Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  12de Generatie  Volgende
2056. Duirt Tammens 489 werd geboren in 1610 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

Mogelijk is een voorvader van Duirt Tammens de man die voorkomt in het Schotregister 1540 voor Vredewoldt. Daarin staat een Duert Tammens met 49 grazen op Die Leghe meeden.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op de Monnikedijk te Hoogemeeden, Aduard.

In 1632 was hij Provinciemeijer te Aduard. 542 "... Duirt Tammens en Lijsebeth gebr: 28 gra: leeg landt
Ao:1648 Sibge Wijbrants en Geertie
Ao:1652 Pieter Eckens en Aaltie
Ao:1660 Claas Stoerwolt en Aaltien
Ao:1668 Jan Hindrix en Coopjen
Ao:1687 de kinderen
Ao:1694 Menso Annes en Trijne".

Duirt trouwde met Lijsebeth.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tamme Duirts werd geboren in Lagemeeden, Aduard en is overleden op 4 maart 1668 in Zuidhorn.

         ii.  Aechtijem Duirts werd gedoopt op 1 januari 1627 in Aduard.

1028     iii.  Jacob Duijrts (geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard)


2057. Lijsebeth .

Lijsebeth trouwde met Duirt Tammens.489 Duirt werd geboren in 1610 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

2058. Roeleff Tijmens is overleden vr 26 maart 1671.

Opmerking bij het onderzoek: Zou hij nogmaals hertrouwd zijn te Aduard 3-5-1705, met Auke Tonnis?

Persoonlijke situatie

Tussen 1632 en 1662 was hij Provinciemeijer te Aduard. 543 "... Roelef Timens en Rienke gebr: 13 gra: Ga landt op de oost zijde van de togt. Item 2 1/2 gra: Ga landt dat nog te soeken is, en 35 gra: hoog landt
Ao:1638 Roelef Tijmens getr: an Nieske
Ao:1662 de kinderen
Ao:1668 Eijsse Pieters ende Tillie weder
1682 getr: an Claas Claassen Pabema".

Tussen 1631 en 1638 was hij landbouwer te Zuidhorn. SA 726 Wijzigingen Provinciemeijers:

*Roeloff Tijmens thot Suidthorm Provintie Meijer van 50 grasen Adewerder Landen en getrout an ener mit nhamen Riemke is geconsenteert dat desselffs nhame mede tho boecke geteeckent sall worden. Onder voldoeninghe van de Provintiale Resolutie Actum Groningen den 19 feb: ao 1631

*Roeleff Tijmens toe Suijthorm provincie meijer van 50 grasen behuijsde landen, nu weder getrout sijnde aen Niesien Eissens, ende daer van versoeckende die te boeck teickeninge van derselver name. **Is 't selve accordeert.
Actum den 24 xbris ao 1638

Roeleff trouwde met Riemke Iwema,544 dochter van Jacob Abels Iwema 545 en NN Rijckerts, op 12 april 1629 in Zuidhorn.

Roeleff trouwde vervolgens met Nieske Eisses op 30 april 1637 in Zuidhorn. Nieske werd geboren in Langeweer, Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk

1029       i.  Riemke Roelfs (geboren in Zuidhorn)

         ii.  Greetije Roelfs Iwema werd geboren in Zuidhorn.


2059. Nieske Eisses, dochter van Eijsse Tammes en NN, werd geboren in Langeweer, Aduard.

Nieske trouwde met Roeleff Tijmens op 30 april 1637 in Zuidhorn. Roeleff is overleden vr 26 maart 1671.

2068. Roucke Oeges werd geboren circa 1610. Roucke was ook bekend als Roucke Uges.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1645 lidmaat te Grijpskerk. Ook in Niezijl is ca 1651 een vermelding: "Rouke Uges en Renske Hotses sijn huisvrouwe".

Roucke trouwde met Reyns Hoytses. Reyns werd geboren circa 1610. Reyns was ook bekend als Rinske Hotses, Rintske Hotsesdr, en Renske Hotzes.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Oege Roukes werd geboren in Niezijl.

1034      ii.  Hoytse Rouckes (gedoopt op 9 augustus 1635 in Sneek (Fr))
2069. Reyns Hoytses werd geboren circa 1610. Reyns was ook bekend als Rinske Hotses, Rintske Hotsesdr, en Renske Hotzes.

Dus, van haar komt mijn eigen doopnaam: Hotze.

De naam komt waarschijnlijk uit Friesland; er kwamen meer Hotzes uit Friesland om in Groningen te trouwen:
Zuidhorn 1626: Rumpke of Romke Hotzes uit Sneek,
Grijpskerk 1633: Antie Hotzes uit Witmarsum,
Groningen 1650: Hotze Hotzes uit Surhuisterveen

In Sneek trouwt nog 2x een Rinske Hotzes (1659 en 1670), maar dan wordt er daarna ook nog gedoopt en dat lijkt me wat te veel gevraagd voor een vrouw uit ca 1610...

Persoonlijke situatie

Zij was in 1645 lidmaat te Grijpskerk. Ook in Niezijl is ca 1651 een vermelding: Rouke Uges en
Renske Hotses sijn huisvrouwe

Reyns trouwde met Roucke Oeges. Roucke werd geboren circa 1610. Roucke was ook bekend als Roucke Uges.

2076. Reinder Feickes, zoon van Feike Douwes en Imk Reinders, werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

Persoonlijke situatie

Hij woonde te Gerkesklooster (Fr). "... Afkomstig uit Gerkesklooster, wonende aldaar en te 't Dorp onder Doezum".

In 1664 was hij landbouwer.

Landgebruik: Op 7 mei 1664 kocht hij "twee graesen lants onvoerscheiden in de heerd so hy nu gebruicket".

Reinder trouwde met Greetien Jans op 22 februari 1657 in Grootegast. Greetien werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.

Notitie bij dit huwelijk: Registratie 08-02-1657 Grootegast en Doezum
attestatie naar Gerkesklooster
18-06-1658
Reiner Feickes, van Gerkesklooster
Greetien Jansens, van 't Dorp

Kind uit dit huwelijk

1038       i.  Feicke Reinders (geboren in Grootegast - overleden vr 20 maart 1694 in Gerkesklooster (Fr))


2077. Greetien Jans werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.

Greetien trouwde met Reinder Feickes op 22 februari 1657 in Grootegast. Reinder werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

2078. Roelof Wolters werd geboren in Doezum.

Notitie bij de geboorte: De Eest

Persoonlijke situatie

Hij woonde op de Ees te Doezum. Hier kocht hij land in 1663 en 1664.

Roelof trouwde met Saapke Jans vr 1658. Saapke is overleden vr 1667. Saapke was ook bekend als Haapke Jans.

Kind uit dit huwelijk

1039       i.  Himtien Roelefs (gedoopt op 12 augustus 1660, geboren in Doezum - overleden vr 20 maart 1694)

Roelof trouwde vervolgens met Antie Harmens op 24 november 1667 in Grootegast. Antie werd geboren in Sebaldeburen en is overleden vr 1682.

Roelof trouwde vervolgens met Hille Jansen op 26 november 1682 in Doezum.


2079. Saapke Jans is overleden vr 1667. Saapke was ook bekend als Haapke Jans.

Saapke trouwde met Roelof Wolters vr 1658. Roelof werd geboren in Doezum.

2096. IJwe Haijes werd geboren in Oldekerk.

IJwe trouwde met Hindrikjen Bijwes op 7 februari 1641 in Zuidhorn.

Notitie bij dit huwelijk: Is dit de vader van Julle IJwes?

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Eedtje Iwes is overleden op 2 februari 1707 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Eedtje was ook bekend als Jitjen Iwes.

1048      ii.  Julle IJwes (geboren omstreeks 1650 in Oldekerk - overleden op 17 mei 1699 in Oldekerk)


2097. Hindrikjen Bijwes .

Hindrikjen trouwde met Menno Bartels vr 7 februari 1641. Menno is overleden vr 7 februari 1641.

Hindrikjen trouwde vervolgens met IJwe Haijes op 7 februari 1641 in Zuidhorn. IJwe werd geboren in Oldekerk.


2098. Michiel Wijmers, zoon van Wijmer Michiels 546 en Sijbrigt Iwema,547 werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.548

Notitie bij het overlijden: Er is iets vreemds met de overlijdensdatum. Uit het volgende fragment lijkt hij gestorven te zijn tussen 26 februari en 11 november 1672: "... 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren...", terwijl in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe al vanaf 1670 wordt genoemd.

Michiel Wymers is waarschijnlijk in Friesland geboren. "... Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers op 24 april 1628 genoemd als erfgenaam van Wijmer Michiels, [die overleed in Ureterp]. Evenzo wordt op 13 maart 1634 genoemd Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels, en wordt Michiel Wijmers als zoon en erfgenaam van wijlen Wijlmer Michiels te Ureterp op 22 sept. 1636 gedaagd door Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andries dr. de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries hun overleden vader".

Michiel Wymers speelde zijn hele leven een centrale rol in vele juridische kwesties over onroerend goed, leningen, voogdij- en erfkwesties met de familie Iwema. Zijn handtekening staat in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert in 1647, 1649, 1657, 1669, 1670.
Zijn moeder Sijbrigt Iwema was waarschijnlijk een zus van zijn schoonvader Dato Iwema de Oude.

Opmerking bij het onderzoek: In Oostermeer is een Gjolt Michiels x Fokje Minses met kinderen Michiel en Wymer. De laatste is getrouwd met Trijntje Johannes.

Persoonlijke situatie

Hij was meijer op Ooster Boccuma te Tolbert.

Rechtszaak: 550 551 552 553 Michiel Wymers komt van 1661 tot zijn dood in 1672 erg vaak voor in de processtukken van Vredewold. Hij komt daar voornamelijk de Iwema's tegen, maar ook Jantien Bandring (1661), Hatie Pebes (1661), Ile Bausema (1664), Stoffer Sytses (1664), Anne Arents end Egbert Claesen (1666), Gelte Wijbrants (1666), Thomas Rotjes (1667), Luitijn Eijlers (1668), Harmen Hindrickx (1668).
Zie de voetnoten voor uitgebreide citaten.

Hij gebruikte tussen 1640 en 1672 in Friesland en Groningen. 554 555 556 557 558 559 560 561 De eerste vermelding komt van Ureterp, waar hij in 1640 met Allert Goijtses eijgenaar was van een zathe. Michiel Wijmers verkocht op 18 februari 1648 zijn, van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen, aandeel in een heerd land te Niebert voor 1150 daalder aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles, de andere aandelen behoorden toe aan Dato Iwema en aan kopers. Op 8 november 1655 kochten Michiel Wijmers en Engelcke Evema, ehel. te Nijbert, heijde te Sijgerswoude van Aijsse Wijbes en zijn vrouw.
"... Michiel Wijmers uit de Groninger Ommelanden, so niet hier wonende dan toch geregeld bij familie verkerende schonk op 28 november 1661 aan de rechte armen van de mennonieten gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes tot Ureterp de ware eigendom van zekere 5 maden hooiland in 't Craanland in de Grietenij van Smallingerland gelegen".
"... Michiell Wijmers en Engeltijen Iwema" kopen op 26 september 1655 van de kerkvoogden van Tolbert een stukje veen en grond van 6 roeden, waaraan zij zelf ten oosten grenzen. Ook kopen zij op 23 jan. 1672 "ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen", wederom grenzen zij zelf ten oosten daaraan.
In 1685 verkopen de erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers de bezittingen te Ureterp en Siegerswoude.
Zie de voetnoten voor uitgebreidere citaten.

Erfscheiding: 8 augustus 1662, Kollumerland (Fr). 562 Michiel Wijmers, woonachtig te Kollum, maakt in 1656 een testament op, dat in 1663 vastgelegd wordt door het Hof van Friesland. Op 8-8-1662 is sprake van een inventarisatie van de goederen van Geb Wijmers, weduwe van Poppe Sjoerds.
Michiel Wijmers, woonachtig te Nijbert, curator bij testament d.d. 5 febr 1656
Pieter Johannes lakenkoper, woonachtig te Kollum, curator
Wijlen Joucke Hijlckes, vader
Jan Jouckes, weeskind
Jepcke Jouckes, weeskind
Leijntie Jouckesdr, weeskind
Wijlen Geb Wijmers, weduwe, grootmoeder en erflaatster
Wijlen Poppe Sioerdts, grootvader

Michiel trouwde met Engeltje Iwema in 1645. Engeltje werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690563 ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

1049       i.  Eedtje Michiels (geboren omstreeks 1650 in Niebert - overleden op 26 november 1703 in Oldekerk)

         ii.  Wijmer Michiels werd geboren circa 1650.

        iii.  Ebeltje Michiels werd geboren circa 1656564 en is overleden na 1681.

         iv.  Sijbrechien Michiels werd geboren circa 1671 in Tolbert en is overleden na 16 februari 1728.

          v.  Tetien Michiels

         vi.  Ede Michiels Iwema is overleden na 1685. Ede was ook bekend als IJte Iwema.


2099. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema de oude en Auke Goities, werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690563 ongeveer 65 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Rechtszaak: 565 De weduwe van Michiel Wymers voert, net als haar overleden man, verschillende processen om geldbedragen op:
20-01-1673 tegen Jan Lubbens
03-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
10-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
25-11-1678 tegen Haye Lues weduwe [Knotte?] en tegen Jan Lubben
20-01-1679 tegen Jan Hindricks
27-01-1679 tegen Jan Lubbes en tegen Haye Lues weduwe
19-05-1679 tegen Harm Harms
Hierna zet hun zoon Wymer Michiels de traditie voort...

Geldzaken: 566 567 6 april 1674 en 18 mei 1674: "... Ter instantie van Michiel Wijmers weduwe wort de beschrijvinge ende verkopinge van Derck Hendrickz behuisinge geaccordeert, ter oorsaecke de man in de Bisschopsche invasie is verstorven ende nemant des selves goederen bekummt".
1690: "... T restant van 't kerkeveen door de erfgenamen van Engeltjen Iwema wed. van Micheel Wijmers betaalt, is ontvangen ter summa 55-14-4".

Engeltje trouwde met Michiel Wijmers in 1645. Michiel werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.548


2100. Rompt Bauckes Sybema, zoon van Bauke Haaies en Aukje Rompts, werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).568 569

Notitie bij de begrafenis: Anno 1654 den 8 iuly is in den heere gerust den eer[same]n Rompt Bauckes olt ... Iaer en leit alhier begraven. RB

Opmerking bij het onderzoek: Zijn grafsteen is dezelfde als die van Gerrit Baukes (1676-1725)...

Rompt trouwde met Baeuckien Claesdr. Dooijinga,570 571 dochter van Claes Jacobs Doenga 572 en Tee Roeleffs,573 vr 1621. Baeuckien is overleden vr 21 november 1621 in Burum (Fr).

Rompt trouwde vervolgens met Jets Jilderts Rosema.

Kinderen uit dit huwelijk

1097       i.  Auckien Rompts Sybema (overleden vr 6 september 1671 in Burum (Fr))

1050      ii.  Baucke Rompts Sybema (geboren circa 1640 in Burum (Fr) - overleden vr 1717 in Visvliet)


2101. Jets Jilderts Rosema .

Opmerking bij het onderzoek: Zou zij een dochter zijn van Jildert Rompts Rosema & Anna Wigers Botma?

Jets trouwde met Rompt Bauckes Sybema. Rompt werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).568 569

2168. Wobbe Fockes werd geboren circa 1625 en werd gedoopt op 3 december 1652 in Grootegast. Wobbe was ook bekend als Wobbe Fockes Wobbema.

Opmerking bij het onderzoek: Wobbe Fockes & Wijbrich Arents worden door P. Luinstra (1982) gehanteerd als ouders van Derck Wobbes.
Voorlopig houd ik dit aan, want er is nog veel uit te zoeken:

Op 3-12-1652 wordt een volwassen Wobbe Fockes gedoopt.
Op 13-3-1653 doet een Wobbe Fockes geloofsbelijdenis. Dat is een half jaar na de belijdenis van Wijbrich Arents.

Tussen 1629 en 1645 lijken er in Grootegast wel 5 Wobbes Fockes te zijn, vandaar mogelijk dat de dominee deze kerkleden probeerde te onderscheiden als:
- Mr Wobbe (& Berentijen)
- Mr Wobbe Fockes (& Hille Thomas)
- Wobbe Fockes Heddinga (& Aelke Sickema)
- Wobbe Fockes (& Wijbrich Steffens)
- Wobbe Fockes & (Wijbrich Arents).

Volgens diverse websites is de laatste Wobbe Fockes identiek met Wobbe Fockes Heddinga/Hiddinga en is hij 3x getrouwd:
1. Aelke Sickema
2. Ide Sie Reintjes
3. Wijbrig Steffens...
Ik weet niet hoe dat bewezen wordt.
Misschien blijken er uiteindelijk 2 of 3 Wobbes te zijn: een gewone, een Hiddinga en een schoolmeester.

Een van de Wobbes Fockes doopt nog een zoon Doeije op 1-8-1640 te Grootegast...
Twee Wobbes dopen een zoon Ile:
1635 Wobbe Fockes & Hille thomas dopen Ile
1643 Wobbe Fockes & Wijbrich Steffens dopen Ile
Mogelijk dezelfde Wobbe die hertrouwd is? Of twee neven met dezelfde voorouders?

[[Uitzoeken:

Op website http://www.fa.knaw.nl/fa/3fakgroepen-en-dissiplinen/wurkferbannen-en-wurkgroepen/genealogysk/grefskriften/grefskriften-rige/grafschriften-achtkarspelen/surhuizum.pdf

k. WYDT SICKEMA. Wapen (51) onder helmt. puntige klaver. Wydt Ritskes Sickerna als curator over de 5 kinderen van wl. Seess Ritskedr. Sickema en Alle Widts (X 2/ Martjen Tyett Haymadr.) Weesboek M 2 f. 192, 6 Aug. 1614 (medecurator Eethje Sickema, rechter te Surhuizum). Oom en curator over de wezen van Wobbe Fockes Hiddinga en wijlen Aelke Sickema, Weesboek M 3 f. 744, 24 Juli 1624, Liquidatieboek O 2 f. 240, 4 Maart 1639 (Impts, geb. tussen 25 Dec. 1613 en 2 Febr. 1614, X vr 1639 Jan Jacops te Nieuwkruisland, Focke, geb. 1 Oct. 1615, vr 1639, Jan., geb. 1 Nov. 1620). W. S. te Doezum curator over de wezen van Schelte Papema en Taetske Sickema (vgl. Z 8) Procl.boek R 3 f. 111, 21 Aug. 1626. Hij was getrouwd met Tyske Fockedr., wed. Edse Wytzis, die vr 8 Sept. 1617 overleed en haar 1e man 3 kinderen, hem een dochtertje schonk (inventaris Weesboek M 2 f. 416, 8 Sept. 1617, scheiding aldaar f. 418, 19 April 1620).

54

Op website Haijema:
17 september 1627 (nr.249) Saeke Popkes weduwe Ehe Wates als 't regt hebber van Jan Haima en de erfgenamen van Mary Jansdr. begeren bode en consent hoyland onder Surhuizum, sulcks Jan Hayma en Mary Jansdr. echtelieden in koop bekomen van Wobbe Fockes Heddinga Surhuizum voor 51 ggl. Naastl.: Wisse Geerts, Jan Gerbens.11

Op website Jan Schimmel http://www.xs4all.nl/~toby48/Schimmel.htm#ID672:
Huwelijken met Aeltie Sickema en Wijbrig Steffens...!!!]]

Persoonlijke situatie

Hij was op 13 maart 1653 lidmaat op belijdenis te Grootegast. 13 Mrt. 1653 angenomen op de belidenisse hares geloofs:
Wobbe Fockes

Wobbe trouwde met Wijbrich Steffens vr 23 april 1643. Wijbrich was ook bekend als Wijbrich Arents.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Ile Wobbes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 23 april 1643 in Grootegast.

1084      ii.  Derck Wobbes (gedoopt op 10 november 1644, geboren in Grootegast)


2169. Wijbrich Steffens . Wijbrich was ook bekend als Wijbrich Arents.

Opmerking bij het onderzoek: Zou Wijbrich Arents dezelfde zijn als Wijbrich Steffens?

In 1643 dopen Wobbe Fockes & Wijbrich Steffens een zoon Ile.
In 1644 dopen Wobbe Fockes & Wijbrich een zoon Derck.

In 1652 wordt Wijbrich Arents als huisvrouw van Wobbe Fockes ingeschreven als lidmaat.
In 1653 wordt Wobbe Fockes ingeschreven als lidmaat.

Persoonlijke situatie

Zij was op 12 september 1652 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "... Angenomen tot de gemeinte na belidenisse haeres geloofs:
Wibrich Arents huisvrouwe van Wobbe Fockes".

Wijbrich trouwde met Wobbe Fockes vr 23 april 1643. Wobbe werd geboren circa 1625 en werd gedoopt op 3 december 1652 in Grootegast. Wobbe was ook bekend als Wobbe Fockes Wobbema.

2170. Sicke Egges Meijnema, zoon van Ege Meijnema en Anna, werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20 april 1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.

Persoonlijke situatie

Hij was op 30 juni 1650 lidmaat op belijdenis te Grootegast. Op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

Sicke trouwde met Renske Reijts op 11 oktober 1644 in Grootegast. Renske werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Anna Sickes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 21 september 1645 in Grootegast.

1085      ii.  Albertien Sickes (gedoopt op 20 augustus 1648, geboren in Doezum)

        iii.  Mecke Sickes Meijnema werd geboren omstreeks 1652 en is overleden na 1702.

         iv.  Trijntien Sickes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 25 april 1652 in Grootegast.

          v.  Aleijt Sickes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 7 juni 1652 in Grootegast.


2171. Renske Reijts, dochter van Reijt Wijers en Anne Jans, werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

Persoonlijke situatie

Zij was op 30 juni 1650 lidmaat op belijdenis te Grootegast. Op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

Renske trouwde met Sicke Egges Meijnema op 11 oktober 1644 in Grootegast. Sicke werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20 april 1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.

2172. Focke Fockes werd geboren circa 1620 in Buitenpost (Fr). Focke was ook bekend als Focke Willems.

Opmerking bij het onderzoek: Er bestaat ook een huwelijksinschrijving in Grootegast-Doezum op 14 april 1646, tussen Focke Willems van Gerritsclooster & Anke Fockes van het Dorp.

Focke trouwde met Trijntien Tonnis op 11 januari 1646 in Grootegast en Doezum. Trijntien werd geboren in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk

1086       i.  Focke Fockes (gedoopt op 31 mei 1646 in Doezum)

         ii.  Jan Fockes werd gedoopt op 23 maart 1649 in Grootegast. Jan was ook bekend als Ian Fockes.

        iii.  Jacob Fockes werd gedoopt op 2 maart 1651 in Grootegast. Jacob was ook bekend als Iacob Fockes.


2173. Trijntien Tonnis werd geboren in Doezum.

Trijntien trouwde met Focke Fockes op 11 januari 1646 in Grootegast en Doezum. Focke werd geboren circa 1620 in Buitenpost (Fr). Focke was ook bekend als Focke Willems.

2174. Claas Jans, zoon van Jan Willems en Trijne Claesens, werd geboren circa 1605 in Grootegast.

Claas trouwde met Griete Tammes Rickerda vr 1629. Griete werd geboren circa 1608 in Grootegast.

Kind uit dit huwelijk

1087       i.  Jelkje Clasen (gedoopt op 3 mei 1646 in Grootegast)


2175. Griete Tammes Rickerda, dochter van Tamme Reinders Rickerda en Grietje Idzes, werd geboren circa 1608 in Grootegast.

Griete trouwde met Claas Jans vr 1629. Claas werd geboren circa 1605 in Grootegast.

2176. Ruurd Alberts, zoon van Albert Aennes en NN, werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

Ruurd trouwde met Grietje Clases Rispens 503 op 27 september 1615 in Oosterend (Fr). Grietje werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Rijk Ruurds Rispens werd geboren in 1620 in Oosterend (Fr).

1088      ii.  Claes Ruirds van Rispens (geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr) - overleden op 4 augustus 1671 in Oosterend (Fr))


2177. Grietje Clases Rispens,503 dochter van Claas Idses Rispens en Rijck Hendriksdr., werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).

Grietje trouwde met Ruurd Alberts op 27 september 1615 in Oosterend (Fr). Ruurd werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

2184. Alle Rinnerts 507 508 werd geboren circa 1574 in Oudega (Fr) en is overleden in maart 1652 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud.

Persoonlijke situatie

In 1603 was hij landbouwer te Oudega (Fr). In 1614 was hij landbouwer op nr 22 in Hardegarijp.

In 1616 was hij dorpsvolmacht.

Hij was dorpsrechter en ontvanger.

Hij was in 1617 kerkvoogd.

Zijn testament werd in 1649 ingeschreven. In 1640 was hij mede-eigenaar van de Clein Jetsmastate te Grouw.

Alle trouwde met Auck Buwedr. in 1600 in Oudega (Fr). Auck werd geboren circa 1579 en is overleden vr 1618.

Alle trouwde vervolgens met Wimpck Foeckes vr 1618. Wimpck is overleden vr 1633.

Alle trouwde vervolgens met Beyts Wybes 509 vr 1633. Beyts is overleden in 1655 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Maeicke Alles werd geboren circa 1635 in Hardegarijp (Fr).

         ii.  Antie Alles werd geboren circa 1636 in Hardegarijp (Fr).

        iii.  Wimpck Alles werd geboren circa 1637 in Hardegarijp (Fr).

         iv.  Henrick Alles werd geboren circa 1638 in Hardegarijp (Fr).

1092       v.  Claes Alles (geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) - overleden op 1 februari 1706 in Hardegarijp (Fr))


2185. Beyts Wybes 509 is overleden in 1655 in Hardegarijp (Fr).

Persoonlijke situatie

Beyts woonde tussen 1652 en 1655 als weduwe te Hardegarijp (Fr).

Beyts trouwde met Alle Rinnerts 507 508 vr 1633. Alle werd geboren circa 1574 in Oudega (Fr) en is overleden in maart 1652 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud.

2186. Tjeerd Jaeens,512 zoon van Jeen Hinnes en NN.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1640 lidmaat te Opeinde (Fr). "... Op 'e Pein letter nei Drachten."

Tjeerd trouwde met Jeltje Rinties.

Kinderen uit dit huwelijk

1093       i.  Siouckien Tieerdts (geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) - overleden op 5 maart 1696 in Hardegarijp (Fr))

         ii.  Liebbe Tieerdts


2187. Jeltje Rinties .

Jeltje trouwde met Tjeerd Jaeens.512

2192. Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Baefke Idses, werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 9 februari 1645.

Persoonlijke situatie

Hij was boer.

Hij was Volmacht van de Grietenie te Kollum (Fr).

Minne woonde in 1640 op de Haayema State te Kollum (Fr). 574 "... Minne Wijbets bewoonde en bezat de Haayema State nog in 1640. Minne Wijbets en Grietke Taeckedr., wonende op Torp onder die clockslach Collum, kochten rond 1672 van Idse Wijbets (zijn broer) een saete landt, door henzelf bewoond en gebruikt, voor 1245 goudguldens en een rosenobel voor de huysfrou van de verkoper en een zilveren penninck voor het kind van de verkoper (Idse Wijbets)...".

Minne trouwde met Grietie Taeckes circa 1620. Grietie is overleden vr 6 juni 1637.

Kinderen uit dit huwelijk

1096       i.  Wybet Minnes Haijema (geboren omstreeks 1622 - overleden vr 24 maart 1665 in Burum (Fr))

         ii.  Taecke Minnes Haijema werd geboren in 1623-1635 en is overleden vr 16 april 1668.

        iii.  Jan Haijema werd geboren circa 1633 in Kollum (Fr) en is overleden vr 21 juni 1637 in Kollum (Fr).

Minne trouwde vervolgens met Auckien Taekes Scheltinga, dochter van Taeke Scheltinga en Aafke Luitsens, na 1637. Auckien is overleden vr 4 april 1679.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Minnes Haijema werd geboren circa 1638 en is overleden in 1645-1679 ongeveer 7 jaar oud.

         ii.  Wybe Minnes Haijema werd geboren circa 1640 in Kollum (Fr) en is overleden vr 19 december 1680 in Burum (Fr).

        iii.  Taecke Minnes Haijema werd geboren circa 1643 en is overleden vr 20 oktober 1666. Taecke was ook bekend als Tecke.

         iv.  Grietje Minnes Haijema werd geboren circa 1 december 1644 en is overleden na 4 april 1679. Grietje was ook bekend als Chrietje.


2193. Grietie Taeckes, dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma, is overleden vr 6 juni 1637.

Grietie trouwde met Minne Wybets Haijema circa 1620. Minne werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 9 februari 1645.

2194. Rompt Bauckes Sybema, zoon van Bauke Haaies en Aukje Rompts, werd geboren circa 1596, is overleden op 14 juni 1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 8 juli 1654 in Burum (Fr).568 569
(Dubbele vermelding. Zie elders)

2195. Jets Jilderts Rosema .
(Dubbele vermelding. Zie elders)

2200. Cornelis Thomas, zoon van Thomas Cornelis en Aeuck Wolters, werd geboren in 1606 in Burum (Fr) en is overleden vr 1660.

Persoonlijke situatie

Voogdij: 1653-1660. 575 "... Op 31 mei 1653 worden Cornelis Thomas (van vaderswegen) en Wybet Minnes Haijema (van moederswegen) aangesteld als voormombers over Taecke Thomas en zijn 3 minderjarige zuster en broers.
Op 2 mei 1660 worden Sybe Minties, dorpsrechter te Hantumhuizen en Eelcke Harckes, mede te Hantumhuizen, aangesteld als curatoren over de minderjarige weeskinderen van wijlen Cornelis Thomas bij Trijntie Cornelis".

Hij gebruikte land te Nieuwkruisland (Fr). 576 "... In 1698 zijn de erfgenamen van Cornelis Thomas eigenaars van stem 1 op het Nieuwkruisland: Trijntje Cornelis, weduwe van Marten Johannes voor de helft; Thomas Cornelis een vierde deel; de kinderen van wijlen Wouter Cornelis bij Sybrig Jans eveneens een vierde deel. Genoemde Sybrig Jans met haar tweede man Engbert Jans boert op deze stem. In 1728 is de zoon Willem Wouters boer op deze stem. Deze stem, waar Cornelis Thomas dus ook boer op geweest zal zijn, was groot 41 pondematen".

Cornelis trouwde met Trijntie Cornelis op 26 maart 1649 in Kollumerland (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

1100       i.  Wouter Cornelis (geboren omstreeks 1653 - overleden vr 1697)

         ii.  Thomas Cornelis werd geboren circa 1653 en is overleden in 1703 in Visvliet ongeveer 50 jaar oud.


2201. Trijntie Cornelis .

Persoonlijke situatie

Zij gebruikte in 1698 landerijen te Nieuw Kruisland (Fr). 577 "... In 1698 wordt Trijntie, weduwe van Marten Johannes, als erfgenaam van Cornelis Thomas voor de helft eigenaar van 1 stem op het Nieuwkruisland".

Trijntie trouwde met Cornelis Thomas op 26 maart 1649 in Kollumerland (Fr). Cornelis werd geboren in 1606 in Burum (Fr) en is overleden vr 1660.

Trijntie trouwde vervolgens met Marten Johannes circa 1660.

Persoonlijke situatie

Hij woonde te Warfstermolen (Fr).


2208. Jacob Dircks, zoon van Dyrck Wyersma en Dyuwer, werd geboren circa 1550 in Burum (Fr) en is overleden vr 30 september 1623 in Burum (Fr).

Hij is een 11e Overgrootvader. Zijn broer Cornelis Dircks is ook een 11e Overgrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Beiden aan mijn vaders kant. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Erfscheiding: 30 september 1623, Kollumerland (Fr). Wijlen Jacob Dirx, vader, en Martien Melledr, moeder, hebben in 1623 vier kinderen. Curatoren zijn Cornelis Dirx te Burum en Jacob Roelefs te Burum.

Jacob trouwde met Rinsck Ariesdr., dochter van Aries Wolters en NN, circa 1593. Rinsck is overleden tussen 1601 en 1606.

Jacob trouwde vervolgens met Martien Melles na 1606. Martien is overleden na 1640.

Kind uit dit huwelijk

1104       i.  Enne Jacobs Wiersma (geboren tussen 1618 en 1619 - overleden tussen 1690 en 1692)


2209. Martien Melles is overleden na 1640.

Persoonlijke situatie

In 1640 was zij boerin te Burum (Fr). 578 Op stem 15, zijnde "kloosterlanden".

Martien trouwde met Jacob Dircks na 1606. Jacob werd geboren circa 1550 in Burum (Fr) en is overleden vr 30 september 1623 in Burum (Fr).

2210. Arrien Jans

Arrien trouwde met Griet Jans.

Kind uit dit huwelijk

1105       i.  Aaltie Arrijens Boersma


2211. Griet Jans

Griet trouwde met Arrien Jans.

2212. Aelse Jansen Syckema, zoon van Jan Reinders Eysinga en Attje Syckema, werd geboren circa 1622 in Burum (Fr) en is overleden vr 17 december 1663. Aelse was ook bekend als Eeltse.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Hij gebruikte op de Ruigewaard. 579 580 "... Bij de dood van zijn vader Jan Reinersz (Eijsinga) woonde Aelse met zijn moeder in de Buyren te Burum, het sterfhuis was lang vijf vakken met een schuur. In het Weesboek van Kollumerland, fol. 69, staat: gebruiken 58 1/2 ponden land van Gerkesklooster en 12 ponden daarbij en 13 1/2 pond eigen land (3 ponden zijn ca. 1 ha).
Bij het verdelen der bezittingen is sprake van "Saaten en landen bij Jan Rijners Eijsinga en Pieter Jacobs beide van Burum" en van de goederen van hun bestevader Pieter Luwes Wiersma, die een plaats had in de Ruigewaard (Weesboek Kollumerland p 23, fol 54). Curator over de kinderen werd Harcke Siccama, de neef van Aelse Jans".

"Eeltse of Ealze verkocht 18 april 1654 land op de Ruigewaard te Burum, hij bewoonde en gebruikte dat zelf. Dit kwam uit de erfenis van zijn grootvader Peter Wiersma".

Aelse trouwde met Bauchien Pieters Wiersma op 28 oktober 1643 in Grijpskerk. Bauchien werd geboren circa 1620 in Grijpskerk en is overleden op 3 december 1663 in Burum (Fr) ongeveer 43 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk

1106       i.  Lieuwe Eltzes Sickema (geboren in 1646 in Burum (Fr) - overleden vr 1698 in Burum (Fr))

         ii.  Jan Elses Siccama werd geboren in 1649 in Burum (Fr) en is overleden na 8 september 1717. Jan was ook bekend als Jan Elses Sickama.

        iii.  Trijntje Eelses Sickema werd geboren in 1657 in Burum (Fr) en is overleden vr 7 februari 1683 in Burum (Fr).

         iv.  Pieter Elses Siccama werd geboren in 1658 in Burum (Fr) en werd begraven op 30 juni 1696 in Fransum.

          v.  Attie Eeltjes Sickema werd geboren in 1662 in Burum (Fr) en is overleden in 1694 op 32-jarige leeftijd.


2213. Bauchien Pieters Wiersma, dochter van Peter Luwes Wiersma en NN, werd geboren circa 1620 in Grijpskerk en is overleden op 3 december 1663 in Burum (Fr) ongeveer 43 jaar oud.

Bauchien trouwde met Aelse Jansen Syckema op 28 oktober 1643 in Grijpskerk. Aelse werd geboren circa 1622 in Burum (Fr) en is overleden vr 17 december 1663. Aelse was ook bekend als Eeltse.

2214. Rinse Johannes,519 520 zoon van Johannes Jeppes 581 en Antie Cornelis,581 werd geboren circa 1625 in Kollum (Fr) en is overleden na 1698.

"... In de hervormde kerk te Kollum bevindt zich de Rinse Johannesbank met de datum 1692, ook wel Temmebank genoemd, een herenbank met als opschrift RINSE IOHANNES BYSITTER VAN COLLUMERLANT ENT NIEU CRVISLANT; en het wapen: links een halve adelaar en rechtsboven een vijfpuntige ster en onder drie klaverbladen".

Opmerking bij het onderzoek: In Augsbuurt ligt in de kerk een grafsteen met de tekst:
... nouember is gesturue ... Minnes dochter de ... Rinse Iohannes out in ... ende leit alhier begrauen

Een andere grafsteen aldaar heeft de tekst:
Anno 1680 den 27 d[ecember is in den] heere gerust de eerba[re] ... de huisvrou van Rinse ... out 59 iaren ende leidt alh[ier begraven]

Volgens sommigen heeft hij de achternaam Sjoerdema en bovendien andere voorouders.

In het Recesboek van Kollumerland op 25-1-1653 staat dat hij getrouwd was met Jantien Minnes. En woonachtig bij Vaersmatille. [Is dit bij Phaesma?]
Bij een Paasmatille onder Kollum woonde Folkert Rinses, boer, getrouwd met Trijntje Johannes.
Hier wordt ook gesproken van een oom, kennelijk van hun kinderen, Tierck Johannes. Dus een broer van Rinse Johannes...

Maar nu klopt het niet meer, want deze Hessel en Johannes Rinses zijn al overleden vr 25-1-1653.
Dubbelganger???
WIjlen Rinse Johannes vr 1653.
Jantien Minnes.
In deze akte Recesboeken Kollumerland 25.1.1653 zijn zij de grootouders.
Ze wonen bij de Vaersmatille. [Phaesma?]
De erfenis van
wijlen Rinse Johannes
wordt verdeeld over de kinderen van
wijlen Hessel Rinses en
wijlen Joannes Rinses.

Er is ook een oom Tierck Johannes. Die wordt, net als Rinse & Jantien, ook erflater genoemd...
Dat zou een broer van Rinse Johannes kunnen zijn.
Of een zoon van wijlen Johannes Rinses?

De curatoren zijn Jan Botes en Marten Freerx.

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 25 januari 1653, Kollumerland (Fr). 523 Jan Botes curator ad actum divisionis
Marten Freerx curator ad actum divisionis scheiding en deling van goed van
Wijlen Rinse Joannes, woonachtig bij Vaersmatille grootvader
Jantien Minnes, grootmoeder
Tierck Joannes oom als erflaters
Op verzoek van Aet Gaatsedr moeder en weduwe van
Wijlen Hessel Rinses vader en
Op verzoek van Lijsbettie Pijtersdr moeder en weduwe van
Wijlen Joannes Rinses vader

In 1692 was hij Bijzitter van Kollumerland en Nieuw Kruisland.

Hij woonde in 1698 op State Temmebosch. 583 "... Oostelijk van de 'Boschplaats' of 'Rosema State' lag 'Temmebosch', op de kadastrale minute een omgracht terrein met een boerderij. Volgens Andreae ('85, 1, 173) zou de naam Temme ontleend zijn aan Temme Rompts, een broer van Jildert Rompts 17696. In 1640 behoorde de state toe aan Jacob Jilderts 'Rosema' en zijn broers en zusters. In 1698 woonde er Rinze Johannes bijzitter (zie kerk Kollum, Herenbanken) en vererfde zij op Johannes Lieuwes Siccama".

Rinse trouwde met Jantien Minnes.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hessel Rinses is overleden vr 25 januari 1653 in Kollumerland (Fr).

         ii.  Johannes Rinses werd geboren circa 1650 en is overleden vr 25 januari 1653 in Kollumerland (Fr). Johannes was ook bekend als Johannis Andries.

1107     iii.  Rinskje Rinses (geboren omstreeks 1650 in Kollum (Fr) - overleden na 1712 in Burum (Fr))


2215. Jantien Minnes .

Opmerking bij het onderzoek: [[Kanttekening: is er een overlapping met een andere Rinse Johannes Sjoerdema en Jantje Minnes Juma???? Die Rinse Johannes was overleden in 1727 terwijl Jantje Minnes doorleefde tot 1652.

WIE IS WIE

Recesboeken
Oude inventaris: B16
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 20-10-1675
Bijzonderheden:
Lijsbeth Pijtters curator
Gehuwd met Wijtse Hendricx
Feijcke Hendricx voogd over kleinkinderen, met name Antie
Wijlen Rinse Johannes vader? vraagteken is van het archief.
Jantie Minnes moeder
Antie Minnes kleinkind
Haaie Minnes kleinkind
Rinse Minnes kleinkind
Gosse Rinses zoon zwak begaafd
Folckert Rinses weeskind
Minne Rinses weeskind
Auckien Rinses weduwe curanda
Gehuwd met Saepe Folckerts overleden zwager]]

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 25 januari 1653, Kollumerland (Fr). 523 Jan Botes curator ad actum divisionis
Marten Freerx curator ad actum divisionis scheiding en deling van goed van
Wijlen Rinse Joannes, woonachtig bij Vaersmatille grootvader
Jantien Minnes, grootmoeder
Tierck Joannes oom als erflaters
Op verzoek van Aet Gaatsedr moeder en weduwe van
Wijlen Hessel Rinses vader en
Op verzoek van Lijsbettie Pijtersdr moeder en weduwe van
Wijlen Joannes Rinses vader

Jantien trouwde met Rinse Johannes.519 520 Rinse werd geboren circa 1625 in Kollum (Fr) en is overleden na 1698.

2234. Minne Hillebrands is overleden vr december 1654.

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 22 juli 1652, Kollumerland (Fr). 584 Jelys Eelckes mede-assessor bij gerecht van Kollumerland curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr weeskind (14 jaar);
Wijlen Griet Roelofsdr moeder;
Scheiding tussen Minne Hillebrants vader en andere erfgenamen in communione.

Op 29-12-1654 komt er een verzoek van Roelofke Minnedr om een scheiding met Antie Minnedr van vaders goed. De curator is Teke Hillebrands (broer van Minne?).

Minne trouwde met Griet Roeloffsdr. Griet is overleden vr 22 juli 1652.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Roelofke Minnedr

         ii.  Hiltie Minnes is overleden vr 11 mei 1667.

1117     iii.  Antie Minnesdr (geboren in 1635-1641 - overleden op 30 september 1692 in Surhuisterveen (Fr))


2235. Griet Roeloffsdr, dochter van Roeloff, is overleden vr 22 juli 1652.

Opmerking bij het onderzoek: Waarschijnlijk heeft zij nog een broer die Hindrick Roelofs heet, deze komt voor onder het curatorschap van Minne Hilbrands.

Griet trouwde met Minne Hillebrands. Minne is overleden vr december 1654.

2238. Folkert Metskes, zoon van Metske Folkerts en Aeltje Reijners Eisenga,585 werd geboren circa 1655 en is overleden vr 1698.

Opmerking bij het onderzoek: Folkert Metsckes was een halfwees en voor 1/5 deel erfgenaam bij de verdeling van de vaderlijke goederen van Jan Cornelis, de eerste man van zijn moeder.
In 1773 was hij 18 jaar.
Hij was ook weeskind van wijlen Metscke Folckerts en Aeltie Reiners in een erfscheiding met de erfgenamen van Aesck Metsckesdr die gehuwd was met Metscke Aukes.
De hoeveelheid Metskes en Folkerts die aan zijn vader voorafgaan in de geschriften maakt verdere conclusies uiterst moeizaam.

Persoonlijke situatie

Nalatenschap: 12 februari 1667, Kollumerland (Fr). Jan Reijners Eijsinge, woonachtig onder Burum curator ad actum divisionis oom van moederskant
Jacob Dircks curator ad actum divisionis over de vaderlijke goederen
Op verzoek van Cornelis Jans oud 25 jaar curandus
Jacob Jans weeskind
Geescke Jans weeskind
Dijuwercke Jans weeskind
Wijlen Jan Cornelis vader
Wijlen Aeltie Reijners moeder erflaatster
Gehuwd met Metsche Folckerts vader van Folckert
Folckert Metsckes half-wees en voor 1/5 deel erfgenaam

Nalatenschap: 18 juni 1667, Kollumerland (Fr). 586 Jan Reijners Eijsinge, woonachtig te Burum curator ad actum divisionis oom van moederskant
Folckert Metsckes weeskind
Wijlen Metscke Folckerts vader
Aeltie Reijners moeder
Scheiding met erfgenamen van Aesck Metsckesdr
Gehuwd met Metscke Aukes

Nalatenschap: 26 april 1673, Kollumerland (Fr). Op 18-jarige leeftijd verzoekt hij een scheiding met de erfgenamen van Jan Cornelis, de eerste echtgenoot van zijn moeder.

Hij was op 1 mei 1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Hij woonde toen in Wester Nieuw Kruisland. Zijn vrouw was Abeltje.

Hij bezat in 1698 land op de Uiterdijkstercluft te Kollum (Fr). Eigenaar voor 1/2 deel.
De andere helft was van Grietman Jkh. Epo Aylva met zijn vrouw.
Gebruiker Sijmen Geerts.

Nalatenschap: 8 april 1704, Kollumerland (Fr). 587 Daniel Kijstra convooimeester, woonachtig te Munnekezijl curator
Wijlen Eltien Folckerts vader
Lijsbet Nitterts moeder
Folckert Elties oud 4 jaar weeskind
Dijtien Elties oud 2 jaar weeskind
Wijlen Folckert Metskes grootvader
Wijlen Abeltie Gerrits Roda grootmoeder en erflaters

Folkert trouwde met Abeltie Gerrits Roda vr 1672. Abeltie werd geboren circa 1625. Abeltie was ook bekend als Abeltie Gerrijts Roorda.

Kinderen uit dit huwelijk

1119       i.  Dyttien Folckerts (overleden vr 1700)

         ii.  Eltien Folckerts is overleden vr 8 april 1704.

        iii.  Grietje Folkerts

         iv.  Hiltje Folkers werd geboren in Burum (Fr).

          v.  Metske Folckerts werd geboren circa 1672 en is overleden na 1716.


2239. Abeltie Gerrits Roda, dochter van Gerrit Jans Roorda en Maeicke Eltiens, werd geboren circa 1625. Abeltie was ook bekend als Abeltie Gerrijts Roorda.

Persoonlijke situatie

Erfscheiding: 16 december 1634, Kollumerland (Fr). 588 Pyter Symens, woonachtig te Suirdijck curator over het kind van
Wijlen Tiaert Lolckes vader
Maeike Eltiendr moeder Maaike heeft een voorkind.
Op verzoek van Eltie Jelmers

Op 17 december is er de volgende akte:
Wijbe Wijtses curator over het kind van
wijlen Gerrijt Roda vader
Maeicke Eltiendr moeder
Gehuwd met wijlen Tiaert Lolckes stiefvader ook overleden.

Erfscheiding: 14 november 1643, Kollumerland (Fr). 589 Arien Jans curator
Aebeltie Gerryts weeskind
Gerryt Roorda vader
Maicke Elckiensdr moeder
Wybe Wytses oud-curator

Zij bezat in 1698 land op 't Veen te Westergeest (Fr).

Zij bezat in 1698 land op de Uiterdijkstercluft te Kollum (Fr). Zij werd hier weduwe van Folkert Metskes genoemd.

Abeltie trouwde met Folkert Metskes vr 1672. Folkert werd geboren circa 1655 en is overleden vr 1698.

2272. Taeke Meinderts 52 werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

Taeke trouwde met Hiltie Jennes vr 1667.

Taeke trouwde vervolgens met Antie Jans circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Antie werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Stijntie Taekes werd geboren in 1670.

1136      ii.  Meindert Taekes (geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr))


2273. Antie Jans, dochter van Jan Siurdts en Hiltie Egberts, werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

Antie trouwde met Marck Rodmers, zoon van Rodmer Marckx 52 en Tieets Jurriens, circa 1654 in Kollumerzwaag (Fr).

Antie trouwde vervolgens met Taeke Meinderts 52 circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Taeke werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

2274. Focke Sioerts 52 is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

Focke trouwde met Oedske Rodmers circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tiets Fockes werd geboren in Kollumerzwaag (Fr).

         ii.  Jan Fockes

        iii.  Rodmer Fockes werd geboren vr 1672 en is overleden in 1722 in Oudwoude (Fr).

1137      iv.  Jeltje Fokkes (geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden na 1741 in Oudwoude (Fr))

          v.  Trijntje Fockes werd geboren in 1679 in Kollumerzwaag (Fr).

         vi.  Antie Fockes werd geboren in 1682.


2275. Oedske Rodmers, dochter van Rodmer Marckx 52 en Tieets Jurriens.

Oedske trouwde met Focke Sioerts 52 circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Focke is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

2348. Garbrant Mertens, zoon van Merten Garbrantsz, werd gedoopt op 31 maart 1633 in Aduard.

Garbrant trouwde met iemand.

Hij had kinderen

1174       i.  Aepke Garbrants (geboren circa 1650)

         ii.  Meerten Garbrants werd geboren circa 1650.


2546. Reiner Eenjes .529

Reiner trouwde met Martjen.

Kind uit dit huwelijk

1273       i.  Cornelisjen Reijnders (gedoopt op 7 februari 1647 in Warffum)


2547. Martjen .

Martjen trouwde met Reiner Eenjes.529

2980. Jacob .

Jacob trouwde met iemand.

Hij had kinderen

          i.  Cornelis Jacobs werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10 augustus 1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud.

1490      ii.  Ritze Jacobs (geboren circa 1588 - overleden op 13 mei 1648 in Maarhuizen)


3024. Jan Jacobs 535 is overleden vr 23 augustus 1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

Hij ondertekende in 1643 de oprichtingsakte van het Schilligehamster Dijkrecht.
Jan Jacobs en Anna Cornelijs waren de oudste bewoners van een van de boerderijen bij het kerkhof te Maarhuizen.

Persoonlijke situatie

Hij was betrokken bij een rechtszaak in 1631. 590 591 Jan Jacobs daagde Fenne Jacobs, weduwe van Goe Jacobs, c.s. in zijn kwaliteit als volmacht van zijn schoonmoeder Alijt Jeltes, weduwe van Cornelis Jacobs, volle nigt van Goe Jacobs.

In 1632 was hij landbouwer op de middelste boerderij ten O. Van Dorre Ven te Schilligeham. Tegenwoordig huisnummer 7.

Hij gebruikte in 1632 100 grazen land te Schilligeham. 114 Winsum Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

Jan trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Aeltien Janssens werd geboren circa 1620 in Schilligeham.

Jan trouwde vervolgens met Anna Cornelijs circa 1622. Anna werd geboren circa 1602. Anna was ook bekend als Anna Coornelijs.

Notitie bij dit huwelijk: De provinciale jaarafrekening van 1622 vermeldt dat Jan Jacobs hertrouwd was met Anna die in 1624 voorkomt met het patroniem Coornelis.

Kind uit dit huwelijk

1512       i.  Jacob Jansen (geboren circa 1626 - overleden in 1690)


3025. Anna Cornelijs, dochter van Cornelis Jacobs 592 en Alijt Jeltes,593 werd geboren circa 1602. Anna was ook bekend als Anna Coornelijs.

Anna trouwde met Jan Jacobs 592 circa 1622. Jan is overleden vr 23 augustus 1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

3308. Jacob Jacobs is overleden tussen 1664 en 1675.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1662 lidmaat te Usquert. Jacob Jacobs Voerman (obijt).

Jacob trouwde met Etjen Aijbes vr 7 maart 1675. Etjen werd geboren in Usquert.

Kind uit dit huwelijk

1654       i.  Aijbe Jacobs (overleden vr 18 juni 1719)


3309. Etjen Aijbes werd geboren in Usquert.

Persoonlijke situatie

Zij was op 12 juni 1664 lidmaat te Usquert. "Anno 1664 den 12 Junij Etjen Aijbes huijsvrouw van Jacob Jacobs Voerman (obijt)". Dus Jacob Jacobs is na deze datum overleden.

Etjen trouwde met Jacob Jacobs vr 7 maart 1675. Jacob is overleden tussen 1664 en 1675.

Etjen trouwde vervolgens met Henric Peters op 7 maart 1675 in Usquert. Henric werd geboren in Usquert.

Notitie bij dit huwelijk: "Henric Peters, van Usquert & Etjen Aijbes, wed Jacob Jacobs".


3584. Cornelis Jansen is overleden op 25 december 1649 in Garnwerd.594

Notitie bij het overlijden: "... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De drie hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Kornelis Kornelis [de eerste die als een Duisterwinkel voorkomt].

Persoonlijke situatie

Hij was op 12 januari 1627 lidmaat te Garnwerd. "... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) ".

In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 595 "... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Cornelis trouwde met Alijt Drewes vr 1624. Alijt is overleden op 26 maart 1642 in Garnwerd.594

Notitie bij dit huwelijk: Een huwelijksdatum is niet te vinden, de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.

Kinderen uit dit huwelijk

1792       i.  Onne Cornelis (geboren vr 1624 - overleden circa 1689)

         ii.  Dewer Cornelis werd gedoopt op 10 april 1625 in Garnwerd.

        iii.  Cornelis Cornelis werd gedoopt op 8 april 1627 in Garnwerd.

         iv.  NN Cornelis werd geboren circa 1630 in Garnwerd en is overleden op 3 december 1630 in Garnwerd.

          v.  Cornelliske Cornelis werd gedoopt op 6 maart 1633 in Garnwerd.

Cornelis trouwde vervolgens met Abele Arends op 5 november 1648 in Garnwerd.

Notitie bij dit huwelijk: "Cornellis Janssen, wonende te Garnwerd, weduwnaar & Abele Arends, wonende te Spijk, weduwe van Menne Hinricks".


3585. Alijt Drewes is overleden op 26 maart 1642 in Garnwerd.594

Notitie bij het overlijden: "... Alyt de huisvr van Cornellis Janssen".

Door haar vermelding als lidmaat te Garnwerd weten we haar patroniem.

Persoonlijke situatie

Zij was op 2 oktober 1629 lidmaat te Garnwerd. "... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses".

Alijt trouwde met Cornelis Jansen vr 1624. Cornelis is overleden op 25 december 1649 in Garnwerd.594

3664. Krijn Sijmons . Krijn was ook bekend als Crijne Cuiper.

Krijn Sijmons wordt in het Ledematenboek van Aduard Crijne Sijmens Cuijper genoemd.

Persoonlijke situatie

In 1616 was hij kuiper te Aduard.

Hij was in 1616 lidmaat te Aduard. Crijne Sijmens, kuiper
Bij de vrouwen staat Trijne, huijsvrouwe van Crijne Sijmens Cuijper

Hij was op 21 april 1661 diaken te Aduard. In 1664 vervangen.

Hij was op 19 mei 1670 ouderling te Aduard. Vervangen in 1673

Krijn trouwde met Trijne.

Krijn trouwde vervolgens met Anna Pieters op 1 november 1629 in Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Geeske Krijns werd geboren op 30 september 1638 in Aduard en werd gedoopt op 30 september 1638 in Aduard.

         ii.  Jacob Crijns werd gedoopt op 8 maart 1635 in Aduard.

        iii.  Cornellijs Crijns werd gedoopt op 26 maart 1648 in Aduard.

         iv.  Isebrant Crijns werd gedoopt op 3 maart 1650 in Aduard.

          v.  Isebrand Crijns werd geboren in Aduard en werd gedoopt op 16 november 1651 in Aduard.

1832      vi.  Simen Crijns (gedoopt op 1 januari 1631 in Aduard - overleden op 15 februari 1691 in Niekerk)

        vii.  Pieter Crijns werd gedoopt op 31 maart 1633 in Aduard.

       viii.  Anne Crijns werd gedoopt op 11 december 1636 in Aduard.

         ix.  Trine Crijns werd gedoopt op 24 februari 1643 in Aduard.

          x.  Jan Crijns werd gedoopt op 7 april 1645 in Aduard.


3665. Anna Pieters .

In het lidmatenboek van Aduard staat: 30 september 1638 absent door kranckheijt:
d'huijsvrouwe van Crijne Cuijper met haer moeder [NB ligt in de kraam, dochter Geeske wordt dezelfde dag geboren en gedoopt].

Anna trouwde met Krijn Sijmons op 1 november 1629 in Zuidhorn. Krijn was ook bekend als Crijne Cuiper.

3672. Roleff Wabbes werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 8 mei 1670 in Zuidhorn.

Persoonlijke situatie

Hij was arbeider.

Hij was op 3 maart 1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Op den 3 martij 1661 op belijdenis: Roeleff Wabbes arbeider (stierff den 8 maij 1670) & Trijn Peters sijn huisvrou".

Roleff trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

1836       i.  Jacob Roleffs (geboren circa 1640 in Zuidhorn)

         ii.  Jan Roleffs werd geboren in Zuidhorn.

        iii.  Geertjen Roleffs werd gedoopt op 1 januari 1646 in Zuidhorn.

         iv.  Geertjen Roleffs werd gedoopt op 25 november 1648 in Zuidhorn.

          v.  Aet Roleffs werd gedoopt op 22 september 1650 in Zuidhorn.

         vi.  Jurrien Roleffs werd gedoopt op 22 september 1650 in Zuidhorn.

        vii.  Klaes Roleffs werd gedoopt op 17 augustus 1656 in Zuidhorn.

Roleff trouwde vervolgens met Trijntjen Pieters, dochter van Pieter Sijbrants, op 20 februari 1659 in Zuidhorn.

Notitie bij dit huwelijk: "Roeleff Wabbes, van Zuidhorn, weduwnaar & Trijntjen Pieters, van Oldehove, dochter van wijlen Pieters Sijbrants".

Persoonlijke situatie

Zij was op 3 maart 1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Op den 3 martij 1661 op belijdenis: Roeleff Wabbes arbeider (stierff den 8 maij 1670) & Trijn Peters sijn huisvrou".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Peter Roleffs werd gedoopt op 21 april 1661 in Zuidhorn.

         ii.  Trijn Roleffs werd gedoopt op 6 december 1663 in Zuidhorn.

        iii.  Brecht Roleffs werd gedoopt op 25 februari 1666 in Zuidhorn.

         iv.  Brechtije Roleffs werd gedoopt op 28 april 1667 in Zuidhorn.


3673. NN .

NN trouwde met Roleff Wabbes. Roleff werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 8 mei 1670 in Zuidhorn.

3674. Jan Wibbes .

Jan trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

1837       i.  Antie Jansen (geboren in Oldehove)


3675. NN .

NN trouwde met Jan Wibbes.

3832. Jurrien Jansz. Bussemaker .488

Jurrien trouwde met Anna Dietmersdr. van Steinfurt.488

Kind uit dit huwelijk

1916       i.  Jurriaan Bussemaker (geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) - overleden vr september 1724 in Hengelo (Ov))


3833. Anna Dietmersdr. van Steinfurt .488

Anna trouwde met Jurrien Jansz. Bussemaker.488

3834. Jan Gerrtisz. ten Cate .538

Jan trouwde met Geesken ten Cate.538

Kind uit dit huwelijk

1917       i.  Fenneken Jansdr. ten Cate (geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) - overleden vr 26 januari 1720 in Hengelo? (Ov))


3835. Geesken ten Cate .538

Geesken trouwde met Jan Gerrtisz. ten Cate.538

3836. Harcke Tammes,539 zoon van Tammo Harmens 596 en Anna Harckens,597 werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20 maart 1666 in Groningen.

Harcke is in oktober 1652 nog minderjarig als zijn voormond Peter Harmens en zijn sibbe- en vreemde voogden Derck Harckes en Claes Saspers de overdracht van de ouderlijke behuizing aan Harckes broer Harmen, een jaar eerder, verzetten.
Harcke Tammes duikt daarna op in Groningen als hij op 1 mei 1656 toetreedt tot het kremersgilde. Het admissiegeld betaalt hij in 1657. In 1659 overlijdt zijn eerste vrouw Wibbien: Jan Popkes , Jan Cornelis en Roelf Writsers worden op 23 juni als voogden over het minderjarige dochtertje bij Wibbien zaliger aangezworen. Op 2 juli 1659 wordt de afkoop geregeld van Harcko Tammens dochter Wibbetie door Jan Popkes en de andere voogde.

Persoonlijke situatie

Hij was doopsgezind.

Hij was kremer, boteropkoper te Groningen. Misschien aan de Turftorenstraat 'alwaar de Hooijwagen uithangt'.

Zijn testament werd op 22 maart 1661 te Groningen ingeschreven. 598 Op 22 maart 1661 legateren Harco Tammens en zijn tweede vrouw Annetien Jans aan de gemene armen van de stad Groningen elk 25cgl. Annechien Jans is waarschijnlijk dezelfde als Anneke Jansen Mab, eerder getrouwd met Isaac Jans van Delden, ze woonden in 1653 in Deventer. Het verklaart de vernoeming van haar zoon Isaack uit haar tweede huwelijk. In 1665bkomt Harcke voor als boteropkoper.

Voogdij: 11 maart 1667. 599 In 1666 overlijdt hij. Op 11 maart 1667 worden Arend Jansen als voormond, Jochum Tammens en Harcke Dercks als voogden benoemd over Harcke Tammens' kinderen bij Annichien Jansen. De afkoop volgt later.
Jan Popkes voormond en consorten over wijlen Harco Tammens dochter uit het eerste huwelijk met Wibbetie komen overeen, dat zij fl 1000,00 krijgt, te betalen op mei 1668.Ook de vier nagelaten kinderen uit het tweede huwelijk van Harco Tammes en Anneke Jans krijgen elk fl 1000,00, zo komen Arent Jansen in't Block als voormond, Jochum Tammes bij de Zijldijk en Harcke Dercks overeen. De moeder houdt het beklemde land te Noordbroeksterhamrik en het daarop staande huis.

Harcke trouwde met Wibbien Jans, dochter van Jan Popkes en Anna Ennes, op 20 januari 1657. Wibbien werd geboren circa 1635 en is overleden vr juni 1659 in Groningen. Wibbien was ook bekend als Wibbien Jans Houttuyn.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 20 januari 1657.

Harcke trouwde vervolgens met Annichien Jansen circa 1659. Annichien werd geboren op 9 oktober 1625 in Groningen en is overleden op 22 november 1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

Kinderen uit dit huwelijk

1918       i.  Isaak Harckes (geboren circa 1655 - overleden na 18 maart 1702 in Ulrum)

         ii.  Tamme Harckes werd geboren circa 1660 en is overleden vr november 1694.

        iii.  Albertje Harckes werd geboren in Groningen.

         iv.  Anneke Harckes


3837. Annichien Jansen, dochter van Jan Arends en Albertien Jans Mab, werd geboren op 9 oktober 1625 in Groningen en is overleden op 22 november 1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

Persoonlijke situatie

Zij bezat op 26 mei 1653 mandelige grond te Groningen. 600 Op deze datum verkopen Cornelis Jansen te Haarlem, Berent Jansen en Wieneke echtelieden en Isack Jansen en Anneke, echtelieden van Deventer, hun mandelige grond binnen de stad Groningen aan de noordzijde van de Hofstraat, met zijn uitstek daarachter tot aan de Hagedoornheg, aan hun gebroederen Arent Jansen en Egbert Jansen en hun respectieve huisvrouwen.

Zij bezat in 1674 een woning staande op de Cingel te Groningen. 601 Anneke Jans, weduwe van wijlen Harco Tammens verkoopt in 1674 een woning staande op de Cingel, op vrije grond en vrije muur aan Jantien Jacobs weduwe van Claes Meertens voor 1000 car. gl.. De verkoop is inclusief het hof erachter, zo breed als het huis is, zwettende ten noorden de Opslag, ten zuiden Harmen Willems, ten westen Berent Jans kinderen, ten oosten Arent Jansen met een mandelige gevel. De woning, zijnde wijlen Jan [Arends] Ma[b] behuizinge, wordt door de kopersche tegenwoordig reeds bewoond.

Zij bezat in 1675 een pand aan de Turftorenstraat te Groningen. 601 In 1675 bewoont de weduwe van Harcke Tammens een pand aan de Turftorenstraat in Groningen 'alwaar de Hooijwagen uijthangt'. Het is overigens niet geheel duidelijk of Harcke Tammens hier dus ook al gewoond heeft. Het blijkt te gaan om een pand aan de zuidzijde van de straat. Dit pand blijft enige generaties in de familie. Van 1679 tot 1678 wordt het pand bewoond door Jacob Berends en Anneken Jans, de weduwe van Harcke Tammens. Zij zijn dan inmiddels getrouwd. Op 11 mei 1689 verkopen Jacob Berends en Anneke Jans echtelieden aan Tamme Harckes en huisvrouw Alstie Jans Dorenbusch 'seker huijs met hoff en 't achterste huijs daer achter, eert en nagelvest, staende en gelegen an de Zuitzijde in de Torfftoren strate dae de Hooijwagen uijthangt, op vrij en eijgen grondt met een mande ganck en putte te oosten van dit huis. [...]

Annichien hertrouwt dus met Jacob Berends. Deze woont van 1679 tot 1686 in de Turftorenstraat, in 1687 aan de Vismarkt, in 1688 in de Stoeldraaierstraat, in 1691 in de Oude Ebbingestraat, in 1695 in Herestraat (in 1699 boven Jan Popkes, die we ook al als voogd tegenkwamen) en in 1700 weer in de Stoeldraaierstraat. Jacob Berends zal ongetwijfeld jonger dan zijn vrouw Anneke geweest zijn.

Annichien trouwde met Isaac Jans van Delden, zoon van Jan.

Notitie bij dit huwelijk: In 1653 woonden zij in Deventer.

Annichien trouwde vervolgens met Harcke Tammes 539 circa 1659. Harcke werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20 maart 1666 in Groningen.

Annichien trouwde vervolgens met Jacob Berents op 19 mei 1677 in Kampen (Ov). Jacob werd geboren in Kampen (Ov), is overleden in Groningen en werd begraven op 1 november 1727 in Groningen.

Persoonlijke situatie

Hij was kremer te Groningen.

Getuige: 1695, Groningen. 601 Jacob Berends wordt in 1695 als getuige genoemd in het huwelijkscontract van Hendrikien Berends met Jan van Calcar en in 1699 als neef van Agnetien Jacobs in haar huwelijkscontract met Peter Jans.

Hij was getuige bij de ondertrouw van Itje Isaaks in 1715 te Groningen. 602 Hij was haar stiefgrootvader en ook haar voogd.


Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

40. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes.

41. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

42. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

43. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

44. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

45. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

46. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

47. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

48. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

49. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

50. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

51. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

52. Taeke van der Ley, Website.

53. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

54. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

55. Website Feringa, [[waar slaat dit op? 1777 Jan Jeltes Feringa werd geboren in Noordhorn, zoon van Jelte Jans Feringa en Grietje Kornelis Dijksterhuis. Jan Jeltes en zijn broer Kornelis (notabele in Oxwerd, bij Noordhorn) hebben geen nakomelingen. NB Aangenomen dat hij een zoon is; korenschipper, 38 jaar. Op 24-11-1846 gaf hij het overlijden aan van Grietje Alberts Feringa & Aafke Jans Mulder te Rasquert. Doopdatum nog uitzoeken]].

56. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

57. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

58. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

59. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

60. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

61. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

62. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

63. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

64. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

65. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

66. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

67. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

68. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

69. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

70. Willem Helder, Website.

71. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

72. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

73. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

74. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

75. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

76. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

77. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

78. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

79. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde? Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768. NB Niemand aan bruidegomszijde?.

80. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

81. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

82. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

83. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

84. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

85. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

86. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

87. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

88. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

89. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

90. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven.

91. Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot.

92. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

93. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

94. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

95. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

96. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

97. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

98. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

99. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

100. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

102. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

103. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

104. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

105. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

106. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389.

107. Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

108. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

109. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

110. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

111. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

112. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

113. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

114. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

115. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

116. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

117. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

118. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

119. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

120. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

121. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

122. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53.

123. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

124. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

125. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

126. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827.

127. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

128. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

129. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

130. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

131. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19).

132. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

133. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

134. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

135. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

136. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

137. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

138. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

139. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

140. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

141. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

142. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

143. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

144. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

145. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

146. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

147. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

148. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

149. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer...

150. B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994).

151. Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)...

152. Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

153. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

154. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

155. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

156. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

157. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

158. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

159. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

160. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

161. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

162. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

164. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

165. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

168. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

169. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

170. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

171. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

172. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

173. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

174. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

175. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

176. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

177. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

178. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

179. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

180. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

181. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

183. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

184. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

185. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

186. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

187. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

188. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

190. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

191. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

192. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

193. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

194. Harm Walma, Notities, E-mail.

195. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

196. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

197. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

198. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

199. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

200. Wilco Boek, Website Schreuder.

201. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

202. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

203. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk).

204. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

205. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

206. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

207. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

208. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

209. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

210. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

211. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

212. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

213. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

214. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

215. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

216. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

217. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

218. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

219. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling.

220. Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier.

221. K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen".

222. Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

223. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

224. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

225. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

226. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

227. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

228. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

229. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
.

230. GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

232. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

233. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

234. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

235. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754.

236. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754.

237. Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

238. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

239. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

240. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

241. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

242. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

243. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

244. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

245. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

246. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

247. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

248. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

249. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

250. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

251. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

252. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

253. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn.

254. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

255. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

256. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden.

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos.

258. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1.

259. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

260. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

261. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236).

262. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758.

263. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

264. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

265. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

266. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

267. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

268. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

269. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

270. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

271. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

272. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

273. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

274. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

275. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

276. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

277. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729.

278. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749.

279. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

280. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765.

281. Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770.

282. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

283. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers.

284. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

285. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

287. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791.

289. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

290. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

291. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

292. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

293. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

295. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

296. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

298. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

300. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

301. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

302. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

303. DTB Boeken Provincie Friesland, Westergeest, huwelijken.

304. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

305. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

306. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

307. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

308. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

309. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

310. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

311. Taeke van der Ley, Notities, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

313. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

314. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

315. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?).

316. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

317. Taeke van der Ley, Notities, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

318. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

319. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

320. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

321. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

322. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

323. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21.

324. Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

325. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

326. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761.

327. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764.

328. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

329. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766.

330. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

331. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

332. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

333. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

334. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

335. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

336. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

337. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

338. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

339. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

340. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

341. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

342. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

343. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

344. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

346. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

347. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

348. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

349. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

350. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

351. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

352. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

353. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

354. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

355. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

356. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

359. H.S, Notities.

360. Date Noorlag.

361. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

362. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

363. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

364. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

365. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

366. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

367. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

368. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

369. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

371. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

372. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

373. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

375. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

376. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

377. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

379. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

380. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

381. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

382. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

383. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

384. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

385. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

387. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

388. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

389. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

390. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

391. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt).

392. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

394. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

395. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

396. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

397. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

398. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

399. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

400. Eddy Landzaat, Website.

401. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

402. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

403. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

404. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

405. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

407. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

408. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

409. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

410. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

411. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

412. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

413. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

414. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

415. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72.

416. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697.

417. B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

418. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

419. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

420. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

421. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

422. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

423. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

424. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

425. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

426. Taeke van der Ley, Notities, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

427. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

428. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

429. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

430. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

431. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

432. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

433. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

434. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

435. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

436. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

437. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

438. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

439. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

440. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

441. Taeke van der Ley, Website, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

442. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

443. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

444. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 203 nr 197.

445. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

446. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

447. Taeke van der Ley, Website, Uit het Feitsma familieboek:
Jan Jansen was in 1710 boer in Vrouwen Clooster onder Burum. In 1712 was hij kerkvoogd van de geref. kerk in Burum. Samen met Grietie Dirks was hij in 1717 lidmaat van deze kerk. Tenslotte was hij in 1728 eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier. Grietie Dirks was in 1712 lidmaat van de gereformeerde kerk te Burum. In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum. In 1738 is zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier Burum. Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.

448. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

449. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

450. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

451. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

452. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

453. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

454. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

455. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

456. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526.

457. D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

458. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

459. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

461. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

462. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

463. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

464. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

465. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

466. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

467. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

468. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

469. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

470. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

471. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

472. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

473. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

474. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

475. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

476. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

477. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

478. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

479. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

480. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

481. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema.

482. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

483. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

484. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

485. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

486. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

487. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0.

488. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

489. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 78. Duurd (m) - Naar de H. Theodardus, van het Oudgermaanse theot = volk en hardu = sterk, duurzaam. De sterke onder het volk.

490. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 432. Hier wordt als moeder van Riemke Roelfs opgevoerd een Grietje Ywema, geboren in 1666 te Zuidhorn, dochter van Jacob Iwema, geboren ca. 1570 en wonende te Zuidhorn. (bron: T. Balk).

491. R.H. Alma, Ibema Genealogie (Gruoninga 1984), p 101. Een Riemke Roelfs wordt genoemd in een koopcontract met Jan Tjeerds Ibema, maar het kan ook een andere Riemke Roelfs zijn. Het gaat over een plaats in Niebert die door Heine Hindriks wordt gebruikt.

492. Menne Glas, Website, Noordhorn, lidmaten.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, overledenen. 5 december 1679.

494. Rechterlijke Archieven Friesland, Herv. gem. Sneek, doop 1633-1654 Inventarisnr. : DTB 657.

495. Kees van Straten, Ulrum, Notities.

496. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 10 (R.A. Inv nr 739 p 19). 12/20 februari 1678.

497. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 2 deel 4 p 116. Het bestuur van Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw, de Staten, bestond uit burgemeesters en raad van de stad Groningen en uit vertegenwoordigers van de kerspelen zoals jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Zij werden Landdagcomparanten genoemd. Om te worden toegelaten moest worden voldaan aan voorwaarden van leeftijd, lidmaatschap van de kerk en het bezit van een behuisde heerd met minstens 30 grazen land ter waarde van minstens 1000 Emder guldens. De landdagen werden sinds 1602 om de twee jaar gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. NB Zie ook de Nieuwe Groninger Encyclopedie.

498. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (R.A. LXXI a 9). 28 Maart 1747

Op het gepresenteerde request van Alle Mighiels door Jelkjen Jelles. Wymer Alles, Reinder Gaukes als oom, Egbert Alles en Halbe Alles mede verteikent: vertonende hoe dat zijn vader Michiel Alles in het Tolbert woonagtig sijnde geweest onlangs is overleden, zijnde sijn moeder Trijntien Gaukes al voor een geruimen tijdt bevorens gestorven en dewijl volgens doopcedulle riedes over de twintigjarigen ouderdom hadde bereikt; al waarom genegen was om voortaan sijne goederenselfs te mogen administreren, waar toe hem sijne grootmoeder Jeltje Julles en sijn oom Wijmer Alles genoegsaam bequaam agteden enz., verzoekt veniam aetatis enz. NB Bij de overlijdensdatum schijnt het om een drukfout te gaan in het grafschriftenboek van Feith; hij was 39 jaar.

499. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 10. "... Het voorgeslacht van Eedtje Michiels is naar alle waarschijnlijkheid".

500. Grafsteeninscripties, Hessel de Walle: "Friezen uit vroeger eeuwen". Anno 1725 den 16 december is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Gerrit Baukes in syn leeven huisman onder Serusum out 63 iaren en leit alhier begraven ende verwachtende uit genade ..... salige opstandinge in christo jesu. Aangenomen wordt dat deze Gerrit Baukes een kleinzoon is van Rompt Bauckes. Gezien zijn aankoop van een huis in Surhuizum zou het wel kunnen.

501. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes is overleden vr (of tijdens?) de kerstvloed van 1717.

502. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 925 (internetversie).

503. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8. ... 2 dochters vond ik: Rijk (Huwel. 17-6-1612 en Invent. 14-3-1654) en Grietje (27-9-1615).

504. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 7.

505. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688, nr 4999.

506. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961).

507. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 8360.

508. Marten Haijema, Assen, Haijema Kwartierstaat.

509. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. Dy 't har man oerlibbe; hja hat nei alle gedachten in broer Reijner, dy 't yn 1640 mei Alle Rinnerts eigener wie fan stimnr. 63 te Grou.

510. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 11 september 1670.

511. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 24 mei 1674.

512. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48.

513. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. 1698.

514. Taeke van der Ley, Notities, Kollum, Authorisaties 1592-1672 nr.1959. 6 september 1671.

515. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 11 mei 1697.

516. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 10 p 95 R.A. Kollum P 34.

517. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 201, No. 192.

518. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 20.

519. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 202.

520. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Augsbuurt 162 en 180. Onbekend Minnes (n.b. - n.b.)
Rinse Johannes (n.b. - n.b.)

Rinse (1621 - 27-12-1680) Rinse Johannes; niet zeker
[grafsteen, in de kerk; bron: GS KOL].

521. Dirk Piet Feitsma, Website, Feitsma zegt dat de overlijdensdatum vr 19-3-1700 ligt.

522. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

523. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

524. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

525. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

526. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

527. Menne Glas, Website, Aduard, Gerecht. 20 november 1738.

528. Nedergerechten, Recesboeken; Oude inventaris: B17 Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

529. George DeFrieze, USA, Notities, E-mail. Door Cornelis Altona in de DTB van Warffum gevonden.

530. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410A].

531. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 114. In Boerderijen in het Halfambt wordt de naam Lutkehuisterheerd ten onrechte vermeld bij boerderij no. 204 bij Schaphalsterzijl.

532. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Juni 2002, p 16.

533. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Jaargang 2002 pag 15. De heerd Luttickhuisen.

534. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410B]. .

535. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

536. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), E-mail. In de reeks van Tjaart Glas komt deze Cornelis niet voor.

537. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.

538. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 158.

539. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006 Fragmentgenealogie Harckes, drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum, door K.H. van Straten.

540. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, Fragmentgenealogie Harckes, K.H. van Straten, p 49-58.

541. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 690, nr. [3831A].

542. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Aduart Fol 46 vso.

543. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Aduard Fol: 40 vso. 1632-1662.

544. Menne Glas, Website, 19 februari 1631

Bij de eerste huwelijksinschrijving wordt vermeld: Riempke IJwema, Jacob IJwema dochter.
Roeloff Tijmens thot Suidthorm Provintie Meijer van 50 grasen Adewerder Landen en getrout an ener mit nhamen Riemke is geconsenteert dat desselffs nhame mede tho boecke geteeckent sall worden. Onder voldoeninghe van de Provintiale Resolutie Actum Groningen den 19 feb: ao 1631.

545. Menne Glas, Website, Jacob Abels boerde op de tegenwoordige Hornsterheerd gelegen aan de Hogeweg 7 even ten noordwesten van den Horn. In de rekeningen der kloostergoederen vinden we Rijckert Itkens vanaf de Reductie van Groningen in 1595 als meijer van 55 grasen alsmede 2 grasen in de Ga van Zuidhorn. Deze is ongetwijfeld de schoonvader van Jacob Abels, die in de rekeningen van 1613 (Rickert IJtkens 'nu Jacob Abels') voor het eerst genoemd wordt. Op de keuzelijst van 18 juni 1617 van de landen die de Ommelanden willen hebben wordt Jacob Abels genoemd met 57 grasen, huur ruim 187 gulden per jaar; gezien oppervlakte en huur een gemiddelde boerderij. Jacob Abels blijft genoemd als Ommelander meijer tot 1632 wanneer zijn zoon Rickert Jacobs gehuwd met Trijne Jansen de opvolgende meijer (gesuccedeert sijne in plaetze van sijn vader) wordt. Jacob Iwema gebruikt volgens de verponding van 1630 54 grazen te Zuidhorn.
Op 10 januari 1637 was Jacob Iwema getuige als oom van de bruid bij het huwelijkskontrakt tussen Harco Iwema en zijn eerste vrouw Sijbrigh Iwema.

546. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2832.

547. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2833.

548. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942. 1672

Overl. 1672 tusschen 26 Febr. en 11 Nov.
(LXXI a 4 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren), tr. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema (geb. 1587/8, overl. Niebert 16 Maart 1651) en Auke Goities (geb. 1590/1, overl. Niebert 9 Apr. 1651; grafschr. boek). Engeltje Iwema heeft als broers Sytse, Driewes, Bonne en Harcko Iwema en een zuster Maycke Iwema, gehuwd met Jellte Wybrants. NB Vanaf 1670 wordt in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe genoemd, ook in 1677 en 1680. Dus hier klopt iets niet met de overlijdensdatum.

549. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. 24 april 1628.

550. Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Rechtdag Tn 735 Inv nr 82. 7 oktober 1661

De E. reekenmr. Sijte Iwema hadde Michel Wijmers ende Jantien Bandring laeten citeren om getuijgnisse der waerheit te doen in de questie tusschen hem ende Hatie Pebes en Hatie Pebes ter contra.

551. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), deel 1 p 157. 23 mei 1664

Een copia van 23-5-1664 van een acte van Ile Bausema waarin wordt aangehaald dat op 5-11-1661 zullen getuigen de E. Michiel Wymers ende de E. Stoffer Sytses. NB Zie ook p 223.

552. Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Tn 735 Inv 83 t/m 86. 1666-1672

Michiel Wymers komt van 1666 tot zijn dood in 1672 erg vaak de Iwema's tegen in de processtukken van Vredewold:

05-02-1666 Lubbe IJwema hadde Dreuwes IJwema, Bonne IJwema, Micheel Wijmers met consorten erfgen. van Harco Iwema laeten leggen voor 1000 daelders luidt verzegeling, versochte het effect van dien...
29-02-1666 Lubbe Iwema laten citeren Anne Arents end Egbert Claesen om getuigenisse der waerheit te doen; Dreeuwes IJwema, Bonne Iwema, Micheel Wijmers end Gelte Wijbrants ter contra...
05-03-1666 Micheel Wijmers hadde de rekenmr. Sijto IJwema als mede erfgenaem van Harcko IJwema laeten opseggen sijn quota in 600 car. gl., met de rente van dien, volgens bescheit...
28-05-1666 Driewes IJwema, Bonne IJwema en Michael Wijmers hadden Lubbe Iwema en zijn huisvrouw laten citeren om den gerechtelijke inventaris van alsodane goederen als wijlen Harko Iwema en Anke Wisses op haer sterfdag hebben nagelaten...
04-02-1667 Michael Wijmers hadde Thomas Rotjes laten opseggen 1550 cgl, luit versegeling met de rente...
18-02-1667 Steffen Swijrs [?] hadde d. E. Rekenm Sijth Iwema, Driewes & Bonno Iwema, ende Micheel Wijmers als erffgen: van wijl: Harko Iwema laten citeren om de sententie van & 19 9ber 1666...
29-04-1667 Lubbe Iwema hadde Auwe Arents laten citeren om getuignis der waerheit te doen, (...) huisvr., Driewes Iwema, Bonne Iwema & Michael Wijmers ter contra...
06-05-1667 Lubbe Iwema hadde Auwe [Anne?] Arents laten citeren om getuignis der waerheit te doen, Drieuws Iwema, Bonne Iwema, Michael Weijmers ter contra...
07-10-1667 Steffen Sijtjes hadde de E. Rekenmr. Sijto Iwema met consorten laeten anseggen om de jongste sententie tusschen haer en gangen te sien vollentrecken...
Dreewes IJwema ende Michael Wijmer in predicio comparerende seechten [?] dat sij met hem Steffen waeren veraccordeert, dat sij de eedt hem wegens sulcken [?] ontslaen, ende hem betaelen voor haer quota ende [marge] hij Michel [end marge] voor Bonne end [sup. scr] ... voor [end sup. scr] Gelte Wijbrants weduwe onder rede becomen recht.
Waer in partijen beidersijts als noch vredich waeren end' accorderenden, end is desen in actis getekent om te meugen strecken naer gebeuren [?]...
14-10-1667 Lubbe IJwema contra Dreeuwes, Bonne IJwema end Michael Wijmers...
21-10-1667 Lubbe IJwema contra Dreeuwes, Bonne IJwema, ende Michael Wijmers...
25-11-1667 Lubbe Iwema contra Dreeuwes, Bonne Iwema met Micheel Wijmers...
02-12-1667 Dreeuwes IJwema ende Micheel Wijmers hadden Lubbe IJwema ende sijn huisvrouw laeten anseggen elck poena 1 marck om een gerechtlijck inventarium over te geven van wijlen Harcko IJwema, end sijn overledene vrouw van alsodaenige goederen als sij op haer starfdach hebben naegelaeten, voor soo veel dat haer bekent mach wesen.
Verdaegde sechte dat hij geen besitter van 't starfhuis is gewest, edoch praesenteerde voor soo veel bekent end bewust daer van naer sijn beste kennisse end wetenschap inventarium over te geven mits dat de geend de [?] daer mede in starfhuisb waeren gewest, soo wel als hij van gelijcken sulden praesteren.
Replicando sechten clagers dat sij soo veel haer anging in 't sterfhuis niet waeren gewest, over sulcks ongeholden.
Verclaere voor recht dat de verdaegde volgens anneminge sijn inventarium als versocht sall overgegeven, dat selven sijn eisch op ... van ge... te doen, onvercortet...
02-12-1667 Lubbe IJwema hadde Dreeuwes IJwema Michael Wijmers end Bonne IJwema met consorten laeten citeren om specificatie in rechte te sien exhiberen...
20-01-1668 Michiel Wijmers hadde Luitijn Eijlers [?] laeten opseggen - 9 - matten Hoeijlandes...
20-01-1668 Harmen Hindrickx hadde (de rekenmr. IJwema ende) [doorgehaald] Michiel Wijmers laeten opseggen soo daenige landen als hij van hem in 't gebruick heeft mits betaelende de behuisinge plantagie, mis [?] ofte donge.
Verdaegde in judicio comparerende hadde daer niet tegen als allene sechte dat de behuisinge ofte de steen hem niet toe quam, ten waer hij sulcke conde bijbrengen, maer ter contrarie hem verdaegde volgens versegelinge.
Replicando versochte cleger copiam uit de brieff.
Verclaere voor recht end' accordere de versochte copiam.
Idem hadde de Rekenmr. Sijto Iwema laeten opseggen soo daenick landt als hij van hem in t gebruick heeft, mits betaelende de behuisinge, geboomte misse [?] ofte dong.
Verdaegde sechte d' opsegginge te praematuur al soo hij noch een jaer daer an hadde, volgens huir eerter [?].
Replicando versochte cleger dat d' Eigenaer selvest in judicio mochte compareren, om te sien off de saecke conde gevonden worden.
Verclaeren voor recht dat d'Eigenaer verdaegde hem naasten in judicio selvest sal compareren om de &staen worden te doen naer be[?]...
21-11-1670 Michiell Wijmers en Drewes Iwema contendeeren tegens de gedaagde Lubbe IJwema en zijn huisvrouw ten einde de selve geholden sullen wesen om pertenent staedt ende inventaris over te geven van w. Harcko IJwema en Antie Wessels nalaatenschap pena 2 marck, gedaagden susteneerde ongeholden te wesen desen voor de twedemaell te doen, angesien sij het selve hebben gedaen, ende het als noch bij de E. secret. Bruinnings is berustende. Heeft 't E.E. gerichte geordineert dat den secret. Brunings in gevolge sijn hant genomene inventaris van Harcke IJwema en Antie Wessels in rechte zal overlangen ten eijnde de quaestie hier over gemoveert, na lantrecht moge geworden gedecedeert...
02-10-1671 Idem laet Michiel Wijmars ende Bonne Iwema citeeren als booven, gedaegden versoecken liquidatie. Heeft E.E. gericht die saeck in commissie geweesen op dingsdach den 10den 8bris ten huise vande secretaris...
17-10-1671 Op heden den 17 8bris 1671 sijn voor mij ondergess. grietman van Vredewolt gecompareert d' E. Sijto Iwema ende Drewes Iwema, Michiel Wijmars en Bonne Iwema en verclaerden Michiel Wijmers beneffens Drewes Iwema te cavieren voor Maijke Iwema haer suster, en hebben respectieve vrinden gebuert ende ontfangen van haer mande heert landts int Nibert geleegen, een jaer renten voorde E. Sijto Iwema 57 gl. 5 st. de E. Michiel Wijmars vier en twintich car. gl. de Drewes Iwema eijntelijck ontfangen een jaer renten ter somma seeven en dartich car. gl. 17 st. ende het overschot van voorss. huier onder voorss. vrinden gedeelt ende ontfangen, ende blijven de samtlijck vrinden salffs recht en overcorde in alle haer recht en praetensien, soo sij teegenwoordich sijn hebben, in sonderheijt de E. Sijto ende Drewes Iwema volgens actie in dato den 5den 9bris 1666 ende den 22den maij 1669 respectievelijck vande H.H. luitenant ende hooftmannen gecommitteerden gepronuncieert ende geprobeert en sullen voorss. Sijto en Drewes Iwema haer achterstallige rinten ontfangen op aenstaende maij ingelijck d' E. Michiel Wijmaers bij onsteltenis van dien sal van de mande lande tot provijt van meergemelte vrinden tot betaelinge van hun respectieve competentien, vercoft worden en is tot versoeck dessen in actis geteeckent actum ut supra...
11-12-1671 Idem citeert Michiel Wijmers en Bonne Iwema gelijck Sijto Iwema. De gedaegden seggende dat sijn vrinden hem mochten vergoetsigen soo hij schade heeft geleeden wegens Enama landt. Impt. repl. dat dese questiose Enama heert, in d' mande bleeff ofte mochte blijven, versocht volgens scheidebrieff de schade dar van. Heeft E.E. gerichte d'saeck in commissie gelecht...
11-12-1671 Idem laet Michael Wijmers 21 leggen als Sijto ende Lubbe Iwema. Heeft E.E. gerichte desen saecken in commissie gelecht...
19-02-1672 Michiel Wijmaers laet de E. Sijto Iwema opseggen 100 daeller soe all sijn anpart van zall. Harcke Iwema kan compereren. Ged. per verbaelsedulle versocht 8 daegen uijtstal, verclaere voorrecht ende veraccordere d' versocht uijtstal... Transcripties door Klaas Bijsterveld en Menne Glas.
NB Zijn weduwe zet de procesgang voort en daarna neemt hun zoon Wymer Michiels het stokje over.

553. Menne Glas, Website, Rechtdagen. 26 februari 1672

Op deze rechtdag citeert Michiel Wijmers Sijte Iwema.
Op 11 november 1672 laat de weduwe van Michiel Wijmers Frerick Jans citeren.

Op 6 januari 1674 verschijnen Wijmer Michiels en Yte Michiels, beiden te Niebert (tekenen als Wimmer Mijchijels en Ede Mijchijels), mede voor hun moeder en zusters, als erfgenamen van hun vader zal. Michiel Wijmers, gewezen voormond over de minderjarigekinderen van zal. Hijlke Geerts (nl. Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes, de laatste thans gehuwd met Claes Tiaerdts). Zij zijn mede-erfgenaam van Geb Wijmers, onze bestemoeder, alsmede van Sepke en Lijntie Joukes, onze nichten. NB Zou Geb Wijmers een zus van Michiel Wymers zijn? Een bestemoeder is eigenlijk een grootmoeder. En wie zijn Hijlke Geerts met zijn kinderen Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes? En wie zijn Sepke en Lijntie Joukes?.

554. Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Ureterp Stemkohieren. 1640, 1698, 1728

1640 Allert Goijtses en Michiel Wijmers eijgenaars van een zathe.
1698 Jan Luitiens nomine uxoris voor de ene helfte
En Michiel Wijmers met sijn suster de andere helfte alsoo te samen eijgenaars van een sathe en stem.
1728 Luitien Jans en Engel Jans voor de eene helfte
En Reijner Michiels en Michiel Michiels voor de wederhelfte samen een sathe en stem, bruiker is Jelle Lenses. In 1698 en 1728 moet zijn gelijknamige kleinzoon bedoeld zijn.

555. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), Niebert, Archief De Boer. 18 februari 1648

Akte van verkoop door Michiel Wymers aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles e.l. van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen aandeel in een heerd land te Niebert, waarvan de andere aandelen toebehoren aan Dato Iwema en aan kopers voor 1150 daelter, 18 februari 1648. Verzameling familiepapieren Joh. de Boer, Niebert nr 7.

556. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. 1645

Michiel Wijmers is naastligger bij een verkoop te Ureterp in 1645 en 1646 (inv.nr. Q 7, fol. 40 en fol. 203).

Metse Sijgers en Wijts Wijbedr., ehel., zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Datedr., echtelieden te Niebert (inv.nr. X 8, fol. 457, 14 mei 1649).

Michiel Wijmers int Nijebirt protesteert tegen een verkoop door Metse Sijgers c.s. (inv.nr. Q 8, fol. 209, 20 febr. 1651).

Jacob Goijtses en Bottie Egberts, ehel., Sijgerwolt kopen land, de Coldenbergh genaamd, van Girbe Broers en zijn kinderen die dat kochten van Aijsse Wijbes en Sijouck Eblesdr., ehel. te Wijnjeterp; naastligger is Michiel Wijmerts (inv.n. Q 8, fol. 313, 18 sept. 1651).

Eebele Sijbes en Saeck Gerbens, ehel. te Ureterp, zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Datedr., ehel. te Nijeberd (inv.nr. X 7, fol. 86, 21 febr. 1652, registr. 12 jan. 1653).

Sijtse Metses en Antie Jelledr., ehel. te Ureterp, zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Date Euma te Nieubert in Groningerland (..., akte 13 dec. 1653, reg. 17 jan. 1654).

Michiel Wijmers en Engelcke Evema, ehel. te Nijbert, kopen heijde te Sijgerswoude van Aijsse Wijbes en zijn vrouw (inv.nr. Q 9, fol. 500, 8 nov. 1655).

Michiel Wijmers uit de Groninger Ommelanden, so niet hier wonende dan toch geregeld bij familie verkerende schonk op 28 nov. 1661 aan de rechte armen van de mennonieten gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes tot Ureterp de ware eigendom van zekere 5 maden hooiland in 't Craanland in de Grietenij van Smallingerland gelegen (Smallingerland, pag. 403).

Sijtse Fockes Fopma cum uxore kopen leijen en heijdvelt, de Coldenborch te Sijgerwoude; daartegen protesteert Michiel Wijmers int Nijebirt (Q 12, fol. 448, 23 mei 1665).

Wijmer Michiels int Old-birt en Jan Luitsens cum uxore tot Roden, mede-erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers cum uxore en de verdere erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers verkopen bezittingen te Ureterp en Siegerswoude (inv.nr. A 15, fol. 533, 1685).

557. Aikema Archief, 487 - 10. 26 september 1655

... kerckvoogeden te saemen vant caspell te Olldebert, de welcke beleden ende bekenden in qualito voors:, dat sij ... an Michiell Wijmers ende Engeltijen Iwema echte Luijden, ofte des selfe arfgen: een stuck veen en gront ... groot ses roedes ..., waer an Sijbrant Wijbrants arfgen: te noorden ..., ten oosten de cooper selve, te suijden de welgeboorne heer van Nijenoort gruppell ende ten westen die arfgen: van wijlen Campe Wijtsema naest geswettet sijn... Transcriptie door Menne Glas.

558. Menne Glas, Website, 26 september 1655

Michiell Wijmers en Engeltijen Iwema kopen op 26 sep. 1655 van de kerkvoogden van Tolbert een stukje veen en grond van 6 roeden, waar zij zelf ten oosten aan grenzen.
Ook kopen zij op 23 jan. 1672 "ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen", wederom grenzen zij zelf ten oosten daaraan.

559. Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Smallingerland Gemeentearchief. 25 april 1656

o.a. Michiel Wymers en Alle Goijties ondertekenen een overeenkomst over de vaart in Ureterp.

560. Coendersborg Archief, 118 - 21a. 18 januari 1668

In een lijst van grondeigenaren in de Westerkluft in 't Oldebert (1681-1690) spelen het Huis van Neyenoorth en de Hr. Auwema de belangrijkste rol. Michiel Wymers komt drie keer voor (1 keer met het jaartal 1686). Twee keer heeft hij ook Reght van Zijll- en Buur-Reght. Een keer is hij Meyer en gebruiker. Van oudsher heetten twee van deze plaatsen 'Ooster Boccuma' en 'Wisse Dates'.
In deze lijsten komen verder nog voor: Wymer Michiels (Wester Boccuma), Berent Iwema, Drewes Iwema, Bonne Iwema en Haatje Pebes.

561. Leuringh Archief, Tn 546 Inv 94. 23 december 1672

Lubbartus Stullinga, wegen die hoogh. gebooren J. heer van Nijenoort.
Grietman van Vredewolt, doe cont ende betuijge met desen openen versegelden brieve, dat parsoelijck voor mij sijn gecompareert ende eerschenen, Drewes Iwema voormondt, Andries Binderts sibbe, ende Harmen Sijbrants vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema drie minderjarige weeskinderen, in echte geprocureert bij Eetie Binderts, met naemen Goijtie, Grietien en Antien Iwema; noch compareerde voor mij Haetie Phebens voormont, Lubbe Iwema sibbe en Eijsse Leucken vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema voorzoon; Dato Iwema genaemt, in echte geprocureert bij Grietien Phebens. Al welcke voormonders en voeghden beneffens de weduwe van Bonne Iwema Eetie Binderts verclaerden voor mij opgemelt, volgens voorgaende vercoping, ten overstaen van 't E.E. Gerichte Vredewolt, bij strijckgelt de 23 Januari anno Duisentseshonderttwee entseventig volgent Antijchrusen bij wijlen sijn leeven hadde verkoft an die E. Michiel Wijmers en Engeltien Iwema echte luijden ofte haer arfgen: ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen, ten oosten den coper selve, ten zuijden de heer van Nijenoorts Gruppel, ten westen Sijbrant Wijbrants Arffgenamen, met een vrije menninge der torff langes 't lege veen ende voorts op't Snijder Landt tot an die heerd noch beswaert met mennen op Auwius [?] wegh als die beurt op die plaatse valt. Dit also verkoft voor een soma van penningen de welcke die vercooper bekenden den eersten met den laesten penning sij te dancke voldaen ende betaelt. Stellende daerom den cooper in den volcomende possesende ...eren eigendom, omme mit den verkofte veen toe moegen doen ende laten all een jegelijck met sijn eigen geoirloft is, neemen noch vercoper aen 't vercofte vrij te willen leveren etc (...) ..., tot meerder securiteit is voor mij Grietman opgemelt gecompareert Wijmer Michiels, en laet hem in als eijgen schuldige borge... Transcriptie door Menne Glas.

562. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Nedergerecht Kollumerland
Archiefnummer 13-23, inv 18, akte 1741.

563. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04).

564. Klaas Bijsterveld, Groningen, Notities (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. Schatting geboorte vr 1640: Vergelijk dopen Tolbert: d.d. 19-03-1680 Ebeltje Miechiels bejaarde.

565. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 87. 1673-1680.

566. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 82. 6 april 1674, 18 mei 1674. Transcriptie: Klaas Bijsterveld.

567. Administratie van de Kerk te Tolbert (Lewe 547 - 504), p 71 e.v. 1690. Transcriptie: Menne Glas.

568. Grafsteeninscripties, Burum. 14 juni 1654. Zou kunnen...

569. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 926, p 143.

570. Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 82 blad 1.

571. Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 143 t/m 145. 21 juni 1622

Een rechterlijke uitspraak over de erfenis van wijlen Baeuck Claesdr., de vrouw van Rompt Baeuckes, en dochter van Thee Roeleffs en volle zuster van Lyuwe Claes.

572. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.745.

573. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 201, No 191. Theke Roeleffs.

574. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 530. 1640.

575. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 31 mei 1653 en 2 mei 1660.

576. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698.

577. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1698.

578. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1640.

579. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 201.

580. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 40.

581. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973).

582. Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Hier wordt gesteld dat de vader van Rinse Johannes Johannes Rinses is (en niet Johannes Jeppes), geboren in 1616 en overleden op 12-2-1649 op de State Klein Bosch te Kollum. Als deze lijn gevolgd wordt, dan zou deze Johannes Rinses de zoon zijn van Rinse Johannes Sjoerdema, overleden 15-12-1627 op de Sjoerdema State. Deze is de zoon van Johannes Rompts Riddersma en Trijntje Harmens Cleveringa. Johannes Rompts Riddersma is de zoon van Rompt Wigers Rosema (ook wel: Eysma/Aeysma/Hommersma/Hummersma). Helaas wordt hiervoor geen bron vermeld. Nader te onderzoeken.

583. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 116.

584. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

585. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 160.

586. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

587. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B17 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

588. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B12 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

589. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

590. Rechterlijke Archieven Groningen, Hoge Justitiekamer: 682 fol 266.

591. Dirk J. van Ham, Dit processtuk ontdekt door E. H. van Straten, Gruoninga 2008 p. 200 brengt aan het licht, dat Anna Coornelis, vrouw van Jan Jacobs, lb. in Schilligeham, dochter is van de weduwe Alijt in Alinghuizen. Haar oom Goe Jacobs woonde op Smeersum te Warffum.

592. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis.

593. D.J. van Ham, Groningiana, Zijlvest Schilligeham.

594. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, overlijdensregister van Garnwerd en Oostum 1624-1651.

595. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3 ). 1632. NB Volgens Ubbens (Gruoninga 2004) had Cornelis Jansen de 46 grazen te Garnwerd in 1619 overgenomen van Onne Jacobs.
Gezien zijn eigen patroniem Jansen, was dit niet zijn vader. Toch komt de naam Onne enkele malen voor in zijn nageslacht.

596. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, K.H. van Straten, p 50.

597. Sebo Abels, Doopsgezinde families in het Oldambt, p 637-639.

598. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50.

599. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50 en 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.

600. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50 R.A. IIIx 35, fol. 29.

601. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.

602. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. III y, 15-11-1695 en 9-4-1699.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar