Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  12de Generatie  Volgende
2056. Duirt Tammens 688 werd geboren in 1610 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

Mogelijk is een voorvader van Duirt Tammens de man die voorkomt in het Schotregister 1540 voor Vredewoldt. Daarin staat een Duert Tammens met 49 grazen op Die Leghe meeden.

Feiten

Hij was landbouwer op de Monnikedijk te Hoogemeeden, Aduard.

In 1632 was hij Provinciemeijer te Aduard. 748 "... Duirt Tammens en Lijsebeth gebr: 28 gra: leeg landt
Ao:1648 Sibge Wijbrants en Geertie
Ao:1652 Pieter Eckens en Aaltie
Ao:1660 Claas Stoerwolt en Aaltien
Ao:1668 Jan Hindrix en Coopjen
Ao:1687 de kinderen
Ao:1694 Menso Annes en Trijne".

Duirt trouwde met Lijsebeth.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tamme Duirts werd geboren in Lagemeeden, Aduard en is overleden op 04-03-1668 in Zuidhorn. Tamme trouwde met Peterke Jansen, dochter van Jan Joannis en NN, op 04-05-1662 in Zuidhorn. Peterke werd geboren in Zuidhorn.

         ii.  Aechtijem Duirts werd gedoopt op 01-01-1627 in Aduard.

1028     iii.  Jacob Duijrts (geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard). Jacob trouwde met Riemke Roelfs, dochter van Roeleff Tijmens en Nieske Eisses, op 22-09-1661 in Zuidhorn. Riemke werd geboren in Zuidhorn. Riemke was ook bekend als Remke Roleffs.


2057. Lijsebeth .

Lijsebeth trouwde met Duirt Tammens.688 Duirt werd geboren in 1610 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

2058. Roeleff Tijmens is overleden vr 26-03-1671.

Notitie bij het onderzoek:
Zou hij nogmaals hertrouwd zijn te Aduard 3-5-1705, met Auke Tonnis?

Feiten

Tussen 1631 en 1662 was hij Provinciemeijer en landbouwer te Aduard. 749
"... Roelef Timens en Rienke gebr: 13 gra: Ga landt op de oost zijde van de togt. Item 2 1/2 gra: Ga landt dat nog te soeken is, en 35 gra: hoog landt
Ao:1638 Roelef Tijmens getr: an Nieske
Ao:1662 de kinderen
Ao:1668 Eijsse Pieters ende Tillie weder
1682 getr: an Claas Claassen Pabema".

SA 726 Wijzigingen Provinciemeijers:

*Roeloff Tijmens thot Suidthorm Provintie Meijer van 50 grasen Adewerder Landen en getrout an ener mit nhamen Riemke is geconsenteert dat desselffs nhame mede tho boecke geteeckent sall worden. Onder voldoeninghe van de Provintiale Resolutie Actum Groningen den 19 feb: ao 1631

*Roeleff Tijmens toe Suijthorm provincie meijer van 50 grasen behuijsde landen, nu weder getrout sijnde aen Niesien Eissens, ende daer van versoeckende die te boeck teickeninge van derselver name. **Is 't selve accordeert.
Actum den 24 xbris ao 1638

Roeleff trouwde met Riemke Iwema,750 dochter van Jacob Abels Iwema 751 en NN Rijckerts, op 12-04-1629 in Zuidhorn.

Roeleff trouwde vervolgens met Nieske Eisses op 30-04-1637 in Zuidhorn. Nieske werd geboren in Langeweer, Aduard.

Kinderen uit dit huwelijk:

1029       i.  Riemke Roelfs (geboren in Zuidhorn). Riemke trouwde met Jacob Reinders, zoon van Reiner Jansen, op 29-04-1660 in Zuidhorn. Jacob is overleden vr 02-06-1661. Riemke trouwde vervolgens met Jacob Duijrts, zoon van Duirt Tammens 688 en Lijsebeth, op 22-09-1661 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1635 in Monnikedijk, Hoogemeeden, Aduard.

         ii.  Greetije Roelfs Iwema werd geboren in Zuidhorn. Greetije trouwde met Doeije Elles, zoon van Elle Cornelis 752 en NN, op 26-03-1671 in Zuidhorn. Doeije werd geboren in Saaksum.


2059. Nieske Eisses, dochter van Eijsse Tammes, werd geboren in Langeweer, Aduard.

Nieske trouwde met Roeleff Tijmens op 30-04-1637 in Zuidhorn. Roeleff is overleden vr 26-03-1671.

2068. Roucke Oeges werd geboren circa 1610. Roucke was ook bekend als Roucke Uges.

Feiten

Hij was in 1645 lidmaat te Grijpskerk. Ook in Niezijl is ca 1651 een vermelding: "Rouke Uges en Renske Hotses sijn huisvrouwe".

Roucke trouwde met Reyns Hoytses. Reyns werd geboren circa 1610. Reyns was ook bekend als Rinske Hotses, Rintske Hotsesdr, en Renske Hotzes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Oege Roukes werd geboren in Niezijl. Oege trouwde met Anje Feickes, dochter van Feijcke Eelckes 753 en Brechte Janssen, op 08-11-1668 in Niezijl. Anje werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 19-11-1637 in Doezum. Anje was ook bekend als Annije Doeckes, Anna Feickes, en Antje Feickes.

1034      ii.  Hoytse Rouckes (gedoopt op 09-08-1635 in Sneek (Fr)). Hoytse trouwde met Dieuwke Clasen op 10-08-1663 in Niezijl. Dieuwke werd geboren circa 1640 in Niezijl.
2069. Reyns Hoytses werd geboren circa 1610. Reyns was ook bekend als Rinske Hotses, Rintske Hotsesdr, en Renske Hotzes.

Dus, via haar komt mijn eigen doopnaam tevoorschijn: Hotze.

Notitie bij het onderzoek:
De naam Hotze komt vrijwel zeker uit Friesland. Er kwamen meer Hotzes uit Friesland om in Groningen te trouwen:
Zuidhorn 1626: Rumpke of Romke Hotzes uit Sneek,
Grijpskerk 1633: Antie Hotzes uit Witmarsum,
Groningen 1650: Hotze Hotzes uit SurhuisterveenIs het toeval dat er op 28-3-1614 een echtpaar bestaat met deze namen:
Hotze Mercks X Reijnsck Reins, te Greonterp? Ze staan in Wymbritseradeel in een schuldbekentenis als schuldeisers.
Zie de voetnoot met de bron.

Ook in Wymbritseradeel: Hotze Fetses uit Niezijl. Of is het Nieuwe Zijl te Oosthem? Getrouwd met Jets Seerps te Oosthem. Een van de honderden kopers van boelgoed (bij veilingen?) op 14-4-1601, 22-3-1605.
Later in Groningen trouwt er op 24.10.1688 een Hoite Fetzes van "Drijls" met Trijns Frericks van "Molqueren", wed. v. Roelof Johannis.

In Sneek trouwt nog 2x een Rinske Hotzes (1659 en 1670), maar dan wordt er daarna ook nog gedoopt en dat lijkt me wat te veel gevraagd voor een vrouw uit ca 1610...

Feiten

Zij was in 1645 lidmaat te Grijpskerk. Ook in Niezijl is een vermelding, omstreeks 1651: Rouke Uges en
Renske Hotses sijn huisvrouwe.

Reyns trouwde met Roucke Oeges. Roucke werd geboren circa 1610. Roucke was ook bekend als Roucke Uges.

2076. Reinder Feickes, zoon van Feike Douwes en Imk Reinders, werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Gezien de namen in voogdij-akten e.d. is hij verwant met de Siccama's.

Feiten

Hij woonde te Gerkesklooster (Fr). "... Afkomstig uit Gerkesklooster, wonende aldaar en te 't Dorp onder Doezum".

In 1664 was hij landbouwer.

Hij bezat op 07-05-1664 "twee graesen lants" te Doezum. "twee graesen lants onvoerscheiden in de heerd so hy nu gebruicket".

Erfscheiding: 19-09-1666, Kollumerland (Fr). 756
Mr. Focke Bonnes Smidt, woonachtig te Burum curator calculi
Reijner Feijckes, woonachtig te Doesum curator calculi;
Op verzoek van Luwe Elses Siccama weeskind en zijn minderjarige broers en zusters;
Wijlen Aelse Jansen Siccama, vader;
Bauckien Pietersdr, moeder;
Rekening van Niclaes [Claes] Doenga secr. van Oostdongeradeel, voormomber en
Harcke Siccama, woonachtig te Zuidhorn, voormomber.

Erfscheiding: 29-03-1671, Kollumerland (Fr). 757
Reijner Feijckes, woonachtig op 't Dorp in Groningerland, curator calculi;
Op verzoek van Jan Elsis oud 19 jaar, weeskind en
Trijntie Elsis oud 14 jaar, weeskind;
Pijtter Elsis, weeskind;
Attie Elsis, weeskind;
Luwe Elsis (allen Siccama's);
Rekening van Heere Doenga secretaris, voormomber en
Harcke Siccama overleden voormomber, zijn weduwe.

Reinder trouwde met Greetien Jans op 22-02-1657 in Grootegast. Greetien werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.

Notitie bij het huwelijk: Reiner Feickes, van Gerkesklooster & Greetien Jansens, van 't Dorp.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 08-02-1657 te Grootegast en Doezum. Met attestatie naar Gerkesklooster op 18-06-1658

Kind uit dit huwelijk:

1038       i.  Feicke Reinders (geboren in Grootegast - overleden vr 20-03-1694 in Gerkesklooster (Fr)). Feicke trouwde met Himtien Roelefs, dochter van Roelof Wolters en Saapke Jans, op 19-03-1682 in Grootegast. Himtien werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 12-08-1660 in Grootegast en is overleden vr 20-03-1694. Himtien was ook bekend als Hempkjen en Hemtien.


2077. Greetien Jans werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.

Greetien trouwde met Reinder Feickes op 22-02-1657 in Grootegast. Reinder werd geboren in Gerkesklooster (Fr).

2078. Roelof Wolters werd geboren in Doezum.

Notitie bij de geboorte: De Eest

Feiten

Hij woonde op de Ees te Doezum. Hier kocht hij land in 1663 en 1664.

Roelof trouwde met Saapke Jans vr 1658. Saapke is overleden vr 1667. Saapke was ook bekend als Haapke Jans.

Kind uit dit huwelijk:

1039       i.  Himtien Roelefs (gedoopt op 12-08-1660, geboren in Doezum - overleden vr 20-03-1694). Himtien trouwde met Feicke Reinders, zoon van Reinder Feickes en Greetien Jans, op 19-03-1682 in Grootegast. Feicke werd geboren in Grootegast en is overleden vr 20-03-1694 in Gerkesklooster (Fr).

Roelof trouwde vervolgens met Antie Harmens op 24-11-1667 in Grootegast. Antie werd geboren in Sebaldeburen en is overleden vr 1682.

Roelof trouwde vervolgens met Hille Jansen op 26-11-1682 in Doezum.


2079. Saapke Jans is overleden vr 1667. Saapke was ook bekend als Haapke Jans.

Saapke trouwde met Roelof Wolters vr 1658. Roelof werd geboren in Doezum.

2096. IJwe Haijes werd geboren in Oldekerk.

IJwe trouwde met Hindrikjen Bijwes op 07-02-1641 in Zuidhorn.

Notitie bij het huwelijk: Is dit de vader van Julle IJwes?

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eedtje Iwes is overleden op 02-02-1707 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Eedtje was ook bekend als Jitjen Iwes. Eedtje trouwde met Pieter Hindriks vr 1672. Pieter is overleden vr 11-11-1703. Eedtje trouwde vervolgens met Geert Jansen op 11-11-1703 in Niekerk. Geert is overleden vr 30-08-1705. Eedtje trouwde vervolgens met Klaas Jansen op 20-09-1705 in Niekerk, Oldekerk en Faan. Klaas werd geboren in Noordhorn. Klaas was ook bekend als Claas Jans.

1048      ii.  Julle IJwes (geboren omstreeks 1650 in Oldekerk - overleden op 17-05-1699 in Oldekerk). Julle trouwde met Eedtje Michiels, dochter van Michiel Wijmers en Engeltje Iwema, op 17-12-1671 in Sebaldeburen. Eedtje werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en is overleden op 26-11-1703 in Oldekerk ongeveer 53 jaar oud.


2097. Hindrikjen Bijwes .

Hindrikjen trouwde met Menno Bartels vr 07-02-1641. Menno is overleden vr 07-02-1641.

Hindrikjen trouwde vervolgens met IJwe Haijes op 07-02-1641 in Zuidhorn. IJwe werd geboren in Oldekerk.


2098. Michiel Wijmers, zoon van Wijmer Michiels 758 en Sijbrigt Iwema,759 werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.760

Notitie bij het overlijden:
Er is iets vreemds met de overlijdensdatum. Uit het volgende fragment lijkt hij gestorven te zijn tussen 26 februari en 11 november 1672: "... 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren...", terwijl in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe al vanaf 1670 wordt genoemd.

Michiel Wymers is waarschijnlijk in Friesland geboren. "... Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers op 24 april 1628 genoemd als erfgenaam van Wijmer Michiels, [die overleed in Ureterp]. Evenzo wordt op 13 maart 1634 genoemd Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels, en wordt Michiel Wijmers als zoon en erfgenaam van wijlen Wijlmer Michiels te Ureterp op 22 sept. 1636 gedaagd door Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andries dr. de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries hun overleden vader".

Michiel Wymers speelde zijn hele leven een centrale rol in vele juridische kwesties over onroerend goed, leningen, voogdij- en erfkwesties met de familie Iwema. Zijn handtekening staat in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert in 1647, 1649, 1657, 1669, 1670.
Zijn moeder Sijbrigt Iwema was waarschijnlijk een zus van zijn schoonvader Dato Iwema de Oude.

Notitie bij het onderzoek:
In Oostermeer is een Gjolt Michiels x Fokje Minses met kinderen Michiel en Wymer. De laatste is getrouwd met Trijntje Johannes.

Feiten

Hij was meijer op Ooster Boccuma te Tolbert.

Hij gebruikte tussen 1640 en 1672 in Friesland en Groningen. 762
De eerste vermelding komt van Ureterp, waar hij in 1640 met Allert Goijtses eijgenaar was van een zathe. Michiel Wijmers verkocht op 18 februari 1648 zijn, van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen, aandeel in een heerd land te Niebert voor 1150 daalder aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles, de andere aandelen behoorden toe aan Dato Iwema en aan kopers. Op 8 november 1655 kochten Michiel Wijmers en Engelcke Evema, ehel. te Nijbert, heijde te Sijgerswoude van Aijsse Wijbes en zijn vrouw.
"... Michiel Wijmers uit de Groninger Ommelanden, so niet hier wonende dan toch geregeld bij familie verkerende schonk op 28 november 1661 aan de rechte armen van de mennonieten gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes tot Ureterp de ware eigendom van zekere 5 maden hooiland in 't Craanland in de Grietenij van Smallingerland gelegen".
"... Michiell Wijmers en Engeltijen Iwema" kopen op 26 september 1655 van de kerkvoogden van Tolbert een stukje veen en grond van 6 roeden, waaraan zij zelf ten oosten grenzen. Ook kopen zij op 23 jan. 1672 "ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen", wederom grenzen zij zelf ten oosten daaraan.
In 1685 verkopen de erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers de bezittingen te Ureterp en Siegerswoude.
Zie de voetnoten voor uitgebreidere citaten.

Hij woonde in 1656 te Kollum (Fr).

Hij was 1661-1672 te Vredewold betrokken bij een rechtszaak. 763
Michiel Wymers
komt van 1661 tot zijn dood in 1672 erg vaak voor in de processtukken van Vredewold. Hij komt daar voornamelijk de Iwema's tegen, maar ook Jantien Bandring (1661), Hatie Pebes (1661), Ile Bausema (1664), Stoffer Sytses (1664), Anne Arents en Egbert Claesen (1666), Gelte Wijbrants (1666), Thomas Rotjes (1667), Luitijn Eijlers (1668), Harmen Hindrickx (1668).
Zie de voetnoten voor uitgebreide citaten.

Erfscheiding: 08-08-1662, Kollumerland (Fr). 764 Michiel Wijmers, woonachtig te Kollum, maakt in 1656 een testament op, dat in 1663 vastgelegd wordt door het Hof van Friesland. Op 8-8-1662 is sprake van een inventarisatie van de goederen van Geb Wijmers, weduwe van Poppe Sjoerds.
Michiel Wijmers, woonachtig te Nijbert, curator bij testament d.d. 5 febr 1656;
Pieter Johannes lakenkoper, woonachtig te Kollum, curator;
w: Joucke Hijlckes, vader;
Jan Jouckes, weeskind;
Jepcke Jouckes, weeskind;
Leijntie Jouckesdr, weeskind;
w: Geb Wijmers, weduwe, grootmoeder en erflaatster;
w: Poppe Sioerdts
, grootvader.

Michiel trouwde met Engeltje Iwema in 1645. Engeltje werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690765 ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

1049       i.  Eedtje Michiels (geboren omstreeks 1650 in Niebert - overleden op 26-11-1703 in Oldekerk). Eedtje trouwde met Julle IJwes,577 zoon van IJwe Haijes en Hindrikjen Bijwes, op 17-12-1671 in Sebaldeburen. Julle werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en is overleden op 17-05-1699 in Oldekerk ongeveer 49 jaar oud.

         ii.  Wijmer Michiels werd geboren circa 1650. Wijmer trouwde met Tettie Alles, dochter van Alle Ubeles 766 en Sytske Wisses,767 vr 1676. Tettie werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1675.765 Wijmer trouwde vervolgens met Renske Harmens op 20-02-1676 in Tolbert. Renske werd geboren in Tolbert.

        iii.  Ebeltje Michiels werd geboren circa 1656768 en is overleden na 1681. Ebeltje trouwde met Haetje Pebes,769 zoon van Phaebe Haetjes 770 en Jantien Luitiens Bandringa,771 vr 1660. Haetje werd geboren vr 1640772 en is overleden vr 1-1681.773 Haetje was ook bekend als Haetje Phebes. Ebeltje trouwde vervolgens met Claas Menkes 774 op 09-01-1681 in Tolbert. Claas werd geboren circa 1651 in Oldekerk. Claas was ook bekend als Jan Claas Menkes.775

         iv.  Sijbrechien Michiels werd geboren circa 1671 in Tolbert en is overleden na 16-02-1728. Sijbrechien trouwde met Jelle Iwema.,776 zoon van Sijto Iwema en Geertruit Alles. Jelle werd geboren circa 1650777 en is overleden op 20-05-1721 in Niebert ongeveer 71 jaar oud.

          v.  Tetien Michiels. Tetien trouwde met Ewe Jans.

         vi.  Ede Michiels Iwema is overleden na 1685. Ede was ook bekend als IJte Iwema. Ede trouwde met NN.


2099. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema, de Oude en Auke Goities, werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690765 ongeveer 65 jaar oud.

Feiten

Rechtszaak: 778 De weduwe van Michiel Wymers voert, net als haar overleden man, verschillende processen om geldbedragen op:
20-01-1673 tegen Jan Lubbens
03-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
10-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
25-11-1678 tegen Haye Lues weduwe [Knotte?] en tegen Jan Lubben
20-01-1679 tegen Jan Hindricks
27-01-1679 tegen Jan Lubbes en tegen Haye Lues weduwe
19-05-1679 tegen Harm Harms
Hierna zet hun zoon Wymer Michiels de traditie voort...

Geldzaken: 779 6 april 1674 en 18 mei 1674: "... Ter instantie van Michiel Wijmers weduwe wort de beschrijvinge ende verkopinge van Derck Hendrickz behuisinge geaccordeert, ter oorsaecke de man in de Bisschopsche invasie is verstorven ende nemant des selves goederen bekummt".
1690: "... T restant van 't kerkeveen door de erfgenamen van Engeltjen Iwema wed. van Micheel Wijmers betaalt, is ontvangen ter summa 55-14-4".

Engeltje trouwde met Michiel Wijmers in 1645. Michiel werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.760


2100. Rompt Bauckes Sybema, zoon van Baucke Hayes Idema en Auck Rompts Rosema,780 werd geboren circa 1596, is overleden op 14-06-1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 08-07-1654 in Burum (Fr).781 Rompt was ook bekend als Rompt Bauckes Eysma.

Notitie bij het graf:
"Anno 1654 den 8 iuly is in den heere gerust den eer[same]n Rompt Bauckes olt ... Iaer en leit alhier begraven. RB".
Zijn grafsteen is dezelfde als die van Gerrit Baukes (1676-1725)...

Feiten

Inschrijving Nedergerechten: 13-06-1644, in Kollumerland (Fr).
Jacob Rosema, ontvanger, curator bij de weeskinderen
Jeldert Hayes (15) en Auckien Hayes.
Baudius Haianides (Baucke Hayes) assisteert.
Twee andere curatoren:
Rompt Bauckes en
Rompt Tammes.

Rompt trouwde met Baeuckien Claesdr. Dooijinga,782 dochter van Claes Jacobs Donga 783 en Thee Roeloffsdr,784 vr 1621. Baeuckien werd geboren in 1600 en is overleden vr 21-11-1621 in Burum (Fr).

Rompt trouwde vervolgens met Jetscke Jilderts, van Rosema. Jetscke werd geboren op 07-02-1618 in Sebaldeburen en is overleden op 21-08-1661 in Wolvega (Fr)785 op 43-jarige leeftijd. Jetscke was ook bekend als Jetscke Rosema.

Kinderen uit dit huwelijk:

1097       i.  Auckien Rompts Sybema (overleden vr 06-09-1671 in Burum (Fr)). Auckien trouwde met Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Wybets Haijema en Grietie Taeckes, circa 1657 in Burum (Fr). Wybet werd geboren omstreeks 1622 en is overleden vr 24-03-1665 in Burum (Fr). Auckien trouwde vervolgens met Jan Foppes vr 03-04-1665.

1050      ii.  Baucke Rompts Sybema (geboren circa 1640 in Burum (Fr) - overleden vr 1717 in Visvliet). Baucke trouwde met Grietje Cornelis.


2101. Jetscke Jilderts, van Rosema, dochter van Jildert Rompts, van Rosema 786 en Anna Wigers Botma,787 werd geboren op 07-02-1618 in Sebaldeburen en is overleden op 21-08-1661 in Wolvega (Fr)785 op 43-jarige leeftijd. Jetscke was ook bekend als Jetscke Rosema.

Notitie bij het graf: Inscriptie: "... JETSKIAE VAN ROSEMA CESNINGIS? ... SCHELTO AB AITSEMAS SECR. VAN WESTSTELLINGWERF NATAE 7 FEBR. 1618 DENATAE 21 AUG 1661."

Jetscke trouwde met Rompt Bauckes Sybema. Rompt werd geboren circa 1596, is overleden op 14-06-1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 08-07-1654 in Burum (Fr).781 Rompt was ook bekend als Rompt Bauckes Eysma.

Jetscke trouwde vervolgens met Schelte Julius van Aitzema, zoon van Julius van Aitzema en Anna von Meusenhol, in 1640 in Kollum (Fr). Schelte werd geboren in 1615 en is overleden in 1671 op 56-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Volgens "Friezen uit vroeger eeuwen" is hun huwelijk niet zeker; ze staan samen op een grafsteen in de kerk van Wolvega.

Feiten

Hij was Grietenijsecretaris en advocaat te Weststellingwerf (Fr).


2110. Hessel Idses, van Banga, zoon van Ids Hessels en Antje Pieters, werd geboren circa 1640 in Hantumhuizen (Fr). Hessel was ook bekend als Hessel Eedtses en Hessel Eetes.

Notitie bij het onderzoek: Drie van zijn broers zijn terug te vinden met de achternaam Banga.

Feiten

Authorisatie: 08-05-1665, Oostdongeradeel (Fr).
De fiscaal ambtshalve zoekende zijnde
Welmoedt Jans kind;
Hessel Eetes curator.
(Het lijkt hier om een kind van Welmoed Jans te gaan, niet om Welmoed Jans als kind.)

Hij was op 02-08-1685 lidmaat te Hantumhuizen (Fr).
Op 2 augustus 1685 ingekomen van Nes.
Hessel Tekes wonende te Hantumhuizen.

Hessel trouwde met Welmoed Jans op 28-02-1664 in Hantumhuizen (Fr). Welmoed werd geboren in Hantumhuizen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ydge Hessels werd gedoopt op 16-04-1665 in Hantumhuizen (Fr). Ydge trouwde met Tijmen Jansen op 18-04-1686 in Hantum (Fr). Tijmen is overleden vr 08-10-1707 in Aalsum (Fr). Ydge trouwde vervolgens met Auke Fransen.

         ii.  Ids Hessels werd geboren in Hantumeruitburen (Fr) en werd gedoopt op 08-03-1668 in Hantumhuizen (Fr). Ids was ook bekend als Eedts Hessels. Ids trouwde met Trijntje Jans, dochter van Jan. Ids trouwde vervolgens met Rixtje Jans, dochter van Jan Idses Banga en Trijntje Teunis.

1055     iii.  Grietje Hessels (gedoopt op 04-06-1671, geboren in Bierumerterp (Fr) - overleden vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr)). Grietje trouwde met Hessel Clases. Hessel werd geboren circa 1670 en is overleden vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr).

         iv.  Antje Hessels werd gedoopt op 22-03-1674 in Hantumhuizen (Fr).

          v.  Aeltie Hessels werd gedoopt op 16-09-1677 in Hantum (Fr). Aeltie trouwde met Gerrijt Wytses. Gerrijt is overleden vr 06-08-1714. Aeltie trouwde vervolgens met Harmanus Harmanni.

         vi.  Jan Hessels werd gedoopt op 01-06-1679 in Hantumhuizen (Fr).

        vii.  Trijntje Hessels werd gedoopt op 26-12-1680 in Hantum (Fr). Trijntje trouwde met Hendrik Everts. Hendrik is overleden vr 27-03-1719.

       viii.  Janke Hessels werd gedoopt op 24-05-1685 in Hantumhuizen (Fr). Janke trouwde met Hessel Freerks.


2111. Welmoed Jans werd geboren in Hantumhuizen (Fr).

Feiten

Zij was op 24-07-1681 lidmaat op belijdenis te Hantumeruitburen (Fr).
Op 24 juli 1681 belijdenis;
Op 1 mei 1684 vertrokken naar Nes.

Hessel Eelses woont te Hantumeruitburen.

Zij was op 02-08-1685 lidmaat te Hantumhuizen (Fr).
Op 2 augustus 1685 ingekomen van Nes.
Hessel Tekes wonende te Hantumhuizen.

Welmoed trouwde met Hessel Idses, van Banga op 28-02-1664 in Hantumhuizen (Fr). Hessel werd geboren circa 1640 in Hantumhuizen (Fr). Hessel was ook bekend als Hessel Eedtses en Hessel Eetes.

2168. Wobbe Fockes werd geboren circa 1625 en werd gedoopt op 03-12-1652 in Grootegast. Wobbe was ook bekend als Wobbe Fockes Wobbema.

Notitie bij het onderzoek:
Wobbe Fockes & Wijbrich Arents worden door P. Luinstra (1982) gehanteerd als ouders van Derck Wobbes. Voorlopig houd ik dit aan, want er is nog veel uit te zoeken:

Op 3-12-1652 wordt een volwassen Wobbe Fockes gedoopt.
Op 13-3-1653 doet een Wobbe Fockes geloofsbelijdenis. Dat is een half jaar na de belijdenis van Wijbrich Arents.

Tussen 1629 en 1645 lijken er in Grootegast wel 5 Wobbes Fockes te zijn, vandaar mogelijk dat de dominee deze kerkleden probeerde te onderscheiden als:
- Mr Wobbe (& Berentijen)
- Mr Wobbe Fockes (& Hille Thomas)
- Wobbe Fockes Heddinga (& Aelke Sickema)
- Wobbe Fockes (& Wijbrich Steffens)
- Wobbe Fockes & (Wijbrich Arents).

Volgens diverse websites is de laatste Wobbe Fockes identiek met Wobbe Fockes Heddinga/Hiddinga en is hij 3x getrouwd:
1. Aelke Sickema
2. Ide Sie Reintjes
3. Wijbrig Steffens...
Er worden geen bewijzen voor geleverd.

Maar misschien blijken er uiteindelijk 2 of 3 Wobbes te zijn: een Hiddinga , een schoolmeester en een gewone.

Feiten

Hij was op 13-03-1653 lidmaat op belijdenis te Grootegast. 13 mrt. 1653 angenomen op de belidenisse hares geloofs:
Wobbe Fockes

Wobbe trouwde met Wijbrich Arents vr 23-04-1643. Wijbrich was ook bekend als Wijbrich Steffens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ile Wobbes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 23-04-1643 in Grootegast.

1084      ii.  Derck Wobbes (gedoopt op 10-11-1644, geboren in Grootegast). Derck trouwde met Albertien Sickes, dochter van Sicke Egges Meijnema en Renske Reijts, op 07-11-1669 in Doezum. Albertien werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 20-08-1648 in Grootegast. Albertien was ook bekend als Abbe.


2169. Wijbrich Arents . Wijbrich was ook bekend als Wijbrich Steffens.

Notitie bij het onderzoek:
Het is de vraag of Wijbrich Arents dezelfde was als Wijbrich Steffens. In het handschrift lijken AeRens en Steffens een beetje op elkaar. Aan de andere kant komt de naam Steffens in deze periode wel vaker voor in Grootgegast.

In 1643 dopen Wobbe Fockes & Wijbrich Steffens een zoon Ile.
In 1644 dopen Wobbe Fockes & Wijbrich een zoon Derck.

In 1652 wordt Wijbrich Arents als huisvrouw van Wobbe Fockes na belijdenis ingeschreven als lidmaat.
In 1653 wordt Wobbe Fockes ingeschreven als lidmaat.

Feiten

Zij was op 12-09-1652 lidmaat op belijdenis te Grootegast. "... angenomen tot de gemeinte na belidenisse haeres geloofs:
Wibrich Arents huisvrouwe van Wobbe Fockes".

Wijbrich trouwde met Wobbe Fockes vr 23-04-1643. Wobbe werd geboren circa 1625 en werd gedoopt op 03-12-1652 in Grootegast. Wobbe was ook bekend als Wobbe Fockes Wobbema.

2170. Sicke Egges Meijnema, zoon van Ege Meijnema en Anna, werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20-04-1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.

Feiten

Hij was op 30-06-1650 lidmaat op belijdenis te Grootegast.
Op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

Sicke trouwde met Renske Reijts op 11-10-1644 in Grootegast. Renske werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Sickes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 21-09-1645 in Grootegast. Anna trouwde met Peter Clasens op 16-11-1667 in Grootegast. Peter werd geboren in 1641 in Sebaldeburen.

1085      ii.  Albertien Sickes (gedoopt op 20-08-1648, geboren in Doezum). Albertien trouwde met Derck Wobbes, zoon van Wobbe Fockes en Wijbrich Arents, op 07-11-1669 in Doezum. Derck werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 10-11-1644 in Grootegast. Derck was ook bekend als Derck Wobbes Wobbema.

        iii.  Mecke Sickes Meijnema werd geboren omstreeks 1652 en is overleden na 1702. Mecke trouwde met Maijke Thomas, dochter van Thomas Peters en Dewer Roelfs, op 27-01-1686 in Sebaldeburen. Maijke werd geboren omstreeks 1663 en is overleden na 1702.

         iv.  Trijntien Sickes werd geboren in Grootegast en werd gedoopt op 25-04-1652 in Grootegast.


2171. Renske Reijts, dochter van Reijt Wijers en Anne Jans, werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

Feiten

Zij was op 30-06-1650 lidmaat op belijdenis te Grootegast.
Op de belijdenisse haeres geloofs tot de gemeinte angenomen:
Sicke Egens ende Renske sijn huisvrouwe

Renske trouwde met Sicke Egges Meijnema op 11-10-1644 in Grootegast. Sicke werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20-04-1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.

2172. Focke Fockes werd geboren circa 1620 in Buitenpost (Fr). Focke was ook bekend als Focke Willems.

Notitie bij het onderzoek:
Er bestaat ook een huwelijksinschrijving in Grootegast-Doezum op 14 april 1646, tussen Focke Willems van Gerritsclooster & Anke Fockes van het Dorp.

Focke trouwde met Trijntien Tonnis op 11-01-1646 in Grootegast en Doezum. Trijntien werd geboren in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk:

1086       i.  Focke Fockes (gedoopt op 31-05-1646 in Doezum). Focke trouwde met Jelkje Clasen, dochter van Claas Jans en Griete Tammes Rickerda, op 21-05-1671 in Grootegast en Doezum. Jelkje werd gedoopt op 03-05-1646 in Grootegast.

         ii.  Jan Fockes werd gedoopt op 23-03-1649 in Grootegast. Jan was ook bekend als Ian Fockes.

        iii.  Jacob Fockes werd gedoopt op 02-03-1651 in Grootegast. Jacob was ook bekend als Iacob Fockes.


2173. Trijntien Tonnis werd geboren in Doezum.

Trijntien trouwde met Focke Fockes op 11-01-1646 in Grootegast en Doezum. Focke werd geboren circa 1620 in Buitenpost (Fr). Focke was ook bekend als Focke Willems.

2174. Claas Jans, zoon van Jan Willems en Trijne Claesens, werd geboren circa 1605 in Grootegast.

Claas trouwde met Griete Tammes Rickerda vr 1629. Griete werd geboren circa 1608 in Grootegast.

Kind uit dit huwelijk:

1087       i.  Jelkje Clasen (gedoopt op 03-05-1646 in Grootegast). Jelkje trouwde met Focke Fockes, zoon van Focke Fockes en Trijntien Tonnis, op 21-05-1671 in Grootegast en Doezum. Focke werd gedoopt op 31-05-1646 in Doezum.


2175. Griete Tammes Rickerda, dochter van Tamme Reinders Rickerda en Grietje Idzes, werd geboren circa 1608 in Grootegast.

Griete trouwde met Claas Jans vr 1629. Claas werd geboren circa 1605 in Grootegast.

2176. Ruurd Alberts, zoon van Albert Aennes, werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

Ruurd trouwde met Grietje Clases Rispens 700 op 27-09-1615 in Oosterend (Fr). Grietje werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rijk Ruurds Rispens werd geboren in 1620 in Oosterend (Fr).

1088      ii.  Claes Ruirds, van Rispens (geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr) - overleden op 04-08-1671 in Oosterend (Fr)). Claes trouwde met Bauck Wijbes Adema op 11-11-1649. Bauck werd geboren in 1628 in Oosterend (Fr) en is overleden op 17-03-1651 in Oosterend (Fr)702 op 23-jarige leeftijd. Claes trouwde vervolgens met Auck Tjepkes, dochter van Tijpke, op 16-10-1664 in Deinum (Fr). Auck werd geboren circa 1640 in Deinum (Fr).


2177. Grietje Clases Rispens,700 dochter van Claas Idses Rispens en Rijck Hendriksdr, werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).

Grietje trouwde met Ruurd Alberts op 27-09-1615 in Oosterend (Fr). Ruurd werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

2178. Tijpke

Tijpke trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Harmen Tijpkes

1089      ii.  Auck Tjepkes (geboren circa 1640 in Deinum (Fr)). Auck trouwde met Claes Ruirds, van Rispens, zoon van Ruurd Alberts en Grietje Clases Rispens,700 op 16-10-1664 in Deinum (Fr). Claes werd geboren tussen 1622 en 1623 in Oosterend (Fr), is overleden op 04-08-1671 in Oosterend (Fr) en werd begraven in Oosterend (Fr).196


2184. Alle Rinnerts 703 werd geboren circa 1574 in Oudega (Fr) en is overleden in 3-1652 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek: Alle Rinnerts en nazaten worden vaak (1617-1667) genoemd in de Hypotheekboeken van Tietjerksteradeel.
In 1655 en 1658 worden ook twee mannen (broeders) genoemd als gebruikers van grasland: Tierck Alles en Gyelt Alles. Op 28-4-1655 gebruiken beiden het onderpand van Beytske Wybes: haar zate lands te Oudega.

NB: Niet te verwarren met Gjolt Alles die op 4-3-1666 gedoopt werd in Opeinde door Alle Gjolts en Aukje Wytzes.
Er bestaat een Rinnert Goytjes, getrouwd met Syecke Hylckedr, te Bergum. Maar er zijn bij Alle Rinnerts geen kinderen naar hen vernoemd...

Feiten

In 1603 was hij landbouwer te Oudega (Fr). In 1614 was hij landbouwer op nr 22 in Hardegarijp.

In 1616 was hij dorpsvolmacht. Ook was hij dorpsrechter en ontvanger.

Hij was in 1617 kerkvoogd.

Zijn testament werd in 1649 te Grouw (Fr) ingeschreven. In 1640 was hij mede-eigenaar van de Clein Jetsmastate te Grouw.

Geldzaken: 02-02-1658, Tietjerksteradeel (Fr).
Koopcontract; Hendrick Alles en Claes Alles, gebroeders, wonende te Veenwouden ("in de Feenwolden") resp. Garijp; Maycke Aalledr, hu=vrouw van Jan Jentjes, Veenwouden; Ancke Aalledr, hu=vrouw van Freerck Wybeszn, Hardegarijp en Wymck Alledr, voor zichzelf, allen kinderen en erfgenamen van w: Alle Rinnerts bij Beytske Wybedr, verkopers; Aulus van Haersma, grietman van Smallingerland en mede rekenmeester dezer provincie, koper van een heerlijke huizinge, schuur, bomen en plantagie, staande en gelegen "binnen" Oudega, met de bouwlanden daaronder behorende, ongeveer 12 lopen rogstal, met ook de grondpachten onder voornoemde zate en landen behorende, genaamd 't Graafschap ("Graffscap aen de wal" (uitgezonderd Sytsie Luytiens grondpacht), strekkende deze zate van "de pachtplaetsen" tot over de weg achter die huizen, tot aan Wybe Sybes en Thomas Jeroens gebruikende, invoegen verkopers competeert, hebbende Foock Jansdr en Thomas Jeroons ten oosten, verkopers en de proclamant ten westen. Mede verkocht zekere graskampen, met de ondergrond etc., meierswijze gebruikt door Tierck Alles en Gyelt Alles, behalve nochtans de klijngrond ("clijnen"), Pope Buwes competerende; belast met 5 floreen en 23 stuivers, doch mag innen 3 floreen, liggende op 10 mad maden, toebehorende Sipke Rinties en Willem Sipkes, en 18 gras, de proclamant toebehorende, welke belast zijn met 1 floreen, en van Hans Andries op Nijega fennen floreen, item van des proclamants zate, "in wanderinge genaempt Rijckemans sate" mede een oord; alles verkocht met zijn "nabuyre lasten" en gerechtigheden, o.a. met "legerstede en stemminge" (graven in de kerk en stemrecht) voor 1400 (alle verkopers kunnen schrijven)

Alle trouwde met Auck Buwedr. in 1600 in Oudega (Fr). Auck werd geboren circa 1579 en is overleden vr 1618.

Alle trouwde vervolgens met Wimpck Foeckes vr 1618. Wimpck is overleden vr 1633.

Alle trouwde vervolgens met Beyts Wybes 704 vr 1630. Beyts is overleden na 28-04-1655 in Hardegarijp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rinnert Alles werd geboren circa 1630.

         ii.  Sjoukje Alles werd geboren circa 1630.

        iii.  Maeicke Alles werd geboren circa 1635 in Hardegarijp (Fr). Maeicke trouwde met Jan Jentjes.

         iv.  Ancke Aalledr werd geboren circa 1636 in Hardegarijp (Fr). Ancke was ook bekend als Antie Alles. Ancke trouwde met Freerk Wybes.

          v.  Wimpck Alles werd geboren circa 1637 in Hardegarijp (Fr) en is overleden vr 08-03-1673 in Hardegarijp (Fr). Wimpck trouwde met Wouter Jans.

         vi.  Henrick Alles werd geboren circa 1638 in Hardegarijp (Fr).

1092     vii.  Claes Alles (geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) - overleden op 01-02-1706 in Hardegarijp (Fr)). Claes trouwde met Siouckien Tieerdts, dochter van Tjeerd Jeens 708 en Jeltje Rinties. Siouckien werd geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) en is overleden op 05-03-1696 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 61 jaar oud.

       viii.  Tijerck Aelles. Tijerck trouwde met iemand.

         ix.  Gyelt Alles. Gyelt trouwde met iemand.


2185. Beyts Wybes 704 is overleden na 28-04-1655 in Hardegarijp (Fr).

Feiten

Beyts woonde tussen 1652 en 1655 als weduwe te Hardegarijp (Fr). In 1661 wordt zij nog genoemd als weduwe van Alle Rintzes als aanwonende landgebruikster.

Beyts trouwde met Alle Rinnerts 703 vr 1630. Alle werd geboren circa 1574 in Oudega (Fr) en is overleden in 3-1652 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud.

2186. Tjeerd Jeens,708 zoon van Jeen Hinnes en Auckjen Tjeerdts, werd geboren circa 1605 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1690 in Opeinde (Fr) ongeveer 85 jaar oud. Tjeerd was ook bekend als Jaeens.

Feiten

Hij was in 1640 lidmaat te Opeinde (Fr). "... Op 'e Pein letter nei Drachten."

Tjeerd trouwde met Jeltje Rinties in 1632 in Drachten (Fr). Jeltje werd geboren circa 1610 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1670 in Noorderdrachten (Fr) ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

1093       i.  Siouckien Tieerdts (geboren circa 1635 in Opeinde (Fr) - overleden op 05-03-1696 in Hardegarijp (Fr)). Siouckien trouwde met Gjolt Tjebbes op 02-01-1659 in Opeinde (Fr). Gjolt werd geboren in Opeinde (Fr) en is overleden circa 1661-1662 in Opeinde (Fr). Siouckien trouwde vervolgens met Claes Alles, zoon van Alle Rinnerts 703 en Beyts Wybes,704 op 20-05-1663 in Oudega (Fr). Claes werd geboren circa 1640 in Hardegarijp (Fr) en is overleden op 01-02-1706 in Hardegarijp (Fr) ongeveer 66 jaar oud.

         ii.  Liebbe Tieerdts werd geboren circa 1640 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1708 in Noorderdrachten (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

        iii.  Auckjen Tierts werd geboren circa 1645 in Noorderdrachten (Fr).


2187. Jeltje Rinties, dochter van Rinthie, werd geboren circa 1610 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1670 in Noorderdrachten (Fr) ongeveer 60 jaar oud.

Jeltje trouwde met Tjeerd Jeens 708 in 1632 in Drachten (Fr). Tjeerd werd geboren circa 1605 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1690 in Opeinde (Fr) ongeveer 85 jaar oud. Tjeerd was ook bekend als Jaeens.

2190. Anne

Anne trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

1095       i.  Sybrigh Annes (geboren in Buweklooster, Drogeham (Fr) - overleden tussen 1760 en 1761 in Hardegarijp (Fr)). Sybrigh trouwde met Wytse Jans op 11-04-1675 in Drogeham (Fr). Wytse werd geboren in Eestrum (Fr) en is overleden vr 1698.

         ii.  Luike Annes is overleden op 24-05-1698 in Eestrum (Fr). Luike trouwde met Eets Taeckedr, dochter van Taecke Sybrens en Symke Ouwes.


2192. Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Baefke Idses, werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 09-02-1645.

Feiten

Hij was boer en Volmacht van de Grietenie te Kollum (Fr).

Voogdij: 11-10-1614, Kollumerland (Fr).
Claes Syurdts, curator;
Hans Stollinga, curator;
Minne Wybets, weeskind, en zijn broers en zusters;
op verzoek van Broer Wiegers;
Baeffke Idsedr.

Erfscheiding: 09-10-1621, Kollumerland (Fr). 788
Op huijden dato ondergeschreven, compareerden voor ons Binnert Sappema, assesseur bij den gerechte Collnt: en in desen als commissaris bij den selven gerechte daartoe verordonneert, sampt Bronger Brongersma, secretaris aldaer, in eigener personen: Jelke Aeuckes als man en vooght van Aeff Wijbetsdr, daarvooren onder verbant zijnder goederen de rato caverende, Ids Wijbetsz voor hem selven en Minne Wijbetsz als geauthoriseerde curator over Griet Wijbetsdr en Jan Wijbetsz sijn suster ende broeder, requiranten ter eenre, ende Marij Wijbetsdr, de naegelatene weduwe van w: Lou Allema, in levene wonende onder de clockslach van Collum en gewesene curator over de voornoemde Aeff, Ids, Griet en Jan, gesterket zijn met Minne Claesz en de voornoemde Lous administratie voor hoe veel de vaders goederen angaet, gerequireerden ter ander sijden, etc. etc. Volgt scheiding en deling. Opten 9e Octobris 1621

Folio 65
Op huijden den 9e Octobris 1621 compareerden voor ons Binnert Sappema, assesseur bij den gerechte Collnt: en in desen als geordonneerde commissaris vermits bij absentie van Jr. Bocke van Feijtzma, grietman deser inrichting, sampt Bronger Brongersma, secretaris aldaer, in eigener personen: Minne Wijbets wonende onder de clockslagh Collum voor hem selven en als geauthoriseerde curator in plaetse van w: Lou Allema over Grietke Wijbetsdr en Jan Wijbetsz, Jelcke Aeuckesz als man en vooght van Aeff Wijbetsdr, daarvooren onder verbant zijnder goederen de rato caverende, Idze Wijbetsz voor hem selven als veniam etatis van den gerechte Collnt: becomen hebbende en Broer Wijgersz voor hem selven en als vader en legitimus administrator over Aeuckien Broersdr, sijn kindt in echte geprocreert bij Baeffke Idzedr, tesamen requiranten ter eenre, ende Marij Wijbetsdr, de naegelatene weduwe van w: Lou Allema voorschreven, in levene het bewindt gehadt hebbende van w: Wijbet Minnesz en Baeffke Idzedr naegelatene goederen, geadsisteert met Suffrido Riemersma, secretaris van Achtcarspelen, gerequireerde ter ander zijden, etc. etc. Volgt scheiding en deling.

Voogdij: 24-10-1636, Kollumerland (Fr).
Jelcke Aeuckes
curator;
Aeuckien Broersdr curanda;
gehuwd met Romcke Geerts echtgenoot;
Minne Wybets Haeiema voormomber;
Abel Haies voormomber.

Minne woonde in 1640 op de Haayema State te Kollum (Fr). 789
"... Minne Wijbets bewoonde en bezat de Haayema State nog in 1640. Minne Wijbets en Grietke Taeckedr., wonende op Torp onder die clockslach Collum, kochten rond 1672 van Idse Wijbets (zijn broer) een saete landt, door henzelf bewoond en gebruikt, voor 1245 goudguldens en een rosenobel voor de huysfrou van de verkoper en een zilveren penninck voor het kind van de verkoper (Idse Wijbets)...".

Minne trouwde met Grietie Taeckes circa 1620. Grietie is overleden vr 06-06-1637.

Kinderen uit dit huwelijk:

1096       i.  Wybet Minnes Haijema (geboren omstreeks 1622 - overleden vr 24-03-1665 in Burum (Fr)). Wybet trouwde met Auckien Rompts Sybema, dochter van Rompt Bauckes Sybema en Jetscke Jilderts, van Rosema, circa 1657 in Burum (Fr). Auckien is overleden vr 06-09-1671 in Burum (Fr). Wybet trouwde vervolgens met Martien Jans.

         ii.  Taecke Minnes Haijema werd geboren 1623-1635 en is overleden vr 16-04-1668.

        iii.  Jan Haijema werd geboren circa 1633 in Kollum (Fr) en is overleden vr 21-06-1637 in Kollum (Fr).

Minne trouwde vervolgens met Auckien Taekes Scheltinga, dochter van Taeke Scheltinga en Aafke Luitsens, na 1637. Auckien is overleden vr 04-04-1679.

Feiten

Erfscheiding: 28-05-1657, Kollumerland (Fr). 790 Jan Minnes, woonachtig te Oxvoort (Groningen) curator ad actum divisionis over het nagelaten weeskind van
Wijlen Douue Jansen vader
Auctien Taeckedr moeder
Op verzoek van Focke Jansen oom

Erfscheiding: 20-10-1666, Kollumerland (Fr). 791 Actum extraordinarie den 20e Octob: 1666. Op huijden dato bovenges: is Wybe Minnes Haijma, een volle oom, ten versoecke van Auckien Taeckes Scheltinga, een bestemoeder van vaders wegen, over Minne Taeckes Haijma, sijnde het naegelatene minderjarige weeskint van w: Taecke Minnes Haijma ende Trijntie Jans Roorda, in leven echtelieden, brouwers binnen Collum, tot .. voormont over voornoemde Minne Taeckes persoon en goederen.

Op 04-04-1679 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 792
Auckien Taekes Scheltinga inventaris genomen den 4e Aprilis 1679.
Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen bij Marten Freercx, substituut commissaris van de Wel Ed. Heere grijtman Jr. Epo van Aijlva, origle: commissaris, ter instantie van de samentlijcke erfgenamen van w: Auckien Taekes Scheltinga, in levene echte huisvrouwe van Jan Lous op 't Oost van Collum, en heeft de voors: Jan Lous 't inventaris onder behoorlijcke eed aen voorschreven substituut overgelegt soo volgt, desen 4e Aprilis 1679.

Olderdom der weeskinderen
Grijtie Minnes, huijsvrouwe van Hendrick Jansen;
Jelck Douwes, huisvrouwe van Ete Jansen;
Minne Taeckes, nagelaten weeskindt van Taeke Minnes, old dartien jaer en de drie naegelatene minderjarige weeskinderen van w: Wybet Minnes Haijema.

Onder Inschulden folio 123:
Hendrycx Jansen en Grijtie Minnes Hajema echteln: tot Collum sijn schuldigh volgens obligatie van den 18e Maij 1668 ten profijte van Jan Louwes en Auckien Taeckes de somma van 350 Cargls:
Deselve Hendrick Jansen cum uxore sijn schuldigh volgens actie van scheijdinge van den 28e Aprilis 1651 in princypael de somma van 509 Cargls.

Folio 126:
Jan Louwes is staende egte aangestorven van w: Hendrick Geerts sijn susters frou, 170 Cargls;
Het ingebragte goet van w: Auckien Taekes Scheltinga is bevonden te bedragen, na aftogte (aftrek) van de lasten het sterffhuijs van w: Douwe Jansens weeskint, etc, etc, ... als sij aen Minne Wybets hadde ingebracht de somma van 3589 Cargls: 1 Stvr.

Erfscheiding: 04-04-1679, Kollumerland (Fr). 793 Sijberen Jansen mr.kuiper, woonachtig te Kollum curator
Wijlen Taecke Minnes brouwer, woonachtig te Kollum vader
Trijntie Jans moeder
Minne Taeckes oud 13 jaar weeskind
Scheiding met Jan Louwes weduwnaar en echtgenoot van
Wijlen Auckjen Taeckes Scheltinga grootmoeder
Op verzoek van Chrietje Minnes tante van vaderskant en
Jelck Douwes tante idem

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Minnes Haijema werd geboren circa 1638 en is overleden 1645-1679 ongeveer 7 jaar oud.

         ii.  Wybe Minnes Haijema werd geboren circa 1640 in Kollum (Fr) en is overleden vr 19-12-1680 in Burum (Fr). Wybe trouwde met Antie Jelles circa 1665 in Kollum (Fr). Antie is overleden na 19-12-1680.

        iii.  Taecke Minnes Haijema werd geboren circa 1643 en is overleden vr 20-10-1666. Taecke was ook bekend als Tecke. Taecke trouwde met Trijntje Jans Roorda.

         iv.  Grietje Minnes Haijema werd geboren circa 01-12-1644 en is overleden na 04-04-1679. Grietje was ook bekend als Chrietje. Grietje trouwde met Hendrik Jans vr 04-04-1679.


2193. Grietie Taeckes, dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma, is overleden vr 06-06-1637.

Feiten

Voogdij: 06-06-1637, Kollumerland (Fr).
Thomas Cornelis, curator;
Hedt Rinties, curator;
w: Grietie Taeckedr, moeder;
Minne Wybets, vader.

Grietie trouwde met Minne Wybets Haijema circa 1620. Minne werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 09-02-1645.

2194. Rompt Bauckes Sybema, zoon van Baucke Hayes Idema en Auck Rompts Rosema,780 werd geboren circa 1596, is overleden op 14-06-1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 08-07-1654 in Burum (Fr).781 Rompt was ook bekend als Rompt Bauckes Eysma.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

2195. Jetscke Jilderts, van Rosema, dochter van Jildert Rompts, van Rosema 786 en Anna Wigers Botma,787 werd geboren op 07-02-1618 in Sebaldeburen en is overleden op 21-08-1661 in Wolvega (Fr)785 op 43-jarige leeftijd. Jetscke was ook bekend als Jetscke Rosema.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

2196. Gerrit Renzes, zoon van Renze en Tjitske Jans, werd geboren circa 1595 in Lioessens (Fr) en is overleden 1668-1670 ongeveer 73 jaar oud.

Notitie bij de geboorte: Lioessens is waarschijnlijk.

Gerrit trouwde met Sieuwke Reinders circa 1634. Sieuwke werd geboren circa 1599 en is overleden circa 1670 ongeveer 71 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sju Reinders.

Kind uit dit huwelijk:

1098       i.  Renze Gerrits Sinia (geboren in 1635 in Morra (Fr) - overleden op 17-08-1683 in Morra (Fr)). Renze trouwde met Lysbeth Gerrits Heeringa, dochter van Gerrit Gosses Heringa en Bauckje Pieters, in 1658 in Anjum (Fr). Lysbeth werd geboren 1638-1640 in Hantumhuizen (Fr) en is overleden 1704-1718 op 66-jarige leeftijd.


2197. Sieuwke Reinders werd geboren circa 1599 en is overleden circa 1670 ongeveer 71 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sju Reinders.

Sieuwke trouwde met Tjeerd Uilkes in 1622. Tjeerd werd geboren circa 1600.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trijntie Tiaerdts werd geboren circa 1622 en is overleden circa 1668 ongeveer 46 jaar oud. Trijntie was ook bekend als Trijntje Tjeerds. Trijntie trouwde met Lieuwe Jansen, zoon van Jan Klazes Monta en Reijts Lieuwes. Lieuwe werd geboren circa 1612 en is overleden vr 1656. Trijntie trouwde vervolgens met Folkert Tjeerds, zoon van Tjeerd Folckerts. Folkert is overleden circa 1674.

Sieuwke trouwde vervolgens met Gerrit Renzes circa 1634. Gerrit werd geboren circa 1595 in Lioessens (Fr) en is overleden 1668-1670 ongeveer 73 jaar oud.

2198. Gerrit Gosses Heringa, zoon van Gosse Eetes en Duifke Gerrits, werd geboren in 1610 in Nes (Fr), is overleden op 07-03-1688 in Hantumhuizen (Fr) op 78-jarige leeftijd en werd begraven in 1688 in Hantumhuizen (Fr).

Feiten

Op 19-08-1660 was hij dorpsrechter te Hantumhuizen (Fr).

Hij was op 19-08-1660 lidmaat op belijdenis te Hantumhuizen (Fr). Ingekomen van Nes.
Op 25 november 1680 is zij overleden.

Gerrit trouwde met Bauckje Pieters circa 1635 in Hantumhuizen (Fr). Bauckje werd geboren in 1612 in Dongeradeel (Fr) en is overleden op 25-11-1680 in Hantumhuizen (Fr) op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

1099       i.  Lysbeth Gerrits Heeringa (geboren 1638-1640 in Hantumhuizen (Fr) - overleden 1704-1718). Lysbeth trouwde met Renze Gerrits Sinia, zoon van Gerrit Renzes en Sieuwke Reinders, in 1658 in Anjum (Fr). Renze werd geboren in 1635 in Morra (Fr), is overleden op 17-08-1683 in Morra (Fr) op 48-jarige leeftijd en werd begraven in 8-1683 in Morra (Fr).

         ii.  Gosse Gerrits Heeringa werd geboren circa 1644 en is overleden op 14-05-1701 ongeveer 57 jaar oud. Gosse trouwde met Trijntje Wobbes.


2199. Bauckje Pieters, dochter van Pieter en Trijntje Piersdr, werd geboren in 1612 in Dongeradeel (Fr) en is overleden op 25-11-1680 in Hantumhuizen (Fr) op 68-jarige leeftijd.

Bauckje trouwde met Gerrit Gosses Heringa circa 1635 in Hantumhuizen (Fr). Gerrit werd geboren in 1610 in Nes (Fr), is overleden op 07-03-1688 in Hantumhuizen (Fr) op 78-jarige leeftijd en werd begraven in 1688 in Hantumhuizen (Fr).

2200. Cornelis Thomas, zoon van Thomas Cornelis en Aeuck Wolters, werd geboren in 1606 in Burum (Fr), is overleden vr 02-05-1660 en werd begraven in Burum (Fr).

Feiten

Voogdij: 1653-1660, Kollumerland (Fr). 794
"... Op 31 mei 1653 worden Cornelis Thomas (van vaderswegen) en Wybet Minnes Haijema (van moederswegen) aangesteld als voormombers over Taecke Thomas en zijn 3 minderjarige zuster en broers.
Op 2 mei 1660 worden Sybe Minties, dorpsrechter te Hantumhuizen en Eelcke Harckes, mede te Hantumhuizen, aangesteld als curatoren over de minderjarige weeskinderen van wijlen Cornelis Thomas bij Trijntie Cornelis".

Hij gebruikte vr 1660 landerijen te Nieuwkruisland (Fr). 795
"... In 1698 zijn de erfgenamen van Cornelis Thomas eigenaars van stem 1 op het Nieuwkruisland: Trijntje Cornelis, weduwe van Marten Johannes voor de helft; Thomas Cornelis een vierde deel; de kinderen van wijlen Wouter Cornelis bij Sybrig Jans eveneens een vierde deel. Genoemde Sybrig Jans met haar tweede man Engbert Jans boert op deze stem. In 1728 is de zoon Willem Wouters boer op deze stem. Deze stem, waar Cornelis Thomas dus ook boer op geweest zal zijn, was groot 41 pondematen".

Cornelis trouwde met Trijntie Cornelis op 26-03-1649 in Kollumerland (Fr). Trijntie werd geboren in 1610 in Burum (Fr) en is overleden na 1698 in Warfstermolen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martien Cornelis. Martien trouwde met Wobbe Dircks, zoon van Dirck Wobbes, vr 1658. Wobbe werd geboren circa 1619 in Kollumerland (Fr). Wobbe was ook bekend als Wubbe Dirks.

         ii.  Thomas Cornelis werd geboren circa 1653 in Burum (Fr) en is overleden vr 30-12-1703 in Visvliet. Thomas trouwde met Antie Arriens Boersma, dochter van Arjen Jans Boersma en Griet Gerrits Roorda, vr 1677. Antie is overleden vr 27-04-1686 in Kollumerland (Fr). Thomas trouwde vervolgens met Antie Dircks circa 1686. Antie is overleden in Kollum (Fr). Thomas trouwde vervolgens met Antje Jacobs op 21-08-1698 in Visvliet. Antje werd geboren in Kollum (Fr).

1100     iii.  Wouter Cornelis (geboren omstreeks 1653 - overleden vr 11-05-1697 in Burum (Fr)). Wouter trouwde met Sybrich Jans circa 1682 in Burum (Fr). Sybrich werd geboren circa 1660 in Visvliet en is overleden circa 1720 ongeveer 60 jaar oud.


2201. Trijntie Cornelis werd geboren in 1610 in Burum (Fr) en is overleden na 1698 in Warfstermolen (Fr).

Feiten

Erfscheiding: 02-05-1660, Hantumhuizen (Fr). 796
Sijbe Minties
dorpsrechter, woonachtig te Hantumhuizen curator;
Eelcke Harckes, woonachtig te Hantumhuizen curator;
Wijlen Cornelis Tomas, vader;
Op verzoek van Tryntie Cornelis, moeder heeft zich ingegeven met
Marten Johannes.

Zij was op 01-05-1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Vertrokken.

Zij gebruikte op 20-05-1697 landerijen te Nieuw Kruisland (Fr). 797
"... In 1698 wordt Trijntie, weduwe van Marten Johannes, als erfgenaam van Cornelis Thomas voor de helft eigenaar van 1 stem op het Nieuwkruisland".

Trijntie trouwde met Cornelis Thomas op 26-03-1649 in Kollumerland (Fr). Cornelis werd geboren in 1606 in Burum (Fr), is overleden vr 02-05-1660 en werd begraven in Burum (Fr).

Trijntie trouwde vervolgens met Marten Johannes, zoon van Johannes Martens en Elske Rintsedr, circa 1660. Marten werd geboren in 1640.

Feiten

Hij woonde te Warfstermolen (Fr).

Hij was op 01-05-1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Vertrokken.


2208. Jacob Dircks, zoon van Dyrck Wyersma en Dyuwer, werd geboren circa 1551 in Burum (Fr) en is overleden vr 30-10-1623 in Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek:
Hij is een 11e Overgrootvader. Zijn broer Cornelis Dircks is ook een 11e Overgrootvader. Samen staan ze dus in deze kwartierstaat. Beiden aan mijn vaders kant. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Feiten

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Voogdij: 15-06-1602, Kollumerland (Fr).
Cornelis Dircx
en Jacob Dircx, gebroeders, zijn curatoren over de drie kinderen van
w: Jurrien Juckes, vader;
Trijn Dircxdr, moeder.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 20-05-1606, in Kollumerland (Fr).
Tierck Lyuus
te Kollum curator over vijf kinderen;
Wolter Aeris te Burum curator;
w: Rensck Aerisdr moeder;
Jacob Dircx vader.

Erfscheiding: 30-10-1623, Kollumerland (Fr). 798
Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen ten versoecke van Dirck Jacopsz wonende bij Collum, voor hem selven, Wolter Aerisz als geauthoriseerde curator divisionis tot en over Jucke Jacops[dr/z?], Frou Jacopsdr mede voor haer selven, ende Jacob Roeleffsz en Cornelis Dircxz als geauthoriseerde curatores geduirende de ontscheijdinge over de 4 jonghste kinderen van w: Jacob Dircxz, in leven wonend onder de clockslagh Burum, haeren .. ende erfgenamen van w: Jacob Dircxz, en dat van goederen ten sterfhuise van w: Jacob Dircxz voornoemd, bevonden en tusschen Martien Melledr, weduwe van Jacob voornoemd en voornoemde erfgenamen in communione staen, bij gemelte Jacob metter doot ontruimt, deur aengeven van Martien voornoemd, op ten IIIe Octobris 1623.

Olderdom van kinderen:
Rinsck Jacopsdr, olt 16 jaeren, Freerck Jacopsz olt 10 jaeren, Dieuwer Jacopsdr olt 7 jaeren, Enne Jacopsz olt 4 jaeren.

Aldus gedaen, geinventariseerd en beschreven ten versoecke en deur angeven als booven en heeft Martien Melle dochter bij haer waerheit in plaets van eede verclaert willens noch wetens niet verswegen ofte te veel aengegeven te hebben. Op ten IIIe Octobris 1623.

Erfscheiding: 01-08-1625, Kollumerland (Fr). 799
Alsoo in den Heere versturven is Jacob Dircxz in leevene gewoont hebbende onder de clockslagh Burum, achtergelaten hebben twiederleije kinderen als namentlijck drie kinderen in 't eerste bedde bij w: Rinsck Aerijsdr echtelijck geprocreert, te weten Dirck Jacopsz, Frou Jacopsdr en Jucke Jacops, daartoe vier kinderen van 't laeste bedde, bij Martien Melledr, de naegelatene weduwe van Jacob voors: in echte geprocreert ende der halven noodtwendiglijck separatie en scheidinge gemaeckt moet worden, etc. Daartoe sijn Cornelis Dircxz en Jacob Roeleffsz curatores divisionis geordonneert ende bij den gerechte Collnt: geauthoriseert over de 4 jongste kinderen van 't laeste bedde, als Rinsck Jacopsdr, Freerck Jacopsz, Dieuwer Jacopsdr en Enne Jacopsz, ende Wolter Aerijsz bij den gerechte voor curator divisionis geordonneert en geauthoriseert over Jucke Jacops[dr/z?] van 't eerste bedde mede noch minderjarich sijnde, dewelcke curatoren, geadsisteert Dirck Jacopsz en Frou Jacobsdr voors:, den sterffhuijse ende goederen naer behoren hebben laten inventariseren ende beschrieven.

Jacob trouwde met Rinsck Ariesdr., dochter van Aries Wolters en Reynsck Juckes Wytsma, circa 1593. Rinsck is overleden vr 20-05-1606. Rinsck was ook bekend als Rinske Andries.

Feiten

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 20-05-1606, in Kollumerland (Fr). 800 Tierck Lyuues bij Kollum en Wolter Aeris te Burum, kuratoren over de vijf kinderen van w: Rensck Aerisdr bij Jacob Dircx

Inventarisatie van het sterfhuis van Rinsck Arisdr, opten 25e Junij 1606
In den eersten is te noteren dat de voornoemde Rinsck Arisdr nagelaten heeft 5 kinderen namentlijck:
Aris Jacobsz olt in zij 13e jaer;
Dirck Jacobs olt in zijn 11e jaer;
Frou Jacobsdr olt in haer 9e jaer;
Pieter Jacobsz olt in zijn 7e jaer;
Jucke Jacobs olt in zijn 5e jaar.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aris Jacobs werd geboren in 1594.

         ii.  Dijrck Jacobs werd geboren in 1596.

        iii.  Pieter Jacobs werd geboren in 1600.

         iv.  Frou Jacopsdr werd geboren in 1601. Frou was ook bekend als Freu Jacobs. Frou trouwde met Dirck Cornelis, zoon van Cornelis Dircks en Luwcke Roeleffsdr, op 06-02-1621 in Kollumerland (Fr). Dirck werd geboren circa 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 25-11-1623 in Burum (Fr). Frou trouwde vervolgens met Luwe Geerts, zoon van Geert. Luwe is overleden vr 22-07-1650 in Kollumerland (Fr). Luwe was ook bekend als Louue Geerts en Luil Geerts. Frou trouwde vervolgens met Jacob Sijmens.

          v.  Jucke Jacops Wytsma werd geboren in 1602 en is overleden na 30-10-1623.

Jacob trouwde vervolgens met Martien Melles na 1606. Martien werd geboren circa 1580 en is overleden na 1640.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Rinscke Jacobs werd geboren in 1607 en is overleden vr 10-05-1676. Rinscke trouwde met Geert Luels Buma, zoon van Luel Tierx Buwema en Nies Brant Falcxdr, op 27-03-1628 in Kollumerland (Fr). Geert is overleden vr 10-05-1676. Geert was ook bekend als Geert Luwes.

         ii.  Freerck Jacobs werd geboren in 1613 en is overleden na 1660.

        iii.  Dijuwer Jacobs werd geboren in 1616. Dijuwer was ook bekend als Dieuwer Jans. Dijuwer trouwde met Bijuwe Jacobs vr 1660 in Kollumerland (Fr). Bijuwe is overleden vr 09-05-1660 in Kollumerland (Fr). Bijuwe was ook bekend als Bieuwe Jacobs. Dijuwer trouwde vervolgens met Rompcke Dircks.

1104      iv.  Enne Jacobs Wiersma (geboren in 1619 - overleden tussen 1690 en 1692 in Burum (Fr)). Enne trouwde met Aaltie Arrijens Boersma, dochter van Aerien Jans en Griet Jansdr.


2209. Martien Melles werd geboren circa 1580 en is overleden na 1640.

Feiten

In 1640 was zij boerin te Burum (Fr). 801 Op stem 15, zijnde "kloosterlanden".

Martien trouwde met Jacob Dircks na 1606. Jacob werd geboren circa 1551 in Burum (Fr) en is overleden vr 30-10-1623 in Burum (Fr).

2210. Aerien Jans is overleden vr 09-07-1611 in Munnekezijl (Fr).

Notitie bij het onderzoek:
Claes Luyttiens [de curator te Pieterzijl] wordt ook genoemd in de boedelinventaris van Claes Jacobs Donga en Thee Roeleffs in 1610 te Kollumerland. Hij is dan getrouwd met Geertruit Harmensdr.

Feiten

Voogdij: 23-11-1607, Kollumerland (Fr). 802
Alsoo seeckere questie schelinge en differenten geresen zijn tusschen Pieter Lousz woonende in Homsterlandt op Gauckema.eer als voormondt en Cornelis Jansz Barels als vooght tot ende over Aeriaen Aeriensdr en Jan Aeriensz, beide kinderen bij w: Lijsbet Geertsdr, in levene echte huijsvr: van Aerien Jans, woonende bij Munnijckezijl, naegelaten en bij den selven echtelijcken geprocreert, als eischers en vercopers ter eenre ende de voornoemde Aerrien Jans en Griet Jansdr, echteln: vader ende stiepmoeder van voorschreven kinderen, als copers en verweerders ter andere zijden, etc.

Voogdij: 30-11-1607, Kollumerland (Fr). 803
Alsoo seeckere questie en geschil ontstaen en geresen is tusschen Claes Luijttiens wonende tot Grijpskercke en Freerck Jansz Barels, woonende bij Pieterzijl als curatores divisionis tot en over Lijsbet Aerriensdr, geadsisteert met Griet Jansdr, naegelatene weduwe van w: Aerrien Jansz, in levene wonende bij de Munnijckezijl onder de clockslach van Burum, vercopers en eischers ter eenre ende Pieter Lousz wonende in Homsterlandt en Cornelis Jansz Barels onder de clockslach Visvliet als geauthoriseerde curatores over Jan Aerriensz olt in zijn 17e jaer, copers en verweerders ter andere zijden, etc.

Authorisatie: 09-07-1611, Kollumerland (Fr).
Freerck Jans bij Pieterzijl en
Claes Luyttiens te Grijpskerk, kuratoren over
Lysbet, dochter van Griet Jansdr bij wijlen Aerien Jans.

Authorisatie: 09-07-1611, Kollumerland (Fr).
Cornelis Jans en Pieter Lous, curatoren over Jan Aeriens en zijn vaderlijke nagelaeten goederen.

Aerien trouwde met Lysbeth Geerts vr 1594. Lysbeth is overleden vr 23-11-1607 in Munnekezijl (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arjaantje Aeriens

         ii.  Jan Arriens Boersma werd geboren in 1594 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 1652 in Burum (Fr). Jan trouwde met Lupke Abels vr 1615. Lupke is overleden vr 01-11-1631 in Burum (Fr). Jan trouwde vervolgens met Geeske Cornellis, dochter van Cornelis Jacobs 740 en Alijt Jeltes,804 op 11-04-1632 in Oostum. Geeske werd geboren in Alinghuizen en is overleden circa 1662.

Aerien trouwde vervolgens met Griet Jansdr vr 23-11-1607.

Kinderen uit dit huwelijk:

1105       i.  Aaltie Arrijens Boersma. Aaltie trouwde met Enne Jacobs Wiersma.,617 zoon van Jacob Dircks en Martien Melles. Enne werd geboren in 1619 en is overleden tussen 1690 en 1692 in Burum (Fr).

         ii.  Lysbeth Ariens


2211. Griet Jansdr .

Griet trouwde met Aerien Jans vr 23-11-1607. Aerien is overleden vr 09-07-1611 in Munnekezijl (Fr).

2212. Dirck Dircks, de Glasmakersgezel, zoon van Dirck, werd geboren in Leeuwarden.

Notitie bij het onderzoek: Trijntje Taeckes was de grootmoeder van de kinderen van Luwe Dircks en tevens weduwe van Dirck Dircks.

Feiten

Op 27-02-1628 was hij glasmakersgezel te Dokkum (Fr).

Dirck trouwde met Trijntie Taeckesdr op 27-02-1628 in Dokkum (Fr). Trijntie is overleden vr 29-01-1675. Trijntie was ook bekend als Trijntie Teeckesdr.

Kinderen uit dit huwelijk:

1106       i.  Luwe Dircks, aen Schalcke Dam (geboren in De Bei (Fr) - overleden vr 29-01-1675 in Schalkedam (Fr)). Luwe trouwde met Grijttie Heddes, dochter van Hed. Grijttie is overleden vr 26-05-1682 in Schalkedam (Fr). Grijttie was ook bekend als Grietie Hiddes.

         ii.  Eppe Dircx werd geboren in Visvliet en is overleden vr 26-05-1682 in Schalkedam (Fr). Eppe trouwde met Derckie Melchers. Eppe trouwde vervolgens met Aucktjen Wijgers.


2213. Trijntie Taeckesdr is overleden vr 29-01-1675. Trijntie was ook bekend als Trijntie Teeckesdr.

Trijntie trouwde met Dirck Dircks, de Glasmakersgezel op 27-02-1628 in Dokkum (Fr). Dirck werd geboren in Leeuwarden.

2214. Hed

Hed trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

1107       i.  Grijttie Heddes (overleden vr 26-05-1682 in Schalkedam (Fr)). Grijttie trouwde met Luwe Dircks, aen Schalcke Dam, zoon van Dirck Dircks, de Glasmakersgezel en Trijntie Taeckesdr. Luwe werd geboren in De Bei (Fr) en is overleden vr 29-01-1675 in Schalkedam (Fr). Luwe was ook bekend als Lieuwe Dercks.


2234. Minne Hillebrands, zoon van Hillebrand, is overleden vr 12-1654.

Feiten

Erfscheiding: 22-07-1652, Kollumerland (Fr). 805
Jelys Eelckes mede-assessor bij gerecht van Kollumerland curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr weeskind (14 jaar);
Wijlen Griet Roelofsdr moeder;
Scheiding tussen Minne Hillebrants vader en andere erfgenamen in communione.

Op 29-12-1654 komt er een verzoek van Roelofke Minnedr om een scheiding met Antie Minnedr van vaders goed. De curator is Teke Hillebrands (broer van Minne?).

Erfscheiding: 29-12-1654, Kollumerland (Fr).
Teke Hillebrants
, curator ad actum divisionis;
Antie Minnesdr, weeskind;
op verzoek van Roelofke Minnedr, zuster;
scheiding van vaders goed.

Erfscheiding: 02-06-1655, Kollumerland (Fr). 806
Foecke Feckes, woonachtig op de Wijgeest, voormomber over moeders goed;
Gosse Hendrix, woonachtig te Kollum, voormomber over vaders goed;
Antie Minnesdr oud 14 jaar, weeskind;
wijlen Minne Hillebrands, vader;
wijlen Griet Roeloffsdr, moeder.

Minne trouwde met Griet Roeloffsdr. Griet is overleden vr 22-07-1652.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Roelofke Minnedr

         ii.  Hiltie Minnes is overleden vr 11-05-1667. Hiltie trouwde met Jan Thoenisz, zoon van Thoenis. Jan is overleden vr 11-05-1667. Jan was ook bekend als Jan Thonis, Jan Thonis, Jan Tonnis, en Jan Tuenis. Hiltie trouwde vervolgens met Foecke Foockes, zoon van Foocke, vr 1646. Foecke is overleden vr 22-01-1658 in Wijgeest, Oudwoude (Fr). Foecke was ook bekend als Foecke Feckes.

1117     iii.  Antie Minnesdr (geboren 1635-1641 - overleden op 30-09-1692 in Surhuisterveen (Fr)). Antie trouwde met Heertie Boijes vr 11-05-1667. Heertie werd geboren circa 1645 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden op 15-10-1692 in Surhuisterveen (Fr) ongeveer 47 jaar oud.


2235. Griet Roeloffsdr, dochter van Roeloff, is overleden vr 22-07-1652.

Notitie bij het onderzoek:
Waarschijnlijk heeft zij nog een broer die Hindrick Roelofs heet, deze komt voor onder het curatorschap van Minne Hilbrands.

Griet trouwde met Minne Hillebrands. Minne is overleden vr 12-1654.

2236. Jan Repkes

Jan trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

1118       i.  Repke Jans Froma (geboren vr 1666, gedoopt Burum (Fr) - overleden vr 23-01-1706). Repke trouwde met Dyttien Folckerts, dochter van Folckert Metskes, de Oude en Abeltie Gerrijts Roorda, op 16-05-1686 in Burum (Fr). Dyttien werd geboren circa 1660 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 1700 in Munnekezijl (Fr). Repke trouwde vervolgens met Sioucktien Sytses Blinxma, dochter van Sijtje Jenties Blincksema en Maria Eijsses Wijrsema, circa 1700. Sioucktien werd geboren in Maarslag en is overleden vr 22-01-1706. Repke trouwde vervolgens met Hylcktien Pyters circa 1705.


2238. Folckert Metskes, de Oude, zoon van Metske Folckerts, werd geboren vr 1654 en is overleden vr 1700 in De Leegte, Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek:
Taeke vd Leij: "Metske Folkerts had twee zonen met de naam Folkert. De oudste was in 1678 curator over de jongste. In een akte uit 1665 lees ik dat Folkert Metskes de jongste zoon was van Aeltie Reiners, geboren rond 1654. Dit betekent dat "de oude" Folkert Metskes voor 1654 is geboren en geen zoon kan zijn van Aeltie Reiners. Onze Metske Folkerts was dus eerder getrouwd en plotseling valt Aeltie Eisenga uit onze kwartierstaat."

Feiten

Hij woonde op 14-05-1664 te Burum (Fr). 808 Folckert Meskes soon, wonende bij de Leeghte onder den dorpe Burum.
...
Folckert Metskes, wonende bij de Leeghte onder de clockslagh van Burum en Abeltie Gerrijts Roorda, eghteln.

Boedelscheiding: 30-01-1665, Burum (Fr). 809
Inventaris en beschrievinge gedaen ende gemaeckt ter instantie van Jan Reijnersz, wonende onder 't beheoor van den dorpe Burum, geauthoriseerde curator divisionis over Cornelis, Geescke, Dijuwercke ende Jacob Jansen, samen weeskinderen van w: Aeltie Reijners bij w: Jan Cornelis haer eerste man in echte getogen ende dat van den sterfhuise ende goederen bij gedachte Aeltie Reijners achtergelaten ende tusschen voorschreven weeskinderen, beneffens Folckert Metskes, jongste zoon van Aeltie Reijners bij Metske Folckerts getogen, ende Metske Folckerts laest 't echte gehadt hebbende, met gedachte Aeltie Reijners in communione staen. Alles door aengeven van Metske Folckerts voorschreven, op den 30e Januarij 1665.

Olderdom van de kinderen: Cornelis Jansen olt in 't 24e jaer, Geescke olt in 't 22e jaer, Jacob Jans, oldt in 't 20e jaer, Dijwerke olt in 't 18e jaer, Folckert Metskes olt in't 11e jaer.

Nalatenschap: 12-02-1667, Kollumerland (Fr).
Jan Reijners Eijsinge, woonachtig onder Burum curator ad actum divisionis, oom van moederskant;
Jacob Dircks, curator ad actum divisionis over de vaderlijke goederen;
Op verzoek van Cornelis Jans oud 25 jaar, curandus;
Jacob Jans, weeskind;
Geescke Jans, weeskind;
Dijuwercke Jans, weeskind;
w: Jan Cornelis, vader;
w: Aeltie Reijners, moeder, erflaatster;
gehuwd met Metsche Folckerts, vader van
Folckert en
Folckert Metsckes half-wees en voor 1/5 deel erfgenaam.

Nalatenschap: 18-06-1667, Kollumerland (Fr). 810 A.
Folckert Metsckes sr., woonachtig te Burum, curator ad actum divisionis;
Folckert Metsckes, weeskind scheiding met halfzusters en broers;
w: Metscke Folckerts, vader;
w: Aeltie Reijners, moeder;
B.
Jan Reijners Eijsinge, woonachtig te Burum, curator ad actum divisionis, oom van moederskant;
Folckert Metsckes, weeskind;
w: Metscke Folckerts, vader;
Aeltie Reijners, moeder;
Scheiding met erfgenamen van Aesck Metsckesdr;
gehuwd met Metscke Aukes.

Nalatenschap: 26-04-1673, Kollumerland (Fr).
Op 18-jarige leeftijd verzoekt hij een scheiding met de erfgenamen van Jan Cornelis, de eerste echtgenoot van zijn moeder.

Nalatenschap: 07-01-1678, Kollumerland (Fr). 811
Reeckeninge, bewijs en reliqua gedaen bij Folckert Metskes, wonende bij de Leegte als geauthoriseerde curator over w: Folckert Metskes de Jonge, een minderjarige soon van w: Metske Folckerts en Aeltie Reijners, in leven echteln: bij Warfstermolen, van de administratie en bewint sampt ontvangh en uitgaeve sulx hij sedert sijn acte van authorisatie over voors: weeskints goederen heeft gehadt, in dier qlt: requirant ten eenere ende Petrus Groenou, predicant tot Oostum in de Ommelanden van Groningen als man en .. conjusalis over Geeske Jansen Wiersma, sijn echte huisvrouwe mitsgaders Cornelis en Jacob Jansen Wiersma bij Warfstermolen voornd: sampt Dieuwerke Jansen Wiersma altans wonende bij Pijtterzijl, alle major annis zijnde en mits dien agerende in haer eigen saecken, te samen abjutestato erfgenamen van gedachte Folckert Metskes de Jonge, haer respve: halfbroeder, in dier qlt: requireerde ter andere zijden, alles ten overstaen van de wel Ed: Heere Jr: Epo van Aijlva, grijtman over Collnt: en 't Nieuwe Cruislandt, als Commiss: desen sevenden Januarij 1678.

Hij was op 01-05-1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Hij woonde toen in Wester Nieuw Kruisland. Zijn vrouw was Abeltje.

Op 04-08-1684 was hij curator te Kollumerland (Fr). 812
Ouders: Bote Jansen en Maeicke Folccerts, in leven el. Kollum (beiden overleden). Kuratoren: Folckert Metskes, bij de Leechte o/d Burum, als bestevader, moederszijde en Abel Jansen, koopman Kollum, volle oom vaderszijde. Kinderen: Hijlckjen, in het 13e jaar, Grietie, Maria, Atske en Lijsbeth.
Opm. Administratie bij Abel Jansen.

Hij bezat in 1698 land op de Uiterdijkstercluft te Kollum (Fr). Eigenaar voor 1/2 deel.
De andere helft was van Grietman Jkh. Epo Aylva met zijn vrouw.
Gebruiker Sijmen Geerts.

Nalatenschap: 14-10-1700, Burum (Fr). 813
Op huiden den 14e October 1700 compareerde Abeltie Gerrijts Roda, wed: van w: Folckert Metskes, wonende bij de Leegte onder de clockslagh van Burum, voor haar selfs ende als .. van gedagte haar w: man, gesterckt met Dr: N: Poutsma, in dier qlt: requirante ter eenre, ende Hiltie Folckerts, gesterckt met Lieuwe Foeckes haar man, wonende onder de clockslagh Visvliet, Grijtie Folckerts, huisvrouwe van Cornelis Martens, doch in haar eijgen saacken agerende, wonende bij Warfstermolen onder Burum, Metske Folckerts, coopman tot Burum, Eltien Folckerts, wonende bij de Leegte onder Burum voors:, Jan Rinties als man en voogt over Grijtie Bootes wonende tot Leuwarden en Johannis Folckerts als man en voogt over Maria Bootes tot Collum, in dier qlt: erfgenamen van w: Maijke Folckerts, haar w: moeder ende Repke Jansen, wonende op 't Ooster Nieuwlant als vader en wettige voorstander over sijne kinderen bij w: Dijtsen Folckerts in echte verweckt, alle kinderen en erfgenamen van w: Folckert Metskes voors:, in dier qlt: requireerden ter andere zijden, ten einde omme met malkanderen te procederen tot staat, scheijdinge ende delinge van den sterfhuise ende goederen bij gedagte wijl: Folckert Metskes verstervende achtergelaten.

Nalatenschap: 08-04-1704, Kollumerland (Fr). 814
Daniel Kijstra convooimeester, woonachtig te Munnekezijl curator;
w: Eltien Folckerts, vader;
Lijsbet Nitterts, moeder;
Folckert Elties, oud 4 jaar weeskind;
Dijtien Elties, oud 2 jaar weeskind;
w: Folckert Metskes
, grootvader;
w: Abeltie Gerrits Roda, grootmoeder en erflaters.

Hij bezat in 1708 een sathe lands te Burum (Fr). 815
Eigenaar is Metske Folkerts voor 3/4 part en Lieuwe Fockes als man en voogd over Hiltie Folkerts voor 1/4 part.
Bruiker: Metske Folkerts.
Omschrijving: een sathe lands groot 78 pondm. afkomstig van w. Abeltie Gerrits Roda wed. van Folkert Metskes en hun bij scheidinge ten deel gevallen.
Naastgelegen ten oosten Cunira Ruirdsma weduwe Wigerus Stania en de heer Hixenius, ten westen Johan Knok nom.ux. Bedrag: 25-17-8.

Folckert trouwde met Abeltie Gerrijts Roorda vr 1660. Abeltie werd geboren circa 1627 en is overleden vr 1704 in De Leegte, Burum (Fr). Abeltie was ook bekend als Abeltie Gerrits Roda.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hiltje Folkers werd geboren in Burum (Fr). Hiltje trouwde met Lieuwe Fockes op 09-06-1695 in Visvliet. Lieuwe werd geboren in Pieterzijl.

         ii.  Grietje Folkerts. Grietje trouwde met Cornelis Martens.

1119     iii.  Dyttien Folckerts (geboren circa 1660 in Munnekezijl (Fr) - overleden vr 1700 in Munnekezijl (Fr)). Dyttien trouwde met Repke Jans Froma, zoon van Jan Repkes. Repke werd geboren vr 1666, werd gedoopt op 16-05-1686 in Burum (Fr) en is overleden vr 23-01-1706.

         iv.  Metske Folckerts werd geboren circa 1672 en is overleden na 1716. Metske trouwde met Martien Jans. Martien werd geboren in 1673, is overleden op 08-10-1703 in Burum (Fr) op 30-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr).816

          v.  Eltien Folckerts is overleden vr 08-04-1704. Eltien trouwde met Lijsbeth Nitterts, dochter van Nittert Jansen en Iti Alckes. Lijsbeth werd geboren circa 1680.

         vi.  Maeicke Folccerts is overleden vr 04-08-1684 in Kollum (Fr). Maeicke trouwde met Boote Jansen, zoon van Jan. Boote werd geboren in 1631 en is overleden op 26-05-1679 in Kollum (Fr) op 48-jarige leeftijd.


2239. Abeltie Gerrijts Roorda, dochter van Gerryt Jans Roda 817 en Maeicke Eltiens, werd geboren circa 1627 en is overleden vr 1704 in De Leegte, Burum (Fr). Abeltie was ook bekend als Abeltie Gerrits Roda.

Feiten

Erfscheiding: 16-12-1634, Kollumerland (Fr). 818
Pyter Symens, woonachtig te Suirdijck curator over het kind van
w: Tiaert Lolckes, vader;
Maeike Eltiendr, moeder [Maaike heeft een voorkind];
Op verzoek van Eltie Jelmers.

Op 17 december is er de volgende akte:
Wijbe Wijtses, curator over het kind van
w: Gerrijt Roda vader;
Maeicke Eltiendr, moeder;
Gehuwd met w: Tiaert Lolckes stiefvader ook overleden.

Erfscheiding: 14-11-1643, Kollumerland (Fr). 819
Arien Jans, curator;
Aebeltie Gerryts, weeskind;
Gerryt Roorda, vader;
Maicke Elckiensdr, moeder;
Wybe Wytses, oud-curator.

Zij bezat in 1698 land op 't Veen te Westergeest (Fr).

Zij bezat in 1698 land op de Uiterdijkstercluft te Kollum (Fr).
Zij werd hier weduwe van Folkert Metskes genoemd.

Zij bezat in 1700 een zate en landen te Burum (Fr). 820
Eigenaar is Abeltie Roda wed. Folkert Metskes.
Bruiker: zelf.
Omschrijving: een zate en landen groot 78 pndm.
Naastgelegen ten oosten dr. Stania wed. ten w. Blau erven. Bedrag: 25-17-8

Een andere vermelding: De erven van de raadsheer Blauw cum exore eijgenaars van de zate ende landen bij Jan Ennes [Wiersma] wordende gebruikt, groot 56 pondematen hebbende Abeltie Ro ten oosten ende d' wech ten westen, schiet 19 florenen en een oort, dus 19-7-0

Zij bezat 1701-1707 een sathe lands te Burum (Fr). 821
Eigenaar is Metske Folkerts voor 3/4 part en Lieuwe Fockes als man en voogd over Hiltie Folkerts voor 1/4 part.
Bruiker: Metske Folkerts.
Omschrijving: een sathe lands groot 78 pondm. afkomstig van w. Abeltie Gerrits Roda wed. van Folkert Metskes en hun bij scheidinge ten deel gevallen.
Naastgelegen ten oosten Cunira Ruirdsma weduwe Wigerus Stania en de heer Hixenius, ten westen Johan Knok nom.ux. Bedrag: 25-17-8.

Abeltie trouwde met Folckert Metskes, de Oude vr 1660. Folckert werd geboren vr 1654 en is overleden vr 1700 in De Leegte, Burum (Fr).

2272. Taecke Meinderts,75 zoon van Meinert Jouts en Antie Wygers, werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

Feiten

Geldzaken: 23-01-1666, Kollumerland (Fr). 822
Rechtdach geholden den 23e Januarij 1666. Wieger Meijnerts onder .. niatie ..sionis voor.. voor Taecke Meinerts sijn broeder, erfgen: van Meijnert Jouts, nemen aen te betaelen aen Sijbe Egberts in qlt: de somma van 14 Ggls: van landhuir.

Geldzaken: 04-02-1672, Kollumerzwaag (Fr). Kollumerzwaag Kerkvoogdijboek.
Op huijden Den 4 februaris 1672, Jelle Reins en Tecke Meinderts kerkvoogden gesterkt met de pastor Michael van der Doom verhuren aan Douwe Meinderts en Antje Tjebbes e.l. te Kollumerzwaag het huis dat zij reeds bewonen. Volgt handmerk van Tecke Meinderts (een kruis met haken boven en onder).

Geldzaken: 23-06-1674, Kollumerland (Fr). 823
Regtdag den 23e Junij 1674. Teecke Meinderts, per Deltema, neemt aen te betalen Dirck Claases, coopman, de somma van 51 Cargls: ter saecke geleverde zaijhaver.

Hij gebruikte op 08-04-1675 of 4 augustus 1675 land te Kollumerzwaag (Fr). Kollumerzwaag Kerkvoogdijboek 1675 04 08
Lieuwe Claeses weesmeester & Focke Metskes beide op Collumerswaagh woonachtig als kerkvoogden in deze geadsisteerd met Ds. Michiel Doem, predikant ter eenre en Teecke Meinderts voor hem selve & als vader en wettige voorstander van sijne kinderen bij w: (wijlen) Antie Jans in echte verweckt sampt Egbert Jans en Focke Rodmers als geauthoriseerde curatoren over de weeskinderen van voornoemde Antie Jans bij Marck Rodmers in echte geprocureerd & also .. Zij huren een sate en landen en nog een mad mieden van de kerk voor de duur van zeven jaar.

Hij gebruikte op 13-02-1677 landerijen te Kollumerzwaag (Fr). Kollumerzwaag Kerkvoogdijboek.
Op huijden Den 13 februarij 1677, Lieuwe Claeses ende Foocke Metskes beijde als kerk fooght van den dorpe Collumerswaagh bekenne voor huijert te hebben sekere anderhalf ackers lant leggende mede aldaar van Taecke Meijnerts ende Hijl Jennes dochter Echteluijden mede aldaar voor dye tijt van fijf aenfolgende jaaren aenfangh nemende sent luitgers 1677 ende eijndegen soderom sent luitgers 1682 ende jaeren te huijer ... Actum Collumerswaagh den 14 februarij 1677

Hij was op 24-05-1679 te Kollumerzwaag (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 824
Rechtdagh den 24e Martij 1679. Marten Bones, p: Bentsma (TvdLeij: procureur Bensma), neemt aen te dienen van antwoort contra Taeke Meijnerts ad primum bij versteck.

Hij gebruikte op 10-09-1682 landerijen te Kollumerzwaag (Fr). 825 Jenne Gerrits en Auke Tammes kerkvoogden. Verhuur van 1 akker lands aan Tecke Meinderts en Hyl Jennes dochter, van Synt Luitgers 1683 tot Synt Luitgers 1688. Ook genoemd Pieter Fockes en Lieuwe Clasen.

Geldzaken: 12-03-1690, Kollumerland (Fr). 826
Beschrievinge gehouden ten sterfhuise van Egbert Jansen op Collumerswaagh den 12e Martij 1690. Onder Uitschulden folio 17: Teecke Meijnderts komt van geleverde winkelwaren en ander begreepen schipvracht en andere diensten voor het sterfhuis gedaan met des selfs erfgenamen gaargerekent (= tezamen opgeteld) beloopt de somma 5 Cargls: 5 Stvrs: 8 Penn:. Deselve competeert wegens coop van een paar mouwen de somma van 3 Cargls: 15 Stvrs:. Noch komt de selve de geregte vierde part van 50 Cargls:, heercomende van de plantagie van de cum soc: Landen beloopt 12 Cargls: 10 Stvrs:

Hij bezat op 03-09-1690 een heemstede met boomen te Kollumerzwaag (Fr). 827
Betreft de koop van alsodanige heemstede met boomen ende plantagie cum annexis, gelegen op 't Veen onder de clockslag Westergeest, hebbende de kerckvoogden van den dorpe Collumerswaag ten oosten, de heere weg ten zuiden, de heer Capteijn Zwint van Scheltinga ten westen en Pijter Alma cum soc ten noorden. Kopers: Teecke Meinderts en Hiltie Jennes, echteln: woonende onder de clockslag Collumerswaag. Verkopers: Geele Freercks woonende tot Oostermeer voor hem selven ende als sterckmakende voor Freerk Freercks mijne broeder en Jochum Cornelis mijne respective broers zoon, caveerende als mede voor deselve. Bedrag: 21 Cargls: yder gulden 20 Stvrs: doende. De dato den 14e Martij 1690. Derde proclamatie den 30e September 1690.

Hij bezat in 1698 een helft van een stuk land te Kollumerzwaag (Fr). Eigenaar voor 1/2 en Gebruiker voor 't geheel: Take Meinderts weduwe.

Hij bezat in 1700 een plaastke en landen te Kollumerzwaag (Fr). 828
Folio 6 nr. 41. Eigenaar is Teecke Meinderts wed. Bruiker: zelf. Omschrijving: een plaatske en landen. Naastgelegen ten oosten Egbert Clases erven, ten westen Rein Teeckes. Bedrag: 1-.
Folio 6 nr. 42. Eigenaar is de kerk van Collumerswaag. Omschrijving: 1 akker land gelegen in Teecke Meinderts weduwe landen. Bedrag: -21-.
Folio 6 nr. 43. Eigenaar is Rein Teeckes. Bruik: Teecke Meinderts wed. Omschrijving: een akker land. Naastgelegen ten o. Teecke Meinderts weduwe, ten w. Lou Tammes wed. en Sape Feddes. Bedrag: -14-.

Hij gebruikte 1700-1708 landerijen te Kollumerzwaag (Fr). 829
1700: Onder Kollumerzwaag nr. 40 Teeke Meinderts weduwe cum sociis ten westen. Kollumerzwaag Nr.41 Teecke Meinderts weduwe eigenaarse van een plaatske bij haarzelve gebruikt, Rein Teeckes ten westen. Nr. 43 Rein Teeckes eigenaar van een akker lands door Teecke Meinderts weduwe wordende gebruikt. Majoor Hexenius eigenaar, Lou Tammes weduwe en Meindert Teeckes gebruiker van een perceeltje land op Swagermieden. Onder nr.17 de pastorie van Kol.zwaag eigenaar van een zate en landen bij Lou Tammes weduwe gebruikt.

1708: Onder Kollumerzwaag nr. 65 b Hiltje Jennes wed. van Take Meinderts, een akker land door haar verkocht aan Folkert en Tietske Egberts, bruiker is Gerk Andries. Nr. 41 Teecke Meinderts weduwe, eigenaar en bruiker van een plaats en landen; nr. 42 bruiker van een 1 akker van de kerk; nr. 43 eigenaar en bruiker van de helft van een akker in koop bekomen van Rein Teeckes, de andere helft is van Louw Tammes weduwe.

Geldzaken: 15-04-1709, Kollumerzwaag (Fr). 830
Hiltie Jennis, wed: van wijl: Taacke Meinderts wonende op Collumerswaagh, bekenne schuldig te weesen aan Tiaard Gabes, Gerbe Wiegers ende Jan Johannis des voorstanders der armen van de mennonite gesinte op Collumerswaagh, in dier qlt: den somma van 50 Cargls: van 20 Stvrs: het stuck, ter saacke gerede verschotene penningen. Actum deesen 15 Aprilis 1709.

Geldzaken: huur, 23-09-1713, Kollumerzwaag (Fr). 831
Teecke Meinderts
w: eijgen? (er staat een vraagteken) en bruikerse van een plaatske en perceeltie lants met Huis en 1 Floreen.
Tauxatie op een huir van 6 Ggls: 6 Penn.

Teecke Meinderts wed: en Louw Tammes w: elk voor de helfte eijgenaars en bruikers van een acker lants met een halfe Floreen,
getauxeert op een huir van 2 Ggls: 5 Penn.

Taecke trouwde met Hiltie Jennes, dochter van Jenne Reijns, vr 1667. Hiltie was ook bekend als Hijl Jennes.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Rein Teeckes

Taecke trouwde vervolgens met Antie Jans circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Antie werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Stijntie Taekes werd geboren in 1670. Stijntie trouwde met Wyger Wopkes, zoon van Wopke Djoerds en Leelke Wygers. Wyger werd geboren circa 1664 en is overleden circa 1719 ongeveer 55 jaar oud.

1136      ii.  Meindert Taekes (geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr)). Meindert trouwde met Jeltje Fokkes, dochter van Focke Sioerts 75 en Oedske Rodmers, vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Jeltje werd geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden na 1741 in Oudwoude (Fr).


2273. Antie Jans, dochter van Jan Siurdts en Hiltie Egberts, werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

Feiten

Geldzaken: 07-09-1674, Kollumerland (Fr). 832
Inventarisatie en beschrivinge, gedaen en gemaeckt op aengeven van Egbert Jans op 7 September 1674. Onder Inschulden, folio 470 verso: Taecke Meinerts en de erfgen: van Antie Jans debet volgens obligatie in dato den 1 Julij 1668 als rest van meer so van principael als interest de somma van 18 ggl: 17 Stvrs:

Antie trouwde met Marck Rodmers, zoon van Rodmer Marckx 75 en Tieets Jurriens, circa 1654 in Kollumerzwaag (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Marcks

         ii.  Hiltje Marcks werd geboren in 1654.

Antie trouwde vervolgens met Taecke Meinderts 75 circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Taecke werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

2274. Focke Sioerts,75 zoon van Sioert, is overleden vr 1687 in Kollumerzwaag (Fr).

Feiten

Voogdij: 09-02-1697, Oudwoude (Fr).
Jan Sioerds
te Oudwoude, curator;
wijlen Foocke Sioerds, vader;
Oedske Rodmers, moeder;
Trijn Foockes, 17 jaar, weeskind;
Antie Foockes, 14 jaar, weeskind.

Hij gebruikte in 1698 landerijen te Oudwoude (Fr).
In de Stemcohieren heeft hij 1 stem, nr 28. Hij gebruikt het land van juffr. Catharina Doma, weduwe Rosema.

Focke trouwde met Oedske Rodmers circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Oedske werd geboren in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tiets Fockes werd geboren in Kollumerzwaag (Fr). Tiets trouwde met Rodmer Fockes, zoon van Focke Rodmers en Roelofke Roelofs, vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Rodmer is overleden circa 1708.

         ii.  Jan Fockes

        iii.  Rodmer Fockes werd geboren vr 1672 en is overleden in 1722 in Oudwoude (Fr). Rodmer trouwde met Seelke Lieuwes. Rodmer trouwde vervolgens met Geeske Bouwes vr 1693.

1137      iv.  Jeltje Fokkes (geboren vr 1679 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden na 1741 in Oudwoude (Fr)). Jeltje trouwde met Meindert Taekes, zoon van Taecke Meinderts 75 en Antie Jans, vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr). Meindert werd geboren vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden tussen 1695 en 1700 in Kollumerzwaag (Fr).

          v.  Trijntje Fockes werd geboren in 1679 in Kollumerzwaag (Fr).

         vi.  Antie Fockes werd geboren in 1682.


2275. Oedske Rodmers, dochter van Rodmer Marckx 75 en Tieets Jurriens, werd geboren in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

Oedske trouwde met Focke Sioerts 75 circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Focke is overleden vr 1687 in Kollumerzwaag (Fr).

2348. Garbrant Mertens, zoon van Merten Garbrantsz, werd gedoopt op 31-03-1633 in Aduard.

Garbrant trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

1174       i.  Aepke Garbrants (geboren circa 1650). Aepke trouwde met Annetie vr 1673. Annetie werd geboren circa 1650.

         ii.  Meerten Garbrants werd geboren circa 1650. Meerten trouwde met iemand.


2360. Pijtter

Pijtter trouwde met een onbekende vrouw.

Notitie bij het huwelijk: Deze nog onbekende Pijtter is de vader van Cornelis Pijtters, zijn onbekende zuster NN Pijtters.
Misschien ook van Jan Pijters (ook van Scharnehuizen) en Jacob Pijtters, deze beiden zijn in elk geval wel broers van elkaar.

Zijn kinderen waren:

1180       i.  Cornelis Pijtters, tot Scharnehuizum (geboren omstreeks 1650 - overleden vr 27-09-1678 in Scharnehuizen (Fr)). Cornelis trouwde met Dieuwercke Bruijns vr 1672. Dieuwercke werd geboren omstreeks 1640 en is overleden vr 06-05-1675 in Scharnehuizen (Fr). Cornelis trouwde vervolgens met Aeltie Teijes, dochter van Teije, na 1675. Aeltie is overleden vr 27-09-1678 in Scharnehuizen (Fr).

         ii.  NN Pijtters. NN trouwde met Jan Thomas.

        iii.  Jan Pijtters, te Schernehuizum is overleden vr 07-03-1682 in Scharnehuizen (Fr). Jan trouwde met Grijttie Siewerts Harckema, dochter van Sywert Fockes 833 en Doretha Harckama. Grijttie is overleden vr 27-06-1674 in Scharnehuizen (Fr).

         iv.  Jacob Pijtters, te Eeckeburen. Jacob trouwde met Fopien Jansen. Fopien is overleden op 08-01-1679 in Niekerk. Jacob trouwde vervolgens met Stintjen Tekes.


2546. Reiner Eenjes .735

Reiner trouwde met Martjen.

Kind uit dit huwelijk:

1273       i.  Cornelisjen Reijnders (gedoopt op 07-02-1647 in Warffum). Cornelisjen trouwde met Cornelis Pieters 643 op 24-04-1670 in Warffum.735 Cornelis werd geboren in Warffum.


2547. Martjen .

Martjen trouwde met Reiner Eenjes.735

2980. Jacob .

Jacob trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Cornelis Jacobs werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10-08-1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud. Cornelis trouwde met Alijt Jeltes,804 dochter van Jelte Peters en Bate Jacobs, circa 1600. Alijt werd geboren circa 1578 en is overleden op 30-04-1643 in Alinghuizen ongeveer 65 jaar oud.

1490      ii.  Ritze Jacobs (geboren circa 1588 - overleden op 13-05-1648 in Maarhuizen). Ritze trouwde met Nieske Heeres. Nieske is overleden op 29-10-1665 in Maarhuizen en werd begraven in Maarhuizen.739


3024. Jan Jacobs 834 is overleden vr 23-08-1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

Hij ondertekende in 1643 de oprichtingsakte van het Schilligehamster Dijkrecht.
Jan Jacobs en Anna Cornelijs waren de oudste bewoners van een van de boerderijen bij het kerkhof te Maarhuizen.

Feiten

Hij was betrokken bij een rechtszaak in 1631. 835 Jan Jacobs daagde Fenne Jacobs, weduwe van Goe Jacobs, c.s. in zijn kwaliteit als volmacht van zijn schoonmoeder Alijt Jeltes, weduwe van Cornelis Jacobs, volle nigt van Goe Jacobs.

In 1632 was hij landbouwer op de middelste boerderij ten O. van Dorre Ven te Schilligeham. Tegenwoordig huisnummer 7.

Hij gebruikte in 1632 100 grazen land te Schilligeham. 114 Winsum Aduart Fol:82
Jan Jacobs tot Schilligeham en Anna gebr: 100 gra: waar van 64 gra: binnen dijx en 37 gra: buitendijx sijn geleegen.
Ao:1651 de soon Jacob Jansen en Annetien
Ao:1678 Jacob Jans getr: an Gaaske
Ao:1694 de wed: Gaaske getr: an Jacob Pieters
Ao:1703 de soon Cornelis Jacobs en Aouke

Hij was voormond te Ranum. Hero Ritsens als voormond over Egbert Jacobs te Ranum nagelaten kinderen.

Jan trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aeltien Janssens werd geboren circa 1620 in Schilligeham. Aeltien trouwde met Claes Alberts op 24-09-1642 in Bedum. Claes werd geboren in Ellerhuizen.

Jan trouwde vervolgens met Anna Cornelijs circa 1622. Anna werd geboren circa 1602. Anna was ook bekend als Anna Coornelijs.

Notitie bij het huwelijk:
De provinciale jaarafrekening van 1622 vermeldt dat Jan Jacobs hertrouwd was met Anna die in 1624 voorkomt met het patroniem Coornelis.

Kind uit dit huwelijk:

1512       i.  Jacob Jansen (geboren circa 1626 - overleden in 1690). Jacob trouwde met Annetien Tijssen vr 1654. Annetien is overleden vr 07-04-1678. Jacob trouwde vervolgens met Gaetske Cornelijs, dochter van Cornelis Arents 741 en Maeijke Jans, op 07-04-1678 in Winsum. Gaetske werd geboren in 1655.


3025. Anna Cornelijs, dochter van Cornelis Jacobs 834 en Alijt Jeltes,804 werd geboren circa 1602. Anna was ook bekend als Anna Coornelijs.

Anna trouwde met Jan Jacobs 834 circa 1622. Jan is overleden vr 23-08-1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

3112. Jacob Garbrandts, zoon van Garbrandt, werd geboren circa 1610 in Niekerk en is overleden in 7-1657 in Niekerk ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Zou hij een broer zijn van Peter en Wiert Garbrandts? Alle in Houwerzijl (Niekerk/Vliedorp).
Zou hij ook nog een zoon Siger Jacobs hebben (van Niekerk)?

Feiten

Hij was in 1651 lidmaat te Niekerk en Vliedorp. In 1653 is zijn overlijdensdatum toegevoegd: obiit Anno 1657 menso Julio.

Hij was 1655-1658 ouderling te Niekerk en Vliedorp. dom. xi p. Trin. [1655]:
1) Mr. Jurjen Willems schoolmeester te Niekerk en Etjen Leuwes zijn vrouw, ten overstaan Bene Janssen, Walle Eijlckes, Cornellis Willems, Jacob Garbrandts, Julle Raancks, respective ouderlingen en diaconen, te rede gestelt en bestraft.
2) Harmen Sibes schoelmeester tot Vliedorp, in tegenwoordigheid van Cornellis Willems, Julle Raancks, Bene Janssen, Walle Eijlckes, Jacob Garbrandts respective ouderlingen, kerkvoogden en diaconen te rede gestelt wegens afwezigheid avondmaal. Hij zegt dat dat komt omdat hij geen tractement ontvangt, maar volgens kerkenraad geen afdoende reden.

Anno 1658 is de brede Gemeijnte tot Niekerck van wegen het affsterven van beijde Diaconen ende Ouderlingh Bene Janssen ende Jacob Garbrandts in de kercke vergadert, verkoren Jan Eijsses tot Ouderlingh ende Diacon, Abraham Berendts tot tweede Diacon.

Jacob trouwde met Annighjen Heins circa 1635 in Niekerk. Annighjen werd geboren circa 1615 in Niekerk en is overleden in 4-1674 in Niekerk ongeveer 59 jaar oud. Annighjen was ook bekend als Annichjen Hijns.

Kind uit dit huwelijk:

1556       i.  Garbrandt Jacobs (geboren circa 1635 in Niekerk). Garbrandt trouwde met Aijlke Peters op 11-12-1659 in Niekerk. Aijlke werd geboren in Niekerk en is overleden circa 1667. Garbrandt trouwde vervolgens met Martjen Roelofs op 14-04-1672 in Niekerk. Martjen werd geboren vr 1654 in Ulrum en is overleden vr 1692.


3113. Annighjen Heins werd geboren circa 1615 in Niekerk en is overleden in 4-1674 in Niekerk ongeveer 59 jaar oud. Annighjen was ook bekend als Annichjen Hijns.

Feiten

Zij was in 1651 lidmaat te Niekerk en Vliedorp. In 1653 is haar overlijdensdatum toegevoegd: obiit Anno 1674 mense April.

Annighjen trouwde met Jacob Garbrandts circa 1635 in Niekerk. Jacob werd geboren circa 1610 in Niekerk en is overleden in 7-1657 in Niekerk ongeveer 47 jaar oud.

3178. Enne Heeres .

Enne trouwde met Dedde.

Kinderen uit dit huwelijk:

1589       i.  Anna Ennes. Anna trouwde met Peter Allerdts in 1641. Peter is overleden vr 16-10-1664.

         ii.  Claaske Ennes. Claaske trouwde met Gerrit Jacobs.

        iii.  Menske Ennes is overleden vr 1672. Menske trouwde met Cornelis Luitjes, zoon van Luitje Hendrix en Geertruid.


3179. Dedde .

Dedde trouwde met Enne Heeres.

Dedde trouwde vervolgens met Johannes Luirts.


3308. Jacob Jacobs is overleden tussen 1664 en 1675.

Feiten

Hij was in 1662 lidmaat te Usquert. Jacob Jacobs Voerman (obijt).

Jacob trouwde met Etjen Aijbes vr 07-03-1675. Etjen werd geboren in Usquert.

Kind uit dit huwelijk:

1654       i.  Aijbe Jacobs (overleden vr 18-06-1719). Aijbe trouwde met Battruijd Jacobs.


3309. Etjen Aijbes werd geboren in Usquert.

Feiten

Zij was op 12-06-1664 lidmaat te Usquert. "Anno 1664 den 12 Junij Etjen Aijbes huijsvrouw van Jacob Jacobs Voerman (obijt)". Dus Jacob Jacobs is na deze datum overleden.

Etjen trouwde met Jacob Jacobs vr 07-03-1675. Jacob is overleden tussen 1664 en 1675.

Etjen trouwde vervolgens met Henric Peters op 07-03-1675 in Usquert. Henric werd geboren in Usquert.

Notitie bij het huwelijk: "Henric Peters, van Usquert & Etjen Aijbes, wed Jacob Jacobs".


3584. Cornelis Jansen is overleden op 25-12-1649 in Garnwerd.836

Notitie bij het overlijden:
"... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De drie hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Cnelis Oenes, alias Kornelis Kornelis, de eerste die als vader van de eerste Duisterwinkels voorkomt.

Feiten

Hij was op 12-01-1627 lidmaat te Garnwerd. "... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) ".

In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 837
"... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Cornelis trouwde met Alijt Drewes vr 1624. Alijt is overleden op 26-03-1642 in Garnwerd.836

Notitie bij het huwelijk:
Een huwelijksdatum is niet te vinden, de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.

Kinderen uit dit huwelijk:

1792       i.  Onne Cornelis (geboren vr 1624 in Garnwerd - overleden circa 1689 in Garnwerd). Onne trouwde met Hilletie vr 1652.

         ii.  Dewer Cornelis werd gedoopt op 10-04-1625 in Garnwerd.

        iii.  Cornelis Cornelis werd gedoopt op 08-04-1627 in Garnwerd.

         iv.  NN Cornelis werd geboren circa 1630 in Garnwerd en is overleden op 03-12-1630 in Garnwerd.

          v.  Cornelliske Cornelis werd gedoopt op 06-03-1633 in Garnwerd.

Cornelis trouwde vervolgens met Abele Arends op 05-11-1648 in Garnwerd.

Notitie bij het huwelijk:
"Cornellis Janssen, wonende te Garnwerd, weduwnaar & Abele Arends, wonende te Spijk, weduwe van Menne Hinricks".


3585. Alijt Drewes is overleden op 26-03-1642 in Garnwerd.836

Notitie bij het overlijden:
"... Alyt de huisvr van Cornellis Janssen".

Haar patroniem Drewes kennen we uit de Lijst van Ledematen van Garnwerd.

Feiten

Zij was op 02-10-1629 lidmaat te Garnwerd. "... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses".

Alijt trouwde met Cornelis Jansen vr 1624. Cornelis is overleden op 25-12-1649 in Garnwerd.836

3664. Krijn Sijmons . Krijn was ook bekend als Crijne Cuiper.

Krijn Sijmons wordt in het Ledematenboek van Aduard Crijne Sijmens Cuijper genoemd.

Feiten

In 1616 was hij kuiper te Aduard.

Hij was in 1616 lidmaat te Aduard. Crijne Sijmens, kuiper
Bij de vrouwen staat Trijne, huijsvrouwe van Crijne Sijmens Cuijper

Hij was op 21-04-1661 diaken te Aduard. In 1664 vervangen.

Hij was op 19-05-1670 ouderling te Aduard. Vervangen in 1673

Krijn trouwde met Trijne.

Krijn trouwde vervolgens met Anna Pieters op 01-11-1629 in Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geeske Krijns werd geboren op 30-09-1638 in Aduard en werd gedoopt op 30-09-1638 in Aduard.

         ii.  Jacob Crijns werd gedoopt op 08-03-1635 in Aduard.

        iii.  Cornellijs Crijns werd gedoopt op 26-03-1648 in Aduard.

         iv.  Isebrant Crijns werd gedoopt op 03-03-1650 in Aduard.

          v.  Isebrand Crijns werd geboren in Aduard en werd gedoopt op 16-11-1651 in Aduard. Isebrand trouwde met Auke Berniers op 21-11-1677 in Aduard. Isebrand trouwde vervolgens met Trijne Jacobs op 15-05-1681 in Aduard. Isebrand trouwde vervolgens met Grietje Martens op 28-06-1696 in Aduard. Grietje werd geboren in Aduard.

1832      vi.  Simen Crijns (gedoopt op 01-01-1631 in Aduard - overleden op 15-02-1691 in Niekerk). Simen trouwde met Ebge Tjallings in 1655 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

        vii.  Pieter Crijns werd gedoopt op 31-03-1633 in Aduard. Pieter trouwde met Gretien Fransen, dochter van Frans Fransen. Pieter trouwde vervolgens met Magdaleentien Harckema. Pieter trouwde vervolgens met Aefke Jacobs, dochter van Jacob Annes. Aefke werd geboren in Niekerk en is overleden op 21-04-1696 in Niekerk.

       viii.  Anne Crijns werd gedoopt op 11-12-1636 in Aduard.

         ix.  Trine Crijns werd gedoopt op 24-02-1643 in Aduard.

          x.  Jan Crijns werd gedoopt op 07-04-1645 in Aduard. Jan trouwde met Claeske Tijmens.


3665. Anna Pieters .

In het lidmatenboek van Aduard staat: 30 september 1638 absent door kranckheijt:
d'huijsvrouwe van Crijne Cuijper met haer moeder [NB ligt in de kraam, dochter Geeske wordt dezelfde dag geboren en gedoopt].

Anna trouwde met Krijn Sijmons op 01-11-1629 in Zuidhorn. Krijn was ook bekend als Crijne Cuiper.

3672. Roleff Wabbes werd geboren in Zuidhorn en is overleden op 08-05-1670 in Zuidhorn.

Feiten

Hij was arbeider.

Hij was op 03-03-1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Op den 3 martij 1661 op belijdenis: Roeleff Wabbes arbeider (stierff den 8 maij 1670) & Trijn Peters sijn huisvrou".

Roleff trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Jan Roleffs werd geboren in Zuidhorn. Jan trouwde met Anne Claesen op 10-10-1669 in Zuidhorn. Anne werd geboren in Zuidhorn.

1836      ii.  Jacob Roleffs (geboren circa 1640 in Zuidhorn). Jacob trouwde met Antie Jansen, dochter van Jan Wibbes, op 04-05-1662 in Zuidhorn. Antie werd geboren in Oldehove.

        iii.  Geertjen Roleffs werd gedoopt op 01-01-1646 in Zuidhorn.

         iv.  Geertjen Roleffs werd gedoopt op 25-11-1648 in Zuidhorn.

          v.  Aet Roleffs werd gedoopt op 22-09-1650 in Zuidhorn.

         vi.  Jurrien Roleffs werd gedoopt op 22-09-1650 in Zuidhorn.

        vii.  Klaes Roleffs werd gedoopt op 17-08-1656 in Zuidhorn.

Roleff trouwde vervolgens met Trijntjen Pieters, dochter van Pieter Sijbrants, op 20-02-1659 in Zuidhorn.

Notitie bij het huwelijk: "Roeleff Wabbes, van Zuidhorn, weduwnaar & Trijntjen Pieters, van Oldehove, dochter van wijlen Pieters Sijbrants".

Feiten

Zij was op 03-03-1661 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn. "Op den 3 martij 1661 op belijdenis: Roeleff Wabbes arbeider (stierff den 8 maij 1670) & Trijn Peters sijn huisvrou".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Roleffs werd gedoopt op 21-04-1661 in Zuidhorn.

         ii.  Trijn Roleffs werd gedoopt op 06-12-1663 in Zuidhorn. Trijn trouwde met Geerdt Harmens op 07-07-1689 in Zuidhorn. Geerdt werd geboren in Nuis.

        iii.  Brecht Roleffs werd gedoopt op 25-02-1666 in Zuidhorn.

         iv.  Brechtije Roleffs werd gedoopt op 28-04-1667 in Zuidhorn.


3674. Jan Wibbes .

Jan trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

1837       i.  Antie Jansen (geboren in Oldehove). Antie trouwde met Jacob Roleffs, zoon van Roleff Wabbes, op 04-05-1662 in Zuidhorn. Jacob werd geboren circa 1640 in Zuidhorn.


3832. Jurrien Jansz. Bussemaker .685

Jurrien trouwde met Anna Dietmersdr. van Steinfurt.685

Kind uit dit huwelijk:

1916       i.  Jurriaan Bussemaker (geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) - overleden vr 9-1724 in Hengelo (Ov)). Jurriaan trouwde met Fenneken Jansdr. ten Cate,685 dochter van Jan Gerrtisz. ten Cate 744 en Geesken ten Cate,744 op 05-10-1692 in Borne (Ov). Fenneken werd geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 26-01-1720 in Hengelo (Ov).


3833. Anna Dietmersdr. van Steinfurt .685

Anna trouwde met Jurrien Jansz. Bussemaker.685

3834. Jan Gerrtisz. ten Cate .744

Jan trouwde met Geesken ten Cate.744

Kind uit dit huwelijk:

1917       i.  Fenneken Jansdr. ten Cate (geboren circa 1670 in Hengelo (Ov) - overleden vr 26-01-1720 in Hengelo (Ov)). Fenneken trouwde met Jurriaan Bussemaker,684 zoon van Jurrien Jansz. Bussemaker 685 en Anna Dietmersdr. van Steinfurt,685 op 05-10-1692 in Borne (Ov). Jurriaan werd geboren circa 1655 in Hengelo (Ov) en is overleden vr 9-1724 in Hengelo (Ov).


3835. Geesken ten Cate .744

Geesken trouwde met Jan Gerrtisz. ten Cate.744

3836. Harcke Tammes,745 zoon van Tammo Harmens 838 en Anna Harckens,839 werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20-03-1666 in Groningen.

Harcke is in oktober 1652 nog minderjarig als zijn voormond Peter Harmens en zijn sibbe- en vreemde voogden Derck Harckes en Claes Saspers de overdracht van de ouderlijke behuizing aan Harckes broer Harmen, een jaar eerder, verzetten.
Harcke Tammes duikt daarna op in Groningen als hij op 1 mei 1656 toetreedt tot het kremersgilde. Het admissiegeld betaalt hij in 1657. In 1659 overlijdt zijn eerste vrouw Wibbien: Jan Popkes , Jan Cornelis en Roelf Writsers worden op 23 juni als voogden over het minderjarige dochtertje bij Wibbien zaliger aangezworen. Op 2 juli 1659 wordt de afkoop geregeld van Harcko Tammens dochter Wibbetie door Jan Popkes en de andere voogde.

Feiten

Hij was doopsgezind.

Hij was kremer, boteropkoper te Groningen. Misschien aan de Turftorenstraat 'alwaar de Hooijwagen uithangt'.

Zijn testament werd op 22-03-1661 te Groningen ingeschreven. 840 Op 22 maart 1661 legateren Harco Tammens en zijn tweede vrouw Annetien Jans aan de gemene armen van de stad Groningen elk 25cgl. Annechien Jans is waarschijnlijk dezelfde als Anneke Jansen Mab, eerder getrouwd met Isaac Jans van Delden, ze woonden in 1653 in Deventer. Het verklaart de vernoeming van haar zoon Isaack uit haar tweede huwelijk. In 1665bkomt Harcke voor als boteropkoper.

Voogdij: 11-03-1667. 841 In 1666 overlijdt hij. Op 11 maart 1667 worden Arend Jansen als voormond, Jochum Tammens en Harcke Dercks als voogden benoemd over Harcke Tammens' kinderen bij Annichien Jansen. De afkoop volgt later.
Jan Popkes voormond en consorten over wijlen Harco Tammens dochter uit het eerste huwelijk met Wibbetie komen overeen, dat zij fl 1000,00 krijgt, te betalen op mei 1668.Ook de vier nagelaten kinderen uit het tweede huwelijk van Harco Tammes en Anneke Jans krijgen elk fl 1000,00, zo komen Arent Jansen in't Block als voormond, Jochum Tammes bij de Zijldijk en Harcke Dercks overeen. De moeder houdt het beklemde land te Noordbroeksterhamrik en het daarop staande huis.

Harcke trouwde met Wibbien Jans, dochter van Jan Popkes en Anna Ennes, op 20-01-1657. Wibbien werd geboren circa 1635 en is overleden vr 6-1659 in Groningen. Wibbien was ook bekend als Wibbien Jans Houttuyn.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 20-01-1657.

Notitie bij het overlijden: In het kraambed?

Harcke trouwde vervolgens met Annichien Jansen circa 1659. Annichien werd geboren op 09-10-1625 in Groningen en is overleden op 22-11-1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

Kinderen uit dit huwelijk:

1918       i.  Isaak Harckes (geboren circa 1655 - overleden na 18-03-1702 in Ulrum). Isaak trouwde met een onbekende vrouw. Isaak trouwde met Antje Harmens Aldringha, dochter van Harmen Sieukes Alring, op 29-08-1696. Antje werd geboren op 08-04-1672 in Leer, Duitsland en is overleden op 17-01-1712 in Groningen op 39-jarige leeftijd.

         ii.  Tamme Harckes werd geboren circa 1660 en is overleden vr 11-1694. Tamme trouwde met Alske Jans Doornbusch, dochter van Jan Jans Doornbosch (de jonge) en Juitje Sijwerts, circa 1686. Alske werd geboren circa 1665 in Oldenzijl. Alske was ook bekend als Alstie Jans Dorenbusch.

        iii.  Albertje Harckes werd geboren in Groningen. Albertje trouwde met Gerrit Berends Kremer op 26-06-1685 in Deventer (Ov). Gerrit werd geboren in Deventer (Ov).

         iv.  Anneke Harckes. Anneke trouwde met Pieter Hesselink op 08-03-1690 in Deventer (Ov).


3837. Annichien Jansen, dochter van Jan Arends en Albertien Jans Mab, werd geboren op 09-10-1625 in Groningen en is overleden op 22-11-1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.

Feiten

Zij bezat op 26-05-1653 mandelige grond te Groningen. 842 Op deze datum verkopen Cornelis Jansen te Haarlem, Berent Jansen en Wieneke echtelieden en Isack Jansen en Anneke, echtelieden van Deventer, hun mandelige grond binnen de stad Groningen aan de noordzijde van de Hofstraat, met zijn uitstek daarachter tot aan de Hagedoornheg, aan hun gebroederen Arent Jansen en Egbert Jansen en hun respectieve huisvrouwen.

Zij bezat in 1674 een woning staande op de Cingel te Groningen. 843 Anneke Jans, weduwe van wijlen Harco Tammens verkoopt in 1674 een woning staande op de Cingel, op vrije grond en vrije muur aan Jantien Jacobs weduwe van Claes Meertens voor 1000 car. gl.. De verkoop is inclusief het hof erachter, zo breed als het huis is, zwettende ten noorden de Opslag, ten zuiden Harmen Willems, ten westen Berent Jans kinderen, ten oosten Arent Jansen met een mandelige gevel. De woning, zijnde wijlen Jan [Arends] Ma[b] behuizinge, wordt door de kopersche tegenwoordig reeds bewoond.

Zij bezat in 1675 een pand aan de Turftorenstraat te Groningen. 843 In 1675 bewoont de weduwe van Harcke Tammens een pand aan de Turftorenstraat in Groningen 'alwaar de Hooijwagen uijthangt'. Het is overigens niet geheel duidelijk of Harcke Tammens hier dus ook al gewoond heeft. Het blijkt te gaan om een pand aan de zuidzijde van de straat. Dit pand blijft enige generaties in de familie. Van 1679 tot 1678 wordt het pand bewoond door Jacob Berends en Anneken Jans, de weduwe van Harcke Tammens. Zij zijn dan inmiddels getrouwd. Op 11 mei 1689 verkopen Jacob Berends en Anneke Jans echtelieden aan Tamme Harckes en huisvrouw Alstie Jans Dorenbusch 'seker huijs met hoff en 't achterste huijs daer achter, eert en nagelvest, staende en gelegen an de Zuitzijde in de Torfftoren strate dae de Hooijwagen uijthangt, op vrij en eijgen grondt met een mande ganck en putte te oosten van dit huis. [...]

Annichien hertrouwt dus met Jacob Berends. Deze woont van 1679 tot 1686 in de Turftorenstraat, in 1687 aan de Vismarkt, in 1688 in de Stoeldraaierstraat, in 1691 in de Oude Ebbingestraat, in 1695 in Herestraat (in 1699 boven Jan Popkes, die we ook al als voogd tegenkwamen) en in 1700 weer in de Stoeldraaierstraat. Jacob Berends zal ongetwijfeld jonger dan zijn vrouw Anneke geweest zijn.

Annichien trouwde met Isaac Jans van Delden, zoon van Jan.

Notitie bij het huwelijk: In 1653 woonden zij in Deventer.

Annichien trouwde vervolgens met Harcke Tammes 745 circa 1659. Harcke werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20-03-1666 in Groningen.

Annichien trouwde vervolgens met Jacob Berents op 19-05-1677 in Kampen (Ov). Jacob werd geboren in Kampen (Ov), is overleden in Groningen en werd begraven op 01-11-1727 in Groningen.

Feiten

Hij was kremer te Groningen.

Getuige: 1695, Groningen. 843 Jacob Berends wordt in 1695 als getuige genoemd in het huwelijkscontract van Hendrikien Berends met Jan van Calcar en in 1699 als neef van Agnetien Jacobs in haar huwelijkscontract met Peter Jans.

Hij was getuige bij de ondertrouw van Itje Isaaks in 1715 te Groningen. 844 Hij was haar stiefgrootvader en ook haar voogd.


Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

164. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

165. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

168. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

169. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

170. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

171. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

172. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53. .... Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

173. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

174. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

175. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

176. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

177. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

178. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 103. Grote verontwaardiging en schrik wekte bij de gegoede ingezetenen het keizerlijk decreet van 5 april 1813 tot oprichting van vier regimenten gardes d'honneur, want uit hun zonen moest een erewacht worden samengesteld. De prefect was belast met het opmaken van lijsten van daarvoor in aanmerking komende families. Voor Grijpskerk genoten daarvoor de 'eer': Tjeert Lubberts van Dellen te Grijpskerk, Hindrik Derks Hamming te Visvliet, Hidzert Tjerks Hamstra te Visvliet, Rentjen Tewes Heemstra te Visvliet (Pieterzijl), Klaas Hellinga te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl, Klaas Jans de Poel te Grijpskerk, Jacob Rienders Setzema te Visvliet (Pieterzijl), Harke Rentjes Vos te Grijpskerk, Jacob Sietzes de Waard te Grijpskerk, Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, Hindrik Johannes Zuidersma te Visvliet en Rochus repkes Zijlstra te Visvliet. Het waren allen landbouwers. Zij komen allen ook voor onder de hoogst aangeslagenen van de provincie. Maar gn van hun zonen staat op de lijst van de 48 gardes d'honneur die het departement van de Westereems tenslotte moest uitrusten. De val van Napoleon heeft hen behoed voor een actief optreden. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. Doopsgezind.

179. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 15 februari 1812

Mennoniet.

180. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast.

181. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 4 augustus 1783

Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op "Hilmahuis" lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks (die getrouwd is met Eibeltje Wiema). De E. Tietje Jans is borg (de moeder van Eibeltje Jans).

183. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 76 nr 31. De achternaam Doornbos komt uit deze bron. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 4 augustus 1783

Bij een lening verschijnen Jan Danils en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis, die verklaren van Wedman Harm Hindriks en Eibeltje Wiema 500,- te hebben ontvangen. Ook verscheen de eersame Tietje Jans als borg.

184. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, HB Grootegast. 9 mei 1816

"Te Visvliet, in plaats van te Grootegast gedoopt".

185. GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Verwant met de Iwema's?.

186. Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv nr 6278 nr 194. Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 2 gulden.

187. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19). .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

188. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

190. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

191. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

192. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

193. Piet Terpstra, Notities.

194. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

195. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

196. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

197. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

198. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

199. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

200. Taeke van der Leij, Hij komt voor als eigenaar van de State "Temmebosk". Betske Siccama's vader had deze gerfd van zijn grootvader Rinse Johannes.

201. Taeke van der Leij, De 4 laatste kinderen.

202. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

203. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

204. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

205. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

206. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

207. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

208. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

209. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer... .... B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994). .... Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)... .... Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

210. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

211. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

212. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

213. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

214. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 244. .... Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), p 52.

215. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

216. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

217. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. .... Weesrekeningen Friesland, Achtkarspelen Fol. 197. Inventarisatie nalatenschap Halbe Cornelis, de mede-regter van Achtkarspelen. Hierin wordt genoemd als versterking voor Haske Cornelis (kleindochter) Eelse Kystra, dorpsregter en huisman tot Burum.

218. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

219. DTB Boeken Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 27 maart 1812

Aangevers waren Euwe Jans Feitsma en Jan Jans Feitsma, neven van de overledene.

220. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 103. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing te Visvliet om af te breken, hetgeen reeds is geschied, verkocht door Marten Eeuwes en Hiltje Lubbes aan Ywe Ennes voor 1050,- [niet gedateerd?].

221. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 96. 13 mei 1801

Acte van verkoop van het recht tot weiding van een koe in de Galgevenne, gelegen ten Noorden van Visvliet. Verkocht door Lubbert Uitjes en dochter Hiltje Lubberts voor 500,- aan Sibrig Derks en Cornelske Marten. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 107 b. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing en heem te Pieterzijl door Lubbert Uitjes aan Marten Eeuwes en Hiltje Lubberts voor 600,- [niet gedateerd?].

222. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

223. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

224. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

225. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

226. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 Binnert Andries of Burum registered the surname Riddersma for himself and his children. /// In 1811 nam Binnert Andries van Burum de achternaam Riddersma aan voor zichzelf en zijn kinderen.

227. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 10, 11 en 12. Leefden tussen 1801-1809 in Burum. Nageslacht in Burum en Emden (niet verder ingevoerd). Emden maakte toen deel uit van het koninkrijk Holland.

228. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 154. 1806

Stichtingssteen pastorie Oudwoude, Foarwei 38

Den 26 Maij zijn de eerste Stenen aan dit gebouw gelegd door Louw Eeuwe Siegers oud in 't 15 jaar, en Berber Hendriks Siccama oud in 't 14 jaar, toen kerkvoogden waren Eeuwe Sigers en Hendrik Jans Siccama, Voorsien dit Huis, dit nieuw gebouw / Met Leeraars die altoos getrouw / Met Lust en vlijt hun dienst betragten / Voor ons en voor ons nageslagten.

229. Taeke van der Leij, E-mail. Aukjen getrouwd met Metske Louwes.

230. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

232. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

233. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

234. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

235. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

236. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 273. doopsgezind. .... Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 322, 371.

237. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 273. doopsgezind.

238. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53, nr 30 en 273, nr 26. Verschil in datum en plaats: * 1763 Feerwerd.

239. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Persoon opgevoerd om 2 zussen te koppelen. Patroniem onder grote twijfel uit afkoopbrief op 5 mei 1781 [T735, I194].
Dat Grietje en Tietje zussen zijn blijkt uit de benoeming van Menne Alderts tot sibbevoogd van Klaas Cornelis op 4 jan 1800 [Tn 795 inv nr 174].

240. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

241. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

242. GenLias (http://www.genlias.nl), Ouders niet genoemd in overlijdensakte.

243. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

244. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

245. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

246. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 94.

247. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

248. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

249. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

250. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

251. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

252. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 320. Doopsgezinden Westerkwartier.

253. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

254. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

255. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

256. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

258. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 151.

259. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. 22 april 1766
Verkoop: twee Hemen sijnde het ene geleegen tot Eenrum bij de molen, wordende door Jan Edes onder beklemminge gebruikt Sijnde het ander geleegen in de Ooster Straat, van Welgemelde dorp, wordende aldaar door Hans Tunnijs en Bregtje Klasen Egteluiden onder beklemminge gebruikt.

260. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 185.2.

261. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

262. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

263. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

264. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

265. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

266. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 186.6. .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 271.

267. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

268. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Guy [guynwmich@yahoo.com]. "It appears that Gerrit Alberts married Martjen Allers, 17-4-1768 in Usquert. I believe one of their children to be Albert Gerrits who marries Anje Cornelis 13-11-1803. Are there other children of Gerrit Alberts and Martjen Allers?
[...] The son of Albert Gerrits and Anje Cornelis - Cornelis Alberts, b.1806 marries Frouke Roelfs Boon on 7-7-1831. Following the death of Cornelis Alberts sometime around 1860, Frouke remarries to Cornelis Berents Veneekamp and the family leaves for the United States in 1866. These were the beginings of the Dob/Dobb family here in the U.S.".

269. GenLias (http://www.genlias.nl), Zie Bouke Pieters van der Kooij (hertrouwd?).

270. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26.

271. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

272. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. Ook in deel I p 244. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Tjark Ebels, Haren. Resolutie Gedeputeerde Staten van de Provincie Stad en Lande 1741 7 Dec: Benoeming Tjark Ebels tot Voogd van Rottumeroog. In ieder geval is dit dus de Tjark Ebels die met Knelske Jacobs getrouwd was. Maar als het Tjark Ebels Ockes is dan was hij 51 jaar oud, het kan, maar ik vind het zelf wat oud.

273. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220.

274. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. .... Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 174 Praebendeheerd, Uithuizen.

275. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 118 Westerheert, Usquert.

276. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

277. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

278. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

279. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

280. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

281. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

282. Greet Bossema, Notities, Kwartierstaat Hendrikje Smid.

283. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 Doopsgezinden Westerkwartier p 336.

284. Harm Walma, Notities, E-mail.

285. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

287. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. 1806

In 1806 woonde op huisnr 40 te Winsum de weduwe van Freerk Tjaarts, pachter erf, geb. 29.2.1736.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

289. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

290. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

291. Wilco Boek, Website Schreuder.

292. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

293. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Voorlopig opgenomen. Nog controleren.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

295. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 212.

296. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk). .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

298. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

300. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

301. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

302. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

303. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 191. Oud p.m. 45 jaren, gewoont hebbende alhier, nalatende deszelfs huisvrouw Mena Drewes en agt kinderen uit een huwelijk, aangegeven 31 maart 1808.

304. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

305. Bert Schut, Notities, E-mail. Doopdatum niet in Doopboek Bedum.

306. Bert Schut, Notities, E-mail.

307. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

308. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

309. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

310. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

311. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

313. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

314. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

315. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

316. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. .... Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier. .... K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen". .... Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

317. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

318. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

319. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk). .... DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

320. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

321. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

322. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244. .... K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3. .... Willem Nijboer, Website.

323. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.575.1. .... Willem Nijboer, Website.

324. Willem Nijboer, Website.

325. Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

326. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
. .... GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

327. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 55.

328. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

329. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

330. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

331. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

332. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

333. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

334. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

335. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

336. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995. Volgens huwelijkscontract.

337. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of this family are borrowed from this source.

338. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of her family were borrowed from this source.

339. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

340. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

341. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

342. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

343. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

344. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

346. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

347. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

348. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

349. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Gemeente: Grootegast
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-12-1833
Overledene Trientje IJpes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1833
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Gerrit Alberts
Relatie: echtgenote. Niet duidelijk of het dezelfde Trijntje IJpes is.

350. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 175, 279.

351. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

352. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

353. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

354. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

355. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

356. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

359. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

360. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

361. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

362. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

363. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

364. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

365. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

366. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

367. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

368. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

369. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

371. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240.

372. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 60.

373. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

375. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

376. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

377. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 23 november 1739

Cornelis Thomas en Aeltien Cornelis, echtelieden te Visvliet, verkopen een behuizinge en beklemming van 17 pondematen eigen land en 34 pondematen in 102 pondematen aan Uitie Lippes en Antie Lubbers, echtelieden te Pieterzijl. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 1. 1 mei 1773

De weduwe gebruikt 9 1/4 pm land onder Visvliet bij een verkoop aan Jannes Hellinga & Tetje Claasen (uit de erfenis van Cornelliske Meertens, weduwe van Else Hellinga).

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

379. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729. .... Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

380. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

381. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

382. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

383. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

384. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

385. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

387. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

388. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

389. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 27. .... Taeke van der Leij.

390. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 10. .... Taeke van der Leij.

391. Taeke van der Leij, Overleden voor 1811.

392. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 28 juli 1783

Jan Fridses en Grietje Baukes lenen 2300 Car. guldens van Abel Fridses en Eelkje Deuyes. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel langewold LXIX i. 22 september 1763

Jan Fridses doet een verzoek om tot meerderjarige te worden verklaard. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 23. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 12 juli 1783

Bij een zitting voor een leencontract verschijnen Jan Fridses en Grietje Baukes die verklaren te hebben ontvangen van Abel Fridses en huisvrouw Eelkje Deujes 2300,-.

394. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 78. Volgens de kaart van landmeter Teijsinga (1732) is Fridse Abels gebruiker van enige stukken land van de heer Heemstra en eigenaar/gebruiker van een stuk. Vlak naast nr 28 van Aries Derks (zie aldaar) en de namen van Franke en Cornellis Brugs (zie aldaar).

395. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

396. GenLias (http://www.genlias.nl), Hier staat 1 keer Berend Harms van Sellingh, de andere keer niet.

397. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 18.

398. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

399. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 110. 1814

Voor het beleg van Delfzijl (1814, bevrijding van de Fransen) werden vrijwilligers opgeroepen en daarvoor meldden zich uit de gemeente Grijpskerk 38 jonge mannen. Dat is heel wat meer dan tevoren bij soortgelijke oproepen van Napoleon waren verschenen. Op 20 december trokken ze onder leiding van het gemeenteraadslid Sijbolt Berghuis naar Loppersum. Zij zijn allen behouden teruggekeerd op twee na die aan een ziekte zijn bezweken. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 132. 14 december 1843

De verbondenheid van het (de Maatschappij tot) Nut (van 't Algemeen) met het maatschappelijk gebeuren in het algemeen blijkt uit de aanbieding op 14 december 1843 van een gouden tientje door het hoofdbestuur aan J.M. Douwes Alserda te Visvlietwegens het redden uit het ijs van het Visvlieterdiep van Sijbold Berghuis te Pieterzijl. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 98. 1813 - Franse tijd.

Maire werd Klaas Jans de Waard. Hij was verreweg de rijkste ingezetene van de gemeente. Klaas Hellinga uit Visvliet werd adjunct. In rijkdom volgde hij op De Waard. Municipale raden werden Eilke Sinia in de Westerhorn, Jan Willem Krijthe op de Waarden, Harke Jans van Holdinga op de Waarden, Cornelis Jacobus Pol(lema) op de Waarden, Herman Meijer te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl en Arend Jacobus Poll te Niezijl. De benoemden behoorden allen tot de gegoede boerenstand, want ook de kasteleins Sibolt Berghuis en Arend Jacobus Poll mag men daartoe rekenen. Een dergelijke samenstelling zou kenmerkend worden voor alle gemeenten op de klei in de provincie Groningen tot in de 20e eeuw toe.

400. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), p 117. Hier staat als huwelijksdatum 9-1-1790 te Visvliet.

401. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder.

402. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

403. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

404. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

405. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

407. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

408. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

409. Rechterlijke Archieven Groningen, Ondertrouwboek Groningen 1727-1732 - Collectie DTB (toegang 124) - Inventarisnummer 177, folio 71v.

410. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

411. Nelleke Boonstra, Website.

412. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

413. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

414. Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 099 Weesboeken 1736-1777 Folio 236 verso.

415. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

416. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

417. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

418. Taeke van der Leij, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

419. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

420. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

421. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

422. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 25. Halbe Wisses komt hier naar voren als een invloedrijke boer te Nuis (83 jaar in november 1797, dus kennelijk geboren in 1713/1714). .... G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. In 1790 droeg Halbe Wisses zijn plaats te Nuis over aan de heer van Nienoord, maar behield voor zijn kinderen de beklemming. Tien jaar later echter, toen de wederzijdse schulden tussen hem en de toenmalige eigenares van de Nienoord, mevr. Graafland, werden geregeld, kreeg Halbe zijn plaats terug. Voor zijn nadelig saldo offerde hij de venen te Niebert en Nuis op.

423. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 210.

424. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?). .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

425. Taeke van der Leij, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

426. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

427. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

428. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

429. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

430. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

431. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21. .... Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

432. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

433. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

434. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

435. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

436. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

437. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Visvliet, overlijden. 2 december 1824

Ebeltje Doornbosch 72 jaar, overleden op maandag 29-11-1824 (actedatum donderdag 2 december 1824) in huisnr 17 te Visvliet.
Dochter van Jan Dirks & Titje Jans. Nalatende zes kinderen.
Aangevers: Halbe Kornelis Haijema, 65, zonder beroep en Simen Jacobs de Waard, 43 landbouwer, beide wonende te Visvliet.

438. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

439. P. Luinstra, Luinstra dossier, XIII Familie 196 b. Geboren op de Ehze onder Doezum.

440. Rechterlijke Archieven Groningen, Families Iwema en Bouwsema, 1685-1845 Tn 540 Inv 26. 10 februari 1755

Akte van verkoop door Claas Harms en Hiltje Liewes e.l. aan Lammert Arents van 1/6 deel heerd land onder Doezum, waarop het huis van de kinderen van Sicke Arriens is staande
NB

Verleden voor Daniel Onno de Hertoghe, heer van Feringa, tot Grotegast jonker en hoveling in Ooster- en Westerdeel, Langewold, wiens geschonden zegel aan het stuk hangt.

441. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

442. W.T. Keune, Koren en Pelmolens in Noordoost Friesland, Van de tweede koren- en pelmolen van Kollum is beduidend minder bekend. Uit de reelkohieren van Kollumerland weten wij dat vr 1711 Jan Janties, zijn vrouw Nuesa Diurres en Jan Jans gezamenlijk eigenaar waren. Jan Janties was koopman en in de proclamatieboeken komen wij zijn naam herhaaldelijk tegen als koper en verkoper van landerijen. Waarschijnlijk is Jan Jans de eigenlijke molenaar geweest. In 1715 moest deze zijn plaats afstaan aan Djurre Dirks, die reeds een jaar later de enige bezitter van de molen werd.
Hij stierf in 1741 en zijn weduwe zette de zaak voort tot haar zoon Ieske Djurres, die gehuwd was met Maria Doedes die taak in 1763 van haar overnam.

443. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

444. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

445. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

446. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

447. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 93. Molenaar-bakker Sijtse Ritsema werd tijdens de Franse Revolutie in 1795 door het kerspel Grijpskerk gekozen als volmacht die samen met anderen de Representanten moesten kiezen van het Volk van Stad en Lande, die de provinciale Staten vervingen. Landbouwer Klaas Hellinga (die later met Sijtses weduwe trouwde) werd volmacht voor Visvliet.

448. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

449. Rechterlijke Archieven Groningen, Protocollatie Visvliet Tn 735 Inv 18. 7 juli 1757

Zij kochten van Corneliske Meertens & E. Hellinga een huis te Visvliet, waarvoor ze 2150 gulden leenden.

450. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

451. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323. .... Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

452. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

453. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

454. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

455. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 319 Oudeschip. Wordt bij een boedelscheiding eigenaar.

456. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

457. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

458. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 48 2003 p 8 Boldewijn. Mogelijk dochter van Hijbel Jarges.

459. George DeFrieze, USA, Notities, Datum controleren.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

461. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

462. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

463. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

464. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

465. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

466. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

467. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

468. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3. 29-6-1767
Hij is Leg. Tut. bij het testament van Willem Jans, de overleden man van Hilje Heeres. Uit: Ommelander Geslachten.

469. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20, p 31. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 47.

470. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

471. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

472. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

473. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

474. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. NB HS: Mogelijk schepper van Bellingeweer (Winsum Gedenkboek, Formsma).

475. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

476. H.S, Notities.

477. Date Noorlag.

478. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

479. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

480. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Parenteel van Jan Clasen. Of mijn nummer 302 en 303 terecht hieraan zijn gekoppeld moet nog beter worden vastgesteld.

481. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

482. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 305.5.

483. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 141.

484. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

485. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

486. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

487. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

488. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

489. George DeFrieze, USA, Notities.

490. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

491. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

492. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

494. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

495. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

496. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

497. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

498. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 80.

499. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 51.

500. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

501. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

502. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

503. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

504. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

505. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

506. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

507. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36. 17 januari 1780

Syger Louwes en Grietje Jannis, ehelieden te Houwerzijl, kindeloos, maken een testament op de langstlevende met de bepaling dat een silveren Ducaton zal worden gegeven aan de Gereformeerde armen te Niekerk. Getuigen: Cebe Tijs, schoolmeester te Leens en Lammert Clasen.

508. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1957 p 30.

509. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

510. Rechterlijke Archieven Groningen, XLIII g. 23 juli 1796

Afkoop van de goederen van wijlen Anje Louwes en wijlen Jan Jans Bol en Martje Rijpkes weduwe Jan Jans Bol als stedemoeder. Aan ieder der kinderen komt 281 gl. 4 st. 5 duiten. Sijger Louwes voormond, Evert Jans Sibbe- en Klaas Lubberts vreemde voogd.

511. Rein Wasscher, Website.

512. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gert Zuidema. Onjuist is dat Geeske Alberts Beukema getrouwd was met Enne Hajes.
Geeske is overleden vr 22-6-1751 (inventaris nalatenschap).

513. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

514. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53.

515. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

516. Cor Enter.

517. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 127 nr 44. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

518. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

519. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

520. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 171 (Wijk). Geen kinderen gevonden.

521. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 293.

522. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 205.

523. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Hypothetisch.

524. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

525. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 250.

526. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

527. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

528. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt). .... Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

529. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

530. Bert Schut, Notities, E-mail. Van Nijenclooster.

531. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

532. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

533. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

534. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

535. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

536. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

537. Eddy Landzaat, Website.

538. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

539. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

540. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

541. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

542. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

543. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

544. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 nr 3 sep 2004. Waarschijnlijk getrouwd met Marretien Jans. Zoon Focke Heres is ook waarschijnlijk.

545. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. Nagekomen vraag van Menne Glas:
Fred,
Wie heb jij als ouders toebedeeld aan Grietje Derks Cleveringa, die afkomstig van Eenrum op 26 mei 1782 te Mensingeweer trouwt met Pieter Clasen, en aldaar 5 kindertjes krijgt? Ik heb ook haar, zonder enig bewijs behalve dochter Anje, aan het echtpaar Derk Berents Cleveringa x Anje Clasen staan. Maar of dat klopt?.

546. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

547. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 19.

548. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15.

549. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15. Tussen 7-9-1785 en 15-2-1786.

550. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19.

551. J. Huizinga, Huizinga; Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Thomas (Groningen, 1883), V, 6, 1 p 5.

552. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

553. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

554. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 162.

555. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20. Doopsgezind. Landbouwer te Niehove.

556. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

557. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

558. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

559. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

560. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

561. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697. .... B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

562. Jan Beukema, Notities (jan.beukema@tiscalimail.nl), E-mail. Volgens deze bron is Riemke Duirts geboren in 1685 te Zuidhorn als dochter van Corneliske Roelfs, die 4 kinderen krijgt (binnen 2 jaar?).

563. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

564. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

565. Willem Nijboer, Website, E-mail. Jie Jansen en Ide huren in 1678 een stuk land te Cusemer, hetzelfde stuk wordt in 1691 gehuurd door Sijtie Dijes en Ida, vervolgens huren Jan en Tamme Eije het stuk in 1704. In 1719 huurt Tamme Eijes het samen met Mindelt Cornelis en Grietje. In 1755 wordt het gehuurd door Foppe Arents met H.A. Staal en Anje Hendriks.

566. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast. Op 23-3-1704 werd Roelof Gaeijkes tot diacon gekozen.

567. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast.

568. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 24.

569. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 25.

570. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

571. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

572. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Waarschuwing: veel van deze tak is ontleend aan een zekere Marten Ritsma, die volgens Harm Selling als onbetrouwbaar bekend staat. Dus alles controleren!!.

573. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

574. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a2, aktenr. 129. 19-11-1760 Protest

Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Debora Scherings
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wilhelmus van Irhoven
Beroep eerste partij: in leven professor in de theologie op de academie in Utrecht
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Wilhelmus van Irhoven houdt geen aanvaarding van zyn nalatenschap in.

575. Nedergerechten, Weesboek Kollumerland, inv. 098 1728-1736 Folio 5, 6 en 8.

576. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

577. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

578. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

579. Taeke van der Leij, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

580. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

581. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

582. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

583. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

584. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

585. Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

586. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719 folio 297 ev.

587. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

588. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.

589. Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.

590. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

591. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991).

592. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 26.

593. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 29.

594. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van haar zoon Johannes met Pietertje Homan was zij naar schatting van de getuigen al 25 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

595. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

596. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719. .... Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso.

597. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

598. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 135.

599. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240. .... Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 13 nr 3 p 75 over Van Hilgen van Hilgen.

600. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

601. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

602. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

603. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

604. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland.

605. Matthias Teichert, USA, Notities, Kwartierstaat Metje Tjerks vd Brug. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland

December 19, 1677 declared legally of age by the Court of Friesland; owned Hemrik farms no. 7 and no. 8; 7/8 part owner of Wijnjeterp farm no. 43; in 1677 lived in Drachten, 1679 Oldega, 1682 Drachten, 1688 Burgum.

606. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

607. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

608. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

609. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 93.

610. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 85.

611. Taeke van der Leij, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

612. Marten Haijema, Notities, Coll Succ 1716-1805 nr 45 K. 26 november 1768

Aafke Thomas, huisvrouw van Wibet Minnes, overleden onder Burum 4-9-1768
Erfgenaam: Wibet Minnes onder Burum.
Erfenis: De gerecht helft van zekere huizinge en 8 pondematen land onder voorschreven huizinge behorende en onder Burum gelegen, in de reele goedschatting aangeslagen op 20 carolieguldens, bedragende aan kapitaal 364 caroligulden en dan noch aan geld 650 caroligulden, in het geheel 1.014 caroligulden.

613. Taeke van der Leij, Buitenpost-Lutjepost, DTB nr. 12, 1700 - 1772. 8 april 1736

Derde proclamatie van 8 april 1736, Buitenpost
Man: Pieter Minnes, Burum
Vrouw: Trientje Rinses, Buitenpost.

614. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

615. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

616. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv 21, folio 219.

617. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 203 nr 197. .... De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

618. Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 509.

619. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 204 nr 197. Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd. .... Reid van der Leij, Notities, Email.

620. Dirk Piet Feitsma, Website, 17-5-2003.

621. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

622. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

623. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

624. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

625. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

626. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

627. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

628. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 258.

629. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

630. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

631. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526. .... D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

632. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

633. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

634. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

635. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

636. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 101 Bouwemaheerd te Usquert.

637. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek Kollumerland, 27-09-1678.

638. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

639. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

640. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

641. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 154. Parenteel van Claas Janties.

642. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993, p 154. Parenteel van Claas Janties.

643. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

644. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

645. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

646. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 449, nr. [2434].

647. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

648. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

649. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

650. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

651. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

652. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 267.

653. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 247.

654. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 25.

655. Dirk J. van Ham, DJ van Ham - Zijlvest Schilligeham.

656. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Deel 2: Hunsingo.

657. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Hij staat op 19-6-1657 ingeschreven als lidmaat te Winsum (gelijktijdig met Corneliske Writzers).

658. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Zij staat op 13-12-1663 ingeschreven als lidmaat te Winsum (verderop staat zij als weduwe van Jan Ennes genoteerd op 8-12-1682).

659. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 83.

660. Menne Glas, Website, Op 17 februari 1739 wordt de boedel van Jacob Iwema gescheiden; onder de erfgenamen bevinden zich kinderen van Jacob Jans en Auke Cornelis: Cornelius Jacobs, Jan Jacobs, Enje Jacobs geads. met haar eheman Gerrit Gerrits, Liefke Jacobs geads. met haar eheman Albert Luitjens, Julle Jacobs. Zij hebben hun erfenis (gezamenlijk een ruime 3000 cgl.) te dank aan het feit dat vader Jacob Jans een neef was van Jacob Iwema, beide kleinkinderen van Jacob Schultes en Welmoet.

661. Menne Glas, Website, Het lidmatenregister van Aduard vermeldt in 1733: buiten de zuiderpoort op de Langweer. Auwke Cornelis, de weduwe van vertrokken met attestatie naar Garnwerd.

662. Wilco Boek, Website Schreuder. .... Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

663. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

664. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. 1734

Antje en Olger gebruikten in 1734 48 grazen land van Alberda van Rensema, gelegen te Oosterwijtwerd, nu Schoolweg 15.
Hindrik kwam volgens de huwelijksaantekening van Wirdum. Op 1 juli 1790 verkopen de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Pieters en wijlen Grietje Olgers aan Egbert Star en Aaltje Brons de boerenplaats met de beklemming van 52 grasen (bewoond geweest door de wed. van Olger Huges) vaste huur f 75,- voor f 3410,-. Driewes Olgers krijgt f 925,-. Boerderijenboek 't Zandt.

665. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Volgens het verpondingsregister was Capitein Jarges ca. 1720 eigenaar van 48 grasen dat werd gebruikt door Hugo Olgers weduwe. In 1734 was Alberda van Rensema de eigenaar, Olger Huges en Antje Driewes gebruikers voor 55 dalers jaarlijks. Zie bijlage Hugo Olgers.doc.

666. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail.

667. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

668. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

669. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

670. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

671. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

672. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

673. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

674. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

675. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

676. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

677. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 198.

678. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 194.

679. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35.

680. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Zuidhorm Aduard Fol:49. Tiark Hebbens en Itie gebr: 40 gra: hoog landt ende 24 gra: Gaalandt 15 1/2 gra: soo Jan Harrijts afgetoogen. Ao:1637 is Tiark Hebbens getr: an Dieuwertie Ao:1656 de wed: Dieuwer getr: an Cornelis Adriaans Ao:1666 de dogter Autie getr: an Pieter Jochums Ao:1670 Pieter Jacobs Bloom en Grietien Ao:1699 Luitien Tijmens en Sijrtien Ao:1719 Gerrijt Olthof en Marretie.

681. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

682. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

683. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

684. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0. .... C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

685. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

686. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1992 p 203.

687. Rein Wasscher, Website. .... A.K. Oudman, Notities, E-mail.

688. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 78. Duurd (m) - Naar de H. Theodardus, van het Oudgermaanse theot = volk en hardu = sterk, duurzaam. De sterke onder het volk.

689. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 432. Hier wordt als moeder van Riemke Roelfs opgevoerd een Grietje Ywema, geboren in 1666 te Zuidhorn, dochter van Jacob Iwema, geboren ca. 1570 en wonende te Zuidhorn. (bron: T. Balk). .... R.H. Alma, Ibema Genealogie (Gruoninga 1984), p 101. Een Riemke Roelfs wordt genoemd in een koopcontract met Jan Tjeerds Ibema, maar het kan ook een andere Riemke Roelfs zijn. Het gaat over een plaats in Niebert die door Heine Hindriks wordt gebruikt.

690. Menne Glas, Website, Noordhorn, lidmaten.

691. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, overledenen. 5 december 1679.

692. Rechterlijke Archieven Friesland, Herv. gem. Sneek, doop 1633-1654 Inventarisnr. : DTB 657.

693. Kees van Straten, Ulrum, Notities.

694. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 10 (R.A. Inv nr 739 p 19). 12/20 februari 1678. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 2 deel 4 p 116. Het bestuur van Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw, de Staten, bestond uit burgemeesters en raad van de stad Groningen en uit vertegenwoordigers van de kerspelen zoals jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Zij werden Landdagcomparanten genoemd. Om te worden toegelaten moest worden voldaan aan voorwaarden van leeftijd, lidmaatschap van de kerk en het bezit van een behuisde heerd met minstens 30 grazen land ter waarde van minstens 1000 Emder guldens. De landdagen werden sinds 1602 om de twee jaar gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. NB Zie ook de Nieuwe Groninger Encyclopedie.

695. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes is overleden vr (of tijdens?) de kerstvloed van 1717.

696. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (R.A. LXXI a 9). 28 Maart 1747

Op het gepresenteerde request van Alle Mighiels door Jelkjen Jelles. Wymer Alles, Reinder Gaukes als oom, Egbert Alles en Halbe Alles mede verteikent: vertonende hoe dat zijn vader Michiel Alles in het Tolbert woonagtig sijnde geweest onlangs is overleden, zijnde sijn moeder Trijntien Gaukes al voor een geruimen tijdt bevorens gestorven en dewijl volgens doopcedulle riedes over de twintigjarigen ouderdom hadde bereikt; al waarom genegen was om voortaan sijne goederenselfs te mogen administreren, waar toe hem sijne grootmoeder Jeltje Julles en sijn oom Wijmer Alles genoegsaam bequaam agteden enz., verzoekt veniam aetatis enz. NB Bij de overlijdensdatum schijnt het om een drukfout te gaan in het grafschriftenboek van Feith; hij was 39 jaar. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 10. "... Het voorgeslacht van Eedtje Michiels is naar alle waarschijnlijkheid".

697. Grafsteeninscripties, Hessel de Walle: "Friezen uit vroeger eeuwen". Anno 1725 den 16 december is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Gerrit Baukes in syn leeven huisman onder Serusum out 63 iaren en leit alhier begraven ende verwachtende uit genade ..... salige opstandinge in christo jesu. Aangenomen wordt dat deze Gerrit Baukes een kleinzoon is van Rompt Bauckes. Gezien zijn aankoop van een huis in Surhuizum zou het wel kunnen.

698. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes, wed. knegt, staat op de lijst die na de kerstvloed van 1717 door Petrus Venhuisen in 1718 werd opgesteld van "huislui welke hebben peerden, wagens, karren, budden". De hele bevolking werd aangespoord bij te dragen aan het herstel van de dijken
Zij, Engeltje Julles, deed een "vrijwillige gift" van 4 gulden.
.

699. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 925 (internetversie).

700. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8. ... 2 dochters vond ik: Rijk (Huwel. 17-6-1612 en Invent. 14-3-1654) en Grietje (27-9-1615).

701. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 7.

702. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688, nr 4999. .... D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961).

703. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 8360. .... Marten Haijema, Assen, Haijema Kwartierstaat.

704. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. Dy 't har man oerlibbe; hja hat nei alle gedachten in broer Reijner, dy 't yn 1640 mei Alle Rinnerts eigener wie fan stimnr. 63 te Grou.

705. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, 1658.

706. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 11 september 1670.

707. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 24 mei 1674.

708. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48.

709. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. 1698.

710. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 09-02-1645.

711. Taeke van der Leij, Kollum, Authorisaties 1592-1672 nr.1959. 6 september 1671.

712. website Sinia, http://www.sinia.eu/.

713. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 11 mei 1697.

714. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 93, folio 173.

715. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 10 p 95 R.A. Kollum P 34.

716. Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B14, aktenummer 1475, aktedatum 10 dec 1650.

717. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B15 Aktedatum: 03-12-1660.

718. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 489. Actum den 29e Januarij 1675.

719. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 745.

720. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 826.

721. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

722. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

723. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

724. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

725. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

726. Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004).

727. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 383, 12 november 1700.

728. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 419, 20 mei 1705
Autorisaties Kollumerland: 427, 22 jan 1706.

729. Menne Glas, Website, Aduard, Gerecht. 20 november 1738.

730. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), Tekst: Jan Leemburg en mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885.

731. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kolumerland: 430, 23 feb 1706.

732. Nedergerechten, Recesboeken; Oude inventaris: B17 Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

733. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1674-1705, inv. 19, folio 71.

734. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 27-09-1678.

735. George DeFrieze, USA, Notities, E-mail. Door Cornelis Altona in de DTB van Warffum gevonden.

736. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410A].

737. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 114. In Boerderijen in het Halfambt wordt de naam Lutkehuisterheerd ten onrechte vermeld bij boerderij no. 204 bij Schaphalsterzijl. .... Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Juni 2002, p 16.

738. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Jaargang 2002 pag 15. De heerd Luttickhuisen.

739. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410B]. .

740. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

741. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), E-mail. In de reeks van Tjaart Glas komt deze Cornelis niet voor.

742. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.

743. Ite Hamming, Loppersum, Het Geslacht Hamming (Jan Haan, Groningen, 1961), p 30.

744. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 158.

745. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006 Fragmentgenealogie Harckes, drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum, door K.H. van Straten.

746. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, Fragmentgenealogie Harckes, K.H. van Straten, p 49-58.

747. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 690, nr. [3831A].

748. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Aduart Fol 46 vso.

749. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Aduard Fol: 40 vso. 1632-1662.

750. Menne Glas, Website, 19 februari 1631

Bij de eerste huwelijksinschrijving wordt vermeld: Riempke IJwema, Jacob IJwema dochter.
Roeloff Tijmens thot Suidthorm Provintie Meijer van 50 grasen Adewerder Landen en getrout an ener mit nhamen Riemke is geconsenteert dat desselffs nhame mede tho boecke geteeckent sall worden. Onder voldoeninghe van de Provintiale Resolutie Actum Groningen den 19 feb: ao 1631.

751. Menne Glas, Website, Jacob Abels boerde op de tegenwoordige Hornsterheerd gelegen aan de Hogeweg 7 even ten noordwesten van den Horn. In de rekeningen der kloostergoederen vinden we Rijckert Itkens vanaf de Reductie van Groningen in 1595 als meijer van 55 grasen alsmede 2 grasen in de Ga van Zuidhorn. Deze is ongetwijfeld de schoonvader van Jacob Abels, die in de rekeningen van 1613 (Rickert IJtkens 'nu Jacob Abels') voor het eerst genoemd wordt. Op de keuzelijst van 18 juni 1617 van de landen die de Ommelanden willen hebben wordt Jacob Abels genoemd met 57 grasen, huur ruim 187 gulden per jaar; gezien oppervlakte en huur een gemiddelde boerderij. Jacob Abels blijft genoemd als Ommelander meijer tot 1632 wanneer zijn zoon Rickert Jacobs gehuwd met Trijne Jansen de opvolgende meijer (gesuccedeert sijne in plaetze van sijn vader) wordt. Jacob Iwema gebruikt volgens de verponding van 1630 54 grazen te Zuidhorn.
Op 10 januari 1637 was Jacob Iwema getuige als oom van de bruid bij het huwelijkskontrakt tussen Harco Iwema en zijn eerste vrouw Sijbrigh Iwema.

752. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 458. Er is nog een Elle Cornelis (of dezelfde?).

753. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 2004 1 p 11.

754. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboeken - Oude inventaris: X2 Bron: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 28-03-1614.

755. Taeke van der Leij, NB Gegevens nog niet gecontroleerd.

756. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 19-09-1666.

757. Nedergerechten, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 29-03-1671.

758. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2832.

759. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2833.

760. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942. 1672

Overl. 1672 tusschen 26 Febr. en 11 Nov.
(LXXI a 4 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren), tr. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema (geb. 1587/8, overl. Niebert 16 Maart 1651) en Auke Goities (geb. 1590/1, overl. Niebert 9 Apr. 1651; grafschr. boek). Engeltje Iwema heeft als broers Sytse, Driewes, Bonne en Harcko Iwema en een zuster Maycke Iwema, gehuwd met Jellte Wybrants. NB Vanaf 1670 wordt in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe genoemd, ook in 1677 en 1680. Dus hier klopt iets niet met de overlijdensdatum.

761. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. 24 april 1628.

762. Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Ureterp Stemkohieren. 1640, 1698, 1728

1640 Allert Goijtses en Michiel Wijmers eijgenaars van een zathe.
1698 Jan Luitiens nomine uxoris voor de ene helfte
En Michiel Wijmers met sijn suster de andere helfte alsoo te samen eijgenaars van een sathe en stem.
1728 Luitien Jans en Engel Jans voor de eene helfte
En Reijner Michiels en Michiel Michiels voor de wederhelfte samen een sathe en stem, bruiker is Jelle Lenses. In 1698 en 1728 moet zijn gelijknamige kleinzoon bedoeld zijn. .... H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), Niebert, Archief De Boer. 18 februari 1648

Akte van verkoop door Michiel Wymers aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles e.l. van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen aandeel in een heerd land te Niebert, waarvan de andere aandelen toebehoren aan Dato Iwema en aan kopers voor 1150 daelter, 18 februari 1648. Verzameling familiepapieren Joh. de Boer, Niebert nr 7. .... Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. 1645

Michiel Wijmers is naastligger bij een verkoop te Ureterp in 1645 en 1646 (inv.nr. Q 7, fol. 40 en fol. 203).

Metse Sijgers en Wijts Wijbedr., ehel., zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Datedr., echtelieden te Niebert (inv.nr. X 8, fol. 457, 14 mei 1649).

Michiel Wijmers int Nijebirt protesteert tegen een verkoop door Metse Sijgers c.s. (inv.nr. Q 8, fol. 209, 20 febr. 1651).

Jacob Goijtses en Bottie Egberts, ehel., Sijgerwolt kopen land, de Coldenbergh genaamd, van Girbe Broers en zijn kinderen die dat kochten van Aijsse Wijbes en Sijouck Eblesdr., ehel. te Wijnjeterp; naastligger is Michiel Wijmerts (inv.n. Q 8, fol. 313, 18 sept. 1651).

Eebele Sijbes en Saeck Gerbens, ehel. te Ureterp, zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Datedr., ehel. te Nijeberd (inv.nr. X 7, fol. 86, 21 febr. 1652, registr. 12 jan. 1653).

Sijtse Metses en Antie Jelledr., ehel. te Ureterp, zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Date Euma te Nieubert in Groningerland (..., akte 13 dec. 1653, reg. 17 jan. 1654).

Michiel Wijmers en Engelcke Evema, ehel. te Nijbert, kopen heijde te Sijgerswoude van Aijsse Wijbes en zijn vrouw (inv.nr. Q 9, fol. 500, 8 nov. 1655).

Michiel Wijmers uit de Groninger Ommelanden, so niet hier wonende dan toch geregeld bij familie verkerende schonk op 28 nov. 1661 aan de rechte armen van de mennonieten gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes tot Ureterp de ware eigendom van zekere 5 maden hooiland in 't Craanland in de Grietenij van Smallingerland gelegen (Smallingerland, pag. 403).

Sijtse Fockes Fopma cum uxore kopen leijen en heijdvelt, de Coldenborch te Sijgerwoude; daartegen protesteert Michiel Wijmers int Nijebirt (Q 12, fol. 448, 23 mei 1665).

Wijmer Michiels int Old-birt en Jan Luitsens cum uxore tot Roden, mede-erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers cum uxore en de verdere erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers verkopen bezittingen te Ureterp en Siegerswoude (inv.nr. A 15, fol. 533, 1685). .... Aikema Archief, 487 - 10. 26 september 1655

... kerckvoogeden te saemen vant caspell te Olldebert, de welcke beleden ende bekenden in qualito voors:, dat sij ... an Michiell Wijmers ende Engeltijen Iwema echte Luijden, ofte des selfe arfgen: een stuck veen en gront ... groot ses roedes ..., waer an Sijbrant Wijbrants arfgen: te noorden ..., ten oosten de cooper selve, te suijden de welgeboorne heer van Nijenoort gruppell ende ten westen die arfgen: van wijlen Campe Wijtsema naest geswettet sijn... Transcriptie door Menne Glas. .... Menne Glas, Website, 26 september 1655

Michiell Wijmers en Engeltijen Iwema kopen op 26 sep. 1655 van de kerkvoogden van Tolbert een stukje veen en grond van 6 roeden, waar zij zelf ten oosten aan grenzen.
Ook kopen zij op 23 jan. 1672 "ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen", wederom grenzen zij zelf ten oosten daaraan. .... Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Smallingerland Gemeentearchief. 25 april 1656

o.a. Michiel Wymers en Alle Goijties ondertekenen een overeenkomst over de vaart in Ureterp. .... Coendersborg Archief, 118 - 21a. 18 januari 1668

In een lijst van grondeigenaren in de Westerkluft in 't Oldebert (1681-1690) spelen het Huis van Neyenoorth en de Hr. Auwema de belangrijkste rol. Michiel Wymers komt drie keer voor (1 keer met het jaartal 1686). Twee keer heeft hij ook Reght van Zijll- en Buur-Reght. Een keer is hij Meyer en gebruiker. Van oudsher heetten twee van deze plaatsen 'Ooster Boccuma' en 'Wisse Dates'.
In deze lijsten komen verder nog voor: Wymer Michiels (Wester Boccuma), Berent Iwema, Drewes Iwema, Bonne Iwema en Haatje Pebes. .... Leuringh Archief, Tn 546 Inv 94. 23 december 1672

Lubbartus Stullinga, wegen die hoogh. gebooren J. heer van Nijenoort.
Grietman van Vredewolt, doe cont ende betuijge met desen openen versegelden brieve, dat parsoelijck voor mij sijn gecompareert ende eerschenen, Drewes Iwema voormondt, Andries Binderts sibbe, ende Harmen Sijbrants vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema drie minderjarige weeskinderen, in echte geprocureert bij Eetie Binderts, met naemen Goijtie, Grietien en Antien Iwema; noch compareerde voor mij Haetie Phebens voormont, Lubbe Iwema sibbe en Eijsse Leucken vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema voorzoon; Dato Iwema genaemt, in echte geprocureert bij Grietien Phebens. Al welcke voormonders en voeghden beneffens de weduwe van Bonne Iwema Eetie Binderts verclaerden voor mij opgemelt, volgens voorgaende vercoping, ten overstaen van 't E.E. Gerichte Vredewolt, bij strijckgelt de 23 Januari anno Duisentseshonderttwee entseventig volgent Antijchrusen bij wijlen sijn leeven hadde verkoft an die E. Michiel Wijmers en Engeltien Iwema echte luijden ofte haer arfgen: ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen, ten oosten den coper selve, ten zuijden de heer van Nijenoorts Gruppel, ten westen Sijbrant Wijbrants Arffgenamen, met een vrije menninge der torff langes 't lege veen ende voorts op't Snijder Landt tot an die heerd noch beswaert met mennen op Auwius [?] wegh als die beurt op die plaatse valt. Dit also verkoft voor een soma van penningen de welcke die vercooper bekenden den eersten met den laesten penning sij te dancke voldaen ende betaelt. Stellende daerom den cooper in den volcomende possesende ...eren eigendom, omme mit den verkofte veen toe moegen doen ende laten all een jegelijck met sijn eigen geoirloft is, neemen noch vercoper aen 't vercofte vrij te willen leveren etc (...) ..., tot meerder securiteit is voor mij Grietman opgemelt gecompareert Wijmer Michiels, en laet hem in als eijgen schuldige borge... Transcriptie door Menne Glas.

763. Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Rechtdag Tn 735 Inv nr 82. 7 oktober 1661

De E. reekenmr. Sijte Iwema hadde Michel Wijmers ende Jantien Bandring laeten citeren om getuijgnisse der waerheit te doen in de questie tusschen hem ende Hatie Pebes en Hatie Pebes ter contra. .... Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), deel 1 p 157. 23 mei 1664

Een copia van 23-5-1664 van een acte van Ile Bausema waarin wordt aangehaald dat op 5-11-1661 zullen getuigen de E. Michiel Wymers ende de E. Stoffer Sytses. NB Zie ook p 223. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Tn 735 Inv 83 t/m 86. 1666-1672

Michiel Wymers komt van 1666 tot zijn dood in 1672 erg vaak de Iwema's tegen in de processtukken van Vredewold:

05-02-1666 Lubbe IJwema hadde Dreuwes IJwema, Bonne IJwema, Micheel Wijmers met consorten erfgen. van Harco Iwema laeten leggen voor 1000 daelders luidt verzegeling, versochte het effect van dien...
29-02-1666 Lubbe Iwema laten citeren Anne Arents end Egbert Claesen om getuigenisse der waerheit te doen; Dreeuwes IJwema, Bonne Iwema, Micheel Wijmers end Gelte Wijbrants ter contra...
05-03-1666 Micheel Wijmers hadde de rekenmr. Sijto IJwema als mede erfgenaem van Harcko IJwema laeten opseggen sijn quota in 600 car. gl., met de rente van dien, volgens bescheit...
28-05-1666 Driewes IJwema, Bonne IJwema en Michael Wijmers hadden Lubbe Iwema en zijn huisvrouw laten citeren om den gerechtelijke inventaris van alsodane goederen als wijlen Harko Iwema en Anke Wisses op haer sterfdag hebben nagelaten...
04-02-1667 Michael Wijmers hadde Thomas Rotjes laten opseggen 1550 cgl, luit versegeling met de rente...
18-02-1667 Steffen Swijrs [?] hadde d. E. Rekenm Sijth Iwema, Driewes & Bonno Iwema, ende Micheel Wijmers als erffgen: van wijl: Harko Iwema laten citeren om de sententie van & 19 9ber 1666...
29-04-1667 Lubbe Iwema hadde Auwe Arents laten citeren om getuignis der waerheit te doen, (...) huisvr., Driewes Iwema, Bonne Iwema & Michael Wijmers ter contra...
06-05-1667 Lubbe Iwema hadde Auwe [Anne?] Arents laten citeren om getuignis der waerheit te doen, Drieuws Iwema, Bonne Iwema, Michael Weijmers ter contra...
07-10-1667 Steffen Sijtjes hadde de E. Rekenmr. Sijto Iwema met consorten laeten anseggen om de jongste sententie tusschen haer en gangen te sien vollentrecken...
Dreewes IJwema ende Michael Wijmer in predicio comparerende seechten [?] dat sij met hem Steffen waeren veraccordeert, dat sij de eedt hem wegens sulcken [?] ontslaen, ende hem betaelen voor haer quota ende [marge] hij Michel [end marge] voor Bonne end [sup. scr] ... voor [end sup. scr] Gelte Wijbrants weduwe onder rede becomen recht.
Waer in partijen beidersijts als noch vredich waeren end' accorderenden, end is desen in actis getekent om te meugen strecken naer gebeuren [?]...
14-10-1667 Lubbe IJwema contra Dreeuwes, Bonne IJwema end Michael Wijmers...
21-10-1667 Lubbe IJwema contra Dreeuwes, Bonne IJwema, ende Michael Wijmers...
25-11-1667 Lubbe Iwema contra Dreeuwes, Bonne Iwema met Micheel Wijmers...
02-12-1667 Dreeuwes IJwema ende Micheel Wijmers hadden Lubbe IJwema ende sijn huisvrouw laeten anseggen elck poena 1 marck om een gerechtlijck inventarium over te geven van wijlen Harcko IJwema, end sijn overledene vrouw van alsodaenige goederen als sij op haer starfdach hebben naegelaeten, voor soo veel dat haer bekent mach wesen.
Verdaegde sechte dat hij geen besitter van 't starfhuis is gewest, edoch praesenteerde voor soo veel bekent end bewust daer van naer sijn beste kennisse end wetenschap inventarium over te geven mits dat de geend de [?] daer mede in starfhuisb waeren gewest, soo wel als hij van gelijcken sulden praesteren.
Replicando sechten clagers dat sij soo veel haer anging in 't sterfhuis niet waeren gewest, over sulcks ongeholden.
Verclaere voor recht dat de verdaegde volgens anneminge sijn inventarium als versocht sall overgegeven, dat selven sijn eisch op ... van ge... te doen, onvercortet...
02-12-1667 Lubbe IJwema hadde Dreeuwes IJwema Michael Wijmers end Bonne IJwema met consorten laeten citeren om specificatie in rechte te sien exhiberen...
20-01-1668 Michiel Wijmers hadde Luitijn Eijlers [?] laeten opseggen - 9 - matten Hoeijlandes...
20-01-1668 Harmen Hindrickx hadde (de rekenmr. IJwema ende) [doorgehaald] Michiel Wijmers laeten opseggen soo daenige landen als hij van hem in 't gebruick heeft mits betaelende de behuisinge plantagie, mis [?] ofte donge.
Verdaegde in judicio comparerende hadde daer niet tegen als allene sechte dat de behuisinge ofte de steen hem niet toe quam, ten waer hij sulcke conde bijbrengen, maer ter contrarie hem verdaegde volgens versegelinge.
Replicando versochte cleger copiam uit de brieff.
Verclaere voor recht end' accordere de versochte copiam.
Idem hadde de Rekenmr. Sijto Iwema laeten opseggen soo daenick landt als hij van hem in t gebruick heeft, mits betaelende de behuisinge, geboomte misse [?] ofte dong.
Verdaegde sechte d' opsegginge te praematuur al soo hij noch een jaer daer an hadde, volgens huir eerter [?].
Replicando versochte cleger dat d' Eigenaer selvest in judicio mochte compareren, om te sien off de saecke conde gevonden worden.
Verclaeren voor recht dat d'Eigenaer verdaegde hem naasten in judicio selvest sal compareren om de &staen worden te doen naer be[?]...
21-11-1670 Michiell Wijmers en Drewes Iwema contendeeren tegens de gedaagde Lubbe IJwema en zijn huisvrouw ten einde de selve geholden sullen wesen om pertenent staedt ende inventaris over te geven van w. Harcko IJwema en Antie Wessels nalaatenschap pena 2 marck, gedaagden susteneerde ongeholden te wesen desen voor de twedemaell te doen, angesien sij het selve hebben gedaen, ende het als noch bij de E. secret. Bruinnings is berustende. Heeft 't E.E. gerichte geordineert dat den secret. Brunings in gevolge sijn hant genomene inventaris van Harcke IJwema en Antie Wessels in rechte zal overlangen ten eijnde de quaestie hier over gemoveert, na lantrecht moge geworden gedecedeert...
02-10-1671 Idem laet Michiel Wijmars ende Bonne Iwema citeeren als booven, gedaegden versoecken liquidatie. Heeft E.E. gericht die saeck in commissie geweesen op dingsdach den 10den 8bris ten huise vande secretaris...
17-10-1671 Op heden den 17 8bris 1671 sijn voor mij ondergess. grietman van Vredewolt gecompareert d' E. Sijto Iwema ende Drewes Iwema, Michiel Wijmars en Bonne Iwema en verclaerden Michiel Wijmers beneffens Drewes Iwema te cavieren voor Maijke Iwema haer suster, en hebben respectieve vrinden gebuert ende ontfangen van haer mande heert landts int Nibert geleegen, een jaer renten voorde E. Sijto Iwema 57 gl. 5 st. de E. Michiel Wijmars vier en twintich car. gl. de Drewes Iwema eijntelijck ontfangen een jaer renten ter somma seeven en dartich car. gl. 17 st. ende het overschot van voorss. huier onder voorss. vrinden gedeelt ende ontfangen, ende blijven de samtlijck vrinden salffs recht en overcorde in alle haer recht en praetensien, soo sij teegenwoordich sijn hebben, in sonderheijt de E. Sijto ende Drewes Iwema volgens actie in dato den 5den 9bris 1666 ende den 22den maij 1669 respectievelijck vande H.H. luitenant ende hooftmannen gecommitteerden gepronuncieert ende geprobeert en sullen voorss. Sijto en Drewes Iwema haer achterstallige rinten ontfangen op aenstaende maij ingelijck d' E. Michiel Wijmaers bij onsteltenis van dien sal van de mande lande tot provijt van meergemelte vrinden tot betaelinge van hun respectieve competentien, vercoft worden en is tot versoeck dessen in actis geteeckent actum ut supra...
11-12-1671 Idem citeert Michiel Wijmers en Bonne Iwema gelijck Sijto Iwema. De gedaegden seggende dat sijn vrinden hem mochten vergoetsigen soo hij schade heeft geleeden wegens Enama landt. Impt. repl. dat dese questiose Enama heert, in d' mande bleeff ofte mochte blijven, versocht volgens scheidebrieff de schade dar van. Heeft E.E. gerichte d'saeck in commissie gelecht...
11-12-1671 Idem laet Michael Wijmers 21 leggen als Sijto ende Lubbe Iwema. Heeft E.E. gerichte desen saecken in commissie gelecht...
19-02-1672 Michiel Wijmaers laet de E. Sijto Iwema opseggen 100 daeller soe all sijn anpart van zall. Harcke Iwema kan compereren. Ged. per verbaelsedulle versocht 8 daegen uijtstal, verclaere voorrecht ende veraccordere d' versocht uijtstal... Transcripties door Klaas Bijsterveld en Menne Glas.
NB Zijn weduwe zet de procesgang voort en daarna neemt hun zoon Wymer Michiels het stokje over. .... Menne Glas, Website, Rechtdagen. 26 februari 1672

Op deze rechtdag citeert Michiel Wijmers Sijte Iwema.
Op 11 november 1672 laat de weduwe van Michiel Wijmers Frerick Jans citeren.

Op 6 januari 1674 verschijnen Wijmer Michiels en Yte Michiels, beiden te Niebert (tekenen als Wimmer Mijchijels en Ede Mijchijels), mede voor hun moeder en zusters, als erfgenamen van hun vader zal. Michiel Wijmers, gewezen voormond over de minderjarigekinderen van zal. Hijlke Geerts (nl. Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes, de laatste thans gehuwd met Claes Tiaerdts). Zij zijn mede-erfgenaam van Geb Wijmers, onze bestemoeder, alsmede van Sepke en Lijntie Joukes, onze nichten. NB Zou Geb Wijmers een zus van Michiel Wymers zijn? Een bestemoeder is eigenlijk een grootmoeder. En wie zijn Hijlke Geerts met zijn kinderen Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes? En wie zijn Sepke en Lijntie Joukes?.

764. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Nedergerecht Kollumerland Archiefnummer 13-23, inv 18, akte 1741.

765. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04).

766. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Dit echtpaar woonde te Nuis tussen de Fossemaheerd en de bezittingen van de kerk. N.B. Aangevuld op 12-10-2002. .... Menne Glas, Website, Nienoord 626 - 172. Alle Ubbeles wordt genoemd als aangrenzend aan een stuk land dat Tijerdt Wobbes ende Anna Juwema kopen van Sijtte Juwema en Gertrudt Alles. Hij leeft kennelijk op 21-5-1638 en dus moet de schatting van zijn geboorte in 1628 veel vroeger.
NB In hetzelfde stuk komt een Wobbe Ubbeles voor, een broer?.

767. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. Sytske Wisses kocht in 1656 de Offeringaheerd zoals die er lag 'met stienen straeten, rap, ruyt, ruych en ruychscharne'. Sindsdien was er altijd weer een Wisse, een Halbe of een Alle op deze heerd, die er op uit was zijn bezit te vergroten, omzonen en dochters aan een plaats te helpen. In de tweede helft van de 18e eeuw verplaatst zich het zwaartepunt van het bezit naar de Holm. Zie verder bij Halbe Wisses. .... Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Sytske Wisses, weduwe Aelle Ubles was in 1656 erfgename van de familie Offeringa te Nuis, n van de hoogst aangeslagen families in het kerspel. NB HS: Voorlopig als hypothese Sytske en Wytske Wisses als dochter toegevoegd, op grond van naam en inhoud gebruikte bronnen.

768. Klaas Bijsterveld, Groningen, Notities (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. Schatting geboorte vr 1640: Vergelijk dopen Tolbert: d.d. 19-03-1680 Ebeltje Miechiels bejaarde.

769. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 46. 29 april 1662

De naam Haetje Pebes komt voor in een stuk van 29-4-1662 van de Grietman van 't Nije Slooter Zijllvest omtrent het buir ende zijlrecht in de Westercluft van Tolbert. Haetje Pebes bewoont de Zuidt-Zuinckema [Seit Sunckema?] plaetse, een heerd waarlangs het redgerschap (clauen ommeganck) rondgaat.

770. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 123, 131. In een koopbrief van 15-3-1637 betreffende behuizing en landerijen van Luytjen Banderinge aan Yle Bousema en Geertien Banderinge, gezegeld door Ivo Auwema te Tolbert, komt een passage voor over te betalen voor een "Kiste Linnen Ende Bedde met sijn toebehoir twintich dalers' aan Pebe Haetjes en Jantjen Banderinge. Op de achterkant van een ander document van 31-5-1686 staat: 'Den 18 may 1680 heeft Dato Iwema verclaert in mijn presentie dat Haetije Phebes dit binnengescr vnd (=voornoemd) Capitael alleen toekomt opdaet hij daer niet an heeft te praetienderen (=aanspraak op maken; hij hoeft dus geen actie te ondernemen om het te krijgen)', ondertekend door E. Ringhels, Grietman. Ook nog een soort kwitantie: 'An dese binnen geschreven brieff is noch betaelt op den 15 maeijes 1685 uit handen van Pieter Bousema die somma van acht hondert Keijzers gulden', ondertekend door Peebe Haeties. .... Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema. MG: Schat geboorte 1600, eerder had ik 1622 (zonder bron)
Eigenaar/gebruiker Frimaheert in Westercluft te Tolbert 18-1-1668
Eigenaar Sunkemaheert in Westercluft te Tolbert 18-1-1668.

771. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 131. In een koopbrief van 15-3-1637 betreffende behuizing en landerijen van Luytjen Banderinge aan Yle Bousema en Geertien Banderinge, gezegeld door Ivo Auwema te Tolbert, komt een passage voor over te betalen voor een "Kiste Linnen Ende Bedde met sijn toebehoir twintich dalers' aan Pebe Haetjes en Jantjen Banderinge. Op de achterkant van een ander document van 31-5-1686 staat een soort kwitantie: 'Op dit binnengeschreven renversael (=schriftelijke tegenbelofte of tegenverzekering) heeft Yle Bousema duisent caroles gulden betaalt tot afkortinge van mij onderschreven mijn part orconde mijn ondergetekende hant, den 12 maeij 1662, Jantyen Luytyens.

772. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail. MG schat 1635, eerder had ik 1651 (zonder bron)
KB schat vr 1640.

773. Klaas Bijsterveld, Groningen, Notities (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. Schatting overleden tussen 1673/1681.

774. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail.

775. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942. Hier Jan Claas Menkes van Tolbert genoemd.

776. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 181.

777. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail.

778. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 87. 1673-1680.

779. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 82. 6 april 1674, 18 mei 1674. Transcriptie: Klaas Bijsterveld. .... Administratie van de Kerk te Tolbert (Lewe 547 - 504), p 71 e.v. 1690. Transcriptie: Menne Glas.

780. Mente Holwerda, Metslawier, Notities.

781. Grafsteeninscripties, Burum. 14 juni 1654. Zou kunnen... .... Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 926, p 143.

782. Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 82 blad 1. .... Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 143 t/m 145. 21 juni 1622

Een rechterlijke uitspraak over de erfenis van wijlen Baeuck Claesdr., de vrouw van Rompt Baeuckes, en dochter van Thee Roeleffs en volle zuster van Lyuwe Claes.

783. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.745.

784. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 201, No 191. Theke Roeleffs.

785. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 6940, p 930.

786. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973).

787. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973). .... P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.745.

788. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 61 verso en folio 65.

789. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 530. 1640.

790. Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerechten Kollumerland, 1647-1659.

791. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 018, folio 194 verso.

792. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1679-1683, inv. 88, folio 110.

793. Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 04-04-1679.

794. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 31 mei 1653 en 2 mei 1660.

795. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698.

796. Nedergerechten, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 02-05-1660.

797. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1698.

798. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 305.

799. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 428. Aktedatum 1 augustus 1624.

800. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kolllumerland Oude inventaris: B8, NT nr. 234, 20 mei 1606.

801. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1640.

802. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1607-1611, inv. 64, aktedatum 23 november 1607.

803. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1607-1611, inv. 64, aktedatum 30 november 1611.

804. D.J. van Ham, Groningiana, Zijlvest Schilligeham.

805. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

806. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14.

807. Weesboeken van Kollumerland, Zie verder o.a. Weesboek Kollumerland 1677-1679, inv. 87, folio 169.

808. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1670-1681, inv. 133, folio 25. Aktedatum 14 Maij 1664. folio 134.

809. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1664-1666, inv. 81, folio 73.

810. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

811. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1677-1679, inv. 87, folio 169.

812. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 180, 4 augustus 1684.

813. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 093, folio 414.

814. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B17 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

815. Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 094 Weesboeken 1701-1707 Folio 295 Floreenregister van Kollumerland over 1708 Burum Folio 205 nr. 50.

816. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Nr 911 pag 141.

817. Meertens Instituut Amsterdam (http://www.meertens.knaw.nl), Meertens Instituut - Databanken - Familienamen.

818. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B12 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

819. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

820. Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister van Kollumerland over 1700 Burum Folio 58 nr. 50.

821. Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister van Kollumerland over 1708 Burum Folio 205 nr. 50.

822. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 018, folio 175.

823. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1674-1705, inv. 19, folio 17.

824. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Dantumadeel 1679-1699, inv. 007, folio 4 verso.

825. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerzwaag Kerkvoogdijboek 1682 09 10.

826. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1690-1693, inv: 91, folio 11:.

827. Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 46 verso.

828. Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister Kollumerzwaag 1700:.

829. Rechterlijke Archieven Friesland, 1700 Kollum GA Floreencohier 85. 1708 Kollum GA Floreencohier 86.

830. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1703-1724, inv. 135, folio 111 verso.

831. Rechterlijke Archieven Friesland, Reelkohieren Collumerswaagh d.d. 23 september 1713, nr. 51 en 53.

832. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1671-1674 inv. 85, folio 464.

833. H. Feenstra en H.H. Oudman, Een vergeten plattelandselite (Fryske Akademy, Leeuwarden, 2004), p 287. .... Paul Sijtsma.

834. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis.

835. Rechterlijke Archieven Groningen, Hoge Justitiekamer: 682 fol 266. .... Dirk J. van Ham, Dit processtuk ontdekt door E. H. van Straten, Gruoninga 2008 p. 200 brengt aan het licht, dat Anna Coornelis, vrouw van Jan Jacobs, lb. in Schilligeham, dochter is van de weduwe Alijt in Alinghuizen. Haar oom Goe Jacobs woonde op Smeersum te Warffum.

836. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, overlijdensregister van Garnwerd en Oostum 1624-1651.

837. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3 ). 1632. NB Volgens Ubbens (Gruoninga 2004) had Cornelis Jansen de 46 grazen te Garnwerd in 1619 overgenomen van Onne Jacobs.
Gezien zijn eigen patroniem Jansen, was dit niet zijn vader. Toch komt de naam Onne enkele malen voor in zijn nageslacht.

838. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, K.H. van Straten, p 50.

839. Sebo Abels, Doopsgezinde families in het Oldambt, p 637-639.

840. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50.

841. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50 en 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.

842. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50 R.A. IIIx 35, fol. 29.

843. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.

844. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. III y, 15-11-1695 en 9-4-1699.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar