1673 landerijen te Harsens. Spanheim 2:
Provinciemeiers Groningen 1632-1719 Hunsingo.

152. Harsens
Selwert Fol:127 vso
Harmen Rotgers op 't westen van Wirekers huis ende Grietie gebr: 84 gra:
Ao:1643 de dogter Stijntie getr: an Sijwert Pieters
Ao:1663 de soon Pieter Siwerts vriegesel
Ao:1666 getr: an Claasjen
Ao:1670 Harmen Rotgers en Annetien
Ao:1673 de wed: Annetie getr: an Aapke Garbrandts
Ao:1718 Geert Pieters ende Welmoet dogter van Aapke Garbrandts
Ao:1719 Steeven Abrams Cremer ende Grietien

Aepke trouwde met Annetie vr 1673. Annetie werd geboren circa 1650.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Lijsbeth Aapkes werd gedoopt op 19 september 1675 in Adorp.

         ii.  Anje Aapkes werd gedoopt op 28 januari 1677 in Adorp.

        iii.  NN Aapkes werd gedoopt op 10 februari 1678 in Adorp.

         iv.  Cornelis Aapkes werd gedoopt op 3 augustus 1679 in Adorp.

587       v.  Welmoet Aapkes (geboren circa 1680 in Harssens, Adorp)

         vi.  Jantjen Aapkes werd gedoopt op 23 januari 1681 in Adorp.

        vii.  NN Aapkes werd gedoopt op 12 februari 1682 in Adorp.

       viii.  Jantjen Aapkes werd gedoopt op 30 maart 1683 in Adorp.

         ix.  Anje Aapkes werd gedoopt op 8 juni 1684 in Adorp.

          x.  Garremt Aapkes werd geboren in Harssens, Adorp en werd gedoopt op 28 augustus 1692 in Adorp.


1175. Annetie werd geboren circa 1650.

Annetie trouwde met Harmen Rotgers vr 1670.

Notitie bij dit huwelijk: Hij was de voorganger van Aepke Garbrants als landgebruiker op 't westen van Wirekers huis.

Annetie trouwde vervolgens met Aepke Garbrants vr 1673. Aepke werd geboren circa 1650.

1204. Cornelis Claesen werd geboren circa 1640 in Oldehove.

Cornelis trouwde met Ettien Jansen op 6 mei 1666 in Oldehove. Ettien werd geboren in Oldehove. Ettien was ook bekend als Eltien Jans en Etien Jansz.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Reijner Rickerts Cornelis werd gedoopt op 4 oktober 1668 in Noordhorn.

602      ii.  Claes Cornelis (gedoopt op 19 maart 1671 in Noordhorn)

        iii.  Jan Cornelis werd gedoopt op 23 november 1673 in Noordhorn.

         iv.  Grietie Cornelis werd gedoopt op 26 januari 1676 in Noordhorn.

          v.  NN Cornelis werd gedoopt op 12 augustus 1677 in Noordhorn.

         vi.  Grietie Cornelis werd gedoopt op 5 maart 1682 in Noordhorn.


1205. Ettien Jansen werd geboren in Oldehove. Ettien was ook bekend als Eltien Jans en Etien Jansz.

Ettien trouwde met Cornelis Claesen op 6 mei 1666 in Oldehove. Cornelis werd geboren circa 1640 in Oldehove.

1252. Jocchem .

Jocchem trouwde met Renske.

Notitie bij dit huwelijk: Dit huwelijk is niet bewezen. De 4 "zoons" Anne, Pieter, Hindrik en Ebel komen allemaal uit Tolbert en ze vernoemen allemaal een Renske bij hun dochters.

Verder is op 16-3-1703 nog een Trijntien Jochems met attestatie naar Tolbert gekomen.

Kinderen uit dit huwelijk

626       i.  Anne Jocchems (geboren in Tolbert)

         ii.  Pieter Jocchems werd geboren in Tolbert.

        iii.  Hindrik Jocchems werd geboren in Tolbert.

         iv.  Ebel Jocchems werd geboren in Tolbert.


1253. Renske .

Opmerking bij het onderzoek: De naam Renske lijkt waarschijnlijk: de 4 mogelijke zoons te Tolbert hebben alle vier een dochter Renske genoemd.

Renske trouwde met Jocchem.

1272. Cornelis Pieters 463 werd geboren in Warffum.

Persoonlijke situatie

Hij was snijder.

Cornelis trouwde met Cornelisjen Reijnders op 24 april 1670 in Warffum.529 Cornelisjen werd gedoopt op 7 februari 1647 in Warffum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Dijtje Cornelis werd gedoopt op 3 september 1671 in Wehe.

         ii.  Pieter Cornelis werd gedoopt op 11 mei 1673 in Wehe.

636     iii.  Berent Cornelis (gedoopt op 24 januari 1675 in Wehe)

         iv.  Pieter Cornelis werd gedoopt op 16 januari 1681 in Wehe.

          v.  Dietien Cornelis werd gedoopt op 9 februari 1683 in Wehe.

         vi.  Dietien Cornelis werd gedoopt op 25 mei 1687 in Wehe.


1273. Cornelisjen Reijnders, dochter van Reiner Eenjes 529 en Martjen, werd gedoopt op 7 februari 1647 in Warffum.

Cornelisjen trouwde met Cornelis Pieters 463 op 24 april 1670 in Warffum.529 Cornelis werd geboren in Warffum.

1274. Ritse Peters 464 werd geboren omstreeks 1645 en werd gedoopt op 8 juli 1666 in Warffum.

Persoonlijke situatie

Tussen 1670 en 1675 was hij 'harbargier'.

Kerkelijke zaken: Ritse Peters en Jantjen Hindriks waren lidmaten te Warffum op 8 juli 1666. Hij werd op die dag gedoopt als een 'bejaart persoon'.

Ritse trouwde met Jantjen Hindriks.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Minnolt Ritses

         ii.  Anje Ritses

        iii.  Wijke Ritses werd gedoopt op 13 maart 1670 in Warffum.

         iv.  Peter Ritses werd gedoopt op 17 september 1671 in Warffum.

637       v.  Martjen Ritses (gedoopt op 30 mei 1675 in Warffum)


1275. Jantjen Hindriks .

Jantjen trouwde met Ritse Peters.464 Ritse werd geboren omstreeks 1645 en werd gedoopt op 8 juli 1666 in Warffum.

1470. Hindrik Jansen .

Hindrik trouwde met IJmke Gerbens op 31 maart 1682 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk

735       i.  Lijsabeth Hindriks (gedoopt op 19 augustus 1683, geboren in Martenshoek)

         ii.  Jan Hindriks werd gedoopt op 2 april 1686 in Hoogezand.

        iii.  Douwe Hindriks werd gedoopt op 12 mei 1689 in Hoogezand.

         iv.  Maijcke Hindriks werd gedoopt op 20 maart 1692 in Hoogezand.


1471. IJmke Gerbens .

IJmke trouwde met Hindrik Jansen op 31 maart 1682 in Hoogezand.

1490. Ritze Jacobs, zoon van Jacob, werd geboren circa 1588, is overleden op 13 mei 1648 in Maarhuizen ongeveer 60 jaar oud en werd begraven in Maarhuizen.530

Notitie bij de begrafenis: ANNO 1648, DEN 13 MAY, IS DE ERBARE RITSE JACOBS IN DEN HEEREN GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOER CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I gedeeld: 1 onherkenbaar huismerk nr. 373; 2 huismerk nr. 374; II gedeeld: I een halve adelaar; 2 een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. OMJ.

"... Ritze Jacobs speelde een hoofdrol in de langdurige lotgevallen van de vervallen Lutkehuisterbrug over het Winsumerdiep in de buurt van de boerderij Lutkehuizen onder Maarhuizen, bij Schaphalsterzijl en Schilligeham. Zijn zoon was Heere Ritzes en zijn kleinzoon Ritze Heeres. Zijn broer was Egbert Jacobs".

NB Pas in 1650 kwam er een nieuwe brug, die met de Kerstvloed van 1717 weer wegspoelde.

Opmerking bij het onderzoek: Vermoedelijk had hij ook een dochter Anna Ritzes, getrouwd met Jacob Melles (de latere Helders). Voor een dochterschap van Anna Ritzes van Rasquert is echter geen enkel bewijs te vinden.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op Luttickhuisen te Maarhuizen. 533 "... In het begin van de 17e eeuw was het noordelijk deel van de Lutkehuisterheerd in het bezit van burgemeester Johan Wijffrinck. Hij stamde uit een oud adellijk stad-Gronings geslacht en overleed op 15 februari 1620. Bij de boedelscheiding in 1621 van zijn nalatenschap werd onder andere verdeeld: 'een heert landes, Luttickhuisen genaempt groot twee ende t'negentich iucken ende een halve als mede vijff iucken vrij van behuisinge so als t'selve tesamen iegenwoordich van Ritske Jacobs meijerwijs gebruickt wort'. Voor zover we weten hadden Johan Wijffrinck en zijn vrouw Harmen ten Camp geen kinderen en vererfde een gedeelte van zijn bezit aan zijn drie oomzeggers Berent, Wolter en Geert Sighers. Iedere neef kreeg van 'Luttickhuisen' een derde gedeelte, ook van de 5 juk; bovendien kreeg Geert nog 'negen ende een dardens deel grasen lants in een venne van acht ende twintich grasen gelegen bij de Reijtdijck, dewelcke Jantke van Grouw iegenwoordich gebruickt'. Misschien heeft burgemeester Wijffrinck de Lutkehuisterheerd destijds in 1573 van de Onsta's gekocht. In de boedelscheiding van 1621 wordt Ritske Jacobs als meier vermeld van de Lutkehuisterheerd, groot 97 juk en 5 juk. Hij kwam van Alinghuizen, waar zijn ouders Jacob Cornelis en Gijssele provinciemeiers waren, en was getrouwd met Nieske Heeres. In 1626 compareerde hij als volmacht voor Maarhuizen op de landdag. In het schatregister van de verponding wordt hij in 1630 aangeslagen voor 107 1/2 gras en nog 9 gras. Vr 1630 was hij meier van verscheiden stukken land, tezamen 39 juk, van Hendrick Bentings aan de andere kant van het Winsumerdiep. Op 22 juli 1630 kocht hij uit dit bezit meerdere stukken land, tezamen 36 juk. Dit land speelde een belangrijke rol in de kwestie van de Lutkehuisterbrug waarin Ritse Jacobs en zijn zoon Hero Ritses regelmatig klaagden over de slechte staat van de brug. Ritse Jacobs overleed op 13 mei 1648 en Nieske Heeres op 29 oktober 1665. Beiden werden begraven op het kerkhof te Maarhuizen waar toen nog een kerk stond".

Omstreeks 1630-1648 was hij zijlrechter van de Lutkehuister eed (Schouwerzijlvest) te Maarhuizen. Ritze Jacobs, Heere Ritzes en Ritze Heeres komen herhaaldelijk voor als klagers over de slechte staat van de brug. Zij bezaten meer dan 1/3 van de "overdiepse" landen en waren belast met het onderhoud van een groot deel van de Maarhuisterdijk.

Ritze trouwde met Nieske Heeres. Nieske is overleden op 29 oktober 1665 in Maarhuizen en werd begraven in Maarhuizen.534

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jacob Ritzes werd geboren in Rasquert.

         ii.  Heere Ritzes is overleden in 1654.

745     iii.  Anna Ritzes (geboren circa 1632 in Rasquert - begraven in Baflo)


1491. Nieske Heeres is overleden op 29 oktober 1665 in Maarhuizen en werd begraven in Maarhuizen.534

Notitie bij de begrafenis: ANNO 1665, DEN 29 OCTOBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE EERBARE NIESKE HEERENS, DIE HUYSVROUWE VAN DE OVERLEDENE RITZE JACOBS TOT ALINKXHUYSEN, IN HET ...
Wapen: Gedeeld: I halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen; b. drie klaverbladen.
... GODT WEER ... SIEL ... ENDE B ... EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM ONSE SALIGMAKER.
N.B. Onder gras. OMJ.

Nieske trouwde met Ritze Jacobs. Ritze werd geboren circa 1588, is overleden op 13 mei 1648 in Maarhuizen ongeveer 60 jaar oud en werd begraven in Maarhuizen.530

1512. Jacob Jansen, zoon van Jan Jacobs 535 en Anna Cornelijs, werd geboren circa 1626 en is overleden in 1690 ongeveer 64 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op de middelste boerderij ten O. Van Dorre Ven te Schilligeham.

In 1651 was hij beklemde meier te Schilligeham. 114 Winsum Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

Hij was op 11 maart 1655 lidmaat op belijdenis te Winsum. Jacob Jansen en sijn huisvrouw Antie Tijssen.

Jacob trouwde met Annetien Tijssen vr 1654. Annetien is overleden vr 7 april 1678.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 16 april 1654 in Winsum.

         ii.  Thijs Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 15 juli 1655 in Winsum.

        iii.  Jan Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 12 oktober 1656 in Winsum.

         iv.  Eltjen Jacobs werd geboren in Schilligeham, werd gedoopt op 4 april 1658 in Winsum en is overleden na 1726.

          v.  Aeltien Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 6 juni 1659 in Winsum.

         vi.  Jan Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 17 maart 1661 in Winsum.

        vii.  Aeltien Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 31 augustus 1662 in Winsum.

756    viii.  Jan Jacobs (de Olde) (gedoopt op 28 augustus 1664, geboren in Schilligeham)

         ix.  Eijsso Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 1 januari 1667 in Winsum.

Jacob trouwde vervolgens met Gaetske Cornelijs, dochter van Cornelis Arents 536 en Maeijke Jans, op 7 april 1678 in Winsum. Gaetske werd geboren in 1655.

Gaatske is jonger dan haar oudste stiefkind.

Persoonlijke situatie

Zij was op 6 juni 1679 lidmaat op belijdenis te Winsum. Gaetske Cornelis huisvrouw van Jacob Jansen in Schilgeham.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Cornelis Jacobs werd geboren op 2 februari 1679 in Schilligeham en is overleden op 29 februari 1752 in Schilligeham op 73-jarige leeftijd.

         ii.  Gerrit Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 30 oktober 1681 in Winsum.

        iii.  Reiner Jacobs werd geboren in Schilligeham en werd gedoopt op 4 januari 1686 in Winsum.


1513. Annetien Tijssen is overleden vr 7 april 1678.

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 maart 1655 lidmaat op belijdenis te Winsum.

Annetien trouwde met Jacob Jansen vr 1654. Jacob werd geboren circa 1626 en is overleden in 1690 ongeveer 64 jaar oud.

1514. Lambert .

Lambert trouwde met iemand.

Hij had een kind

757       i.  Krijnje Lamberts (geboren in Obergum - overleden vr 1711 in Ranum)


1556. Garbrandt Jacobs werd geboren vr 1654 in Niekerk.

In de notities van de dominee van Niekerk-Vliedorp wordt jarenlang, van 1660 tot 1688 opgeschreven dat Garbrandt Jacobs niet komt opdagen bij het Avondmaal en ook anderszins niet wil deugen.
Omdat het wel erg toevallig zou zijn dat er twee Garbrandts Jacobs met hetzelfde gedrag in Niekerk zouden bestaan, is het aan te nemen dat het deze Garbrandt Jacobs was die ook getrouwd was met Aijlke Peters.

Uit deze "Acta Consistorii" blijkt ook dat hij meer kinderen moet hebben gehad en dat sommigen niet ten doop zijn gebracht.

Garbrandt Jacobs werd in 1673 van het Avondmaal "gesuspendeerd" en in 1674 verdedigde hij zich, toonde berouw en werd weer toegelaten. Maar in de jaren daarna, in ieder geval tot en met 1788, liet hij het toch vaak weer afweten.

Opmerking bij het onderzoek: Op de lijst van lidmaten te Niekerk/Vliedorp staan Jacob Garbrandts (obiit Ano 1657 menso Julio) en Annichjen Hijns sijn huijsvrouw (obijt Ao 1674 menso Aprili). Dat zouden de ouders van Garbrandt Jacobs kunnen zijn. Ik aarzel nog, omdat er nauwelijks iets valt af te leiden uit de kindervernoemingen.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1662 lidmaat na belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Anno 1662 Dom. Latare is het h. Avontmael J.C. gehouden tot Vliedorp, ende nae voorgaende beproeving ende belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena toegelaeten ende als Ledemaeten der Gemeijnte aengenomen: Garbrandt Jacobs tot Niekerck.

Kerkelijke zaken: 1663-1692, Niekerk en Vliedorp. 1663
Dom. XIII p. Trin. in het selve jaer is het h. Avontmael onser heeren Jesu Christi gehouden tot Fliedorp ende voor dien tijdt in suspensie gebleven Jan Tetes, Brecht Jannis, Hindrick Jannis tot Hauwersiel, als mede absent bevonden Garbrandt Jacobs ende Ailke Peters sijn huijsvrouw sijnde daerover te rede gestelt.

II Adv. int selve jaer is het h. Avontmael onser h. J.C. gehouden tot Niekerck ende nae voorgaende Beproevinge en belijdenisse des Gelooffs ad usum S. Coena als lijdtmaet der Gemijnte J.C. geadmitteert: Aeltjen Hessels huijsvrouw van Cornellis Lippes tot Hauwersiel (obijt). Mede is voor dien tijdt absent bevonden Garbrandt Jacobs ende sijn huijsvrouw tot Niekerck ende Scheltje Cornellis huijsvrouw van Jan Reijners, Duert Wessels ende sijn huisvrouw Temme Janssen tot Hauwersiel, Maertjen Claessen huijsvrouw van Lippe Mennes tot Niekerck sijnde hierover te rede gestelt.

1665 - N.B. Sijn mede absent bevonden Garbrant Jacobs met sijn huijsvrouw tot Niekerck..
1666 - N.B. Noch sijn absent bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Niekerck, Temme Janssen tot Fliedorp sullende hierover te rede gestelt worden.
1667 - Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs en sijn huijsvrouw tot Hauwersijl, Peter Garbrants, sijnde hierover te rede gestelt...
1667 - Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs en sijn huijsvrouw tot Nijkerck...

Vanaf hier wordt Aijlke Peters niet meer genoemd.

1672 - Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Nijkerck
1672 - 9 juni: [...] Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde hierover te rede gestelt.
1672 - 15 september: Dom. XV p. Trin. den 15 7bris is het h.Avontmael onses H.J.C. gehouden tot Fliedorp. Absenten sijn bevonden Garbrandt Jacobs tot Niekerck.

1673 - 2 mei: Absenten sijn bevonden [...] sijnde hierover beneffens Garbrant Jacobs tot Niekerck te rede gestelt.
8 juni: [...] in suspensie Jan Teeckes tot Hauwersijl, Garbrandt Jacobs tot Niekerck, sijnde daerover te rede gestelt.
14 september: Jacobs tot Nijkerck sijnde hierover te rede gestelt.

Op 7 december van dat jaar wordt hij niet opgesomd als afwezig...
Maar op 15 maart 1674 staat er weer: [...] Blijvende in suspensie Jan Teekes tot Hauwersijl en Remmericch Hindricks tot Nijkerck en Garbrandt Jacobs mede tot Nijkerck.

Fer I Pentecostes den 7 junij is het H.Avontmael onses H. Jesu Christi gehouden tot Nijkerck [...] sijnde Garbrant Jacobs van sijn suspensie relaxeert en nae voorgaende betuiginge van berouw over te vooren gegeven ergernisse en belofte van onberispelicke wandelinge als een boetveerdigh littmaet van Christi Gemeijnte tot het gebruick des H.Avontmaels toegelaeten.

1676 - 3 september: Absenten sijn bevonden [...] Garbrant Jacobs.
9 juni: Absenten sijn bevonden [] Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1679 - 14 december: Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs tot Nijkerck [doorgestreept], Ritse Janssen tot Hauwersijl, sullende daerover te rede gestelt worden.
1683 - 11 maart: Nieuw lidmaat op belijdenis: Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1684 - 8 juni en ook op 7 september en 7 oktober: Absenten sijn bevonden [] Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1688 - 2 december: Absenten sijn bevonden Garbrant Jacobs ende Geert Janss tot Nijkerk, Jannis Derricks ende Anna Tjarcks de huisvrouw van Harmen Jans tot Hauwersijl, sullende hierover te rede gestelt worden.

1673-1674, Uittreksel uit de Acta Consistorii 1655-1689 in RA 305:
1673 - 3 december: "... Garbrandt Jacobs tot Nijkerck iterativelick privatie te rede gestelt ende bestraft over zijn continuele absentie, en ergerlicke negligentie van zijn kinderen (waervan riedes twie bij Martjen Roelefs zijn huisvrouw geprocreert) tot den christelicken doop niet te brengen, so nu ock albereijts ter presentie van de broeders des consistorij tw. Claes Eijsses, Jan Hanssen, Roeleff Jurjens dieswegen is bestraft [...] is geciteert, niet gekomen, dus gesuspendeerd.
1674 - 15 maart: " Garbrant Jacobs tot Nijkerck berouw getoont hebbende van naelaetigheijt ende versuim des doops sijner kinderen als mede sijn continuele absentie gecorrigeert hebbende is nae gedaene confessie van het e. consistorium niet gevilipendeert te hebben hoe geciteert ende niet gecompareert ware eengegeven hebbende coram facie consistorij sich daervan te willen excuseren. Edoch in consistorij gehouden den 1 maij sich niet susteert hebbende uit oorseacke van nodige en vermeedelicke absentie, heeft den 6 maij daeranvolgende sich dieswegen beklaegt en also nae vorgaende belofte van christelicke wandelinge en reparatie van voorgaende naelatigheijt is als een boetveerdigh Littmaet ad usum s. Coena geadmitteert den 7 junij.

1683
Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen: Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.
1690 - 18 mei: lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
1690 - 3 augustus: lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
1692 - lidmaten te Niekerk: Garmt Jacobs, Martjen Roelofs (mortui).

Garbrandt trouwde met Aijlke Peters op 11 december 1659 in Niekerk. Aijlke werd geboren in Niekerk en is overleden circa 1667.

Notitie bij dit huwelijk: Huwelijk 11-12-1659 Niekerk en Vliedorp
gehuwd te Niekerk
Garbrandt Jacobs, van Niekerk
Aijlke Peters, van Niekerk

Kind uit dit huwelijk

          i.  Jacob Garbrandts werd geboren in Niekerk, werd gedoopt op 18 mei 1662 in Niekerk en is overleden na 4 januari 1674.

Garbrandt trouwde vervolgens met Martjen Roelofs op 14 april 1672 in Niekerk. Martjen werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.

Kinderen uit dit huwelijk

778       i.  Sijger Garbrandts (gedoopt op 4 februari 1674, geboren in Niekerk - overleden vr 17 maart 1720)

         ii.  Aefke Garbrandts werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 4 februari 1674 in Niekerk.

        iii.  Roeloff Garbrandts werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 11 juni 1675 in Niekerk.


1557. Martjen Roelofs werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 maart 1683 lidmaat op belijdenis te Niekerk. Anno 1683 den 11 martij Dom. Oculi is het H.avontmael gehouden tot Nijkerck ende nae voorgaende beproevinge ende belijdenisse des Geloofs door 't gebruick des H.avontmael der Gemeijnte toegedaen:
Martjen Roelofs huisvrouw van Garbrant Jacobs tot Nijkerck.

Zij was op 18 mei 1690 lidmaat te Niekerk. Garmt Jacobs en Martjen Roelofs.
Nog een zelfde vermelding op 3 augustus 1690.

Zij was in 1692 lidmaat te Niekerk. Garmt Jacobs
Martjen Roelofs
(mortui)

Martjen trouwde met Garbrandt Jacobs op 14 april 1672 in Niekerk. Garbrandt werd geboren vr 1654 in Niekerk.

1640. Claes Hindriks .471

Claes trouwde met Albertje Jans 471 op 3 maart 1669 in Garmerwolde.

Kind uit dit huwelijk

820       i.  Hindrik Claessens (gedoopt op 10 maart 1672 in Thesinge - overleden na 1702)


1641. Albertje Jans .471

Albertje trouwde met Claes Hindriks 471 op 3 maart 1669 in Garmerwolde.

Albertje trouwde vervolgens met Claes.


1642. Jan Jans .200 471

Jan trouwde met Martje circa 1668 in Garmerwolde.

Kind uit dit huwelijk

821       i.  Lolje Jans (gedoopt op 10 april 1671 in Garmerwolde)


1643. Martje .

Martje trouwde met Jan Jans 200 471 circa 1668 in Garmerwolde.

1654. Aijbe Jacobs, zoon van Jacob Jacobs en Etjen Aijbes, is overleden vr 18 juni 1719. Aijbe was ook bekend als Hijbe Jacobs.

Aijbe trouwde met Battruijd Jacobs.

Notitie bij dit huwelijk: Geen huwelijk gevonden.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Etjen Aijbes werd gedoopt op 11 september 1687 in Westerdijkshorn.

827      ii.  Luijctie Aijbes (gedoopt op 5 oktober 1690 in Westerdijkshorn)


1655. Battruijd Jacobs .

Opmerking bij het onderzoek: Hertrouwde zij Onderwierum 18-11-1711 met:
Jan Rems, van Onderwierum (c) Bartruijdt Jacobs, wed.?

Persoonlijke situatie

Zij was op 28 maart 1690 lidmaat te Westerdijkshorn. "... Na Onderwijsinge en ondersouckinge".

Zij was op 18 juni 1719 lidmaat met attestatie van Kantens te Westerdijkshorn. "Met attestatie sijn gekomen: Bartruit Jacobs wed. van Hijbe Jac: van Cantens".

Battruijd trouwde met Aijbe Jacobs. Aijbe is overleden vr 18 juni 1719. Aijbe was ook bekend als Hijbe Jacobs.

1664. Hans Nijeman is overleden vr 10 mei 1644.

Hans trouwde met Rijxte Stevens.

Notitie bij dit huwelijk: "Wonen bij 't Botterdiep".

Kinderen uit dit huwelijk

832       i.  Christopher Neuman (geboren in Groningen)

         ii.  Sophia Neuman werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 10 mei 1644 in Groningen.


1665. Rijxte Stevens .

Rijxte trouwde met Hans Nijeman. Hans is overleden vr 10 mei 1644.

1668. Hermann Dertwinckel 476 werd geboren circa 1610 in Greven, Duitsland.

Persoonlijke situatie

Hij werd in 1637 burger van Rheine, afkomstig van Greven.

Hermann trouwde met Trine Weipers circa 1644. Trine werd geboren circa 1615 in Emden, Duitsland. Trine was ook bekend als Trine Beke.

Kinderen uit dit huwelijk

834       i.  Harmann Dertwinckel (geboren circa 1653 in Rheine, Duitsland - overleden na 1722 in Gieten (Dr))

         ii.  Grietien Dertwinckel werd geboren in Rheine, Duitsland en is overleden na 1707.


1669. Trine Weipers werd geboren circa 1615 in Emden, Duitsland. Trine was ook bekend als Trine Beke.

Persoonlijke situatie

Zij werd in 1644 burgeres, afkomstig van Emden.

Trine trouwde met Hermann Dertwinckel 476 circa 1644. Hermann werd geboren circa 1610 in Greven, Duitsland.

1760. Hendrik Bastiaans Bouthoorn werd geboren circa 1595 in Lopik (U) en is overleden in oktober 1625 ongeveer 30 jaar oud.

Opmerking bij het onderzoek: Eerste twee generaties verzamelingen op basis van patroniem.

Familie?
1656
Comp. Schrevel Bijlant secr. van Lopick, ... Henrick Tonis Bouthoorn

Vader?
4-7-1659 19
Comp. Aert van den Heuvel borger tot Utrecht, trp. aen Adriaen Blanckert mede borger tot ... sijn schoonvader ... land in de uijtewaerden van den halve dijck van Compeer in de Dorxoijerweert onder Lexmond, oostw Tonis Gerrits Bouthoorn, westw den advocaet Hor.i.ns?

Hendrik trouwde met Maaike Jillis op 10 mei 1618 in Lopik (U). Maaike werd geboren circa 1595 in Lopik (U).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Dirk Hendriks Bouthoorn werd geboren circa 1620 in Lopik (U).

         ii.  Bastiaan Hendriks Bouthoorn werd gedoopt op 3 juni 1621 in Lopik (U).

880     iii.  Bastiaan Hendriks Bouthoorn (gedoopt op 6 juni 1623 in Lopik (U) - overleden vr 27 oktober 1722)


1761. Maaike Jillis werd geboren circa 1595 in Lopik (U).

Maaike trouwde met Hendrik Bastiaans Bouthoorn op 10 mei 1618 in Lopik (U). Hendrik werd geboren circa 1595 in Lopik (U) en is overleden in oktober 1625 ongeveer 30 jaar oud.

1792. Onne Cornelis, zoon van Cornelis Jansen en Alijt Drewes, werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

Doopgegevens zijn niet te vinden in Garnwerd.

Persoonlijke situatie

Tussen 1652 en 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 537 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Onne trouwde met Hilletie vr 1652.

Notitie bij dit huwelijk: In Garnwerd is hun huwelijk niet te vinden. Het Trouwregister van Garnwerd heeft een hiaat dat in 1652 begint. In dat jaar nemen ze als echtpaar de zaak over van Cornelis Jansen...

Kinderen uit dit huwelijk

896       i.  Cornelis Onnes (overleden circa 1708)

         ii.  Aeltjen Onnes


1793. Hilletie .

Hilletie trouwde met Onne Cornelis vr 1652. Onne werd geboren vr 1624 en is overleden circa 1689.

1832. Simen Crijns,231 zoon van Krijn Sijmons en Anna Pieters, werd gedoopt op 1 januari 1631 in Aduard, is overleden op 15 februari 1691 in Niekerk op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Niekerk.

Hij nam het beroep kuiper over van zijn vader.

Persoonlijke situatie

Hij was op 6 september 1657 lidmaat (aengekomen) te Niekerk, Oldekerk en Faan. Hij kwam dus van elders, Zuidhorn? Ook vermeld op 3 juni 1666.

Op 27 oktober 1678 was hij kuiper te Niekerk, Oldekerk en Faan. Bij de doop van Reneke wordt hij kuiper genoemd.

Simen trouwde met Ebge Tjallings in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Marten Sijmens werd gedoopt op 1 november 1657 in Oldekerk, Niekerk.

916      ii.  Pieter Simens (gedoopt op 13 maart 1659 in Niekerk, Oldekerk en Faan)

        iii.  Crijn Sijmens werd gedoopt op 14 juli 1661 in Oldekerk, Niekerk. Crijn was ook bekend als Krijn Simons.

         iv.  Tjallink Sijmens werd gedoopt op 23 augustus 1663 in Oldekerk, Niekerk.

          v.  Jannes Sijmens werd gedoopt op 16 februari 1668 in Oldekerk, Niekerk.

         vi.  Isebrand Sijmens werd gedoopt op 23 januari 1670 in Oldekerk, Niekerk.

        vii.  Andrieske Sijmens werd gedoopt op 11 februari 1672 in Oldekerk, Niekerk.

       viii.  Isebrant Sijmens werd gedoopt op 25 mei 1673 in Oldekerk, Niekerk en is overleden na 1725. Isebrant was ook bekend als IJzebrand Simens.

         ix.  Aendrieske Sijmens werd gedoopt op 26 november 1676 in Oldekerk, Niekerk.

          x.  Reneke Sijmens werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 27 oktober 1678 in Oldekerk, Niekerk. Reneke was ook bekend als Reeneke Zijmens en Reenik Zijmens.

         xi.  Derck Sijmens werd gedoopt op 19 februari 1682 in Oldekerk, Niekerk.


1833. Ebge Tjallings .

Persoonlijke situatie

Zij was op 3 juni 1666 lidmaat te Niekerk, Oldekerk en Faan. "Den 3 juni 1666 is het Avontmael des Heeren gehouden en sijn navolgende personen tot des Heeren gekoomen:
Ebge Tjallinks huisfrouw van Sijmen Crijns".

Ebge trouwde met Simen Crijns 231 in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Simen werd gedoopt op 1 januari 1631 in Aduard, is overleden op 15 februari 1691 in Niekerk op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Niekerk.

1836. Jacob Roleffs, zoon van Roleff Wabbes en NN, werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.

Opmerking bij het onderzoek: Het doopboek van Zuidhorn begint ergens in 1648, dus als hij hiervr geboren is, dan staat hij niet in dit doopboek; ook het eerste huwelijk van zijn vader Roleff Wabbes staat niet in het trouwboek.

Persoonlijke situatie

Hij was op 13 december 1663 lidmaat te Zuidhorn. Hij wordt hier genoemd bij de inschrijving van zijn vrouw Antie Jansen.
Later staat er nog een nieuwe vermelding: "op den 11 martij 1666 Jacob Roleffs arbeider (op belijdenis).

Jacob trouwde met Antie Jansen op 4 mei 1662 in Zuidhorn. Antie werd geboren in Oldehove.

Notitie bij dit huwelijk: Toevallig staan er in de huwelijken van Zuidhorn twee huwelijken op dezelfde datum:
4-5-1662:
Jacob Roleffs de soon van Roleff Wabbes tot Suithorm X Antie Jansen de dogter van wijlen Jan Wibbes, gecopuleert 4 maij
Jacob Roleffs, de soon van Roleff Jacobs tot Suithorm X Jantien Jacobs, de dogter van Jacob Jansen op Lagemeeden, gecopuleerd 4 maij.

[[Het volgende staat op www.allegroningers.nl:
Huwelijk 04-05-1662 Zuidhorn
Jacob Roleffs, van Zuidhorn, zoon van Roleff Wabbes
Jantien Jacobs, van Lagemeeden, dochter van wijlen Jan Wibbes.
Duidelijk een fout, want in het handschrift staat het zoals hierboven]]

Kinderen uit dit huwelijk

918       i.  Jan Jacobs (gedoopt op 8 februari 1663 in Zuidhorn)

         ii.  Claes Jacobs werd gedoopt op 23 september 1666 in Zuidhorn.


1837. Antie Jansen, dochter van Jan Wibbes en NN, werd geboren in Oldehove.

Persoonlijke situatie

Zij was op 13 december 1663 lidmaat te Zuidhorn. "Op den 13 decembris [1663] op 't nies: Antie Jansen huisvrouw van Jacob Roleffs met attestatie van Oldehove".

Antie trouwde met Jacob Roleffs op 4 mei 1662 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.

1842. Tonnis Remkes werd geboren in Uithuizen.

Persoonlijke situatie

Hij was op 22 juli 1660 lidmaat te Warffum. Van nieuws toegebracht:
Tonijs Remkes end sijn huisvr. Martijen Peters

Hij was op 7 april 1667 lidmaat te Baflo. Tonnis Remkes ende Martjen Peters met attest. van Warffum.

Tonnis trouwde met Martjen Peters op 13 juli 1651 in Warffum. Martjen werd geboren in Warffum.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 1 juni 1651 te Warffum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Peter Tonnis werd gedoopt op 22 september 1652 in Warffum.

         ii.  NN Tonnis werd gedoopt op 12 november 1654 in Warffum.

921     iii.  Lijsabeth Tonnis (gedoopt op 5 september 1658, geboren in Baflo)

         iv.  Aeltjen Tonnis werd gedoopt op 14 januari 1666 in Warffum.


1843. Martjen Peters werd geboren in Warffum.

Persoonlijke situatie

Zij was op 22 juli 1660 lidmaat te Warffum. Van nieuws toegebracht:
Tonijs Remkes end sijn huisvr. Martijen Peters

Zij was op 7 april 1667 lidmaat te Baflo. Tonnis Remkes ende Martjen Peters met attest. van Warffum.

Op 14 januari 1666 was zij Koovelmaakster te Warffum. Volgens K. ter Laan is "Kovel" een kwint, een bouwvallig huis, maar dat lijkt hier niet van toepassing. Verder lijkt het een beetje op korvemaker (mandemaker), maar ook dat ligt qua spelling niet lekker.

Martjen trouwde met Tonnis Remkes op 13 juli 1651 in Warffum. Tonnis werd geboren in Uithuizen.

1916. Jurriaan Bussemaker,487 488 zoon van Jurrien Jansz. Bussemaker 488 en Anna Dietmersdr. van Steinfurt,488 werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov).

Persoonlijke situatie

Hij was koopman te Hengelo (Ov).

Jurriaan trouwde met Fenneken Jansdr. ten Cate 488 op 5 oktober 1692 in Borne (Ov). Fenneken werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov).

Kinderen uit dit huwelijk

958       i.  Jan Jurjens Bussemaker (geboren in 1693 in Hengelo (Ov) - overleden op 17 april 1752 in Ulrum)

         ii.  Fennegien Jurriaans Bussemaker werd geboren in Hengelo (Ov).


1917. Fenneken Jansdr. ten Cate,488 dochter van Jan Gerrtisz. ten Cate 538 en Geesken ten Cate,538 werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov).

Fenneken trouwde met Jurriaan Bussemaker 487 488 op 5 oktober 1692 in Borne (Ov). Jurriaan werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov).

1918. Isaak Harckes, zoon van Harcke Tammes 539 en Annichien Jansen, werd geboren circa 1655, is overleden na 18 maart 1702 in Ulrum en werd begraven op 11 april 1702 in Ulrum.

Sinds maart 2007 is er dankzij K.H. van Straten meer bekend geworden over "Drie generaties doopsgezinde kremers in Groningen en Ulrum".

Persoonlijke situatie

Hij was Doopsgezind vermaner en kremer te Ulrum.

Isaak trouwde met NN circa 1680.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Cornelis Isaks werd geboren circa 1680, is overleden op 13 september 1715 in Ulrum541 ongeveer 35 jaar oud en werd begraven op 27 september 1715 in Ulrum.

959      ii.  IJdtjen Isaacs (geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum - overleden op 4 februari 1779 in Ulrum)

Isaak trouwde vervolgens met Antje Harmens Aldringha, dochter van Harmen Sieukes Alring, op 29 augustus 1696. Antje werd geboren op 8 april 1672 in Leer, Duitsland en is overleden op 17 januari 1712 in Groningen op 39-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 29 augustus 1696.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Isaak Harckes werd geboren in mei 1702-november 1702 en is overleden vr juni 1753.


1919. NN .

NN trouwde met Isaak Harckes circa 1680. Isaak werd geboren circa 1655, is overleden na 18 maart 1702 in Ulrum en werd begraven op 11 april 1702 in Ulrum.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

40. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes.

41. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

42. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

43. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

44. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

45. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

46. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

47. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

48. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

49. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

50. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

51. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

52. Taeke van der Ley, Website.

53. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

54. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

55. Website Feringa, [[waar slaat dit op? 1777 Jan Jeltes Feringa werd geboren in Noordhorn, zoon van Jelte Jans Feringa en Grietje Kornelis Dijksterhuis. Jan Jeltes en zijn broer Kornelis (notabele in Oxwerd, bij Noordhorn) hebben geen nakomelingen. NB Aangenomen dat hij een zoon is; korenschipper, 38 jaar. Op 24-11-1846 gaf hij het overlijden aan van Grietje Alberts Feringa & Aafke Jans Mulder te Rasquert. Doopdatum nog uitzoeken]].

56. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

57. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

58. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

59. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

60. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

61. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

62. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

63. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

64. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

65. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

66. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

67. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

68. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

69. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

70. Willem Helder, Website.

71. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

72. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

73. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

74. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

75. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

76. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

77. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

78. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

79. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde? Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768. NB Niemand aan bruidegomszijde?.

80. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

81. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

82. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

83. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

84. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

85. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

86. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

87. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

88. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

89. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

90. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven.

91. Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot.

92. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

93. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

94. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

95. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

96. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

97. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

98. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

99. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

100. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

102. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

103. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

104. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

105. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

106. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389.

107. Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

108. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

109. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

110. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

111. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

112. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

113. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

114. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

115. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

116. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

117. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

118. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

119. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

120. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

121. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

122. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53.

123. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

124. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

125. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

126. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827.

127. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

128. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

129. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

130. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

131. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19).

132. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

133. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

134. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

135. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

136. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

137. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

138. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

139. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

140. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

141. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

142. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

143. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

144. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

145. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

146. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

147. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

148. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

149. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer...

150. B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994).

151. Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)...

152. Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

153. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

154. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

155. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

156. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

157. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

158. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

159. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

160. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

161. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

162. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

164. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

165. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

168. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

169. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

170. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

171. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

172. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

173. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

174. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

175. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

176. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

177. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

178. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

179. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

180. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

181. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

183. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

184. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

185. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

186. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

187. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

188. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

190. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

191. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

192. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

193. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

194. Harm Walma, Notities, E-mail.

195. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

196. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

197. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

198. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

199. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

200. Wilco Boek, Website Schreuder.

201. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

202. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

203. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk).

204. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

205. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

206. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

207. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

208. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

209. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

210. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

211. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

212. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

213. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

214. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

215. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

216. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

217. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

218. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

219. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling.

220. Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier.

221. K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen".

222. Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

223. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

224. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

225. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

226. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

227. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

228. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

229. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
.

230. GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

232. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

233. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

234. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

235. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754.

236. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754.

237. Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

238. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

239. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

240. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

241. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

242. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

243. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

244. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

245. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

246. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

247. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

248. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

249. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

250. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

251. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

252. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

253. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn.

254. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

255. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

256. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden.

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos.

258. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1.

259. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

260. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

261. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236).

262. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758.

263. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

264. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

265. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

266. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

267. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

268. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

269. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

270. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

271. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

272. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

273. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

274. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

275. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

276. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

277. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729.

278. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749.

279. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

280. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765.

281. Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770.

282. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

283. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers.

284. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

285. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

287. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791.

289. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

290. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

291. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

292. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

293. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

295. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

296. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

298. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

300. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

301. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

302. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

303. DTB Boeken Provincie Friesland, Westergeest, huwelijken.

304. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

305. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

306. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

307. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

308. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

309. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

310. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

311. Taeke van der Ley, Notities, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

313. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

314. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

315. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?).

316. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

317. Taeke van der Ley, Notities, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

318. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

319. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

320. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

321. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

322. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

323. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21.

324. Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

325. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

326. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761.

327. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764.

328. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

329. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766.

330. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

331. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

332. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

333. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

334. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

335. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

336. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

337. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

338. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

339. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

340. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

341. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

342. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

343. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

344. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

346. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

347. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

348. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

349. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

350. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

351. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

352. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

353. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

354. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

355. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

356. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

359. H.S, Notities.

360. Date Noorlag.

361. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

362. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

363. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

364. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

365. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

366. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

367. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

368. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

369. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

371. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

372. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

373. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

375. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

376. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

377. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

379. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

380. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

381. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

382. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

383. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

384. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

385. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

387. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

388. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

389. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

390. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

391. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt).

392. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

394. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

395. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

396. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

397. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

398. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

399. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

400. Eddy Landzaat, Website.

401. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

402. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

403. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

404. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

405. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

407. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

408. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

409. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

410. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

411. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

412. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

413. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

414. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

415. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72.

416. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697.

417. B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

418. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

419. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

420. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

421. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

422. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

423. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

424. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

425. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

426. Taeke van der Ley, Notities, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

427. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

428. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

429. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

430. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

431. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

432. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

433. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

434. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

435. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

436. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

437. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

438. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

439. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

440. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

441. Taeke van der Ley, Website, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

442. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

443. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

444. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 203 nr 197.

445. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

446. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

447. Taeke van der Ley, Website, Uit het Feitsma familieboek:
Jan Jansen was in 1710 boer in Vrouwen Clooster onder Burum. In 1712 was hij kerkvoogd van de geref. kerk in Burum. Samen met Grietie Dirks was hij in 1717 lidmaat van deze kerk. Tenslotte was hij in 1728 eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier. Grietie Dirks was in 1712 lidmaat van de gereformeerde kerk te Burum. In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum. In 1738 is zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier Burum. Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.

448. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

449. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

450. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

451. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

452. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

453. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

454. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

455. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

456. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526.

457. D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

458. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

459. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

461. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

462. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

463. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

464. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

465. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

466. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

467. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

468. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

469. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

470. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

471. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

472. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

473. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

474. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

475. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

476. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

477. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

478. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

479. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

480. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

481. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema.

482. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

483. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

484. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

485. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

486. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

487. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0.

488. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

489. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 78. Duurd (m) - Naar de H. Theodardus, van het Oudgermaanse theot = volk en hardu = sterk, duurzaam. De sterke onder het volk.

490. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 432. Hier wordt als moeder van Riemke Roelfs opgevoerd een Grietje Ywema, geboren in 1666 te Zuidhorn, dochter van Jacob Iwema, geboren ca. 1570 en wonende te Zuidhorn. (bron: T. Balk).

491. R.H. Alma, Ibema Genealogie (Gruoninga 1984), p 101. Een Riemke Roelfs wordt genoemd in een koopcontract met Jan Tjeerds Ibema, maar het kan ook een andere Riemke Roelfs zijn. Het gaat over een plaats in Niebert die door Heine Hindriks wordt gebruikt.

492. Menne Glas, Website, Noordhorn, lidmaten.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, overledenen. 5 december 1679.

494. Rechterlijke Archieven Friesland, Herv. gem. Sneek, doop 1633-1654 Inventarisnr. : DTB 657.

495. Kees van Straten, Ulrum, Notities.

496. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 10 (R.A. Inv nr 739 p 19). 12/20 februari 1678.

497. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 2 deel 4 p 116. Het bestuur van Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw, de Staten, bestond uit burgemeesters en raad van de stad Groningen en uit vertegenwoordigers van de kerspelen zoals jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Zij werden Landdagcomparanten genoemd. Om te worden toegelaten moest worden voldaan aan voorwaarden van leeftijd, lidmaatschap van de kerk en het bezit van een behuisde heerd met minstens 30 grazen land ter waarde van minstens 1000 Emder guldens. De landdagen werden sinds 1602 om de twee jaar gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. NB Zie ook de Nieuwe Groninger Encyclopedie.

498. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (R.A. LXXI a 9). 28 Maart 1747

Op het gepresenteerde request van Alle Mighiels door Jelkjen Jelles. Wymer Alles, Reinder Gaukes als oom, Egbert Alles en Halbe Alles mede verteikent: vertonende hoe dat zijn vader Michiel Alles in het Tolbert woonagtig sijnde geweest onlangs is overleden, zijnde sijn moeder Trijntien Gaukes al voor een geruimen tijdt bevorens gestorven en dewijl volgens doopcedulle riedes over de twintigjarigen ouderdom hadde bereikt; al waarom genegen was om voortaan sijne goederenselfs te mogen administreren, waar toe hem sijne grootmoeder Jeltje Julles en sijn oom Wijmer Alles genoegsaam bequaam agteden enz., verzoekt veniam aetatis enz. NB Bij de overlijdensdatum schijnt het om een drukfout te gaan in het grafschriftenboek van Feith; hij was 39 jaar.

499. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 10. "... Het voorgeslacht van Eedtje Michiels is naar alle waarschijnlijkheid".

500. Grafsteeninscripties, Hessel de Walle: "Friezen uit vroeger eeuwen". Anno 1725 den 16 december is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Gerrit Baukes in syn leeven huisman onder Serusum out 63 iaren en leit alhier begraven ende verwachtende uit genade ..... salige opstandinge in christo jesu. Aangenomen wordt dat deze Gerrit Baukes een kleinzoon is van Rompt Bauckes. Gezien zijn aankoop van een huis in Surhuizum zou het wel kunnen.

501. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes is overleden vr (of tijdens?) de kerstvloed van 1717.

502. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 925 (internetversie).

503. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8. ... 2 dochters vond ik: Rijk (Huwel. 17-6-1612 en Invent. 14-3-1654) en Grietje (27-9-1615).

504. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 7.

505. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688, nr 4999.

506. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961).

507. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 8360.

508. Marten Haijema, Assen, Haijema Kwartierstaat.

509. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. Dy 't har man oerlibbe; hja hat nei alle gedachten in broer Reijner, dy 't yn 1640 mei Alle Rinnerts eigener wie fan stimnr. 63 te Grou.

510. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 11 september 1670.

511. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 24 mei 1674.

512. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48.

513. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. 1698.

514. Taeke van der Ley, Notities, Kollum, Authorisaties 1592-1672 nr.1959. 6 september 1671.

515. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 11 mei 1697.

516. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 10 p 95 R.A. Kollum P 34.

517. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 201, No. 192.

518. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 20.

519. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 202.

520. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Augsbuurt 162 en 180. Onbekend Minnes (n.b. - n.b.)
Rinse Johannes (n.b. - n.b.)

Rinse (1621 - 27-12-1680) Rinse Johannes; niet zeker
[grafsteen, in de kerk; bron: GS KOL].

521. Dirk Piet Feitsma, Website, Feitsma zegt dat de overlijdensdatum vr 19-3-1700 ligt.

522. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

523. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

524. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

525. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

526. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

527. Menne Glas, Website, Aduard, Gerecht. 20 november 1738.

528. Nedergerechten, Recesboeken; Oude inventaris: B17 Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

529. George DeFrieze, USA, Notities, E-mail. Door Cornelis Altona in de DTB van Warffum gevonden.

530. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410A].

531. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 114. In Boerderijen in het Halfambt wordt de naam Lutkehuisterheerd ten onrechte vermeld bij boerderij no. 204 bij Schaphalsterzijl.

532. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Juni 2002, p 16.

533. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Jaargang 2002 pag 15. De heerd Luttickhuisen.

534. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410B]. .

535. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

536. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), E-mail. In de reeks van Tjaart Glas komt deze Cornelis niet voor.

537. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.

538. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 158.

539. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006 Fragmentgenealogie Harckes, drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum, door K.H. van Straten.

540. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, Fragmentgenealogie Harckes, K.H. van Straten, p 49-58.

541. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 690, nr. [3831A].


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar