Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  13de Generatie  Volgende
4118. Eijsse Tammes .

Eijsse trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

2059       i.  Nieske Eisses (geboren in Langeweer, Aduard). Nieske trouwde met Roeleff Tijmens op 30-04-1637 in Zuidhorn. Roeleff is overleden vr 26-03-1671.

         ii.  Grietje Eijsses werd geboren in Langeweer, Aduard. Grietje trouwde met Ite Jacobs Iwema, zoon van Jacob Abels Iwema 751 en NN Rijckerts, op 03-04-1636 in Zuidhorn. Ite is overleden vr 26-09-1658. Ite was ook bekend als Ite IJwema.


4152. Feike Douwes .

Feiten

Hij woonde te Gerkesklooster (Fr).

Feike trouwde met Imk Reinders vr 1629.

Kind uit dit huwelijk:

2076       i.  Reinder Feickes (geboren in Gerkesklooster (Fr)). Reinder trouwde met Greetien Jans op 22-02-1657 in Grootegast. Greetien werd geboren in Dorp, Doezum. Greetien was ook bekend als Greetien Jansens.


4153. Imk Reinders .

Imk trouwde met Feike Douwes vr 1629.

4196. Wijmer Michiels 758 is overleden vr 24-01-1622 in Ureterp (Fr).

Feiten

Voogdij: 28-09-1584. 845
"... Op 28 september 1584 is Wijmer Mijchgiels is n van de tien ondertekenaars van een weesakte betreffende de weeskinderen van Anne Fockesz. bij wijlen Tziedts Halbedr.".
"... Er is in 1589 een overeenkomst tussen de weeskinderen van wijlen Gaucke Allerts en Griet, door toespreken van Jelcke Keimes dorpsrechter te Beets en Wijmer Michiels. In deze akte wordt ook genoemd Michiel Andries, die volgens de Pers. Imp. in 1579 te Beetsterzwaag woonde".
"... Allert Goeijties is in 1622 voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels".
"... Poppe Jan Barelts en Mett Alledr., echtelieden te Duurswoude, kopen in 1623 [iets] van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers".

Geldzaken: 24-01-1622, Friesland.
Op 24 januari 1622 wordt genoemd Allert Goeijties voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels, vervolgens kopen op 16 januari 1623 Poppe Jan Barelts en Mett Alledr echtelieden te Duurswoude van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers.

Verdere voorkomens in Friesland:
a) een akte gedateerd 10 november 1628 en geregistreerd 30 april 1629 waarin Alle Hanses te Kortezwaag schuldig is aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr ehl. int Nijbirt in Groningerlant 240 g.
b) op 23 december 1630 Hendrik Douwes als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate.
c) een akte geregistreerd 12 januari 1631 waarin Allert Eetes Boornbergum en Trijn Hiddedr ehl. schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr echtelieden in Nijbert.
d) op 22 september 1636: Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries [mogelijk verschrijving?], hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huizen van Sijoert Goeijtties.
Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert.

Nalatenschap: 24-04-1628. 846
"... Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers genoemd als erfgenaam van Wijmer Michiels. Evenzo wordt op 13 maart 1634 genoemd Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels".

Geldzaken: 1629, Niebert. 847
"... Alle Hanses, wonende te Kortezwaag, is in 1629 240 gulden schuldig aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr., echtelieden int Nijbirt in Groningerlant".
"... Allert Eetes [van?] Boornbergum en Trijn Hiddedr., echtelieden, zijn in 1631 [iets] schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr., echtelieden in Nijbert".

Zijn testament werd in 1630 te Niebert ingeschreven. 848
"... Hendrik Douwes, in 1630 als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate".
"... Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr. de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, in 1636 tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries (mogelijk verschrijving?), hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huize van Sijoert Goeijtties".
"... Zijn zoon Michiel Wijmers verkoopt in 1648 voor 1150 daalder zijn, van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen, aandeel in een heerd land te Niebert aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles, de andere aandelen behoren toe aan Dato Iwema en aan kopers. Dit gegeven, dat zowel Michiel Wijmers als Sijte Iwema aandelen in deze heert bezitten, is reden om aan te nemen dat hun moeder Sijbrich Iwema resp. vader Dato Iwema zuster en broer zijn".
NB Onomstotelijk is deze aanname natuurlijk niet!
NB Niet onwaarschijnlijk is dat de veronderstelde broer en zuster Dato en Sibrich Iwema een zuster en broer Auke en Allert Goities trouwen.

Wijmer trouwde met Sijbrigt Iwema.759 Sijbrigt is overleden vr 1648.849 Sijbrigt was ook bekend als Sijbrigt Eiuma, Sijbrich Euwe, en Sijbrigt Immedr.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eebelke Wijmers

         ii.  Gebbe Wijmersdr is overleden vr 08-08-1662 in Kollum (Fr). Gebbe was ook bekend als Geb Wijmers en Jebke Wijmersdr. Gebbe trouwde met Poppe Sjoerds vr 1612. Poppe is overleden vr 1656 in Kollum (Fr).

2098     iii.  Michiel Wijmers (geboren vr 1622 - overleden in 1672). Michiel trouwde met Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema, de Oude en Auke Goities, in 1645. Engeltje werd geboren circa 1625 en is overleden circa 1690765 ongeveer 65 jaar oud.


4197. Sijbrigt Iwema,759 dochter van Harcko Iwema en Roelef Jansen,850 is overleden vr 1648.849 Sijbrigt was ook bekend als Sijbrigt Eiuma, Sijbrich Euwe, en Sijbrigt Immedr.

Zij is een Stambetovergrootmoeder. Haar broer Dato Iwema is een Stambetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Notitie bij het onderzoek:
Waarschijnlijk is zij een dochter van Harcko Iwema & Roelef Jansen.

Feiten

Geldzaken: 10-11-1628. 851 "... Alle Hanses, wonende te Kortezwaag, schuldig aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr., echtelieden int Nijbirt in Groningerlant 240 g".

Sijbrigt trouwde met Wijmer Michiels.758 Wijmer is overleden vr 24-01-1622 in Ureterp (Fr).

Sijbrigt trouwde vervolgens met Allert Goijties, zoon van Goeittie Sitties, na 24-01-1622. Allert was ook bekend als Allert Goeijties.

Notitie bij het onderzoek: In 1640 worden ook nog een Siert en een Sijbe Goijtses genoemd, broers? En nog een Jolke Goijtsezn. en een Wijts Goijtsedr. In 1698 nog een Martien Goijtses & Jochem Allerts met een voorkind Wytse Jochems.

Feiten

Geldzaken: 24-01-1622, Friesland.
Op 24 januari 1622 wordt genoemd Allert Goeijties voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels, vervolgens kopen op 16 januari 1623 Poppe Jan Barelts en Mett Alledr echtelieden te Duurswoude van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers.

Verdere voorkomens in Friesland:
a) een akte gedateerd 10 november 1628 en geregistreerd 30 april 1629 waarin Alle Hanses te Kortezwaag schuldig is aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr ehl. int Nijbirt in Groningerlant 240 g.
b) op 23 december 1630 Hendrik Douwes als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate.
c) een akte geregistreerd 12 januari 1631 waarin Allert Eetes Boornbergum en Trijn Hiddedr ehl. schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr echtelieden in Nijbert.
d) op 22 september 1636: Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries [mogelijk verschrijving?], hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huizen van Sijoert Goeijtties.
Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert.

Hij gebruikte 1630-1640 landerijen te Niebert. 852 "... Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert".
"... Allert Goijtses en Michiel Wijmers zijn in 1640 eijgenaars van een zathe.
1698: Jan Luitiens nomine uxoris voor de ene helfte. En Michiel Wijmers met sijn suster de andere helfte alsoo te samen eijgenaars van een sathe en stem.
1728: Luitien Jans en Engel Jans voor de eene helfte. En Reijner Michiels en Michiel Michiels voor de wederhelfte samen een sathe en stem, bruiker is Jelle Lenses".


4198. Dato Iwema, de Oude, zoon van Harcko Iwema en Roelef Jansen,850 werd geboren circa 1588 in Niebert, is overleden op 06-03-1651 in Niebert ongeveer 63 jaar oud en werd begraven in Niebert.853

Notitie bij het graf:
DEN 6 MAERTIUS 1651 IS SEER CRISTLICK IN DE HEERE ONTSLAPEN DE EERSAME DATO IWEMA, VOORWACHTENDE EEN VROOLICKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO, OUDT 63 JAEREN LEIT ALHIER BEGR.

Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van die sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart. Links: Huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant n en van onderen n. Helmteken: een lelie.

Hij is een Stambetovergrootvader. Zijn zuster Sijbrigt Iwema is een Stambetovergrootmoeder. Zij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Notitie bij het onderzoek:
NB Er is nog een Dato Iwema, ook d'Jonge genoemd, zoon van Leo Iwema & Houke Ibema en getrouwd met Teecke Jansen. In sommige publicaties worden deze twee Dato's door elkaar gehaald.

Feiten

Hij was landbouwer te Niebert.

Land: tussen 1630 en 1650. 855
"... Bij de verponding van 1630 wordt Date Iwema genoemd met 31 grazen te Tolbert; aangezien Date Iwema ook bij zijn overlijden diverse landerijen in Tolbert nalaat wordt aangenomen dat Date Iwema eerst in Tolbert boerde, om later naar Niebert te verhuizen.
Date Iwema is als eigenerfde landdagcomparant voor Niebert in de periode van 1635 tot 1650.
Op Paeschedingsdagh 1647 alsmede op 20 maart 1649 doen Olde & Jonge Dato Iwema rekening van hun kerkvoogdijschap van Niebert, op de tweede datum is sprake van nieuwe voogden.
Enkele jaren na het overlijden van Date Iwema en zijn vrouw wordt op 1 mei 1655 een erfscheiding gemaakt van hun goederen, hierin worden genoemd: Sijtte, Drieuwes Iwema, Bonne ende Harcke Iwema gebroederen, met Michgiel Wiemers cavierende voor Engel sijn huijsvrou, Geltte Wijbrants caverende voor Maijcke sijn huijsvrou.
Dezelfde groep erfgenamen wordt nogmaals aangetroffen: op 27 januari 1662 vindt de verkoping van huisinge, schuijre met al hetgeen, hieminge, hovinge, bomen, plantagien, ruig en ruigscherne, met sate en landen, gelegen te Optwijzel, plaats voor 2100 cgl. Verkopers zijn: Sijto Ivema, mede-rekenmeester der stad Groningen en Ommelanden, wonende te Niebert, Harcke Ivema te Niebert, Drieuwes Ivema te Tolbert, Bonne Ivema te Tolbert, Engel Ivema gehuwd met Michgiel Wijmerts te Niebert, en Maijcke Ivema gehuwd met Gelte Wijbrants te Sebaldeburen".

Geldzaken: Boekhouding van de Kerkvoogden, 1647-1657, Niebert. 856
"... Anno 1647 den 10 December: Jan Iwema caverende in de rato voor Jinke sijn huisfrouwe bekennende van die Kerkfoogden van het Niebert opgenomen te hebben die somma van 50 daler en 30 stuvers (w.g. Yan Ywema).
Anno 1647 hebben van gemeene Carspelluiden des Carspels Niebert Rekeninge ingenomen olde en jonge Dato Iwema van alle haar ontfangsten en uitgegeven penningen te Mei 1647 thoe van Huren en Renten (w.g.: 2 x Dato Iwema).
Anno 1648 den 29 Marti olde en jonge Dato Iwema Kerkvoogden van het Niebert namens de Collatoren des Carspels Niebert.
Anno 1650 den 10 Aprillus hebben Hindrik Iwema en Dato Iwema, als Karkfoogden van Nijbert verhuurt 3 matten Hooiland, genoamt Sjabbe Vennen, aan Jan Iwema, for 18 halve dalers, vor 6 jaar lanck.
Anno 1652 den 15 Januarius hebben Hendrik Iwema en Dato Iwema rekeninge gedaan en uitgebragt van alle ontfangst en uitgaave (ondertekend: Driewes Iwema; Sijto Iwema; Jan Iwema)
Anno 1657. Ende bint tot niewe Karfoogden gesteld de eerbare Haaye Lammers uut het Oosterende (en) Harcko Iwema uit Westerende (w.g. anno 1657 den 2 Martius: Lubbe, Ede, Bonne en Reerd Iwema).

Hij was tussen 1647 en 1649 kerkvoogd te Niebert. 857

Erfscheiding: 01-06-1655, Niebert. 858 "... Joannes Woltherus grietman over Fredewolt en Visvliet mede gecommitterde raedt der Ommelanden tusschen die Eems ende Lauwers, doe kunt ende betuijge, dat voor mij gecompareert ende eerschenen sijn Sijtte, Drieuwes Iwema, Bonne ende Harcke Iwema gebroederen, met Michgiel Wiemers cavierende voor Engel sijn huijsvrou, Jeltte Wijbrants caverende voor Maijcke sijn huijsvrou, beleden ende becanden t'samen een erffscheijdinghe gemaeckt te hebben van landen van haer sal: vader Dato Iwema ende haer moeder Ooucke goederen. In voegen nabeschreven. Eerstlijcken sal Drieuwes Iwema voor sijn quota landen genieten Enema heerdt landes, die olde Ehee ten noorden ende Sijtto Iwema ten oosten naest geswettet, ten zuijden die Nijenoordt gruppel, ende ten westen Albert Wobbes, mit noch die vierdepardt en een tijndepart van een vierdepardt, mit behuijsinghe, hovinghe boomen ende plantagien soo veel verdegent can worden nae quota, in Sijtte Iwema plaets, met veenen ende velden streckend suijdtwaert aen die Nijenoordts gruppel, Jan Iwema ten westen, het dwars diep ten noorden, Harcko Iwema ten oosten, mit noch soven madt hoijlandes gelegen in Oldebeert wandelende tegens Michiel Wijmers, de wech ten zuijden ende die grietman Woltheri ten westen ende ten noorden de rijeden Dijck ende te oosten Mencke Meendels mit noch drie madt hoijlandes, Sijtte Iwema ten oosten, die madt sloot ten suijden, Michiel Wijmers ten westen naest aenswettet ende die Dijck ten noorden, noch twee grasen hoijlandes oock in Oldebeert gelegen, daer die Dijck ten noorden ende westen, Albert Wobbes ten oosten, de mitsloot ten zuijden, noch sooven vernd: grass landes daer Jan Lucas die vijff verndeel tegen toebehoort, wandelant tegens Popke Haetjes, daer die Dijck ten noorden, de madsloot te zuijden, Hindrick Boussema ten westen ende Gelte Wijbrants ten oosten naest bij gelandet bint, beloven t'samen thogedielde parten malcander helpen wachten ende waeren voor alle luijden actie ende ansprake, soo naer rechte behoort, dit sonder arch ofte list, soo hebbe ick opgemelte grietman uijt versoeck dit mit mijn naem ondergeteikent ende mit mijn angebooren verbeterd en moeilijk te lezen, KB zegul bevesticht desen 1 junij anno 1655".

Dato trouwde met Auke Goities circa 1608-1609. Auke werd geboren tussen 1590 en 1591, is overleden op 09-04-1651 in Niebert en werd begraven in Niebert.859 Auke was ook bekend als Ooucke, Anke, Auko.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sijto Iwema werd geboren 1608-1609860 en is overleden vr 14-04-1673. Sijto was ook bekend als Syto, Sijtse, Sijtte Juwema. Sijto trouwde met Geertruit Alles, dochter van Alle Ubeles 766 en Sytske Wisses,767 vr 1638. Geertruit werd geboren circa 1618.

         ii.  Maijcke Iwema werd geboren vr 1619 in Niebert.765 Maijcke was ook bekend als Marijcke Iwema. Maijcke trouwde met Gelte Wijbrands 861 op 04-10-1635 in Noordhorn. Gelte werd geboren in Noordhorn. Gelte was ook bekend als Jeltte.

        iii.  Driewes Iwema werd geboren circa 1620-1625 en is overleden vr 14-04-1673. Driewes trouwde met Lucke Haijes Knotte, dochter van Haye Knotte 862 en NN, vr 26-04-1653. Lucke was ook bekend als Liutien.

         iv.  Harko Iwema werd geboren circa 1625 en is overleden 1665-1666863 ongeveer 40 jaar oud. Harko trouwde met Anke Wisses, dochter van Wisse Wobbes 864 en NN. Anke is overleden vr 2-1666.

2099       v.  Engeltje Iwema (geboren circa 1625 - overleden circa 1690). Engeltje trouwde met Michiel Wijmers, zoon van Wijmer Michiels 758 en Sijbrigt Iwema,759 in 1645. Michiel werd geboren vr 1622 en is overleden in 1672.760

         vi.  Bonne Dates Iwema werd geboren vr 1630 en is overleden 1-1672-10-1672. Bonne trouwde met Greetjen Peabes, dochter van Phaebe Haetjes 770 en Jantien Luitiens Bandringa,771 vr 1650. Greetjen werd geboren vr 1630 in Niebert865 en is overleden vr 5-1659.866 Bonne trouwde vervolgens met Eetie Binderts, dochter van Bendert Andries 867 en Segse Menses, vr 5-1659. Eetie werd geboren circa 1625 en is overleden na 23-12-1672.

        vii.  Geertjen Iwema


4199. Auke Goities, dochter van Goeittie Sitties, werd geboren tussen 1590 en 1591, is overleden op 09-04-1651 in Niebert en werd begraven in Niebert.859 Auke was ook bekend als Ooucke, Anke, Auko.

Notitie bij het graf:
DEN 9 APRIL ANNO 1651 STORF DE DEUCHTSAME AVKO GOITIES DE HUISFROU VAN DE EERSAME DATO IWEMA, VOORWACHTENDE EEN VROOLICKE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO, OUT OMTR 60 JAEREN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN

Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 en 2 een roos; B. een uit liggende houding opspringende leeuw met de staart tussen de achterpoten door. Helmteken: een lelie.

Notitie bij het onderzoek:
Niet bewezen, maar gelet op de naam van haar zoon Sijto en haar eigen patroniem, is zij waarschijnlijk een dochter van Goeittie Sitties.

Feiten

Haar geboortegegevens zijn tegenstrijdig: 1587? 868

Auke trouwde met Dato Iwema, de Oude circa 1608-1609. Dato werd geboren circa 1588 in Niebert, is overleden op 06-03-1651 in Niebert ongeveer 63 jaar oud en werd begraven in Niebert.853

4200. Baucke Hayes Idema, zoon van Haeye Bauckes Idema 869 en Rinsck Sijes Allema, is overleden vr 17-03-1607 in Kollumerland (Fr).

Feiten

Hij was dorpsrechter.

Erfscheiding: 29-06-1598, Kollumerland (Fr).
Ipe Thomas
, curator;
Geel Lyuuedr, weeskind;
op verzoek van Tierck Lyuus, broer;
Scheiding tegen Baucke Haeyes c.s. voor het hof van Friesland.

Op 17-03-1607 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 870
Idema State, Weerdebuorsterwei 10, behoorde in 1640 aan Haye Bauckes, die een zoon was van Baucke Hayes en Auck Romptsdr. Dit blijkt uit een boedelinventaris die na hun dood in 1607 werd opgemaakt.

Baucke trouwde met Auck Rompts Rosema.780 Auck is overleden circa 1607.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Haye Bauckes is overleden vr 11-03-1641. Haye trouwde met Geertie Dircx, dochter van Dirck Freercks en Wyke Aeutsdr.

         ii.  Jetscke Bauckes Idema werd geboren omstreeks 1562 en is overleden op 26-02-1643 in Burum (Fr)871 ongeveer 81 jaar oud. Jetscke trouwde met Pieter Harmens Cleveringa, zoon van Harmen Pieters Cleveringh 873 en Corneliske. Pieter werd geboren in 1560, is overleden op 08-02-1613 in Burum (Fr) op 53-jarige leeftijd en werd begraven in 1613 in Burum (Fr).872 Jetscke trouwde vervolgens met Gadie Hessels Broersma, zoon van Hessel Tjepckes 873 en Wycke Broersma,.873 Gadie werd geboren circa 1581 en is overleden op 02-02-1641 ongeveer 60 jaar oud.

        iii.  Arent Bauckes Idema werd geboren circa 1575. Arent trouwde met Jantien Harmens.

2100      iv.  Rompt Bauckes Sybema (geboren circa 1596 - overleden op 14-06-1654 in Burum (Fr)). Rompt trouwde met Baeuckien Claesdr. Dooijinga, dochter van Claes Jacobs Donga 783 en Thee Roeloffsdr,.784 Baeuckien werd geboren in 1600 en is overleden vr 21-11-1621 in Burum (Fr). Rompt trouwde vervolgens met Jetscke Jilderts, van Rosema, dochter van Jildert Rompts, van Rosema 786 en Anna Wigers Botma,.787 Jetscke werd geboren op 07-02-1618 in Sebaldeburen en is overleden op 21-08-1661 in Wolvega (Fr)785 op 43-jarige leeftijd. Jetscke was ook bekend als Jetscke Rosema.


4201. Auck Rompts Rosema,780 dochter van Rempt Wigers Hummersma en Jets Rompts Eysma,786 is overleden circa 1607.

Notitie bij het onderzoek: Er is geen zekerheid omtrent haar geboorte en haar ouders.

Auck trouwde met Baucke Hayes Idema. Baucke is overleden vr 17-03-1607 in Kollumerland (Fr).

4202. Jildert Rompts, van Rosema,786 zoon van Rempt Wigers Hummersma en Jets Rompts Eysma,786 werd geboren circa 1552, is overleden in 1621 in Burum (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Burum (Fr).

Notitie bij het graf:
162[1] ... MARTY STERF DE EERSAMEN ... IE ... ROMP... ...MA LEIT HIER BEGRAVEN."

Feiten

Hij woonde te Burum (Fr).

Hij gebruikte 1601-1611 landerijen te Kollumerland (Fr). 874
"... Jildert en zijn broer Tamme kochten in 1601 van Saecke Sybema land op de Torp. In 1616 komt Tamme voor als mede-eigenaar en gebruiker van deze landerijen. Iets oostelijker van Rosemastate bevond zich Temmebosch, waarschijnlijk genoemd naar Tamme Rompts (evenals de Temmebank in de kerk van Kollum)...".
"... Jildert Romptz. had in 1604 twee boerderijen gekocht. [...] De naam "Rosema State" kan ontleend zijn aan een state van die naam onder Augsbuurt, die Jildert Romptz. volgens Andreae in 1605 kocht van de erfgenamen van Adje Lammerts, die haar gekocht hadden van de weduwe van Sicke Hemmema. Volgens Andreae zou Jildert het herenhuis gesticht hebben".
"... Hij kocht in 1605 'Rosema State' op De Bey onder Augsbuurt. Daarna nam hij de naam Rosema aan. Jeldert en Anna (zijn 2e vrouw) verkochten in 1615 5 pondematen land met huis op De Bey te Augsbuurt en 'thien ainsen landes' op het uitland onder Buitenpost, in 1619 3 pondematen land vrij van huis in de Uitterdijks Kluft te Kollum, in 1620 16 pondematen op de 'Collumer Uuterdijcken'...".
Het laatste fragment introduceert een nieuwe Doenga, naast de andere Donga, vermeende echtgenoot van Anna Wigers. Hier moet waarschijnlijk het een en ander worden rechtgezet...
"... In 1606 verkopen de voogden van de kinderen van Pelgrim Jansen de heerd [Doengaheerd, naamgever: Campo Doenga] aan Jellert Rompts, gehuwd met de weduwe van Albert Jeltes Doenga. In hetzelfde jaar koopt Jellert nog 3 gras van Jacob Claes en zijn vrouw Gheertyn. In 1610 staan Jellert Rompts en Anna Wigers, echtelieden, de totale heerd van 55 grazen op grond van naarkoop af aan Johan Wicheringe, zelf kleinzoon van Menno Doema...".

In 1605 was hij landbouwer op Rosemastate op de Bey te Augsbuurt (Fr).

Hij was op 17-03-1607 voormomber te Kollumerland (Fr).
Samen met zijn broer Tamme Rompts, voor de weeskinderen van zijn zuster Auck Rompts.

Inschrijving Nedergerechten: Voogdij, op 16-06-1612, in Kollumerland (Fr). 875
Tamme Rompts, curator;
Jeldert Rompts, curator gebroeders;
Rompt Bauckes weeskind;
Haye Bauckes weeskind;
Op verzoek van Pieter Harmens Cleveringh.

Jildert trouwde met Rittien Iacob Allerts, dochter van Jacob Alberts Roo, op Dooyinga 876 en Maycke, vr 1575. Rittien werd geboren 1553-1554, is overleden op 12-11-1599 in Burum (Fr)877 op 46-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr). Rittien was ook bekend als Ritje Jacobs Roo en Ryttien Jacobs Allerts Roo (Doenga).

Notitie bij het graf:
Haar grafzerk bevindt zich in de consistorie van de kerk te Burum. De tekst luidt: "... AO 1599 DE 12 NOVEMBR. STERF DE EERBARE RITTIEN JACOB ALLERTSDR, OUT 45 JAER D'HUISFROU VA JILLERT ROMPTS HIER BEGRAVEN. ANNO 162... MARTY STERF DE EERSAMEN ...IE... ROMP... ...MA LEIT HIER BEGRAVEN...".

Notitie bij het onderzoek:
Deze naam staat op haar grafsteen.
Volgens P. Luinstra was zij een dochter van een Jacob Alberts (die de familienaam "Roo" of "van Doenga" droeg. Maar gezien de vele naamgenoten is dit lastig te bewijzen. De enige aanwijzing zou kunnen zijn dat zij met Jildert Rompts een dochter heeft vernoemd naar Maycke, de vrouw van Jacob Allerts Roo en dus mogelijk haar oma. Een latere bron (Hessel de Walle, grafschriften en inscripties) laat verder alleen zien dat zij ook was getrouwd met Albert Jeltes Doenga.

In de Quaclappen van Leeuwarden, 1589 staat vermeld dat zij optreedt als dochter namens wijlen Jacob Allerts.
In diezelfde Quaclappen, 1590 staat Tamme Broerckes vermeld met als opmerking "weeskind van Reyttien Jacobs"...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Maycke Rosema

         ii.  Rintke Jelderts

        iii.  Tierck Jelderts

         iv.  Reinder Jeltes Eysma werd geboren circa 1575 in Burum (Fr) en is overleden na 1630 in Augsbuurt (Fr). Reinder was ook bekend als Reyner Gylts Eysma en Reiner Jansz. Reinder trouwde met Anna Wobbedr. 878 circa 1600 in Burum (Fr). Anna werd geboren in 1579 in Burum (Fr).

          v.  Rempt Jelts Hommersma werd geboren circa 1591 en is overleden vr 27-09-1620.879 Rempt was ook bekend als Rempt Jelts Aeysma en Rempt Jelts Eysma. Rempt trouwde met Lub Berents 880 vr 1606.

         vi.  Jacob Jilderts Rosema werd geboren circa 1594 in Sebaldeburen en is overleden op 14-04-1650 in Kollumerland (Fr) ongeveer 56 jaar oud. Jacob was ook bekend als Heere van Roosema. Jacob trouwde met Trijntje Pieters Cleveringa, dochter van Pieter Harmens Cleveringa en Jetscke Bauckes Idema. Trijntje is overleden op 01-01-1661882 en werd begraven in Burum (Fr).883

        vii.  Riekje Jilderts Rosema werd geboren in 1621 in Burum (Fr) en is overleden op 21-12-1647 in Harlingen (Fr) op 26-jarige leeftijd. Riekje was ook bekend als Riickiae ab Rosema.

Jildert trouwde vervolgens met Anna Wigers Botma 787 vr 1611. Anna werd geboren tussen 1592 en 1593 in Morra (Fr), is overleden op 19-04-1665 in Burum (Fr)884 en werd begraven in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wieger Jilderts, van Rosema werd geboren in 1611 en is overleden op 21-02-1625 in Burum (Fr) op 14-jarige leeftijd.

2101      ii.  Jetscke Jilderts, van Rosema (geboren op 07-02-1618 in Sebaldeburen - overleden op 21-08-1661 in Wolvega (Fr)). Jetscke trouwde met Rompt Bauckes Sybema, zoon van Baucke Hayes Idema en Auck Rompts Rosema,.780 Rompt werd geboren circa 1596, is overleden op 14-06-1654 in Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud en werd begraven op 08-07-1654 in Burum (Fr).781 Rompt was ook bekend als Rompt Bauckes Eysma. Jetscke trouwde vervolgens met Schelte Julius van Aitzema, zoon van Julius van Aitzema en Anna von Meusenhol, in 1640 in Kollum (Fr). Schelte werd geboren in 1615 en is overleden in 1671 op 56-jarige leeftijd.

        iii.  Rijcktien Jilderts Rosema werd geboren op 07-04-1621 in Burum (Fr), is overleden op 23-12-1647 in Harlingen (Fr) op 26-jarige leeftijd en werd begraven op 31-12-1647.885 Rijcktien trouwde met Schelte van Aitzema 886 in 1641. Schelte werd geboren circa 1583 en is overleden op 20-07-1653 in Harlingen (Fr) ongeveer 70 jaar oud.

         iv.  Rombertus Jilderts Rosema werd geboren in Burum (Fr).

Jildert trouwde vervolgens met Auck Wygersdr. Auck is overleden na 1625.

Notitie bij het onderzoek: Haar naam wordt genoemd in een Recesboek van Kollumerland: 15-11-1625, waarbij Tamme Rompts en Rompt Jacobs curator zijn en Auck Wygersdr moeder. Wijlen Jeldert Rompts is de vader. Er worden geen kinderen genoemd.

Zou ze een dochter zijn van Wyger Johannes?
Er bestaat nog een andere (?) Aeuckjen Wygersdr. X Rotger Rotgers en eentje X Dirck Cornelis.

Er bestaat ook een Antie Wygersdr te Kollum, getrouwd met Dirk Dirks (overleden).

Feiten

Voogdij: 15-11-1625, Kollumerland (Fr). Tamme Rompts, curator;
Rompt Jacobs, curator;
w: Jeldert Rompts, vader;
Auck Wygersdr, moeder.


4203. Anna Wigers Botma,787 dochter van Wyger Gabbes Botma, werd geboren tussen 1592 en 1593 in Morra (Fr), is overleden op 19-04-1665 in Burum (Fr)884 en werd begraven in Burum (Fr).

Notitie bij het graf:
"... ANNO 1665 DEN 19 APRILIS IS IN DEN HEERE GERUST ANTIE BOTMA WEDUWE VAN WYL. LIEUWE DOENGA OUDT 72 IAER EN HIER BEGRAVEN".

Feiten

Zij bezat in Anjum (Fr) een boerderij op nummer 12 op de Teert.

Zij bezat in 1653 een kalkbranderij te Ezumazijl (Fr). 888 Gabe Botma & Maijcke Douwes van Morra kopen op 5 juni 1640 van Taco Scheltinga. Gabe Botma was zelf geen brander. Hij was eigenaar van Botma State te Morra en stamde uit een voornaam (boeren) geslacht. Het geheel wordt omschreven als een "seecker huijs, hijem, twee kalck ouens ende laschhuijs staende bij Esumazijl, met lasten ende provijten als daer op mogen behoren". De koopprijs bedraagt 536 gulden.
In 1653 verkopen familieleden Antie Botma en haar man Lieuwe Donga alles door aan Jetse Wopkes de Geest & Doed Franssen. De prijs is gezakt tot 400 gulden.

Anna trouwde met Lyuwe Klazes Donga,889 zoon van Claes Jacobs Donga 783 en Thee Roeloffsdr,784 vr 1603. Lyuwe werd geboren in 1605, is overleden op 22-05-1654 in Burum (Fr) op 49-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr).890 Lyuwe was ook bekend als Lieuwe Doenga en Luue Claessen Donga.

Notitie bij het graf: In het iaer onses heeren 1654 den 22 may is in den heere gerust Lieuwe Doenga oudt negen en veertich iaaren en leydt hier begraven.

Notitie bij het onderzoek: Hij zal een stiefbroer zijn van Roelef Luwes die oud genoeg is om curator te zijn. Hintzie Reints zal dan z'n tweede stiefvader (niet "schoonvader") zijn...
Er is ook een Lieuue Claesz [wonende op de Uiterdijken] X Rien Tasma (zie aldaar)

Feiten

Hij woonde te Munnekezijl (Fr).

Voogdij: 09-10-1621, Kollumerland (Fr). Roelef Luwes te Burum, [halfbroer] curator;
Luwe Claes, 16 jaar, curandus;
op verzoek van Hintie Reins, "schoonvader" van Luwe Claes;
Rompt Baukes, genoemd ivm boedelscheiding.

Voogdij: 08-06-1624, Kollumerland (Fr). Lyuwe Claes op de Uijterdijken, curator;
wijlen Aelcke Claesdr, moeder;
Einte Minnes, vader.

Voogdij: 05-09-1630, Kollumerland (Fr). Lyeuwe Claes, curator;
Metske Aeuckes, curator over het kind van
wijlen Tyerck Tyercks op de Uiterdijk onder Kollum, vader.

Voogdij: 22-07-1650, Kollumerland (Fr). Egbart Geerts te Burum, voormomber, oom van 4 nagelaten kinderen;
wijlen Luue Geerts, vader;
op verzoek van Frouckjen Jacobs, moeder, scheiding van goed;
Luue Claessen Donga te Burum.

Anna trouwde vervolgens met Jildert Rompts, van Rosema 786 vr 1611. Jildert werd geboren circa 1552, is overleden in 1621 in Burum (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Burum (Fr).

4220. Ids Hessels is overleden op 21-02-1657 in Hantumhuizen (Fr). Ids was ook bekend als Eedts Hessels.

Notitie bij het onderzoek:
Banga State

Aan de westelijke rand van het dorpsgebied [van Hantumhuizen] ligt op een omgracht verhoogd terrein Banga State (afb. 114).
In 1511 wordt de sate bewoond door Thalling Banga (r.v.a.i., 129), die toen 84 pondemaat huurde van Worp van Donia van Dantumawoude. De kaart van Schotanus van 1664 geeft op deze plaats een edele state, in 1718 echter slechts een stemdragende plaats. Uit de archieven blijkt dan ook niets van een edele state, of het moest zijn, dat in 1619 naast de gebruiker van de landerijen als bewoners worden genoemd het gezin van Johannes van Buiten, zoon van de secretaris van Franekeradeel (Weesboek). In een inventaris uit 1618 wordt het huis op Banga dat 20 vak lang was, onderverdeeld in 'een voorhuijs, keucken, dorschhuijs ende achterhuijs'; verder was er een 'cleijn huijs' van 3 vak, een 'molckencamer aen die noortsyde van thuijs' en een '6 roede hoijberch' (Weesboeken).
De huidige bewoner heeft niettemin bij graafwerkzaamheden op het erf veel kloostermoppen gevonden, wat zou kunnen wijzen op een voormalig laat-middeleeuws gebouw.

Feiten

In 1640 was hij boer op Bangastate te Hantumhuizen (Fr).
Hier komen de familienamen Banga en Idsardi vandaan.

Hij was op 17-06-1653 lidmaat op belijdenis te Hantum (Fr).

Hij woonde op de Bierumerterp te Hantumeruitburen (Fr).
Vermeld bij de dopen van enkele kinderen.

Ids trouwde met Antje Pieters vr 1640. Antje is overleden op 25-12-1673 in Hantumhuizen (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

2110       i.  Hessel Idses, van Banga (geboren circa 1640 in Hantumhuizen (Fr)). Hessel trouwde met Welmoed Jans op 28-02-1664 in Hantumhuizen (Fr). Welmoed werd geboren in Hantumhuizen (Fr).

         ii.  Pieter Idses werd geboren circa 1642.

        iii.  Trijntje Idses werd geboren circa 1644 in Hantumhuizen (Fr) en werd gedoopt op 15-09-1644 in Hantumhuizen (Fr).

         iv.  Jacob Idzes Banga werd gedoopt op 23-05-1647 in Hantumhuizen (Fr). Jacob trouwde met Saapke Wiegers. Jacob trouwde vervolgens met Berber Pieters.

          v.  Dirck Idses werd gedoopt op 29-07-1649 in Hantumhuizen (Fr) en is overleden op 18-01-1682 op 32-jarige leeftijd.

         vi.  Jan Idses werd gedoopt op 21-03-1652 in Hantumhuizen (Fr) en is overleden vr 1654.

        vii.  Jan Idses Banga werd geboren in 1654 in Hantumhuizen (Fr) en werd gedoopt in 1654 in Hantum (Fr). Jan trouwde met Trijntje Teunis.

       viii.  Nittert Idses Banga werd geboren in 1657 in Hantum (Fr), werd gedoopt op 27-09-1657 in Hantumhuizen (Fr) en is overleden op 18-04-1687 in Ternaard (Fr) op 30-jarige leeftijd. Nittert trouwde met Bortsen Harckes, dochter van Harcke.


4221. Antje Pieters is overleden op 25-12-1673 in Hantumhuizen (Fr).

Feiten

Zij was op 07-03-1658 lidmaat op belijdenis te Hantum (Fr).
Antje Pieters, weduwe van Eedts Hessels.

Antje trouwde met Ids Hessels vr 1640. Ids is overleden op 21-02-1657 in Hantumhuizen (Fr). Ids was ook bekend als Eedts Hessels.

4340. Ege Meijnema, zoon van Garbrant Meijnema, werd geboren in 1594 in Doezum en is overleden na 19-08-1631.

Ege trouwde met Anna in 1619. Anna werd geboren in 1598 in Doezum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerben Eges werd geboren na 1615 in Grootegast. Gerben was ook bekend als Gerbert Egens en Germen Eges. Gerben trouwde met Aeltien Simmes, dochter van Simme Wijers Tassema en Sibrich Rolefs, op 09-07-1637 in Grootegast. Aeltien werd geboren omstreeks 1618 in Doezum.

2170      ii.  Sicke Egges Meijnema (geboren vr 1620 in Doezum - overleden na 20-04-1656 in Doezum). Sicke trouwde met Renske Reijts, dochter van Reijt Wijers en Anne Jans, op 11-10-1644 in Grootegast. Renske werd geboren omstreeks 1620 in Doezum.

        iii.  Rein Eeges Meijnema werd geboren na 1619 in Grootegast. Rein trouwde met Luitien Roelefs in 1633. Luitien werd geboren in 1608 in Grootegast. Rein trouwde vervolgens met Anne Warners omstreeks 1644.

         iv.  Jan Eeges Meijnema werd gedoopt op 13-09-1629 in Grootegast. Jan trouwde met Ancke Jansens op 27-02-1663 in Doezum. Ancke werd geboren in 1643 in Doezum. Jan trouwde vervolgens met Wibbe Hindricks op 14-05-1673 in Doezum. Wibbe werd geboren in 1652 in Doezum.


4341. Anna werd geboren in 1598 in Doezum.

Anna trouwde met Ege Meijnema in 1619. Ege werd geboren in 1594 in Doezum en is overleden na 19-08-1631.

4342. Reijt Wijers .

Reijt trouwde met Anne Jans.

Kind uit dit huwelijk:

2171       i.  Renske Reijts (geboren omstreeks 1620 in Doezum). Renske trouwde met Sicke Egges Meijnema, zoon van Ege Meijnema en Anna, op 11-10-1644 in Grootegast. Sicke werd geboren vr 1620 in Doezum en is overleden na 20-04-1656 in Doezum. Sicke was ook bekend als Sicke Egens.


4343. Anne Jans .

Anne trouwde met Reijt Wijers.

4348. Jan Willems, zoon van Mr. Willem en Grietie, werd geboren in Grootegast.

Jan trouwde met Trijne Claesens. Trijne werd geboren in Grootegast.

Kind uit dit huwelijk:

2174       i.  Claas Jans (geboren circa 1605 in Grootegast). Claas trouwde met Griete Tammes Rickerda, dochter van Tamme Reinders Rickerda en Grietje Idzes, vr 1629. Griete werd geboren circa 1608 in Grootegast.


4349. Trijne Claesens werd geboren in Grootegast.

Trijne trouwde met Jan Willems. Jan werd geboren in Grootegast.

4350. Tamme Reinders Rickerda, zoon van Reinder Tiaerts Rickerda en Marretje Tammes Harckema, werd geboren circa 1568 in Grootegast en is overleden op 25-11-1619 in Grootegast ongeveer 51 jaar oud.

Tamme trouwde met Grietje Idzes omstreeks 1595. Grietje werd geboren circa 1570 in Grootegast.

Kind uit dit huwelijk:

2175       i.  Griete Tammes Rickerda (geboren circa 1608 in Grootegast). Griete trouwde met Claas Jans, zoon van Jan Willems en Trijne Claesens, vr 1629. Claas werd geboren circa 1605 in Grootegast.


4351. Grietje Idzes, dochter van Idze Thienge, werd geboren circa 1570 in Grootegast.

Grietje trouwde met Tamme Reinders Rickerda omstreeks 1595. Tamme werd geboren circa 1568 in Grootegast en is overleden op 25-11-1619 in Grootegast ongeveer 51 jaar oud.

4352. Albert Aennes werd geboren circa 1549.

Albert trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

2176       i.  Ruurd Alberts (geboren circa 1590 in Hennaard (Fr)). Ruurd trouwde met Grietje Clases Rispens,700 dochter van Claas Idses Rispens en Rijck Hendriksdr, op 27-09-1615 in Oosterend (Fr). Grietje werd geboren circa 1590 in Oosterend (Fr).


4354. Claas Idses Rispens, zoon van Idts Claeses Ulbeszn en Anna Auckedr Rispens, werd geboren circa 1549 in Oosterend (Fr), is overleden op 26-10-1618 in Oosterend (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr). Claas was ook bekend als Claas Idses van Rispens.

Notitie bij het graf:
Grafsteen in de kerk van Oosterend: "ANNO 1618 DE 26 OCTOBER STERF D EERSAME CLAES IDTSZ R. TOE ESQUART OLT SYNDE 66 IAER".

Feiten

Claas woonde omstreeks 1600 op de Sathe Rispens te Eesquert (Fr).
Dit ligt onder Oosterend. Hij kocht in mei 1600 een huis in de Kerkeburen te Oosterend, gewoonlijk een teken dat iemand gaat rentenieren.

Claas trouwde met Rijck Hendriksdr circa 1569 in Oosterend (Fr). Rijck werd geboren circa 1554 in Eesquert (Fr), is overleden op 09-07-1590 in Oosterend (Fr) ongeveer 36 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ids Clases werd geboren circa 1579 in Eesquert (Fr). Ids trouwde met Tyedts Sybes in 1610 in Oosterend (Fr). Tyedts werd geboren in Oosterend (Fr).

2177      ii.  Grietje Clases Rispens (geboren circa 1590 in Oosterend (Fr)). Grietje trouwde met Ruurd Alberts, zoon van Albert Aennes, op 27-09-1615 in Oosterend (Fr). Ruurd werd geboren circa 1590 in Hennaard (Fr).

        iii.  Rijk Clases. Rijk trouwde met Thomas Obbes op 17-06-1612. Rijk trouwde vervolgens met Bauke Aenes op 14-03-1654.

         iv.  Jan Clases werd geboren circa 1590 in Eesquert (Fr). Jan was ook bekend als Johannes Nicolai Euroteles. Jan trouwde met Berber Ulbes Sjoerds Adema, dochter van Ulbe Sjoerds Adema en NN, in 1616. Berber werd geboren in Eesquert (Fr).


4355. Rijck Hendriksdr, dochter van Hendrik Martens, werd geboren circa 1554 in Eesquert (Fr), is overleden op 09-07-1590 in Oosterend (Fr) ongeveer 36 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr).

Notitie bij het graf:
Grafsteen in de kerk van Oosterend: "ANNO 1590 DE 9 JULI ST[ERF] ... EERBARE RYCK HENDRICKS DR DE HUISFROU VAN CLAES IDTSZ V. RISPENS".

Rijck trouwde met Claas Idses Rispens circa 1569 in Oosterend (Fr). Claas werd geboren circa 1549 in Oosterend (Fr), is overleden op 26-10-1618 in Oosterend (Fr) ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Oosterend (Fr). Claas was ook bekend als Claas Idses van Rispens.

4372. Jeen Hinnes werd geboren circa 1575 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden vr 1650 in Noorderdrachten (Fr).

Feiten

In 1613 was hij volmacht te Noorderdrachten (Fr). 892

In 1614 was hij dorpsrechter te Noorderdrachten (Fr).

In 1640 was hij landeigenaar, -gebruiker te Noorderdrachten (Fr).

Jeen trouwde met Auckjen Tjeerdts circa 1595 in Drachten (Fr). Auckjen werd geboren circa 1574 in Buitenpost (Fr) en is overleden na 1639 in Drachten (Fr).

Kind uit dit huwelijk:

2186       i.  Tjeerd Jeens (geboren circa 1605 in Noorderdrachten (Fr) - overleden circa 1690 in Opeinde (Fr)). Tjeerd trouwde met Jeltje Rinties, dochter van Rinthie, in 1632 in Drachten (Fr). Jeltje werd geboren circa 1610 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1670 in Noorderdrachten (Fr) ongeveer 60 jaar oud.


4373. Auckjen Tjeerdts werd geboren circa 1574 in Buitenpost (Fr) en is overleden na 1639 in Drachten (Fr).

Auckjen trouwde met Jeen Hinnes circa 1595 in Drachten (Fr). Jeen werd geboren circa 1575 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden vr 1650 in Noorderdrachten (Fr).

4374. Rinthie werd geboren circa 1585 in Noorderdrachten (Fr).

Rinthie trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

2187       i.  Jeltje Rinties (geboren circa 1610 in Noorderdrachten (Fr) - overleden circa 1670 in Noorderdrachten (Fr)). Jeltje trouwde met Tjeerd Jeens,708 zoon van Jeen Hinnes en Auckjen Tjeerdts, in 1632 in Drachten (Fr). Tjeerd werd geboren circa 1605 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden circa 1690 in Opeinde (Fr) ongeveer 85 jaar oud. Tjeerd was ook bekend als Jaeens.


4384. Wybet Minnes Haijema, zoon van Minne Montes Boutsma 893 en Sjuw Popkes, werd geboren circa 1533 en is overleden circa 1612 in Burum (Fr) ongeveer 79 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Of zijn moeder nu Sjuw Poppesdr. of Aeth Hessels Bootsma is, is niet duidelijk.

Feiten

Geldzaken: een lening, 13-12-1571, Kollumerland (Fr). 895
"Op 13 december 1571 hadden Cornelis Lenerts en Griet Minnes (zuster van Wybet) 'staende d'echte' (als echtpaar) de somma van 'twie hondert rijder guldens min ses opgenomen van Wijbet Minneszn ende Martien".

Tussen 1581 en 1594 was hij Volmacht van de Grietenie voor Kollum.

Hij bezat in 1595 de Haeijema saete te Kollum (Fr). 896
"... In 1595 kochten Wijbet en Baeffke de Haayema State (voor ongeveer 6000 goudguldens). Sindsdien namen ze de naam Haayema aan. De Haayema State en zathe behoorde in de eerste helft van de 16e eeuw aan de familie Eysma (...). De Haayema State stond op haar eigen saete ende landen. Het was een zeer fraai woonhuis met drie opgaande gevels, het had een zijkamer met een opgaande gevel en het dak was geheel met pannen gedekt. Er waren twee gewelfde kelders waarin zich een regenwaterbak bevond. De fraaie schuur met veel uitgangen was met rode pannen bedekt. Daarbij stond een put en een koelbak. Er omheen was een hof met bomen en planten, hekken, stekken, dammen en dampalen. Ongeveer 80 ponden land behoorden bij de state (...). Wijbet Minnes mag een rijke boer worden genoemd. Hadden de betere boeren in die tijd ongeveer 10 koeien, hij had bij zijn dood 70 melkkoeien, 2 slachtkoeien, 3 enter feersen (1j. vaars), 7 enter bollen (1j. stier), 4 kalveren, 5 trekpaarden, 3 varkens, 2 melkschapen, 7 rammen, 6 ganzen en 2 overjarige slachtvarkens".

"... In de eerste helft der 16de eeuw behoorde Haijema state en zathe aan de familie Eysma naar het schijnt, want in 1557 verkochten Auck Eysma en Gielt Eysma eenig land, gelegen in "Hayema-staetten tot Collum" aan Tjepke Gerbranda, tweede man van Eesck Popma, die vroeger gehuwd was geweest met Bocke Wattema, welke ook in Kollumerland woonde en in 1551 overleed. Eesck Popma vermaakte de state bij haar overlijden in 1595 aan Eva Eysma en hare broeders en zusters, van wie echter in datzelfde jaar "Hayema-saete" werd gekocht door Wybet Mennes, die vervolgens de naam van de "saete" aannam, dat huis met zijne vrouw Baefke Idsedr. bewoonde en wiens zoon haar in 1640 nog bezat en bewoonde".

Hij bezat op 07-06-1597 in Kollumerland (Fr) eigendommen. 897
Wijbet Mennesz ende Baeffke Idse dochter, echteluiden woonende onder de clockslach van Collum doen proclameren en te bode stellen een gerechte elftepart van Haeijema saete en staten gelegen onder de clockslach Collum opte Uijtterdijcken met sijn annexen, gerechtigheiden en toebehooren en metten belastinge pro quota van 20 Goudgls: eeuwige jaerlijcxe rente den armen van Collum daaruijt de geheele saete competeren, sulx zij echteluiden en proclamanten deselve in cope verkregen hebben van IJck, Fonger Jelles weduwe woonende tot Pingjum en haer IJck, deur het versterven van w: Juffr Aefck Gerbranda naegelaten en bij testamente toegemaeckt is, voor de somma van 510 Goudgls: de gulden 28 Stvrs: doende. Huijden het III gebodt omgecomen den 7e Junij 1597.

Een akte verder (zelfde datum) kopen ze een elfte part van Aucke Gerrijtsdr woonende tot Wommels met consent weeten en wille van Aebe Douwesz haer man, voor de somma van 520 Goudgls: de gulden 28 Stuivers doende. (een tientje duurder dus). Huijden het III gebodt omgecomen den 7e Junij 1597.

Wybet trouwde met Griet in Kollum (Fr). Griet is overleden in Kollum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Taecke Wybets Haijema werd geboren vr 1584 en is overleden na 28-01-1634.

         ii.  Symon Wybets Haijema werd geboren vr 1596.

Wybet trouwde vervolgens met Martien Cornelis 1559-1567 in Kollum (Fr). Martien werd geboren circa 1520 en is overleden na 13-12-1571 in Burum (Fr).

Notitie bij het overlijden: Overleden te Kollum...

Feiten

Haar overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 1589-1591 en Kollum (Fr). 898

Wybet trouwde vervolgens met Baefke Idses circa 1591 in Kollum (Fr). Baefke werd geboren circa 1570 en is overleden vr 24-06-1617.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Mary Wybets Haijema werd geboren circa 1592 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1637. Mary trouwde met Louw Aebes Alma, zoon van Aebe Louws Allema 899 en Aet Tjaardsdr., vr 01-11-1614. Louw werd geboren in 1585 en is overleden op 06-12-1620 in Kollum (Fr) op 35-jarige leeftijd. Mary trouwde vervolgens met Jelger Hibbes in 1622. Jelger is overleden circa 1673 in Kollum (Fr). Jelger was ook bekend als Jelger Hebbeszn.

2192      ii.  Minne Wybets Haijema (geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) - overleden vr 09-02-1645). Minne trouwde met Grietie Taeckes, dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma, circa 1620. Grietie is overleden vr 06-06-1637. Minne trouwde vervolgens met Auckien Taekes Scheltinga, dochter van Taeke Scheltinga en Aafke Luitsens, na 1637. Auckien is overleden vr 04-04-1679.

        iii.  Aafke Wybets Haijema werd geboren circa 1598 in Kollum (Fr). Aafke was ook bekend als Aeff Wybetsdr. Aafke trouwde met Jelcke Aeuckes.

         iv.  Ids Wybets Haijema werd geboren circa 1601 in Kollum (Fr), is overleden op 08-12-1640 in Augsbuurt (Fr)900 ongeveer 39 jaar oud en werd begraven in Augsbuurt (Fr). Ids was ook bekend als Ids Wybetsz. Ids trouwde met Lub Berents.880 Ids trouwde vervolgens met Ypkje Tiercx,901 dochter van Tjerck Lieuwes en Moegh Harmens, vr 1622. Ypkje is overleden na 15-03-1653. Ypkje was ook bekend als Jipke Tierx.

          v.  Trijncke Wybets Haijema werd geboren circa 1602 in Kollum (Fr) en is overleden vr 27-05-1615 in Kollum (Fr).

         vi.  Griet Wybets Haijema werd geboren circa 1604 in Kollum (Fr). Griet trouwde met Hartman Feijes.

        vii.  Jan Wybets Haijema werd geboren circa 1606.


4385. Baefke Idses, dochter van Ids, werd geboren circa 1570 en is overleden vr 24-06-1617.

Baefke trouwde met Wybet Minnes Haijema circa 1591 in Kollum (Fr). Wybet werd geboren circa 1533 en is overleden circa 1612 in Burum (Fr) ongeveer 79 jaar oud.

Baefke trouwde vervolgens met Broer Wygers Wygersma, zoon van Wyger Lyues en Welmoedt Broerkes, circa 1614. Broer is overleden na 1646 in Kollum (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Oom van de kinderen van Auck Wygers.

Stiefvader (of dubbelganger?) van 4 kinderen van Wybet Minnes, vader.

Op verzoek van Broer Wygers 28-7-1617 Koll.l. wijlen Baeffcke Idsedr.
In deze akte is een Arnoldus Nicolaei curator te Kollum over zijn broers kind... Wie is dan zijn broer? Broer Wygers?

Feiten

Voogdij: 01-04-1617, Kollumerland (Fr). Broer Wygers, curator en stiefvader van vier kinderen van
wijlen Wybet Minnes, vader;
rekening van Lou Allema, zwager.

Voogdij: 11-01-1620, Kollumerland (Fr). Broer Wygers, curator over drie kinderen;
Claes Tiebbes, curator;
Auck Wygersdr, moeder;
op verzoek van Dirck Cornelis.

Erfscheiding: 18-12-1628, Kollumerland (Fr). 902
Op huijden den 18e Xbris 1628 compareerden voor ons Dr. Hajo Rinia, Grietman van Collnt: en het nieuwe Cruijslandt en Petrus Brongersma, secretaris aldaer in eijgener persoon, Broer Wijgersz als oom en geauthoriseerde voormondt over de drie minderjarige weeskinderen van w: Aeuckien Wijgersdr die sij in echte geprocreert hadde bij Dirck Cornelisz, met naemen Geertie, Hijlck en Wijger Dircx dogters en soon, geadsisteert met Suffridus Itsma, sijn procureur, rendant ter eenre ende Jucke Gribbesz als man en vooght van Hylck Dircxdr, Pijter Claesz als man en vooght van Geertie Dircxdr, daarvooren onder verbant haerder goederen occuperende en Joes Cornelisz als geauthoriseerde curator calculi ad hunc actum over Wijger Dircxz noch minderjarich, geadsisteert tsamen met Hero Yellema, haer procureur, rendeerden ter andere sijden, omme van den rendant te ontfangen reckeninge, bewijs en aenwijsinge sampt reliqua van de administratie bij hem van den voornoemde rendeerden in qlt: goederen haer van haeren w: moeder aenbeerft en naegelaten geduirende sijn curateele geadministreert en bedient, etc. etc.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aeuckien Broersdr is overleden vr 30-01-1641 in Kollumerland (Fr). Aeuckien trouwde met Romcke Geerts.


4386. Taecke Hommes is overleden vr 21-09-1613 in Kollum (Fr).

Feiten

Voogdij: 27-01-1596, Kollumerland (Fr).
Tierck Lyuues
, curator over het weeskind;
Wyger Lyuues, curator;
Taeco Hommes, vader;
Yp Lyuuedr, moeder.

Op 28-02-1596 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 903
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genomen bij mij ondergeschreven Bronger Brongersma, secretaris van Collnt: daertoe van grietman gecomitteert zijnde, ten versoecke van Taecke Homesz neffens de goederen bij wijlen Yp Lieuwedr, zijn salige huijsvrouwe, naegelaeten en in communione ten sterffhuijse zijn, ter praesentie van Wijger Lieuwesz en Tierck Lieuwesz als oomen en voormonden over Lieuwe Taeckesz, het naegelaetene weeskijndt van Yp voorschreven, door aengeven van voornoemde Taecke Homesz opten 28e Febry 1596.

Het sterffhuijs staende op 't oost van Collum, te Borch.

Erfscheiding: 20-01-1597, Kollumerland (Fr). 904
Alsoe seeckere schelinge questie en differenten geresen sijn tuijschen Wijger Lijuuesz en Tierck Lijuuesz als oomen en geauthoriseerde curatores quo ad divisionis tot en over Lijuue Taeckesz, het naegelatene weeskindt van w: IJp Lijuuedr in echte getogen bij Taecke Hommesz woonende onder de clockslach van Collum te Bosch, eijsers ter eenre en deselve Taecke Hommesz als vader van de voornoemde Lijuue en Anna Jan Wiersmadr, nu zijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, ter andere zijden.

Voogdij: 10-07-1599, Kollumerland (Fr).
Jan Gerrijts
, curator;
Taecke Hommes, curator;
Maey, weeskind;
Sijttie Boelis, vader.

Boedelscheiding: 02-11-1602, Kollumerland (Fr).
Taecke Hommes
te Kollum, curator;
Aeuck Jans, weeskind;
Jan Jans, weeskind;
w: Jan Claes [Wiersma?] bij de Pomp, vader;
Sape Rinties te Burum, geadjungeerde, toegevoegd gedurende de boedelscheiding.

Erfscheiding: 21-09-1613, Kollumerland (Fr).
Gerbe Aetes, curator;
w: Taecke Hommes, vader en rechthebbende op goederen van
w: Lyuue Taeckes, halfbroer;
op verzoek van Anne Wiersma, moeder en
Jan Taeckes, oud 18 jaar, weeskind.

Voogdij: 15-03-1614, Kollumerland (Fr).
Claes Jans Wiersma
, curator;
Gerbe Aetes, curator;
w: Taecke Hommes te Kollum, vader;
Anna jans Wiersma, moeder.

Geldzaken: 08-05-1618. 905
"Moeilijkheden met Haeye Tassema aan wie hij in 1605 200 goudgulden had geleend. Borg is Hendrick Alberts te Kollum, aan wie hij belooft op 1 september 1616 een last goede wintergerst van zijn nieuwe gewas te leveren. In ruil daarvoor wil Hindrik afzien van alle boekschulden, brieven en andere, en van de penningen die Haeye van Taecke Hommes heeft opgenomen en waarvoor Hindrik borg is. Kan Haye het koren niet leveren, dan kan hij volstaan met het betalen van 60 goudgulden 28 stuivers. Daar Hindrick Alberts betaling had ontvangen werd de schuldvordering op 8 mei 1618 gecasseerd.
Niet lang daarna, voor januari 1620, moet Haeie Tasma zijn overleden."

Voogdij: 19-02-1621, Kollumerland (Fr). 906
Also opten 19e Febrij 1621 seeckere slot van rekeninge en staet van goederen gemaeckt is tusschen Jan Teeckesz voor hem selve, Minne Wybetsz als man en voochdt van Griettie Takedr en Taecke Wybetsz als curator calculi over Ypcke en Trijntie Taeckedrs, alle kinderen en erfgenamen van w: Taecke Hommesz en Anna Wiersma, in levene echteln: hun vader en moeder, geadsisteert met S: Riemersma, requiranten ter eenre en Gerben Ates en Claes Jansz Wiersma als geauthoriseerde voormonden over voors: Jan, Griettie, Jipcke en Trijntie, geadsisteert met R: Smeberger, requireerden ter andere sijden.

Taecke trouwde met Anna Jans Wiersma. Anna is overleden vr 09-04-1644 in Kollumerland (Fr). Anna was ook bekend als Antje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

2193       i.  Grietie Taeckes (overleden vr 06-06-1637). Grietie trouwde met Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Baefke Idses, circa 1620. Minne werd geboren tussen 1593 en 1594 in Kollum (Fr) en is overleden vr 09-02-1645.

         ii.  Jan Taeckes werd geboren omstreeks 1595 en is overleden vr 28-03-1637 in Kollumerland (Fr). Jan trouwde met Ans Wybedr.

        iii.  Ypck Taeckedr. werd geboren na 1596 en is overleden vr 28-01-1653. Ypck trouwde met Thomas Cornelis, zoon van Cornelis Dircks en Luwcke Roeleffsdr. Thomas werd geboren omstreeks 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11-02-1653 in Burum (Fr). Thomas was ook bekend als Tonis Cornelis.

         iv.  Tryncke Taeckesdr werd geboren na 1596.

          v.  Wydts Taeckedr werd geboren na 1596.

Taecke trouwde vervolgens met Yp Lyuuedr, dochter van Lijuwe Sappis en Aelcke Tiepckedr. Yp is overleden vr 28-02-1596 in Kollum (Fr). Yp was ook bekend als Yp Lieuwedr.

Feiten

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 27-01-1596, in Kollumerland (Fr). Tierck Lyuues curator over het weeskind;
Wyger Lyuues curator;
Taeco Hommes vader;
Yp Lyuuedr moeder.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Lyuue Taeckes is overleden vr 21-09-1613 in Kollumerland (Fr).


4387. Anna Jans Wiersma, dochter van Jan Claesz Wyersma, is overleden vr 09-04-1644 in Kollumerland (Fr). Anna was ook bekend als Antje Jans.

Notitie bij het onderzoek: Wellicht is zij de Antje Jans, erflaatster d.d. 9-4-1644 te Kollumerland, terwijl haar zoon Jan Taeckes ook al overleden is. Zie aldaar.

Anna trouwde met Taecke Hommes. Taecke is overleden vr 21-09-1613 in Kollum (Fr).

4392. Renze

Renze trouwde met Tjitske Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

2196       i.  Gerrit Renzes (geboren circa 1595 in Lioessens (Fr) - overleden 1668-1670). Gerrit trouwde met Sieuwke Reinders. Sieuwke werd geboren circa 1599 en is overleden circa 1670 ongeveer 71 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Sju Reinders.

         ii.  Frouck Renzes werd geboren circa 1603 in Lioessens (Fr).


4393. Tjitske Jans

Tjitske trouwde met Renze.

4396. Gosse Eetes, zoon van Ete Gosses Heringa en Djoerd Dircksdr, werd geboren in 1580 in Nes, Ameland (Fr) en is overleden in 1639 op 59-jarige leeftijd.

Feiten

Hij was boer op Feitsma te Kollum (Fr). In 1627 te Nes.

Erfscheiding: 28-01-1634, Kollumerland (Fr).
Gosse Eetes
, curator;
Albert Alckes, curator;
wijlen Freerck Dircks, vader;
Antie Eetedr, moeder;
w: Dirck Freercks, grootvader en erflater.

Gosse trouwde met Duifke Gerrits circa 1610 in Tietjerksteradeel (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

2198       i.  Gerrit Gosses Heringa (geboren in 1610 in Nes (Fr) - overleden op 07-03-1688 in Hantumhuizen (Fr)). Gerrit trouwde met Bauckje Pieters, dochter van Pieter en Trijntje Piersdr, circa 1635 in Hantumhuizen (Fr). Bauckje werd geboren in 1612 in Dongeradeel (Fr) en is overleden op 25-11-1680 in Hantumhuizen (Fr) op 68-jarige leeftijd.

         ii.  Ete Gosses Heringa werd geboren in 1620. Ete trouwde met iemand.


4397. Duifke Gerrits .

Duifke trouwde met Gosse Eetes circa 1610 in Tietjerksteradeel (Fr). Gosse werd geboren in 1580 in Nes, Ameland (Fr) en is overleden in 1639 op 59-jarige leeftijd.

4398. Pieter

Pieter trouwde met Trijntje Piersdr.

Kind uit dit huwelijk:

2199       i.  Bauckje Pieters (geboren in 1612 in Dongeradeel (Fr) - overleden op 25-11-1680 in Hantumhuizen (Fr)). Bauckje trouwde met Gerrit Gosses Heringa, zoon van Gosse Eetes en Duifke Gerrits. Gerrit werd geboren in 1610 in Nes (Fr), is overleden op 07-03-1688 in Hantumhuizen (Fr) op 78-jarige leeftijd en werd begraven in 1688 in Hantumhuizen (Fr).


4399. Trijntje Piersdr

Trijntje trouwde met Pieter.

4400. Thomas Cornelis, zoon van Cornelis Dircks en Luwcke Roeleffsdr, werd geboren omstreeks 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11-02-1653 in Burum (Fr). Thomas was ook bekend als Tonis Cornelis.

Feiten

Hij was landbouwer op de Gruits te Burum (Fr).

Voogdij: 26-07-1634, Kollumerland (Fr).
Thomas Cornelis
, curator;
Jacop Cornelis, curator;
Wyger Dircx, weeskind, neef van de curatoren;
rekening van Jukke Gribbers;
Pieter Claes.
Gekasseerd op 27-11-1634.

Hij bezat in 1640 land (stem 52) wonende aan de Gruits te Burum (Fr). 801

Thomas trouwde met Aeuck Wolters omstreeks 1605.

Kind uit dit huwelijk:

2200       i.  Cornelis Thomas (geboren in 1606 in Burum (Fr) - overleden vr 02-05-1660, begraven in Burum (Fr)). Cornelis trouwde met Trijntie Cornelis op 26-03-1649 in Kollumerland (Fr). Trijntie werd geboren in 1610 in Burum (Fr) en is overleden na 1698 in Warfstermolen (Fr).

Thomas trouwde vervolgens met Ypck Taeckedr., dochter van Taecke Hommes en Anna Jans Wiersma. Ypck werd geboren na 1596 en is overleden vr 28-01-1653.

Notitie bij het onderzoek: Misschien is zij geen dochter van Taecke Wybets, maar van Taecke Hommes... omdat Claes Jans Wiersma curator is, de broer van haar moeder...

Feiten

Zij woonde te Burum (Fr).

Voogdij: 05-11-1619, Kollumerland (Fr). Sibrant Hettinga, notaris en postulant te kollum, curator;
Ypcke Taeckedr, weeskind;
Trynke Taeckedr, weeskind;
rekening van Gerbe Aetes;
Claes Wiersma.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Taecke Thomas werd gedoopt circa 1606.

         ii.  Jan Thomas werd gedoopt circa 1606.

        iii.  Grietien Thomas werd geboren in Burum (Fr). Grietien trouwde met Theunis Jansen op 27-03-1659 in Grootegast en Doezum. Theunis werd geboren in Grootegast en is overleden vr 22-05-1680. Theunis was ook bekend als Thonnis Jansens.

         iv.  Antie Thomas werd gedoopt circa 1606 en is overleden vr 02-03-1666 in Kollumerland (Fr). Antie trouwde met Hed Louws Alma, zoon van Louw Aebes Alma en Mary Wybets Haijema, circa 1640. Hed is overleden vr 07-02-1665 in Kollumerland (Fr). Antie trouwde vervolgens met Sioerdt Jilts.

          v.  Marten Thomas werd gedoopt circa 1606 en is overleden vr 11-11-1684 in Ooster Nieuwkruisland (Fr). Marten trouwde met Lysbeth Jans Corlingh, dochter van Jan Corlingh.


4401. Aeuck Wolters, dochter van Wolter Aerijs.

Aeuck trouwde met Thomas Cornelis omstreeks 1605. Thomas werd geboren omstreeks 1580 in Burum (Fr) en is overleden vr 11-02-1653 in Burum (Fr). Thomas was ook bekend als Tonis Cornelis.

4416. Dyrck Wyersma, zoon van Wyersma, werd geboren in 1535 in Burum (Fr).

Feiten

Hij bezat in 1552 een half huis op het kloosterland te Burum (Fr). 907 Dit kocht hij van de jongste weeskinderen van Pieter Cleverinck".

Voogdij: tussen 1559 en 1572, Burum (Fr). 907 "In 1559 en 1568 wordt Derck Wijrsma genoemd als sibbevoogd van de wezen van Reyner Jans op de Diepswal onder Burum en in 1572 als voormomber over het weeskind van Rynttye Folckerts en Greeth".

Dyrck trouwde met Dyuwer vr 1551.

Notitie bij het huwelijk:
In 1551 werden ze vermeld als echtelieden te Burum, waarschijnlijk op het land van Gerkesklooster.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijn Dirckdr. werd geboren circa 1551 in Burum (Fr) en is overleden vr 08-07-1602 in Wester Nieuwkruisland (Fr). Trijn trouwde met Jurrien Juckes, zoon van Jucke, circa 1584. Jurrien is overleden vr 14-06-1625 in Kollumerland (Fr).

2208      ii.  Jacob Dircks (geboren circa 1551 in Burum (Fr) - overleden vr 30-10-1623 in Burum (Fr)). Jacob trouwde met Rinsck Ariesdr., dochter van Aries Wolters en Reynsck Juckes Wytsma, circa 1593. Rinsck is overleden vr 20-05-1606. Rinsck was ook bekend als Rinske Andries. Jacob trouwde vervolgens met Martien Melles na 1606. Martien werd geboren circa 1580 en is overleden na 1640.

        iii.  Claes Dircks. Claes trouwde met Ancke Jacopsdr, dochter van Jacop Jans en Aeltien Cornelisdr.

         iv.  Cornelis Dircks werd geboren omstreeks 1551 in Burum (Fr) en is overleden vr 1627 in Warfstermolen (Fr). Cornelis trouwde met Luwcke Roeleffsdr, dochter van Roeleff Jacobs en Thee. Luwcke is overleden vr 05-02-1651 in Warfstermolen (Fr). Luwcke was ook bekend als Lueke Roelofs.


4417. Dyuwer .

Dyuwer trouwde met Dyrck Wyersma vr 1551. Dyrck werd geboren in 1535 in Burum (Fr).

4424. Dirck

Dirck trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Geertie Dirxdr. Geertie trouwde met Tierck Wygers, zoon van Wijger Wobbes en Barber Oenesdr, vr 21-08-1626. Tierck is overleden vr 21-05-1634 in Buitenpost (Fr).

2212      ii.  Dirck Dircks, de Glasmakersgezel (geboren in Leeuwarden). Dirck trouwde met Trijntie Taeckesdr op 27-02-1628 in Dokkum (Fr). Trijntie is overleden vr 29-01-1675. Trijntie was ook bekend als Trijntie Teeckesdr.

        iii.  Romcke Dercks werd geboren circa 1600 en is overleden vr 07-08-1647 in Kollumerland (Fr). Romcke trouwde met Aeltie Jans.


4468. Hillebrand

Hillebrand trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

2234       i.  Minne Hillebrands (overleden vr 12-1654). Minne trouwde met Griet Roeloffsdr, dochter van Roeloff. Griet is overleden vr 22-07-1652.

         ii.  Teke Hillebrands


4470. Roeloff

Roeloff trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

2235       i.  Griet Roeloffsdr (overleden vr 22-07-1652). Griet trouwde met Minne Hillebrands, zoon van Hillebrand. Minne is overleden vr 12-1654.

         ii.  Hindrick Roeloffs is overleden vr 19-11-1639. Hindrick trouwde met Jelck Jipedr.


4476. Metske Folckerts, zoon van Folckert Johannes 908 en Aesck Metsckesdr, werd geboren omstreeks 1620 en is overleden vr 18-06-1667.

Feiten

Erfscheiding: 10-01-1665, Kollumerland (Fr). 725
Jan Reijners Eijsinge, woonachtig onder Burum curator ad actum divisionis, oom van moederskant, had ook land in de Ommelanden
Cornelis Jansen, oud 24 jaar, weeskind
Geescke Jansen, oud 22 jaar, weeskind en haar broer en zus
w: Aeltien Reijners, moeder
w: Jan Cornelis, vader
Metscke Folkerts, vader van kinderen uit 2e bed.

Hij woonde vr 1673 te Warfstermolen (Fr).

Metske trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

2238       i.  Folckert Metskes, de Oude (geboren vr 1654 - overleden vr 1700 in De Leegte, Burum (Fr)). Folckert trouwde met Abeltie Gerrijts Roorda, dochter van Gerryt Jans Roda 817 en Maeicke Eltiens, vr 1660. Abeltie werd geboren circa 1627 en is overleden vr 1704 in De Leegte, Burum (Fr). Abeltie was ook bekend als Abeltie Gerrits Roda.

Metske trouwde vervolgens met Aeltje Reijners Eisenga,909 dochter van Reinder Jeltes Eysma 909 en Anna Wobbedr.,878 vr 31-05-1653. Aeltje werd geboren in 1620 en is overleden vr 10-01-1665.

Notitie bij het huwelijk:
Op deze datum worden zij voor het eerst genoemd als gehuwden, na het overlijden van Jan Cornelis, Aaltjes eerste man.

In Burum werd een zilveren beker aangetroffen met de tekst "Metske Folckerts en Aeltie Reinders Eisenga 1662".

Notitie bij het onderzoek:
Haar broer Jan Reijners Eijsinga speelt een belangrijke rol als curator voor haar kinderen en hij is door zijn huwelijk met Aeltie Jans Roorda verbonden aan een andere stambetovergrootvader, Gerrit Jans Roorda (Roode, Roo).

Feiten

Zij bezat tussen 1649 en 1662 enkele zilveren voorwerpen met inscripties.
- zilveren brandewijnkroes: Jan Cornelis Wiersma en Aeltie Reinders 1649
- zilveren beker: Metske Folckerts en Aeltie Reinders Eisenga 1662
- zilveren kop: M.F.A.R.E.
- gedachtenislepel: M.F.A:R.E.

Erfscheiding: 10-12-1650, Kollumerland (Fr). 716
Enne Jacobs, curator divisionis over de mi. ja. kinderen van wijlen Jan Cornelis, t. v. v. Pijter Cornelis last hebbende van Aeltie Reijnersdr. weduwe van Jan Cornelis bij Warfstermolen, geassist. met S. Itsma haer procureur bij de gerechte van Collumerlant, om te maeken scheijdinge en delinge van de goederen bij Lucke Roelifsdr. voorschreven kinderen bestemoeder, achtergelaeten en tussen voorschreven kinderen en de andere mede erfgenaemen van Lucke Roelifs in communione staende.

Erfscheiding: 31-05-1653, Kollumerland (Fr). 911
De curator was Roelof Cornelis, oom van 4 minderjarige kinderen (van wijlen Jan Cornelis). Het verzoek kwam van Altie Reiners, gehuwd met Metscke Folckerts, stiefvader.

Erfscheiding: 08-06-1665, Kollumerland (Fr). 912
Jacob Dircks
, bij Warfstermullen, een volle neef van vaderswegen, curator over Cornelis, Jacob, Geescke en Dijuwercke Jans, kinderen van wijlen Jan Cornelis en Aeltie Reijners, in tijden e.l. bij Warfstermullen en alsoo mediate ab intestato mede erfgenaemen van wijlen Cornelis Dircks en Luke Roelefs, in leven el. mede aldaer gewoont hebbende, haer bestevader en bestemoeder.

Erfscheiding: 12-02-1667, Kollumerland (Fr). 913
Jan Reijners Eisinge
, o/d Burum, volle oom van moederssijde, curator divisionis over Cornelis Jansen 25 jaer, Jacob, Geescke en Dijuwercke Jans soon en dochters, kinderen en erfgenaemen van wijlen Aeltie Reijners bij wijlen Jan Cornelis in echte getogen. Omme beneffens Metscke Folckerts als vader en wettige voorstander over Folckert Metsckes, sijn soon bij gedachte Aeltie Reijners in echte getogen en voor 1/5 part mede erfgenaem van deselve Aeltie Reijners, sijn moeder, met Jacob Dircks, als curator quoad divisionum over de opgemelte 4 weeskinderen vaderlijcke goederen, te maeken scheijdinge en delinge tussen haer voorschreven wijlen moeder en Jan Cornelis haer vaders goederen. T.v.v. Cornelis Jansen voornoemd.

Inschrijving Nedergerechten: 29-05-1675, in Warfstermolen (Fr). 910
Actum extraordinaris desen 29e Maij 1675. Cornelis, Geeske, Jacob en Diwercke Jans Wiersma, kinderen van w: Jan Cornelis Wiersma en Aeltie Reinders, in leven echtelieden bij Warfstermolen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Siemke Metskes

         ii.  Folckert Metskes, de Jonge werd geboren omstreeks 1654 in Warfstermolen (Fr) en is overleden vr 07-01-1678 in Warfstermolen (Fr).


4478. Gerryt Jans Roda,817 zoon van Jan Alberts Roo, is overleden vr 1630 in Burum (Fr)915 en werd begraven in Burum (Fr). Gerryt was ook bekend als Gerrit Jans Roorda.

Notitie bij het overlijden:
DEUCHTSAME ABE ... RRIT IANSEN ROOD[A?] ...
de Walle: Roorda, Gerrit Jans, geboortejaar: 1585, sterfjaar: 1643
(Noot: moet zijn vr 1630)

Feiten

Authorisatie: tussen 1626 en 1643, Kollumerland (Fr). 916
Aktenummer 817 e.v.:
14-03-1626. Gekasseerd d.d. 17 sep 1627 ten verzoeke van Gerryt Roda. Roelof Luwes en Jipe Jans in Juiersma kluft in Ommelanden (d. i. Grijpskerk) kurator over Aeuck en Griet, kinderen van Gerryt Jans Roda bij wijlen Abel Thysedr.
Aktenummer 980
24 november 1629. Roelof Luues en Gerryt Jans Bolte voormombers over Aeuck en Griet, kinderen van Gerryt Roda.
Aktenummer 1053
17 januari 1632. Jelte Pieters en Jan Reiners kuratoren over het kind van wijlen Gerryt Rooda bij Maeicke Elties, die hertrouwt met Tiaert Lolckes.
Aktenummer 1114
30 augustus 1633 Wybe Wytses te Kollum, kurator over Grietke Gerryt Rodadr. Rekening van Roelof Luwes en Gerryt Bolta weduwe. Ten verzoeke van Harmen Jans.
Aktenummer 1351
14 november 1643. Arien Jans kurator over Aebeltie, dochter van Gerryt Roorda en Maicke Elckiensdr. Tegenwoordige kurator is Wybe Wytses.

Voogdij: 14-03-1626, Kollumerland (Fr).
Roelof Luwes te Juirsemakluft (Groningen), curator;
Jippe Jans te Grijpskerk, curator;
Aeuck Gerryts, weeskind;
Griet Gerryts, weeskind;
Gerryt Jans Roda, vader;
w: Abel Thysedr, moeder.
Gekasseerd dd. 17-9-1626

Op 28-01-1630 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 917
Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ende genomen bij Harmen Jansz, mede Assesseur bij den Geregte Collnt:, als van den Grijtman Rinia daartoe gecommitteert, sijnde ten versoecke van Gerrijt Bolta ende Roelof Luwesz, als geauthoriseerde voormonders over de twee minderjarige voorkinderen van w: Gerrijt Rooda, in leven gewoont hebbende bij de Leegte onder den clockslagh van Burum, die sij in echte geprocreert hadde bij Abel Thijsdr sijn echte huijsvrouwe ende mede geduirende ontscheijdinge voor aande.. over het minderjarige kindt bij gemelte Gerrijt bij Mareijcke Eltiensdr in echte getogen, werende d' andere bedde in echte getogen, ende dat van den sterffhuijse ende goederen bij gemelte Gerrijt met den doot ontruijmt ende nagelaten ende tusschen voors: kinderen ende haere moeder samt respective stijpmoeder in communione .. . aengeven van Mareijcke voors: ter presentie van voors: voormonders, Eltien Jelmers, gemelte Mareijckes vader ende Aeltie Rooda, voors: kinderen moeij, op den 28e Januarij 1630.

Olderdom van de kinderen: Auck Gerrijt solt in haer 6e jaer; Grijet Gerritsdr olt in haer 12e jaer; Abeltie Gerrijts old in haer 3e jaer.

Inschrijving Nedergerechten: 17-01-1632, in Kollumerland (Fr).
Jelte Pieters
curator;
Jan Reiners curator over het kind van
w: Gerryt Rooda;
Maeicke Eltiens moeder;
Gehuwd met Tiaert Lolckes.

Inschrijving Nedergerechten: 30-08-1633, in Kollumerland (Fr).
Wybe Wytses, woonachtig te Kollum, curator;
Grietke Gerryts, weeskind;
Gerryt Roda, vader;
Op verzoek van Harmen Jans;
Rekening van Roelof Luwes;
Gerryt Bolta weduwe.

Voogdij: 30-08-1633, Kollumerland (Fr).
Wybe Wytses te Kollum, curator;
Griet Gerryts, weeskind;
Gerryt Roda, vader;
op verzoek van Harmen Jans;
rekening van Roelof Luwes;
Gerryt Bolta weduwe.

Inschrijving Nedergerechten: 17-12-1634, in Kollumerland (Fr).
Wybe Wytses, curator over het kind van
w: Gerryt Roda, vader;
Maeicke Eltiendr, moeder;
Gehuwd met Tiaert Lolckes, stiefvader, ook overleden.

Inschrijving Nedergerechten: 14-11-1643, in Kollumerland (Fr).
Arien Jans, curator;
Aebeltie Gerryts, weeskind;
Gerryt Roorda, vader;
Maicke Elckiensdr., moeder;
Wybe Wytses, oud-curator.

Gerryt trouwde met Abeltje Thijses vr 1618. Abeltje werd geboren circa 1590, is overleden vr 14-03-1626 in Burum (Fr) en werd begraven in Burum (Fr).918 Abeltje was ook bekend als Abel Thijsedr.

Notitie bij het graf: Op haar grafsteen staat:
... deuchtsame Abe...rrit Iansen Rood[a?]...

Notitie bij het onderzoek: Er is een grafsteen beschreven door Hessel de Walle.
Op Allefriezen.nl staat nog vermeld zij 35 jaar oud en hij 58.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Griet Gerrits Roorda werd geboren circa 1618 in Burum (Fr) en is overleden na 1671. Griet trouwde met Arjen Jans Boersma, zoon van Jan Arriens Boersma en Lupke Abels. Arjen werd geboren in 1615 in Kollum (Fr) en is overleden in 1671 in Burum (Fr) op 56-jarige leeftijd.

         ii.  Aeuck Gerrits van Roorda werd geboren circa 1624 en is overleden op 25-03-1681 in Morra (Fr) ongeveer 57 jaar oud. Aeuck was ook bekend als Aukje Gerrits Roorda. Aeuck trouwde met Wybe Wytses. Wybe is overleden vr 30-03-1647 in Kollumerland (Fr). Aeuck trouwde vervolgens met Sake Gabes Botma, zoon van Gabe Wigers Botma en Antje Sakes Boelema, in 1645. Sake werd geboren circa 1604 en is overleden vr 1660. Aeuck trouwde vervolgens met Wijbbe Jansen.

Gerryt trouwde vervolgens met Maeicke Eltiens op 09-10-1625 in Tinallinge. Maeicke werd geboren in Burum (Fr). Maeicke was ook bekend als Maria Eltkens.

Notitie bij het huwelijk: Gerrijt Jansen Roda van Burum & Maria Eltkens van Tinallinge.

Kind uit dit huwelijk:

2239       i.  Abeltie Gerrijts Roorda (geboren circa 1627 - overleden vr 1704 in De Leegte, Burum (Fr)). Abeltie trouwde met Folckert Metskes, de Oude, zoon van Metske Folckerts, vr 1660. Folckert werd geboren vr 1654 en is overleden vr 1700 in De Leegte, Burum (Fr).


4479. Maeicke Eltiens, dochter van Eltje Jelmers 919 en Deetje Jans, werd geboren in Burum (Fr). Maeicke was ook bekend als Maria Eltkens.

Notitie bij het onderzoek: Haar zusters Nanne en Fockjen trouwden beiden in Tinallinge met twee broers uit het gezin van Garbrand Cornelis Wijrsema. Zuster Aucke trouwde met Bront Elties, die via zijn oma Focke Eltjes en Eltje Amses ook afstamt van Amse Brunts tho Weywert.

Maeicke trouwde met Gerryt Jans Roda 817 op 09-10-1625 in Tinallinge. Gerryt is overleden vr 1630 in Burum (Fr)915 en werd begraven in Burum (Fr). Gerryt was ook bekend als Gerrit Jans Roorda.

Maeicke trouwde vervolgens met Tiaert Lolckens op 21-11-1630 in Tinallinge. Tiaert is overleden vr 16-12-1634. Tiaert was ook bekend als Tjeert Luckens en Tjaart Lulkens.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aeilke Tjeerts werd gedoopt op 28-07-1633 in Tinallinge, is overleden op 05-02-1693 in Maarslag op 59-jarige leeftijd en werd begraven in Westernieland.920 Aeilke trouwde met Eijsso Garbrands Wijrsema,921 zoon van Garbrand Cornelis Wijrsema 922 en Claesien Wichers, op 06-02-1648 in Tinallinge. Eijsso werd geboren circa 1620 in Rollingeweer en is overleden in 1668 in Westernieland ongeveer 48 jaar oud. Aeilke trouwde vervolgens met Evert Luirts op 15-04-1671 in Warffum. Evert werd geboren circa 1649 in Warffum, is overleden op 08-04-1674 in Westernieland ongeveer 25 jaar oud en werd begraven in Westernieland.923


4544. Meinert Jouts is overleden vr 15-03-1653. Meinert was ook bekend als Meinert Jans.

Feiten

Hij gebruikte in 1640 landerijen te Kollumerland (Fr). Meyndert Jouts en Jantje Ritskes, erfgenamen van 't gene Tamme (Auckes) gebruikt.

Voogdij: 1653, Kollumerland (Fr).
Jenne Wygers en Wyger Reins, voogden over Wyger Meinderts, zijn broer en zuster, kinderen van Meindert Jans & Antie Wygers

Voogdij: 19-04-1658, Kollumerland (Fr).
Tamme Auckes
curator calculi over de 2 minderjarige kinderen
wijlen Meinert Jouts vader
Rekening van Jenne Wijgers voormomber en
Wijger Reijns voormomber
Op verzoek van Wijger Meinerts

Meinert trouwde met Antie Wygers. Antie is overleden na 1653.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jinne Meinerts

         ii.  Martien Meinerts

2272     iii.  Taecke Meinderts (geboren in 1642 - overleden vr 1698). Taecke trouwde met Hiltie Jennes, dochter van Jenne Reijns, vr 1667. Hiltie was ook bekend als Hijl Jennes. Taecke trouwde vervolgens met Antie Jans, dochter van Jan Siurdts en Hiltie Egberts, circa 1667 in Kollumerzwaag (Fr). Antie werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

         iv.  Wyger Meinerts werd geboren circa 1645 en is overleden circa 1675 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 30 jaar oud. Wyger trouwde met Hartje Harts. Hartje is overleden circa 1686.


4545. Antie Wygers, dochter van Wyger Jennes en Jantie Ritskesdr, is overleden na 1653.

Antie trouwde met Meinert Jouts. Meinert is overleden vr 15-03-1653. Meinert was ook bekend als Meinert Jans.

4546. Jan Siurdts, zoon van Siurdt, werd geboren circa 1594 in Optwijzel (Fr) en is overleden in 1651 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 57 jaar oud.

Feiten

Hij was boer en dorpsrechter te Kollumerland (Fr).

Erfscheiding: 04-02-1651, Kollumerland (Fr).
Jacob Dirckx
, woonachtig op Driesumertorp, voormomber;
Jan Sioerdts, woonachtig te Kollumerzwaag assisteert bij de scheiding en deling der goederen;
w: Orsel Dirckx, woonachtig te Kollumerzwaag, moeder;
w: Jarich Gerrijts, vader;
Op verzoek van Dirck Jarichs zoon en namens zijn broers.

Voogdij: 26-03-1651, Kollumerland (Fr). 75
Swetse Sioerts, curator ad act. div.;
w: Jan Sioerts te Kollumerzwaag, vader;
op verzoek van Hiltie Egberts, moeder.

Voogdij: 04-06-1651, Kollumerzwaag (Fr). 924
Harmannus Boetij Sioorda notaris publicus, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis;
w: Jan Sioerdts, woonachtig te Kollumerzwaag vader, er zijn ook kinderen uit eerder bed;
Hil Egbarts moeder assisteert.
Op verzoek van Egbart Jans weeskind en zijn broer en zusters;
w: Swetse Sioerdts oud-curator.

Erfscheiding: 17-03-1654, Kollumerzwaag (Fr). 925 Scheiding tussen goed met andere kinderen.
Egbert Jans, woonachtig te Kollumerzwaag curator ad actum divisionis, broer van vader;
Tijmen Roelofs, woonachtig te Kollumerzwaag curator ad actum divisionis, zwager;
Siju Jansdr oud 20 jaar, weeskind;
Wijtse Jans oud 10 jaar, weeskind;
w: Jan Sijoerts, woonachtig te Kollumerzwaag vader;
Hiltie Egberts moeder.

Jan trouwde met Ancke Gerbens,926 dochter van Gerben Jarigs en Baukje Sijbes, in 1616 in Kollumerzwaag (Fr). Ancke werd geboren circa 1570 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 11-1631 in Kollumerzwaag (Fr).

Feiten

Voogdij: 01-10-1616, Kollumerland (Fr). Wybe Folckerts, voormomber;
wijlen Egberts Folckerts, vader;
Ancke Gerbedr, moeder;
gehuwd met
Jan Siurdtsz, stiefvader.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Egbert Jans, de Oudere werd geboren circa 1619 en is overleden in 1657 ongeveer 38 jaar oud. Egbert trouwde met Bon Uilckes circa 1648. Bon is overleden na 1657 in Kollumerzwaag (Fr).

Jan trouwde vervolgens met Hiltie Egberts op 19-12-1631 in Dantumadeel (Fr). Hiltie was ook bekend als Hil Egbarts.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19-12-1631 te Dantumadeel (Fr). Derde proclamatie; Jan Sijoerts & Hil Eghberts.
Eerdere proclamatie: 28 november 1631, Dantumadeel.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Egbert Jans, de Jongere werd geboren in 1631 en is overleden vr 1690. Egbert trouwde met Antie Sieuicks. Egbert trouwde vervolgens met Antie Siemmes, dochter van Siemme Metskes en Tettie Roelefs. Antie is overleden circa 1674. Antie was ook bekend als Antie Symensdr.

2273      ii.  Antie Jans (geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) - overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr)). Antie trouwde met Marck Rodmers, zoon van Rodmer Marckx 75 en Tieets Jurriens. Antie trouwde vervolgens met Taecke Meinderts, zoon van Meinert Jouts en Antie Wygers. Taecke werd geboren in 1642 en is overleden vr 1698.

        iii.  Siju Jans werd geboren in 1634.

         iv.  Wijtse Jans werd geboren in 1644.


4547. Hiltie Egberts, dochter van Egbert Gerbens 75 en Luke Alberts. Hiltie was ook bekend als Hil Egbarts.

Hiltie trouwde met Jan Siurdts op 19-12-1631 in Dantumadeel (Fr). Jan werd geboren circa 1594 in Optwijzel (Fr) en is overleden in 1651 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 57 jaar oud.

4548. Sioert

Sioert trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

2274       i.  Focke Sioerts (overleden vr 1687 in Kollumerzwaag (Fr)). Focke trouwde met Oedske Rodmers, dochter van Rodmer Marckx 75 en Tieets Jurriens, circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Oedske werd geboren in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr).

         ii.  Jan Sioerts


4550. Rodmer Marckx 75 werd geboren circa 1595 in Buitenpost (Fr) en is overleden vr 15-03-1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Rodmer trouwde met Tieets Jurriens circa 1623 in Kollumerzwaag (Fr). Tieets werd geboren circa 1600 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

2275       i.  Oedske Rodmers (geboren in Kollumerzwaag (Fr) - overleden vr 1697 in Kollumerzwaag (Fr)). Oedske trouwde met Focke Sioerts,75 zoon van Sioert, circa 1672 in Kollumerzwaag (Fr). Focke is overleden vr 1687 in Kollumerzwaag (Fr).

         ii.  Grytie Rodmers werd geboren circa 1630 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden circa 1694 in Westergeest (Fr) ongeveer 64 jaar oud. Grytie trouwde met Sierck Harmens, zoon van Harmen Jacobs en Aeff Siercks, in 1663 in Westergeest (Fr). Sierck werd geboren circa 1629 in Veenklooster (Fr) en is overleden circa 1694 in Veenklooster (Fr) ongeveer 65 jaar oud.

        iii.  Trijntje Rodmers is overleden circa 1670 in Triemen (Fr). Trijntje trouwde met Else Ballings, zoon van Balling en Frouck Elses, in 1654. Else werd geboren in 1637 en is overleden in 1703 op 66-jarige leeftijd.

         iv.  Marck Rodmers. Marck trouwde met Antie Jans, dochter van Jan Siurdts en Hiltie Egberts, circa 1654 in Kollumerzwaag (Fr). Antie werd geboren in 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1672 in Kollumerzwaag (Fr) op 39-jarige leeftijd.

          v.  Focke Rodmers werd geboren circa 1633 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden in 1698 in Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 65 jaar oud. Focke trouwde met Antie Roelofs vr 1662. Focke trouwde vervolgens met Roelofke Roelofs circa 1662 in Kollumerzwaag (Fr).


4551. Tieets Jurriens werd geboren circa 1600 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden vr 1672 in Kollumerzwaag (Fr).

Notitie bij het onderzoek: Op 1-7-1633 is er een weeskind Tiedt Jurriens van 19 jaar (*1614), van vader Joost Jurriens en moeder Anne. Popke Wattemans is naast Sioert Wybes curator. Via de kindernamen is er echter nog geen relatie aan te tonen.

Tieets trouwde met Rodmer Marckx 75 circa 1623 in Kollumerzwaag (Fr). Rodmer werd geboren circa 1595 in Buitenpost (Fr) en is overleden vr 15-03-1672 in Kollumerzwaag (Fr).

4696. Merten Garbrantsz .

Merten trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

2348       i.  Garbrant Mertens (gedoopt op 31-03-1633 in Aduard). Garbrant trouwde met een onbekende vrouw.


6050. Cornelis Jacobs,740 zoon van Jacob, werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10-08-1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij het overlijden:
"Olde Cornelis Jacobs", wed: tot Allingehuisen.

Notitie bij het onderzoek:
Boerderij "Groot Alinghuizen", heden huisnummer 7. Alinghuizen was ook een voorwerk van het klooster Aduard.
In een oud document "Kroniek Klooster Aduard" komt nog deze zinsnede voor:
"Ao:1595 Cornelis Jacobs te Alingehuys heeft 103 graesen lantz, comt -115-17-4,
Cornelis Jacobs heeft in verset 85 graesen lantz, ergo hier -nihil."

Cornelis Jacobs had waarschijnlijk een broer Ritze Jacobs die gehuwd was met Nieske Heeres. Zij waren landbouwers op de nabije "Lutkehuisterheerd".

Feiten

Vr 1632 was hij Provinciemeier op Alinghuizen te Garnwerd. 278. Garwert, Aduard Fol:62 vso
Cornelis Jacobs wed: tot Allingehuijsen Alijt gebr: 103 met nog 13 gra: an de oost kante van't Nieuwe Canaal op de uiterdijk van Allingehuisen gelegen
Ao: 1639 de soon Jacob Cornelis en Gijssele
Ao: 1665 de kinderen
Ao: 1673 eene van dese kinderen met naamen Aaltie Jacobs
Ao: 1678 Aaltie Jacobs getr: an Gerrit Everts
Ao: 1686 Tiaart Ewens
Ao: 1694 de wed: Aafke

Cornelis trouwde met Alijt Jeltes 804 circa 1600. Alijt werd geboren circa 1578 en is overleden op 30-04-1643 in Alinghuizen ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arentien Cornelis werd geboren in Alinghuizen. Arentien was ook bekend als Armtien Cornellis. Arentien trouwde met Merten Jansen, zoon van Jan Simens, op 13-12-1640 in Garnwerd. Merten werd geboren in Leegkerk.

         ii.  Geertijn Cornellis werd geboren in Alinghuizen. Geertijn trouwde met Luijtien Jacobs, zoon van Jacob Alberts en Anna Clooster, op 27-11-1625 in Garnwerd. Luijtien werd geboren in Sint Annen.

        iii.  Geeske Cornellis werd geboren in Alinghuizen en is overleden circa 1662. Geeske trouwde met Jan Arriens Boersma, zoon van Aerien Jans en Lysbeth Geerts, op 11-04-1632 in Oostum. Jan werd geboren in 1594 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 1652 in Burum (Fr).

3025      iv.  Anna Cornelijs (geboren circa 1602). Anna trouwde met Jan Jacobs 834 circa 1622. Jan is overleden vr 23-08-1651 in Schilligeham. Jan was ook bekend als Johannes Jacobs.

          v.  Jacob Cornellis werd geboren circa 1610 in Alinghuizen en is overleden vr 22-09-1664. Jacob trouwde met Gijssele Julles, dochter van Julle Abbring, op 28-04-1639 in Garnwerd. Gijssele werd geboren in Fransum en is overleden vr 22-09-1664.

         vi.  Griete Cornellis werd geboren circa 1612 in Zuidhorn en is overleden circa 1674 in Den Ham ongeveer 62 jaar oud. Griete trouwde met Jan Olchers, zoon van Olchert Frericks en Beeltien, op 12-07-1640 in Zuidhorn. Jan werd geboren circa 1595 in Den Ham en is overleden 1658-1659 ongeveer 63 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Olchers op den Ham.


6051. Alijt Jeltes,804 dochter van Jelte Peters en Bate Jacobs, werd geboren circa 1578 en is overleden op 30-04-1643 in Alinghuizen ongeveer 65 jaar oud.

Notitie bij het overlijden: Overleden op Alinghuizen.

Notitie bij het onderzoek:
Alijt is mogelijk een dochter was van Jelte Peters en Bate Jacobs, landbouwers op Sijwertsmaheerd te Kantens, en zeker een kleindochter van Jacob Goens en Martje, landbouwers op Smeersum te Warffum.

Alijt trouwde met Cornelis Jacobs 834 circa 1600. Cornelis werd gedoopt circa 1572 en is overleden op 10-08-1631 in Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud.

6224. Garbrandt

Garbrandt trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

3112       i.  Jacob Garbrandts (geboren circa 1610 in Niekerk - overleden in 7-1657 in Niekerk). Jacob trouwde met Annighjen Heins circa 1635 in Niekerk. Annighjen werd geboren circa 1615 in Niekerk en is overleden in 4-1674 in Niekerk ongeveer 59 jaar oud. Annighjen was ook bekend als Annichjen Hijns.


7672. Tammo Harmens,838 zoon van Harm Engelberts en Sijben Joachims.

Feiten

Hij was landbouwer te Noordbroeksterhamrik.

Tammo trouwde met Anna Harckens.839

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Harmen Tammes

3836      ii.  Harcke Tammes (geboren circa 1630 in Noordbroek - begraven op 20-03-1666, overleden in Groningen). Harcke trouwde met Wibbien Jans, dochter van Jan Popkes en Anna Ennes, op 20-01-1657. Wibbien werd geboren circa 1635 en is overleden vr 6-1659 in Groningen. Wibbien was ook bekend als Wibbien Jans Houttuyn. Harcke trouwde vervolgens met Annichien Jansen, dochter van Jan Arends en Albertien Jans Mab, circa 1659. Annichien werd geboren op 09-10-1625 in Groningen en is overleden op 22-11-1693 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mab.


7673. Anna Harckens,839 dochter van Harcko Dercks en Ede.

Notitie bij het onderzoek:
Aansluitende informatie is te vinden in "Doopsgezinde families in het Oldambt" (p 637-639) van Sebo Abels.

Anna trouwde met Tammo Harmens.838

7674. Jan Arends, zoon van Arent Cornelis, werd geboren omstreeks 1580.840

Notitie bij het onderzoek:
Er bestaat verwarring over Jan Arends vs Arent Jansz... Is het gewoon een verschrijving?

Feiten

Hij was boekverkoper en doopsgezind vermaner te Groningen.

Jan trouwde met Albertien Jans Mab vr 1609.840 Albertien werd geboren omstreeks 1580 en is overleden vr 1666.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Jansen

         ii.  Egbert Jansen

        iii.  Berent Jansen werd geboren omstreeks 1609 en is overleden vr 16-11-1634. Berent trouwde met Wennetien ter Beeck op 23-08-1629 in Groningen. Wennetien werd geboren omstreeks 1609 en is overleden in 1644 ongeveer 35 jaar oud.

         iv.  Arent Jans werd geboren op 28-05-1610 in Groningen en is overleden op 06-10-1679 in Groningen op 69-jarige leeftijd. Arent trouwde met Trijntje Alberts vr 1638.

3837       v.  Annichien Jansen (geboren op 09-10-1625 in Groningen - overleden op 22-11-1693 in Groningen). Annichien trouwde met Isaac Jans van Delden, zoon van Jan. Annichien trouwde vervolgens met Harcke Tammes,745 zoon van Tammo Harmens 838 en Anna Harckens,839 circa 1659. Harcke werd geboren circa 1630 in Noordbroek, is overleden in Groningen en werd begraven op 20-03-1666 in Groningen. Annichien trouwde vervolgens met Jacob Berents op 19-05-1677 in Kampen (Ov). Jacob werd geboren in Kampen (Ov), is overleden in Groningen en werd begraven op 01-11-1727 in Groningen.


7675. Albertien Jans Mab, dochter van Jan Jansen Mab, werd geboren omstreeks 1580 en is overleden vr 1666.

Albertien trouwde met Jan Arends vr 1609.840 Jan werd geboren omstreeks 1580.840

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

164. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

165. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

168. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

169. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

170. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

171. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

172. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53. .... Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

173. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

174. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

175. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

176. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

177. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

178. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 103. Grote verontwaardiging en schrik wekte bij de gegoede ingezetenen het keizerlijk decreet van 5 april 1813 tot oprichting van vier regimenten gardes d'honneur, want uit hun zonen moest een erewacht worden samengesteld. De prefect was belast met het opmaken van lijsten van daarvoor in aanmerking komende families. Voor Grijpskerk genoten daarvoor de 'eer': Tjeert Lubberts van Dellen te Grijpskerk, Hindrik Derks Hamming te Visvliet, Hidzert Tjerks Hamstra te Visvliet, Rentjen Tewes Heemstra te Visvliet (Pieterzijl), Klaas Hellinga te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl, Klaas Jans de Poel te Grijpskerk, Jacob Rienders Setzema te Visvliet (Pieterzijl), Harke Rentjes Vos te Grijpskerk, Jacob Sietzes de Waard te Grijpskerk, Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, Hindrik Johannes Zuidersma te Visvliet en Rochus repkes Zijlstra te Visvliet. Het waren allen landbouwers. Zij komen allen ook voor onder de hoogst aangeslagenen van de provincie. Maar gn van hun zonen staat op de lijst van de 48 gardes d'honneur die het departement van de Westereems tenslotte moest uitrusten. De val van Napoleon heeft hen behoed voor een actief optreden. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. Doopsgezind.

179. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 15 februari 1812

Mennoniet.

180. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast.

181. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 4 augustus 1783

Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op "Hilmahuis" lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks (die getrouwd is met Eibeltje Wiema). De E. Tietje Jans is borg (de moeder van Eibeltje Jans).

183. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 76 nr 31. De achternaam Doornbos komt uit deze bron. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 4 augustus 1783

Bij een lening verschijnen Jan Danils en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis, die verklaren van Wedman Harm Hindriks en Eibeltje Wiema 500,- te hebben ontvangen. Ook verscheen de eersame Tietje Jans als borg.

184. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, HB Grootegast. 9 mei 1816

"Te Visvliet, in plaats van te Grootegast gedoopt".

185. GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Verwant met de Iwema's?.

186. Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv nr 6278 nr 194. Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 2 gulden.

187. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19). .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

188. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

190. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

191. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

192. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

193. Piet Terpstra, Notities.

194. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

195. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

196. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

197. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

198. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

199. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

200. Taeke van der Leij, Hij komt voor als eigenaar van de State "Temmebosk". Betske Siccama's vader had deze gerfd van zijn grootvader Rinse Johannes.

201. Taeke van der Leij, De 4 laatste kinderen.

202. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

203. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

204. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

205. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

206. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

207. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

208. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

209. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer... .... B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994). .... Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)... .... Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

210. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

211. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

212. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

213. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

214. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 244. .... Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), p 52.

215. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

216. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

217. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. .... Weesrekeningen Friesland, Achtkarspelen Fol. 197. Inventarisatie nalatenschap Halbe Cornelis, de mede-regter van Achtkarspelen. Hierin wordt genoemd als versterking voor Haske Cornelis (kleindochter) Eelse Kystra, dorpsregter en huisman tot Burum.

218. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

219. DTB Boeken Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 27 maart 1812

Aangevers waren Euwe Jans Feitsma en Jan Jans Feitsma, neven van de overledene.

220. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 103. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing te Visvliet om af te breken, hetgeen reeds is geschied, verkocht door Marten Eeuwes en Hiltje Lubbes aan Ywe Ennes voor 1050,- [niet gedateerd?].

221. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 96. 13 mei 1801

Acte van verkoop van het recht tot weiding van een koe in de Galgevenne, gelegen ten Noorden van Visvliet. Verkocht door Lubbert Uitjes en dochter Hiltje Lubberts voor 500,- aan Sibrig Derks en Cornelske Marten. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 107 b. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing en heem te Pieterzijl door Lubbert Uitjes aan Marten Eeuwes en Hiltje Lubberts voor 600,- [niet gedateerd?].

222. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

223. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

224. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

225. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

226. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 Binnert Andries of Burum registered the surname Riddersma for himself and his children. /// In 1811 nam Binnert Andries van Burum de achternaam Riddersma aan voor zichzelf en zijn kinderen.

227. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 10, 11 en 12. Leefden tussen 1801-1809 in Burum. Nageslacht in Burum en Emden (niet verder ingevoerd). Emden maakte toen deel uit van het koninkrijk Holland.

228. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 154. 1806

Stichtingssteen pastorie Oudwoude, Foarwei 38

Den 26 Maij zijn de eerste Stenen aan dit gebouw gelegd door Louw Eeuwe Siegers oud in 't 15 jaar, en Berber Hendriks Siccama oud in 't 14 jaar, toen kerkvoogden waren Eeuwe Sigers en Hendrik Jans Siccama, Voorsien dit Huis, dit nieuw gebouw / Met Leeraars die altoos getrouw / Met Lust en vlijt hun dienst betragten / Voor ons en voor ons nageslagten.

229. Taeke van der Leij, E-mail. Aukjen getrouwd met Metske Louwes.

230. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

232. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

233. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

234. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

235. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

236. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 273. doopsgezind. .... Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 322, 371.

237. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 273. doopsgezind.

238. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53, nr 30 en 273, nr 26. Verschil in datum en plaats: * 1763 Feerwerd.

239. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Persoon opgevoerd om 2 zussen te koppelen. Patroniem onder grote twijfel uit afkoopbrief op 5 mei 1781 [T735, I194].
Dat Grietje en Tietje zussen zijn blijkt uit de benoeming van Menne Alderts tot sibbevoogd van Klaas Cornelis op 4 jan 1800 [Tn 795 inv nr 174].

240. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

241. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

242. GenLias (http://www.genlias.nl), Ouders niet genoemd in overlijdensakte.

243. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

244. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

245. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

246. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 94.

247. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

248. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

249. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

250. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

251. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

252. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 320. Doopsgezinden Westerkwartier.

253. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

254. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

255. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

256. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

258. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 151.

259. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. 22 april 1766
Verkoop: twee Hemen sijnde het ene geleegen tot Eenrum bij de molen, wordende door Jan Edes onder beklemminge gebruikt Sijnde het ander geleegen in de Ooster Straat, van Welgemelde dorp, wordende aldaar door Hans Tunnijs en Bregtje Klasen Egteluiden onder beklemminge gebruikt.

260. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 185.2.

261. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

262. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

263. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

264. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

265. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

266. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 186.6. .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 271.

267. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

268. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Guy [guynwmich@yahoo.com]. "It appears that Gerrit Alberts married Martjen Allers, 17-4-1768 in Usquert. I believe one of their children to be Albert Gerrits who marries Anje Cornelis 13-11-1803. Are there other children of Gerrit Alberts and Martjen Allers?
[...] The son of Albert Gerrits and Anje Cornelis - Cornelis Alberts, b.1806 marries Frouke Roelfs Boon on 7-7-1831. Following the death of Cornelis Alberts sometime around 1860, Frouke remarries to Cornelis Berents Veneekamp and the family leaves for the United States in 1866. These were the beginings of the Dob/Dobb family here in the U.S.".

269. GenLias (http://www.genlias.nl), Zie Bouke Pieters van der Kooij (hertrouwd?).

270. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26.

271. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

272. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. Ook in deel I p 244. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Tjark Ebels, Haren. Resolutie Gedeputeerde Staten van de Provincie Stad en Lande 1741 7 Dec: Benoeming Tjark Ebels tot Voogd van Rottumeroog. In ieder geval is dit dus de Tjark Ebels die met Knelske Jacobs getrouwd was. Maar als het Tjark Ebels Ockes is dan was hij 51 jaar oud, het kan, maar ik vind het zelf wat oud.

273. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220.

274. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. .... Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 174 Praebendeheerd, Uithuizen.

275. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 118 Westerheert, Usquert.

276. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

277. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

278. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

279. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

280. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

281. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

282. Greet Bossema, Notities, Kwartierstaat Hendrikje Smid.

283. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 Doopsgezinden Westerkwartier p 336.

284. Harm Walma, Notities, E-mail.

285. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

287. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. 1806

In 1806 woonde op huisnr 40 te Winsum de weduwe van Freerk Tjaarts, pachter erf, geb. 29.2.1736.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

289. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

290. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

291. Wilco Boek, Website Schreuder.

292. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

293. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Voorlopig opgenomen. Nog controleren.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

295. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 212.

296. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk). .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

298. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

300. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

301. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

302. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

303. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 191. Oud p.m. 45 jaren, gewoont hebbende alhier, nalatende deszelfs huisvrouw Mena Drewes en agt kinderen uit een huwelijk, aangegeven 31 maart 1808.

304. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

305. Bert Schut, Notities, E-mail. Doopdatum niet in Doopboek Bedum.

306. Bert Schut, Notities, E-mail.

307. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

308. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

309. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

310. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

311. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

313. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

314. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

315. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

316. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. .... Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier. .... K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen". .... Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

317. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

318. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

319. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk). .... DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

320. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

321. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

322. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244. .... K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3. .... Willem Nijboer, Website.

323. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.575.1. .... Willem Nijboer, Website.

324. Willem Nijboer, Website.

325. Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

326. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
. .... GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

327. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 55.

328. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

329. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

330. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

331. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

332. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

333. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

334. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

335. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

336. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995. Volgens huwelijkscontract.

337. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of this family are borrowed from this source.

338. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of her family were borrowed from this source.

339. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

340. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

341. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

342. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

343. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

344. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

346. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

347. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

348. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

349. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Gemeente: Grootegast
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-12-1833
Overledene Trientje IJpes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1833
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Gerrit Alberts
Relatie: echtgenote. Niet duidelijk of het dezelfde Trijntje IJpes is.

350. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 175, 279.

351. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

352. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

353. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

354. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

355. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

356. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

359. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

360. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

361. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

362. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

363. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

364. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

365. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

366. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

367. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

368. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

369. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

371. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240.

372. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 60.

373. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

375. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

376. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

377. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 23 november 1739

Cornelis Thomas en Aeltien Cornelis, echtelieden te Visvliet, verkopen een behuizinge en beklemming van 17 pondematen eigen land en 34 pondematen in 102 pondematen aan Uitie Lippes en Antie Lubbers, echtelieden te Pieterzijl. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 1. 1 mei 1773

De weduwe gebruikt 9 1/4 pm land onder Visvliet bij een verkoop aan Jannes Hellinga & Tetje Claasen (uit de erfenis van Cornelliske Meertens, weduwe van Else Hellinga).

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

379. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729. .... Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

380. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

381. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

382. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

383. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

384. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

385. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

387. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

388. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

389. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 27. .... Taeke van der Leij.

390. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 10. .... Taeke van der Leij.

391. Taeke van der Leij, Overleden voor 1811.

392. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 28 juli 1783

Jan Fridses en Grietje Baukes lenen 2300 Car. guldens van Abel Fridses en Eelkje Deuyes. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel langewold LXIX i. 22 september 1763

Jan Fridses doet een verzoek om tot meerderjarige te worden verklaard. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 23. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 12 juli 1783

Bij een zitting voor een leencontract verschijnen Jan Fridses en Grietje Baukes die verklaren te hebben ontvangen van Abel Fridses en huisvrouw Eelkje Deujes 2300,-.

394. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 78. Volgens de kaart van landmeter Teijsinga (1732) is Fridse Abels gebruiker van enige stukken land van de heer Heemstra en eigenaar/gebruiker van een stuk. Vlak naast nr 28 van Aries Derks (zie aldaar) en de namen van Franke en Cornellis Brugs (zie aldaar).

395. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

396. GenLias (http://www.genlias.nl), Hier staat 1 keer Berend Harms van Sellingh, de andere keer niet.

397. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 18.

398. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

399. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 110. 1814

Voor het beleg van Delfzijl (1814, bevrijding van de Fransen) werden vrijwilligers opgeroepen en daarvoor meldden zich uit de gemeente Grijpskerk 38 jonge mannen. Dat is heel wat meer dan tevoren bij soortgelijke oproepen van Napoleon waren verschenen. Op 20 december trokken ze onder leiding van het gemeenteraadslid Sijbolt Berghuis naar Loppersum. Zij zijn allen behouden teruggekeerd op twee na die aan een ziekte zijn bezweken. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 132. 14 december 1843

De verbondenheid van het (de Maatschappij tot) Nut (van 't Algemeen) met het maatschappelijk gebeuren in het algemeen blijkt uit de aanbieding op 14 december 1843 van een gouden tientje door het hoofdbestuur aan J.M. Douwes Alserda te Visvlietwegens het redden uit het ijs van het Visvlieterdiep van Sijbold Berghuis te Pieterzijl. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 98. 1813 - Franse tijd.

Maire werd Klaas Jans de Waard. Hij was verreweg de rijkste ingezetene van de gemeente. Klaas Hellinga uit Visvliet werd adjunct. In rijkdom volgde hij op De Waard. Municipale raden werden Eilke Sinia in de Westerhorn, Jan Willem Krijthe op de Waarden, Harke Jans van Holdinga op de Waarden, Cornelis Jacobus Pol(lema) op de Waarden, Herman Meijer te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl en Arend Jacobus Poll te Niezijl. De benoemden behoorden allen tot de gegoede boerenstand, want ook de kasteleins Sibolt Berghuis en Arend Jacobus Poll mag men daartoe rekenen. Een dergelijke samenstelling zou kenmerkend worden voor alle gemeenten op de klei in de provincie Groningen tot in de 20e eeuw toe.

400. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), p 117. Hier staat als huwelijksdatum 9-1-1790 te Visvliet.

401. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder.

402. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

403. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

404. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

405. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

407. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

408. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

409. Rechterlijke Archieven Groningen, Ondertrouwboek Groningen 1727-1732 - Collectie DTB (toegang 124) - Inventarisnummer 177, folio 71v.

410. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

411. Nelleke Boonstra, Website.

412. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

413. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

414. Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 099 Weesboeken 1736-1777 Folio 236 verso.

415. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

416. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

417. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

418. Taeke van der Leij, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

419. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

420. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

421. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

422. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 25. Halbe Wisses komt hier naar voren als een invloedrijke boer te Nuis (83 jaar in november 1797, dus kennelijk geboren in 1713/1714). .... G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. In 1790 droeg Halbe Wisses zijn plaats te Nuis over aan de heer van Nienoord, maar behield voor zijn kinderen de beklemming. Tien jaar later echter, toen de wederzijdse schulden tussen hem en de toenmalige eigenares van de Nienoord, mevr. Graafland, werden geregeld, kreeg Halbe zijn plaats terug. Voor zijn nadelig saldo offerde hij de venen te Niebert en Nuis op.

423. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 210.

424. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?). .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

425. Taeke van der Leij, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

426. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

427. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

428. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

429. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

430. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

431. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21. .... Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

432. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

433. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

434. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

435. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

436. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

437. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Visvliet, overlijden. 2 december 1824

Ebeltje Doornbosch 72 jaar, overleden op maandag 29-11-1824 (actedatum donderdag 2 december 1824) in huisnr 17 te Visvliet.
Dochter van Jan Dirks & Titje Jans. Nalatende zes kinderen.
Aangevers: Halbe Kornelis Haijema, 65, zonder beroep en Simen Jacobs de Waard, 43 landbouwer, beide wonende te Visvliet.

438. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

439. P. Luinstra, Luinstra dossier, XIII Familie 196 b. Geboren op de Ehze onder Doezum.

440. Rechterlijke Archieven Groningen, Families Iwema en Bouwsema, 1685-1845 Tn 540 Inv 26. 10 februari 1755

Akte van verkoop door Claas Harms en Hiltje Liewes e.l. aan Lammert Arents van 1/6 deel heerd land onder Doezum, waarop het huis van de kinderen van Sicke Arriens is staande
NB

Verleden voor Daniel Onno de Hertoghe, heer van Feringa, tot Grotegast jonker en hoveling in Ooster- en Westerdeel, Langewold, wiens geschonden zegel aan het stuk hangt.

441. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

442. W.T. Keune, Koren en Pelmolens in Noordoost Friesland, Van de tweede koren- en pelmolen van Kollum is beduidend minder bekend. Uit de reelkohieren van Kollumerland weten wij dat vr 1711 Jan Janties, zijn vrouw Nuesa Diurres en Jan Jans gezamenlijk eigenaar waren. Jan Janties was koopman en in de proclamatieboeken komen wij zijn naam herhaaldelijk tegen als koper en verkoper van landerijen. Waarschijnlijk is Jan Jans de eigenlijke molenaar geweest. In 1715 moest deze zijn plaats afstaan aan Djurre Dirks, die reeds een jaar later de enige bezitter van de molen werd.
Hij stierf in 1741 en zijn weduwe zette de zaak voort tot haar zoon Ieske Djurres, die gehuwd was met Maria Doedes die taak in 1763 van haar overnam.

443. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

444. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

445. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

446. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

447. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 93. Molenaar-bakker Sijtse Ritsema werd tijdens de Franse Revolutie in 1795 door het kerspel Grijpskerk gekozen als volmacht die samen met anderen de Representanten moesten kiezen van het Volk van Stad en Lande, die de provinciale Staten vervingen. Landbouwer Klaas Hellinga (die later met Sijtses weduwe trouwde) werd volmacht voor Visvliet.

448. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

449. Rechterlijke Archieven Groningen, Protocollatie Visvliet Tn 735 Inv 18. 7 juli 1757

Zij kochten van Corneliske Meertens & E. Hellinga een huis te Visvliet, waarvoor ze 2150 gulden leenden.

450. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

451. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323. .... Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

452. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

453. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

454. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

455. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 319 Oudeschip. Wordt bij een boedelscheiding eigenaar.

456. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

457. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

458. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 48 2003 p 8 Boldewijn. Mogelijk dochter van Hijbel Jarges.

459. George DeFrieze, USA, Notities, Datum controleren.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

461. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

462. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

463. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

464. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

465. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

466. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

467. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

468. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3. 29-6-1767
Hij is Leg. Tut. bij het testament van Willem Jans, de overleden man van Hilje Heeres. Uit: Ommelander Geslachten.

469. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20, p 31. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 47.

470. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

471. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

472. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

473. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

474. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. NB HS: Mogelijk schepper van Bellingeweer (Winsum Gedenkboek, Formsma).

475. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

476. H.S, Notities.

477. Date Noorlag.

478. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

479. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

480. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Parenteel van Jan Clasen. Of mijn nummer 302 en 303 terecht hieraan zijn gekoppeld moet nog beter worden vastgesteld.

481. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

482. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 305.5.

483. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 141.

484. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

485. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

486. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

487. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

488. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

489. George DeFrieze, USA, Notities.

490. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

491. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

492. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

494. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

495. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

496. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

497. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

498. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 80.

499. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 51.

500. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

501. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

502. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

503. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

504. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

505. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

506. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

507. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36. 17 januari 1780

Syger Louwes en Grietje Jannis, ehelieden te Houwerzijl, kindeloos, maken een testament op de langstlevende met de bepaling dat een silveren Ducaton zal worden gegeven aan de Gereformeerde armen te Niekerk. Getuigen: Cebe Tijs, schoolmeester te Leens en Lammert Clasen.

508. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1957 p 30.

509. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

510. Rechterlijke Archieven Groningen, XLIII g. 23 juli 1796

Afkoop van de goederen van wijlen Anje Louwes en wijlen Jan Jans Bol en Martje Rijpkes weduwe Jan Jans Bol als stedemoeder. Aan ieder der kinderen komt 281 gl. 4 st. 5 duiten. Sijger Louwes voormond, Evert Jans Sibbe- en Klaas Lubberts vreemde voogd.

511. Rein Wasscher, Website.

512. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gert Zuidema. Onjuist is dat Geeske Alberts Beukema getrouwd was met Enne Hajes.
Geeske is overleden vr 22-6-1751 (inventaris nalatenschap).

513. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

514. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53.

515. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

516. Cor Enter.

517. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 127 nr 44. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

518. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

519. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

520. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 171 (Wijk). Geen kinderen gevonden.

521. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 293.

522. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 205.

523. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Hypothetisch.

524. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

525. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 250.

526. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

527. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

528. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt). .... Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

529. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

530. Bert Schut, Notities, E-mail. Van Nijenclooster.

531. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

532. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

533. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

534. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

535. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

536. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

537. Eddy Landzaat, Website.

538. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

539. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

540. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

541. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

542. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

543. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

544. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 nr 3 sep 2004. Waarschijnlijk getrouwd met Marretien Jans. Zoon Focke Heres is ook waarschijnlijk.

545. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. Nagekomen vraag van Menne Glas:
Fred,
Wie heb jij als ouders toebedeeld aan Grietje Derks Cleveringa, die afkomstig van Eenrum op 26 mei 1782 te Mensingeweer trouwt met Pieter Clasen, en aldaar 5 kindertjes krijgt? Ik heb ook haar, zonder enig bewijs behalve dochter Anje, aan het echtpaar Derk Berents Cleveringa x Anje Clasen staan. Maar of dat klopt?.

546. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

547. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 19.

548. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15.

549. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15. Tussen 7-9-1785 en 15-2-1786.

550. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19.

551. J. Huizinga, Huizinga; Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Thomas (Groningen, 1883), V, 6, 1 p 5.

552. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

553. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

554. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 162.

555. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20. Doopsgezind. Landbouwer te Niehove.

556. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

557. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

558. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

559. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.

560. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p 174 nr 26.

561. G. Overdiep, Kernkolonisatie van zuidelijk Westerkwartier (Groninger Volksalmanak 1980), p 72. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Oldekerk, Cuisemer 318 Fol 280. 1643-1697. .... B.W. Siemens, Huurders van Stads-, Ommelander- en Provincie-goederen in 1721 en 1755 (1962), Oldekerk 318. 1721.

562. Jan Beukema, Notities (jan.beukema@tiscalimail.nl), E-mail. Volgens deze bron is Riemke Duirts geboren in 1685 te Zuidhorn als dochter van Corneliske Roelfs, die 4 kinderen krijgt (binnen 2 jaar?).

563. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk. 19 september 1697.

564. Willem Nijboer, Website, (BBB-boek, J. O. Beukema te Schoorl en R. J. Beukema te Amstelveen, 1998).

Deze bronnen verwisselen Riemke en Remcke.
Er zijn tezelfdertijd twee naamgenotes: Onze Riemke Duirts, weduwe van Jan Eejes, trouwde op 29-5-1723 in Noordhorn met Lippe Feikes van Nieuwzijl.
Remcke Duirts, die op 20-5-1725 in Lettelbert trouwde met Sicke Lues Beukema, is een onbekende. Haar ouders zijn niet gevonden.
De geboorten van Jacob Lippes (8-6-1726) en Eltjen Sickes (11-8-1726) sluiten uit dat het om een en dezelfde moeder Riemke Duirts zou gaan.
Er wordt ook abusievelijk gedacht dat haar moeder Korneliske Roelofs* zou zijn, maar omdat Riemke haar tweede zoontje Luirt noemt, is het veel aannemelijker dat zij een dochter is van Agnietje Luirts, Duirt Jacobs tweede vrouw.
*In het uiterste geval zou Remcke nog een halfzuster van Riemke kunnen zijn, uit het eerste huwelijk (Zuidhorn) van Duirt Jacobs, maar dit is nog nergens gebleken.

565. Willem Nijboer, Website, E-mail. Jie Jansen en Ide huren in 1678 een stuk land te Cusemer, hetzelfde stuk wordt in 1691 gehuurd door Sijtie Dijes en Ida, vervolgens huren Jan en Tamme Eije het stuk in 1704. In 1719 huurt Tamme Eijes het samen met Mindelt Cornelis en Grietje. In 1755 wordt het gehuurd door Foppe Arents met H.A. Staal en Anje Hendriks.

566. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast. Op 23-3-1704 werd Roelof Gaeijkes tot diacon gekozen.

567. DTB Boeken Provincie Groningen, Sebaldeburen Kerkelijke Zaken. Roelf Gaijckes tot Heilig Avondmaal toegelaten en Sibrich Peters op attestatie van dominee .. te Lutjegast.

568. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 24.

569. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 661. Aanvulling op Kwartierstatenboek deel I p174 nr 25.

570. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 147. Luurd (m) - Ontstaan uit Liudward = volksbeschermer, Liuthart = beroemde sterke, of Ludgerus = beroemde strijder.

571. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

572. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Waarschuwing: veel van deze tak is ontleend aan een zekere Marten Ritsma, die volgens Harm Selling als onbetrouwbaar bekend staat. Dus alles controleren!!.

573. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

574. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a2, aktenr. 129. 19-11-1760 Protest

Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Debora Scherings
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wilhelmus van Irhoven
Beroep eerste partij: in leven professor in de theologie op de academie in Utrecht
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Wilhelmus van Irhoven houdt geen aanvaarding van zyn nalatenschap in.

575. Nedergerechten, Weesboek Kollumerland, inv. 098 1728-1736 Folio 5, 6 en 8.

576. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv nr 51. 9 juli 1751

Inventaris van boedel van Reinder Feikes (haar broer?).

577. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

578. Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

579. Taeke van der Leij, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].

580. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 155. Mensje (v) - Vrouwelijke vorm van Mense (m) - Patroniem van Menne, naar de heilige Meinwerus, van het Oudgermaanse magan, megin = kracht, vermogen en wald = beschermer. De machtige beschermer. Volgens anderen naar de heilige Mengoldus (Mennolt) van het Oudgermaanse megin = macht en holt = bezit. De machtige bezitter.

581. Reinder Sevinga, Kwartierstaat Zijlstra.

582. Jan Sieroversche, 't Beschut, Schoolmeestershuis, Refugium te Visvliet, Ontvangen van Reinder Sevinga, die het van internet heeft geplukt...

583. Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762.

584. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

585. Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

586. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719 folio 297 ev.

587. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

588. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.

589. Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.

590. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

591. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991).

592. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 26.

593. J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 29.

594. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van haar zoon Johannes met Pietertje Homan was zij naar schatting van de getuigen al 25 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

595. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

596. Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719. .... Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso.

597. Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

598. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 135.

599. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240. .... Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 13 nr 3 p 75 over Van Hilgen van Hilgen.

600. DTB Boeken Provincie Friesland, Deinum, dopen. 21 mei 1697.

601. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688 nr 4999.

602. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), ca 1718

Begraven in de kerk van Oosterend.

603. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 31 mei 1668.

604. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland.

605. Matthias Teichert, USA, Notities, Kwartierstaat Metje Tjerks vd Brug. Sources:
1. Ryksargyf Frsyln - Dr. Ype Brouwers.
2. Hellinga, Onno. Kertiersteat fan Gabe Pieters Hellinga. Genealogysk Jierboek 1993. Fedde Dijkstra B.V., Leeuwarden, Friesland

December 19, 1677 declared legally of age by the Court of Friesland; owned Hemrik farms no. 7 and no. 8; 7/8 part owner of Wijnjeterp farm no. 43; in 1677 lived in Drachten, 1679 Oldega, 1682 Drachten, 1688 Burgum.

606. Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

607. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

608. Marten Haijema, Notities, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

609. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 93.

610. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 85.

611. Taeke van der Leij, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.

612. Marten Haijema, Notities, Coll Succ 1716-1805 nr 45 K. 26 november 1768

Aafke Thomas, huisvrouw van Wibet Minnes, overleden onder Burum 4-9-1768
Erfgenaam: Wibet Minnes onder Burum.
Erfenis: De gerecht helft van zekere huizinge en 8 pondematen land onder voorschreven huizinge behorende en onder Burum gelegen, in de reele goedschatting aangeslagen op 20 carolieguldens, bedragende aan kapitaal 364 caroligulden en dan noch aan geld 650 caroligulden, in het geheel 1.014 caroligulden.

613. Taeke van der Leij, Buitenpost-Lutjepost, DTB nr. 12, 1700 - 1772. 8 april 1736

Derde proclamatie van 8 april 1736, Buitenpost
Man: Pieter Minnes, Burum
Vrouw: Trientje Rinses, Buitenpost.

614. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698-1728.

615. Lidmatenregisters Friesland, Burum. Beleijdenis op 9-6-1709. Lidmaat en kerkvoogd in 1712. Lidmaat 1716 en 20-8-1750.

616. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv 21, folio 219.

617. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 203 nr 197. .... De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

618. Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 509.

619. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 204 nr 197. Dat Antje Lieuwes een Siccama zou zijn is niet zeker, al wordt zij door hen die zich met de genealogie Siccama hebben beziggehouden wel zo beschouwd. .... Reid van der Leij, Notities, Email.

620. Dirk Piet Feitsma, Website, 17-5-2003.

621. Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

622. Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

623. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft.

624. Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.

625. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 833 Inv 332. Akte van verkoop door de erfgenamen van Tomas Sybrants aan Grietie Derx, weduwe Berent Fridses onder Boerum en Pieter Hindrix en zijn vrouw Romcktien Pieters te Grijpskerk van 44 grasen land ten oosten van Visvliet aan de Heereweg onder Lutjegast, genaamd "Noorder-Feringa".

626. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

627. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B19 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

628. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 258.

629. Dirk Piet Feitsma, Website, Grouw. 3 juli 1712 en 1728-1749.

630. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra.

631. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526. .... D.J. van Ham, Groningiana. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

632. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

633. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

634. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

635. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.

636. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 101 Bouwemaheerd te Usquert.

637. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek Kollumerland, 27-09-1678.

638. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

639. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Sjouwke Nub.

640. Marten Haijema, Website, Geslachten in onderzoek: Zijlstra. I Froukje Jans Zijlstra, geboren te Drachten op 6 juni 1868, overleden te Leeuwarden op 20 januari 1942, begraven te Oude of Noorderbegraafplaats.

II Jan Berends Zijlstra, geboren te Drachten op 17 december 1839, overleden te Leeuwarden op 24 juli 1892. Hij is getrouwd te Smallingerland op 7 juni 1867 met Tjitske Tjerks Jeltema, geboren te Drachten op 19 september 1841, overleden te Leeuwarden op 25 april 1930, dochter van Tjerk Jans Jeltema en Froukje Taedes Veenstra.

III Berend Sipkes Zijlstra, geboren te Surhuizum op 1 januari 1807, gedoopt aldaar op 26 maart 1809, overleden te Drachten op 11 september 1884. Hij is getrouwd te Smallingerland op 21 mei 1835 met Kornelia Elizabeth Jans Wibbelink, geboren te Wassenaar rond 1809, dochter van Jan Wibbelink en Aafke Rinzes de Vries.

IV Sipke Berents Zijlstra, geboren in het jaar 1774, overleden te Surhuizum na 1842. Hij is getrouwd te Surhuizum op 8 december 1805 (1) met Aaltje Roels Bosch (Bosma). Hij was gehuwd (2) met N.N..

V Berent Reinders Zijlstra, geboren te Niezijl rond 1736, overleden te Surhuizum op 21 juni 1818. Hij is getrouwd te Surhuizum rond 1762 met Eelkje Ruurds Zijlstra, geboren te Surhuizum in het jaar 1743, overleden aldaar op 10 mei 1812, dochter van Ruurd Geerts en Froukjen Jacobs.

VI Reijnder Klasen, gedoopt te Noordhorn op 19 februari 1702. Hij is getrouwd te Niezijl op 17 februari 1731 met Jantje Berents, geboren te Oostwold rond 1710.

VII Klaas Cornelis, gedoopt te Noordhorn op 19 maart 1671. Hij is getrouwd te Noordhorn op 3 mei 1696 met Clara Sjoerds, afkomstig uit Pieterzijl.

VIII Cornelis Claessen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1640. Hij is getrouwd te Oldehove op 6 mei 1666 met Ettien Janssen, afkomstig uit Oldehove, geboren rond 1645.

641. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 154. Parenteel van Claas Janties.

642. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993, p 154. Parenteel van Claas Janties.

643. George DeFrieze, USA, Notities, His occupation is listed as 'snijder'. This means 'cutter'. Probably pertains to cutting cloth like a tailor but could mean cutting stone like a mason. Christening information extracted from Film #109662 Family History Library - Salt Lake City.
Marriage information extracted from Film #109661 Family History Library -Salt Lake City.

644. George DeFrieze, USA, Notities, FTM SUBMITTAL FILE - DEFRIEZE.FTW.

"... Ritse Peters was listed as a 'harbargier' on Film #109661 from Warffum. According to the experts at the Family History Library in Salt Lake City, this means that he owned a small pub that offered sleeping accommodations for a few people overnight.
Ritse Peters and his wife Jantjen Hindriks appear on Warffum's Lidmaten as of July 8, 1666. He was christened on that day as an 'older person'...".

645. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), p 448, nr 2429.

646. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 449, nr. [2434].

647. DTB Boeken Provincie Groningen, Westernieland. Zij werd tegelijk met haar halfbroer Peter gedoopt. Meer dopen heb ik niet gevonden in Saaxumhuizen/Westernieland.
Er is in Warffum nog wel een Jan Jarchs die op 2-5-1706 een zoontje Jarch laat dopen. Ook te Warffum een lidmaat op 7-3-1710 Anje Jarchs. Of er verbanden zijn is nog niet duidelijk.

648. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Hoogezand. 6 december 1720.

649. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 744. Het is nog niet zeker dat hij de stamvader van de Helders is.

650. Cor Enter, Studie over Maarhuizen. "Ritze Jacobs was mogelijk een broer van Cornelis Jacobs die met Alijt Jeltes was getrouwd. (...)
Anna Ritzes was mogelijk een dochter van Ritze Jacobs.".

651. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 220, p526.

652. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 267.

653. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 247.

654. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 25.

655. Dirk J. van Ham, DJ van Ham - Zijlvest Schilligeham.

656. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Deel 2: Hunsingo.

657. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Hij staat op 19-6-1657 ingeschreven als lidmaat te Winsum (gelijktijdig met Corneliske Writzers).

658. DTB Boeken Provincie Groningen, Winsum. Zij staat op 13-12-1663 ingeschreven als lidmaat te Winsum (verderop staat zij als weduwe van Jan Ennes genoteerd op 8-12-1682).

659. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 83.

660. Menne Glas, Website, Op 17 februari 1739 wordt de boedel van Jacob Iwema gescheiden; onder de erfgenamen bevinden zich kinderen van Jacob Jans en Auke Cornelis: Cornelius Jacobs, Jan Jacobs, Enje Jacobs geads. met haar eheman Gerrit Gerrits, Liefke Jacobs geads. met haar eheman Albert Luitjens, Julle Jacobs. Zij hebben hun erfenis (gezamenlijk een ruime 3000 cgl.) te dank aan het feit dat vader Jacob Jans een neef was van Jacob Iwema, beide kleinkinderen van Jacob Schultes en Welmoet.

661. Menne Glas, Website, Het lidmatenregister van Aduard vermeldt in 1733: buiten de zuiderpoort op de Langweer. Auwke Cornelis, de weduwe van vertrokken met attestatie naar Garnwerd.

662. Wilco Boek, Website Schreuder. .... Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

663. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail. Gedoopt in Garmerwolde wegens afwezigheid van de predikant in Thesinge.

664. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. 1734

Antje en Olger gebruikten in 1734 48 grazen land van Alberda van Rensema, gelegen te Oosterwijtwerd, nu Schoolweg 15.
Hindrik kwam volgens de huwelijksaantekening van Wirdum. Op 1 juli 1790 verkopen de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Pieters en wijlen Grietje Olgers aan Egbert Star en Aaltje Brons de boerenplaats met de beklemming van 52 grasen (bewoond geweest door de wed. van Olger Huges) vaste huur f 75,- voor f 3410,-. Driewes Olgers krijgt f 925,-. Boerderijenboek 't Zandt.

665. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Volgens het verpondingsregister was Capitein Jarges ca. 1720 eigenaar van 48 grasen dat werd gebruikt door Hugo Olgers weduwe. In 1734 was Alberda van Rensema de eigenaar, Olger Huges en Antje Driewes gebruikers voor 55 dalers jaarlijks. Zie bijlage Hugo Olgers.doc.

666. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail.

667. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. Fennegie Smits, waarvoor Arent Conraedts als swager caveerde.

668. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, huwelijken. p.q. Hindrick Hindricx, als goede bekende.

669. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen, dopen.

670. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 (De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811). (met dank aan Hans Homan Free).

671. Paul Brood, Haardstedenregisters in Drenthe, Gieten. 1692-1742.

672. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage, Diverse akten, nog uitsorteren en bewerken... Deze?
- - - - - - -Lk
Bastiaen Hendricks Brandts
6-12-1674 Gielis
21-11-1680 Joannes

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 36, d.d. 04-07-1691
Aktesoort Akkoord
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criecx
Naam tweede partij: Bastiaen Henrickss Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersfelt
Samenvatting inhoud akte: over aanleg en gebruik van bruggen door de beide comparanten welke bruggen de landeryen van de beide comparanten met elkaar verbinden

Akte inv.nr. U112a1, aktenr. 40, d.d. 24-10-1691
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. DE WITH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Agnes Criex
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Woonplaats tweede partij: Jaersvelt
Soort onroerend goed: bol ofte aenwasch
Naam onroerend goed: Arxhouwerweert
Gerecht onroerend goed: Lexmond
Soort onroerend goed: de snyp
Belendingen onroerend goed: achter: de hofstede Laenwyck
Gerecht onroerend goed: Lopick

Akte inv.nr. U110c1, aktenr. 28-2, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Henrick Vonck
Naam assistent tweede partij: borg: Bastiaen Bouthoorn
Naam assistent tweede partij: borg: Abraham Blankert
Soort onroerend goed: een mergen wey-, bouw- en griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ww: de armen van Jaersvelt ow: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaersvelt, Grave

Akte inv.nr. U107a1, aktenr. 211, d.d. 06-05-1699
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan van den Treeck
Beroep eerste partij: medicine doctor
Woonplaats eerste partij: Leyden
Naam tweede partij: Bastiaen Hendricksz Bouthoorn
Soort onroerend goed: uytterweert, groot tien mergen
Ligging onroerend goed: Leck
Gerecht onroerend goed: Lexmont, Arxoyerweert

Akte inv.nr. U142a3, aktenr. 125, d.d. 27-10-1722
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van den Ende
Naam echtgenote eerste partij: x Sara Adriana Noot
Beroep eerste partij: advocaat
Woonplaats eerste partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Lysbet Jans van Schonenburg
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan Bouthoorn
Naam tweede partij: Hendrik Bouthoorn, stiefzoon
Woonplaats tweede partij: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: woninge c.a. met landeryen groot 18 mergen lant
Ligging onroerend goed: Het Verlaat
Gerecht onroerend goed: Lopick
Verwijzingen: koop en verkoop 11-5-1722 voor nots. D. Walschaart te Amsterdam
. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

673. DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

674. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

675. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Mogelijke ouders? Cornelijs Jansen van den Ham X Jantjen Jansen Bennema. Nog onderzoeken: Nie/Ol 303 c 1667-09-15
HS: In het HC 7-7-1713 van Wijtske Cornelis & Peter Hindricx kwam ik haar tante Corneliske Cornelis (& Albert Berents) tegen. Corneliske is een dochter van Cornelis Jans & Jantien Jans. Ik heb haar nu gecombineerd met een gelijknamig stel Corneliske Cornelis (& Albert Berents), waarbij Corneliske Cornelis een dochter blijkt te zijn van Cornelis Jans & Jantien Jansen Bennema. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 157.

676. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.

677. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 198.

678. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 194.

679. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35.

680. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 18-35. .... Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Zuidhorm Aduard Fol:49. Tiark Hebbens en Itie gebr: 40 gra: hoog landt ende 24 gra: Gaalandt 15 1/2 gra: soo Jan Harrijts afgetoogen. Ao:1637 is Tiark Hebbens getr: an Dieuwertie Ao:1656 de wed: Dieuwer getr: an Cornelis Adriaans Ao:1666 de dogter Autie getr: an Pieter Jochums Ao:1670 Pieter Jacobs Bloom en Grietien Ao:1699 Luitien Tijmens en Sijrtien Ao:1719 Gerrijt Olthof en Marretie.

681. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), Minke State, Zuidhorn Z-2, p 232.

682. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Feerwerd T 795 I F78 e.v. Rechtdagh tot Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van Winzum impt.
ende
Antoni van Hoeijtema
Lolke van Hoeijtema ged.
gebroeders van Worcum

den impt. heeft rechtelijk laten arresteeren
ende anseggen de ged. ten eijnde gij an hem sult moet-
ten doen restitutie van soodane kaagh-schip
als gij lieden op den 17 september 1701 van onder?-
de judicature van Baflo geweldiger wijse hebt
wege? genomen ende wegens gedaane gewelt sult wor-
den gestraft;

ged. versoght passatie van arrest ende ansegginge
angesien dit kaagh schip in den jaare 1699 waar
vercoft van de arresteerden an de arrestandt voor
de soma 300 cae gl an dewelke maar 100 gl of jeets
meerder is betaalt. vermeijnt dies wegen dat dito
kaagh schip niet des arrestandts, maar des gearresteerden
eijgen is ende blijft soo lange dit coopschat niet
ten vollen is betaalt; volgens coopbrief in dato den
29 januae 1699 in de welke mede is gecontraheert dat
bij manquement van quade? betalinge het vercofte
van de vercoopers sonder kennisse van eenige geright
op alle havens, stromen ende waters mach worden angetast
contendeert dies wegen tot cassatie van arrest en an-
segginge.

Repl. den impt dat (na) dato der coop een contract is
gemaakt in dato den 10 feb. 1700, met een neffens
gaande attestatie bij welke inter partes waar ge-
contraheert dat de arresteerden het schip
op Pinxter 1700 weer tot sigh souden nemen
mets doende restitutie van penningen soo op
dito schip door de arrestandt waar betaalt; in
welke contract meede is gecontraheert, dat de coop
van 300 gl ao 1699 in ter partes ingegaan
te niet soude zijn; gtendeert als noch tot gfierm:

Dupl. ged. sustiniert dat soo danigen handt? van
den 10 feb. 1700 niet kan te niet te maken den?
coop brief van den 29 janua. 1699. Gelijk het EE
Gerichte van Baflo al waar dese sake heeft gedient
oock soo is verstaan. gtendert als noch tot cassatie

Het EE Gerichte heeft nae verhoor van partijen
het gedaane arrest in qt. in werden? geconfirmeert
mets? dat het selve kaagh schip binnen dese zijl sal
worden gebraght, ende alsdan vorders over dese sake ten
prinspaal te disputeeren soo als nae recht behoort.

Rechtdagh Feerwerd den 21 september 1701

Douwe Douwes van van (sic) Winzum impt.
ende
Lolke van Hoeijtema
Antoni van Hoeijtema ged.
van Worcum

Den impt. contendeert als noch tegens de ged.
om wederom te moeten restitueeren soo danige Kaagh
schip als sij op den 17 jongst geweldiger wijse hebben
wegh genomen. ende wegens gedaane gewel.. sult worden
gestraft als voor desen jongs-ten protocolle is gein-
s..riert; versoekt der halven dat dese persoonen voor haar
gedaane gewelt rigoureus ander ten exempel daar
over moge worden gecorrigiert. ende contendeert tot
confirmatie

ged. per advocaat vermeijnt dat de partij wegens begaane
verpolum? niets kan worden gehoort volgens gegaane
sententie van den 17 dese versoeckt als noch dat
het kaagh schip tot haar magh worden getrocken; soo
lange als de restierende penningen sullen zijn betaalt
contendeert tot haar versoeck.

EE Gericht heeft verstaan dewijl de ged.
selfs niet compareeren dat het gearresteerde kaagh
schip in vrijdom wort gestelt an den impt. Douwe
Douwes om weder tot sigh te mogen nemen ende gebruiken
mits betalende de kosten soo voor? desen gerichte zijn
voor? gevallen. voorbehoudens de ged. haar recht op den
impt. soo sij vermeijnen. maar sulx te moeten in stellen
voor den impt.? zijn competente richteren. mets als
dan eerst weder an den impt. te restitueren soo
danige kosten als voor desen gerichte zijn gedaan
aldus geprou. op datum als boven.

683. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwes. Samengevoegd: twee Lijsabeth Tonnis (dr v Tonnis Remkes & Martjen Peters en/of vrouw v Douwe Douwes). Lijsebet was 8 toen haar ouders in Baflo aankwamen. Bij het huwelijk in 1681 is Lijsebeth 'van Baflo', dat past goed (bij de Lijsabeth Tonnis die trouwde met Douwe Douwes).

684. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. 0. .... C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

685. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 159.

686. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1992 p 203.

687. Rein Wasscher, Website. .... A.K. Oudman, Notities, E-mail.

688. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 78. Duurd (m) - Naar de H. Theodardus, van het Oudgermaanse theot = volk en hardu = sterk, duurzaam. De sterke onder het volk.

689. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 432. Hier wordt als moeder van Riemke Roelfs opgevoerd een Grietje Ywema, geboren in 1666 te Zuidhorn, dochter van Jacob Iwema, geboren ca. 1570 en wonende te Zuidhorn. (bron: T. Balk). .... R.H. Alma, Ibema Genealogie (Gruoninga 1984), p 101. Een Riemke Roelfs wordt genoemd in een koopcontract met Jan Tjeerds Ibema, maar het kan ook een andere Riemke Roelfs zijn. Het gaat over een plaats in Niebert die door Heine Hindriks wordt gebruikt.

690. Menne Glas, Website, Noordhorn, lidmaten.

691. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, overledenen. 5 december 1679.

692. Rechterlijke Archieven Friesland, Herv. gem. Sneek, doop 1633-1654 Inventarisnr. : DTB 657.

693. Kees van Straten, Ulrum, Notities.

694. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 10 (R.A. Inv nr 739 p 19). 12/20 februari 1678. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 2 deel 4 p 116. Het bestuur van Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw, de Staten, bestond uit burgemeesters en raad van de stad Groningen en uit vertegenwoordigers van de kerspelen zoals jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Zij werden Landdagcomparanten genoemd. Om te worden toegelaten moest worden voldaan aan voorwaarden van leeftijd, lidmaatschap van de kerk en het bezit van een behuisde heerd met minstens 30 grazen land ter waarde van minstens 1000 Emder guldens. De landdagen werden sinds 1602 om de twee jaar gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. NB Zie ook de Nieuwe Groninger Encyclopedie.

695. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes is overleden vr (of tijdens?) de kerstvloed van 1717.

696. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (R.A. LXXI a 9). 28 Maart 1747

Op het gepresenteerde request van Alle Mighiels door Jelkjen Jelles. Wymer Alles, Reinder Gaukes als oom, Egbert Alles en Halbe Alles mede verteikent: vertonende hoe dat zijn vader Michiel Alles in het Tolbert woonagtig sijnde geweest onlangs is overleden, zijnde sijn moeder Trijntien Gaukes al voor een geruimen tijdt bevorens gestorven en dewijl volgens doopcedulle riedes over de twintigjarigen ouderdom hadde bereikt; al waarom genegen was om voortaan sijne goederenselfs te mogen administreren, waar toe hem sijne grootmoeder Jeltje Julles en sijn oom Wijmer Alles genoegsaam bequaam agteden enz., verzoekt veniam aetatis enz. NB Bij de overlijdensdatum schijnt het om een drukfout te gaan in het grafschriftenboek van Feith; hij was 39 jaar. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 10. "... Het voorgeslacht van Eedtje Michiels is naar alle waarschijnlijkheid".

697. Grafsteeninscripties, Hessel de Walle: "Friezen uit vroeger eeuwen". Anno 1725 den 16 december is in den heere gerust den eersamen ende seer discrete Gerrit Baukes in syn leeven huisman onder Serusum out 63 iaren en leit alhier begraven ende verwachtende uit genade ..... salige opstandinge in christo jesu. Aangenomen wordt dat deze Gerrit Baukes een kleinzoon is van Rompt Bauckes. Gezien zijn aankoop van een huis in Surhuizum zou het wel kunnen.

698. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 48, 49. Jildert Baukes, wed. knegt, staat op de lijst die na de kerstvloed van 1717 door Petrus Venhuisen in 1718 werd opgesteld van "huislui welke hebben peerden, wagens, karren, budden". De hele bevolking werd aangespoord bij te dragen aan het herstel van de dijken
Zij, Engeltje Julles, deed een "vrijwillige gift" van 4 gulden.
.

699. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 925 (internetversie).

700. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8. ... 2 dochters vond ik: Rijk (Huwel. 17-6-1612 en Invent. 14-3-1654) en Grietje (27-9-1615).

701. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 7.

702. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), p 688, nr 4999. .... D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961).

703. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 8360. .... Marten Haijema, Assen, Haijema Kwartierstaat.

704. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. Dy 't har man oerlibbe; hja hat nei alle gedachten in broer Reijner, dy 't yn 1640 mei Alle Rinnerts eigener wie fan stimnr. 63 te Grou.

705. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, 1658.

706. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 11 september 1670.

707. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 24 mei 1674.

708. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48.

709. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. 1698.

710. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 09-02-1645.

711. Taeke van der Leij, Kollum, Authorisaties 1592-1672 nr.1959. 6 september 1671.

712. website Sinia, http://www.sinia.eu/.

713. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 11 mei 1697.

714. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 93, folio 173.

715. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 10 p 95 R.A. Kollum P 34.

716. Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B14, aktenummer 1475, aktedatum 10 dec 1650.

717. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B15 Aktedatum: 03-12-1660.

718. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 489. Actum den 29e Januarij 1675.

719. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 745.

720. Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 826.

721. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

722. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

723. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

724. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

725. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

726. Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004).

727. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 383, 12 november 1700.

728. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 419, 20 mei 1705
Autorisaties Kollumerland: 427, 22 jan 1706.

729. Menne Glas, Website, Aduard, Gerecht. 20 november 1738.

730. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), Tekst: Jan Leemburg en mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885.

731. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kolumerland: 430, 23 feb 1706.

732. Nedergerechten, Recesboeken; Oude inventaris: B17 Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

733. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1674-1705, inv. 19, folio 71.

734. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 27-09-1678.

735. George DeFrieze, USA, Notities, E-mail. Door Cornelis Altona in de DTB van Warffum gevonden.

736. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410A].

737. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 114. In Boerderijen in het Halfambt wordt de naam Lutkehuisterheerd ten onrechte vermeld bij boerderij no. 204 bij Schaphalsterzijl. .... Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Juni 2002, p 16.

738. Periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum., Jaargang 2002 pag 15. De heerd Luttickhuisen.

739. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 446, nr. [2410B]. .

740. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

741. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), E-mail. In de reeks van Tjaart Glas komt deze Cornelis niet voor.

742. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3). 1652. NB Onne Cornelis volgde zijn overleden vader niet onmiddellijk op als meijer. Zou zijn stiefmoeder Abele Arends de zaken tot 1652 hebben waargenomen? Of werd de opvolging in 1652 (met Hilletie) pas twee jaar na Cornelis' dood door Spanheim ingeschreven?.

743. Ite Hamming, Loppersum, Het Geslacht Hamming (Jan Haan, Groningen, 1961), p 30.

744. C.L. ten Kate, De van oorsprong Doopsgezinde familie ten Cate/Kate uit Borne, p 158.

745. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006 Fragmentgenealogie Harckes, drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum, door K.H. van Straten.

746. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, Fragmentgenealogie Harckes, K.H. van Straten, p 49-58.

747. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 690, nr. [3831A].

748. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Aduart Fol 46 vso.

749. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Aduard Fol: 40 vso. 1632-1662.

750. Menne Glas, Website, 19 februari 1631

Bij de eerste huwelijksinschrijving wordt vermeld: Riempke IJwema, Jacob IJwema dochter.
Roeloff Tijmens thot Suidthorm Provintie Meijer van 50 grasen Adewerder Landen en getrout an ener mit nhamen Riemke is geconsenteert dat desselffs nhame mede tho boecke geteeckent sall worden. Onder voldoeninghe van de Provintiale Resolutie Actum Groningen den 19 feb: ao 1631.

751. Menne Glas, Website, Jacob Abels boerde op de tegenwoordige Hornsterheerd gelegen aan de Hogeweg 7 even ten noordwesten van den Horn. In de rekeningen der kloostergoederen vinden we Rijckert Itkens vanaf de Reductie van Groningen in 1595 als meijer van 55 grasen alsmede 2 grasen in de Ga van Zuidhorn. Deze is ongetwijfeld de schoonvader van Jacob Abels, die in de rekeningen van 1613 (Rickert IJtkens 'nu Jacob Abels') voor het eerst genoemd wordt. Op de keuzelijst van 18 juni 1617 van de landen die de Ommelanden willen hebben wordt Jacob Abels genoemd met 57 grasen, huur ruim 187 gulden per jaar; gezien oppervlakte en huur een gemiddelde boerderij. Jacob Abels blijft genoemd als Ommelander meijer tot 1632 wanneer zijn zoon Rickert Jacobs gehuwd met Trijne Jansen de opvolgende meijer (gesuccedeert sijne in plaetze van sijn vader) wordt. Jacob Iwema gebruikt volgens de verponding van 1630 54 grazen te Zuidhorn.
Op 10 januari 1637 was Jacob Iwema getuige als oom van de bruid bij het huwelijkskontrakt tussen Harco Iwema en zijn eerste vrouw Sijbrigh Iwema.

752. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 458. Er is nog een Elle Cornelis (of dezelfde?).

753. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 2004 1 p 11.

754. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboeken - Oude inventaris: X2 Bron: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 28-03-1614.

755. Taeke van der Leij, NB Gegevens nog niet gecontroleerd.

756. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 19-09-1666.

757. Nedergerechten, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 29-03-1671.

758. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2832.

759. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2833.

760. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942. 1672

Overl. 1672 tusschen 26 Febr. en 11 Nov.
(LXXI a 4 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren), tr. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema (geb. 1587/8, overl. Niebert 16 Maart 1651) en Auke Goities (geb. 1590/1, overl. Niebert 9 Apr. 1651; grafschr. boek). Engeltje Iwema heeft als broers Sytse, Driewes, Bonne en Harcko Iwema en een zuster Maycke Iwema, gehuwd met Jellte Wybrants. NB Vanaf 1670 wordt in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe genoemd, ook in 1677 en 1680. Dus hier klopt iets niet met de overlijdensdatum.

761. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. 24 april 1628.

762. Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Ureterp Stemkohieren. 1640, 1698, 1728

1640 Allert Goijtses en Michiel Wijmers eijgenaars van een zathe.
1698 Jan Luitiens nomine uxoris voor de ene helfte
En Michiel Wijmers met sijn suster de andere helfte alsoo te samen eijgenaars van een sathe en stem.
1728 Luitien Jans en Engel Jans voor de eene helfte
En Reijner Michiels en Michiel Michiels voor de wederhelfte samen een sathe en stem, bruiker is Jelle Lenses. In 1698 en 1728 moet zijn gelijknamige kleinzoon bedoeld zijn. .... H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), Niebert, Archief De Boer. 18 februari 1648

Akte van verkoop door Michiel Wymers aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles e.l. van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen aandeel in een heerd land te Niebert, waarvan de andere aandelen toebehoren aan Dato Iwema en aan kopers voor 1150 daelter, 18 februari 1648. Verzameling familiepapieren Joh. de Boer, Niebert nr 7. .... Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. 1645

Michiel Wijmers is naastligger bij een verkoop te Ureterp in 1645 en 1646 (inv.nr. Q 7, fol. 40 en fol. 203).

Metse Sijgers en Wijts Wijbedr., ehel., zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Datedr., echtelieden te Niebert (inv.nr. X 8, fol. 457, 14 mei 1649).

Michiel Wijmers int Nijebirt protesteert tegen een verkoop door Metse Sijgers c.s. (inv.nr. Q 8, fol. 209, 20 febr. 1651).

Jacob Goijtses en Bottie Egberts, ehel., Sijgerwolt kopen land, de Coldenbergh genaamd, van Girbe Broers en zijn kinderen die dat kochten van Aijsse Wijbes en Sijouck Eblesdr., ehel. te Wijnjeterp; naastligger is Michiel Wijmerts (inv.n. Q 8, fol. 313, 18 sept. 1651).

Eebele Sijbes en Saeck Gerbens, ehel. te Ureterp, zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Datedr., ehel. te Nijeberd (inv.nr. X 7, fol. 86, 21 febr. 1652, registr. 12 jan. 1653).

Sijtse Metses en Antie Jelledr., ehel. te Ureterp, zijn [iets] schuldig aan Michiel Wijmers en Engel Date Euma te Nieubert in Groningerland (..., akte 13 dec. 1653, reg. 17 jan. 1654).

Michiel Wijmers en Engelcke Evema, ehel. te Nijbert, kopen heijde te Sijgerswoude van Aijsse Wijbes en zijn vrouw (inv.nr. Q 9, fol. 500, 8 nov. 1655).

Michiel Wijmers uit de Groninger Ommelanden, so niet hier wonende dan toch geregeld bij familie verkerende schonk op 28 nov. 1661 aan de rechte armen van de mennonieten gezinde toehoorders en discipelen van Lammert Gauckes tot Ureterp de ware eigendom van zekere 5 maden hooiland in 't Craanland in de Grietenij van Smallingerland gelegen (Smallingerland, pag. 403).

Sijtse Fockes Fopma cum uxore kopen leijen en heijdvelt, de Coldenborch te Sijgerwoude; daartegen protesteert Michiel Wijmers int Nijebirt (Q 12, fol. 448, 23 mei 1665).

Wijmer Michiels int Old-birt en Jan Luitsens cum uxore tot Roden, mede-erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers cum uxore en de verdere erfgenamen van wijlen Michiel Wijmers verkopen bezittingen te Ureterp en Siegerswoude (inv.nr. A 15, fol. 533, 1685). .... Aikema Archief, 487 - 10. 26 september 1655

... kerckvoogeden te saemen vant caspell te Olldebert, de welcke beleden ende bekenden in qualito voors:, dat sij ... an Michiell Wijmers ende Engeltijen Iwema echte Luijden, ofte des selfe arfgen: een stuck veen en gront ... groot ses roedes ..., waer an Sijbrant Wijbrants arfgen: te noorden ..., ten oosten de cooper selve, te suijden de welgeboorne heer van Nijenoort gruppell ende ten westen die arfgen: van wijlen Campe Wijtsema naest geswettet sijn... Transcriptie door Menne Glas. .... Menne Glas, Website, 26 september 1655

Michiell Wijmers en Engeltijen Iwema kopen op 26 sep. 1655 van de kerkvoogden van Tolbert een stukje veen en grond van 6 roeden, waar zij zelf ten oosten aan grenzen.
Ook kopen zij op 23 jan. 1672 "ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen", wederom grenzen zij zelf ten oosten daaraan. .... Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Smallingerland Gemeentearchief. 25 april 1656

o.a. Michiel Wymers en Alle Goijties ondertekenen een overeenkomst over de vaart in Ureterp. .... Coendersborg Archief, 118 - 21a. 18 januari 1668

In een lijst van grondeigenaren in de Westerkluft in 't Oldebert (1681-1690) spelen het Huis van Neyenoorth en de Hr. Auwema de belangrijkste rol. Michiel Wymers komt drie keer voor (1 keer met het jaartal 1686). Twee keer heeft hij ook Reght van Zijll- en Buur-Reght. Een keer is hij Meyer en gebruiker. Van oudsher heetten twee van deze plaatsen 'Ooster Boccuma' en 'Wisse Dates'.
In deze lijsten komen verder nog voor: Wymer Michiels (Wester Boccuma), Berent Iwema, Drewes Iwema, Bonne Iwema en Haatje Pebes. .... Leuringh Archief, Tn 546 Inv 94. 23 december 1672

Lubbartus Stullinga, wegen die hoogh. gebooren J. heer van Nijenoort.
Grietman van Vredewolt, doe cont ende betuijge met desen openen versegelden brieve, dat parsoelijck voor mij sijn gecompareert ende eerschenen, Drewes Iwema voormondt, Andries Binderts sibbe, ende Harmen Sijbrants vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema drie minderjarige weeskinderen, in echte geprocureert bij Eetie Binderts, met naemen Goijtie, Grietien en Antien Iwema; noch compareerde voor mij Haetie Phebens voormont, Lubbe Iwema sibbe en Eijsse Leucken vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema voorzoon; Dato Iwema genaemt, in echte geprocureert bij Grietien Phebens. Al welcke voormonders en voeghden beneffens de weduwe van Bonne Iwema Eetie Binderts verclaerden voor mij opgemelt, volgens voorgaende vercoping, ten overstaen van 't E.E. Gerichte Vredewolt, bij strijckgelt de 23 Januari anno Duisentseshonderttwee entseventig volgent Antijchrusen bij wijlen sijn leeven hadde verkoft an die E. Michiel Wijmers en Engeltien Iwema echte luijden ofte haer arfgen: ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen, ten oosten den coper selve, ten zuijden de heer van Nijenoorts Gruppel, ten westen Sijbrant Wijbrants Arffgenamen, met een vrije menninge der torff langes 't lege veen ende voorts op't Snijder Landt tot an die heerd noch beswaert met mennen op Auwius [?] wegh als die beurt op die plaatse valt. Dit also verkoft voor een soma van penningen de welcke die vercooper bekenden den eersten met den laesten penning sij te dancke voldaen ende betaelt. Stellende daerom den cooper in den volcomende possesende ...eren eigendom, omme mit den verkofte veen toe moegen doen ende laten all een jegelijck met sijn eigen geoirloft is, neemen noch vercoper aen 't vercofte vrij te willen leveren etc (...) ..., tot meerder securiteit is voor mij Grietman opgemelt gecompareert Wijmer Michiels, en laet hem in als eijgen schuldige borge... Transcriptie door Menne Glas.

763. Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Rechtdag Tn 735 Inv nr 82. 7 oktober 1661

De E. reekenmr. Sijte Iwema hadde Michel Wijmers ende Jantien Bandring laeten citeren om getuijgnisse der waerheit te doen in de questie tusschen hem ende Hatie Pebes en Hatie Pebes ter contra. .... Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), deel 1 p 157. 23 mei 1664

Een copia van 23-5-1664 van een acte van Ile Bausema waarin wordt aangehaald dat op 5-11-1661 zullen getuigen de E. Michiel Wymers ende de E. Stoffer Sytses. NB Zie ook p 223. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Tn 735 Inv 83 t/m 86. 1666-1672

Michiel Wymers komt van 1666 tot zijn dood in 1672 erg vaak de Iwema's tegen in de processtukken van Vredewold:

05-02-1666 Lubbe IJwema hadde Dreuwes IJwema, Bonne IJwema, Micheel Wijmers met consorten erfgen. van Harco Iwema laeten leggen voor 1000 daelders luidt verzegeling, versochte het effect van dien...
29-02-1666 Lubbe Iwema laten citeren Anne Arents end Egbert Claesen om getuigenisse der waerheit te doen; Dreeuwes IJwema, Bonne Iwema, Micheel Wijmers end Gelte Wijbrants ter contra...
05-03-1666 Micheel Wijmers hadde de rekenmr. Sijto IJwema als mede erfgenaem van Harcko IJwema laeten opseggen sijn quota in 600 car. gl., met de rente van dien, volgens bescheit...
28-05-1666 Driewes IJwema, Bonne IJwema en Michael Wijmers hadden Lubbe Iwema en zijn huisvrouw laten citeren om den gerechtelijke inventaris van alsodane goederen als wijlen Harko Iwema en Anke Wisses op haer sterfdag hebben nagelaten...
04-02-1667 Michael Wijmers hadde Thomas Rotjes laten opseggen 1550 cgl, luit versegeling met de rente...
18-02-1667 Steffen Swijrs [?] hadde d. E. Rekenm Sijth Iwema, Driewes & Bonno Iwema, ende Micheel Wijmers als erffgen: van wijl: Harko Iwema laten citeren om de sententie van & 19 9ber 1666...
29-04-1667 Lubbe Iwema hadde Auwe Arents laten citeren om getuignis der waerheit te doen, (...) huisvr., Driewes Iwema, Bonne Iwema & Michael Wijmers ter contra...
06-05-1667 Lubbe Iwema hadde Auwe [Anne?] Arents laten citeren om getuignis der waerheit te doen, Drieuws Iwema, Bonne Iwema, Michael Weijmers ter contra...
07-10-1667 Steffen Sijtjes hadde de E. Rekenmr. Sijto Iwema met consorten laeten anseggen om de jongste sententie tusschen haer en gangen te sien vollentrecken...
Dreewes IJwema ende Michael Wijmer in predicio comparerende seechten [?] dat sij met hem Steffen waeren veraccordeert, dat sij de eedt hem wegens sulcken [?] ontslaen, ende hem betaelen voor haer quota ende [marge] hij Michel [end marge] voor Bonne end [sup. scr] ... voor [end sup. scr] Gelte Wijbrants weduwe onder rede becomen recht.
Waer in partijen beidersijts als noch vredich waeren end' accorderenden, end is desen in actis getekent om te meugen strecken naer gebeuren [?]...
14-10-1667 Lubbe IJwema contra Dreeuwes, Bonne IJwema end Michael Wijmers...
21-10-1667 Lubbe IJwema contra Dreeuwes, Bonne IJwema, ende Michael Wijmers...
25-11-1667 Lubbe Iwema contra Dreeuwes, Bonne Iwema met Micheel Wijmers...
02-12-1667 Dreeuwes IJwema ende Micheel Wijmers hadden Lubbe IJwema ende sijn huisvrouw laeten anseggen elck poena 1 marck om een gerechtlijck inventarium over te geven van wijlen Harcko IJwema, end sijn overledene vrouw van alsodaenige goederen als sij op haer starfdach hebben naegelaeten, voor soo veel dat haer bekent mach wesen.
Verdaegde sechte dat hij geen besitter van 't starfhuis is gewest, edoch praesenteerde voor soo veel bekent end bewust daer van naer sijn beste kennisse end wetenschap inventarium over te geven mits dat de geend de [?] daer mede in starfhuisb waeren gewest, soo wel als hij van gelijcken sulden praesteren.
Replicando sechten clagers dat sij soo veel haer anging in 't sterfhuis niet waeren gewest, over sulcks ongeholden.
Verclaere voor recht dat de verdaegde volgens anneminge sijn inventarium als versocht sall overgegeven, dat selven sijn eisch op ... van ge... te doen, onvercortet...
02-12-1667 Lubbe IJwema hadde Dreeuwes IJwema Michael Wijmers end Bonne IJwema met consorten laeten citeren om specificatie in rechte te sien exhiberen...
20-01-1668 Michiel Wijmers hadde Luitijn Eijlers [?] laeten opseggen - 9 - matten Hoeijlandes...
20-01-1668 Harmen Hindrickx hadde (de rekenmr. IJwema ende) [doorgehaald] Michiel Wijmers laeten opseggen soo daenige landen als hij van hem in 't gebruick heeft mits betaelende de behuisinge plantagie, mis [?] ofte donge.
Verdaegde in judicio comparerende hadde daer niet tegen als allene sechte dat de behuisinge ofte de steen hem niet toe quam, ten waer hij sulcke conde bijbrengen, maer ter contrarie hem verdaegde volgens versegelinge.
Replicando versochte cleger copiam uit de brieff.
Verclaere voor recht end' accordere de versochte copiam.
Idem hadde de Rekenmr. Sijto Iwema laeten opseggen soo daenick landt als hij van hem in t gebruick heeft, mits betaelende de behuisinge, geboomte misse [?] ofte dong.
Verdaegde sechte d' opsegginge te praematuur al soo hij noch een jaer daer an hadde, volgens huir eerter [?].
Replicando versochte cleger dat d' Eigenaer selvest in judicio mochte compareren, om te sien off de saecke conde gevonden worden.
Verclaeren voor recht dat d'Eigenaer verdaegde hem naasten in judicio selvest sal compareren om de &staen worden te doen naer be[?]...
21-11-1670 Michiell Wijmers en Drewes Iwema contendeeren tegens de gedaagde Lubbe IJwema en zijn huisvrouw ten einde de selve geholden sullen wesen om pertenent staedt ende inventaris over te geven van w. Harcko IJwema en Antie Wessels nalaatenschap pena 2 marck, gedaagden susteneerde ongeholden te wesen desen voor de twedemaell te doen, angesien sij het selve hebben gedaen, ende het als noch bij de E. secret. Bruinnings is berustende. Heeft 't E.E. gerichte geordineert dat den secret. Brunings in gevolge sijn hant genomene inventaris van Harcke IJwema en Antie Wessels in rechte zal overlangen ten eijnde de quaestie hier over gemoveert, na lantrecht moge geworden gedecedeert...
02-10-1671 Idem laet Michiel Wijmars ende Bonne Iwema citeeren als booven, gedaegden versoecken liquidatie. Heeft E.E. gericht die saeck in commissie geweesen op dingsdach den 10den 8bris ten huise vande secretaris...
17-10-1671 Op heden den 17 8bris 1671 sijn voor mij ondergess. grietman van Vredewolt gecompareert d' E. Sijto Iwema ende Drewes Iwema, Michiel Wijmars en Bonne Iwema en verclaerden Michiel Wijmers beneffens Drewes Iwema te cavieren voor Maijke Iwema haer suster, en hebben respectieve vrinden gebuert ende ontfangen van haer mande heert landts int Nibert geleegen, een jaer renten voorde E. Sijto Iwema 57 gl. 5 st. de E. Michiel Wijmars vier en twintich car. gl. de Drewes Iwema eijntelijck ontfangen een jaer renten ter somma seeven en dartich car. gl. 17 st. ende het overschot van voorss. huier onder voorss. vrinden gedeelt ende ontfangen, ende blijven de samtlijck vrinden salffs recht en overcorde in alle haer recht en praetensien, soo sij teegenwoordich sijn hebben, in sonderheijt de E. Sijto ende Drewes Iwema volgens actie in dato den 5den 9bris 1666 ende den 22den maij 1669 respectievelijck vande H.H. luitenant ende hooftmannen gecommitteerden gepronuncieert ende geprobeert en sullen voorss. Sijto en Drewes Iwema haer achterstallige rinten ontfangen op aenstaende maij ingelijck d' E. Michiel Wijmaers bij onsteltenis van dien sal van de mande lande tot provijt van meergemelte vrinden tot betaelinge van hun respectieve competentien, vercoft worden en is tot versoeck dessen in actis geteeckent actum ut supra...
11-12-1671 Idem citeert Michiel Wijmers en Bonne Iwema gelijck Sijto Iwema. De gedaegden seggende dat sijn vrinden hem mochten vergoetsigen soo hij schade heeft geleeden wegens Enama landt. Impt. repl. dat dese questiose Enama heert, in d' mande bleeff ofte mochte blijven, versocht volgens scheidebrieff de schade dar van. Heeft E.E. gerichte d'saeck in commissie gelecht...
11-12-1671 Idem laet Michael Wijmers 21 leggen als Sijto ende Lubbe Iwema. Heeft E.E. gerichte desen saecken in commissie gelecht...
19-02-1672 Michiel Wijmaers laet de E. Sijto Iwema opseggen 100 daeller soe all sijn anpart van zall. Harcke Iwema kan compereren. Ged. per verbaelsedulle versocht 8 daegen uijtstal, verclaere voorrecht ende veraccordere d' versocht uijtstal... Transcripties door Klaas Bijsterveld en Menne Glas.
NB Zijn weduwe zet de procesgang voort en daarna neemt hun zoon Wymer Michiels het stokje over. .... Menne Glas, Website, Rechtdagen. 26 februari 1672

Op deze rechtdag citeert Michiel Wijmers Sijte Iwema.
Op 11 november 1672 laat de weduwe van Michiel Wijmers Frerick Jans citeren.

Op 6 januari 1674 verschijnen Wijmer Michiels en Yte Michiels, beiden te Niebert (tekenen als Wimmer Mijchijels en Ede Mijchijels), mede voor hun moeder en zusters, als erfgenamen van hun vader zal. Michiel Wijmers, gewezen voormond over de minderjarigekinderen van zal. Hijlke Geerts (nl. Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes, de laatste thans gehuwd met Claes Tiaerdts). Zij zijn mede-erfgenaam van Geb Wijmers, onze bestemoeder, alsmede van Sepke en Lijntie Joukes, onze nichten. NB Zou Geb Wijmers een zus van Michiel Wymers zijn? Een bestemoeder is eigenlijk een grootmoeder. En wie zijn Hijlke Geerts met zijn kinderen Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes? En wie zijn Sepke en Lijntie Joukes?.

764. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Nedergerecht Kollumerland Archiefnummer 13-23, inv 18, akte 1741.

765. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04).

766. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Dit echtpaar woonde te Nuis tussen de Fossemaheerd en de bezittingen van de kerk. N.B. Aangevuld op 12-10-2002. .... Menne Glas, Website, Nienoord 626 - 172. Alle Ubbeles wordt genoemd als aangrenzend aan een stuk land dat Tijerdt Wobbes ende Anna Juwema kopen van Sijtte Juwema en Gertrudt Alles. Hij leeft kennelijk op 21-5-1638 en dus moet de schatting van zijn geboorte in 1628 veel vroeger.
NB In hetzelfde stuk komt een Wobbe Ubbeles voor, een broer?.

767. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. Sytske Wisses kocht in 1656 de Offeringaheerd zoals die er lag 'met stienen straeten, rap, ruyt, ruych en ruychscharne'. Sindsdien was er altijd weer een Wisse, een Halbe of een Alle op deze heerd, die er op uit was zijn bezit te vergroten, omzonen en dochters aan een plaats te helpen. In de tweede helft van de 18e eeuw verplaatst zich het zwaartepunt van het bezit naar de Holm. Zie verder bij Halbe Wisses. .... Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail. Sytske Wisses, weduwe Aelle Ubles was in 1656 erfgename van de familie Offeringa te Nuis, n van de hoogst aangeslagen families in het kerspel. NB HS: Voorlopig als hypothese Sytske en Wytske Wisses als dochter toegevoegd, op grond van naam en inhoud gebruikte bronnen.

768. Klaas Bijsterveld, Groningen, Notities (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. Schatting geboorte vr 1640: Vergelijk dopen Tolbert: d.d. 19-03-1680 Ebeltje Miechiels bejaarde.

769. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 46. 29 april 1662

De naam Haetje Pebes komt voor in een stuk van 29-4-1662 van de Grietman van 't Nije Slooter Zijllvest omtrent het buir ende zijlrecht in de Westercluft van Tolbert. Haetje Pebes bewoont de Zuidt-Zuinckema [Seit Sunckema?] plaetse, een heerd waarlangs het redgerschap (clauen ommeganck) rondgaat.

770. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 123, 131. In een koopbrief van 15-3-1637 betreffende behuizing en landerijen van Luytjen Banderinge aan Yle Bousema en Geertien Banderinge, gezegeld door Ivo Auwema te Tolbert, komt een passage voor over te betalen voor een "Kiste Linnen Ende Bedde met sijn toebehoir twintich dalers' aan Pebe Haetjes en Jantjen Banderinge. Op de achterkant van een ander document van 31-5-1686 staat: 'Den 18 may 1680 heeft Dato Iwema verclaert in mijn presentie dat Haetije Phebes dit binnengescr vnd (=voornoemd) Capitael alleen toekomt opdaet hij daer niet an heeft te praetienderen (=aanspraak op maken; hij hoeft dus geen actie te ondernemen om het te krijgen)', ondertekend door E. Ringhels, Grietman. Ook nog een soort kwitantie: 'An dese binnen geschreven brieff is noch betaelt op den 15 maeijes 1685 uit handen van Pieter Bousema die somma van acht hondert Keijzers gulden', ondertekend door Peebe Haeties. .... Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema. MG: Schat geboorte 1600, eerder had ik 1622 (zonder bron)
Eigenaar/gebruiker Frimaheert in Westercluft te Tolbert 18-1-1668
Eigenaar Sunkemaheert in Westercluft te Tolbert 18-1-1668.

771. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 131. In een koopbrief van 15-3-1637 betreffende behuizing en landerijen van Luytjen Banderinge aan Yle Bousema en Geertien Banderinge, gezegeld door Ivo Auwema te Tolbert, komt een passage voor over te betalen voor een "Kiste Linnen Ende Bedde met sijn toebehoir twintich dalers' aan Pebe Haetjes en Jantjen Banderinge. Op de achterkant van een ander document van 31-5-1686 staat een soort kwitantie: 'Op dit binnengeschreven renversael (=schriftelijke tegenbelofte of tegenverzekering) heeft Yle Bousema duisent caroles gulden betaalt tot afkortinge van mij onderschreven mijn part orconde mijn ondergetekende hant, den 12 maeij 1662, Jantyen Luytyens.

772. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail. MG schat 1635, eerder had ik 1651 (zonder bron)
KB schat vr 1640.

773. Klaas Bijsterveld, Groningen, Notities (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. Schatting overleden tussen 1673/1681.

774. Truus Pera, Rotterdam, Notities, E-mail.

775. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942. Hier Jan Claas Menkes van Tolbert genoemd.

776. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 181.

777. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail.

778. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 87. 1673-1680.

779. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 82. 6 april 1674, 18 mei 1674. Transcriptie: Klaas Bijsterveld. .... Administratie van de Kerk te Tolbert (Lewe 547 - 504), p 71 e.v. 1690. Transcriptie: Menne Glas.

780. Mente Holwerda, Metslawier, Notities.

781. Grafsteeninscripties, Burum. 14 juni 1654. Zou kunnen... .... Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 926, p 143.

782. Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 82 blad 1. .... Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 143 t/m 145. 21 juni 1622

Een rechterlijke uitspraak over de erfenis van wijlen Baeuck Claesdr., de vrouw van Rompt Baeuckes, en dochter van Thee Roeleffs en volle zuster van Lyuwe Claes.

783. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.745.

784. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 201, No 191. Theke Roeleffs.

785. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 6940, p 930.

786. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973).

787. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973). .... P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.745.

788. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 61 verso en folio 65.

789. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 530. 1640.

790. Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerechten Kollumerland, 1647-1659.

791. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 018, folio 194 verso.

792. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1679-1683, inv. 88, folio 110.

793. Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerechten inschrijving, (Akte)datum: 04-04-1679.

794. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 31 mei 1653 en 2 mei 1660.

795. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698.

796. Nedergerechten, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 02-05-1660.

797. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1698.

798. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 305.

799. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 428. Aktedatum 1 augustus 1624.

800. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kolllumerland Oude inventaris: B8, NT nr. 234, 20 mei 1606.

801. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1640.

802. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1607-1611, inv. 64, aktedatum 23 november 1607.

803. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1607-1611, inv. 64, aktedatum 30 november 1611.

804. D.J. van Ham, Groningiana, Zijlvest Schilligeham.

805. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

806. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14.

807. Weesboeken van Kollumerland, Zie verder o.a. Weesboek Kollumerland 1677-1679, inv. 87, folio 169.

808. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1670-1681, inv. 133, folio 25. Aktedatum 14 Maij 1664. folio 134.

809. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1664-1666, inv. 81, folio 73.

810. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

811. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1677-1679, inv. 87, folio 169.

812. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 180, 4 augustus 1684.

813. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 093, folio 414.

814. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B17 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

815. Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 094 Weesboeken 1701-1707 Folio 295 Floreenregister van Kollumerland over 1708 Burum Folio 205 nr. 50.

816. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Nr 911 pag 141.

817. Meertens Instituut Amsterdam (http://www.meertens.knaw.nl), Meertens Instituut - Databanken - Familienamen.

818. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B12 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

819. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

820. Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister van Kollumerland over 1700 Burum Folio 58 nr. 50.

821. Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister van Kollumerland over 1708 Burum Folio 205 nr. 50.

822. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 018, folio 175.

823. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1674-1705, inv. 19, folio 17.

824. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Dantumadeel 1679-1699, inv. 007, folio 4 verso.

825. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerzwaag Kerkvoogdijboek 1682 09 10.

826. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1690-1693, inv: 91, folio 11:.

827. Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 46 verso.

828. Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister Kollumerzwaag 1700:.

829. Rechterlijke Archieven Friesland, 1700 Kollum GA Floreencohier 85. 1708 Kollum GA Floreencohier 86.

830. Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1703-1724, inv. 135, folio 111 verso.

831. Rechterlijke Archieven Friesland, Reelkohieren Collumerswaagh d.d. 23 september 1713, nr. 51 en 53.

832. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1671-1674 inv. 85, folio 464.

833. H. Feenstra en H.H. Oudman, Een vergeten plattelandselite (Fryske Akademy, Leeuwarden, 2004), p 287. .... Paul Sijtsma.

834. D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis.

835. Rechterlijke Archieven Groningen, Hoge Justitiekamer: 682 fol 266. .... Dirk J. van Ham, Dit processtuk ontdekt door E. H. van Straten, Gruoninga 2008 p. 200 brengt aan het licht, dat Anna Coornelis, vrouw van Jan Jacobs, lb. in Schilligeham, dochter is van de weduwe Alijt in Alinghuizen. Haar oom Goe Jacobs woonde op Smeersum te Warffum.

836. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, overlijdensregister van Garnwerd en Oostum 1624-1651.

837. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard Fol 64 (279.3 ). 1632. NB Volgens Ubbens (Gruoninga 2004) had Cornelis Jansen de 46 grazen te Garnwerd in 1619 overgenomen van Onne Jacobs.
Gezien zijn eigen patroniem Jansen, was dit niet zijn vader. Toch komt de naam Onne enkele malen voor in zijn nageslacht.

838. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, K.H. van Straten, p 50.

839. Sebo Abels, Doopsgezinde families in het Oldambt, p 637-639.

840. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50.

841. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50 en 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.

842. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 50 R.A. IIIx 35, fol. 29.

843. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 51, 2006, p 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.

844. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. III y, 15-11-1695 en 9-4-1699.

845. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. Inv nr M 1, fol. 79, 28 sept. 1584
Inv. nr. M 1, fol. 131, 1 mei 1589
Inv nr C 7, 24 jan. 1622
Inv nr Q 2, fol. 409, 16 jan. 1623.

846. Menne Glas, Website, 24 april 1628.

847. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. Inv nr X 1, fol. 238, akte d.d. 10 nov. 1628, gereg. 30 apr. 1629
Inv nr X 1, fol. 319, akte van 1631, gereg. 12 jan. 1631.

848. Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. Inv nr F 1, fol. 424, 23 dec. 1630
Inv nr F 2, fol. 169, 22 sept. 1636
Familiepapieren De Boer, charter nr 7 van 18 Februari 1648.

849. Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942.

850. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 5669.

851. Menne Glas, Website, Opsterland Inv X 1 fol 238 (Gereg. 30 apr. 1629). 10 november 1628.

852. Menne Glas, Website. .... Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Ureterp Stemkohieren. 1640, 1698, 1728. Citaat over verponding is van M. Glas.

853. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Niebert, grafzerk nr 2747 in de kerk. 6 maart 1651.

854. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), Hier wordt als 3e kind opgenomen Bonne Iwema, overleden vr 23-12-1672 en getrouwd (1) met Greetje Phebes, overleden vr 18-1-1669. En hij trouwde (2) ook met Eetie Binderts (zie familiepapieren Leuringh). Kind uit 1e huwelijk: Dato Iwema; uit 2e huwelijk: Goijtie (1658?), Grietien en Autien (1665). NB Euwema schrijft dat Dato Iwema een zoon is van Bonne Iwema & Frama Bensema.
De meest recente visie (Menne Glas) is dat Date waarschijnlijk een zoon is van Harcko Iwema en Roelef Jansen en een broer van Sybrigt (die lang ongeplaatst was).

855. Menne Glas, Website, 1630 - 1662.

856. J. Euwema, Website, Niebert en Nuis, Kerkvoogdenboek. 1647 - 1657.

857. Kerkvoogdij Rekenboek Niebert 1647 - 1702, Iwema de olde, Dato 9 1647 ht kv, 11 1649 kv, 13 1648 ht kv, 75 1648 ht kv.

858. Aikema Familiestukken, Erfscheiding, nr 9. 1 juni 1655. NB Hieruit blijkt wie de kinderen van Dato Iwema en Auke Goities zijn, dus ook Bonne (zie voetnoot). Deze Bonne had een Goitie als kind, hetgeen goed past bij zijn moeders naam.
Transcriptie door Klaas Bijsterveld.

859. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Niebert, grafzerk nr 2748 in de kerk. 9 april 1651.

860. Klaas Bijsterveld, Groningen, Notities (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. 10 september 1648

Bij het doornemen van een heleboel archiefstukken uit het stadssecretarie van de stad Groningen van na de reductie (toegang 1605), kwam ik onder Inv nr 824r enkele verhoren tegen van personen uit Vredewolt, over tolheffing over veen. Het eerste stuk was gedateerd op 10-09-1648 en hierin werden de volgende personen verhoord:
Popk Haetiens int Oldebert olt 56 jaeren,
Sijwert Fockens int Oldebert olt ontrent 50 jaren,
Aleff Jansen int Oldebert olt tusschen de 40 ende 50 jaren,
Focco Tassema oock aldaer olt sterck 33 jaeren.
Alle vier hebben ze venen liggen in Tolbert. Het tweede stuk was gedateerd op 10-10-1648 en hierin werden de volgende personen verhoord:
Sijtie Iwema olt 39 jaren en
Ile Bousema olt ongeveer 41 jaer.

861. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04). .... Louis Ywema, Website.

862. Kerkvoogdij Rekenboek Niebert 1647 - 1702, Knotte, Haye 11 1649 ht, 17 1650, 23 1657 ht.

863. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), Tusschen 5 Juni 1665 en Febr. '66.

864. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), E-mail. Vader van Anke volgens MG. .... Menne Glas, Website, Nienoord 191. Cornellis Hindrix x Annetien Tierts tot Ferwert ... [verkopen] ... aen de Erb: Tiaert Ibema voormonder Erb: Wisse Wobbes en de Erb: Wijbe Berent sibbe en vremde voogden over de weeskinder bi wijllen Tiaert Wobbes en Antie Mint Ibema dochter intijts eluijden alsodaene arffnisse als haer comparantinne Annetien Teerts eenichsints met den doet is aenbearvet ende achtergelaeten soo replijck onreplijck Landen huijsen Levendige haeve en Tilbaere goederen. ... somma 250 cgl. Nog niet duidelijk zeker of de Wisses Wobbes allemaal dezelfde persoon zijn, het lijkt wel zo.

865. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema. MG schat datum 1625, eerder had ik 1630 (zonder bron).

866. H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), NB Klaas Bijsterveld schat: vr 1655.

867. Menne Glas, Website, Nienoord 192. Transfix verkoopacte 31 mei 1676 : Segse Menses, wed. Bendert Andries, mede voor Wyger Binderts, haer jongste soen, Andries en Menso Binderts, vrigesellen, Bonno Iwema en Eetie Binderts, ehel., Albert Geerts en Segs Binderts, arfg van Bindert Andries verkoopt aan Syuwart Fockes en Dorethea Harckema, ehel. te Tolbert, 3 akker land te Niebert, ten noorden de Heerenweg, ten zuiden de Duurstochte, ten oosten Wisse Wobbes, ten westen Menne Jurriens, bezwaard met 2 gras heeren en zijlschttinge met het jaarlijkks maken van de Buuracker Suydwende sloot (enz.). Verder vermelding van Bartelt Clasen die de helft van 6 roeden veen (de andere helft behoort aan Syuwert Fokkes) tussen Wisse Wobbes en Menne Jurriens enz. enz. .... Kerkvoogdij Rekenboek Niebert 1647 - 1702, Andries, Bindert 9 1647 ht, 12 1652 ht.

868. J. Euwema, Website, Hier staat een geboortejaar 1587, maar de graftekst zegt dat ze 60 jaar is geworden.

869. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 229. Was in 1552 te Westergeest een van de zeven inwoners, die een 'Harnass, rijngcolier, speets en degen' bezaten (Monstercedul). In 1572 zat hij in financile moeilijkheden, want hij verkocht een rente uit zijn 'heert toe Idemahuis' (Register van renteverkopingen T, f.92. Over de Idema's: Nederl. Leeuw 1984, 329-344.

870. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 229.

871. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 917.

872. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 20. Ao 1613 de .. Feb ... Harmens Cleveringa olt 53 jaer.
Ao 1643 de 26 Feb. sterf d'eerbare ...

873. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 674.

874. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 640. 1601. .... Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 114 (Decr. Verkopen III, 10 f. 81) + (Decr. Verkopen III, 8). 1604. .... P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.744. 1605. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2005, p 213.

875. Nedergerechten, Recesboeken Kollumerland B9, 16--6-1612.

876. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 5. Hij droeg de familienaam "Roo" of "van Doenga".

877. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.744. .... Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 908, p 141 (in een andere bron stond 10 november als overlijdensdatum).

878. Genealogie Online - Verzamelwebsite, Door De Vries/Van der Lijn. Niet gecontroleerd...

879. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 5. Liet 5 minderjarige kinderen na.

880. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 5. Lub Berents was getrouwd met Rempt Jelts Hommersma (ook Aeysma/Eysma), Ids Wybets Haijema en met Pieter Dircks.

881. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 20. Geen graftekst meer over.

882. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 5. 1659

De Wielplaats te Augsbuurt werd in 1659 door George Wilco thoe Schwarzenberg, grietman van Oostdongeradeel verkocht aan Trijntje Pieters Cleveringa, weduwe van Jacob Jilderts Rozema
Op 8-11-1660 maakte Trijntje een testament.

883. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 20. Geen graftekst meer over. .... Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 72.

884. Grafsteeninscripties, Burum, in de kerk. 19 april 1665. .... Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 927, p 143.

885. Grafsteeninscripties, Kerk van Burum. Riickiae ab Rosema conjugis dilectissimae natae Burumi anno 1621 die ... aprilis denatae Harlingae anno 1647 die 21 decembris quae exoptate cheu, quondam parinti martoqz praechara trias, dum in ipse Ho.... arcescens, animum deo creatori retu .... po.

886. Hessel de Walle, Website, Secretaris van de Admiraliteit van Dokkum en sinds 1645 te Harlingen, als opvolger van zijn vader. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 4.

887. Hessel de Walle, Website, Geestlyke opkomsten van oostergo side 117: Noch... pmt. in Liossense kolken, dit jar gebruickt by Wiger Gabbes, 1580. Wyger gabbes en Jucke Douwes foar him sels en as volmacht fan de "Himrikgenooten" fan Wilema Hemrijck, contra de Gratema's. In hiel lang stik. (WW 4 side 393/97 Siv. Sent. Hof fan Frysln 15-7-1603). En J 3 op 25-6-1607 Geassisteerd mede door Wijger Gabbes, mei syn hantekening op 14-4-1608.
1579 Dijckgraaf Oosterzijde Paesens en 1588 Volmacht van de grietenij Oostdongeradeel bij het Hof van Frysln.

888. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, Maart 2010, p 51-52.

889. Weesboeken van Kollumerland, P 7 fol 143 t/m 145. Een rechterlijke uitspraak over de erfenis van wijlen Baeuck Claesdr., de vrouw van Rompt Baeuckes, en dochter van Thee Roeleffs en volle zuster van Lyuwe Claes.

890. Grafsteeninscripties, Kerk van Burum. In het iaer onses heeren 1654 den 22 may is in den heere gerust Lieuwe Doenga oudt negen en veertich iaaren en leydt hier begraven. .... Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 927, p 143.

891. Herma M. van den Berg, "Noordelijk Oostergo Dongeradelen", Hantumhuizen, pagina 63.

892. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1993 p 27-48. 1613, 1614, 1640

Folmacht (1613) en doarpsrjochter (1614) fan Noarderdrachten, eigener/brker fan stimnr. 4 dr (1640).

893. Marten Haijema, Website. .... Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 526.

894. Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Latere toevoeging. Hier staat dat hij de Hayema State in 1591 kocht van Gaye Eyssema. .... Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Latere toevoeging. Hier is de huwelijksdatum 1567.

895. Rechterlijke Archieven Friesland, (RAF Nedergerecht Kollum t. 13-23, boek 125).

896. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 526-554. 1595

NB Wybeth Minnes Haijema zou een zoon kunnen zijn van Minne Montesz. en Aeth, maar er is geen bewijs. .... Marten Haijema, Website, Mr. A.J. Andreae, blz.159. "Oudheidkundige beschrijving van de Gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland met aanteekeningen en bijlagen".

897. Proclamatieboeken Kollumerland, Proclamatieboek Kollumerland 1596-1603, inv. 106, folio 90.

898. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 520. .... Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Latere toevoeging. Martzyen Cornelisdr. is voor 12-6-1596 te Burum overleden, als Wybeth Minnes Haijema voogd is over haar kinderen.

899. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 640.

900. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Augsbuurt 177.
Haiema, Ids Wiebets (1606 - 8-12-1646)
rechter
[grafsteen, in de kerk; bron: GS KOL].

901. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 531. Hier wordt gesproken van een onbekende vrouw.

902. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1628-1630, inv. 69, folio 116 verso.

903. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1595-1606, inv. 63, aktedatum 28 februari 1596.

904. Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1595-1606, inv. 63, aktedatum 20 januari 1597.

905. H. Feenstra en H.H. Oudman, Een vergeten plattelandselite (Fryske Akademy, Leeuwarden, 2004), Tassema en Froma, pag. 474.

906. Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 068, folio 38.

907. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1552.

908. Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999).

909. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 160.

910. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1674-1705, inv. 19, folio 33.

911. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken, oude inventaris B14 Bron: Nedergerechten. Soort: Inschrijving Nedergerechten.

912. Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B15, inventarisnummer 18, aktenummer 1790, aktedatum 8 Junij 1665.

913. Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B15, inventarisnummer 18, aktenummer 1830, aktedatum 12 feb 1667.

914. Meertens Instituut Amsterdam (http://www.meertens.knaw.nl), Databanken - Familienamen.

915. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Vindplaats: in de kerk, type: Grafstenen. Plaats: Burum, boeknummer: 912.

916. Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: Archiefnr. 13-23, inventarisnummers 15 en 16.

917. Nedergerechten, Weesboek Kollumerland 1628-1630, inv. 069, folio 289 Aktedatum 28 Januarij 1630.

918. Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Nr 912 pag 141.

919. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Gruoninga 2012, p 3-49: "Zestiende-eeuwse Gronings-Drentse betrekkingen: de families Syrsema en Elevelt". .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jaargang 55, 2010, p. 131: Parenteel Sywerts/Boelens/Knol.

920. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 742, nr. [4113].

921. Menne Wiersema, Website.

922. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Maarslag Aduart Fol 87 vso. Garbrant Wiersema wed: Claasjen tot Rollingeweer gebr: 109 juck: Ao:1639 de soon Albert Wiersema ende Fockje Ao:1664 de kinderen Ao:1668 een van de kinderen met naam Maria getr: an Jacob Iwema Ao:1689 de wed: Maria getr: an Jacob Ennens Ao:1692 Eijlke Wijrsema Ao:1694 getr: an Tiaart Wijrsema Ao:1719 de kinderen Albert en Abel Wijrsema. .... Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), nr 195 Rollingeweer, Mensingeweer. In 1608 gebruiker van deze boerderij. Nakomelingen wonen op Zijlbrugge, Maarhuizen en Abbeweer.

923. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), GDW, blz. 742, nr. [4III].

924. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14 Aktedatum: 04-06-1651.

925. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14 Aktedatum: 17-03-1654.

926. Taeke van der Leij, Zij is weduwe van Egbert Folckerts, overleden voor 28 nov. 1631 als Jan Sijoerts voor het gerecht van Dantumadeel hertrouwt met Hil Egberts, dochter van Egbert N. en Lock Alberts. De man was dorpsrechter.

927. Cor Enter, Voorlopige tekst "Overige boerderijen" uit het onderzoek van de boerderijen tussen Winsum en Schilligeham (o.a.uit Spanheim).

928. Genealogie Online - Verzamelwebsite, Dirk J. van Ham, Diverse Groningse Families.

929. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, Jansz, Arent (1610-1679). Arent Jansz (Jans), born 28 May 1610 at Groningen, died there 6 October 1679, was a Dutch Mennonite elder of the Groningen Old Flemish Mennonites, serving in his home town from about 1636 until his death. He was a rather wealthy merchant and in 1636 was one of the founders of the Groningen Old Flemish congregation, then usually called Arent Jansgemeente. In 1677 he bought a plot behind his house "de Block" in the Boteringestraat, on which a meetinghouse was built for the congregation, which still stood in the mid-20th century (rebuilt in 1813-1815); in 1678 he contributed liberally for this building. In 1664 at his expense a new edition of Veelderhande Liedekens was printed by I. van Wesbusch at Haarlem. This was used as a hymnbook in the Arent Jans congregation. Arent was married to Albertje Jans Mabe; he was a son of Jan Arents in't Block, and a grandson of Arent Cornelis, a Catholic priest who had left the Catholic Church about 1580 to join the Mennonites. Both Arent Jansz's father Jan Arents and his father-in-law Jan Jansz Mabe of Groningen were preachers or deacons in the Flemish congregation, and had attended the debate held at Middelstum in 1628 on the question whether the Flemish congregation should unite with the other Mennonites. Arent Jansz's daughter, Albertje Arends Blok, was married to Willem Hesselink (1648-1720), a preacher of the Groningen Old Flemish Mennonites at Enkhuizen and later at Groningen. Gruoninga, Jr 51, 2005, p 50 e.v. geeft een andere interpretatie over wie Jan Arends of Arent Jansz moeten zijn.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar