Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  6de generatie  Volgende


32. Willem Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Duurts Schripsema 24 en Grietje Willems Kooij, werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 09-03-1799 in Lutjegast en is overleden op 30-10-1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

Feiten

• Hij hoefde niet in militaire dienst. 25
Onder de huwelijksbijlagen van 22 januari 1824 bevond zich een afschrift van de Nationale Militie.
Hij werd in 1818 geloot onder nummer 7. Hij werd niet opgeroepen. Signalement: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Aangezicht: rond. Voorhoofd: laag. Ogen: bruin. Neus: ord. Mond: klein. Kin: rond. Haar: bruin. Wenkbrouwen: idem. Merkb. teken: -. Geen handt. | He was drawn under number 7 for the National Militia in 1818. He wasn't drafted. Description: 1 el 6 pm 4 dm 8 str. Face: round. Forehead: low. Eyes: brown. Nose: ord. Mouth: small. Chin round. Hair: brown. Eyebrows: idem. Special characteristics: -. No sign.

• Op 21-02-1824 was hij dagloner (day labourer) te Grootegast.

• Willem woonde op 23-02-1824 op nummer 42 te Grootegast.

• Op 15-11-1826 was hij boerenknecht (farm hand) te Grijpskerk. Hij was ook arbeider (labourer) te Burum en hij heeft gewerkt te Munnekezijl.

• Hij was als mede-erfgenaam aanwezig bij de openbare veiling van Hilmahuis op 10-01-1829 te Grijpskerk. 26 Deze vond plaats in het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, ter afwikkeling van de erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes. | As a heir he was present in the house of inn keeper Cornelis Jans Kooi during an auction by which the old Hilmahouse of his grandparents was sold.

• Op 23-06-1829 was hij arbeider te Zevenhuizen.

• Op 23-02-1832 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk.

• Op 02-07-1837 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk. Eerder was hij dagloner (day labourer) op De Waard.

• Op 21-05-1840 was hij arbeider te Lucaswolde.

• Op 14-06-1851 was hij arbeider te De Waard, Grijpskerk.

• Hij was huwelijk op 26-05-1860 te Grijpskerk.

Willem trouwde met Geeske Pieters van der Molen op 22-01-1824 in Grijpskerk. Geeske werd geboren op 19-01-1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 04-02-1798 in Burum (Fr) en is overleden op 01-02-1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Zij woonden op De Waard.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hotze Willems Schripsema werd geboren op 21-02-1824 in Grootegast27 en is overleden op 17-05-1828 in Grootegast op 4-jarige leeftijd.

         ii.  Pieter Willems Schripsema werd geboren op 21-02-1824 in Grootegast en is overleden op 06-01-1847 in De Waard, Grijpskerk op 22-jarige leeftijd.

        iii.  Riemer Willems Schripsema werd geboren op 15-11-1826 in Grijpskerk28 en is overleden op 01-12-1826 in De Waard, Grijpskerk.

         iv.  Grietje Willems Schripsema werd geboren op 23-06-1829 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 28-10-1913 in Niehove op 84-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Willems Schripsma. Grietje trouwde met Durk Lolkes Muller, zoon van Lolke Durks Muller en Antje Tjeerds Visser, op 14-06-1851 in Grijpskerk. Durk werd geboren op 24-08-1829 in Kollum (Fr) en is overleden op 02-01-1912 in Oldehove op 82-jarige leeftijd.

16        v.  Hotze Willems Schripsema (geboren op 23-02-1832 in Munnekezijl (Fr) - overleden op 14-12-1869 in Schouwerzijl). Hotze trouwde met Minke Ennes Rispens,1 dochter van Enne Willems Rispens en Tjitske Jans Kooij, op 19-05-1855 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 23-10-1830 in Burum (Fr), is overleden op 20-04-1906 in Schouwerzijl op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Schouwerzijl.

         vi.  Riemer Willems Schripsema werd geboren op 13-08-1834 in Grijpskerk en is overleden op 17-05-1906 in De Waard, Grijpskerk op 71-jarige leeftijd. Riemer was ook bekend als Riemer Schripzema. Riemer trouwde met Marijke Pieters van der Wal, dochter van Pieter Pieters van der Wal en Wipke Nitters de Boer, op 26-05-1860 in Grijpskerk. Marijke werd geboren op 13-05-1836 in De Waard, Grijpskerk en is overleden op 12-06-1879 in De Waard, Grijpskerk op 43-jarige leeftijd. Marijke was ook bekend als Maria van der Wal. Riemer trouwde vervolgens met Trijntje Ates Sjaarda,29 dochter van Ate Tjeerds Sjaarda en Vroukje Jetzes Dijkstra, op 03-10-1885 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 16-04-1842 in Burum (Fr) en is overleden op 04-09-1930 in De Waard, Grijpskerk op 88-jarige leeftijd.

        vii.  Jantje Willems Schripsema werd geboren op 02-07-1837 in De Waard, Grijpskerk, is overleden op 04-07-1897 in Grand Rapids, MI, USA op 60-jarige leeftijd en werd begraven in Grand Rapids, MI, USA. Jantje was ook bekend als Jantje Schripsma. Jantje trouwde met Jan Sytzes Holwerda, zoon van Sytze Jans Holwerda en Martje Jetzes Dijkstra, op 14-05-1858 in Kollumerland (Fr). Jan werd geboren op 29-04-1834 in Burum (Fr), is overleden op 12-04-1897 in Grand Rapids, MI, USA op 62-jarige leeftijd en werd begraven in Grand Rapids, MI, USA. Jan was ook bekend als John Holwerda.

       viii.  Doetze Willems Schripsema werd geboren op 21-05-1840 in Lucaswolde, is overleden op 11-12-1913 in Lucas, MI, USA30 op 73-jarige leeftijd en werd begraven in 1913 in Richland Twp Cemetery, MI, USA. Doetze was ook bekend als Dick Schripsema, Dottse Schripsema, en Doetze Willems Schripzema. Doetze trouwde met Willemke de Hoog, dochter van Wiebe Egberts de Hoog en Metje Tjerks van der Brug, op 03-05-1866 in Kollumerland (Fr). Willemke werd geboren op 29-03-1842 in Burum (Fr), is overleden op 14-03-1932 in McBain, Highland Twp, MI, USA30 op 89-jarige leeftijd en werd begraven in 1932 in Richland Twp Cemetery, MI, USA. Willemke was ook bekend als Winnie de Hoog.


33. Geeske Pieters van der Molen, dochter van Pieter Louwes van der Molen en Jantje Riemers Spoelstra, werd geboren op 19-01-1798 in Burum (Fr), werd gedoopt op 04-02-1798 in Burum (Fr) en is overleden op 01-02-1884 in Burum (Fr) op 86-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmaagd te Burum (Fr). Of te Grootegast. Ze was ook huishoudster en dagloonster op De Waard en te Munnekezijl.

Geeske trouwde met Willem Hotzes Schripsema op 22-01-1824 in Grijpskerk. Willem werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 09-03-1799 in Lutjegast en is overleden op 30-10-1883 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Willem was ook bekend als Willem Hotzes Schripzema.

34. Enne Willems Rispens, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwes Wiersma, werd geboren op 24-04-1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18-05-1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 03-02-1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was landbouwer en gardenier te Burum (Fr).

• Hij woonde in huis nr. 140 te Burum (Fr).

• Hij gebruikte op 17-09-1839 een Zathe en Landen te Munnekezijl (Fr).
Leeuwarder Courant 17 september 1839: "Verkooping. VAN EENE UITMUNTENDE ZATHE EN LANDEN, GELEGEN BIJ MUNNEKEZIJL ONDER BURUM, IN DE GRIETENIJ KOLLUMERLAND. De Notaris R. BUIJSING te Kollum, zal, ten verzoeke van den Heer J. ALBARDA Wz., Notaris te Marrum, als Gelastigde van zijne Principalen, op Dingsdag den 17 September 1839, des namiddags 2 ure, ten huize van de Weduwe Zuidema, in de Herberg de Roskam, te Kollum, bij de finale toewijzing, verkoopen: Eene uitmuntende en zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN, gequoteerd no. 140, staande en gelegen bij Munnekezijl onder Burum, groot in het geheel 24 bunder 88 roede 40 el Bouw- en Greidlanden, bij Enne Willems Rispens en Vrouw als Huurders in gebruik, en zulks in veertien perceelen, bij Biljetten omschreven; waarop bij perceelen geboden is f 16,967."

• Nalatenschap: Memories van Successie, 1855, Dokkum (Fr).
Overledene: Enne Willems Rispens
Overleden op: 3 februari 1855
Wonende te: Burum
Tekst: 48 jr; landbouwer; man van Tjitske Jans Kooi (erft vruchtgebruik); vader van Minke, Trijntje (vrouw van Lubbert Minnes Minninga, landbouwer Adorp) en minderjarige Dieuwke Ennes Rispens.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Enne trouwde met Tjitske Jans Kooij op 31-05-1828 in Kollum (Fr). Tjitske werd geboren op 22-10-1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13-11-1808 in Burum (Fr) en is overleden op 02-06-1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Akte 1828 Grietenijhuis te Kollum + handtekeningen

Kinderen uit dit huwelijk:

17        i.  Minke Ennes Rispens (geboren op 23-10-1830 in Burum (Fr) - overleden op 20-04-1906 in Schouwerzijl). Minke trouwde met Hotze Willems Schripsema, zoon van Willem Hotzes Schripsema en Geeske Pieters van der Molen, op 19-05-1855 in Burum (Fr). Hotze werd geboren op 23-02-1832 in Munnekezijl (Fr), is overleden op 14-12-1869 in Schouwerzijl op 37-jarige leeftijd en werd begraven op 20-12-1869 in Schouwerzijl.

         ii.  Trientje Ennes Rispens werd geboren op 26-10-1831 in Burum (Fr), is overleden op 14-04-1904 in Adorp op 72-jarige leeftijd en werd begraven in Wierum. Trientje trouwde met Lubbert Mennes Menninga, zoon van Menne Willems Menninga en Frouwtje Berends Terpstra, op 26-04-1851 in Kollumerland (Fr). Lubbert werd geboren 1827-1828 in Metslawier (Fr) en is overleden op 23-12-1863 in Wierum op 36-jarige leeftijd. Lubbert was ook bekend als Lubbert Minnes Minninga. Trientje trouwde vervolgens met Aldert Bosch, zoon van Jan Jans Bosch en Katharina Alders Smit, op 18-02-1865 in Adorp. Aldert werd geboren op 25-07-1844 in Winsum en is overleden op 03-04-1880 in Wierum op 35-jarige leeftijd.

        iii.  Willem Ennes Rispens werd geboren op 04-09-1833 in Burum (Fr) en is overleden op 24-03-1843 in Burum (Fr) op 9-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Ennes Rispens werd geboren circa 12-01-1835 in Burum (Fr) en is overleden op 25-12-1841 in Burum (Fr) ongeveer 6 jaar oud.

          v.  Dieuwke Ennes Rispens werd geboren op 25-05-1837 in Burum (Fr) en is overleden in 1918 op 81-jarige leeftijd. Dieuwke trouwde met Gerrit Hedzers Tiemersma, zoon van Hedzer Jans Tiemersma en Tamkje Pieters Terpstra, op 30-11-1855 in Kollumerland en Nieuw Kruisland (Fr). Gerrit werd geboren op 17-08-1835 in Grouw (Fr).


35. Tjitske Jans Kooij, dochter van Jan Willems Kooij en Trijntje Doekes de Boer, werd geboren op 22-10-1808 in Burum (Fr), werd gedoopt op 13-11-1808 in Burum (Fr) en is overleden op 02-06-1878 in Kollum (Fr) op 69-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was boerin te Burum (Fr).

• Zij woonde in huis nr 74 te Burum (Fr). 31

Tjitske trouwde met Enne Willems Rispens op 31-05-1828 in Kollum (Fr). Enne werd geboren op 24-04-1806 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 18-05-1806 in Kollum (Fr) en is overleden op 03-02-1855 in Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd.

Tjitske trouwde vervolgens met Klaas Sikkema 32 op 18-06-1863 in Kollumerland (Fr).

Feiten

• Hij was rentenier te Burum (Fr).


36. Gerrit Pieters Lijnema, zoon van Pieter Berends Lijnema en Grietje Gerrits Valk, werd geboren op 27-10-1805 in Obergum, werd gedoopt op 10-11-1805 in Winsum en is overleden op 14-09-1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was dagloner te Obergum. Hij was ook boerenknecht te Winsum.

Gerrit trouwde met Jentje Pieters de Roo op 25-09-1830 in Winsum. Jentje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14-03-1802 in Garnwerd en is overleden op 21-01-1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.33

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Lijnema werd geboren op 23-11-1830 in Obergum en is overleden op 20-08-1918 in Wyoming, MI, USA op 87-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grace Lynema. Grietje trouwde met Klaas Huizinga, zoon van Jan Jakobs Huizinga en Klaaske Jans Kooima, op 28-03-1859 in Baflo. Klaas werd geboren 1834-1835 in Rasquert en is overleden op 26-10-1860 in Rasquert op 26-jarige leeftijd. Grietje trouwde vervolgens met IJzebrand Jacobs Zuidema, zoon van Jakob Roelfs Zuidema en Anje IJzebrands Borgman, op 21-06-1862 in Baflo. IJzebrand werd geboren 1829-1830 in Den Andel.

18       ii.  Pieter Gerrits Lijnema (geboren op 17-11-1832 in Obergum - overleden op 06-08-1910 in Baflo). Pieter trouwde met Derktje Jacobs Wieringa, dochter van Jacob Tobias Wieringa en Jantje Jogchums Kaap, op 10-05-1858 in Adorp. Derktje werd geboren tussen 1837 en 1838 in 't Zandt en is overleden op 17-01-1859 in Stitswerd. Derktje was ook bekend als Derkje Jakobs Wierenga. Pieter trouwde vervolgens met Harmke Jibbes van der Laan, dochter van Jibbe Derks van der Laan en Eltje Geerts Werkema, op 16-05-1859 in Winsum. Harmke werd geboren op 19-11-1835 in Ezinge en is overleden op 01-09-1907 in Baflo op 71-jarige leeftijd.

        iii.  Berend Gerrits Lijnema werd geboren op 26-08-1834 in Obergum en is overleden op 14-11-1914 in Huizinge op 80-jarige leeftijd. Berend trouwde met Grietje Jibbes van der Laan, dochter van Jibbe Derks van der Laan en Eltje Geerts Werkema, op 08-06-1861 in Winsum. Grietje werd geboren op 27-07-1832 in Ezinge en is overleden op 12-05-1868 in Klein Garnwerd op 35-jarige leeftijd. Berend trouwde vervolgens met Grietje Fassen, dochter van Geert Frederiks Fassen en Aaltje Jans Schuitema, op 28-08-1869 in Winsum. Grietje werd geboren op 16-08-1844 in Obergum en is overleden op 07-06-1880 in Obergum op 35-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Fasten (abus.). Berend trouwde vervolgens met Jantje van der Molen, dochter van Jakob Abrahams van der Molen en Weike Klaassens Bijsterveld, op 30-04-1881 in Uithuizen. Jantje werd geboren 1852-1853 in 't Zandt.

         iv.  Ida Gerrits Lijnema werd geboren op 17-06-1837 in Obergum en is overleden op 22-02-1854 in Obergum op 16-jarige leeftijd.

          v.  Geziena Gerrits Lijnema werd geboren tussen 1839 en 1840 in Obergum en is overleden op 09-12-1851 in Obergum.

         vi.  Jakob Gerrits Lijnema werd geboren op 18-12-1844 in Obergum en is overleden op 12-04-1910 in Georgetown, MI, USA op 65-jarige leeftijd. Jakob trouwde met Korneliske Kersaan, dochter van Cornelis Jans Kersaan en Trientje Jans Bos, op 20-05-1868 in Ezinge. Korneliske werd geboren op 03-05-1846 in Garnwerd.


37. Jentje Pieters de Roo, dochter van Pieter Jacobs de Roo en Ida Klasens, werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 14-03-1802 in Garnwerd en is overleden op 21-01-1857 in Obergum op 54-jarige leeftijd. Jentje was ook bekend als Jantje, Jeentje Bolhuis.33

Feiten

• Zij was dagloonersche.

Jentje trouwde met Gerrit Pieters Lijnema op 25-09-1830 in Winsum. Gerrit werd geboren op 27-10-1805 in Obergum, werd gedoopt op 10-11-1805 in Winsum en is overleden op 14-09-1857 in Obergum op 51-jarige leeftijd.


38. Jibbe Derks van der Laan, zoon van Derk Jibbes van der Laan en Harmke Jans, werd geboren op 19-03-1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 09-04-1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20-02-1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was boerenknecht te Wetsinge en Sauwerd. Eerder was hij dagloner.

• Hij gebruikte in 1843 het beklemrecht op de Janushoeve, Oosterlaan 2 te Wetsinge. "Jibbe Derks van der Laan & Eltje Geerts Werkema, uit scheiding met Aaltje Derks & Jan Pieters Schuitinga, kleermaker te Tinallinge en Jan D te Sauwerd.erks, schoenmaker".

Jibbe trouwde met Eltje Geerts Werkema op 19-06-1824 in Adorp. Eltje werd geboren op 07-06-1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21-06-1801 in Feerwerd en is overleden op 29-01-1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Derk Jibbes van der Laan werd geboren op 07-02-1829 in Ezinge en is overleden op 06-06-1906 in Sauwerd op 77-jarige leeftijd. Derk trouwde met Anna Margrietha Sluiter, dochter van Klaas Klaassens Sluiter en Ebeltje Pieters Zijlema,34 op 16-05-1859 in Winsum. Anna werd geboren op 28-06-1832 in Winsum.

         ii.  Grietje Jibbes van der Laan werd geboren op 27-07-1832 in Ezinge en is overleden op 12-05-1868 in Klein Garnwerd op 35-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Berend Gerrits Lijnema, zoon van Gerrit Pieters Lijnema en Jentje Pieters de Roo, op 08-06-1861 in Winsum. Berend werd geboren op 26-08-1834 in Obergum en is overleden op 14-11-1914 in Huizinge op 80-jarige leeftijd.

19      iii.  Harmke Jibbes van der Laan (geboren op 19-11-1835 in Ezinge - overleden op 01-09-1907 in Baflo). Harmke trouwde met Pieter Gerrits Lijnema, zoon van Gerrit Pieters Lijnema en Jentje Pieters de Roo, op 16-05-1859 in Winsum. Pieter werd geboren op 17-11-1832 in Obergum en is overleden op 06-08-1910 in Baflo op 77-jarige leeftijd.

         iv.  Geert Jibbes van der Laan werd geboren circa 1844 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 03-04-1926 in Westernieland ongeveer 82 jaar oud. Geert trouwde met Elizabeth Margaretha Mulder, dochter van Mattheus Pieters Mulder en Hiltje Willems van Oosting, op 18-11-1875 in Adorp. Elizabeth werd geboren op 28-10-1850 in Noordhorn en is overleden op 17-03-1932 in Westernieland op 81-jarige leeftijd. Elizabeth was ook bekend als Elizabeth Margaretha Vink.


39. Eltje Geerts Werkema, dochter van Geert Harms, Werkema en Grietje Pieters Hovingh, werd geboren op 07-06-1801 in Feerwerd, werd gedoopt op 21-06-1801 in Feerwerd en is overleden op 29-01-1882 in Sauwerd op 80-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmeid te Klein Garnwerd. Zij was ook dagloonersche te Wetzinge.

Eltje trouwde met Jibbe Derks van der Laan op 19-06-1824 in Adorp. Jibbe werd geboren op 19-03-1798 in Wetsinge en Sauwerd, werd gedoopt op 09-04-1798 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 20-02-1872 in Wetsinge en Sauwerd op 73-jarige leeftijd.

40. Pieter Jakobs Japenga, zoon van Jacob Omkes Japenga 35 en IJke Ebels, werd geboren op 17-10-1794 in Wehe, werd gedoopt op 26-10-1794 in Wehe en is overleden op 31-10-1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was landbouwersknecht te Wehe. Ook te Leens.

Pieter trouwde met Anje Jans Tiemens op 09-10-1819 in Leens. Anje werd gedoopt op 04-07-1798 in Rasquert en is overleden op 28-12-1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eike Pieters Japenga werd geboren op 29-02-1820 in Wehe en is overleden op 29-02-1820 in Wehe.

         ii.  Jakob Pieters Japenga werd geboren op 23-10-1821 in Wehe en is overleden op 13-05-1908 in Morrison, IL, USA op 86-jarige leeftijd. Jakob trouwde met Elizabeth Kamphuis, dochter van Wilke Geerts Kamphuis 37 en Grietje Jans Bolhuis,37 op 27-04-1849 in Leens. Elizabeth werd geboren op 21-12-1821 in Maarslag en is overleden op 20-11-1863 in Leens op 41-jarige leeftijd. Jakob trouwde vervolgens met Derkje Garmts Zijlstra, dochter van Garmt Benes Zijlstra en Grietje Thimens van Kampen, op 27-04-1865 in Leens. Derkje werd geboren op 06-11-1815 in Kloosterburen en is overleden op 17-03-1883 in Wehe op 67-jarige leeftijd.

        iii.  Eike Pieters Japenga werd geboren op 05-02-1826 in Wehe en is overleden op 07-12-1863 in Wehe op 37-jarige leeftijd. Eike trouwde met Arien Johannes Frieling, zoon van Johannes Jans Frieling en Maria Jans Oosting, op 28-02-1850 in Leens. Arien werd geboren op 26-02-1818 in Vierhuizen en is overleden op 03-06-1877 in Wehe op 59-jarige leeftijd.

         iv.  Bouke Pieters Japenga werd geboren op 04-09-1828 in Wehe en is overleden op 10-10-1837 in Wehe op 9-jarige leeftijd.

20        v.  Jan Pieters Japenga (geboren op 11-05-1833 in Wehe - overleden op 01-02-1902 in Wehe). Jan trouwde met Anje Jans Fokkens, dochter van Jan Fokke Fokkens en Simenje Hendriks Knap, op 26-11-1855 in Leens. Anje werd geboren op 13-09-1825 in Eenrum en is overleden op 02-06-1894 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

         vi.  Grietje Pieters Japenga werd geboren op 20-03-1837 in Wehe.

        vii.  Marten Pieters Japenga werd geboren op 15-04-1840 in Wehe en is overleden op 21-11-1841 in Leens op 1-jarige leeftijd.

       viii.  Marten Pieters Japenga werd geboren op 08-06-1843 in Wehe en is overleden op 25-12-1924 in Holland, MI, USA op 81-jarige leeftijd. Marten trouwde met Grietje Bos, dochter van Abel Michiels Bos 37 en Aaltje Ennes Wetsema,37 op 18-05-1865 in Leens. Grietje werd geboren op 07-09-1841 in Warfhuizen en is overleden op 10-01-1932 in Holland, MI, USA op 90-jarige leeftijd.


41. Anje Jans Tiemens, dochter van Pieter Klaassens en Bauwke Klaassen Tijmens, werd gedoopt op 04-07-1798 in Rasquert en is overleden op 28-12-1877 in Wehe op 79-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop:
Een in onecht geboren kind, geboren in juli 1798. Haar moeder is Bauwke Klaassens.

Feiten

• Zij was dienstmaagd en dagloonster te Wehe.

Anje trouwde met Pieter Jakobs Japenga op 09-10-1819 in Leens. Pieter werd geboren op 17-10-1794 in Wehe, werd gedoopt op 26-10-1794 in Wehe en is overleden op 31-10-1849 in Wehe op 55-jarige leeftijd.

42. Jan Fokke Fokkens, zoon van Fokke Willems Louwes en Anje Jans, werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 09-03-1794 in Westernieland en is overleden op 01-11-1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was boerenknecht te Wierhuizen, Pieterburen. Eerder was hij dagloner te Eenrum.

Jan trouwde met Simenje Hendriks Knap op 14-04-1816 in Eenrum. Simenje werd geboren op 18-12-1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25-12-1796 in Eenrum en is overleden op 18-01-1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fokke Jans Fokkens werd geboren op 21-01-1819 in Eenrum en is overleden op 31-01-1863 in Eenrum op 44-jarige leeftijd. Fokke was ook bekend als Fokke Fokkes. Fokke trouwde met Mattje Harms Woldhuis, dochter van NN en Tietje Harms Woldhuis, op 17-04-1845 in Eenrum. Mattje werd geboren 1816-1817 in Warffum en is overleden op 18-01-1866 in Eenrum op 50-jarige leeftijd.

         ii.  Hendrik Jans Fokkens werd geboren op 13-03-1821 in Eenrum en is overleden op 12-07-1821 in Eenrum.

        iii.  Hendrik Jans Fokkens werd geboren op 19-05-1822 in Eenrum en is overleden op 17-11-1855 in Eenrum op 33-jarige leeftijd. Hendrik trouwde met Derkje Garmts Zijlstra, dochter van Garmt Benes Zijlstra en Grietje Thimens van Kampen, op 26-02-1844 in Eenrum. Derkje werd geboren op 06-11-1815 in Kloosterburen en is overleden op 17-03-1883 in Wehe op 67-jarige leeftijd.

21       iv.  Anje Jans Fokkens (geboren op 13-09-1825 in Eenrum - overleden op 02-06-1894 in Wehe). Anje trouwde met Jan Pieters Japenga, zoon van Pieter Jakobs Japenga en Anje Jans Tiemens, op 26-11-1855 in Leens. Jan werd geboren op 11-05-1833 in Wehe en is overleden op 01-02-1902 in Wehe op 68-jarige leeftijd.

          v.  Willemina Fokkens werd geboren op 21-11-1828 in Eenrum. Willemina trouwde met Roelf Pieters Spoelma, zoon van Petrus Wibbes Spoelma en Aafke Sieuwkes Vogel, op 22-01-1853 in Eenrum. Roelf werd geboren op 05-10-1830 in Rasquert.

         vi.  Aagtje Jans Fokkens werd geboren op 09-02-1833 in Eenrum en is overleden op 03-06-1835 in Eenrum op 2-jarige leeftijd.

        vii.  Frouwke Fokkens werd geboren op 09-02-1833 in Eenrum.

       viii.  Aagtje Jans Fokkens werd geboren op 16-10-1839 in Eenrum. Aagtje trouwde met Jan Klaassen Tillema, zoon van Klaas Jans Tillema en Anna Gerrits van der Horst, op 22-05-1867 in Eenrum. Jan werd geboren op 29-12-1836 in Pieterburen en is overleden op 28-05-1888 op 51-jarige leeftijd.


43. Simenje Hendriks Knap, dochter van Hindrik Jakobs Knap en Willemtje Simons, werd geboren op 18-12-1796 in Eenrum, werd gedoopt op 25-12-1796 in Eenrum en is overleden op 18-01-1848 in Eenrum op 51-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dagloonster te Eenrum.

Simenje trouwde met Jan Fokke Fokkens op 14-04-1816 in Eenrum. Jan werd geboren in Westernieland, werd gedoopt op 09-03-1794 in Westernieland en is overleden op 01-11-1860 in Eenrum op 66-jarige leeftijd.

44. Roelf Jacobs Huizinga, zoon van Jakob Jans Huizinga en Trijntje Jans ter Lip, werd geboren op 05-12-1788 in Den Andel, werd gedoopt op 07-12-1788 in Den Andel en is overleden op 17-12-1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was dagloner te Westernieland. Ook te Tinallinge.

Roelf trouwde met Hindrikje Douwes Pier op 12-12-1811 in Baflo. Hindrikje werd geboren op 19-01-1794 in Baflo,38 werd gedoopt op 23-02-1794 in Baflo en is overleden op 05-09-1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jakob Roelfs Huizinga werd geboren op 06-04-1812 in Baflo en is overleden in 1812 in Baflo.

         ii.  Jakob Roelfs Huizinga werd geboren op 24-06-1813 in Baflo.

        iii.  Jan Roelfs Huizinga werd geboren op 28-09-1815 in Tinallinge en is overleden op 01-01-1896 in Eenrum op 80-jarige leeftijd. Jan trouwde met Jantje Harms Vinkeles, dochter van Harmannus Jans Vinkeles 39 en Jantje Rennes Zaagman, op 29-06-1837 in Eenrum. Jantje werd geboren op 17-04-1815 in Eenrum en is overleden op 21-12-1870 in Pieterburen op 55-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Anna Martens Bil, dochter van Marten Klaassens Bil 40 en Eenje Abels Wetzema, op 03-05-1877 in Eenrum. Anna werd geboren op 04-04-1825 in Obergum en is overleden op 19-05-1909 in Saaxumhuizen op 84-jarige leeftijd.

22       iv.  Homme Roelfs Huizinga (geboren circa 19-12-1817 in Tinallinge - overleden op 06-02-1890 in Pieterburen). Homme trouwde met Trientje Arends Helder, dochter van Arend Jans Helder en Martje Jans van Dobben, op 04-11-1841 in Eenrum. Trientje werd geboren op 26-09-1820 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 22-10-1820 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 21-05-1882 in Pieterburen op 61-jarige leeftijd.

          v.  Trijntje Roelfs Huizinga werd geboren 1821-1822 in Westernieland en is overleden op 15-08-1859 in Pieterburen op 38-jarige leeftijd. Trijntje trouwde met Willem Zwaagman. Willem is overleden na 15-08-1859.

         vi.  Hendrik Roelfs Huizinga werd geboren op 11-12-1823 in Den Andel en is overleden op 25-01-1858 in Westernieland op 34-jarige leeftijd. Hendrik trouwde met Ida Arends Helder, dochter van Arend Jans Helder en Martje Jans van Dobben, op 30-07-1856 in Eenrum. Ida werd geboren op 14-02-1823 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 23-03-1823 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 11-06-1879 in Pieterburen op 56-jarige leeftijd.

        vii.  Douwe Roelfs Huizinga werd geboren op 03-03-1826 in Den Andel.

       viii.  Elizabeth Roelfs Huizinga werd geboren op 22-08-1828 en is overleden op 06-01-1849 op 20-jarige leeftijd.

         ix.  Anje Roelfs Huizinga werd geboren op 04-05-1831.

          x.  Jacob Roelfs Huizinga werd geboren op 27-01-1834 in Westernieland en is overleden op 27-06-1875 op 41-jarige leeftijd. Jacob trouwde met Diewertje Wiebenga, dochter van Derk Tewes Wiebenga 39 en Johanna Driewes Bakema, op 07-03-1857 in Eenrum. Diewertje werd geboren 1838-1839 in Pieterburen.

         xi.  Hendrikus Roelfs Huizinga werd geboren op 23-09-1836 en is overleden op 10-05-1842 op 5-jarige leeftijd.

        xii.  Willem Roelfs Huizinga werd geboren op 20-04-1840 in Westernieland en is overleden op 08-05-1840 in Westernieland.

       xiii.  Hinderika Roelfs Huizinga werd geboren op 25-12-1842.


45. Hindrikje Douwes Pier, dochter van Jantjen Hindriks, werd geboren op 19-01-1794 in Baflo,38 werd gedoopt op 23-02-1794 in Baflo en is overleden op 05-09-1869 in Westernieland op 75-jarige leeftijd. Hindrikje was ook bekend als Hindrikje Douwes Piers.

Notitie bij de geboorte:
"... Hendrikje Douwes, dogter van Jantje Hendriks, in onecht geboren, volgens opgave van Jantje Hendriks bij Claas Jacobs, zijnde een getrouwd man".
Een Doewe Jans werd ook genoemd als haar vader.

Feiten

• Zij was dagloonster te Westernieland. Ook te Tinallinge.

Hindrikje trouwde met Roelf Jacobs Huizinga op 12-12-1811 in Baflo. Roelf werd geboren op 05-12-1788 in Den Andel, werd gedoopt op 07-12-1788 in Den Andel en is overleden op 17-12-1846 in Westernieland op 58-jarige leeftijd.

46. Arend Jans Helder, zoon van Jan Izebrands Helder en IJmke Pieters, werd gedoopt op 01-03-1780 in Pieterburen en is overleden op 07-04-1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was dagloner te Pieterburen.

Arend trouwde met Martje Jans van Dobben op 04-11-1804 in Pieterburen en Wierhuizen. Martje werd geboren op 20-10-1782 in Pieterburen en is overleden op 13-08-1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.41

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Elysabeth Helder Mensinga werd geboren op 13-02-1803 in Leens en is overleden op 22-01-1876 in Leens op 72-jarige leeftijd. Elysabeth was ook bekend als Elysabeth Helder, Lijzabeth Jans, en Lijzabeth Jannes Mensinga. Elysabeth trouwde met Luitje Jacobs Achterhof, zoon van Jakob Jans Agterhof en Andrieske Luitjes Smit, op 01-07-1828 in Leens. Luitje werd geboren op 10-07-1803 in Leens en is overleden op 27-10-1834 in Leens op 31-jarige leeftijd. Luitje was ook bekend als Luitje Jacobs Agterhof. Elysabeth trouwde vervolgens met Lammert Harms Reitsema, zoon van Harm Lammerts Reitsema en Beerta Luitjens Pauwels, op 12-07-1841 in Leens. Lammert werd geboren 1796-1797 in Hornhuizen en is overleden op 25-11-1854 in Leens op 58-jarige leeftijd. Lammert was ook bekend als Lammert Harms Reitsma.

         ii.  Jan Arends Helder werd geboren op 21-04-1805 in Pieterburen, werd gedoopt op 28-04-1805 in Pieterburen en is overleden op 24-03-1858 in Pieterburen op 52-jarige leeftijd. Jan trouwde met Martje Harms Vinkeles, dochter van Harmannus Jans Vinkeles 39 en Jantje Rennes Zaagman, op 15-11-1830 in Eenrum. Martje werd geboren op 19-03-1805 in Eenrum, werd gedoopt op 24-03-1805 in Eenrum en is overleden op 27-03-1852 in Pieterburen op 47-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Trijntje Zandkuler, dochter van Johann Hendrich Zandkuhler en Bauwke Michiels Folgerts, op 27-10-1854 in Eenrum. Trijntje werd geboren op 26-08-1820 in Den Andel en is overleden op 15-03-1906 in Pieterburen op 85-jarige leeftijd.

        iii.  Pieter Arends Helder werd geboren 1807-1808 in Pieterburen42 en is overleden op 19-04-1829 in Pieterburen op 22-jarige leeftijd.

         iv.  Ties Arends Helder werd geboren 1810-1811 in Eenrum, is overleden op 01-08-1833 in Maastricht (L) op 23-jarige leeftijd en werd begraven op 14-09-1833 in Eenrum.

          v.  Jakob Arends Helder werd geboren op 04-03-1813 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 21-06-1828 in Wierhuizen, Pieterburen op 15-jarige leeftijd.

         vi.  Geertruid Arends Helder werd geboren op 13-12-1814 in Pieterburen en is overleden in Pieterburen.

        vii.  Trijntje Arends Helder werd geboren op 01-11-1815 in Pieterburen en is overleden op 05-03-1818 in Pieterburen op 2-jarige leeftijd.

       viii.  Anje Arends Helder werd geboren in Pieterburen.

         ix.  Gerrit Arends Helder werd geboren op 04-05-1818 in Pieterburen en is overleden op 04-03-1822 in Wierhuizen, Pieterburen op 3-jarige leeftijd.

23        x.  Trientje Arends Helder (geboren op 26-09-1820 in Wierhuizen, Pieterburen - overleden op 21-05-1882 in Pieterburen). Trientje trouwde met Homme Roelfs Huizinga, zoon van Roelf Jacobs Huizinga en Hindrikje Douwes Pier, op 04-11-1841 in Eenrum. Homme werd geboren circa 19-12-1817 in Tinallinge en is overleden op 06-02-1890 in Pieterburen ongeveer 72 jaar oud.

         xi.  Ida Arends Helder werd geboren op 14-02-1823 in Wierhuizen, Pieterburen, werd gedoopt op 23-03-1823 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden op 11-06-1879 in Pieterburen op 56-jarige leeftijd. Ida trouwde met Bene Garmts Zijlstra, zoon van Garmt Benes Zijlstra en Grietje Thimens van Kampen, op 19-07-1843 in Eenrum. Bene werd geboren op 26-12-1817 in Schouwerzijl en is overleden op 04-12-1851 in Pieterburen op 33-jarige leeftijd. Ida trouwde vervolgens met Hendrik Roelfs Huizinga, zoon van Roelf Jacobs Huizinga en Hindrikje Douwes Pier, op 30-07-1856 in Eenrum. Hendrik werd geboren op 11-12-1823 in Den Andel en is overleden op 25-01-1858 in Westernieland op 34-jarige leeftijd.


47. Martje Jans van Dobben, dochter van Jan Alberts Dobben en Martjen Ties, werd geboren op 20-10-1782 in Pieterburen en is overleden op 13-08-1827 in Pieterburen op 44-jarige leeftijd. Martje was ook bekend als Martje Alberts Dobbinga.41

Feiten

• Zij was dagloonster te Pieterburen.

Martje trouwde met Arend Jans Helder op 04-11-1804 in Pieterburen en Wierhuizen. Arend werd gedoopt op 01-03-1780 in Pieterburen en is overleden op 07-04-1847 in Pieterburen op 67-jarige leeftijd.


48. Enne Broers van Dijken, zoon van Broer Berends van Dijken en Martje Ennes, werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 06-03-1791 in Dorkwerd en is overleden op 06-06-1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was dagloner te Klein Garnwerd.

• Hij bezat in 1832 huis en erf te Garnwerd.
Volgens het kadaster (Ezinge C184; Ezinge 52 onder de naam Enne Broos van Dijken)

Enne trouwde met Tjeerdje Hindriks Til op 19-07-1812 in Winsum. Tjeerdje werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17-10-1784 in Garnwerd en is overleden op 02-05-1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martje Ennes van Dijken werd geboren op 28-09-1812 in Garnwerd en is overleden op 30-09-1863 in Sauwerd op 51-jarige leeftijd.

         ii.  Broer Ennes van Dijken werd geboren op 25-05-1815 in Garnwerd, is overleden op 28-06-1870 in Groningen op 55-jarige leeftijd en werd begraven in Groningen. Broer trouwde met Pieterke Azings Mulder, dochter van Asink Reerts Mulder en Etje Pieters, op 23-12-1837 in Noorddijk. Pieterke werd geboren op 11-04-1809 in Bedum, werd gedoopt op 14-05-1809 in Bedum en is overleden op 20-12-1889 in Groningen op 80-jarige leeftijd.

        iii.  Anje Ennes van Dijken werd geboren op 19-10-1817 in Garnwerd en is overleden op 22-12-1828 op 11-jarige leeftijd.

         iv.  Arijs Ennes van Dijken werd geboren op 26-04-1821 in Garnwerd en is overleden op 27-02-1877 in Groningen op 55-jarige leeftijd. Arijs trouwde met Korneliske Wiegers Sietsma, dochter van Wieger Tjebbes Sietsma en Janke Jans Ploegh, op 19-11-1854 in Groningen. Korneliske werd geboren op 17-04-1820 in De Westerhorn, Grootegast en is overleden op 25-10-1860 in Groningen op 40-jarige leeftijd. Arijs trouwde vervolgens met Hiltje Alberts Flonk Homan, dochter van NN en Reina Pieters Homan, op 28-07-1861 in Groningen. Hiltje werd geboren op 03-11-1819 in Leek.

          v.  Pieter Ennes van Dijken werd geboren op 09-04-1824 in Garnwerd.

24       vi.  Jan Ennes van Dijken (geboren op 28-12-1826 in Garnwerd - overleden op 20-11-1897 in Groningen). Jan trouwde met Anje Klaassens Kraima, dochter van Klaas Hindriks Kraima en Geertje Katharina Pieters Teisman, op 14-05-1849 in Adorp. Anje werd geboren op 10-11-1827 in Sauwerd en is overleden op 04-01-1896 in Groningen op 68-jarige leeftijd.


49. Tjeerdje Hindriks Til, dochter van Hindrik Hindriks Til en Anje Jans,43 werd geboren in Garnwerd, werd gedoopt op 17-10-1784 in Garnwerd en is overleden op 02-05-1848 in Adorp op 63-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmaagd te Klein Garnwerd. En dagloonster te Garnwerd.

Tjeerdje had een relatie met NN. Huwelijksstatus: ongetrouwd.

Kind uit deze relatie:

          i.  Hendrik Hendriks Til werd geboren op 25-09-1809 in Garnwerd en is overleden op 04-12-1896 in Ezinge op 87-jarige leeftijd. Hendrik trouwde met Geertruida Jacob Hartman, dochter van Jakobus Hartman en Geertruida Jans, op 06-05-1839 in Ezinge. Geertruida werd geboren in Helpman, Groningen, werd gedoopt op 30-09-1810 in Groningen en is overleden op 08-01-1885 in Ezinge op 74-jarige leeftijd.

Tjeerdje trouwde vervolgens met Enne Broers van Dijken op 19-07-1812 in Winsum. Enne werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 06-03-1791 in Dorkwerd en is overleden op 06-06-1842 in Garnwerd op 51-jarige leeftijd.

50. Klaas Hindriks Kraima, zoon van Hindrik Klaassens Kraima en Hilligje Jakobs, werd geboren op 12-05-1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 05-06-1791 in Adorp en is overleden op 27-09-1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Gezien de naam Willemtje voor een dochter, is er vermoedelijk verband met een tak waarin Willem Tonnis of Tonnis Willems Kraaijema voorkomt...

Feiten

• Op 14-05-1849 was hij schoenemaker te Adorp. Bij zijn huwelijk was hij dagloner te Sauwerd.

Klaas trouwde met Geertje Katharina Pieters Teisman op 18-05-1822 in Adorp. Geertje werd gedoopt op 04-12-1798 in Zuidwolde en is overleden op 26-02-1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina en Grietje Pieters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Klaassen Kraima werd geboren in 3-1823 in Sauwerd en is overleden op 20-05-1823 in Sauwerd.

         ii.  Hilje Klaassens Kraima werd geboren op 25-01-1825 in Sauwerd en is overleden op 01-05-1851 in Sauwerd op 26-jarige leeftijd. Hilje trouwde met Hindrik Jakobs Meiring, zoon van Jacob Hindriks Meijering en Janna Hindriks Dijk, op 05-07-1847 in Adorp. Hindrik werd geboren 1823-1824 in Garnwerd.

25      iii.  Anje Klaassens Kraima (geboren op 10-11-1827 in Sauwerd - overleden op 04-01-1896 in Groningen). Anje trouwde met Jan Ennes van Dijken, zoon van Enne Broers van Dijken en Tjeerdje Hindriks Til, op 14-05-1849 in Adorp. Jan werd geboren op 28-12-1826 in Garnwerd en is overleden op 20-11-1897 in Groningen op 70-jarige leeftijd.

         iv.  Hindrik Klaassens Kraima werd geboren op 02-12-1828 in Sauwerd. Hindrik was ook bekend als Hindrik Klaassens Kraiman. Hindrik trouwde met Wilhelmina Hindriks Toorn, dochter van Hendrik Willems Toorn en Remke Roelfs Bouwman, op 06-10-1851 in Adorp. Wilhelmina werd geboren 1829-1830 in Ulrum.

          v.  Willemtje Klaassens Kraima werd geboren op 11-10-1830 in Sauwerd en is overleden op 30-12-1913 in Groningen op 83-jarige leeftijd. Willemtje trouwde met Stoffer Schuitema, zoon van Stoffer Stoffers Schuitema en Anje Reinders Werkman,44 op 25-04-1853 in Adorp. Stoffer werd geboren op 13-12-1829 in Obergum en is overleden op 28-10-1906 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Klaassen Kreima werd geboren op 23-06-1834 in Sauwerd en is overleden op 08-01-1835 in Sauwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Klaassen Kraima.

        vii.  Trijntje Klaassens Kraima werd geboren op 08-01-1836 in Sauwerd en is overleden op 18-07-1858 in Sauwerd op 22-jarige leeftijd.


51. Geertje Katharina Pieters Teisman, dochter van Pieter Klaassens Teisman en Anje Drewes Oudman, werd gedoopt op 04-12-1798 in Zuidwolde en is overleden op 26-02-1880 in Sauwerd op 81-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Gertje Catrina en Grietje Pieters.

Geertje trouwde met Klaas Hindriks Kraima op 18-05-1822 in Adorp. Klaas werd geboren op 12-05-1791 in Harssens, Adorp, werd gedoopt op 05-06-1791 in Adorp en is overleden op 27-09-1861 in Adorp op 70-jarige leeftijd.

52. Abel Jans Numan, zoon van Jan Numan en Johanna Jakoba Scholten, werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13-05-1791 in Groningen en is overleden op 09-04-1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

Feiten

• Op 31-12-1828 was hij broodbakker te Winsum. Eerder was hij dagloner te Adorp.

Abel trouwde met Stijntje Jans de Wit op 16-05-1818 in Winsum. Stijntje werd geboren op 26-04-1794, werd gedoopt op 26-05-1794 in Winsum en is overleden op 20-12-1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Numan werd geboren op 28-09-1818 in Adorp. Jan trouwde met Willemke Jans Ploeg, dochter van Jan Pieters en Trientje Jans, op 26-04-1841 in Adorp. Willemke werd geboren 1809-1810 in Enumatil.

         ii.  Abel Numan werd geboren op 17-09-1820 in Adorp en is overleden op 25-09-1820 in Adorp.

        iii.  Abel Abels Numan werd geboren op 22-09-1821 in Adorp en is overleden op 04-09-1842 in Adorp op 20-jarige leeftijd.

         iv.  Johannes Jakobus Numan werd geboren op 11-12-1823 in Adorp en is overleden op 31-12-1828 in Adorp op 5-jarige leeftijd.

26        v.  Pieter Abels Numan (geboren op 09-05-1826 in Adorp - overleden op 18-05-1884 in Adorp). Pieter trouwde met Anna Margaretha van Heusden, dochter van Hendrik Antonie van Heusden en Jannigje Bouthoorn, op 03-05-1852 in Adorp. Anna werd geboren op 20-11-1828 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 28-04-1905 in Groningen op 76-jarige leeftijd.

         vi.  Johannes Jacobus Numan werd geboren op 24-01-1829 in Adorp en is overleden op 12-03-1841 in Adorp op 12-jarige leeftijd.

        vii.  Johanna Jakoba Numan werd geboren op 26-01-1832 in Adorp en is overleden op 15-04-1886 in Adorp op 54-jarige leeftijd. Johanna trouwde met Willem Ites Lubberts, zoon van Ite Willems Lubberts en Antje Jans Braker, op 20-05-1858 in Adorp. Willem werd geboren 1818-1819 in Wierum en is overleden op 20-11-1878 in Leegkerk op 60-jarige leeftijd.

       viii.  Pieterke Abels Numan werd geboren op 26-01-1832 in Adorp en is overleden op 27-06-1835 in Adorp op 3-jarige leeftijd.

         ix.  Albartus Numan werd geboren op 31-08-1835 in Adorp en is overleden op 08-03-1911 in Oldehove op 75-jarige leeftijd. Albartus trouwde met Anna Smit, dochter van Berend Abbas Smit en Trijntje Jans Smit. Anna werd geboren op 04-03-1838 in Niehove en is overleden op 11-06-1907 in Garnwerd op 69-jarige leeftijd.

          x.  Johannes Jakobus Numan werd geboren op 14-06-1841 in Adorp en is overleden op 02-02-1911 in Adorp op 69-jarige leeftijd. Johannes trouwde met Anje Hammingh, dochter van Gerhardus Berends Hammingh en Geessien Hendriks Bierling, op 24-04-1872 in Adorp. Anje werd geboren 1829-1830 in Sauwerd.


53. Stijntje Jans de Wit, dochter van Jan Sijmons de Wit en Pieterke Geerts Groen, werd geboren op 26-04-1794, werd gedoopt op 26-05-1794 in Winsum en is overleden op 20-12-1875 in Adorp op 81-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was broodbakkerske.

Stijntje trouwde met Abel Jans Numan op 16-05-1818 in Winsum. Abel werd geboren in Groningen, werd gedoopt op 13-05-1791 in Groningen en is overleden op 09-04-1864 in Adorp op 72-jarige leeftijd.

54. Hendrik Antonie van Heusden, zoon van Hendrik Anthonie van Heusden en Anthonia Frederika Waas, werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25-03-1867 in Schoterland (Fr).

Notitie bij de geboorte:
Bij zijn huwelijk was hij 20 jaar, en zou dus geboren zijn in 1800/1801.

Feiten

• Tot ca 1831 was hij bouwman te Kamerik Mijzijde (U). 45 Later veehouder te Abcoude Baambrugge tot ca 1836 en winkelier te Nigtevecht in 1835.

• Op 19-09-1842 was hij tolgaarder te Eelde (Dr). Waarschijnlijk bij de Puntersdijk (de geboorteplaats van zijn laatste kind Johanna). Idem op 10 november 1842, 4 mei 1848, 3 mei 1852, 8 september 1855.

De Punt is een dorp in Drenthe. De naam is een verbastering van pont, het dorp is dan ook gelegen aan de oorspronkelijke weg van Assen naar Groningen waar deze de Drentsche Aa kruist.
Het dorp werd lange tijd De Drentse Punt genoemd, omdat de Groningse overzijde De Groningse Punt heet. Deze laatste naam is in onbruik geraakt, hoewel het voormalige veerhuis nog wel de naam draagt.

• Hij was in 1851 kerkvoogdboekhouder te Zuidhorn. "... Na de 'Afscheiding' van 1834 in Ulrum (Hendrik De Cock), stichtte ook een groep 'verontrusten' in Niezijl een nieuwe afgescheiden gemeente. De groep (360 leden) kocht in Grijpskerk een huis. Het huis werd bestemd voor pastorie en de tuin voor de bouw van de kerk zelf. Op 6 februari 1851 vond de aanbesteding plaats namens de kerkvoogdboekhouder H.A. van Heusden.

Hendrik trouwde met Jannigje Bouthoorn op 22-07-1821 in Woerden (U). Jannigje werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U)46 en is overleden op 19-04-1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hendrik Anthonie van Heusden werd geboren op 08-10-1821 in Woerden (U) en is overleden op 21-10-1821 in Woerden (U).

         ii.  Hendrik Antonie van Heusden werd geboren op 18-08-1823 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 28-11-1834 in Abcoude Baambrugge (U) op 11-jarige leeftijd.

        iii.  Johanna van Heusden werd geboren op 15-11-1824 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 06-01-1835 in Abcoude Baambrugge (U) op 10-jarige leeftijd.

         iv.  Maria Geertruida van Heusden werd geboren op 20-03-1826 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 07-03-1871 in Dorkwerd op 44-jarige leeftijd. Maria trouwde met Henderk Luitjens Olthof, zoon van Luitjen Gerrits Olthoff en Siebrigje Hindriks Anneijes, op 04-05-1848 in Hoogkerk. Henderk werd geboren op 26-11-1819 in Hoogemeeden, Aduard en is overleden na 1899.

          v.  Frederika Antonia van Heusden werd geboren op 18-08-1827 in Kamerik Mijzijde (U) en is overleden op 14-01-1908 in Beilervaart (Dr) op 80-jarige leeftijd. Frederika was ook bekend als Antonia Frederika van Heusden. Frederika trouwde met Jan Lamberts Boer, zoon van Lambert Freerks Boer en Hendrikje Jans Moes, op 17-10-1856 in Smilde (Dr). Jan werd geboren circa 1818 in Smilde (Dr) en is overleden op 14-12-1903 in Beilervaart (Dr) ongeveer 85 jaar oud.

27       vi.  Anna Margaretha van Heusden (geboren op 20-11-1828 in Kamerik Mijzijde (U) - overleden op 28-04-1905 in Groningen). Anna trouwde met Pieter Abels Numan, zoon van Abel Jans Numan en Stijntje Jans de Wit, op 03-05-1852 in Adorp. Pieter werd geboren op 09-05-1826 in Adorp en is overleden op 18-05-1884 in Adorp op 58-jarige leeftijd.

        vii.  Aaltje van Heusden werd geboren op 30-09-1830 in Kamerik Mijzijde (U). Aaltje trouwde met Hendrik Muis Gortworst, zoon van Albert Lefferts Gortworst en Margjen Muis, op 08-09-1855 in Staphorst (Ov). Hendrik werd geboren op 08-10-1819 in Hoogeveen (Dr).

       viii.  Gerritje van Heusden werd geboren op 02-06-1832 in Abcoude Baambrugge (U) en is overleden op 11-02-1871 in Dwingeloo (Dr) op 38-jarige leeftijd. Gerritje trouwde met Jakob Wessemius, zoon van Harm Wessemius en Heiltje Vennik, op 27-10-1867 in Smilde (Dr). Jakob werd geboren op 30-06-1827 in Smilde (Dr) en is overleden op 02-05-1882 in Smilde (Dr) op 54-jarige leeftijd.

         ix.  Aletta van Heusden werd geboren op 06-03-1834 in Abcoude Baambrugge (U) en is overleden op 18-05-1834 in Abcoude Baambrugge (U).

          x.  Johanna van Heusden werd geboren op 21-01-1836 in Abcoude Baambrugge (U) en is overleden op 13-01-1838 in Nigtevecht (U) op 1-jarige leeftijd.

         xi.  Hendrik Antonie van Heusden werd geboren op 23-05-1838 in Nigtevecht (U) en is overleden op 02-09-1838 in Nigtevecht (U).

        xii.  Johanna van Heusden werd geboren op 18-09-1842 in Eelde (Dr) en is overleden op 09-11-1842 in Paterswolde (Dr).


55. Jannigje Bouthoorn, dochter van Gerrit Bouthoorn en Johanna Bosch, werd geboren in 1795 in Barwoutswaarder (U)46 en is overleden op 19-04-1867 in Schoterland (Fr) op 72-jarige leeftijd. Jannigje was ook bekend als Jannigje Boudthoorn.

Jannigje trouwde met Hendrik Antonie van Heusden op 22-07-1821 in Woerden (U). Hendrik werd geboren tussen 1800 en 1801 in Deventer (Ov) en is overleden op 25-03-1867 in Schoterland (Fr).

56. Kornelis Kornelis Duisterwinkel, zoon van Cornelis Cornelis Duisterwinkel en Antje Tjeerds, werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30-03-1794 in Visvliet en is overleden op 16-04-1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

Feiten

• Hij was arbeider te Noordhorn. Later boerknecht en koopman.

Kornelis trouwde met Sibrig Martens Reitzema op 26-05-1816 in Zuidhorn. Sibrig werd geboren op 03-10-1791 in Den Ham, werd gedoopt op 09-10-1791 in Aduard en is overleden op 08-12-1840 in Noordhorn47 op 49-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

28        i.  Marten Kornelis Duisterwinkel (geboren op 09-09-1816 in Noordhorn - overleden op 15-12-1897 in Aduard). Marten trouwde met Martje Geerts Knap, dochter van Geert Jans Knap en Itje Simons de Roo, op 22-08-1844 in Hoogkerk. Martje werd geboren op 20-02-1822 in Saaksum en is overleden op 22-01-1917 in Oldehove op 94-jarige leeftijd.

         ii.  Kornelis Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 12-05-1819 in Den Ham en is overleden op 09-11-1847 in Leegkerk op 28-jarige leeftijd.

        iii.  Hindrikje Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 14-12-1821 in Noordhorn. Hindrikje trouwde met Sibrand Egberts Korhorn, zoon van Egbert Wijbrands Korhorn en Wipke Derks Hovinga, op 28-05-1848 in Zuidhorn. Sibrand werd geboren in Niehove.

         iv.  Anne Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 13-04-1824 in Noordhorn48 en is overleden op 18-02-1828 in Zuidhorn op 3-jarige leeftijd.

          v.  Antje Kornelis Duisterwinkel werd geboren op 30-10-1826 in Noordhorn. Antje trouwde met Nanne Holstein, zoon van Derk Eisses Holstein en Aaltje Willems Spiekman, op 25-04-1859 in Leens. Nanne werd geboren 1833-1834 in Uithuizen.


57. Sibrig Martens Reitzema, dochter van Marten Sijmens Reitzema en Hindrikje Pieters, werd geboren op 03-10-1791 in Den Ham, werd gedoopt op 09-10-1791 in Aduard en is overleden op 08-12-1840 in Noordhorn47 op 49-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
Ze overleed in huis nr 109, Langestraat te Noordhorn.

Feiten

• Zij was werkmeid te Den Ham. Later arbeidster te Noordhorn.

Sibrig trouwde met Kornelis Kornelis Duisterwinkel op 26-05-1816 in Zuidhorn. Kornelis werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 30-03-1794 in Visvliet en is overleden op 16-04-1848 in Noordhorn op 54-jarige leeftijd.

58. Geert Jans Knap, zoon van Jan Jacobs Knap en Itje Derks, werd geboren op 15-06-1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27-11-1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte:
Bij de Naamsaanneming van 1812 wordt zijn geboortedatum als 7-2-1797 genoemd.

Feiten

• Hij was dienstknecht. Later dagloner te Saaksum.

• Hij nam de familienaam Knap aan op 16-04-1812 te Ezinge. 49 "... Knap. Jan Jacobs te Feerwerd. Zoons: Derk Jans, Albert Jans, Geert Jans. Dochters: Jantien Jans, Geertie Jans, Folkertie Jans".

• Hij was op 08-01-1821 in militaire dienst soldaat artillerie.

Geert trouwde met Itje Simons de Roo op 17-11-1821 in Oldehove. Itje werd geboren op 24-05-1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 01-06-1800 in Garnwerd en is overleden op 25-02-1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martje Geerts Knap werd geboren op 06-01-1821 in Saaksum en is overleden op 09-01-1821 in Saaksum.

         ii.  Jantje Geerts Knap werd geboren op 06-01-1821 in Saaksum en is overleden op 07-01-1821 in Saaksum.

29      iii.  Martje Geerts Knap (geboren op 20-02-1822 in Saaksum - overleden op 22-01-1917 in Oldehove). Martje trouwde met Marten Kornelis Duisterwinkel, zoon van Kornelis Kornelis Duisterwinkel en Sibrig Martens Reitzema, op 22-08-1844 in Hoogkerk. Marten werd geboren op 09-09-1816 in Noordhorn en is overleden op 15-12-1897 in Aduard op 81-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Geerts Knap werd geboren op 07-01-1825 in Saaksum.

          v.  Simon Geerts Knap werd geboren op 19-12-1828 in Saaksum. Simon trouwde met Jantje Veldman, dochter van Hendrik Willems Veldman en Mattje Derks de Wit, op 17-05-1860 in Oldehove. Jantje werd geboren op 18-03-1832 in Ezinge.

         vi.  Jakob Geerts Knap werd geboren op 19-07-1832 in Saaksum en is overleden op 08-06-1854 in Saaksum op 21-jarige leeftijd.

        vii.  Jantje Geerts Knap werd geboren op 17-12-1835 in Saaksum en is overleden op 19-10-1869 in Houwerzijl op 33-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Emanuel Reitsema, zoon van Jan Goukes Reitsema en Johanna Jans Koopman, op 04-10-1862 in Ulrum. Emanuel werd geboren op 07-04-1834 in Hoogemeeden, Aduard en is overleden op 26-07-1881 in Vierhuizen op 47-jarige leeftijd.

       viii.  Folkert Geerts Knap werd geboren op 18-02-1840 in Saaksum en is overleden op 17-05-1863 in Ezinge op 23-jarige leeftijd.

         ix.  Pieter Geerts Knap werd geboren op 02-06-1845 in Oldehove en is overleden op 10-12-1899 in Aduard op 54-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Diewerke Molenkamp, dochter van Krien Jans Molenkamp en Grietje Geerts Wever Smit,50 op 25-09-1880 in Oldehove. Diewerke werd geboren 1849-1850 in Saaksum en is overleden op 10-06-1926 in Aduard op 77-jarige leeftijd.


59. Itje Simons de Roo, dochter van Sijmen Jacobs de Roo en Martjen Jacobs Bus, werd geboren op 24-05-1800 in Garnwerd, werd gedoopt op 01-06-1800 in Garnwerd en is overleden op 25-02-1876 in Saaksum op 75-jarige leeftijd.

Feiten

• Zij was dienstmaagd. Later dagloonster te Saaksum.

Itje trouwde met Geert Jans Knap op 17-11-1821 in Oldehove. Geert werd geboren op 15-06-1798 in Grijpskerk, werd gedoopt in 1798 in Grijpskerk en is overleden op 27-11-1874 in Saaksum op 76-jarige leeftijd.

60. Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Posthuma Zorge en Matje Gerrits, werd geboren op 20-10-1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29-10-1786 in Leek en is overleden op 25-01-1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

Jan Jans Zorge moest op 5 -11-1813 op transport naar Coevorden, omdat Napoleon, op terugtocht uit Rusland, had bevolen dat vestingen als Delfzijl en Coevorden versterkt en bevoorraad moesten worden.
NB Aangezien zijn vader ook Jan Jans Zorge heette, weet ik niet wie van beiden hier bedoeld wordt, dus ga ik maar uit van de 27-jarige zoon en niet van de 55-jarige vader".

Feiten

• Hij was arbeider te Niebert. Later was hij landbouwer te Lucaswolde, Zevenhuizen, Marum en Niebert.

• Hij gebruikte 4 stukken hooiland, genummerd 282 en 283; 287 en 288 te Niebert. 52

• Hij wordt vermeld bij de volkstelling van 01-01-1830 te Grootegast. 53 "... In huis 37 te Opende woonden Jan Jans Zorge, gehuwd, 45, Leek, landbouwer, Geeske Hendriks Bul, gehuwd, 40, landbouwersche, Jantje Jans Zorge, 13, Niebert, Jan Jans Zorge, 11, Zevenhuizen, Klaas Jans Zorge, 9, Zevenhuizen, Grietje Jans Zorge, 6, Opende, Hendrik Jans Zorge , 4, Opende en Geert Jans Zorge, 1, Opende".

Jan trouwde met Geeske Hindriks Buil op 19-11-1814 in Marum. Geeske werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 04-07-1790 in Marum en is overleden op 13-09-1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Metje Jans Zorge werd geboren op 14-12-1814 in Niebert en is overleden op 04-10-1850 in Nuis op 35-jarige leeftijd. Metje trouwde met Jan Geerts Veenstra, zoon van Geert Hessels Veenstra en Bontje Hendriks, op 06-06-1844 in Marum. Jan werd geboren 1822-1823 in Marum.

         ii.  Jantje Jans Zorge werd geboren circa 1817 in Niebert en is overleden op 04-08-1839 in Marum ongeveer 22 jaar oud.

30      iii.  Jan Jans Zorge (geboren op 30-07-1818 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 18-05-1894 in Sebaldeburen). Jan trouwde met Antje Sijtses Visser, dochter van Sijtse Jans Visser en Trijntje Jans Dijk, op 06-06-1844 in Marum. Antje werd geboren op 20-06-1822 in De Wilp, Marum en is overleden op 12-05-1902 in Groningen op 79-jarige leeftijd.

         iv.  Klaas Jans Zorge werd geboren op 26-07-1820 in Zevenhuizen, Leek. Klaas trouwde met Geertje Offringa, dochter van Halbe Yles Offringa 54 en Jantje Ments IJbema, op 14-05-1870 in Marum. Geertje werd geboren 1832-1833 in Marum.

          v.  Grietje Jans Zorge werd geboren op 24-03-1823 in Opende en is overleden op 26-09-1904 in Nuis op 81-jarige leeftijd. Grietje trouwde met NN. Grietje trouwde vervolgens met Berent Jakobs, zoon van NN en Knelske Jakobs Postema, op 01-05-1852 in Marum. Berent werd geboren 1825-1826 in Nuis.

         vi.  Hendrik Jans Zorge werd geboren circa 1826 en is overleden op 17-12-1832 in Marum ongeveer 6 jaar oud.

        vii.  Geert Zorge werd geboren 1828-1829 in Opende en is overleden op 13-06-1874 op 46-jarige leeftijd. Geert was ook bekend als Geert Sorger. Geert trouwde met Geertje Bolhuis, dochter van Willem Jans Bolhuis en Aaltje Lucas van der Schoor, op 28-05-1859 in Leek. Geertje werd geboren op 20-06-1831 in Niekerk, Oldekerk en Faan en is overleden op 22-12-1902 in Matsloot, Roden (Dr) op 71-jarige leeftijd. Geertje was ook bekend als Geertje.

       viii.  Hendrik Jans Zorge werd geboren op 08-07-1833 in Marum en is overleden op 22-03-1909 in Nuis op 75-jarige leeftijd. Hendrik trouwde met Sibbeltje de Boer, dochter van Jurrien Simens de Boer en Aaltje Heddes de Boer, op 18-06-1865 in Marum. Sibbeltje werd geboren 1834-1835 in Nuis.


61. Geeske Hindriks Buil, dochter van Hendrik Gerrits Buil en Jantje Jans Breemhaar, werd geboren in 1790 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 04-07-1790 in Marum en is overleden op 13-09-1869 in Nuis op 79-jarige leeftijd.

Geeske trouwde met Jan Jans Zorge op 19-11-1814 in Marum. Jan werd geboren op 20-10-1786 in Zevenhuizen, Leek, werd gedoopt op 29-10-1786 in Leek en is overleden op 25-01-1847 in Niebert op 60-jarige leeftijd.

62. Sijtse Jans Visser, zoon van Jan Gauwes de Visser en Antje Tabes Adema, werd geboren in 7-1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25-01-1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

Feiten

• In 1811 was hij arbeider te Siegerswoude (Fr). Hij werkte ook te De Wilp en Marum.

Sijtse trouwde met Trijntje Jans Dijk op 24-11-1815 in Ureterp (Fr). Trijntje werd geboren op 12-09-1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10-10-1790 in Grootegast en is overleden op 22-06-1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Sijtses Visser werd geboren op 22-01-1817 in Ureterp (Fr).

         ii.  Hiltje Sijtses Visser werd geboren op 25-03-1820 in Marum en is overleden op 31-01-1897 in Marum op 76-jarige leeftijd.

31      iii.  Antje Sijtses Visser (geboren op 20-06-1822 in De Wilp, Marum - overleden op 12-05-1902 in Groningen). Antje trouwde met Jan Jans Zorge, zoon van Jan Jans Zorge en Geeske Hindriks Buil, op 06-06-1844 in Marum. Jan werd geboren op 30-07-1818 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 18-05-1894 in Sebaldeburen op 75-jarige leeftijd.

         iv.  Hendrikje Sijtses Visser werd geboren op 27-05-1825 in Marum.

          v.  Foeke Sijtses Visser werd geboren op 27-08-1828 in Marum.


63. Trijntje Jans Dijk, dochter van Jan Ubels Dijk en Hiltje Jans Dijk, werd geboren op 12-09-1790 in Grootegast, werd gedoopt op 10-10-1790 in Grootegast en is overleden op 22-06-1868 in Drachten (Fr) op 77-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Jans Dijkstra.

Notitie bij de doop:
Haar ouders werden Jan Ubels & Hiltje Jans genoemd en ze woonden in de Tenten.

Feiten

• Zij was arbeidster te Siegerswoude (Fr).

Trijntje trouwde met Sijtse Jans Visser op 24-11-1815 in Ureterp (Fr). Sijtse werd geboren in 7-1794 in Drachten (Fr) en is overleden op 25-01-1868 in Smallingerland (Fr) op 73-jarige leeftijd.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nubé, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nubé, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar