Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  4de generatie  Volgende


8. Pieter Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Willems Schripsema en Minke Ennes Rispens,1 werd geboren op 27-09-1864 in Burum (Fr),2 is overleden op 11-01-1939 in Schouwerzijl op 74-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

"Pietoom aan de Sarriesweg", zo was de herinnering van Tjitske Fokkens, kleindochter van zijn zuster Tjitske Hotzes Schripsema.

Feiten

Hij was dienstknecht, dagloner, veldarbeider te Schouwerzijl.

Hij was op 27-03-1884 te Groningen betrokken bij een rechtszaak. 3
In het Register voor de Strafgevangenis - Arrondissements Rechtbank Groningen - staat vermeld: "Pieter Schripsma, vader Hodsche, moeder Minke Rispens, geboren Kollumerland, laatste woonplaats Wildeveld ('t Wildeveld ligt bij Groot Maarslag), 19 jaar, ongetrouwd, Nederlands, Gereformeerd, 1.80m, lager onderwijs. Kenmerken: Aangezicht lang, voorhoofd hoog, mond gewoon, ogen blauw, haar lichtblond, kleur gezond, neus dik, kin rond, wenkbrauwen lichtblond. Strafbaar feit: Moedwillige mishandeling. 1e maal. Opgelegde straf 15 dagen celstraf. Ingang 16 april 1884. Einde 1 mei 1884. Ontslagen 1 mei 1884 bij expiratie. Gedrag goed".
Op 25 juli 1884 is er nog een vermelding n.a.v. het zelfde feit. Uit het vonnis is op te maken dat hij de boete van 8 gulden niet wou betalen. Opgelegde straf en tijdsduur daarvan: "subsidiair 1 dag celstraf. Dagtekening van ingang 25 juli 1884. Den 26 juli ontslagen bij expiratie".
Bij 'laatste woonplaats' staat nu Schouwerzijl.

Groningen, den 27 Maart 1884 4

VONNIS
In zake den Officier van Justitie bij de Arrondissements-Regtbank te Groningen, r.o. Eischer bij exploit van 25 februari 1884, en
Pieter Schripsma, 19 jaren oud, geboren te Kollumerland, boerenknecht, wonende in Wildeveld te Schouwerzijl, gemeente Leens.
Beklaagde ter teregtzitting verschenen.
De Arrondissements-Regtbank te Groningen, Kamer van Strafzaken...
Gezien de dagvaarding in dezen uitgebracht en aan beklaagde beteekend ten einde teregttestaan, terzake daarbij vermeld...
Gehoord de getuigen in hunne verklaringen onder eede ter teregtzitting afgelegd...
Gehoord den beklaagde in zijne antwoorden...
Gelet op het requisitoir van het Openbaar Ministerie, na toelichting ter tafel overlegd, strekkende tot schuldigverklaring van den beklaagde aan moedwillige mishandeling,
en tot zijne veroordeling, op grond van de artt. 311, eerste lid, j* 309 van het Wetboek van Strafregt, 1, 2 en 3 der Wet van 28 Junij 1851 (Stbbl. no. 68), 1, en 2 der Wet van 22 April 1864 (Stbl. no. 29), tot gevangenisstraf voor den tijd van eenentwintig dagen in eenzame opsluiting te ondergaan, in eene geldboete van acht gulden, en in de kosten van het geding, met bepaling, dat indien de veroordeelde de opgelegde boete niet betaalt, binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, deze zal worden vervangen door cellulaire gevangenisstraf van en dag; met last tot teruggave van het stuk van overtuiging aan den eigenaar of rechthebbende...
Gehoorde den beklaagde in zijne verdediging...
Overwegende, dat door de bekentenis van beklaagde ter terechtzitting, van het navolgend hem bij acte van dagvaarding telaste gelegd feit, welke bekentenis is bevestigd door de verklaring ter terechtzitting, van eenen getuige die beklaagde dat feit heeft zien plegen, wettig en overtuigend is bewezen dat hij op den 13den Februari 1884 te Ranum, gemeente Winsum, Jan Ronda moedwillig met een tabaksdoos heeft geslagen en verwond...
Overwegende, dat dit feit oplevert het wanbedrijf van moedwillige mishandeling voorzien en met straf bedreigd bij artt. 311, alinea 1, j* 309 van het Wetboek van Strafregt...
Overwegende, dat de omstandigheden des misdrijfs en de geaardheid van de beklaagde, den regter aanleiding geven dezen de hem deswegen opteleggen gevangenisstraf in eenzame opsluiting te doen ondergaan...
Regtdoende in Naam des Konings!
Verklaart den beklaagde schuldig aan het wanbedrijf van moedwillige mishandeling invoege bovenomschreven...
Gezien voornoemde wetsartikelen en art. 52 van het Wetboek van Strafregt, 1, 2 en 3 der Wet van 28 Junij 1852 (Stbl. no. 68), 1 en 2 der Wet van 22 April 1864 (Stbl. no. 29)...
Veroordeelt den schuldigverklaarde ter zake voorschreven tot gevangenisstraf voor den tijd van vijftien dagen, in eenzame opsluiting te ondergaan, in eene geldboete van 8 gulden, bij niet-betaling binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door cellulaire gevangenisstraf van n dag, en in de kosten van het geding, verhaalbaar bij lijfsdwang, gelast de teruggave van het stuk van overtuiging aan den eigenaar of andere rechthebbende.
Gedaan te Groningen, bij de Heeren Mrs: Guyot, vice-President, Baart de la Faille en de Sitter, Regters, en uitgesproken bij monde van de President ter openlijke teregtzitting van 27 Maart 1884, in tegenwoordigheid van voornoemde Heeren Regters, van den Substituut-Officier van Justitie Mr. Reitsma, die in deze gerequireerd heeft en van den Substituut-Griffier.

STAAT VAN KOSTEN...
1* Schadeloosstelling aan getuigen 7,60;
2* Salaris voor den Deurwaarder 1,73;
3* Extract voor den Procureur-Generaal 0,40;
4* Extract voor den Cipier 0,25;
5* Afschrift van den staat van kosten 0,25;
Totaal 10,23..."

Aangezien elk spoor van "zijne verdediging..." in deze stukken ontbreekt, vermeld ik hier graag de herinnering van mijn vader aan zijn opa: "Mijn opa was een lieve man. Hij nam me altijd aan het handje mee om te vissen in het Reitdiep. In het plaatselijke caf te Schouwerzijl vlogen wel eens de stoelen en tafels door de ramen en dan werd opa Pieter te hulp geroepen om de orde te herstellen. De dominee kwam vaak bij hem langs om samen de preek voor te bereiden."

Pieter trouwde met Eltje Pieters Lijnema op 17-05-1888 in Leens. Eltje werd geboren op 04-12-1863 in Obergum, is overleden op 15-02-1948 in Mensingeweer op 84-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Harmke Schripsema werd geboren op 11-03-1889 in Schouwerzijl en is overleden op 30-06-1889 in Schouwerzijl.

         ii.  Harmke Schripsema werd geboren op 23-06-1890 in Schouwerzijl, is overleden op 16-09-1966 in Groot Maarslag op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl. Harmke trouwde met Hendrik van der Dijk, zoon van Meint Aljes van der Dijk 5 en Bregtje Bronkema,5 op 18-04-1917 in Eenrum. Hendrik werd geboren op 29-09-1892 in Ulrum, is overleden op 10-07-1980 in Groningen op 87-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

        iii.  Menke Schripsema werd geboren op 10-09-1893 in Schouwerzijl, is overleden op 18-02-1998 in Kollum (Fr) op 104-jarige leeftijd en werd begraven op 24-02-1998. Menke trouwde met Wieger Boonstra, zoon van Jan Boonstra en Jacoba van der Oven, op 14-06-1918 in Eenrum. Wieger werd geboren op 02-09-1894 in Ulrum en is overleden op 26-02-1973 in Kollum (Fr) op 78-jarige leeftijd.

4        iv.  Hotze Schripsema (geboren op 17-10-1896 in Schouwerzijl - overleden op 18-01-1982 in Groningen). Hotze trouwde met Martje Japenga, dochter van Hendrik Jans Japenga en Ida Hommes Huizinga, op 12-04-1919 in Eenrum. Martje werd geboren op 19-12-1894 in Pieterburen, is overleden op 11-03-1987 in Zuidlaren (Dr) op 92-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

          v.  Jantje Schripsema werd geboren op 21-02-1899 in Schouwerzijl en is overleden op 28-05-1999 in Bedum op 100-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Tamme Beenes, zoon van Gerben Beenes en Janna Kampinga, op 04-06-1925 in Ulrum. Tamme werd geboren op 26-10-1898 in Houwerzijl en is overleden op 23-10-1958 in Bedum op 59-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Schripsema werd geboren op 22-01-1902 in Schouwerzijl en is overleden op 28-06-1985 in Den Andel op 83-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Henderika ten Boer, dochter van Hilbrand ten Boer en Fenna Zwaagman, op 14-05-1921 in Eenrum. Henderika werd geboren op 12-11-1899 in Baflo en is overleden op 23-08-1972 in Den Andel op 72-jarige leeftijd.
9. Eltje Pieters Lijnema, dochter van Pieter Gerrits Lijnema en Harmke Jibbes van der Laan, werd geboren op 04-12-1863 in Obergum, is overleden op 15-02-1948 in Mensingeweer op 84-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

Notitie bij het overlijden:
De aangifte van dit overlijden is geschied door Koning, Jan, oud zevenenveertig jaren, landarbeider, wonende te Schouwerzijl, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis te dragen.

Feiten

Zij was veldarbeidster.

Eltje trouwde met Pieter Hotzes Schripsema op 17-05-1888 in Leens. Pieter werd geboren op 27-09-1864 in Burum (Fr),2 is overleden op 11-01-1939 in Schouwerzijl op 74-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.


10. Hendrik Jans Japenga, zoon van Jan Pieters Japenga en Anje Jans Fokkens, werd geboren op 21-03-1858 in Kloosterburen, is overleden op 28-10-1923 in Pieterburen op 65-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen.

Zijn zoon Jan Japenga, die in 1984 alle inwoners van Pieterburen tussen 1900 en 1945 uit zijn herinnering heeft opgeschreven, schrijft: "Mijn vader was arbeider, mijn moeder, "Ietmui", was o.a. ook baker".

Feiten

Hij was dagloner, veldarbeider te Pieterburen.

Hendrik trouwde met Ida Hommes Huizinga op 13-05-1886 in Leens. Ida werd geboren op 05-04-1858 in Pieterburen, is overleden op 12-02-1919 in Pieterburen op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen. Ida was ook bekend als Ietmui.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anje Japenga werd gedoopt op 04-05-1887 in Eenrum. Anje trouwde met Hermanus Wijnen, zoon van Jan Wijnen en Suzanna van Nimwegen. Hermanus werd geboren 1893-1894 in Amersfoort (U).

         ii.  Martje Japenga werd geboren op 12-08-1888 in Pieterburen en is overleden op 24-08-1888 in Pieterburen.

        iii.  Martje Japenga werd geboren op 02-10-1889 in Pieterburen en is overleden op 18-08-1890 in Pieterburen.

5        iv.  Martje Japenga (geboren op 19-12-1894 in Pieterburen - overleden op 11-03-1987 in Zuidlaren (Dr)). Martje trouwde met Hotze Schripsema, zoon van Pieter Hotzes Schripsema en Eltje Pieters Lijnema, op 12-04-1919 in Eenrum. Hotze werd geboren op 17-10-1896 in Schouwerzijl, is overleden op 18-01-1982 in Groningen op 85-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

          v.  Jan Japenga werd geboren op 25-08-1899 in Pieterburen, is overleden op 21-12-1987 in Slochteren op 88-jarige leeftijd en werd begraven op 24-12-1987 in Overschild. Jan trouwde met Anje Postema, dochter van Marten Postema en Hilje Zijlstra, op 27-11-1920 in Eenrum. Anje werd geboren op 26-02-1902 in Pieterburen, is overleden op 01-04-1978 in Slochteren op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 05-04-1978 in Overschild.
11. Ida Hommes Huizinga, dochter van Homme Roelfs Huizinga en Trientje Arends Helder, werd geboren op 05-04-1858 in Pieterburen, is overleden op 12-02-1919 in Pieterburen op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen. Ida was ook bekend als Ietmui.

Feiten

Zij was baker.

Ida kreeg een kind. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Haar kind was:

          i.  Trientje Huizenga werd geboren op 12-06-1882 in Pieterburen. Trientje trouwde met Kornelis Voos, zoon van Jacobus Voos en Jantje Bootsman, op 13-06-1903 in Eenrum. Kornelis werd geboren op 08-12-1879 in Eenrum en is overleden op 09-11-1918 in Pieterburen op 38-jarige leeftijd.

Ida trouwde vervolgens met Hendrik Jans Japenga op 13-05-1886 in Leens. Hendrik werd geboren op 21-03-1858 in Kloosterburen, is overleden op 28-10-1923 in Pieterburen op 65-jarige leeftijd en werd begraven in Pieterburen.


12. Pieter van Dijken, zoon van Jan Ennes van Dijken en Anje Klaassens Kraima, werd geboren op 02-10-1868 in Blauwborgje, Groningen, is overleden op 04-07-1947 in Groningen op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Notitie bij het onderzoek:
Zijn tante Willemtje Klaasens Kraima was ook gelieerd aan de naam Blauwbrgje, doordat zij getrouwd was met een Stoffer Schuitema, een naam die later via de broers Hindrik en Stoffer Schuitema verbonden is aan Blauwbrgje toen de van leden van De Ploeg hier vaak kwamen.

Feiten

Hij was arbeider, koemelker, melkrijder en veehouder te Groningen.

Pieter trouwde met Johanna Jakoba Numan op 25-05-1893 in Groningen. Johanna werd geboren op 22-09-1869 in Adorp, is overleden op 07-09-1905 in Groningen op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

6         i.  Jan Enne van Dijken (geboren op 07-07-1894 in Groningen - overleden op 10-12-1979 in Groningen). Jan trouwde met Trientje Duisterwinkel, dochter van Jakob Duisterwinkel en Jantje Zorge, op 10-10-1918 in Groningen. Trientje werd geboren op 17-06-1893 in Groningen, is overleden op 24-05-1985 in Winsum op 91-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

         ii.  Anna Margaretha van Dijken werd geboren op 08-08-1896 en is overleden op 09-04-1983 in Grootegast op 86-jarige leeftijd. Anna trouwde met Jan Hofsteenge, zoon van Klaas Hofsteenge en Trientje Pera, circa 1925. Jan werd geboren op 11-08-1892 in Niekerk, is overleden op 20-07-1961 op 68-jarige leeftijd en werd begraven in 7-1961 in Niekerk.

        iii.  Anje van Dijken werd geboren op 31-07-1899 en is overleden op 03-06-1990 op 90-jarige leeftijd.

         iv.  Stientje van Dijken werd geboren op 17-02-1902, is overleden op 26-10-1979 op 77-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen. Stientje trouwde met Klaas Buist, zoon van Antonie Buist en Aaltje Westerhof, op 03-05-1923. Klaas werd geboren op 08-02-1901 en is overleden op 14-07-1976 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

          v.  Tjeertje van Dijken werd geboren op 13-10-1904 en is overleden in 1991 op 87-jarige leeftijd. Tjeertje trouwde met Henk J. Dobbenga circa 1923. Henk werd geboren in 1900 en is overleden in 1990 op 90-jarige leeftijd.

Pieter trouwde vervolgens met Jantje Dijkhuis, dochter van Geert Dijkhuis en Aafke Jacobs Wieringa, op 21-11-1907 in Groningen. Jantje werd geboren op 17-02-1871 in Bedum, is overleden op 17-11-1948 in Groningen op 77-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Geert van Dijken werd geboren op 29-09-1908 in Groningen, is overleden op 06-06-1990 in Westerbork (Dr) op 81-jarige leeftijd en werd begraven op 11-06-1990 in Westerbork (Dr). Geert trouwde met Derkeline Grietje Dijkema, dochter van Jan Dijkema en Ida Eisenga, circa 1935. Derkeline werd geboren op 04-02-1909 in Garmerwolde, is overleden op 23-08-1996 in Assen (Dr) op 87-jarige leeftijd en werd begraven op 28-08-1996 in Westerbork (Dr).
13. Johanna Jakoba Numan, dochter van Pieter Abels Numan en Anna Margaretha van Heusden, werd geboren op 22-09-1869 in Adorp, is overleden op 07-09-1905 in Groningen op 35-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Johanna trouwde met Pieter van Dijken op 25-05-1893 in Groningen. Pieter werd geboren op 02-10-1868 in Blauwborgje, Groningen, is overleden op 04-07-1947 in Groningen op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.


14. Jakob Duisterwinkel, zoon van Marten Kornelis Duisterwinkel en Martje Geerts Knap, werd geboren op 11-09-1856 in Aduard, is overleden op 18-01-1928 in Groningen op 71-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Feiten

Hij was voermansknecht en later voerman te Groningen.

Jakob trouwde met Jantje Zorge op 27-05-1883 in Aduard. Jantje werd geboren op 15-03-1860 in Marum, is overleden op 06-04-1949 in Groningen op 89-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martje Duisterwinkel werd geboren op 20-10-1884 in Groningen en is overleden op 01-03-1955 in Groningen op 70-jarige leeftijd. Martje trouwde met Jan Zuidema, zoon van Jan Zuidema en Hindrikje Elseloo, op 27-05-1909 in Groningen. Jan werd geboren op 22-07-1885 in Bedum, is overleden op 03-02-1945 in Dachau, Duitsland op 59-jarige leeftijd en werd begraven in Dachau, Duitsland.

         ii.  Antje Duisterwinkel werd geboren op 18-03-1888 in Groningen, is overleden op 22-05-1966 in Groningen op 78-jarige leeftijd en werd begraven op 26-05-1966 in Groningen. Antje trouwde met Willem Kamps,6 zoon van Lukas Kamps 7 en Trientje Berends van der Veen, op 25-11-1909 in Groningen. Willem werd geboren in 1885 in Groningen, is overleden op 10-10-1964 in Groningen op 79-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

        iii.  Ietje Duisterwinkel werd geboren op 14-12-1890 in Groningen, is overleden op 08-01-1972 in Haren op 81-jarige leeftijd en werd begraven op 21-01-1972 in Groningen. Ietje trouwde met Jan Pot, zoon van Jurrien Pot en Trijntje Buur, op 30-09-1915 in Groningen. Jan werd geboren 1890-1891 in Groningen en is overleden op 25-08-1972 op 82-jarige leeftijd.

7        iv.  Trientje Duisterwinkel (geboren op 17-06-1893 in Groningen - overleden op 24-05-1985 in Winsum). Trientje trouwde met Jan Enne van Dijken, zoon van Pieter van Dijken en Johanna Jakoba Numan, op 10-10-1918 in Groningen. Jan werd geboren op 07-07-1894 in Groningen, is overleden op 10-12-1979 in Groningen op 85-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

          v.  Siebrich Duisterwinkel werd geboren op 20-10-1895 in Groningen, is overleden op 13-04-1978 in Groningen op 82-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

         vi.  Jan Marten Duisterwinkel werd geboren op 02-10-1900 in Groningen en is overleden op 07-01-1989 in Zevenaar (Gld) op 88-jarige leeftijd. Jan trouwde met Aaltje Kloosterman, dochter van Pieter Kloosterman en Freerktje Bousema, op 04-05-1925 in Groningen. Aaltje werd geboren op 25-08-1900 in Delfzijl en is overleden op 24-06-1995 in Zevenaar (Gld) op 94-jarige leeftijd.
15. Jantje Zorge, dochter van Jan Jans Zorge en Antje Sijtses Visser, werd geboren op 15-03-1860 in Marum, is overleden op 06-04-1949 in Groningen op 89-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Jantje trouwde met Jakob Duisterwinkel op 27-05-1883 in Aduard. Jakob werd geboren op 11-09-1856 in Aduard, is overleden op 18-01-1928 in Groningen op 71-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar