Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  8ste generatie  Volgende


128. Duirt Halbes, zoon van Halbe Hindricks 164 en Nieske Duirts,165 werd gedoopt op 04-06-1730 in Lutjegast en werd begraven op 01-02-1795 in Noordwijk.

Feiten

Hij bezat landerijen. 166
Duurt Halbes uit Noordwijk en zijn vrouw Diewerke Hotzes verkopen een vierde eigendom van 12 grazen onbehuisd land voor 280 gulden aan Sipke Halbes en Antje Frankes.

Boedelinventaris: 09-12-1766. 167
Na het overlijden van Geert Alberts, de meester smid, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Duirt Halbes is sibbevoogd en Pieter Alberts is voormond over de minderjarige kinderen van Diewerke Jacobs en Geert Alberts. Daniel Jans Kiestra is vreemde voogd.

Voogdij: 22-11-1779. 168
Duurt Halbes is voormond over de 3 minderjarige kinderen van Reinder Klunder en wijlen Lubbigjen Jans, ten tijde van een nieuw huwelijk van Reinder Klunder met Geertruida Jurjens Westenberg. Albert Lammerts is sibbe en Arrien Sikkes is vreemde voogd.

Duirt trouwde met Dieverke Hotzes 55 op 18-09-1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 03-04-1741 in Doezum, is overleden op 15-01-1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Halbe Duirts Schripsema werd gedoopt op 02-12-1764 in Lutjegast en is overleden op 07-08-1812 in Grootegast op 47-jarige leeftijd. Halbe was ook bekend als Albert Duurts Schripsema. Halbe trouwde met Jantje Jannes, dochter van Jannes Berends Helmholt 169 en Aukjen Arends. Jantje werd geboren op 13-05-1766 in Sebaldeburen, werd gedoopt op 27-05-1766 in Sebaldeburen en is overleden in 7-1804 in Grootegast op 38-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Jantje Jannes Helmholt. Halbe trouwde vervolgens met Jeike Arents Slagter op 15-05-1806 in Sebaldeburen. Jeike werd geboren op 22-11-1779 in Peize (Dr) en is overleden op 08-02-1836 in Peize (Dr) op 56-jarige leeftijd. Jeike was ook bekend als Feike Arents, Jeltje en Jaichien Arents.

         ii.  Nieske Duirts werd gedoopt op 13-03-1768 in Lutjegast en is overleden op 21-06-1770 in Lutjegast op 2-jarige leeftijd.

64      iii.  Hotze Duurts Schripsema (gedoopt op 29-09-1771, geboren in Lutjegast - overleden op 26-06-1830 in Lutjegast). Hotze trouwde met Grietje Willems Kooij, dochter van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 07-10-1798 in Visvliet. Grietje werd geboren in Visvliet, werd gedoopt op 06-04-1777 in Visvliet en is overleden op 02-09-1818 in Lutjegast op 41-jarige leeftijd. Hotze trouwde vervolgens met Trientje Jans Zwart, dochter van Jan Klazes en Jeltje Jillens Zwart,60 op 18-12-1823 in Grootegast. Trientje werd geboren op 01-02-1792 in Gerkesklooster (Fr) en werd gedoopt op 18-03-1792 in Gerkesklooster (Fr).

         iv.  Jakob Duirts Schripsema werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 28-03-1779 in Lutjegast en is overleden op 04-12-1842 in Aduard op 63-jarige leeftijd. Jakob was ook bekend als Jacob Duurts Schripsma. Jakob trouwde met Roelfke Gerrits Olthoff,170 dochter van Gerrit Luitjens Olthoff en IJdje Jacobs Rozema, op 15-02-1807 in Fransum. Roelfke werd gedoopt op 01-03-1788 in Fransum en is overleden op 29-12-1853 in Aduard op 65-jarige leeftijd.


129. Dieverke Hotzes,55 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, werd gedoopt op 03-04-1741 in Doezum, is overleden op 15-01-1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

Notitie bij het overlijden:
Weduwe, nalatende 3 kinderen.


Door Dieverke komt de naam Hotze in de familie Schripsema terecht.

Feiten

Nalatenschap: 26-06-1771.
Duirt Halbes en Diewerke Hotzes waren op 26 juni 1771 erfgenamen van haar oom Tjerk Dootjes. | Heirs of Diewerke Hotzes' uncle Tjerk Dootjes.

Dieverke trouwde met Duirt Halbes op 18-09-1763 in Lutjegast. Duirt werd gedoopt op 04-06-1730 in Lutjegast en werd begraven op 01-02-1795 in Noordwijk.


130. Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, werd gedoopt op 18-05-1744 in Oostwold en is overleden op 17-06-1828 in Visvliet171 op 84-jarige leeftijd.

Notitie bij de geboorte:
Niezijl is ook ergens een keer genoemd, maar dat kan ik niet bevestigen...

Notitie bij het overlijden:
Hij overleed in huis nr. 73 (Hilmahuis). Aangifte werd gedaan door Fokke Pieters Luinstra, 60 jaar, landbouwer te Visvliet en Hemme Hemmes Rinkema, 27 jaar, dagloner te Visvliet. "De namen der ouders, voor lange overleden, bij de aangevers niet bekend. Nalatende acht kinderen".

Feiten

Hij was landbouwer op Hilmahuis in de Westerhorn te Visvliet. 172
"... Hilmahuis is een gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema".

De boerderij Hilmahuis werd in 1829 door Herman Meijer en Anke Hellinga gekocht van de erven van Willem Jans Kooij en Menskje Boukes. Uit een akte van 1855 blijkt dat er een collatierecht (recht van benoeming van predikanten) op deze boerderij lag. Een latere bewoner, Warmold Tonckens, wil de overschrijving van dit recht laten registreren.

Hij bezat 1800-1821 land op Hilmahuis te Visvliet. 173
Willem Jans en Menstje Boukes woonden op 8 april 1800 te Visvliet en kochten toen land van Marijke Berents en Jan Benens.
In 1827, ten tijde van het eerste Kadaster van Grootegast (OAT), is op pag 8 en 9 van Minuutplan Blad 2 na te gaan dat de nrs 267 t/m 275 en 301 t/m 311 percelen zijn van de erfgenamen van Willem Jans Kooi, landbouwer te Visvliet. Het betreft Hilmahuis, huis en erf (301), boomgaard, weiland en bouwland. Bij de verkoop in 1829 blijkt dat perceel 301 hetzelfde is als Hilmahuis nr 73, waar zij woonden en stierven.

Zijn testament werd op 08-04-1800 te Visvliet ingeschreven. 174
Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen waren: Jan Danils (Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

Hij nam de familienaam Kooy aan op 28-04-1812 te Grijpskerk. 175
Willem Jans te Visvliet.
Zoons: Bouwke 33 jaar, Jan 32 jaar te Burum, Euwe 26 jaar, Swerus 23 jaar, Derk 22 jaar, Kornelis 15 jaar.
Dochters: Grietje 35 jaar te Lutjegast, Tjitske 30 jaar, Itje 28 jaar, Geertje 17 jaar.

Nalatenschap: 10-01-1829, Grijpskerk. 26
In het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, 's morgens om tien uur, wordt Hilmahuis openbaar geveild (bij vonnis 28-11-1828 van de Regtbank te Groningen). Deze erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes wordt afgewikkeld in aanwezigheid van alle erfgenamen.
Het gaat om 2 percelen: "Eene kapitale boerenplaats geteekend nummer drieenzeventig en vriesche schuur met de vaste en altoosdurende beklemming van ongeveer vijfentwintig bunders bouw en weideland staande en gelegen te Hillemahuis onder Visvliet, doende jaarlijks eene op Midwinter verschijnende vaste huur van tweehonderdentien guldens aan den landbouwer Cornelis Bolt wonende op de Hogemeden, zwettende ten noorden aan perceel twee, Herman Meijer en de erven van Cornelis Feddes, ten oosten aan de erven van Cornelis Feddes, ten zuiden de trekweg en ten westen aan de erven van Jan Danils en Jan Sips [Jan Sipkes Wattema]". Het huis was door Willem Jans Kooij & Menstje Boukes gekocht op 6-4-1791 uit de erfenis van haar vader Bouke IJwes.
Het tweede perceel: Ongeveer eeneneenhalve bunder vrij eigen groenland mede te Hillemahuis gelegen, zwettende ten noorden en ten westen aan Herman Meijer en perceel een en ten zuiden aan perceel een. Dit was gekocht op 20-5-1802.
Het huis kan door de koper, Herman Meijer, worden aanvaard op 12-5-1829 en de landerijen, die apart worden verkocht, op St. Gregorius [12 maart] daartevoren.
Op 26-5-1829 betaalde koper Herman Meijer te Visvliet de eerste helft van het huis, 3400 gulden en tevens het gehele bedrag voor het land, 903 gulden en 95 cents, onder aftrek van een jaar intrest van het tweede termijn van het land, ter som van 21 gulden en 5 cents. Een jaar later, op 22-5-1830, volgt het restant van het koopschat.
Beide keren "quiteeren alle erfgenamen te Visvliet, zonder enige reserve, met hun handtekening".
NB 1
Behalve Hotze Duurts Schripsema, want hij kan niet schrijven. Namens hem tekent Fokke Pieters Luinstra. Zwerus en Kornelis Willems tekenen als Kooi, de anderen als Kooij.
NB 2
Cornelis Bolt was getrouwd met Tettje Hellinga, de schoonzus van Herman Meijer. Tettjes vader Klaas Hellinga was in zijn 2e huwelijk met Sytske Aedsges Teenstra een schoonzoon van Aedsge Derks Teenstra & Barber Martens.

Willem trouwde met Menstje Boukes op 14-05-1775 in Visvliet. Menstje werd gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet en is overleden op 06-12-1818 in Visvliet176 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.177

Notitie bij het huwelijk:
Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders, want zowel hun dochter Grietje als hun zoon Jan zijn beide mijn Oudgrootouders (kwartierverlies).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bauwke Willems Kooij werd gedoopt op 17-03-1776 in Visvliet.

65       ii.  Grietje Willems Kooij (gedoopt op 06-04-1777, geboren in Visvliet - overleden op 02-09-1818 in Lutjegast). Grietje trouwde met Hotze Duurts Schripsema,24 zoon van Duirt Halbes en Dieverke Hotzes,55 op 07-10-1798 in Visvliet. Hotze werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 29-09-1771 in Lutjegast en is overleden op 26-06-1830 in Lutjegast op 58-jarige leeftijd. Hotze was ook bekend als Hotze Duurts Schripzema.

        iii.  Bouke Willems Kooij werd gedoopt op 27-09-1778 in Visvliet en is overleden op 23-11-1858 in Grootegast op 80-jarige leeftijd. Bouke was ook bekend als Bauwke Kooij. Bouke trouwde met Stijntje Jacobs Zetsema, dochter van Jacob Rienders Zetsema 178 en Wipke Fokkes, op 15-02-1812 in Grijpskerk. Stijntje werd geboren op 23-03-1786 in Visvliet,179 werd gedoopt in Pieterzijl en is overleden op 04-10-1858 in Grootegast op 72-jarige leeftijd. Stijntje was ook bekend als Stijntje Jakobs Zetsma.

70       iv.  Jan Willems Kooij (geboren op 04-05-1780 in Visvliet - overleden op 27-12-1831 in Burum (Fr)). Jan trouwde met Trijntje Doekes de Boer, dochter van Doeke Idzerts de Boer en Tjitske Aedsges Teenstra, op 01-01-1806 in Burum (Fr). Trijntje werd geboren op 05-09-1787 in Burum (Fr), werd gedoopt op 23-09-1787 in Burum (Fr) en is overleden op 19-09-1825 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Geeske Tjebbes Kits, dochter van Tjebbe Pieters Kits 76 en Trijntje Simmes Keuning, op 18-03-1830 in Kollumerland en Nieuw Kruisland (Fr). Geeske werd gedoopt op 12-02-1797 in Niehove en is overleden op 20-07-1852 in Burum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

          v.  Tijtske Willems Kooij werd geboren in Lutjegast, werd gedoopt op 20-01-1782 in Visvliet en is overleden op 17-09-1868 in Visvliet op 86-jarige leeftijd. Tijtske trouwde met Jan Bouwes van der Weide,180 zoon van Bouwe Siegers van der Weide en Grietje Jacobs, op 15-05-1808 in Visvliet. Jan werd geboren 1788-1789 in Hantum (Fr) en is overleden op 21-04-1862 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

         vi.  IJtie Willems Kooij werd geboren in Grootegast, werd gedoopt op 29-02-1784 in Visvliet en is overleden op 12-07-1863 in Kommerzijl op 79-jarige leeftijd. IJtie was ook bekend als Ietje Kooij. IJtie trouwde met Jan Romkes Steursma, zoon van Romke Pieters en Ank Pieters, op 09-12-1810 in Visvliet. Jan werd geboren op 16-08-1790 in Buitenpost (Fr), werd gedoopt op 12-09-1790 in Gerkesklooster (Fr) en is overleden op 24-07-1828 in De Waard, Grijpskerk op 37-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Romkes Stuursema.

        vii.  IJwe Willems Kooij werd gedoopt op 18-12-1785 in Visvliet en is overleden op 03-09-1819 in Lutjegast181 op 33-jarige leeftijd. IJwe was ook bekend als Euwe Kooij. IJwe trouwde met Anje Willems Scheringa, dochter van Willem Dootjes Scheringa en Grietje Tiemens, op 08-05-1819 in Grootegast. Anje werd geboren op 22-08-1798 in Doezum, werd gedoopt op 30-09-1798 in Grootegast en is overleden op 12-10-1868 in Grootegast op 70-jarige leeftijd.

       viii.  Sweris Willems Kooi werd gedoopt op 06-07-1788 in Visvliet en is overleden op 06-02-1869 in Grootegast op 80-jarige leeftijd. Sweris was ook bekend als Zwerus Kooi. Sweris trouwde met Renskje Jans Kiestra, dochter van Jan Daniels Kiestra 182 en Ebeltje Jans Doornbos,183 op 09-05-1816 in Grootegast. Renskje werd geboren op 25-02-1792 in Grootegast, werd gedoopt op 25-03-1792 in Visvliet184 en is overleden op 01-08-1861 in Grootegast op 69-jarige leeftijd.

         ix.  Derk Willems Kooij werd geboren in Grootegast, werd gedoopt op 13-06-1790 in Visvliet en is overleden op 29-08-1871 in Visvliet op 81-jarige leeftijd. Derk trouwde met Dieuwke Jacobs Pultrum, dochter van Jacob Jurjens Pultrum en Hinke Alders Boersma, op 18-09-1828 in Grijpskerk. Dieuwke werd geboren 1786-1787 in Surhuisterveen (Fr) en is overleden vr 29-08-1871.

          x.  Gerrijt Willems Kooij werd gedoopt op 13-01-1793 in Visvliet.

         xi.  Geertie Willems Kooij werd gedoopt op 14-06-1795 in Visvliet en is overleden op 16-08-1871 in Grootegast op 76-jarige leeftijd. Geertie trouwde met Timen Pieters Saaksema, zoon van Pieter Timens Saaksema en Maaike Geltes,185 op 29-05-1823 in Grijpskerk. Timen werd geboren op 23-03-1805 in Oldehove, werd gedoopt op 14-04-1805 in Oldehove en is overleden vr 16-08-1871.

        xii.  Kornelis Willems Kooij werd geboren op 09-05-1797 in Visvliet, werd gedoopt op 21-05-1797 in Visvliet en is overleden op 06-08-1866 in Kollumerland (Fr) op 69-jarige leeftijd. Kornelis was ook bekend als Kornelius Kooij. Kornelis trouwde met Renskje Harkes Sipkes, dochter van Harke Sipkes Sipkes 186 en Geeske Valks Tinga, op 04-05-1820 in Grijpskerk. Renskje werd geboren op 18-08-1793 in Burum (Fr), werd gedoopt op 15-09-1793 in Burum (Fr) en is overleden op 17-09-1858 in Kollumerland (Fr) op 65-jarige leeftijd.
131. Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 187 en Tjetske Derks,188 werd gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet en is overleden op 06-12-1818 in Visvliet176 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.177

Notitie bij het overlijden:
Menschtje Boukes overleed in huis nr. 73 Hillemahuis te Visvliet, nalatende 9 kinderen. De aangifte werd gedaan bij de Maire, Klaas Jans de Waard, door Tie Klaassens Hoekstra, 62 jaar, dagloner en door Fokke Pieters Luinstra, 50 jaar, landbouwer, beiden naaste buren.

Feiten

Zij was landbouwersche te Visvliet. Ze werd ook genoemd: "huishoudster" [eigenares] op Hilmahuis onder Visvliet.

Land: 06-04-1791. 189
De erfgenamen van Bouke Ywes verkopen gezamenlijk het huis en 65 pondematen land op Hillemahuis aan Menskjen Boukes en haar Eheman Willem Jans.

Haar testament werd op 08-04-1800 te Visvliet ingeschreven. 190
Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen: Jan Danils (wsch. Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

Menstje trouwde met Willem Jans Kooij op 14-05-1775 in Visvliet. Willem werd gedoopt op 18-05-1744 in Oostwold en is overleden op 17-06-1828 in Visvliet171 op 84-jarige leeftijd.

132. Louwe Sytses werd geboren circa 1730.

Notitie bij het onderzoek:
Ongedoopt, zoals bij de dopen van zijn kinderen telkens wordt vermeld. Dat wordt van Geeske Pijters niet gezegd, maar ook van haar zijn geen eerdere gegevens te vinden.
Tijdens de dopen woonden ze in Munnekezijl, Kollumen en uiteindelijk in Burum.

Feiten

Hij was arbeider te Munnekezijl (Fr).

Hij was op 25-05-1755 ongedoopt. Vermelding bij de doop van zijn eerste zoon Sytse en later ook bij de doop van de andere kinderen.

Louwe trouwde met Geeske Pyters vr 1755. Geeske werd geboren circa 1730.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Sytse Louwes van der Molen werd gedoopt op 25-05-1755 in Burum (Fr) en is overleden op 05-02-1827 in Oldehove op 71-jarige leeftijd. Sytse trouwde met Trijntje Benderts, dochter van Bindert Eijtes en Menke Jans, op 23-05-1784 in Munnekezijl (Fr). Trijntje werd gedoopt op 05-03-1758 in Niezijl en is overleden op 30-06-1815 in Burum (Fr) op 57-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Binderts.

         ii.  Wiskje Louwes van der Molen werd geboren in 1756 in Visvliet en is overleden op 17-05-1840 in Burum (Fr) op 84-jarige leeftijd. Wiskje trouwde met Eite Jans van der Veen,191 zoon van Jan Gerrits en Anje Eijtes, op 03-06-1787 in Grootegast. Eite werd gedoopt op 28-12-1760 in Niehove en is overleden op 10-04-1840 in Grootegast op 79-jarige leeftijd.

        iii.  Antje Louwes van der Molen werd geboren 1760-1761, werd gedoopt op 01-04-1764 in Munnekezijl (Fr) en is overleden op 03-08-1824 in Kollum (Fr) op 64-jarige leeftijd. Antje trouwde met Meerten Annes op 08-10-1786 in Burum (Fr). Meerten is overleden in 4-1805 in Kollum (Fr). Meerten was ook bekend als Marten Annes.

66       iv.  Pieter Louwes van der Molen (gedoopt op 01-04-1764, geboren in Burum (Fr) - overleden op 14-03-1836 in Grootegast). Pieter trouwde met Jantje Riemers Spoelstra, dochter van Riemer Willems Spoelstra en Wijpke Willems, op 16-05-1790 in Burum (Fr). Jantje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 14-09-1764 in Doezum en is overleden op 17-02-1853 in Sebaldeburen op 88-jarige leeftijd.

          v.  Doetze Louwes werd gedoopt op 20-09-1767 in Kollum (Fr).

         vi.  Froukje Louwes van der Molen werd gedoopt op 01-07-1770 in Burum (Fr) en is overleden op 16-01-1837 in Burum (Fr) op 66-jarige leeftijd. Froukje trouwde met Harmen Uilkes Westra, zoon van Uilke Andries en Ibeltie Reids, op 04-06-1797 in Burum (Fr). Harmen werd geboren circa 1770 en is overleden op 28-07-1851 in Kollumerland (Fr) ongeveer 81 jaar oud.

        vii.  Doetje Louwes werd geboren op 08-05-1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 20-06-1773 in Burum (Fr) en is overleden op 30-04-1812 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd. Doetje trouwde met Jannes Hessels de Haan, zoon van Hessel Rinderts en Willemke Sjoerds, op 23-10-1796 in Kollum (Fr). Jannes werd gedoopt op 09-04-1769 in Buitenpost (Fr) en is overleden op 05-03-1830 in Burum (Fr) op 60-jarige leeftijd. Jannes was ook bekend als Johannes.

       viii.  Dieuke Louwes van der Molen werd geboren op 01-05-1777 in Burum (Fr), werd gedoopt op 01-06-1777 in Burum (Fr) en is overleden op 27-09-1813 in Kollumerland (Fr) op 36-jarige leeftijd. Dieuke had een relatie met Jan Geerts Feenstra. Geen bewijs dat dit paar trouwde.


133. Geeske Pyters werd geboren circa 1730.

Geeske trouwde met Louwe Sytses vr 1755. Louwe werd geboren circa 1730.

134. Riemer Willems Spoelstra, zoon van Willem Riemers en Frouke Lohman,192 werd gedoopt op 16-03-1732 in Tolbert en is overleden op 09-01-1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: "Weduwnaar van Emke Klasens".

Riemer trouwde met Wijpke Willems op 20-01-1760 in Doezum. Wijpke werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 08-05-1729 in Doezum en is overleden op 06-02-1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Willem Riemers Spoelstra werd gedoopt op 29-03-1760 in Doezum en is overleden op 06-06-1821 in Grijpskerk op 61-jarige leeftijd. Willem trouwde met Trientje Wobbes,193 dochter van Wobbe Jans en Aefcke Lubbers, op 17-04-1785 in Sebaldeburen. Trientje werd geboren in De Jouwer, Sebaldeburen, werd gedoopt op 07-09-1747 in Sebaldeburen en is overleden vr 1815 in Sebaldeburen. Trientje was ook bekend als Trijntien Wobbes. Willem trouwde vervolgens met Wijke Wichers, dochter van Wieger Fokkes en Lijzebeth Jans, op 03-05-1789 in Grootegast en Doezum. Wijke werd gedoopt op 29-03-1748 in Grootegast en is overleden op 11-05-1811 in Doezum op 63-jarige leeftijd. Wijke was ook bekend als Wijke Weegers en Weike Wiegers. Willem trouwde vervolgens met Baukje Jans, dochter van Jan Kornelis en Aafke Kornelis, op 22-10-1812 in Grijpskerk. Baukje werd geboren op 03-08-1760 in Grijpskerk en is overleden op 09-12-1827 in Grijpskerk op 67-jarige leeftijd. Baukje was ook bekend als Bontje Jans.

67       ii.  Jantje Riemers Spoelstra (gedoopt op 14-09-1764, geboren in Doezum - overleden op 17-02-1853 in Sebaldeburen). Jantje trouwde met Pieter Louwes van der Molen, zoon van Louwe Sytses en Geeske Pyters, op 16-05-1790 in Burum (Fr). Pieter werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 01-04-1764 in Burum (Fr) en is overleden op 14-03-1836 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

        iii.  Klaas Riemers Spoelstra werd gedoopt op 03-07-1768 in Doezum en is overleden op 23-12-1840 in Doezum op 72-jarige leeftijd.

         iv.  Willemke Riemers Spoelstra werd gedoopt op 01-03-1772 in Doezum.

          v.  Wiebe Riemers Spoelstra werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 25-06-1775 in Grootegast en is overleden op 27-05-1842 in Doezum op 66-jarige leeftijd. Wiebe trouwde met Eltje Geerts Drenth, dochter van Geert Jans Drenth en Stientje Jacobs, op 21-08-1812 in Grootegast. Eltje werd geboren op 26-02-1775 in Tolbert en is overleden op 23-05-1845 in Marum op 70-jarige leeftijd.

Riemer trouwde vervolgens met IJmkie Claasen, dochter van Claas Cornelis en Geeske Geerts, op 05-07-1801 in Doezum. IJmkie werd gedoopt op 09-08-1733 in Grijpskerk en is overleden op 30-06-1808 op 74-jarige leeftijd. IJmkie was ook bekend als Imke Klaassens en Emke Klasens.


135. Wijpke Willems, dochter van Willem Beenes 194 en Marije Wobbes, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 08-05-1729 in Doezum en is overleden op 06-02-1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Van Wijpke was in eerste instantie geen doop te vinden. Haar dochter Marieke (bij Hindrik Jans) was een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van 19 december 1759).
Het kwartje viel toen ik in de kantlijn van het Doezumer Doopboek een vergissing bemerkte van de doopinschrijving waarbij haar vader Beene Melles wordt genoemd, in plaats van Willem Beenes...

Feiten

Een boedelinventaris te Doezum op 19-12-1759. 195
Haar eerste man overleed ruim twee jaar na het huwelijk. De inventaris beschrijft de boedel van wijlen Hindrik Jans, wever in Doesum, en Wijpke Willems. Er is een kind bij Wijpke Willems. Bij de inventaris hoort een behuisinge, zijnde een weverie te Doezum. Ondertekenaars zijn: Harm Everts en Wiebe Willems.

Dat zal haar broer kunnen zijn. In het gezin van Willem Beenes & Marijke Wobbes komt wel een Wijbe voor.

Wijpke trouwde met Hindrik Jans Wever Weijerstrate op 04-03-1757 in Doezum. Hindrik werd geboren in Schttrup, Duitsland en is overleden vr 04-03-1759 in Doezum. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Weijerstrate.

Notitie bij het huwelijk: Bij zijn tweede huwelijk kwam hij van Doezum.

Notitie bij het onderzoek: Bij zijn huwelijk met Trijntje Harms van Doezum (Grootegast 22-11-1744) wordt hij Hindrik Jans "Weijerstrate" genoemd, afkomstig van Schttrup...
In de dopenlijst wordt hij bij de eerste, Eltje, Weijerstraat genoemd en daarna consequent Hindrik Jans Wever, alsof het beroep ook de achternaam is.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Willem Hindriks werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 08-12-1757 in Grootegast.

         ii.  Marieke Hindriks werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 04-03-1759 in Grootegast.

Wijpke trouwde vervolgens met Riemer Willems Spoelstra op 20-01-1760 in Doezum. Riemer werd gedoopt op 16-03-1732 in Tolbert en is overleden op 09-01-1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

136. Rinse Klazes Rispens, zoon van Claes Jansen Rispens 196 en Sjoukjen Rinses Reitsma,197 werd geboren op 10-04-1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18-04-1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).

Notitie bij het onderzoek:
In een belasting-lijst met eigenaars van wagens met paard, staat een Rinse Clases Rispens in 1797 geboekt voor een wagentje met 2 paarden. Misschien wordt zijn weduwe bedoeld...

Feiten

Hij was landbouwer "wonende op 't Nieuwland onder Burum". te Kollum (Fr).

Hij was op 14-08-1772 lidmaat te Burum (Fr). 199
"...met attestatie tot ons gekomen: Rinse Klases en Sjeuke Gerrits van Tietjerk, echtelieden, wonende op het Nyeuwlant onder Boerum en tot het Avondmaal toegelaten".

Rinse trouwde met Sjeuke Gerryts Haijema op 09-11-1760 in Buitenpost (Fr). Sjeuke werd gedoopt op 17-05-1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26-02-1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klaas Rinses Rispens werd geboren op 07-09-1761 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 27-09-1761 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 13-04-1840 in Kollum (Fr) op 78-jarige leeftijd. Klaas trouwde met Akke Hendriks, dochter van Hendrik Geerts en Ytje Douwes, op 06-03-1785 in Burum (Fr). Akke werd gedoopt op 13-09-1764 in Eestrum (Fr) en is overleden op 03-03-1827 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.

         ii.  Rinske Rinses Rispens werd geboren op 02-04-1763 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 01-05-1763 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 23-01-1800 in Kollum (Fr) op 36-jarige leeftijd. Rinske trouwde met Johannes Pieters Siccama, zoon van Pieter Temmes 200 en Betske Johannes Siccama,201 op 16-12-1781 in Kollum (Fr). Johannes werd gedoopt op 01-10-1752 in Kollum (Fr) en is overleden op 21-01-1808 in Kollum (Fr) op 55-jarige leeftijd.

68      iii.  Willem Rinzes Rispens (geboren op 05-01-1765 in Tietjerk (Fr) - overleden op 02-04-1813 in Kollum (Fr)). Willem trouwde met Minke Eeuwes Wiersma, dochter van Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuwke Martens, op 28-02-1796 in Burum (Fr). Minke werd geboren op 13-12-1773 in Burum (Fr), werd gedoopt op 09-01-1774 in Burum (Fr) en is overleden op 21-12-1814 in Augsbuurt (Fr)67 op 41-jarige leeftijd.

         iv.  Sjoukje Rinses Rispens werd geboren op 02-06-1768 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 19-06-1768 in Tietjerk (Fr) en is overleden vr 02-04-1790. Sjoukje trouwde met NN.

          v.  Gerrit Rinses Rispens werd geboren op 27-04-1772 in Burum (Fr),202 werd gedoopt op 14-06-1772 in Burum (Fr) en is overleden vr 11-11-1773 in Burum (Fr).

         vi.  Sybrig Rinses Rispens werd geboren op 27-04-1772 in Burum (Fr)203 en werd gedoopt op 14-06-1772 in Burum (Fr).

        vii.  Gerrit Rinses Rispens werd geboren op 11-11-1773 in Burum (Fr),204 werd gedoopt op 05-12-1773 in Burum (Fr) en is overleden op 21-10-1846 in Burum (Fr) op 72-jarige leeftijd. Gerrit trouwde met Maike Bouwes Dijkma, dochter van Bouwe Gerrits Dijkma en Dieuwke Repkes, op 04-01-1801 in Burum (Fr). Maike werd geboren op 06-07-1779 in Kollum (Fr), werd gedoopt op 25-07-1779 in Kollum (Fr) en is overleden op 12-04-1855 in Burum (Fr) op 75-jarige leeftijd. Maike was ook bekend als Maike Bouwes Sickema.


137. Sjeuke Gerryts Haijema, dochter van Gerrit Minnes Haijema 205 en Rinske Willems, werd gedoopt op 17-05-1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26-02-1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

De naam Haijema is verbonden aan de Haijema State bij Kollum: "...In de eerste helft der 16de eeuw behoorde Haijema state en zathe aan de familie Eysma naar het schijnt, want in 1557 verkochten Auck Eysma en Gielt Eysma eenig land, gelegen in "Hayema-staetten tot Collum" aan Tjepke Gerbranda, tweede man van Eesck Popma, die vroeger gehuwd was geweest met Bocke Wattema, welke ook in Kollumerland woonde en in 1551 overleed. Eesck Popma vermaakte de state bij haar overlijden in 1595 aan Eva Eysma en hare broeders en zusters, van wie echter in datzelfde jaar "Hayema-saete" werd gekocht door Wybet Mennes, die vervolgens de naam van de "saete" aannam, dat huis met zijne vrouw Baefke Idsedr. bewoonde en wiens zoon haar in 1640 nog bezat en bewoonde".

Feiten

Zij bezat in 1798 een wagen met 1 paard te Nieuwkruisland (Fr). 207
"...Rinse Clases wed."

Sjeuke trouwde met Rinse Klazes Rispens op 09-11-1760 in Buitenpost (Fr). Rinse werd geboren op 10-04-1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18-04-1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).


138. Eeuwe Ennes Wiersma, zoon van Enne Cornelis Wiersma en Grietje IJwes, werd gedoopt op 26-08-1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11-08-1811 in Burum (Fr)208 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles.

Notitie bij de doop:
Zoon van Enne Cornelis en niet genoemde moeder

Notitie bij het overlijden:
"... Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks [?] volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. Handtekeningen: E.E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema [Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit]. Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf".

NB Grietje Durks zal een schrijffout zijn.


Na het 'Kollumer Oproer' (der Oranjegezinden) werd hij op 4 januari 1797 op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet wegens ophitsing tegen de Franse bezetting.

4 februari 1797

"... (Aebele Aebeles de Oude van Collum).
Klaas Nauta, geregtsdienaar te Collum, oud 30 jaaren deponeert dat op zaturdag den 4 Febr. 1797 's avonds ongeveer tusschen 10 en 11 uur in 't Regthuis te Collum onder een menigte van menschen mede is geweest en aldaar ziende eenen Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, oud ontvanger, tans gedetineerd op 't Blokhuis, welke hij aanspreekt met toereiking van zijne hand: "ontvanger hoe vaar Jou?" waarop gedagte Eeuwe Ennes antwoorde: "dij geef ik de hand niet, dou duivel hebt lang genoeg de baas speelde", dat na zulks eenen Jacob Gerrits, mede tans gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent aanpakte en met een bloote houwer verscheidene slaagen tegen 't hoofd heeft gegeven, waarop een geroep van de menigte volgde: "Slaan hem maar dood", daarop voornoemende Jacob Gerrits zeide: "dat is hem veels te goed, wij zil dij wel beter krije", waarna eenen Pieter Banjers, tans mede gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent allerdeerlijkst met een swaare stok op 't schouder sloeg, dat hij op de grond nederviel, waarop een Aebele Aebeles, tans nog voortvlugtig, hem deponent bij de borst vatte en wederom op de voeten haalde, zeggende: "nou suste in 't honnegat", dat ook met alle geweld heeft volbragt, dan aldaar ongeveer twee voet water in staande is deselve in de hondegats kelder geslooten en aldaar een buitendeur vindende, dewelke de vaart voorbij loopt, heeft den deponent dien ontgrendeld, en is in een sterke stroom door de vaart geswommen en also zijnen kerker ontvlugt, meer van de zaak niet wetende sloot de deponent zijne depositie en persisteerde na duidelijke voorlezinge - was get - Klaas Nauta".

7 maart 1797

"... COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum.
Geextraheerd uijt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt.

No 1. Jan Poulus, huijsman onder Ausbuurt oud 36 jaaren, deponeert dat hij op Zaturdag den 4den Februarij 1797 's avonds ongeveer vier vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide "waar is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen; die onder de genoodschappen zyn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen"; waar op gemelde Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, meer van de saak niet wetende, etc., actum den 7e Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschreven Mederegter en Secretaris actum den 6e en 7e Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak)
COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum.

No 2. Hendrik Gerrits, arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, deponeert dat hij ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide 'staan jemme hier nog; is 't nog geen tyd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden'; dat Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wede Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den deponent Hendrik 'ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar'; dat zij lieden daar op hun weg hebben vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent 's nagts gelegentheid krijgende om weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder terug gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797.

No 3. COPIA Antje Jans, huijsvrouw van Hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum oud 29 jaaren, deponeert dat zij op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer twee drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na Munnekezijl; hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 4e Februarij 1797 na dat de meenigte yolk van Collum 's deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het volk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren ('t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daarop ook dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser, havenchergier in de leegte onder Buurum voorschn; en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder terug is gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe Ennes tegen hun seide 'zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn'; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797".

Feiten

Hij was landbouwer (huisman) en rentenier te Burum (Fr).

Hij woonde op Eijsinga State te Burum (Fr).

Geldzaken: 210 Op 25 augustus 1781 lenen Ywe Ennes en Diewerke Martens, wonende te Boerum, 1200 gulden aan Jan Sippes [Jan Sipkes Wattema] en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe [Sipke] Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans [weduwe van Jan Derks in de Westerhorn].
NB Jan Derks & Tietje Jans zijn de voorouders van de Feitsma's (Jan Jans Feitsma & Antje Eeuwes Wiersma).

Hij was tussen 1767 en 1768 Kerkvoogd te Burum (Fr). Later nogmaals tussen 1804 en 1808.

Voogdij: 10-07-1770, Burum (Fr). 211
Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, was curator over "Gryttie 19 jr. en Dieuke Dirks 17 jr., beiden nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Dirk Jans, in leven huisman onder Burum en aldaar overleden bij Hiltie Willems in echte verwekt".

Hij was op 21-06-1773 lidmaat te Burum (Fr). 212
"... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 213

Eeuwe trouwde met Dieuwke Martens op 28-12-1755 in Kollum (Fr). Dieuwke werd gedoopt op 09-03-1738 in Burum (Fr) en is overleden op 08-10-1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd. Dieuwke was ook bekend als Dijttien Martens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Enne Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 12-12-1756 in Burum (Fr) en is overleden als kind.

         ii.  Antje Eeuwes Wiersma werd geboren in Burum (Fr), werd gedoopt op 21-03-1759 in Burum (Fr) en is overleden op 10-08-1839 in Kollum (Fr) op 80-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Antje Eeuwes Hooghiem. Antje trouwde met Jan Jans Feitsma,214 zoon van Jan Derks 215 en Teetje Jans,216 op 30-03-1777 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 07-03-1755 in Lutjegast en is overleden op 07-08-1817 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.

        iii.  Enne Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 03-08-1760 in Burum (Fr) en is overleden als kind.

         iv.  Enne Eeuwes Wiersma werd geboren op 10-09-1761 in Burum (Fr), werd gedoopt op 27-09-1761 in Burum (Fr), is overleden op 14-04-1839 in Burum (Fr) op 77-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr). Enne was ook bekend als Enne Eeuwes Wyrsma. Enne trouwde met Rinskje Elzes Kiestra, dochter van Else Jans Kiestra 217 en Trijntje Nitterts, op 11-01-1784 in Munnekezijl (Fr). Rinskje werd geboren in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 25-08-1754 in Burum (Fr) en is overleden vr 1792. Enne trouwde vervolgens met Zyke Jeltes Holwerda, dochter van Jelte Douwes en Bortzen Jans, op 20-05-1792 in Munnekezijl (Fr). Zyke werd geboren op 21-03-1772 in Waaxens (Fr), werd gedoopt op 29-03-1772 in Waaxens (Fr), is overleden op 07-09-1847 in Burum (Fr)218 op 75-jarige leeftijd en werd begraven in Burum (Fr).

          v.  Marten Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 04-12-1763 in Burum (Fr). Marten was ook bekend als Marten Eeuwes Wyersema.

         vi.  Marten Eeuwes Wiersma werd gedoopt op 30-08-1767 in Burum (Fr).

        vii.  Grietje Eeuwes Wiersma werd geboren in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 23-12-1768 in Burum (Fr) en is overleden op 12-09-1812 in Burum (Fr) op 43-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Eeuwes, Grietje Euwes en Iwes Wyrsma. Grietje trouwde met Folkert Eltjes Dijkstra, zoon van Eltjen Folkerts Roorda en Wytske Sikkes, op 19-04-1789 in Munnekezijl (Fr). Folkert werd gedoopt op 15-03-1763 in Munnekezijl (Fr) en is overleden vr 07-08-1796 in Burum (Fr). Folkert was ook bekend als Folkert Eltjes. Grietje trouwde vervolgens met Pieter Roelofs Huisman, zoon van Roelf Garmts en Claaske Gerrits, op 07-08-1796 in Niehove. Pieter werd geboren op 12-08-1759 in Niehove en is overleden op 26-03-1812 in Burum (Fr)219 op 52-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pyter Roelofs.

       viii.  Minke Eeuwes Wiersma werd geboren op 26-12-1772 in Burum (Fr) en werd gedoopt op 17-01-1773 in Burum (Fr).

69       ix.  Minke Eeuwes Wiersma (geboren op 13-12-1773 in Burum (Fr) - overleden op 21-12-1814 in Augsbuurt (Fr)). Minke trouwde met Wouter Jans Blau, zoon van Jan Gerkes Blau en Lysbet Gosses, op 13-04-1794 in Kollum (Fr). Wouter werd gedoopt op 30-11-1766 in Kollum (Fr) en is overleden op 22-01-1795 in Burum (Fr) op 28-jarige leeftijd. Minke trouwde vervolgens met Willem Rinzes Rispens, zoon van Rinse Klazes Rispens en Sjeuke Gerryts Haijema, op 28-02-1796 in Burum (Fr). Willem werd geboren op 05-01-1765 in Tietjerk (Fr), werd gedoopt op 20-01-1765 in Tietjerk (Fr) en is overleden op 02-04-1813 in Kollum (Fr)66 op 48-jarige leeftijd. Minke trouwde vervolgens met Louwe Romkes Wiersma, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes Wiersma, op 15-02-1814 in Burum (Fr). Louwe werd geboren in Augsbuurt (Fr), werd gedoopt op 24-04-1768 in Burum (Fr) en is overleden op 17-03-1829 in Augsbuurt (Fr)71 op 60-jarige leeftijd.

          x.  Marten Eeuwes Wiersma werd geboren op 16-08-1775 in Burum (Fr), werd gedoopt op 10-09-1775 in Burum (Fr) en is overleden op 24-06-1822 in Burum (Fr) op 46-jarige leeftijd. Marten trouwde met Hiltje Lubbers van der Laan,220 dochter van Lubbert Uitjes 221 en Grietje Julles, op 07-08-1796 in Niehove. Hiltje werd geboren in Pieterzijl, werd gedoopt op 17-10-1773 in Visvliet en is overleden op 26-11-1842 in Kollumerland (Fr) op 69-jarige leeftijd.


139. Dieuwke Martens, dochter van Marten Jans en Antie Minnes, werd gedoopt op 09-03-1738 in Burum (Fr) en is overleden op 08-10-1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd. Dieuwke was ook bekend als Dijttien Martens.

Feiten

Erfscheiding: 13-10-1767, Kollumerland (Fr). 222
Repke Minnes, huisman, woonachtig onder Burum curator;
Dyttien Martens,oud 15 jaar, weeskind;
w: Marten Jansen, woonachtig op Kollumerterp, vader;
Antie Minnes, moeder;

Zij was op 21-06-1773 lidmaat te Burum (Fr). 212
"... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Dieuwke trouwde met Eeuwe Ennes Wiersma op 28-12-1755 in Kollum (Fr). Eeuwe werd gedoopt op 26-08-1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11-08-1811 in Burum (Fr)208 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles.

140. Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, werd gedoopt op 18-05-1744 in Oostwold en is overleden op 17-06-1828 in Visvliet171 op 84-jarige leeftijd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

141. Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 187 en Tjetske Derks,188 werd gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet en is overleden op 06-12-1818 in Visvliet176 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.177
(Dubbele vermelding. Zie elders)

142. Doeke Idzerts de Boer, zoon van Idzert Fokkes en Trijntje Tjibbes,75 werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20-05-1828 in Burum (Fr).223

Notitie bij het overlijden:
"... Doeke Idzers de Boer, oud 67 jaren, landbouwer te Burum, geboren onder Kollum, weduwnaar van Tjitske Edsges Teenstra, en zoon van zijn wijlen ouders Idze Fokkes en Trijntje Tjebbes. Overleden op 20 mei 1828 des voormiddags ten 10 uren, in de huizinge numero 166 te Burum. Aangevers: Elze Pieters Sikkema, 47 jaren, landbouwer te Burum, en Ieke Jans Sikkema, 46 jaren, landbouwer aldaar, geburen van de overledene".

Feiten

Hij was landbouwer te Burum (Fr). En ook op het 'Vrouwenklooster' even ten westen van Visvliet.

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 213

Doeke trouwde met Tjitske Aedsges Teenstra op 17-09-1786 in Oudwoude (Fr). Tjitske werd geboren op 02-01-1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11-08-1799 in Oudwoude (Fr)224 en is overleden op 20-06-1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)225 op 68-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

71        i.  Trijntje Doekes de Boer (geboren op 05-09-1787 in Burum (Fr) - overleden op 19-09-1825 in Burum (Fr)). Trijntje trouwde met Jan Willems Kooij, zoon van Willem Jans Kooij en Menstje Boukes, op 01-01-1806 in Burum (Fr). Jan werd geboren op 04-05-1780 in Visvliet en is overleden op 27-12-1831 in Burum (Fr) op 51-jarige leeftijd.

         ii.  Jetske Doekes de Boer werd geboren op 12-04-1790 in Burum (Fr), werd gedoopt op 02-05-1790 in Burum (Fr) en is overleden op 03-11-1863 in Kollumerland (Fr) op 73-jarige leeftijd. Jetske was ook bekend als Jitske Doekes de Boer. Jetske trouwde met Andries Binderts Riddersma, zoon van Bindert Andries Riddersma 226 en Hiltje Tjallings Riddersma, op 29-04-1810 in Burum (Fr). Andries werd geboren in 1786 en is overleden op 24-06-1864 in Kollumerland (Fr) op 78-jarige leeftijd.

        iii.  Sytske Doekes de Boer werd geboren op 26-05-1793 in Burum (Fr). Sytske trouwde met Jan Bartelds Boersma, zoon van Barteld Sakes en Pietje Laurens Boersma, op 08-06-1822 in Burum (Fr). Jan werd geboren 1791-1792 in Lutjegast.

         iv.  Idsert Doekes de Boer werd geboren op 22-08-1796 in Burum (Fr).


143. Tjitske Aedsges Teenstra, dochter van Aedsge Derks Teenstra en Barber Martens, werd geboren op 02-01-1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11-08-1799 in Oudwoude (Fr)224 en is overleden op 20-06-1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)225 op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop:
"... Tjitske Aedsges Teenstra liet zich pas op 48 jarige leeftijd dopen. De familie Teenstra was doopsgezind".

Notitie bij het overlijden:
"... Tjitske Eedsges Teenstra, oud 68 jaren, boerin wonende onder Burum, gehuwd aan Doeke Idserts de Boer, landbouwer onder Burum en dochter van Eedsge Dirks en van Barber Martens, beiden overleden. Overleden op 20 juni 1819 des nagts omtrent ten halfeen uren, onder Burum, in het huis No.166. Aangevers: Elze Pieters Sikkema, oud 38 jaren, landbouwer en Gerrit Hendriks Moltmaker, oud 28 jaren, koopman, beiden wonende onder Burum".

Haar neven Douwe en Aedsge Martens Teenstra kregen in De zomer van 1823 bezoek van de wandelende schrijver Jacob van Lennep (1802-1868).

Feiten

Zij woonde op Het Klooster te Visvliet. Een boerderij, staande op een wier, ten zuiden van de Friesestraatweg, ten westen van Visvliet.

Tjitske trouwde met Lubbert Tjeerds van Dellen, zoon van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus, op 24-12-1769 in Oudwoude (Fr). Lubbert werd geboren op 10-07-1740 in Hallum (Fr) en is overleden in 1783 in Oudwoude (Fr) op 43-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden: Woonplaats "De Dellen".

Feiten

Hij was landbouwer op De Dellen te Oudwoude (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Barber Lubberts van Dellen werd geboren op 16-08-1774 in Oudwoude (Fr), werd gedoopt op 03-05-1801 in Burum (Fr) en is overleden op 20-10-1830 in Emden, Duitsland op 56-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barbara. Barber trouwde met Ype Jelles Janssen,227 zoon van Jelle Rykeles en Martje Jans, op 13-05-1792 in Burum (Fr). Ype werd geboren op 08-03-1770 in Burum (Fr), werd gedoopt op 16-03-1770 in Burum (Fr) en is overleden op 04-07-1845 in Emden, Duitsland op 75-jarige leeftijd.

         ii.  Tjeerd Lubberts van Dellen werd geboren in 9-1776 in Oudwoude (Fr) en is overleden op 13-01-1853 in De Westerhorn, Grijpskerk op 76-jarige leeftijd. Tjeerd trouwde met Dirtzen Hendriks Siccama, dochter van Hendrik Jans Siccama 228 en Aedske Aedsges Postuma Teenstra, op 08-05-1803 in Oudwoude (Fr). Dirtzen werd geboren op 11-01-1783 in Oudkerk (Fr), werd gedoopt op 23-02-1783 in Oudkerk (Fr) en is overleden op 08-09-1834 in Wijfferdinkstede, Grijpskerk op 51-jarige leeftijd. Dirtzen was ook bekend als Dirktje Siccama.

        iii.  Aedsge Lubberts van Dellen werd geboren in 1779 in Oudwoude (Fr) en is overleden op 21-10-1836 in Burum (Fr) op 57-jarige leeftijd. Aedsge trouwde met Sieuwke Klazes Rispens, dochter van Klaas Rinses Rispens en Akke Hendriks, op 28-04-1805 in Burum (Fr). Sieuwke werd geboren op 06-01-1786 in Burum (Fr), werd gedoopt op 05-02-1786 in Burum (Fr) en is overleden op 22-01-1848 in Burum (Fr) op 62-jarige leeftijd. Zij kregen geen kinderen.

         iv.  Rogchus Lubberts van Dellen werd geboren in 1782 in Oudwoude (Fr) en is overleden op 08-09-1858 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd. Rogchus trouwde met Maaike Jans Zijlstra, dochter van Jan Repkes en Aukjen Barnjes,229 op 12-05-1805 in Burum (Fr). Maaike werd geboren op 03-06-1785 in Munnekezijl (Fr), werd gedoopt op 26-06-1785 en is overleden op 16-02-1860 in Burum (Fr) op 74-jarige leeftijd.

Tjitske trouwde vervolgens met Doeke Idzerts de Boer op 17-09-1786 in Oudwoude (Fr). Doeke werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20-05-1828 in Burum (Fr).223

144. Berend Pieters Prins, zoon van Peter Sigers en Greetje Berens, werd gedoopt op 13-01-1743 in Sauwerd en is overleden op 11-01-1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

Notitie bij het overlijden:
In huis nr. 32 te Sauwerd. Aangifte werd gedaan door Jan Jans Arwert en Derk Jans de Groot, geen familie.

Feiten

Hij was dagloner te Sauwerd.

Land: 1796. 230 Akte van verkoop en overdracht "vanwege mevrouw Van Oldeneel aan de diakonie van Wetsinge voor 561 carolus gulden en 11 stuivers van de eigendom van ca 6 jukken land, gelegen te Baflo, onder vaste beklemming in gebruik bij Berent Pieters en diens vrouw voor een jaarlijkse huur van 18 carolus gulden, verleden voor de richter van Zuidwolde, dr. Rudolf Hindrik Koning".

Berend trouwde met Geeske Heines op 13-11-1774 in Wetsinge. Geeske werd gedoopt op 17-01-1751 in Warffum en is overleden op 03-04-1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geziena, Geessien Hein, en Geeske Heins.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 30-10-1774 te Warffum. Dit was de 3e proclamatie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Pieter Berends werd gedoopt op 02-09-1775 in Sauwerd.

72       ii.  Pieter Berends Lijnema (gedoopt op 19-01-1777, geboren in Sauwerd - overleden op 22-03-1846 in Obergum). Pieter trouwde met Grietje Gerrits Valk, dochter van Gerrit Pieters en Sieuwke Willems, op 07-03-1802 in Ranum. Grietje werd geboren op 14-02-1777, werd gedoopt op 31-03-1777 in Tinallinge en is overleden op 21-09-1841 in Obergum op 64-jarige leeftijd.

        iii.  Heine Berends Prins werd gedoopt op 01-05-1779 in Sauwerd en is overleden op 22-12-1824 in Sauwerd op 45-jarige leeftijd. Heine trouwde met Geeske Hindriks Kamminga, dochter van Hendrik Derks en Teida Wessels. Geeske werd gedoopt op 05-07-1789 in Winsum en is overleden op 13-03-1857 in Warffum op 67-jarige leeftijd.

         iv.  Martjen Berends werd gedoopt op 15-09-1782 in Sauwerd.

          v.  Grietje Berends werd gedoopt op 05-07-1789 in Sauwerd. Grietje trouwde met Herman Mohlman, zoon van Hindrik Mohlman en Catharina Meis, op 02-05-1813 in Groningen. Herman werd geboren 1787-1788 in Berlebek, Duitsland.


145. Geeske Heines, dochter van Heine Claassen en Martijn Lamberts, werd gedoopt op 17-01-1751 in Warffum en is overleden op 03-04-1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geziena, Geessien Hein, en Geeske Heins.

Notitie bij de doop:
Haar ouders worden bij het dopen Hennes Klasen & Jantijn Lammers genoemd.

Notitie bij het overlijden:
Zij stierf in huis nr. 32 te Sauwerd. Aangifte werd gedaan door Kornelis Sierts Danhof en Harm Sijbrands Hoeksema, geen familie.
Volgens de overlijdensakte was zij 72 jaar en geboren te Zuidhorn...

Feiten

Zij was dagloonster te Sauwerd.

Geeske trouwde met Berend Pieters Prins op 13-11-1774 in Wetsinge. Berend werd gedoopt op 13-01-1743 in Sauwerd en is overleden op 11-01-1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

146. Gerrit Pieters, zoon van Pieter Gerrits en Trijntie Geerts, werd geboren op 30-11-1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 07-12-1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

Notitie bij het onderzoek:
Het boek over de familie Valk/Valkema levert geen aansluiting. Mogelijk omdat er vergeefs gezocht werd naar Gerrit "Berends" en Sieuwke "Berends", zoals de ouders van Grietje Gerrits Valk genoemd werden in Grietjes overlijdensakte van 1841. Dat ze allebei "Berends" zouden heten is een opmerkelijk toeval en waarschijnlijk een fout van de schrijver. De naam Berends komt in dit familieverband alleen voor in het patroniem van hun schoonzoon Pieter Berends Lijnema, die aangifte doet van het overlijden van zijn vrouw Grietje.

Op zoek naar de voornamen Gerrit & Sieuwke vond ik in Tinallinge een Grietje van de juiste leeftijd als dochter van Gerrit Pieters & Siweke Willems. Zij waren eerst landbouwers onder Bellingeweer op de boerderij Valkum en in 1771 vestigden zij zich in Tinallinge.

Na de dood van Sieuwke in 1782 hertrouwt Gerrit Pieters met Anna Freriks en verruilt hij Tinallinge weer voor "Falcum".

Feiten

Hij was landbouwer op Valkum te Winsum.

Hij gebruikte op 24-03-1768 landerijen te Wetsinge. Gerrijt Pieters en zijn Huisvrouw Sijwke Willems woonagtig op Valkum verkopen de beklemming van 9 1/2 grasen Wetzinger Kerke Landt voor 92 gulden aan Thomas Jacobs en zijn Huisvrouw Aafke Cornellis woonagtig te Wetzingh.
Op 25 mei 1769 kopen zij van Roelf Jacobs & Jantje Jans te Wetzinge de beklemming van 5 grasen Kerke Landt voor 270 gulden.

Hij was op 18-06-1768 lidmaat te Tinallinge. "... Gerrit Pieters en sijn Huisvrouwe Siefke Willems".

In 1771 wordt vermeld: "... Wanneer op 't nieuw ook sijn toegekomen die na voorgaande Onderwijs op Belijdenisse waren angenomen vijf volgende Personen (...)
Gerrit Pieters met sijn huisvrouwe Siefke Willems".

Tensotte in 1777: "... Zijn in dese gemeente de navolgende Ledematen bevonden en angenomen: Gerrijt Pieters (vertrokken na Winsum met attestatie 1791) en Siefke Willems deszelfs vrouw (overleden 1782)".

Hij was op 08-07-1791 lidmaat met getuigenis van Tinallinge te Winsum.

Op 19-12-1811 was hij arbeider.

Gerrit trouwde met Sieuwke Willems vr 1767. Sieuwke werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Siefke, Sijwke, en Sieuwke Berends.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trienje Gerrits werd gedoopt op 11-01-1767 in Bellingeweer.

         ii.  Jantje Gerrits Valk werd gedoopt op 25-12-1768 in Bellingeweer en is overleden op 10-06-1814 in Groningen op 45-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Albert Mulder. Albert is overleden na 1814.

        iii.  Pieter Gerrits werd gedoopt op 31-01-1770 in Bellingeweer.

         iv.  Anje Gerrits werd gedoopt op 31-03-1771 in Bellingeweer.

          v.  Antje Gerrits Valk werd geboren op 17-01-1773 in Tinallinge, werd gedoopt op 24-01-1773 in Tinallinge en is overleden op 25-08-1827 in Groningen op 54-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Anje Gerrits Valk. Antje trouwde met Teunis Luurts Saaxema, zoon van Luirt Tonnis Saaksema en Renske Pieters, op 07-12-1805 in Groningen. Teunis werd geboren 1764-1765 in Borkum, Duitsland en is overleden op 03-08-1822 in Groningen op 58-jarige leeftijd.

73       vi.  Grietje Gerrits Valk (geboren op 14-02-1777, gedoopt Tinallinge - overleden op 21-09-1841 in Obergum). Grietje trouwde met Pieter Berends Lijnema, zoon van Berend Pieters Prins en Geeske Heines, op 07-03-1802 in Ranum. Pieter werd geboren in Sauwerd, werd gedoopt op 19-01-1777 in Sauwerd en is overleden op 22-03-1846 in Obergum op 69-jarige leeftijd.

        vii.  Pieter Gerrits Valk werd geboren op 12-01-1782, werd gedoopt op 20-01-1782 in Tinallinge en is overleden op 06-02-1854 in Uithuizen op 72-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Johanna Bakker, dochter van Jan Bakker en Geertje Esders, op 28-10-1809 in Groningen. Johanna werd geboren 1789-1790 in Groningen en is overleden op 13-04-1864 in Groningen op 75-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde vervolgens met Anna Freriks, dochter van Frerik Hindriks en Bareltjen Derks, op 19-12-1784 in Bellingeweer en Ranum. Anna werd gedoopt op 12-11-1747 in Noordwolde.

Notitie bij het huwelijk: 19-12-1784 Bellingeweer en Ranum
Gerrit Pieters, van Bellingeweer, weduwnaar
Anna Freriks, van Noordwolde, jongedochter

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract. Getuigen voor de bruidegom: Geert Pieters, volle broer en Aaltje Pieters, aangetrouwde zuster; Cornellis Mennes, aangetrouwde broer en Welmoet Pieters, volle zuster.
Voor de bruid: Hendrik Freriks, volle broer en Aaltje Pieters, aangetrouwde zuster; Derk Freriks, volle broer.

Feiten

Zij was op 15-04-1791 met attestatie van Bellingeweer overgekomen te Winsum. "... Anna Freriks vrouw van Gerrit Pieters".

Op 04-04-1773 was zij dienstmeid van den schoolmeester te Noordwolde. Zij deed hier belijdenis op deze datum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bareltje Gerrits Valk werd geboren op 23-12-1786, werd gedoopt op 10-01-1787 in Bellingeweer en is overleden op 02-07-1819 in Winsum op 32-jarige leeftijd. Bareltje was ook bekend als Barteltje Gerrits. Bareltje trouwde met Jan Pieters Huizinga, zoon van Pieter Rienks Huizinga en Jantie Floris, op 19-12-1811 in Ezinge. Jan werd geboren op 07-12-1778 in Garnwerd, werd gedoopt op 20-12-1778 in Garnwerd en is overleden op 12-08-1822 in Garnwerd op 43-jarige leeftijd.

         ii.  Freerk Gerrits werd gedoopt op 10-08-1788 in Sauwerd.


147. Sieuwke Willems, dochter van Willem Jans 232 en Jantien Bruins, werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Siefke, Sijwke, en Sieuwke Berends.

Notitie bij de geboorte:
De geboortedatum wordt geschat (ongeveer even oud als haar man Gerrit Pieters).

Notitie bij het overlijden:
Het jaar van overlijden wordt vermeld in de ledematenlijst van Tinallinge.

Notitie bij het onderzoek:
Sieuwke (Siewke, Siefke, Siweke, Sijwke) was afkomstig van Tinallinge. Haar ouders waren doopsgezind, vandaar dat een doop niet te vinden is.

Feiten

Zij was doopsgezind.

Boedelscheiding: 02-05-1774, Baflo. 233 Zij was mede-erfgenaam van haar half-tante Anje Bruins:

"... Gecompareerd bij Henricus Cleveringa, Rigter van Baflo zijn Cornelis Alberts te Baflo gewesen eheman van wijlen Anje Bruins als boedelhouder en afkoper ter eenre; en Freerk Bruins, Cornellis Bruins, Harm Harkes, Jan Hindrix Huisinga, Bruin Hindrix, Lammert Hindrix, Gepke Hindrix, Aafke Willems geadsisteert door haar eheman Jacob Hindrix, Sijwke Willems geadsistreert door haar eheman Gerrit Pieters, beneffens Tamme Geerts in qlte als grootvader en de legitieme tutele hebbende aangenomen over de kinderen van wijlen Grietje Willems bij wijlen Jan Tammes in echte verwekt, alle gesamentlijke en universele erfgenamen van opgemelte Anje Bruins, sijnde des eerste comparanten overleeden vrouw en de twee(de) comparanten overleden halfzuster en halve moeij".
Cornelis Alberts behoudt het huis en het land en hij koopt de anderen af met "3000 gulden en de lijfstoebehoren en het goud en silver van Anje Bruins".

Sieuwke trouwde met Gerrit Pieters vr 1767. Gerrit werd geboren op 30-11-1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 07-12-1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

148. Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, werd gedoopt op 03-08-1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.

Notitie bij het onderzoek:
Jacob Pieters, niet te verwarren (zoals door Luinstra) met een zoon van Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin.

Feiten

Hij was dagloner te Garnwerd.

Jacob trouwde met Jeentje Sijmens op 24-07-1768 in Garnwerd. Jeentje werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

Notitie bij het huwelijk:
Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders. De ene zoon Sijmen Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn moeder en de andere zoon Pieter Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn vader (kwartierverlies).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 14-08-1768 te Den Ham. Uitgekondigt het huwelijk tusschen Japik Peters van Den Ham en Jentjen Sijmens van Garnwert, waarvan attestatie gepasseert naar Garnwert.

Kinderen uit dit huwelijk:

118       i.  Sijmen Jacobs de Roo (geboren op 23-12-1770 in Garnwerd - overleden op 06-02-1844 in Garnwerd). Sijmen trouwde met Martjen Jacobs Bus, dochter van Jacob Sijmens en Itjen Pieters,145 op 08-03-1800 in Niekerk en Vliedorp. Martjen werd geboren op 02-01-1773 in Leermens, werd gedoopt op 10-01-1773 in Leermens en is overleden op 12-12-1831 in Garnwerd op 58-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Matje Jakobs.

74       ii.  Pieter Jacobs de Roo (geboren op 20-05-1774 in Garnwerd - overleden op 07-10-1831 in Garnwerd). Pieter trouwde met Ida Klasens, dochter van Klaas Cornellis en Martjen Hindriks, vr 1797. Ida werd geboren op 08-03-1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 18-03-1770 in Garnwerd en is overleden op 13-08-1820 in Garnwerd op 50-jarige leeftijd. Pieter trouwde vervolgens met Jantje Geerts Meijer, dochter van Geert Harmens Meijer en Eltje Roelfs Bosch, op 10-01-1822 in Ezinge. Jantje werd geboren op 09-04-1786 in Feerwerd, werd gedoopt op 16-04-1786 in Feerwerd en is overleden op 26-03-1848 in Garnwerd op 61-jarige leeftijd.


149. Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

Notitie bij het onderzoek:
Van Jeentje is geen doop in Garnwerd te vinden. Mogelijk was ze van doopsgezinde huize. Mogelijk is ze toch een dochter van een zekere Sijmen Jans van Garnwerd, die in Eenrum opduikt. Hier is een hiaat in de dopen van 1748-1760, terwijl haar geboorte juist ca. 1748 geschat kan worden.
In Eenrum worden in 1763 een Jan Sijmens van Garnwert genoemd en in 1787 een Sijmen Jans van Garnwert in 2 voogdijzaken als sibbevoogd voor de 2 pupillen van Sijmen Pieters van Eenrum & Anje Jans van Garnwerd, aldaar.

Date Noorlag stelt dat zij een dochter is van Sijmen Jans en Martien Dercks, doopsgezind en getrouwd 1722 in Ulrum en Niekerk-Vliedorp.

Feiten

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Jeentje trouwde met Jacob Pieters op 24-07-1768 in Garnwerd. Jacob werd gedoopt op 03-08-1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.

150. Klaas Cornellis, zoon van Cornelis IJpes en Wijtske Klaassen, werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13-01-1737 in Ezinge en is overleden op 24-08-1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

Feiten

Hij was dagloner te Garnwerd.

Klaas trouwde met Martjen Hindriks op 09-08-1761 in Garnwerd. Martjen werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 09-09-1740 in Garnwerd en is overleden vr 24-08-1809 in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wietske Klasens werd gedoopt op 25-10-1761 in Garnwerd.

         ii.  Martje Klasens werd gedoopt op 13-01-1765 in Garnwerd en is overleden op 20-12-1825 in Den Ham op 60-jarige leeftijd. Martje trouwde met Jan Hindriks op 17-05-1792 in Zuidhorn. Jan werd geboren in Zuidhorn en is overleden vr 1829. Martje trouwde vervolgens met Klaas Ites Zuidema, zoon van IJte Clasen 236 en Ebeltje Ekkes,237 op 05-08-1820 in Aduard. Klaas werd geboren in 8-1762 in Faan238 en is overleden op 21-01-1825 in Den Ham op 62-jarige leeftijd.

        iii.  Cornellis Klasens werd gedoopt op 27-09-1767 in Garnwerd en is overleden vr 07-01-1800. Cornellis trouwde met Tietje Riemts, dochter van Riemt Jans 239 en Trijntje Gerkes, circa 1791. Tietje werd geboren in Niehove en werd gedoopt op 06-05-1753 in Niehove.

75       iv.  Ida Klasens (geboren op 08-03-1770 in Garnwerd - overleden op 13-08-1820 in Garnwerd). Ida trouwde met Pieter Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, vr 1797. Pieter werd geboren op 20-05-1774 in Garnwerd, werd gedoopt op 23-05-1774 in Garnwerd en is overleden op 07-10-1831 in Garnwerd op 57-jarige leeftijd.

          v.  Hinderkjen Klasens werd gedoopt op 14-03-1773 in Garnwerd.

         vi.  Hindrik Klasens werd gedoopt op 23-05-1774 in Garnwerd.

        vii.  Jan Klasens werd geboren op 07-04-1777 in Garnwerd en werd gedoopt op 12-04-1777 in Garnwerd.


151. Martjen Hindriks, dochter van Hindrick Hindriks en Martien Jans,240 werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 09-09-1740 in Garnwerd en is overleden vr 24-08-1809 in Garnwerd.

Feiten

Zij was dagloonster te Garnwerd.

Martjen trouwde met Klaas Cornellis op 09-08-1761 in Garnwerd. Klaas werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13-01-1737 in Ezinge en is overleden op 24-08-1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

152. Jibbe Jans, zoon van Jan Jibbes en Jantien Wilms, werd gedoopt op 29-03-1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.

Feiten

Hij was dagloner te Zuidwolde.

Afkoop: 08-04-1758, Zuidwolde. Er wordt een Afkoopbrief opgesteld waarbij verschenen Derk Sjabbes, als voormont; Willem Jans, als sibbe en Caspar Beerends, als vreemde voogd over de minderjarige dochter van Jippe Jans bij Grietje Stevens [Hebels?] [of Sjabbes?]. Het gaat hierbij om "Rekeningen en verantwoordingen door voogden, met inventarissen van boedels en akten waarbij de rechten van pupillen op de nalatenschap van hun ouders worden afgekocht."

Jibbe trouwde met Geertje Hebels (?) op 26-04-1750 in Zuidwolde. Geertje werd geboren circa 1725 in Bedum. Geertje was ook bekend als Geertje Simons, Geertje Stevens, en Geertje Stierings.

Notitie bij het onderzoek: Haar achternaam wordt steeds anders geschreven: Stevens, Simons...; een aanknopingspunt in Bedum zouden kunnen zijn:
Doop 15-1-1719 O (geen naam) - Ouders: Steven Jansen & Margijn Andries
moeder geboren in Zuidwolde en vader in Vlagtwedde...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Jibbes werd gedoopt op 31-01-1751 in Zuidwolde. Jantje trouwde met Jacob Eijnjes op 13-04-1788 in Zuidwolde. Jacob werd geboren in Muntendam. Jacob was ook bekend als Jacob Eenjes. Jantje trouwde vervolgens met Sijwert Willems op 23-05-1779 in Adorp en Harssens. Sijwert werd geboren in Groningen.

         ii.  Mertje Jibbes werd gedoopt op 03-02-1754 in Zuidwolde.

Jibbe trouwde vervolgens met Antje Jans op 08-04-1758 in Zuidwolde. Antje werd gedoopt op 17-02-1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 08-04-1758 te Zuidwolde. 241 Getuigen "... An bruidegomszijde: Willem Jans, als broer en sibbevoogd over des bruidegoms voorkind en deszelfs huisvrouw Geertje Pieters, als aangetrouwde zuster; Derk Willems, als zwager; Aarentijn Jans, als zuster; Grietje Jans, weduwe van Floris Floris, als volle zuster; Derk Sjabbes, als voormont; Caspar Berents, als vreemde voogd over des bruidegoms voorkind; Willem Jans, als voormond over de kinderen van Claas Roelefs en Aaltje Jans, in leven zwager en zuster; Hemme Mennes en Rebekke Andries, als aangetrouwde oom en halve moeij over des bruidegoms overleden vrouw.
An bruidszijde: Jan Jacobs, aangetrouwde oom, caverende voor zijn huisvrouw Grietje Sijmons, als volle moeij; Pauwel Jans, als volle oom".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Amke Jibbes van der Laan werd gedoopt op 01-01-1758 in Zuidwolde en is overleden op 20-06-1837 in Sauwerd op 79-jarige leeftijd. Amke trouwde met Hindrik Derks Kamp op 01-01-1791 in Wetsinge en Sauwerd. Hindrik werd geboren 1747-1748 in Noordwolde en is overleden op 10-06-1822 in Sauwerd op 75-jarige leeftijd. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Kamp.

         ii.  Aaltje Jibbes werd gedoopt op 03-09-1759 in Zuidwolde en is overleden op 25-01-1841 in Engelbert op 81-jarige leeftijd. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jibbes Dijken. Aaltje trouwde met Jannes Reubes van Bruggen, zoon van Reube Jans en Trijntje Harms, vr 1791 in Noorddijk. Jannes werd gedoopt op 28-03-1765 in Harkstede en is overleden op 12-01-1823 in Engelbert op 57-jarige leeftijd. Jannes was ook bekend als Jannes Reubes, Jan Reupes, Jannes Roepes, en Jans van Bruggen.

        iii.  Aerendtjen Jibbes werd gedoopt op 19-10-1760 in Zuidwolde en is overleden op 21-01-1821 in Bedum op 60-jarige leeftijd. Aerendtjen trouwde met Olgert Bartelts, zoon van Bartelt en NN, op 04-04-1802 in Bedum. Olgert werd geboren in Bedum.

         iv.  Antje Jibbes werd gedoopt op 10-10-1761 in Zuidwolde.

          v.  Anje Jibbes werd gedoopt op 10-10-1762 in Zuidwolde en is overleden op 04-03-1845 in Zuidwolde op 82-jarige leeftijd. Anje trouwde met Jan M.

         vi.  Jan Jibbes van der Laan werd gedoopt op 29-04-1764 in Zuidwolde en is overleden op 15-05-1837 in Sauwerd op 73-jarige leeftijd. Jan trouwde met Janna Berends, dochter van Berend Jans Mulder en Trijntje Roelefs, op 29-05-1796 in Zuidwolde. Janna werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 09-07-1774 in Zuidwolde en is overleden op 07-03-1819 in Sauwerd242 op 44-jarige leeftijd. Janna was ook bekend als Janna Jans.

76      vii.  Derk Jibbes van der Laan (gedoopt op 02-03-1766, geboren in Zuidwolde - overleden op 24-06-1831 in Wetsinge en Sauwerd). Derk trouwde met Harmke Jans, dochter van Jan Lienders en Aaltje Berents, op 28-05-1797 in Wetsinge en Sauwerd. Harmke werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12-08-1770 in Warfhuizen en is overleden op 20-10-1842 in Wetsinge en Sauwerd op 72-jarige leeftijd.

       viii.  Geertje Jibbes werd gedoopt op 01-05-1768 in Zuidwolde.

         ix.  Klaes Jibbes werd gedoopt op 24-09-1769 in Zuidwolde en is overleden op 18-11-1848 in Onderdendam op 79-jarige leeftijd. Klaes trouwde met Grietje Pieters, dochter van Pieter Jans Teerling en Dietje Cornelius, op 10-07-1803 in Bedum. Grietje werd geboren 1769-1770 in Warffum en is overleden op 29-11-1840 in Onderdendam op 71-jarige leeftijd.

          x.  Geertje Jibbes werd gedoopt op 27-10-1770 in Zuidwolde. Geertje trouwde met Pieter Klasens Luurtsema, zoon van Klaas Luurts en Anje Pieters, op 03-01-1802 in Zuidwolde. Pieter werd geboren op 20-11-1766 in Zuidwolde, werd gedoopt op 22-11-1766 in Zuidwolde en is overleden op 19-11-1826 in Winsum op 59-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Klaassens Luursema.

         xi.  Grietje Jibbes van der Laan werd gedoopt op 20-02-1774 in Zuidwolde en is overleden op 21-01-1827 in Sauwerd op 52-jarige leeftijd. Grietje trouwde met Pieter Aalfs van Dijk, zoon van Aalf Klaassen en Bouwke Pieters, op 26-05-1799 in Sauwerd. Pieter werd geboren 1759-1760 in Noordwolde en is overleden op 06-07-1836 in Wetsinge op 77-jarige leeftijd.

        xii.  Martie Jibbes werd gedoopt op 08-06-1777 in Zuidwolde. Martie was ook bekend als Martje Jebbes. Martie trouwde met Date Hendriks Meijer op 15-02-1807 in Zuidwolde. Date werd geboren in Zuidwolde.

       xiii.  Willemtje Jibbes werd gedoopt op 20-05-1781 in Zuidwolde. Willemtje trouwde met Jan Jacobs op 28-05-1809 in Zuidwolde. Jan werd geboren in Wirdum.


153. Antje Jans, dochter van Jan Simen Simens en Amke Jans, werd gedoopt op 17-02-1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje.

Notitie bij het onderzoek:
In Sauwerd vond ik een Antje, gedoopt door Jan Simens & Amke Jans op 17-2-1737... Maar, zoveel kinderen en dan geen Simen benoemen, dat maakt het bewijs wat mager.
Simen is echter wel een naam die vaker voorkomt bij Antje, nl. bij haar huwelijkscontract als getuige: tante Grietje Sijmons (getrouwd met Jan Jacobs). Grietje Sijmons zou dan een zus van Antjes vader kunnen zijn.

In Sauwerd werd op 14-4-1748 een Amke gedoopt als dochter van Jan Lauwes & Trijntje Simens; het lijkt wel familie, een nichtje?...
In Wetsinge werd op 10-2-1709 een Amke gedoopt als dochter van Jan Pauwels & Martien Claesen; Zij hebben ook een zoon Pauwel Jans. Onze Antje heeft volgens haar huwelijkscontract nog een volle oom Pauwel Jans.

Hypothese:
"Oom" Pauwel Jans is een broer van Amke Jans (van Wetsinge), de moeder van onze Antje Jans. Haar vader is dan Jan Simens (van Baflo), mogelijk de broer van tante Grietje Sijmons en eventueel ook van Trijntje Simens... Alleen, die laatste laten zich niet vinden in Baflo of omgeving, hetgeen de hypothese weer op losse schroeven zet...

Feiten

Zij was dagloonster te Zuidwolde.

Antje trouwde met Jibbe Jans op 08-04-1758 in Zuidwolde. Jibbe werd gedoopt op 29-03-1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.


154. Jan Lienders, zoon van Leendert Jans en Hijke Jans, werd gedoopt op 03-04-1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12-01-1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.

Notitie bij het overlijden:
De bron van deze datum is zoek, het lijkt onzeker of dit wel klopt.

Hij werd regelmatig genoemd als getuige bij huwelijkscontracten en de afhandeling van notariele stukken over voogdij en verkopingen.

Feiten

Hij was dagloner te Wetsinge en Sauwerd.

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Jan Berents & Aaltje Berents op 04-02-1774 te Wetsinge.
"...Recht van Representatie: de kinderen van Jan Lienders en zijn vrouw Aaltjen Berents, alsmeede van Coop Geerts en vrouw Willemtje Jans.

Getuigen voor de bruidegom: Berent Jans als zoon en deszelfs vrouw Trijntje Roelefs; Willemtje Jans als dochter & eheman Coop Geerts; Geert Cornelis en Claas Jans als voorstanders over bg's kinderen bij wijlen deszelfs eerste vrouw Engeltje Jans in echte verwekt; Claas Jans [de Jonge], Jan Lienders en Geert Geerts Sijl als voorstanders over bg's kinderen bij wijlen deszelfs tweede vrouw Geertruid Jans in echte verwekt; Luikjen Jans als moeije & eheman Cornellis Arijs.
Voor de bruid: Claaske Luigjes als moeder; Freerikje Luigjes als moeije & eheman Claas Olchers."

Hij was op 26-06-1775 sibbevoogd te Wetsinge. Bij een boedelscheding n.a.v. overlijden van Anje Luitjens was Jan Lienders sibbevoogd over de minderjarige kinderen van Jan Beerents bij wijlen Geertruit Jans in echte verwekt.
Dat zou volgens de gebruiken betekenen dat Jan Lienders als sibbe verwant zou moeten zijn met de zus van Jan Beerents, Aaltje Berents... was dat niet zijn eigen vrouw?

Zelfde soort akte op 4-2-1774.

Jan Lienders werd op 19 mei 1784, Wetsinge-Sauwerd, nog steeds genoemd als voogd in een koopbrief betreffende een huis en een weverie te Sauwerd tussen verkopers Gepke Geerts, weduwe van Hindrik Harms en de kopers Evert Willems & Antje Harms. Er werd namelijk 6 gulden huur betaald aan deze voogden.
Daarbij werd door Gepke Geerts in een tweede akte aan deze voogden ook een heemstede verkocht waarop de behuising van Evert Willems & Antje Harms staat.

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Fokko Berents Swaagman & Janna Jans op 23-12-1778. Jan Lienders & Aaltjen Berents waren aanwezig als oom en Moeije van Janna Jans.

Hij woonde op 29-05-1780 te Wetsinge. Hun huis wordt op 29-5-1780 verkocht door Meindert Mennes aan de diakonie van Wetsinge "een behuisinge bestaande in een binnenhuis en agterhuis met al wat daar an aard paal en nagelvast is, voorts deuren en vensters, steen en pannen los en vast, vermuirt en onvermuirt, met de beklemminge van het heem waarop de behuisinge staat, met bomen en plantagien so om en op het heem sijn, staande gelegen op de Wetzinger Meden bij de Oosterlaan, wordende door Jan Lienders en vrouw bewoont, doende sjaarlijks tot heemhuur an de Heer van Wetzinge de somma van drie gulden..." De kopers, mede gecompareerd, waren de diakenen Jan Berents en Geert Geerts Zijl betaalden 140 gulden. Jan Lienders en Aaltjen Berents mogen "voor gelijke somma van penningen de gekochte behuisinge altijd van de diakonie weder overnemen."

Geldzaken: 20-01-1800, Adorp. Jan Lienders betaalt de koopprijs 460 gulden van het huis dat zijn dochter Hijke Jans heeft gekocht van Tonnis Everts Hofman & Anna Oltmans, en deszelfs suster Harmanna Everts

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van Hindrik Jans Beerling & Anje Jans in 1786. Jan Lienders was aangetrouwde oom, met Aaltjen Berents als volle moij.

Jan trouwde met Aaltje Berents op 25-11-1769 in Wetsinge en Sauwerd. Aaltje werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hijke Jans werd geboren in Roodehaan, Leens, werd gedoopt op 12-08-1770 in Warfhuizen en is overleden op 25-11-1833 in Sauwerd op 63-jarige leeftijd. Hijke was ook bekend als Hieke Jans. Hijke trouwde met Harm Rijkels Holtman. Harm is overleden na 25-11-1833.

77       ii.  Harmke Jans (gedoopt op 12-08-1770, geboren in Roodehaan, Leens - overleden op 20-10-1842 in Wetsinge en Sauwerd). Harmke trouwde met Derk Jibbes van der Laan, zoon van Jibbe Jans en Antje Jans, op 28-05-1797 in Wetsinge en Sauwerd. Derk werd geboren in Zuidwolde, werd gedoopt op 02-03-1766 in Zuidwolde en is overleden op 24-06-1831 in Wetsinge en Sauwerd op 65-jarige leeftijd. Harmke trouwde vervolgens met Eme Onnes van Dijk, zoon van Onne Emes en Anje Jacobs, op 16-08-1832 in Adorp. Eme werd geboren op 26-10-1766 in Pieterburen en werd gedoopt op 02-11-1766 in Westernieland.

        iii.  Berend Jans werd gedoopt op 24-03-1774 in Wetsinge.


155. Aaltje Berents, dochter van Berend Jans en Harmtie Hansen Scheper,243 werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

Notitie bij het onderzoek:
De naam van Aaltjes eerste dochter was Harmke. Aaltje kwam van Onstwedde; daar leefden een Berent Jans & Harmke Jansen. Zij doopten daar een zoon Jan op 16-8-1722, maar een Aaltje is niet te vinden.

Niet ver van Onstwedde, in Oudeschans leefde ook een paar Berent Jans & Harmke Jans, die 5 kinderen doopten, waaronder Aeltie op 9-10-1746 en verder Jan, Gerard, Tiaart en Bartelt Jans...
Deze Berent Jans was een weduwnaar van Oudeschans die op 9-1-1746 te Oudeschans trouwde met Harmke Jans van Bellingwolde.
Wie zal 't zeggen?

Feiten

Zij was dagloonster te Wetsinge en Sauwerd.

Zij was getuige bij het huwelijkscontract van Jan Berents x Aaltje Berents op 04-02-1774 te Wetsinge. Zie de tekst bij haar man Jan Lienders.

Aaltje trouwde met Antoon Frijderik Meijer.

Aaltje trouwde vervolgens met Jan Lienders op 25-11-1769 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd gedoopt op 03-04-1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12-01-1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.

156. Harm Franssen, zoon van Frans Harmens en Franckjen Annes, werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

Notitie bij het onderzoek:
Er is in de documenten van deze buurt maar 1 keer een Frans: Frans Harms te Leegkerk. Deze doopt daar een "kindt" Gerbrig op 4-12-1722.
Geen andere kinderen, geen Harm...
Op 9-4-1719 was er in Hoogkerk een huwelijk van een zekere Frans Harmens met Franckjen Annes van Leegkerk. Aangezien onze Harm Franssen zijn eerste dochter Frankje noemt, ben ik er vrij zeker van dat dit echtpaar zijn ouders zijn.

Harm trouwde met Eltje Geerts op 15-04-1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Eltje werd gedoopt op 01-02-1722 in Leegkerk.

Notitie bij het huwelijk:
"... Harm Fransen, JG (jonggezel) geboortig van Hoogkerk & Eltje Geerts, JD (jongedochter) geboortig en woonagtig tot Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Frans Harms werd gedoopt op 02-11-1749 in Oldehove.

78       ii.  Geert Harms, Werkema (gedoopt op 10-09-1752 in Oldehove - overleden op 08-04-1810 in Feerwerd). Geert trouwde met Bouke Willems, dochter van Willem Hiddes 15 en Anneke Ludolfs, op 05-01-1783 in Feerwerd. Bouke werd geboren in Feerwerd, werd gedoopt op 06-01-1758 en is overleden op 02-09-1791 in Feerwerd op 33-jarige leeftijd. Geert trouwde vervolgens met Grietje Pieters Hovingh, dochter van Pieter Jans Hovingh en Menje Cornelis, op 03-07-1796 in Feerwerd. Grietje werd geboren op 10-07-1769 in Feerwerd, werd gedoopt op 16-07-1769 in Feerwerd en is overleden op 18-12-1829 in Feerwerd op 60-jarige leeftijd.

        iii.  Jean Harms werd gedoopt op 29-12-1754 in Garnwerd.

         iv.  Frankje Harms werd gedoopt op 25-02-1759 in Zuidhorn en is overleden op 03-06-1817 in Feerwerd op 58-jarige leeftijd. Frankje trouwde met Geert Tobias van der Molen, zoon van Tobias Boukes en Adriaantje Jans, op 01-06-1783 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 13-03-1757 in Ezinge en is overleden op 18-09-1826 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.

          v.  Jantjen Harms werd gedoopt op 31-07-1763 in Zuidhorn.


157. Eltje Geerts, dochter van Geert Clasen 244 en Jantjen Roelefs, werd gedoopt op 01-02-1722 in Leegkerk.

Eltje trouwde met Harm Franssen op 15-04-1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Harm werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

158. Pieter Jans Hovingh, zoon van Jan Pieters Hoven en Geeske Jans, werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.

Bij zijn huwelijk heette hij Hovink. Bij de dopen van bijna al zijn kinderen was hij aanwezig als Hovingh, soms Hovink.
In de overlijdensakte van zijn dochter Janna heet hij slechts Pieter Jans.

Feiten

Hij was dagloner te Feerwerd.

Pieter trouwde met Menje Cornelis op 14-01-1753 in Feerwerd. Menje werd gedoopt op 09-03-1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Meenje en Mentje.

Notitie bij het huwelijk:
In 1815, ten tijde van het tweede huwelijk van dochter Janna, wordt een Akte van Bekendheid opgesteld waarin hun overlijden wordt bevestigd:
"... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden". 245

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eeske Pieters Hovingh werd gedoopt op 28-10-1753 in Feerwerd en is overleden op 21-11-1829 in Aduard op 76-jarige leeftijd. Eeske was ook bekend als Eiske Hovingh. Eeske trouwde met Jan Pieters Spanjer,246 zoon van Pieter Jans Spanjer en Geertruid Jans, op 16-11-1788 in Den Ham. Jan werd gedoopt op 19-12-1745 in Den Ham en Fransum en is overleden op 20-11-1815 in Den Ham op 69-jarige leeftijd.

         ii.  Janna Pieters Hovingh werd gedoopt op 04-04-1756 in Feerwerd en is overleden op 02-12-1831 in Garnwerd247 op 75-jarige leeftijd. Janna was ook bekend als Janna Pieters Havinga. Janna trouwde met Pieter Heerkes, zoon van Heerke Jacobs en Grietje Pieters, circa 1786. Pieter werd geboren circa 1739 in Oostum en is overleden op 12-02-1807 in Oostum ongeveer 68 jaar oud. Pieter was ook bekend als Pieter Heerkes Beukema en Pieter Heerkes Havinga. Janna trouwde vervolgens met Jan Harms Venema, zoon van Harm Hindriks en Geertruid Klasens, op 13-11-1815 in Ezinge. Jan werd geboren op 29-04-1770 in Scharmer en is overleden op 13-12-1827 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

        iii.  Jan Pieters Hovingh werd gedoopt op 19-07-1759 in Feerwerd en is overleden op 25-03-1831 in Niekerk op 71-jarige leeftijd. Jan trouwde met Trijntje Jeltes Bakker, dochter van Jelte Willems Bakker en Abeltje Luurts, op 01-06-1789 in Niekerk. Trijntje werd geboren op 04-09-1767 in Oldekerk, werd gedoopt op 18-09-1767 in Oldekerk en is overleden op 01-06-1833 in Niekerk op 65-jarige leeftijd.

         iv.  Corneliske Pieters Hovingh werd gedoopt op 10-01-1762 in Feerwerd.

          v.  Roelf Pieters Hovingh werd geboren op 02-02-1764 in Feerwerd en werd gedoopt op 05-02-1764 in Feerwerd.

         vi.  Geeske Pieters Hovingh werd geboren op 28-09-1766 in Feerwerd en werd gedoopt op 05-10-1766 in Feerwerd.

79      vii.  Grietje Pieters Hovingh (geboren op 10-07-1769 in Feerwerd - overleden op 18-12-1829 in Feerwerd). Grietje trouwde met Geert Harms, Werkema, zoon van Harm Franssen en Eltje Geerts, op 03-07-1796 in Feerwerd. Geert werd gedoopt op 10-09-1752 in Oldehove, is overleden op 08-04-1810 in Feerwerd op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 12-04-1810 in Feerwerd. Grietje trouwde vervolgens met Popke Izebrands Tromp, zoon van Izebrant Popkes 91 en Hijlkjen Fockes, op 18-02-1815 in Ezinge. Popke werd geboren op 29-10-1775 in Feerwerd en is overleden op 22-02-1833 in Ezinge op 57-jarige leeftijd.

       viii.  Cornelis Pieters Hovingh werd geboren op 25-05-1772 in Feerwerd, werd gedoopt op 31-05-1772 in Feerwerd en is overleden op 18-12-1773 in Feerwerd op 1-jarige leeftijd.

         ix.  Cornelis Pieters Hovingh werd gedoopt op 09-04-1775 in Feerwerd.


159. Menje Cornelis, dochter van Cornelis Berents 248 en Eeske Rijkels, werd gedoopt op 09-03-1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Meenje en Mentje.

Feiten

Zij was dagloonster te Feerwerd.

Zij was op 30-03-1777 lidmaat "na Belijdenis der waarheid" te Feerwerd.

Menje trouwde met Pieter Jans Hovingh op 14-01-1753 in Feerwerd. Pieter werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.

162. Ebel Arijs,94 zoon van Aris Eebels en Frouwke Rinnes, werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12-02-1778 in Eenrum.249

Notitie bij de geboorte:
In de periode 1729 - 1736 is er in het doopboek van Uithuizen een hiaat. Precies hier zou je de geboorte van Ebel Aris verwachten.

Notitie bij het overlijden:
"... den 12 Febr is overleden Ebel Arijs Latende tot Sibste bloede na Zoon en Dogter".

Notitie bij het onderzoek:
Lange tijd geen spoor van bewijs gevonden voor wie zijn ouders waren, totdat Eika Kuipers stuitte op een boedelinventaris van 6 november 1750, waarin hij als 21-jarige zoon wordt genoemd. En passant werd ook direct duidelijk dat Frouwke Rinnes hertrouwd was met Pieter Tonnis.

Ebel trouwde met Margarieta Alegonda Pieters 95 op 10-11-1754 in Obergum, Wetsinge. Margarieta werd gedoopt op 31-03-1732 in Wetsinge en Sauwerd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 04-10-1754 te Wetsinge en Sauwerd. 250 Getuigen aan bruidegomszijde: Jacob Rinnes, sibbevoogt; Jan Claasen, vreemde voogt.
Aan bruidszijde: Lucas Harms, voormondt; Pieter Harms, sibbevoogt; Raang Hindriks, vreemde voogt.

Dit zijn dezelfde mensen als in de boedelscheiding die opgemaakt is na het overlijden Aris Ebels omstreeks 30-11-1744 te Uithuizen; als voormond over de 2 minderjarige kinderen is genoemd: Jan Pieters, Jacob Rinnes sibbevoogd en Jan Clasen als vreemde voogd.

Zij was bij het huwelijkscontract van Pietertje op 20-06-1757. 251 Cornellis Arijs (die ook ondertekent), tr. Petronella Pieters; Margaretha Allegonda Pieters, dochter van Pieter Jargs en Eike Pieters (ook 24 maart 1752, 16 jan., 31 mei 1756. Op de eerstgenoemde datum: Stijnie, getrout, Trijnie, Margarita Alegonda en Pietertie, over de 16 jaren).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Arijs Ebels Groenveld werd gedoopt op 06-07-1755 in Winsum en is overleden op 21-10-1814 in Westerdijkshorn op 59-jarige leeftijd. Arijs was ook bekend als Aries Eibels en Arijs Ebels Groeneveld. Arijs trouwde met Anje Jurriens, dochter van Jurrien Tjarks en Jantje Broeils, op 13-03-1779 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 27-10-1748 in Westerdijkshorn en is overleden vr 9-1792. Arijs trouwde vervolgens met Albertje Menses,95 dochter van Mense Alberts 252 en Nantje Willems, op 26-11-1786 in Westerdijkshorn. Albertje werd gedoopt op 12-03-1758 in Bedum en is overleden op 25-02-1799 in Westerdijkshorn op 40-jarige leeftijd. Arijs trouwde vervolgens met Diewerke Jans Rozema, dochter van Jan Abels en Jakomina Alberts, op 11-08-1805 in Westerdijkshorn. Diewerke werd geboren op 03-05-1773 in Middelstum en is overleden op 11-06-1848 in Westerdijkshorn op 75-jarige leeftijd.

81       ii.  IJke Ebels (gedoopt op 19-01-1760 in Leens - overleden op 17-06-1814 in Wehe). IJke trouwde met Jacob Omkes Japenga 35 op 31-03-1781 in Eenrum. Jacob werd geboren tussen 1753 en 1754 en is overleden op 11-07-1814 in Wehe. Jacob was ook bekend als Jakob Jans Japenga, Jan Omkes Japinga, en Jakob Omkes.


163. Margarieta Alegonda Pieters,95 dochter van Pieter Jarghs 253 en Eeijcke Pieters, werd gedoopt op 31-03-1732 in Wetsinge en Sauwerd.

Notitie bij het onderzoek:
Waar komt deze deftige naam zo opeens vandaan? Een andere Wetsinger, Geert Pieters en zijn vrouw Trijntje Jans noemen op 9-9-1712 een dochter Alegonda Maria.
Wordt hier gerefereerd aan Alegonda Maria Clant van Juckema, de Vrouwe van Wetsinge die aldaar op de Onstaborg woonde? Of aan dier dochter Margareta Bouwina Tjarda van Starkenborgh? Of aan haar kleindochter Alegonda Maria Rengers, de Vrouw van Westerwijtwerd? Die staat op 17-9-1741 in het zelfde doopboek van Wetsinge, want ze is dan "te kraam leggende" bij haar grootmoeder.

Margarieta trouwde met Ebel Arijs 94 op 10-11-1754 in Obergum, Wetsinge. Ebel werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12-02-1778 in Eenrum.249

166. Klaas Tijmens werd geboren circa 1730 in Rasquert.

Feiten

Land: 16-05-1768. 254 Stukken afkomstig van Heine Ubels en Grietje Jans:

Akte van overdracht door Claas Tijmens en Grietje Jacobs e.l. te Baflo en Cornellis Jacobs en Anje Jacobs e.l. te Niehove aan Heijne Ubels en Grietje Jans e.l. te Rasquert van "ruim" 1 juk land, door Grietje en Anje Jacobs van hun moeder gerfd, liggende mandelig in de plaats van wijlen Hiepke Rientjes onder Eenrum

Klaas trouwde met Grietje Jacobs op 25-04-1756 in Baflo. Grietje werd geboren circa 1730 in Niehove.

Notitie bij het huwelijk: Zij waren Mennisten, echtelieden te Baflo.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Klaassen Tijmens werd geboren op 09-08-1764 in Lutke Saaxum, Baflo en is overleden op 16-12-1826 in Baflo op 62-jarige leeftijd.

83       ii.  Bauwke Klaassen Tijmens (geboren tussen 1767 en 1768 in Rasquert - overleden op 25-01-1812 in Rasquert). Bauwke trouwde met Pieter Klaassens op 20-11-1803 in Baflo. Pieter werd geboren tussen 1747 en 1748 in Rasquert en is overleden op 26-11-1808 in Rasquert.96

        iii.  Jakob Klaassen Tijmens werd geboren op 05-07-1774 in Lutke Saaxum, Baflo en is overleden op 27-03-1827 in Baflo en Rasquert op 52-jarige leeftijd. Jakob trouwde met Martje Douwes op 26-11-1809 in Baflo en Rasquert. Martje werd geboren in Breede en is overleden na 27-03-1827.

         iv.  Klaas Tijmens. Klaas trouwde met Grietje Jacobs, dochter van Jacob Jansen en Grietje Reijntjens.


167. Grietje Jacobs, dochter van Jacob, werd geboren circa 1730 in Niehove.

Grietje trouwde met Klaas Tijmens op 25-04-1756 in Baflo. Klaas werd geboren circa 1730 in Rasquert.

168. Willem Louwes, zoon van Louwe Pieters en Ouke Jacobs, werd gedoopt op 20-02-1707 in Zuurdijk. Willem was ook bekend als Willem Lauwes.

Feiten

Hij was getuige bij het huwelijkscontract van zijn broer Focke op 01-09-1741 te Eenrum. 255 "Voor de Bruidegom: Peter Louwes & Anie Tijmens en Willem Louwes & Lienje Jans als broeder en snaersche.
Voor de Bruid: Arent Peters & Jantien Writsers en Jacob Peters & Eilke Eilts als broeder en snaersche.
Recht van Representatie: aan de kinderen van Jannis Berents bij Barbertie Peters in echte verweckt; aan de kinderen van Arent Peters & Jantien Writsers echtelieden tot Menscheweer; en de kinderen van Enne Peters bij Trijnie Hendrijks in echte verweckt, woonachtig tot Middelstum; en de kinderen van Peter Reinders & Aeltien Peters echteluiden te Vierhuizen [in de kantlijn] en aan de kinderen van Willem Louwes & Lientje Jans, en Peter Louwes & Anie Tijmens echteluiden woonachtig ..., Siert Louwes & Anna Doesborgh."

Willem trouwde met Lientje Jans vr 1743.

Kinderen uit dit huwelijk:

84        i.  Fokke Willems Louwes (gedoopt op 17-02-1743 in Warfhuizen - begraven op 09-01-1809 in Westernieland). Fokke trouwde met Aaltje Jans op 03-07-1768 in Westernieland. Aaltje werd geboren circa 1743 in Westernieland. Fokke trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Berends en Aaltjen Pieters, op 19-03-1781 in Westernieland. Anje werd gedoopt op 05-09-1756 in Westernieland en is overleden op 24-01-1813 in Westernieland op 56-jarige leeftijd.

         ii.  Jacob Willems werd gedoopt op 21-03-1745 in Warfhuizen.

        iii.  Aachtje Willems werd gedoopt op 05-02-1747 in Warfhuizen.

         iv.  Aachtje Willems werd gedoopt op 19-01-1749 in Warfhuizen.

          v.  Jacob Willems Dijkhuis werd geboren 1749-1750 in Warfhuizen, werd gedoopt op 06-02-1752 in Warfhuizen en is overleden op 15-01-1825 in Leens op 76-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jacob Willems Diekhuis. Jacob trouwde met Ezina Sijgers, dochter van Sijger Allerts en Valkje Jacobs. Ezina werd geboren 1753-1754 in Fransum, werd gedoopt op 14-08-1757 in Den Ham en Fransum en is overleden op 09-11-1844 in Ulrum op 91-jarige leeftijd. Ezina was ook bekend als Eefke, Eesse, Eeuwse, en Eefse Sijgers.

         vi.  Albert Willems werd gedoopt op 25-05-1755 in Warfhuizen.


169. Lientje Jans .

Lientje trouwde met Willem Louwes vr 1743. Willem werd gedoopt op 20-02-1707 in Zuurdijk. Willem was ook bekend als Willem Lauwes.

170. Jan Berends werd geboren in Westernieland.

Jan trouwde met Aaltjen Pieters op 15-07-1742 in Westernieland en Saaxumhuizen. Aaltjen werd geboren in Rasquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Peter Jans werd gedoopt op 28-04-1743 in Westernieland en Saaxumhuizen.

         ii.  Jan Jans werd gedoopt op 19-04-1744 in Westernieland en Saaxumhuizen.

        iii.  Alje Jans werd gedoopt op 28-01-1748 in Westernieland en Saaxumhuizen.

         iv.  Anje Jans werd gedoopt op 08-02-1750 in Westernieland en Saaxumhuizen.

          v.  Geertjen Jans werd gedoopt op 31-01-1752 in Westernieland en Saaxumhuizen.

         vi.  Bauwke Jans werd gedoopt op 15-04-1753 in Westernieland en Saaxumhuizen en is overleden op 28-12-1813 in Warffum op 60-jarige leeftijd. Bauwke was ook bekend als Bouwke Jans Naber. Bauwke trouwde met Pieter Harms Naber, zoon van Harm Peters Naber en Trijntje Alles, op 28-01-1776 in Westernieland en Saaxumhuizen. Pieter werd gedoopt op 06-09-1750 in Uithuizermeeden.

        vii.  Peter Jans werd gedoopt op 09-02-1755 in Westernieland en Saaxumhuizen.

85     viii.  Anje Jans (gedoopt op 05-09-1756 in Westernieland - overleden op 24-01-1813 in Westernieland). Anje trouwde met Fokke Willems Louwes, zoon van Willem Louwes en Lientje Jans, op 19-03-1781 in Westernieland. Fokke werd gedoopt op 17-02-1743 in Warfhuizen en werd begraven op 09-01-1809 in Westernieland.

         ix.  Pieter Jans werd gedoopt op 11-05-1760 in Westernieland en Saaxumhuizen.


171. Aaltjen Pieters werd geboren in Rasquert.

Notitie bij het onderzoek:
Doopsgezind? In Rasquert is een doopsgezind gezin Alje Jans & Luitje Elles (Aaltjes zoon heet ook Alje)...

Aaltjen trouwde met Jan Berends op 15-07-1742 in Westernieland en Saaxumhuizen. Jan werd geboren in Westernieland.

174. Simen Jacobs .

Simen trouwde met Hendrikje Everts.

Kind uit dit huwelijk:

87        i.  Willemtje Simons (gedoopt op 16-02-1755, geboren in Vierhuizen - overleden op 08-04-1807). Willemtje trouwde met Hindrik Jakobs Knap op 25-07-1783 in Leens. Hindrik werd geboren circa 1750 in Eenrum en is overleden vr 1816.


175. Hendrikje Everts .

Hendrikje trouwde met Simen Jacobs.

176. Jan Hommes is overleden in Usquert. Jan was ook bekend als Jan Homges.

Jan trouwde met Anje Cornellijs op 09-11-1738 in Usquert. Anje is overleden in Usquert. Anje was ook bekend als Grietje?.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Homme Jans werd gedoopt op 30-08-1739 in Usquert en is overleden vr 10-11-1771 in Usquert. Homme trouwde met Tietie Kempes op 30-01-1763 in Usquert. Tietie werd geboren in Usquert. Tietie was ook bekend als Tijtje Kempes en Tijtje Kuipers.

         ii.  Willem Cornelis Jans werd geboren op 12-02-1741 in Usquert.

        iii.  Grietje Jans werd gedoopt op 27-12-1744 in Usquert.

         iv.  Jacob Jans werd gedoopt op 09-08-1750 in Usquert.

88        v.  Jakob Jans Huizinga (gedoopt op 29-10-1752 in Usquert - overleden op 10-06-1828 in Rasquert). Jakob trouwde met Trijntje Jans ter Lip, dochter van Jan Jans ter Lip en Grietje Roelefs, circa 1785. Trijntje werd gedoopt op 02-10-1757 in Den Andel en is overleden op 27-12-1816 in Den Andel op 59-jarige leeftijd.

         vi.  Albert Jans werd gedoopt op 30-03-1755 in Usquert.

        vii.  Cornelliske Jans werd gedoopt op 12-06-1757 in Usquert.

       viii.  Trijntje Jans werd gedoopt op 12-06-1757 in Usquert.

         ix.  Jan Jans werd gedoopt op 07-01-1759 in Usquert.

          x.  Cornelliske Jans werd gedoopt op 19-07-1761 in Usquert.


177. Anje Cornellijs is overleden in Usquert. Anje was ook bekend als Grietje?.

Anje trouwde met Jan Hommes op 09-11-1738 in Usquert. Jan is overleden in Usquert. Jan was ook bekend als Jan Homges.

178. Jan Jans ter Lip, zoon van Jan Jans ter Lip en Trijntje Jans, werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.256

Feiten

Hij was timmerman te Den Andel.

Jan trouwde met Grietje Roelefs op 09-11-1748 in Den Andel. Grietje werd geboren in 1725 in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Jans ter Lip werd geboren 1748-1749 in Den Andel en is overleden op 31-12-1825 in Rasquert op 77-jarige leeftijd. Hilje trouwde met Hendrik Jans circa 1760. Hilje trouwde vervolgens met Hendrik Fokkesz circa 1774.

         ii.  Jan Jans ter Lip werd gedoopt op 01-02-1750 in Den Andel en is overleden op 26-01-1826 in Den Andel op 75-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Jans ter Lip de jonge. Jan trouwde met Beetje Jans, dochter van Jan Sijmens en Nieske Klasen, op 30-05-1784 in Den Andel. Beetje werd geboren in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 22-01-1758 in Westernieland en is overleden op 05-01-1826 in Den Andel op 67-jarige leeftijd.

        iii.  Roelef Jans ter Lip werd gedoopt op 07-07-1754 in Den Andel.

         iv.  Trijnje Jans ter Lip werd gedoopt op 02-09-1756 in Den Andel.

89        v.  Trijntje Jans ter Lip (gedoopt op 02-10-1757 in Den Andel - overleden op 27-12-1816 in Den Andel). Trijntje trouwde met Jakob Jans Huizinga, zoon van Jan Hommes en Anje Cornellijs, circa 1785. Jakob werd gedoopt op 29-10-1752 in Usquert en is overleden op 10-06-1828 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

         vi.  Derkje Jans ter Lip werd geboren 1761-1763 in Den Andel en is overleden op 06-05-1820 in Den Andel op 59-jarige leeftijd. Derkje trouwde met Johannes Menges op 12-12-1785 in Den Andel. Johannes werd geboren in Waldersbach Leiningen, Duitsland.

        vii.  Grietje Jans ter Lip werd gedoopt op 24-10-1762 in Den Andel.

       viii.  Martha Jans ter Lip werd geboren 1763-1764 in Den Andel en is overleden op 13-08-1827 in Den Andel op 64-jarige leeftijd. Martha was ook bekend als Martje. Martha trouwde met NN. Martha trouwde vervolgens met Hendrik Egberts Poort op 06-02-1791 in Den Andel. Hendrik werd geboren in Warffum.

         ix.  Roelof Jans ter Lip werd gedoopt in 2-1765 in Den Andel.

          x.  Anje Jans ter Lip werd gedoopt op 30-07-1768 in Den Andel.


179. Grietje Roelefs, dochter van Roelf Jans en Hilje Jacobs, werd geboren in 1725 in Westernieland.

Grietje trouwde met Jan Jans ter Lip op 09-11-1748 in Den Andel. Jan werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.256

182. Hendrik Geerts, zoon van Geert Derks en Jantjen Hindrix, werd gedoopt op 12-08-1742 in Baflo en is overleden vr 13-05-1778 in Baflo.

Feiten

Hij was dagloner te Baflo.

Hendrik trouwde met Lijsabeth Joesten, Bakker op 27-02-1763 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 01-07-1742 in Hoogezand en is overleden vr 14-04-1835 in Baflo.

Notitie bij het huwelijk:
Hun kinderen komen voor onder de naam Pier, de naam van Jantje Hindrix' tweede man Jan Pijrs.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Boedelinventaris: 11-05-1778. 257 Elisabet Joesten en haar man Hindrik Geerts.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geert Hendriks werd gedoopt op 27-01-1765 in Baflo.

         ii.  Thomas Hendriks Pier werd gedoopt op 11-03-1768 in Baflo en is overleden op 20-05-1838 in Eenrum op 70-jarige leeftijd. Thomas trouwde met Kaatje Hanssens,258 dochter van Hans Tunnis 259 en Brechtje Claesen, op 04-09-1796 in Eenrum. Kaatje werd geboren op 24-12-1774 in Eenrum, werd gedoopt op 25-12-1774 in Eenrum en is overleden op 28-12-1816 in Eenrum op 42-jarige leeftijd. Kaatje was ook bekend als Klaaske Hanssens. Thomas trouwde vervolgens met Aaltje Jakobs Jakobs, dochter van Jakob Obels en Jantje Folkerts, op 03-03-1819 in Eenrum. Aaltje werd geboren op 02-08-1768 in Baflo.

        iii.  Geertje Hendriks Pier werd gedoopt op 21-06-1772 in Baflo en is overleden op 14-04-1835 in Baflo op 62-jarige leeftijd. Geertje trouwde met Jacob Jans Klont, zoon van Jan Alberts Klont en Webeltje Freerks, op 18-11-1798 in Eenrum. Jacob werd gedoopt op 12-01-1769 in Eenrum en is overleden op 29-10-1820 in Baflo op 51-jarige leeftijd.

91       iv.  Jantjen Hindriks (gedoopt op 11-06-1775 in Baflo). Jantjen had een relatie met een onbekende man.


183. Lijsabeth Joesten, Bakker, dochter van Joest Heres en Geertje Thomas, werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 01-07-1742 in Hoogezand en is overleden vr 14-04-1835 in Baflo.

Feiten

Zij was dagloonster te Baflo.

Lijsabeth trouwde met Hendrik Geerts op 27-02-1763 in Baflo. Hendrik werd gedoopt op 12-08-1742 in Baflo en is overleden vr 13-05-1778 in Baflo.

Lijsabeth trouwde vervolgens met Douwe Emmes op 31-05-1778. Douwe werd geboren in Warffum. Douwe was ook bekend als Doede Immes.

Feiten

Hij was schoenmaker.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Emme Douwes werd gedoopt op 13-08-1778 in Baflo.

         ii.  Hindrikje Douwes werd gedoopt op 11-06-1780 in Baflo.

        iii.  Jan Douwes werd gedoopt op 07-03-1784 in Baflo.


184. Isebrand Gerrits werd geboren circa 1710 in Den Andel.

Isebrand trouwde met Trijntje Arents op 05-11-1730 in Pieterburen. Trijntje werd gedoopt op 22-11-1711 in Pieterburen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerrit Isebrants werd geboren circa 1730 in Kloosterburen en is overleden op 12-11-1755 ongeveer 25 jaar oud. Gerrit trouwde met Metje Emes, dochter van Eme Berends 260 en Anje Roekes,261 op 19-11-1752 in Hornhuizen en Kloosterburen. Metje werd gedoopt op 22-03-1733 in Pieterburen en is overleden circa 1794 ongeveer 61 jaar oud.

         ii.  Ettjen Isebrands werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 28-09-1731 in Niekerk en Vliedorp.

        iii.  Metje Izebrands werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 03-05-1733 in Pieterburen en Wierhuizen.

         iv.  Jan Izebrands werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 23-01-1735 in Pieterburen en Wierhuizen.

92        v.  Jan Izebrands Helder (gedoopt op 04-03-1736, geboren in Pieterburen - overleden in Pieterburen). Jan trouwde met IJmke Pieters, dochter van Peter Jans Helder en Anje Jans, op 01-02-1761 in Pieterburen. IJmke werd gedoopt op 24-04-1737 in Leens en is overleden op 16-08-1825 in Pieterburen39 op 88-jarige leeftijd.

         vi.  Arend Izebrands Borgman werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 20-09-1739 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 24-02-1814 in Pieterburen op 74-jarige leeftijd. Arend trouwde met Aaltjen Bruins, dochter van Bruine Jacobs, Uil en Tetie Pieters, op 21-10-1764 in Pieterburen. Aaltjen werd gedoopt op 01-11-1739 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden vr 17-02-1781. Aaltjen was ook bekend als Aaltje Tonnis.262 Arend trouwde vervolgens met Pieterke Hendriks, dochter van Hendrik Remts en Welmtien Jacobs, op 04-03-1781 in Pieterburen. Pieterke werd gedoopt op 14-02-1742 in Hornhuizen en is overleden op 15-11-1818 in Pieterburen op 76-jarige leeftijd.

        vii.  Garmt Isebrants


185. Trijntje Arents, dochter van Arent Menses en Mettjen Jans, werd gedoopt op 22-11-1711 in Pieterburen.

Notitie bij het onderzoek:
In het Kerkboek van Pieterburen staat: "... 1743 Den 30 7ber. is het Heilige Avondmaal gehouden en is Trijnje Arents van 't selve afgehouden". Het is niet zeker of dit onze Trijntje is, maar 't zou kunnen...

Feiten

Zij was op 09-10-1735 lidmaat na voorgaande onderwijsinge te Pieterburen. Het is niet zeker of dit onze Trijntje is...

Trijntje trouwde met Isebrand Gerrits op 05-11-1730 in Pieterburen. Isebrand werd geboren circa 1710 in Den Andel.

186. Peter Jans Helder, zoon van Jan Jacobs 263 en IJmke Sijgers,264 werd gedoopt op 26-05-1695 in Pieterburen.

Voor zover bekend is dit de oudste vermelding van de achternaam Helder voor deze familie.

Feiten

Hij was op 12-12-1723 lidmaat te Leens.

Peter trouwde met Foske Lubberts, dochter van Lubbert Geerds en Louken Jans, op 11-04-1723 in Leens. Foske werd gedoopt op 30-08-1696 in Groningen en is overleden vr 11-11-1736 in Leens.

Notitie bij het huwelijk: Beiden van Leens.

Notitie bij de doop: ..."in onecht geboren".

Feiten

Zij was op 12-12-1723 lidmaat te Leens.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Imke Pieters werd geboren op 24-05-1724 in Leens en is overleden vr 1730.

         ii.  Jan Pieters werd geboren op 14-07-1726 en is overleden vr 1741.

        iii.  Imke Pieters werd geboren op 26-02-1730 en is overleden vr 1737.

Peter trouwde vervolgens met Anje Jans op 11-11-1736 in Leens. Anje werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 04-09-1698 in Wehe.

Kinderen uit dit huwelijk:

93        i.  IJmke Pieters (gedoopt op 24-04-1737 in Leens - overleden op 16-08-1825 in Pieterburen). IJmke trouwde met Jan Izebrands Helder, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, op 01-02-1761 in Pieterburen. Jan werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 04-03-1736 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden in Pieterburen. Jan was ook bekend als Jan Heller.

         ii.  Geertje Pieters werd gedoopt op 30-11-1738 in Leens. Geertje trouwde met NN.

        iii.  Trijnje Pieters werd gedoopt op 10-04-1740 in Leens.

         iv.  Jan Pieters Heller werd gedoopt op 26-12-1741 in Leens en is overleden vr 1818 in Leens. Jan was ook bekend als Jan Pieters Helder. Jan trouwde met Hendriktje Kars, dochter van Kars Joesten 266 en Aafke Aljes, op 27-05-1771 in Leens. Hendriktje werd gedoopt op 14-03-1745 in Leens en is overleden op 05-05-1806 in Leens op 61-jarige leeftijd.

          v.  Jacob Pieters Helder werd geboren op 26-01-1744 in Leens, werd gedoopt op 26-01-1744 in Leens en is overleden op 24-08-1820 in Leens op 76-jarige leeftijd. Jacob trouwde met Martje Willems Zwart, dochter van Willem Jelles Swart en Eelje Harms, op 09-05-1767 in Ulrum. Martje werd geboren op 12-03-1743 in Ulrum en is overleden op 30-08-1811 in Zuurdijk op 68-jarige leeftijd.

         vi.  Trijnje Pieters werd gedoopt op 16-05-1745 in Leens.

        vii.  Willem Pieters Heller werd geboren circa 1747 in Leens. Willem trouwde met Zwaantje Klaassens op 13-03-1773 in Ulrum.


187. Anje Jans, dochter van Jan Jans op den Busch en Geertien Willems, werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 04-09-1698 in Wehe.

Notitie bij het onderzoek:
Gelezen op de website van W. Helder: "Bij haar doopinschrijving in 1698 wordt de vader Jan Jans Vet genoemd, afkomstig van den Hoorn. In Wehe wordt 08-07-1703 een Anje gedoopt als kind van Jan Geerts zonder vermelding van de moeder. Zou dit onze Anje kunnen zijn, waarbij abusievelijk de vader Jan Geerts i.p.v. Jan Jans wordt genoemd? Gezien het feit dat zij nog een kind (Trijnje) krijgt in 1745 is haar doop in 1703 waarschijnlijker!

En verder: In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens wordt op o.a. 3 Febr. en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens. De kern van de zaak is dat Catharina Molanus volgens haar zoon recht had op vergoeding van geleverde medicijnen in opdracht van de diaconie verstrekt aan de huisvrouw van Piet Helder genaamd Anje Jans die in Juni 1742 "door zware blitskoortsen was aangetast".

Anje trouwde met Peter Jans Helder op 11-11-1736 in Leens. Peter werd gedoopt op 26-05-1695 in Pieterburen.

188. Albert Gerrits,102 zoon van Gerrijt Jans en Hindrickien Jans, werd gedoopt op 26-11-1699 in Usquert en is overleden op 28-03-1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: Moeder: Hindrixjen.

Notitie bij het onderzoek:
Ik had een onbekende (van internet?) notitie "doopsgezind", maar dat is vreemd, want dat past niet in zijn familie. Het zou eerder kloppen bij zijn vrouw Trijntje Jacobs, van wie geen doopdatum is gevonden.

Feiten

Hij was landbouwer te Usquert. 267 De familie bezat boerderij De Streek tussen 1691-1791. Albert Gerrits nam het bedrijf over in 1734. Zijn kinderen* verkochten de boerderij op 25 mei 1791 aan Rijpke Roelfs (Bouwman) en zijn vrouw Jantjen Everts voor 9040 car. gld.

* Bij de ondertekening van de akte verschenen ... "24 Maaij 1791: Gerrit Alberts en Martjen Alderts, Jakob Alberts en Hendrikje Klasen, Jan Alberts en Martjen Ties, Heine Alberts en Grietje Melles, Hindrikje Alberts en Harke Waldriks, Driewes Alberts en Anje Garmts, Eibe Alberts, Anje Alberts en Pieter Berents, IJdje Alberts en Derk Tjarks, Klaaske Alberts en Klaas Harms, allen als kinderen en Erfgenamen van wijlen Albert Gerrits bij wijlen Trijntje Jakobs in Egte verwekt, hebben verkogt en overgedragen haar ouderlijke Boerenplaats op de Streek te Usquert, enz. enz., met de Beklemminge van Vijftig Jukken Binnen en Uitterdijks land waarop de Behuisinge mede is staande en zeventig a' tagtig Jukken quelder, huur aan Tewes Redmers en cont. Twee Hondert car. Gulds. Verkogt an de E. Rijpke Roelfs en Jantjen Everts voor 9040 car. gls."

Albert trouwde met Trijntje Jacobs op 22-11-1733 in Usquert. Trijntje werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13-05-1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrikje Alberts werd gedoopt op 14-05-1735 in Usquert.

         ii.  Jacob Alberts. Jacob trouwde met Hindrikjen Klasen, dochter van Klaas, op 15-05-1772 in Zandeweer.

        iii.  Gerrit Alberts Dob werd gedoopt op 27-01-1737 in Usquert en is overleden op 18-02-1799 in Usquert op 62-jarige leeftijd. Gerrit trouwde met Martjen Allers,268 dochter van Allert Galtjes en Anje Jacobs, op 17-04-1768 in Usquert. Martjen werd gedoopt op 04-12-1740 in Uithuizen en is overleden op 19-03-1812 in Usquert op 71-jarige leeftijd. Martjen was ook bekend als Martjen Alderts.

         iv.  Jacob Alberts Dob werd gedoopt op 04-05-1738 in Usquert. Jacob trouwde met Hendrikje Klasen op 06-05-1772 in Usquert. Hendrikje werd geboren in Helwerd. Jacob trouwde vervolgens met Bouwke Pieters van der Kooi,269 dochter van Pieter Tiddes 270 en Martjen Everts, op 28-08-1796 in Usquert. Bouwke werd geboren in Warfhuizen.

94        v.  Jan Alberts Dobben (gedoopt op 01-05-1740 in Usquert - overleden vr 09-01-1832 in Pieterburen). Jan trouwde met Martjen Ties, dochter van Thies Jacobs en Fokeltje Jans, op 13-03-1774 in Usquert. Martjen werd gedoopt op 08-02-1756 in Usquert en is overleden vr 09-01-1832 in Pieterburen.103 Martjen was ook bekend als Mattje Thyes.

         vi.  Heine Alberts werd gedoopt op 25-11-1741 in Usquert. Heine was ook bekend als Heine Alberts van der Boer. Heine trouwde met Grietje Melles, dochter van Melle Luies en Jantjen Alberts, op 08-07-1768 in Uithuizen. Grietje werd gedoopt op 26-11-1747 in Uithuizen.

        vii.  Hindrikje Alberts Dob werd gedoopt op 15-11-1743 in Usquert en is overleden op 30-09-1821 in Middelstum op 77-jarige leeftijd. Hindrikje trouwde met Haije Geerts, zoon van Geert Hajes en Martjen Sikkes, op 08-12-1765 in Usquert. Haije werd geboren in Usquert, werd gedoopt op 08-10-1732 in Rottum en is overleden vr 1783. Haije was ook bekend als Hajo Geerts en Haye Geerts. Hindrikje trouwde vervolgens met Harke Waldriks Halfwegen, zoon van Waldrik Lammerts en Hilje Peters, op 26-10-1783 in Uithuizen. Harke werd gedoopt op 26-09-1756 in Uithuizermeeden en is overleden op 05-09-1827 in Middelstum op 70-jarige leeftijd.

       viii.  Drewes Alberts Bouwman werd gedoopt op 17-10-1745 in Usquert en is overleden op 27-11-1820 in Rottum op 75-jarige leeftijd. Drewes trouwde met Anje Garmts, dochter van Garmt Mennes en Meiske Lammerts, op 04-05-1788 in Usquert. Anje werd geboren op 20-09-1765 in Usquert en is overleden op 25-11-1811 in Usquert op 46-jarige leeftijd.

         ix.  Ida Alberts werd geboren 1746-1747, werd gedoopt op 22-10-1747 in Usquert271 en is overleden op 06-11-1835 in Westernieland op 89-jarige leeftijd. Ida was ook bekend als IJtje Alberts en Itje Alberts Dob. Ida trouwde met Derk Tjarks Visser, zoon van Tjark Ebels 272 en Corneliske Jacobs,273 op 19-12-1773 in Pieterburen. Derk werd gedoopt op 23-08-1739 in Warffum en werd begraven op 07-12-1807 in Westernieland.

          x.  Eijbe Alberts werd gedoopt op 23-03-1749 in Usquert. Eijbe was ook bekend als Eibe Alberts Dob en Eibe Alberts van Dobben. Eijbe trouwde met Jantje Derks op 10-11-1776 in Usquert. Jantje werd geboren in Warffum.

         xi.  Anje Alberts werd gedoopt op 28-03-1751 in Usquert en is overleden op 01-03-1828 in Uithuizen op 76-jarige leeftijd. Anje was ook bekend als Anje Alberts Dob. Anje trouwde met Pieter Berends Westerdijk, zoon van Berent Pieters 274 en Elisabeth Sierts,273 op 19-05-1771 in Usquert. Pieter werd geboren in 1738 in Uithuizen en is overleden in 1817 op 79-jarige leeftijd.

        xii.  Claaske Alberts werd gedoopt op 11-06-1752 in Usquert. Claaske trouwde met Klaas Harms Bouman, zoon van Harm Claassens 275 en Anje Eppes, op 14-03-1778 in Usquert. Klaas werd geboren 1739-1740 in Usquert en is overleden op 31-03-1821 in Huizinge op 82-jarige leeftijd.


189. Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Jans en IJdje Tonnis, werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13-05-1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Er is geen direct bewijs dat Trijntje Jacobs een dochter is van Jacob Jans & IJdje Tonnis.
In de lidmatenlijst van Usquert is een Trijntje Jacobs te vinden, gedoopt: jonge dogter ged. 26 juni 1761, van Mennonieten afkomst... Dus al wat ouder. En op 22 september 1768 op belijdenis aangenomen.
Maar, temidden van gedoopte kinderen past zij niet in dit gezin...

Trijntje trouwde met Albert Gerrits 102 op 22-11-1733 in Usquert. Albert werd gedoopt op 26-11-1699 in Usquert en is overleden op 28-03-1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

190. Thies Jacobs, zoon van Jacob Jans Schreur en Anje Thees, werd gedoopt op 21-03-1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees.

Notitie bij de doop:
Zijn vader heet hier Jacob Snijder, moeder niet genoemd. Snijder betekent kleermaker, net als schreur of schroder. Daardoor is de doop op 21-03-1723 te Leens in n klap aannemelijk als de juiste.

Notitie bij het onderzoek:
Bij zijn huwelijk in 1748 kwam Thies Jacobs van Usquert. Daar vond ik in de lidmatenlijst op 30-12-1764 een Thies Jacobs, schoenmaker, zwager van Luitje Claassen, ook schoenmaker. Thies volgde Luitje op als diaken.
In dezelfde lijst staat ook Luitjes Claassens vrouw: Ettien Jacobs. Dat moet dus een zus (of halfzus?) van Thies Jacobs zijn. Zij noemen allebei een dochter Anje, dus hun ouders zouden een echtpaar kunnen zijn met de namen Jacob & Anje.
Ettien Jacobs is inderdaad terug te vinden als dochter van Jacob Jans Schreur & Anje Thees (Thies of Tijs).

Jacob Snijder komt verder niet onder die naam voor.

Feiten

Hij was schoenmaker.

Hij was op 20-06-1754 lidmaat op belijdenis te Usquert. Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen: Ties Jacobs en Fokelje Jans, Egtelieden.

Hij was op 30-12-1764 diaken te Usquert. Tot diaken bevestigd Ties Jacobs Schoenmaker, in plaats van Luitien Claassen Schoenmaker desselfs zwager.

Op 13-11-1772 werd in Usquert een boedelinventaris opgemaakt. Focalijna Jans en haar man de schoenmaker Ties Jacobs te Usquert

Hij was op 05-01-1775 lidmaat te Usquert. Met zijn vrouw Geertjen Havinga.

Hij was op 15-10-1797 afgaand ouderling te Usquert.

Thies trouwde met Fokeltje Jans op 28-04-1748 in Usquert. Fokeltje werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13-11-1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna.

Notitie bij het huwelijk:
"Thies Jacobs, van Usquert & Fokel Jans, van Warfhuizen."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Ties werd gedoopt op 23-02-1749 in Usquert.

         ii.  Martjen Ties werd gedoopt op 18-09-1749 in Usquert.

        iii.  Anje Ties werd gedoopt op 20-02-1752 in Usquert.

         iv.  Trijnje Ties werd gedoopt op 08-07-1753 in Usquert.

          v.  Jacob Ties werd gedoopt op 05-01-1755 in Usquert.

95       vi.  Martjen Ties (gedoopt op 08-02-1756 in Usquert - overleden vr 09-01-1832 in Pieterburen). Martjen trouwde met Jan Alberts Dobben, zoon van Albert Gerrits 102 en Trijntje Jacobs, op 13-03-1774 in Usquert. Jan werd gedoopt op 01-05-1740 in Usquert en is overleden vr 09-01-1832 in Pieterburen.

        vii.  Jacob Ties werd gedoopt op 30-01-1757 in Usquert.

       viii.  Eltien Ties werd gedoopt op 18-12-1757 in Usquert.

         ix.  Jan Ties werd gedoopt op 11-01-1759 in Usquert.

          x.  Eltien Ties werd gedoopt op 28-09-1760 in Usquert.

         xi.  Eltien Ties werd gedoopt op 01-05-1763 in Usquert.

        xii.  Jantien Thies werd gedoopt op 29-07-1764 in Usquert.

Thies trouwde vervolgens met Geertjen Havinga, dochter van Klaas Harmannus Havinga 276 en Sijbrich Hindriks van Wijk, op 22-11-1772 in Usquert. Geertjen werd geboren in Usquert. Geertjen was ook bekend als Geertjen Havingha.

Notitie bij het huwelijk: "Ties Jakobs, van Usquert, weduwnaar & Geertjen Havingha, van Usquert."

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-11-1772 te Usquert. Bruidegomszijde: Cornellis Jans, oom en voormond; Luitjen Clasen, oom en sibbe voogd.
Bruidszijde: K.H. Havinga, vader; Sibrig Hindrikx, moeder; Harmannus Havinga, broer; Jan Havinga, broer; Stijntje Havinga, zuster, verloofde van Onno Grimmius (ook aanwezig); en Anje Havinga, zuster.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anje Thies werd gedoopt op 10-10-1773 in Usquert.


191. Fokeltje Jans, dochter van Jan, werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13-11-1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna.

Feiten

Zij was op 20-06-1754 lidmaat op belijdenis te Usquert. Junij 20 zijn tot ledematen op belijdenisse des geloofs angenomen: Ties Jacobs en Fokelje Jans, Egtelieden

Fokeltje trouwde met Thies Jacobs op 28-04-1748 in Usquert. Thies werd gedoopt op 21-03-1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees.

192. Berend Bruins, zoon van Bruine Jacobs, Uil en Tetie Pieters, werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25-11-1731 in Pieterburen en werd begraven op 18-03-1767 in Wierhuizen.

Notitie bij het graf:
"... Den 18 Meert is begraven Berent Bruins te Wierhuisen, nalatende vrouw en ... kinder".


In het begrafenisregister van Pieterburen staan 3 naamloze kinderen vermeld: "... den 19 September 1760 is begraven het kindt van Berend Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder". En "op dato [5 maart 1762] is nog begraven het kindt van Berent Bruins en zijn huisvrouw Nalatende vader en moeder tot Wierhuizen".
Het zou hier kunnen gaan om Tjaarke, Jacob of Bruin (2x).
"Op den 22 Februarij 1765 is begraven het kint van Berent Bruins en zijn huisvrouw te Wierhuizen, nalatende vader en moeder".

Feiten

Hij woonde op 19-06-1759 te Wierhuizen. 277
Op 19 juni 1759 verschijnen "Sijmen Driewes en Martjen Isebrants, egtelieden woonachtig op 't Zandt, bij rigter dr. Berent Eilerts tot Cantens, alsmede Albert Driewes, woonachtig tot Rottum, om in eigendom over te dragen aan de HWGeboren Heer G. Alberda Heer van Dijxterhuis, stukken land onder Eenrum met daarop het huis van Popke Jacobs en tevens de gerechte helfte van een heemstede onder de Klokkenslag van Wierhuizen gelegen so als door Berent Bruins wordt gebruikt, doende in 't geheel 's jaars tot huire twee Guldens waarvan reeds de HWGebr Heer Coper de helfte competeert. Sullende de huir so op Maij 1760 komt te verschijnen komen tot Profijt van de HWGebr Heer Coper dit lant en de gerechte helfte van het genoemde heemstede aldus vercoft".

Berend trouwde met Hilje Broerkes vr 1753 in Pieterburen. Hilje werd geboren circa 1730 in Wierhuizen en werd begraven op 27-04-1783 in Wierhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjaarke Berends werd gedoopt op 25-03-1753 in Pieterburen en Wierhuizen.

         ii.  Jacob Berends werd geboren op 24-12-1754 in Pieterburen en Wierhuizen en werd gedoopt op 26-12-1754 in Pieterburen en Wierhuizen.

96      iii.  Broer Berends van Dijken (geboren op 11-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen - overleden op 14-05-1820 in Dorkwerd). Broer trouwde met Martje Ennes, dochter van Enne Louwes en Wijke Hansen, in 1782 in Niekerk. Martje werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 02-12-1759 in Houwerzijl en is overleden op 10-02-1827 in Dorkwerd op 67-jarige leeftijd.

         iv.  Bruin Berends werd geboren op 09-12-1758 in Pieterburen en Wierhuizen, werd gedoopt op 17-12-1758 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 19-09-1760 in Wierhuizen, Pieterburen op 1-jarige leeftijd.

          v.  Bruin Berends werd geboren op 18-03-1761 in Pieterburen en Wierhuizen en werd gedoopt op 22-03-1761 in Pieterburen en Wierhuizen.

         vi.  Pieter Berends werd geboren op 09-04-1763 in Pieterburen en Wierhuizen en werd gedoopt op 10-04-1763 in Pieterburen en Wierhuizen.


193. Hilje Broerkes, dochter van Broerken Pieters en Tjaardke Izebrands, werd geboren circa 1730 in Wierhuizen en werd begraven op 27-04-1783 in Wierhuizen.

Notitie bij het graf:
27 april is begraven te Wierhuizen Berent Bruins wed. met name Hilje.
Kinderen nalatende.

Hilje trouwde met Berend Bruins vr 1753 in Pieterburen. Berend werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25-11-1731 in Pieterburen en werd begraven op 18-03-1767 in Wierhuizen.

194. Enne Louwes, zoon van Lauwe Ennes en Martjen Sigers, werd gedoopt op 27-02-1729 in Niekerk en is overleden vr 08-03-1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

Feiten

Geldzaken: 278 Syger Louwes, Anje Louwes en haar man Jan Jans (Bol), Grietje Louwes en haar man Albert Juurts verkopen aan broeder en sneerske Enne Louwes en Wieke Hansen de ouderlijke plaats te Houwerzijl onder Vliedorp voor 1815 Caroly guldens. Op dezelfde dag lenen Enne Louwes en Wieke Hansen, ehelieden tot Houwerzijl, van hun zwager en zuster Albert Juurts en Grietje Louwes de somma van 587 Caroly guldens en eveneens van Jan Jans en Anje Louwes, ehelieden tot Zoutkamp de somma van 587 Carolyguldens, zijnde deel in de ouderlijke plaats, en ook nog 113 gulden gereed geld. [datum opzoeken]

1780-1786 was hij landbouwer op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Geldzaken: 25-01-1782. 279 "... Abel Juurts en Jacob Liefferts als sibbe van Albert Juurts en wijlen Grietje Louwes, inzake erfenis groot 655 Car. gl. waarvoor de vader zich garant heeft gesteld met huis, bunsnik, en mobilair alsmede een vordering groot 587 Car. gl. op Enne Louwes en vrouw te Houwerzijl.
Het huis is getaxeerd op 400,-, de snik op 600. Albert Juurts wil het geld van Louwes terugvragen maar de voogden hebben hiertegen bezwaar omdat het geld vast en zeker ligt. Lieuwe Ipes [nieuwe schoonvader van Albert Juurts] en Harm Jacobs stellen zich borg voor Albert Juurts. Op de Rechtdag d.d. 8-2-1782 meent Albert Juurts dat huis en snik zeker 1000,- waard zijn en dat het geld bij Louwes ook niet zo veilig is aangezien die ook zit in een onverdeelde boedel."

Voogdij: 08-03-1783. 280 Over het kind van wijlen Enne Louwes en Wieke Hansen, met name Pieter Ennes, worden tot voogden aangewezen: Syger Louwes, voormond; Claas Mennes, sibbe; en Harm Lammerts, vreemde voogd.

Enne trouwde met Wijke Hansen op 06-05-1759 in Niekerk en Vliedorp. Wijke werd gedoopt op 08-03-1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

Notitie bij het huwelijk: Beiden kwamen van Houwerzijl.

Kinderen uit dit huwelijk:

97        i.  Martje Ennes (gedoopt op 02-12-1759, geboren in Houwerzijl - overleden op 10-02-1827 in Dorkwerd). Martje trouwde met Broer Berends van Dijken, zoon van Berend Bruins en Hilje Broerkes, in 1782 in Niekerk. Broer werd geboren op 11-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen, werd gedoopt op 19-04-1756 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 14-05-1820 in Dorkwerd op 64-jarige leeftijd.

         ii.  Itjen Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 07-02-1762 in Niekerk en Vliedorp.

        iii.  Itjen Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 13-05-1764 in Niekerk en Vliedorp.

         iv.  Anje Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 07-09-1766 in Niekerk en Vliedorp.

          v.  Grietje Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 14-02-1768 in Niekerk en Vliedorp.

         vi.  Laurens Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 23-09-1770 in Niekerk en Vliedorp.

        vii.  Pieter Ennes werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 29-08-1773 in Niekerk en Vliedorp.


195. Wijke Hansen, dochter van Hans Willems en Idje Pieters, werd gedoopt op 08-03-1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

Feiten

1780-1786 was zij landbouwersche op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Wijke trouwde met Enne Louwes op 06-05-1759 in Niekerk en Vliedorp. Enne werd gedoopt op 27-02-1729 in Niekerk en is overleden vr 08-03-1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

196. Hindrik Hindriks is overleden in Garnwerd.

Notitie bij het onderzoek:
Een paar goeie ouders is vooralsnog niet te vinden.
Er bestaan in deze periode verschillende Hindrikken Hindriks in Oostum en Garnwerd. En tot overmaat van ramp noemen ze haast allemaal een zoon Hindrik of een dochter Hindrikje, waardoor de kluwen onontwarbaar wordt. Zie ook mijn Kwartiernummer 302 en 303: Hindrick Hindricks & Martien Jans. En, niet in deze kwartierstaat: Hindrick Hindrick & Aafke Jacobs.
Ook hun zonen Jacob leveren niet veel bewijs.

Leuk om te weten dat een zekere "Hindrick Hindricks op 15-3-1691 te Maarslag werd geadmitteert met attestatie van Garnwert, wonende bij Jacob Ennes op Rollingeweer". (Lidmaten Mensingeweer).

Feiten

Hij was dagloner te Garnwerd.

Hindrik trouwde met Aafke Arius op 14-07-1748 in Garnwerd. Aafke werd gedoopt op 17-03-1726 in Oldehove en is overleden in Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Hindriks werd geboren op 01-09-1749 in Garnwerd, werd gedoopt op 22-10-1750 in Garnwerd en is overleden als kind.

98       ii.  Hindrik Hindriks Til (gedoopt op 01-10-1752 in Garnwerd - overleden op 20-04-1820 in Garnwerd). Hindrik trouwde met Anje Jans,43 dochter van Jan Eisses en Tjeerdje Claassen, op 31-12-1780 in Garnwerd. Anje werd gedoopt op 11-08-1754 in Winsum en is overleden op 30-11-1846 in Groningen op 92-jarige leeftijd.

        iii.  Hindriktje Hindriks Til werd geboren op 02-03-1756 in Garnwerd, werd gedoopt op 14-03-1756 in Garnwerd en is overleden op 16-02-1819 in Aduarderzijl op 62-jarige leeftijd. Hindriktje trouwde met Harm Jans vr 1785. Harm werd geboren circa 1754 en is overleden op 08-04-1809 in Feerwerd ongeveer 55 jaar oud. Hindriktje trouwde vervolgens met Hindrik Hindriks Koning, zoon van Hendrik Hilbrands 282 en Antje Jans, op 06-01-1811 in Feerwerd. Hindrik werd gedoopt op 12-08-1753 in Feerwerd en is overleden in 7-1820283 op 66-jarige leeftijd. Zij kregen geen kinderen.

         iv.  Jacob Hindriks werd gedoopt op 13-01-1760 in Garnwerd.


197. Aafke Arius, dochter van Aris Derks en Hindrikjen Hindriks,284 werd gedoopt op 17-03-1726 in Oldehove en is overleden in Garnwerd.

Aafke trouwde met Hindrik Hindriks op 14-07-1748 in Garnwerd. Hindrik is overleden in Garnwerd.

198. Jan Eisses, zoon van Eijse Jans en Anje Abels, werd gedoopt op 23-07-1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11-07-1774 in Winsum.

Notitie bij de doop: "Moeder doopsgezind"

Feiten

Hij was arbeider, huisman te Winsum.

Hij was in 1764 lidmaat te Winsum.
"... In de Kerkestraatskluft: Jan Eisses (gesturven)". Er wordt geen jaartal bij gezet, bij anderen staan jaartallen als 1774 en 1776

Jan trouwde met Tjeerdje Claassen op 16-04-1753 in Mensingeweer. Tjeerdje werd geboren circa 1733 in Warfhuizen en is overleden op 19-09-1816 in Uithuizermeeden285 ongeveer 83 jaar oud. Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen, Tieertje Klasens, en Tjeertje Klaassen Lemstra.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 16-04-1753 te Mensingeweer en Maarslag. Met attestatie naar Winsum.

Op 11-07-1774 werd in Winsum een boedelinventaris opgemaakt. 286 Tjeertje Claassen en haar man Jan Eisses.

Kinderen uit dit huwelijk:

99        i.  Anje Jans (gedoopt op 11-08-1754 in Winsum - overleden op 30-11-1846 in Groningen). Anje trouwde met Hindrik Hindriks Til, zoon van Hindrik Hindriks en Aafke Arius, op 31-12-1780 in Garnwerd. Hindrik werd gedoopt op 01-10-1752 in Garnwerd en is overleden op 20-04-1820 in Garnwerd op 67-jarige leeftijd.

         ii.  Antje Jans werd gedoopt op 07-08-1757 in Winsum.

        iii.  Antje Jans de Boer werd gedoopt op 03-02-1760 in Winsum en is overleden op 21-10-1829 in Winsum op 69-jarige leeftijd. Antje trouwde met Freerk Tjaarts op 27-04-1794 in Winsum. Freerk werd geboren in Uithuizen en is overleden vr 1806 in Winsum.287

         iv.  Eisse Jans de Boer werd geboren in Winsum, werd gedoopt op 13-02-1763 in Winsum en is overleden op 05-03-1839 in Obergum op 76-jarige leeftijd.

          v.  Klaasje Jans werd geboren op 25-09-1766 in Winsum en werd gedoopt op 03-10-1766 in Winsum.

         vi.  Jantje Jans de Boer werd geboren op 18-06-1772 in Winsum en werd gedoopt op 28-06-1772 in Winsum. Jantje trouwde met Enne Abrahams Oosting, zoon van Abraham Juirts en Martjen Jacobs, op 16-02-1796 in Uithuizen. Enne werd gedoopt op 30-10-1763 in Baflo.


199. Tjeerdje Claassen, dochter van Claas Luitjes en Antje, werd geboren circa 1733 in Warfhuizen en is overleden op 19-09-1816 in Uithuizermeeden285 ongeveer 83 jaar oud. Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen, Tieertje Klasens, en Tjeertje Klaassen Lemstra.

Notitie bij het overlijden:
In het huis (269) haar dochter, waar ook Jan Alderts Tempel was overleden.

Notitie bij het onderzoek:
Bij het nageslacht van haar broer Luitje Claassen ontstaan 3 achternamen: Van Dijk, Hekkema en Lemstra.

Tjeerdje trouwde met Jan Eisses op 16-04-1753 in Mensingeweer. Jan werd gedoopt op 23-07-1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11-07-1774 in Winsum.

Tjeerdje trouwde vervolgens met Jan Alderts Tempel, zoon van Aldert, op 17-08-1774 in Winsum. Jan werd geboren 1735-1736 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 11-03-1814 in Uithuizermeeden op 79-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 15-07-1774 te Winsum. 288 "... Recht van representatie aan de 2 volle neefs kinderen van de bruidegom, te weten van de E. Lammert Geerts bij Martie Jans, van de E. Jan Geerts bij Beiske Geerts. Ook aan (de kinderen) des bruids volle broeder Luitje Claassen bij Rienje Yzebrands [= Rienje Pels, komt van Pelbrands = Pelle Brands, haar vader.
Getuigen aan bruidegomszijde: Lammert Geerts en Martie Jans, als volle neef en aangetrouwde nicht; Jan Geerts en Beiske Geerts, als volle neef en aangetrouwde nicht.
Aan bruidszijde: Luitje Claassen, als volle broeder en voormond over des bruids 5 minderjarige kinderen voor wijlen Jan Eisses bij haar in egte verwekt; Jantie Luitjes, weduwe van wijlen Remge Jans, als volle moeij; Luitje Remges en huisvrouw Margaretha Tunnis, als volle neef en aangetrouwde nicht; Abel Alders, als oom en voormond; Geert Willems Bazuijn, als vreemde voogd."

Notitie bij het onderzoek: De volle neefs Lammert Geerts en Jan Geerts (getuigen uit het huwelijkscontract met Tjeerdje Claassen) blijken beiden een geslacht Tempel voort te brengen... Zijn zij broers met dezelfde vader Geert? En had deze Geert "dus" een broer Aldert?

Ook bestond er in Wetsinge een Allert Willems, getr. m. Anje Heeres, die op 30-6-1726 een zoon Willem lieten dopen. Vervolgens aldaar een Allert Willems van Roderwolde, op 18-5-1732 te Bellingeweer getr. m. Jantijn Jans van Hoogkerk, die op 4-3-1736 aldaar een zoon Jan lieten dopen.

Er is een doopnotitie in Wetsinge, op 12-6-1775, Jan, zoon van Aldert Jans & Martje Pieters. Mogelijk is er een verband.

Feiten

Hij was op 26-09-1788 lidmaat na belijdenis te Winsum. Op dezelfde datum: Tjeertje Klaassen.
Drie jaar later, 1-7-1791, wordt er weer een Jan Alderts op belijdenis aangenomen.
Weer later, 29-9-1802 naar Obergum vertrokken: een Jan Alders.
In Obergum komt op 26-9-1802 een Jan Alderts aan met attestatie gekomen van Winsum, overleden d. 7 januari 1809.
Op 19-6-1807 wordt Geertruid Jans, ehevrouw van een Jan Alderts aangenomen in Obergum.

Jan woonde in 1809 in huis nummer 40 te Winsum. 289

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Janna Jans werd geboren op 18-03-1775 in Winsum en werd gedoopt op 26-03-1775 in Winsum.

         ii.  Aldert Jans werd geboren op 18-10-1776 in Winsum en werd gedoopt op 27-10-1776 in Winsum.


204. Claas Jans Teisman, zoon van Jan Jans en Jantje Jacobs, werd gedoopt op 19-05-1715 in Zuidwolde en is overleden na 25-06-1782.291

Notitie bij het overlijden:
De laatste vermelding van Claas Jans Teisman in leven was bij zijn verkiezing tot ouderling op 25-9-1782.

Notitie bij het onderzoek:
Op het internet circuleert een ongefundeerd stukje kwartierstaat vol fouten, waarin Claas Jans Teisman geboren zou zijn in mei 1715 te Zuidwolde als zoon van "Jan Jans & Grietje Jacobs".
De ouders van Jan Jans zouden dan zijn: "Jan Eiwert & Anne Jans".
De ouders van Grietje Jacobs zouden zijn: "Jacob Jans & Frouwke".

Controle in het doopboek van Zuidwolde leert dat er op 19-5-1715 een Claas is gedoopt als zoon van Jan Jans & Jantjen Jacobs (niet Grietje Jacobs). Het is ook de enige Klaas/Claas in Zuidwolde met een vader Jan.
Tot hier is het redelijk en aannemelijk dat de gedoopte Claas inderdaad Claas Jans Teisman is: bij huwelijk "van Zuidwolde" en door de vernoeming van zijn eerste 3 kinderen Jan, Jantje en Jakob.
Voor de rest is het koffiedik kijken.

Bij verdere controle op de vader van deze Jan Jans (volgens deze bron geboren augustus 1690 te Zuidwolde) staat er op 10-8-1690 een Jan als zoon van Jan Ciwerts (niet Jan Eiwert) & Anna (Annetjen) Jans.
Bij controle op Grietje Jacobs (volgens deze bron geboren te Zuidwolde december 1690) staat er op 21-12-1690 een mannelijke NN, zoon van Jacob Jans & Frouke. Dus helemaal geen vrouwelijke Grietje.

Ook na deze correcties blijft dit staakje "grootouders" van Claas Jans Teisman niet meer dan een gokspel.

Feiten

Hij was in 1761 diaken te Zuidwolde. "... Klaes Jans Teisman, voor R. Jans (afgegaan 14 Januarij -71) en Pieter H. Smit voor Klaas Teisman (afgegaan 17 augustij -76)".

Voogdij: 07-05-1762, Zuidwolde. Over de 4 onmondige kinderen van Jan Derks Teisman & Fenje Harms waren op 7 mei 1762 voormond en voogden: Claas Jans [Teisman?] te Zuidwolde, Jan Lucas te Sint Annen en Hindrik Alberts te Bedum.
Jan Derks Teisman heb ik nog niet kunnen plaatsen. Maar ik vermoed dat hij de vader is van de Dorkwerder tak: Derk Jans Teisman & Reinje Heres. Deze Derk Jans Teisman stierf in 1835 als zoon van Jan Derks & Fennechien "Jacobs" [GenLias], maar dat kan gemakkelijk een verhaspeling zijn van Fenje Harms. Hiertegen pleit weer dat dit paar een zoon Jacob heeft genoemd.

Hij was op 25-09-1782 ouderling te Zuidwolde. Kerkenraad gehouden den 25 Sept. 1782:
"... is men getreden tot verandering van den Kerkenraad en is in plats van Berend Classen tot ouderling verkoren Claas Jan Teisman, tot diaken in plats van Drewes Classen tot diaken verkoren Gerrit Classen".
Van 1796-1811 komt er enkele malen een Claas Jans ("junior", of "de Jonge") voor in de Ledematenlijst van Zuidwolde, mogelijk zijn kleinzoon...

Claas trouwde met Lolje Jans op 22-12-1743 in Zuidwolde. Lolje werd gedoopt op 07-01-1723 in Garmerwolde en is overleden na 25-06-1782.291 Lolje was ook bekend als Lolke en Lollechijn.

Notitie bij het huwelijk:
"Klaas Jans, van Zuidwolde & Lolje Jans, van Zuidwolde."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Klaassens Teisman werd gedoopt op 20-12-1744 in Zuidwolde en is overleden op 11-09-1809 in Bedum292 op 64-jarige leeftijd. Jan trouwde met Grietje Alberts Rona, dochter van Albert Eites 293 en Corneliske Fockes,293 op 24-04-1767 in Zuidwolde. Grietje werd gedoopt op 04-03-1742 in Roden (Dr) en is overleden op 20-03-1818 in Bedum op 76-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Alberts Rond.

         ii.  Jantje Klaassens Teisman werd gedoopt op 16-10-1746 in Zuidwolde. Jantje trouwde met Pieter Uilrigs op 21-07-1771 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in Hogerbrug (Gr). Jantje trouwde vervolgens met Harm Jacobs.

        iii.  Jakob Klaassens Teisman werd gedoopt op 24-11-1748 in Zuidwolde.

         iv.  Hindrik Klaassens Teisman werd gedoopt op 31-01-1751 in Zuidwolde en is overleden op 12-05-1819 in Zuidwolde294 op 68-jarige leeftijd. Hindrik trouwde met Grietje Harms, dochter van Harmen Gerrits 295 en Jantje Willems, op 08-04-1786 in Zuidwolde. Grietje werd gedoopt op 12-08-1759 in Dorkwerd en is overleden op 26-10-1826 in Noorderhogebrug op 67-jarige leeftijd.

          v.  Hilje Klaassens Teisman werd gedoopt op 17-12-1752 in Zuidwolde. Hilje trouwde met Geert Jacobs.

         vi.  Trijntje Clasen Teisman werd geboren 1754-1755 en is overleden op 13-10-1813 in Noordwolde op 59-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trijntje Klasen. Trijntje trouwde met Arent Stevens, zoon van Steven Arents en Maria Meertens, op 07-03-1783 in Zuidwolde. Arent werd gedoopt op 13-06-1751 in Harssens, Adorp en is overleden op 22-04-1787 in Noordwolde op 35-jarige leeftijd. Arent was ook bekend als Arent Steffens. Trijntje trouwde vervolgens met Berend Lammerts van Dijk, zoon van Lammert Berends en Trijntje Berends, op 27-07-1788 in Noordwolde. Berend werd geboren op 04-02-1759 in Bedum en is overleden op 11-08-1826 in Noordwolde op 67-jarige leeftijd.

102     vii.  Pieter Klaassens Teisman (geboren in 12-1757 in Zuidwolde - overleden op 10-11-1810 in Wetsinge en Sauwerd). Pieter trouwde met Anje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martje Willems, op 30-04-1786 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 12-05-1768 in Westerwijtwerd en is overleden op 28-09-1858 in Sauwerd op 90-jarige leeftijd.

       viii.  Geertje Klaassens Teisman werd gedoopt op 25-12-1760 in Zuidwolde en is overleden op 02-01-1838 in Bedum op 77-jarige leeftijd. Geertje trouwde met Jan Berents de Jonge, zoon van Berent Klaasen en Fenje Berents. Jan werd geboren op 05-02-1756 in Zuidwolde en is overleden op 08-09-1836 in Zuidwolde op 80-jarige leeftijd.

         ix.  Henricq Klaassens Teisman werd gedoopt op 16-06-1765 in Zuidwolde en is overleden op 18-08-1847 in Zuidwolde op 82-jarige leeftijd. Henricq was ook bekend als Henricus Teisman. Henricq trouwde met Leentje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martje Willems, in 4-1795. Leentje werd geboren op 10-12-1776 in Zuidwolde, werd gedoopt op 02-02-1777 in Zuidwolde en is overleden op 05-08-1838 in Bedum op 61-jarige leeftijd.


205. Lolje Jans, dochter van Jan Hindriks 296 en Hilje Alders,291 werd gedoopt op 07-01-1723 in Garmerwolde en is overleden na 25-06-1782.291 Lolje was ook bekend als Lolke en Lollechijn.

Lolje trouwde met Claas Jans Teisman op 22-12-1743 in Zuidwolde. Claas werd gedoopt op 19-05-1715 in Zuidwolde en is overleden na 25-06-1782.291

206. Drewes Klaesen, zoon van Klaas Drews en Anje Tiddes,297 werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.298 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

Notitie bij de geboorte:
Hij werd door zijn huwelijk meerderjarig, dus was hij waarschijnlijk niet eerder geboren dan ca. 1740.

Feiten

Hij was landbouwer te Zuidwolde.

Geldzaken: 28-03-1767. 299 Driewes Claassen, door huwelijk meerderjarig geworden, ontvangt o.a. een obligatie te laste van Marieke Driewes f 300 met 5 jaren achterstallige rente f 60.

Geldzaken: 04-05-1770. 300 Driewes Clasen en Martjen Willems verkopen aan Antje Jans wed. van Jan Clasen [zijn jongere broer?] "hare behuisinge zijnde een Cremerie (lakenwinkel) tot Westerwijtwerd, laatst door de verkopers bewoond, voor 600 Car. gulden".

Nalatenschap: 12-04-1781. 301 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Hij was op 25-09-1782 diaken te Zuidwolde.

Drewes trouwde met Martje Willems op 13-01-1765 in Westerwijtwerd. Martje werd gedoopt op 30-11-1738 in Westerwijtwerd302 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martje was ook bekend als Margje en Martijn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aaltjen Drewes werd gedoopt op 31-03-1765 in Westerwijtwerd. Aaltjen trouwde met Cornelis Tijmens Havinga op 07-04-1784 in Zuidwolde.

         ii.  Klaas Drewes Oudman werd gedoopt op 27-07-1766 in Westerwijtwerd en is overleden op 09-08-1840 in Winsum op 74-jarige leeftijd. Klaas trouwde met Claaske Willems Harkema op 30-04-1791 in Zuidwolde.

103     iii.  Anje Drewes Oudman (gedoopt op 12-05-1768 in Westerwijtwerd - overleden op 28-09-1858 in Sauwerd). Anje trouwde met Pieter Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, op 30-04-1786 in Zuidwolde. Pieter werd geboren in 12-1757 in Zuidwolde en is overleden op 10-11-1810 in Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd. Anje trouwde vervolgens met Nicolaus Copius Bolt, zoon van Copius Bolt 118 en Hilke Jans, op 29-08-1812 in Adorp. Nicolaus werd geboren op 22-11-1772 in Obergum, werd gedoopt op 06-12-1772 in Obergum en is overleden op 25-08-1830 in Wetsinge en Sauwerd op 57-jarige leeftijd.

         iv.  Marike Drewes werd gedoopt op 18-02-1770 in Westerwijtwerd en is overleden op 18-06-1836 in Zuidwolde op 66-jarige leeftijd. Marike was ook bekend als Maria, Mena Drewes. Marike trouwde met Roelf Hindriks Klooster, zoon van Hindrik Jans Clooster en Ouwke Samuels, op 21-06-1788 in Zuidwolde. Roelf werd gedoopt op 19-02-1764 in Noordwolde en is overleden op 31-03-1808 in Zuidwolde303 op 44-jarige leeftijd.

          v.  Willemtje Drewes Oudman werd gedoopt op 22-09-1771 in Zuidwolde en is overleden op 22-09-1856 in Kloosterburen op 85-jarige leeftijd. Willemtje trouwde met Jan Hindriks Kreemer,304 zoon van Hindrik Jans Kloot en Jacobje Jans Bos, op 06-04-1794 in Zuidwolde. Jan werd gedoopt op 22-11-1766 in Zuidwolde en is overleden vr 21-02-1818. Willemtje trouwde vervolgens met Fokke Nannings, zoon van Nanning Okkes en Geertruid Fokkes, op 21-02-1818 in Adorp. Fokke werd geboren 1775-1776 in Rasquert en is overleden op 28-06-1843 in Adorp op 68-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Drewes Oudman werd gedoopt op 14-03-1773 in Zuidwolde en is overleden op 20-05-1837 in Kantens op 64-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Grietje Willems Berghuis, dochter van Wilm Ebels en Trijnje Syms, op 14-06-1801 in Zuidwolde. Grietje werd geboren op 23-04-1775 in Bedum305 en is overleden op 11-09-1836 in Kantens op 61-jarige leeftijd.

        vii.  Martijn Drewes werd gedoopt op 27-11-1774 in Zuidwolde en is overleden op 22-06-1831 in Groningen op 56-jarige leeftijd. Martijn was ook bekend als Matje, Margje Drewes. Martijn trouwde met Aaldrik Rudolphus Evenhuis, zoon van Rudolf Aaldriks Evenhuis 306 en Jacobjen Jans, op 20-05-1793 in Wetsinge en Sauwerd. Aaldrik werd gedoopt op 25-11-1764 in Noorddijk en is overleden op 16-01-1838 in Groningen op 73-jarige leeftijd.

       viii.  Leentje Drewes Oudman werd geboren op 10-12-1776 in Zuidwolde, werd gedoopt op 02-02-1777 in Zuidwolde en is overleden op 05-08-1838 in Bedum op 61-jarige leeftijd. Leentje trouwde met Henricq Klaassens Teisman, zoon van Claas Jans Teisman en Lolje Jans, in 4-1795. Henricq werd gedoopt op 16-06-1765 in Zuidwolde en is overleden op 18-08-1847 in Zuidwolde op 82-jarige leeftijd. Henricq was ook bekend als Henricus Teisman.

         ix.  Battruda Drewes werd gedoopt op 23-05-1779 in Zuidwolde en is overleden op 06-11-1841 in 't Zandt op 62-jarige leeftijd. Battruda was ook bekend als Gattruda Drewes. Battruda trouwde met Daniel Johannes Bolt, zoon van Johannes Harms en Swaentje Daniels, op 26-04-1797 in Zuidwolde. Daniel werd gedoopt op 13-12-1776 in Zuidwolde en is overleden vr 10-03-1827. Battruda trouwde vervolgens met Jan Pieters Veldman, zoon van Pieter Jans en Rijpke Hindriks, op 10-03-1827 in 't Zandt. Jan werd geboren in Fransum en werd gedoopt op 14-01-1787 in Den Ham.


207. Martje Willems, dochter van Willem Pieters en Martijn Pieters, werd gedoopt op 30-11-1738 in Westerwijtwerd302 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martje was ook bekend als Margje en Martijn.

Feiten

Geldzaken: 31-05-1797, Groningen. "... Martjen Willems wed. van Jacob Jans en Jacobjen Jans wed. van Rudolf Aaldriks beide onder Suidewolde woonagtig verschijnen bij de notaris van Wetsinge als borgen bij een lening van 600 gulden aan Aaldrik Rudolfs & Martie Drewes te Bellingeweer van Derk Cornellis te Zuidwolde."

Boedelscheiding: 07-06-1797, Wetsinge. 307 Scheidbrief tussen Matje Jans & Jan Pieters enerzijds, en Martie Willems wed. Jacob Jans anderzijds:
"... Verschenen Matje Jans & Jan Pieters; Jantie Jans & Pauwel Melles, erfgenamen en representanten [zusters?] van wijlen Jacob Jans ter eenre, en Martie Willems weduwe van Jacob Jans ter ander zijde, om de boedel volgens Huwelijkscontract van 19 december 1788 van Martie Willems en Jacob Jans te scheiden."
Martie Willems behoudt de hele boedel zoals ze die met Jacob Jans heeft bezeten en betaalt 1650 gulden aan Matje Jans en aan Jantie Jans.
De boedel bestaat uit "pmo. een behuisinge en Schuire nevens de vaste beklemminge van Twee en Seventig grasen Lands, doende jaarlijks tot huire 114 [?] gulden 5 stuivers; 2do. de eigendom van negen vijftig grasen lands tot Westerwijtwerd gelegen, wordende bij Sjerp Elema onder vaste beklemminge gebruikt, jaarlijks tot huure doende een hondert seven veertig gulden en 10 stuivers; 3tio. den eigendom van een behuisde heemstede mede aldaar gelegen, wordende bij de weduwe van Jacob Tonnis gebruikt sjaars voor 4 gulden; 4to. een behuisde heemstede tot Warffum gelegen, wordende bij Derk Eikes gebruikt sjaars voor vijf gulden; 5to. een behuisinge staande en gelegen tot Suidewolde doende jaarlijks aan Hijbe Groenewold in qlte tot heem huure Seven gulden".

Martje trouwde met Drewes Klaesen op 13-01-1765 in Westerwijtwerd. Drewes werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.298 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

Martje trouwde vervolgens met Jacob Jans op 11-10-1789 in Zuidwolde.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-12-1788 te Zuidwolde. 308


208. Abel Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, werd gedoopt op 30-01-1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

Notitie bij de doop: Geboorteplaats Kromme Elleboog.

Feiten

Hij woonde an Zuderdaip te Groningen.

Hij was in 1756 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen. 309

Abel trouwde met Jantje Claessens op 25-02-1744 in Groningen. Jantje werd geboren in Groningen.

Notitie bij het huwelijk:
Het huwelijk werd voltrokken in de Martinikerk door ds. Noordbeek. P.q. Jakob Zweerts als neef.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 08-02-1744 te Groningen. 310 Getuigen aan bruidegomszijde: Dooije Numan, broer; Harmannus Numan, broer.
Aan bruidszijde: Claas Geerts, vader; Geertje Weggemans, moeder.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Catarina Numan werd gedoopt op 27-11-1744 in Groningen.

         ii.  Klaas Numan werd gedoopt op 19-06-1748 in Groningen en is overleden op 21-06-1816 in Groningen op 68-jarige leeftijd. Klaas trouwde met Sjouke Kobes. Klaas trouwde vervolgens met Hinderkien Hindriks Eijsing, dochter van Hindrik Eijsing en Grietje Hemmes Meinardi, op 03-06-1810 in Groningen. Hinderkien werd geboren in 1764 in Groningen en is overleden op 24-12-1839 op 75-jarige leeftijd.

        iii.  Elizabeth Numan werd gedoopt op 23-12-1750 in Groningen.

         iv.  Anna Numan werd gedoopt op 11-11-1754 in Groningen. Anna was ook bekend als Anna Niemans. Anna trouwde met Gerrit Bliema op 12-01-1778 in Groningen. Gerrit werd geboren in Groningen.

          v.  Elizabeth Numan werd gedoopt op 15-09-1758 in Groningen.

         vi.  Margje Numan werd gedoopt op 17-02-1762 in Groningen.

104     vii.  Jan Numan (geboren op 02-07-1763 in Groningen - overleden vr 16-05-1818). Jan trouwde met Johanna Jakoba Scholten op 12-08-1790 in Groningen. Johanna werd geboren tussen 1775 en 1776 in Zwolle en is overleden op 25-05-1829 in Amsterdam.119 Johanna was ook bekend als Johanna Jakoba Scholte.


209. Jantje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, werd geboren in Groningen.

Feiten

Zij woonde "an Zuderdaip" te Groningen.

Zij was in 1756 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Groningen. "Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep)".

Jantje trouwde met Abel Numan op 25-02-1744 in Groningen. Abel werd gedoopt op 30-01-1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

212. Sijmen Jans de Wit,122 zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans, werd gedoopt op 12-05-1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18-05-1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.311

Notitie bij de doop: Gedoopt als Simon, moeder Grietie Jans genoemd.

Notitie bij het overlijden: Ouders: Jan Geerts & Grietje Jans

Feiten

Hij was rentenier te Maarhuizen.

Sijmen trouwde met Antje Pieters op 08-06-1760 in Obergum. Antje werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30-11-1732 in Obergum en is overleden op 11-11-1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Itje Sijmons de Wit werd geboren tussen 1761 en 1762 in Obergum en is overleden op 17-04-1835 in Obergum. Itje trouwde met Jan Willems de Wit, zoon van Willem Clasen Brands en Eltje Lammerts, vr 1789. Jan is overleden in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Willems.

106      ii.  Jan Sijmons de Wit (gedoopt op 15-03-1761 in Obergum - overleden op 11-04-1832 in Maarhuizen). Jan trouwde met Pieterke Geerts Groen, dochter van Geert Pieters Groen en Stijntje Pieters, op 29-10-1786 in Winsum. Pieterke werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum en is overleden op 29-07-1810 in Maarhuizen124 op 43-jarige leeftijd. Pieterke was ook bekend als Pieterke Geerts.125 Jan trouwde vervolgens met Hendrikje Tonnis Woldendorp, dochter van Tonnis Geerts Woldendorp en Grietje Hemkes, op 11-12-1812 in Winsum. Hendrikje werd geboren op 23-03-1778 in Maarslag, werd gedoopt op 29-03-1778 in Hoog Maarslag en is overleden op 14-10-1831 in Maarhuizen op 53-jarige leeftijd.

        iii.  Grietje Sijmons de Wit werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 17-04-1768 in Obergum.


213. Antje Pieters, dochter van IJtie Gerrijts, werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30-11-1732 in Obergum en is overleden op 11-11-1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

Notitie bij de doop: "... in onecht geboren kind".

Antje trouwde met Sijmen Jans de Wit 122 op 08-06-1760 in Obergum. Sijmen werd gedoopt op 12-05-1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18-05-1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.311

214. Geert Pieters Groen, zoon van Pieter, werd geboren circa 1720 in Wetsinge en is overleden vr 12-06-1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Geert Groen en Geert Pieters.

Notitie bij de geboorte:
Gerekend vanaf zijn trouwdatum in 1744 zal hij minstens 20 jaar oud zijn geweest.

Notitie bij het onderzoek:
In een huwelijkscontract van Pieter Jargs & Grietje Oosting (1790, Winsum-Bellingeweer) vond ik ooit een "Klaas" Pieters als man van Stijntje Pieters. Dat er ook een Geert Pieters moest zijn, begreep ik later door het vinden van een koopcontract (Wetsinge 1753, verkoop van ouderlijk huis) van de kinderen van Pieter Jarghs & Eeke Pieters. Hierin stond dat Stijnie Pieters op dat moment getrouwd was met Geert Pieters.

Een echtpaar Geert Pieters & Stijntje Pieters had ik al eerder vastgesteld als de nummers 214 en 215 in mijn kwartierstaat. Aangezien hun kinderen qua vernoeming (Eeke!) heel goed aansluiten op hun grootouders het nu zeker dat deze Stijntje identiek is met de Stijntje uit het gezin van Pieter Jarghs & Eeke Pieters.

Hij wordt pas in 1785 Geert Groen genoemd bij het hertrouwen van Stijntje Pieters met Klaas Pieters.

Aangezien Geert Pieters doopsgezind was, is het zeer aannemelijk dat hij ook degene was die eerder getrouwd was met de eveneens doopsgezinde Grietje Aris van Baflo. Aangezien hij ook voorkomt in een Huwelijkscontract (Garsthuizen 1721) van Anje Pieters & Focke Heeres als mogelijke "broer" van Anje zal hij ongeveer even oud kunnen zijn en dus van ca 1700.

Van Geert Pieters Groen verder geen enkel spoor... behalve misschien dat hij een broer had: Jan Pieters Groen in Eenrum, ook doopsgezind en ook hebben beiden dochters Antje, Trijntje en Renske. In beide gevallen ontbreekt ieder spoor over hun ouders.

Een kandidaat voor deze mogelijke broer Jan Peters is te vinden in het huwelijkscontract van Tamme Geerts & Trijntje Geerts (Winsum, 15-11-1754). Hier is Jan Peters de broer van Trijntje Peters, maar ook van Geert Peters die er met zijn vrouw Stijntje Peters bij is. En dn is er nog een neef van Trijntje, Geert Peters.

Er is nog een dubbelganger: Geert Pieters Groen (van Warfhuizen) x Ettien Boelkens (van Oldenzijl) 18-11-1770 te Oldenzijl.

Feiten

Hij was doopsgezind. Na zijn dood liet Stijntje Pieters alle 6 dochters in n keer dopen te Warffum. Geert had het dopen altoos tegengehouden.

Geldzaken: 04-04-1753, Wetsinge. 312 Verschenen bij P. van Wullen: Trijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Pieter Abels, en Stijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Geert Pieters, beneffens Lucas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs en Eeke Pieters in leven Eheluiden tot Wetsinge...
Zij verkopen (sulks doende kragt deses an der pupillen stiefvader Jan Jacobs de gerechte helfte) hun ouderlijke plaatse die zij met hun stiefvader mandelig hebben bezeten, bestaande in een binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden, alsmede het halve wintersaat zoo reets op het lant is staende, sulks alles voor een somma van vierhondert Car. gls. dico 400 Carl gulden welke somma de kooper soo mede voor mij is gecomppareert aannam en beloofde te betalen in drie termijnen...

Geert trouwde met Grietje Aris, dochter van Aries Onnes 313 en Anje Cornelis, op 20-09-1744 in Baflo en Rasquert. Grietje werd geboren in Baflo en is overleden vr 23-12-1749.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19-09-1744 te Wetsinge en Sauwerd. "Geert Pieters, van W, met att. weggegaen & Grietje Aris, van Baflo".
Proclamatie Baflo en Rasquert op 20-09-1744: "Geert Peters, van Wetsinge, doopsgezind & Grietje Aris, van Baflo, doopsgezind".

Notitie bij het onderzoek: Grietje Aris is vast een zuster van Luidwe Aris van Baflo die in Baflo trouwde 29-04-1747 met Sijmen Luis van Winsum.

Geert trouwde vervolgens met Stijntje Pieters op 23-12-1749 in Bellingeweer. Stijntje werd gedoopt op 19-03-1729 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden na 1785.

Notitie bij het huwelijk:
Met attestatie van Obergum en Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Geerts Groen werd geboren 1759-1760 in Wetsinge, werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum en is overleden op 21-08-1820 in Warffum op 61-jarige leeftijd. Trijntje trouwde met Derk Jans Dik, zoon van Jan Pieters Dik en Trijnje Derks, op 05-07-1789 in Warffum. Derk werd geboren in Usquert, werd gedoopt op 08-10-1758 in Usquert en is overleden vr 21-08-1820.

         ii.  Anje Geerts werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum.

        iii.  Grietje Geerts werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum.

         iv.  Eeke Geerts werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum.

107       v.  Pieterke Geerts Groen (gedoopt op 12-06-1767 in Warffum - overleden op 29-07-1810 in Maarhuizen). Pieterke trouwde met Jan Sijmons de Wit, zoon van Sijmen Jans de Wit 122 en Antje Pieters, op 29-10-1786 in Winsum. Jan werd gedoopt op 15-03-1761 in Obergum en is overleden op 11-04-1832 in Maarhuizen op 71-jarige leeftijd.

         vi.  Renske Geerts werd gedoopt op 12-06-1767 in Warffum.


215. Stijntje Pieters, dochter van Pieter Jarghs 253 en Eeijcke Pieters, werd gedoopt op 19-03-1729 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden na 1785.

Feiten

Zij was op 22-03-1767 lidmaat op belijdenis te Warffum. Daarna worden op n dag, 12-6-1767, al haar kinderen gedoopt, waarbij werd opgemerkt dat de vader doopsgezind was en overleden. Hij had deze dopen altoos tegengehouden. Zie illustratie bij Pieterke Geerts Groen.

Stijntje trouwde met Geert Pieters Groen op 23-12-1749 in Bellingeweer. Geert werd geboren circa 1720 in Wetsinge en is overleden vr 12-06-1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Geert Groen en Geert Pieters.

Stijntje trouwde vervolgens met Klaas Pieters.


216. Adriaan van Heusden werd geboren vr 1749.

Adriaan trouwde met Aletta Elizabeth van Buren. Aletta werd geboren vr 1752.

Kind uit dit huwelijk:

108       i.  Hendrik Anthonie van Heusden (geboren vr 1773 in Leiden (ZH) - overleden op 06-04-1817 in Goes (ZE)). Hendrik trouwde met Anthonia Frederika Waas, dochter van Jan Frederik Waas en Geertruij Wolthing, op 01-09-1814 in Woerden (U). Anthonia werd geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) en is overleden op 16-11-1861 in Elburg (Gld).


217. Aletta Elizabeth van Buren werd geboren vr 1752.

Aletta trouwde met Adriaan van Heusden. Adriaan werd geboren vr 1749.

218. Jan Frederik Waas werd geboren vr 1752.

Jan trouwde met Geertruij Wolthing circa 1760. Geertruij werd geboren vr 1755.

Kind uit dit huwelijk:

109       i.  Anthonia Frederika Waas (geboren tussen 1775 en 1776 in Leiden (ZH) - overleden op 16-11-1861 in Elburg (Gld)). Anthonia trouwde met Hendrik Anthonie van Heusden, zoon van Adriaan van Heusden en Aletta Elizabeth van Buren, op 01-09-1814 in Woerden (U). Hendrik werd geboren vr 1773 in Leiden (ZH) en is overleden op 06-04-1817 in Goes (ZE).


219. Geertruij Wolthing werd geboren vr 1755.

Geertruij trouwde met Jan Frederik Waas circa 1760. Jan werd geboren vr 1752.

220. Lourens Jillis Bouthoorn, zoon van Jillis Bastiaans Bouthoorn en Geertruij Eijmerts de Kruijf, werd gedoopt op 06-02-1724 in Lopikerkapel (U).

Notitie bij het onderzoek:
Het patroniem Gillis komt van Stamboom Baerveldt (www.edybaerveldt.nl)

Feiten

Hij bezat in Barwoutswaarder (U) een hofstede met landeryen. Akte inv.nr. U205a30, aktenr. 134, d.d. 11-07-1778
Aktesoort Procuratie
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit van der Schroef
Woonplaats eerste partij: Roodebrugge
Naam tweede partij: Gerrit Vierkaart, neef
Samenvatting inhoud akte: tot transport ten behoeve van Laurens Bouthoorn van hofstede met landeryen onder Barwoutswaarder en Bekenes

Lourens trouwde met Marijtje van der Giezen op 21-03-1751 in Woerden (U).131 Marijtje werd geboren circa 1722.

Notitie bij het huwelijk:
Op de website Baerveldt wordt gesproken van 9 kinderen...

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Geertruij Bouthoorn werd gedoopt op 16-01-1752 in Bodegraven (ZH).

         ii.  Jannetje Bouthoorn werd gedoopt op 27-01-1754 in Bodegraven (ZH).

        iii.  Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 13-04-1755 in Bodegraven (ZH). Jillis trouwde met Caatje Cornelis den Houtman, dochter van Cornelis Jans den Houtman en Maria Hendriks de Keijser, op 08-04-1781 in Benschop (U). Caatje werd gedoopt op 31-12-1758 in Benschop (U).

110      iv.  Gerrit Bouthoorn (gedoopt op 19-12-1756 in Bodegraven (ZH) - overleden op 17-10-1835 in Woerden (U)). Gerrit trouwde met Johanna Bosch, dochter van Jan Jans Bosch en Aletta Cornelis van Veen, op 16-04-1784 in Waarder (U).131 Johanna werd gedoopt op 17-07-1757 in IJsselstein (U) en is overleden op 13-07-1831 in Woerden (U) op 73-jarige leeftijd. Johanna was ook bekend als Hanna Bos.

          v.  Aagje Bouthoorn werd geboren in Woerden (U), werd gedoopt op 09-04-1758 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 25-01-1833 in Zwammerdam (ZH) op 74-jarige leeftijd. Aagje trouwde met Fredrik Willem Baerveldt op 19-09-1779 in Bodegraven (ZH). Fredrik werd geboren op 04-03-1759 in Leiden (ZH), werd gedoopt op 04-03-1759 in Leiden (ZH) en is overleden op 14-02-1820 in Bodegraven (ZH) op 60-jarige leeftijd.

         vi.  Bastiaan Bouthoorn werd gedoopt op 23-12-1759 in Bodegraven (ZH).

        vii.  Lijsbeth Bouthoorn werd gedoopt op 04-10-1761 in Bodegraven (ZH).

       viii.  Bastiaan Bouthoorn werd gedoopt op 02-03-1763 in Bodegraven (ZH).

         ix.  Bastiaan Bouthoorn werd gedoopt op 18-03-1764 in Waarder (U).

          x.  Lijsbeth Bouthoorn werd gedoopt op 27-07-1766 in Waarder (U).

         xi.  Maria Bouthoorn werd gedoopt op 16-07-1769 in Waarder (U). Maria trouwde met Arie Berkenwoude op 02-01-1812 in Bodegraven (ZH). Arie werd gedoopt op 30-05-1773 en is overleden op 28-10-1845 op 72-jarige leeftijd.

        xii.  Jan Bouthoorn werd gedoopt op 15-02-1772 in Waarder (U) en is overleden op 25-03-1842 in Barwoutswaarder (U) op 70-jarige leeftijd. Jan trouwde met Cornelia Kok, dochter van Cornelis Frederiks Kok en Marrigje Willems Verduijn. Cornelia werd gedoopt op 04-10-1778 in Waarder (U) en is overleden op 11-03-1851 in Barwoutswaarder (U) op 72-jarige leeftijd.


221. Marijtje van der Giezen, dochter van Gerrit Willems van der Giessen en Jannigje Ariens Vermeij, werd geboren circa 1722.

Notitie bij het onderzoek: Waarschijnlijk van deze ouders.

Marijtje trouwde met Lourens Jillis Bouthoorn op 21-03-1751 in Woerden (U).131 Lourens werd gedoopt op 06-02-1724 in Lopikerkapel (U).

222. Jan Jans Bosch .

Jan trouwde met Aletta Cornelis van Veen.

Kind uit dit huwelijk:

111       i.  Johanna Bosch (gedoopt op 17-07-1757 in IJsselstein (U) - overleden op 13-07-1831 in Woerden (U)). Johanna trouwde met Gerrit Bouthoorn, zoon van Lourens Jillis Bouthoorn en Marijtje van der Giezen, op 16-04-1784 in Waarder (U).131 Gerrit werd gedoopt op 19-12-1756 in Bodegraven (ZH) en is overleden op 17-10-1835 in Woerden (U) op 78-jarige leeftijd. Gerrit was ook bekend als Gerrit Boudthoorn.


223. Aletta Cornelis van Veen .

Aletta trouwde met Jan Jans Bosch.


224. Cornelis Onnes, zoon van Onno Cornelis, werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.315 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

Notitie bij het overlijden:
Toen dochter Emke Kornelis Duisterwinkel stierf in 1832 werd in de aangifte vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

Duisterwinkel was (tot tenminste 1781, toen de kaart van Beckeringh getekend werd) een gehucht ten noorden van Garnwerd, aan de overkant van een in 1640 afgesneden meander (de Raken) in het Reitdiep, ingeklemd tussen Schilligeham, Bellingeweer en Klein Garnwerd. De vroegste Duisterwinkels die ik vond, met deze achternaam, komen echter uit de streek rond Grijpskerk en Visvliet. Het spoor terug naar naar Garnwerd loopt vooralsnog via Onno Cornelis, die gedoopt is in Garnwerd en die misschien de vader is van Kornelis Kornelis. De mensen van Duisterwinckel gingen in Garnwerd naar de kerk.

Notitie bij het onderzoek:
Bij zijn huwelijk met Enneke Jans heette hij Cornelis Onnes en Cnelis Oenes. Bij de dood van zijn kinderen weten de aangevers zich te herinneren dat hij Kornelis Kornelis moet hebben geheten.
Met enig voorbehoud, er is namelijk geen rechtstreeks bewijs, zie ik als zijn vader: Onno Cornelis. Tot nu toe is er in het Doopregister van Garnwerd maar n Onno gevonden en ik weet niet of deze lang geleefd heeft en met wie hij getrouwd was. Hier is dus de missing link. De moeder van deze Onno is evenwel een Wijtske en daarbij past - net als bij Hilje - een dochter met dezelfde naam. Helaas is die is nog niet gevonden, maar wel een achterkleindochter. Dit, naast de locatie (Garnwerd, waar Duisterwinckel lag) en de juiste periode, vormt het schamele "bewijs" tot nu toe.

Dat "Kornelis Kornelis & Enneke Jans" dezelfden zijn als "Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling" wordt aannemelijk gemaakt door twee feiten: 1. bij de afkondigingen (Niezijl en Grijpskerk) van hun huwelijk wordt Enneke Jans genoemd met Cornelis Onnes en met Cnelis Oenes en 2. hun dochter Emke Kornelis heeft bij haar huwelijkscontract een volle broeder Cornellis Cornellis als getuige. Het gebruiken van deze dubbele naam werd dus wel vaker vertoond in deze familie.

Cornelis trouwde met Enneke Jans in 12-1749 in Grijpskerk. Enneke werd gedoopt op 14-10-1714 in Lutjegast en is overleden in Grijpskerk.318 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 29-11-1749 te Niezijl. 319 In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Emke Kornelis Duisterwinkel werd geboren 1753-1754 in Grijpskerk320 en is overleden op 10-05-1832 in Vierhuizen321 op 79-jarige leeftijd. Emke was ook bekend als IJmke Cornelis van Ulrum. Emke trouwde met Rijpke Mennes Boijkema,322 zoon van Menne Rijpkes Boijkema 323 en Jantje Clasen,324 op 16-05-1784 in Vierhuizen. Rijpke werd gedoopt op 13-07-1738 in Vierhuizen en is overleden op 31-12-1807 in Vierhuizen op 69-jarige leeftijd.

112      ii.  Cornelis Cornelis Duisterwinkel (geboren in 1758 in Grijpskerk - overleden op 26-06-1822 in Hoogemeeden, Aduard). Cornelis trouwde met Antje Tjeerds op 08-06-1788 in Kollum (Fr). Antje werd geboren tussen 1760 en 1761 in Surhuizum (Fr) en is overleden op 01-04-1826 in Noordhorn.133


225. Enneke Jans, dochter van Jan Wennekes en Imke Mennes, werd gedoopt op 14-10-1714 in Lutjegast en is overleden in Grijpskerk.318 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

Notitie bij het overlijden:
In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

Notitie bij het onderzoek:
Dat we hier de juiste Enneke voor ons hebben is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, naar haar eigen moeder Imke, maar er is ook plaats voor twijfel omdat Enneke al behoorlijk op leeftijd is (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

Misschien heeft de naam Gosseling (ze wordt ook een keer Enje Gosseling genoemd) nog iets te maken met een familie tussen Friesland en Groningen: Hessel Gosseling, lidmaat te Buitenpost in 1759, die later (1774-1784) in Visvliet 7 kinderen doopt...
En dan is er Gosling Alberts (Jongsma), die met IJtske Gabes (1772-1774) in Visvliet 3 kinderen doopt waaronder een Enneke...

Feiten

Geldzaken: 09-02-1748, Visvliet. 325 " ... Enneke Jans, wedue van Albert Teekes woonende tot Fisvliet in de buren, old 35 jaar of daer omtrent, zijde dat na het beste onthoud int lastleden vooryaer ten haeren huise is gekomen Wytske Jans, huisvrouw van Fokke Jans op Zwaagwesteinde woonagtig, vragende haer getuige of zij niet bij haer konde losieeren zoo lang als haer broer quam die de kosten wel soude betaalen ...".

Enneke trouwde met Albert Taekes op 13-05-1736 in Lutjegast. Albert werd geboren in Niehove en is overleden vr 1749.

Notitie bij het huwelijk: 29-04-1736 Lutjegast
Met attestatie vertrokken...

Notitie bij het onderzoek: Opmerkelijk dat Albert Taekes nog een broer heeft die Gosselingh heet.
Gosseling komt ook voor bij Enneke Jans en Cornelis Onnes.

De bron van de zoon Jan Alberts met de achternaam Kooi is niet bekend.

Naamgenoot...
Registratie 00-11-1748 Veendam
Bruidegom Albert Teekes, van Leek, wonende in Veendam
Bruid Swaantje Harms, van Veendam, weduwe van Harm Alberts

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Jan Alberts Kooi

Enneke trouwde vervolgens met Cornelis Onnes in 12-1749 in Grijpskerk. Cornelis werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.315 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

228. Sijmen Gosses Reitzema,135 zoon van Gosse Douwes en Hebeltje Jannes, werd gedoopt op 08-01-1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema.326

Feiten

Hij was schoenmaker.

Sijmen trouwde met Sijbrig Martens op 22-05-1757 in Zuidhorn. Sijbrig werd geboren circa 1730 in Den Ham.

Notitie bij het huwelijk: Met attestatie van Leegkerk en Den Ham

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 22-04-1757 te Aduard. Attestatie naar Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gosse Sijmens Reitzema werd gedoopt op 06-08-1758 in Zuidhorn en is overleden op 23-07-1827 in Aduard op 68-jarige leeftijd. Gosse trouwde met Grietje Sebes Smit, dochter van Sebe Sebes Smit en Anje Klaassens. Grietje werd geboren op 19-03-1753 in Leens en is overleden op 01-08-1829 in Aduard op 76-jarige leeftijd.

114      ii.  Marten Sijmens Reitzema (gedoopt op 29-07-1759, geboren in Zuidhorn - overleden op 04-10-1825 in Den Ham). Marten trouwde met Hindrikje Pieters, dochter van Pieter Douwes 140 en Hester Hindriks, op 20-05-1787 in Zuidhorn. Hindrikje werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 06-04-1766 in Ezinge en is overleden op 19-07-1840 in Pieterzijl op 74-jarige leeftijd.

        iii.  Douwe Sijmens Reitzema werd gedoopt op 05-04-1761 in Zuidhorn en is overleden op 11-01-1836 in Aduard op 74-jarige leeftijd. Douwe was ook bekend als Douwe Sijmons. Douwe trouwde met Jantje Lammerts Bos, dochter van Lammert Roelfs 327 en Antje Jans Bos,327 op 13-05-1798 in Hoogkerk en Leegkerk. Jantje werd geboren op 28-11-1764, werd gedoopt op 09-12-1764 in Feerwerd en is overleden op 23-02-1839 in Grijpskerk op 74-jarige leeftijd.

         iv.  Jan Sijmens Reitzema werd gedoopt op 08-05-1763 in Zuidhorn en is overleden op 06-11-1825 in Aduard op 62-jarige leeftijd. Jan trouwde met Maria Poulus Novius, dochter van Poulus Novius en Petronella Christiaens Winterswijk. Maria werd geboren 1765-1766 in Saaksum en is overleden op 23-01-1828 in Aduard op 63-jarige leeftijd.

          v.  Pieter Sijmens Reitzema werd gedoopt op 10-02-1765 in Aduard.

         vi.  Jannes Sijmens Reitzema werd gedoopt op 23-05-1768 in Aduard.

        vii.  Eetje Sijmens Reitzema werd gedoopt op 26-08-1770 in Aduard.

       viii.  Eetje Sijmens Reitzema werd gedoopt op 17-01-1773 in Aduard.


229. Sijbrig Martens, dochter van Marten Pieters 328 en Eetje Jans, werd geboren circa 1730 in Den Ham.

Sijbrig trouwde met Sijmen Gosses Reitzema 135 op 22-05-1757 in Zuidhorn. Sijmen werd gedoopt op 08-01-1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema.326

230. Pieter Douwes,140 zoon van Douwe Douwes, de jonge 329 en Jantjen,330 werd geboren in 1722 in Ezinge, werd gedoopt op 28-02-1727 in Ezinge331 en is overleden circa 1775 in Garnwerd ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij de doop:
"... Gedoopt: zoon van Douwe Douwes en Jantjen, zijnde omtrent 5 jaren oud. Den doop door vader en moeder verwaarloosd, doch nu de vraagstukken door moeder beantwoord; en genoemd Pieter".

Alle personen die de naam Antuma dragen zijn nazaten van Pieter Douwes en zijn eerste vrouw Jantje Claasen.

Feiten

Hij was schoenmaker te Hoogkerk. Ook te Ezinge.

Voogdij: 1754. 332 "... Jan Jans en consorten als voorstanderen over het onmondige zoontje van Pieter Douwes bij Jantje Claasen in echte verwekt, i.v.m. 'halfscheidt soo de pupille met Arent Theijs ingevolge verseegeling hadde gecompeteerd en uit het preferentie oordeel van Egbert Pieters en Auke Arents getrocken' etc... Pieter Douwes moet een inventaris van sijn boedel maken".
"... Pieter Douwes ter ener en Jan Jans en consorten als voorstanderen over het onmondige zoontje van Pieter Douwes en Jantje Claasen. Pieter Douwes belooft alsnog een inventaris te maken".
"... Arent Thijs en Jan Jans als voormond, Julle Wijtjes, sibbevoogd en Rense Harms, vreemde voogd over het minderjarige zoontje van Pieter Douwes en Jantje Claasen, tezamen erfgenamen van Egbert Pieters en Auke Arents [zij hertrouwde na overlijden van Claas Renses met Egbert Pieters]".

Pieter woonde in 1756 aan de Peperstraat te Ezinge. 333 "... Claas Eddes en Trijntje Sijmens verkopen aan Jacob Derks en Trijntje Harms hun huis gelegen aan de Peperstraat in Ezinge. Zwetten: oz Pieter Douwes, zz de Peperstraat, wz Jannes Westerlee, schoenmaker, en nz de schoolmeester".

Boedelinventaris: 18-05-1785. 334 Inventaris van Eelje Cornellis, weduwe van Cornellis Schuiringe. Hierin o.a. een vermelding van een "... schadelijke staat aan Pieter Douwes weduwe voor geleverde schoenen: 6 gulden".

Pieter trouwde met Jantje Claasen,335 dochter van Claas Renses 335 en Auke Arents,335 op 12-05-1743 in Hoogkerk. Jantje werd gedoopt op 09-09-1714 in Feerwerd en is overleden circa 1750 in Ezinge ongeveer 36 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Claas Pieters werd gedoopt op 29-03-1744 in Hoogkerk en is overleden op 15-01-1745 in Hoogkerk.

         ii.  Douwe Pieters Antuma werd geboren op 02-07-1746 in Hoogkerk, werd gedoopt op 17-07-1746 in Hoogkerk en is overleden op 23-11-1833 in Garnwerd137 op 87-jarige leeftijd. Douwe trouwde met Trijntje Willems 336 op 24-04-1769 in Garnwerd. Trijntje werd geboren circa 1746 en is overleden 1770-1771 ongeveer 24 jaar oud. Douwe trouwde vervolgens met Kunje Alderts Okkema, dochter van Aldert Peters 337 en Aefke Mennes,338 op 09-08-1772 in Garnwerd. Kunje werd gedoopt op 25-05-1754 in Garnwerd en is overleden op 23-11-1813 in Garnwerd op 59-jarige leeftijd.

        iii.  Auke Pieters werd gedoopt op 31-08-1749 in Ezinge en is overleden vr 01-05-1754.

Pieter trouwde vervolgens met Hester Hindriks circa 1750. Hester werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijnje Pieters werd gedoopt op 07-11-1751 in Ezinge.

         ii.  Jantje Pieters werd gedoopt op 03-04-1757 in Ezinge en is overleden op 02-03-1837 in Groningen op 79-jarige leeftijd. Jantje trouwde met Louwe Hindriks (Trip),137 zoon van Hindrik Geerts Trip en Martjen Louwes, op 20-05-1790 in Groningen. Louwe werd geboren in Dorkwerd, werd gedoopt op 12-11-1758 in Dorkwerd en is overleden vr 1797. Louwe was ook bekend als Lauwe Hinderiks. Jantje trouwde vervolgens met Willem Jannes Reitsema op 08-01-1797 in Groningen. Willem werd geboren in Lagemeeden, Aduard en is overleden vr 02-03-1837.

        iii.  Hindrikje Pieters werd gedoopt op 10-02-1760 in Ezinge en is overleden vr 06-04-1766.

115      iv.  Hindrikje Pieters (gedoopt op 06-04-1766, geboren in Ezinge - overleden op 19-07-1840 in Pieterzijl). Hindrikje trouwde met Marten Sijmens Reitzema, zoon van Sijmen Gosses Reitzema 135 en Sijbrig Martens, op 20-05-1787 in Zuidhorn. Marten werd geboren in Zuidhorn, werd gedoopt op 29-07-1759 in Zuidhorn en is overleden op 04-10-1825 in Den Ham op 66-jarige leeftijd. Marten was ook bekend als Marten Sijmens Reitsema.

          v.  Frans Pieters werd gedoopt op 22-10-1769 in Ezinge, is overleden op 04-07-1807 in Ezinge op 37-jarige leeftijd en werd begraven in Ezinge. Frans trouwde met Hilje Reintjes Noorthuis, dochter van Reintje Jans en Dietje Albers. Hilje werd gedoopt op 19-01-1766 in Mensingeweer en is overleden op 05-06-1812 in Ezinge op 46-jarige leeftijd. Hilje was ook bekend als Hilje Rintjes Noordhuis.


231. Hester Hindriks werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.

Notitie bij het onderzoek:
Geen gegevens gevonden in de buurt van Ezige. Wel een mogelijkheid in Groningen:
Hindrik Jacobs van Aduard & Aaltjen Popkes van Groningen trouwden 3-1-1726 te Groningen.
Hun dochter Hestertjen werd gedoopt in Groningen, 19-10-1727. Andere kinderen: Mentjen, Derck, Popke. Aaltjen Popkes hertrouwde op 20-3-1742 in Groningen met Hindrick Arijs van Pieterburen.

Hester trouwde met Pieter Douwes 140 circa 1750. Pieter werd geboren in 1722 in Ezinge, werd gedoopt op 28-02-1727 in Ezinge331 en is overleden circa 1775 in Garnwerd ongeveer 53 jaar oud.

232. Jacob Geerts werd geboren circa 1730 in Leens en is overleden vr 19-02-1756 in Obergum. Jacob was ook bekend als Jacob Jans.339

Feiten

Hij was schipper. "... Gesneuveld met zijn schip".

Jacob trouwde met Geertien Geerts op 18-01-1750 in Obergum. Geertien werd geboren circa 1730 in Obergum. Geertien was ook bekend als Geertje Alberts.340

Notitie bij het huwelijk: "Jacob Geerts, van Leens & Geertien Geerts, van Obergum".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anna Jacobs werd gedoopt op 07-02-1751 in Obergum en is overleden op 01-09-1824 in Obergum op 73-jarige leeftijd. Anna was ook bekend als Anna Geerts. Anna trouwde met Cornelis Lammerts op 12-06-1774 in Warfhuizen. Cornelis werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 31-01-1802. Anna trouwde vervolgens met Jan Jans de Wit, zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans, op 31-01-1802 in Obergum en Maarhuizen. Jan werd gedoopt op 04-02-1731 in Winsum en is overleden op 14-06-1819 in Obergum op 88-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Simens de Wit.

         ii.  Geert Jacobs werd gedoopt op 13-08-1752 in Obergum.

116     iii.  Jan Jacobs Knap (gedoopt op 15-12-1754 in Obergum - overleden op 07-06-1829 in Feerwerd). Jan trouwde met Itje Derks, dochter van Derk Lubberts en Jantje Peters, op 24-11-1782 in Ulrum. Itje werd gedoopt op 28-11-1751 in Ulrum en is overleden op 16-11-1826 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd. Itje was ook bekend als Itje Derks Lubbers.

         iv.  Jacob Jacobs werd gedoopt op 19-02-1756 in Obergum.


233. Geertien Geerts werd geboren circa 1730 in Obergum. Geertien was ook bekend als Geertje Alberts.340

Notitie bij het onderzoek:
Mogelijke ouder-kandidaten zijn:
Geert Lammertz & Cornelske Rikkerz, met de doop van een Geertie in Obergum 12-12-1728, of
Geert Jacobs & Anie Harmens, met een doop in Grijpskerk 20-4-1727, geboorteplaats de Waard.

Geertien trouwde met Jacob Geerts op 18-01-1750 in Obergum. Jacob werd geboren circa 1730 in Leens en is overleden vr 19-02-1756 in Obergum. Jacob was ook bekend als Jacob Jans.339

234. Derk Lubberts, zoon van Lubbert Derks en Grietie Tiaerts, werd geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum, is overleden op 09-10-1785 in Ulrum en werd begraven op 10-10-1785 in Ulrum.

Notitie bij het graf: Nalatende 1 dochter.

Feiten

Hij was dagloner te Ulrum.

Derk trouwde met Jantje Peters op 19-04-1739 in Ulrum. Jantje werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24-04-1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.341

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Derks werd gedoopt op 06-05-1742 in Ulrum.

117      ii.  Itje Derks (gedoopt op 28-11-1751 in Ulrum - overleden op 16-11-1826 in Feerwerd). Itje trouwde met Jan Jacobs Knap, zoon van Jacob Geerts en Geertien Geerts, op 24-11-1782 in Ulrum. Jan werd gedoopt op 15-12-1754 in Obergum en is overleden op 07-06-1829 in Feerwerd op 74-jarige leeftijd.


235. Jantje Peters werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24-04-1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.341

Jantje trouwde met Derk Lubberts op 19-04-1739 in Ulrum. Derk werd geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum, is overleden op 09-10-1785 in Ulrum en werd begraven op 10-10-1785 in Ulrum.

236. Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, werd gedoopt op 03-08-1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

237. Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

238. Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jans en Martien Dercks, werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10-01-1773 in Leermens145 en is overleden op 07-11-1777 in Leermens.

Notitie bij de doop:
"... Van de Mennonieten afkomstig".
NB Hier wordt de naam Huisman tussen haakjes aan Jacob Sijmens toegevoegd. Meestal is Huisman de benaming voor een vrije, kleine boer. Hun dochter Martje Jacobs noemt zich Bus, blijkens een overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo.

Notitie bij het onderzoek:
Volgens Date Noorlag zou hij een broer zijn van Jeentje Sijmens 149 en 237.

Feiten

Hij was huisman te Leermens.

1763-1768 was hij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Jacob trouwde met Itjen Pieters 145 op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. Itjen werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14-03-1773 in Leermens en is overleden vr 27-02-1778 in Leermens.

Notitie bij het huwelijk:
"... Jacob Sijmens en Itjen Pieters zijn kort na hun huwelijk in Leermens gaan wonen. Daar laten beiden zich dopen. Op 24 augustus, dus een aantal maanden na na Jacob Sijmens' dood, laat Itjen Pieters een inventaris opmaken en voogden benoemen over haar twee kinderen bij Jacob Sijmens. In de inventaris komt een boerderij met 42 grazen beklemd land voor, verder nog 12 grazen land elders. De voogden zijn Pieter Sijmens, voormond; Harm Pieters, sibbevoogd en Thomas Pieters, vreemde voogd". 342

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-03-1772 te Grote en Kleine Reedschap. 343 "... An bruidegomszijde: Pieter Sijmens, als volle broer; Jacob Jans, als zwager.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Claas Lubberts, als zwager en Isak Bussenmaker, als volle oom".

Kinderen uit dit huwelijk:

119       i.  Martjen Jacobs Bus (geboren op 02-01-1773 in Leermens - overleden op 12-12-1831 in Garnwerd). Martjen trouwde met Sijmen Jacobs de Roo, zoon van Jacob Pieters en Jeentje Sijmens, op 08-03-1800 in Niekerk en Vliedorp. Sijmen werd geboren op 23-12-1770 in Garnwerd, werd gedoopt op 23-12-1770 in Garnwerd en is overleden op 06-02-1844 in Garnwerd op 73-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Simon Jakobs.

         ii.  Annegijn Jakobs werd geboren op 23-07-1774 in Leermens en werd gedoopt op 28-07-1774 in Leermens.

        iii.  Annegijn Jakobs werd geboren op 05-05-1776, werd gedoopt op 12-05-1776 in Leermens en is overleden na 25-08-1778.


239. Itjen Pieters,145 dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker,344 werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14-03-1773 in Leermens en is overleden vr 27-02-1778 in Leermens.

Feiten

Zij was landbouwerse te Leermens.

Nalatenschap: 27-06-1783. 345 In het testament van haar vader Pieter Harms staat dat Idje Pieters die met Derk Berends in Middelstum woont, wordt onterfd.

Itjen trouwde met Jacob Sijmens op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10-01-1773 in Leermens145 en is overleden op 07-11-1777 in Leermens.

Itjen trouwde vervolgens met Derk Berents, zoon van Berent Derks en Anje Dorenbos, op 13-09-1778 in Leermens. Derk werd geboren in Westeremden, werd gedoopt op 23-06-1754 in Westeremden en is overleden tussen 1792 en 1800.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 25-08-1778 te Leermens. 346 "... An bruidegomszijde: Berent Derks en Anje Dorenbos, als vader en moeder; Trijntje Berents, huisvrouw van Jan Ties, als zuster; Jan Alderts en Diewerke Sierts, als halve broeder en aangetrouwde halfzuster.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Harm Pieters, als Broer en sibbevoogd over des bruids voorkinderen bij wijlen Jacob Sijmens; Klaas Lubberts, als zwager; Isak Jans Busma, als volle oom; Pieter Sijmens, als oom en voormond; Thomas Pieters, als vreemde voogd".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Dieverke Derks werd gedoopt op 28-02-1779 in Leermens.

         ii.  Anje Derks werd gedoopt op 09-04-1780 in Leermens en is overleden 1787-1790 op 7-jarige leeftijd.

        iii.  Berent Derks werd gedoopt op 06-10-1782 in Eenum, is overleden op 27-10-1782 in Eenum en werd begraven op 31-10-1782 in Eenum.


240. Jan Jansen werd geboren in Zevenhuizen, Leek en is overleden vr 04-11-1759.

Jan trouwde met Claeske Sijdtses op 01-10-1757 in Midwolde. Claeske werd geboren in Zuidhorn.

Kind uit dit huwelijk:

120       i.  Jan Jans Posthuma Zorge (gedoopt op 04-11-1759 in Zevenhuizen, Leek - overleden op 16-10-1832 in Marum). Jan trouwde met Matje Gerrits, dochter van Gerrijt Roelefs en Grietie Harms, op 17-11-1785 in Roden (Dr). Matje werd gedoopt op 10-02-1765 in Foxwolde (Dr) en is overleden op 14-10-1824 in Niebert op 59-jarige leeftijd.


241. Claeske Sijdtses werd geboren in Zuidhorn.

Claeske trouwde met Jan Jansen op 01-10-1757 in Midwolde. Jan werd geboren in Zevenhuizen, Leek en is overleden vr 04-11-1759.

Claeske trouwde vervolgens met Albert Jans op 29-03-1760 in Midwolde. Albert werd geboren in Roden (Dr).


242. Gerrijt Roelefs werd geboren circa 1730 in Foxwolde (Dr).

Feiten

Hij was landbouwer te Foxwolde (Dr).

Gerrijt trouwde met Grietie Harms op 12-07-1761 in Roderwolde (Dr). Grietie werd geboren circa 1730 in Roderwolde (Dr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Roelof Gerrits werd gedoopt op 28-03-1762 in Foxwolde (Dr).347

121      ii.  Matje Gerrits (gedoopt op 10-02-1765 in Foxwolde (Dr) - overleden op 14-10-1824 in Niebert). Matje trouwde met Jan Jans Posthuma Zorge, zoon van Jan Jansen en Claeske Sijdtses, op 17-11-1785 in Roden (Dr). Jan werd gedoopt op 04-11-1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 16-10-1832 in Marum op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jannes Posthuma.

        iii.  Harm Gerrits werd gedoopt op 26-03-1769 in Foxwolde (Dr).348


243. Grietie Harms werd geboren circa 1730 in Roderwolde (Dr).

Grietie trouwde met Gerrijt Roelefs op 12-07-1761 in Roderwolde (Dr). Gerrijt werd geboren circa 1730 in Foxwolde (Dr).

244. Gerrit Jans Buil, zoon van Jan Gerrits Buil en Aafke Jakobs, werd geboren op 31-10-1726 in Leek, werd gedoopt op 03-11-1726 in Leek en is overleden op 16-04-1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

Feiten

Hij was schipper te Leek. Ook te Groningen.

Gerrit trouwde met Aefjen Hindriks op 10-12-1752 in Leek. Aefjen werd gedoopt op 04-06-1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Gerrits Buil werd gedoopt op 07-10-1753 in Leek.

         ii.  Clara Gerrits Buil werd gedoopt op 21-09-1755 in Leek.

        iii.  Clara Gerrits Buil werd gedoopt op 17-09-1758 in Leek.

         iv.  Aeltje Gerrits Buil werd gedoopt op 11-07-1762 in Leek.

122       v.  Hendrik Gerrits Buil (gedoopt op 25-08-1765 in Leek - overleden op 30-01-1823 in Zevenhuizen, Leek). Hendrik trouwde met Jantje Jans Breemhaar, dochter van Jan Heeres 153 en Geeske Koenes,153 op 02-04-1786 in Leek. Jantje werd geboren in Zevenhuizen, Leek en werd gedoopt op 20-03-1757 in Midwolde.

Gerrit trouwde vervolgens met Grietje Wielefs Groeneveld, dochter van Wielef Jans Groeneveld en NN, op 22-12-1774 in Groningen. Grietje werd geboren tussen 1727 en 1728 in Groningen en is overleden op 10-07-1819 in Groningen. Grietje was ook bekend als Grietje Wielfs.


245. Aefjen Hindriks, dochter van Hendrik Gerrits en Claertjen Tjaerds, werd gedoopt op 04-06-1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774.

Aefjen trouwde met Gerrit Jans Buil op 10-12-1752 in Leek. Gerrit werd geboren op 31-10-1726 in Leek, werd gedoopt op 03-11-1726 in Leek en is overleden op 16-04-1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

246. Jan Heeres 153 is overleden vr 19-05-1796.

Notitie bij het onderzoek:
In Midwolde werd op 1-2-1674 een Lutgert gedoopt door een zekere Jan Heeres, mogelijk zijn grootvader?

Jan trouwde met Geeske Koenes 153 op 15-05-1749 in Donkerbroek (Fr). Geeske werd geboren in Wijnjeterp (Fr) en is overleden na 03-06-1798.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Heere Jans werd geboren in Zevenhuizen en werd gedoopt op 06-10-1754 in Midwolde.

123      ii.  Jantje Jans Breemhaar (gedoopt op 20-03-1757, geboren in Zevenhuizen, Leek). Jantje trouwde met Hendrik Gerrits Buil, zoon van Gerrit Jans Buil en Aefjen Hindriks, op 02-04-1786 in Leek. Hendrik werd gedoopt op 25-08-1765 in Leek en is overleden op 30-01-1823 in Zevenhuizen, Leek op 57-jarige leeftijd.

        iii.  Beerent Jans werd geboren in Zevenhuizen en werd gedoopt op 19-08-1759 in Midwolde.

         iv.  Berend Jans Breemhaar werd geboren in Zevenhuizen en werd gedoopt op 23-08-1761 in Midwolde. Berend was ook bekend als Barend Jans. Berend trouwde met Trijntje Ipes 349 op 04-05-1788 in Midwolde en Leek. Trijntje werd geboren 1758-1759 in Kollumerzwaag (Fr) en is overleden op 17-12-1833 in Grootegast op 75-jarige leeftijd. Trijntje was ook bekend als Trientje IJpes.

          v.  Aaltje Jans Breemhaar werd geboren in Zevenhuizen, werd gedoopt op 01-07-1764 in Midwolde en is overleden op 25-06-1830 in Zevenhuizen, Leek op 65-jarige leeftijd. Aaltje trouwde met Jan Wolters Dennebos,153 zoon van Wolter Willems 350 en Jeltje Piers,350 op 12-11-1786 in Midwolde. Jan werd gedoopt op 30-12-1759 in Zevenhuizen, Leek en is overleden op 19-03-1837 in Zevenhuizen, Leek op 77-jarige leeftijd.


247. Geeske Koenes 153 werd geboren in Wijnjeterp (Fr) en is overleden na 03-06-1798.

Geeske trouwde met Jan Heeres 153 op 15-05-1749 in Donkerbroek (Fr). Jan is overleden vr 19-05-1796.

248. Gauwe Kornelis,155 zoon van Kornelis Gauwes en Fopkje Kornelis, werd geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr) op 72-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten, k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13, vgl. Epen F.E.

Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

Gauwe trouwde met Renskje Foppes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Kornelis Gauwes Visser werd geboren op 16-10-1753 in Warga (Fr), werd gedoopt op 16-10-1753 in Drachten (Fr) en is overleden op 25-10-1834 in Drachten (Fr) op 81-jarige leeftijd. Kornelis trouwde met Trijntje Hendriks Lap vr 1781. Trijntje werd geboren in 1757 in Beetsterzwaag (Fr) en is overleden op 26-03-1827 in Drachten (Fr) op 70-jarige leeftijd.

124      ii.  Jan Gauwes de Visser (geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) - overleden op 29-12-1834 in Opsterland (Fr)). Jan trouwde met Antje Tabes Adema, dochter van Tabe Jelles en Yttje Bottes, op 04-06-1780 in Ureterp (Fr).160 Antje werd geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) en is overleden op 23-10-1821 in Opsterland (Fr) ongeveer 68 jaar oud.

Gauwe trouwde vervolgens met Aukjen Hendriks.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Engeltje Kornelis Gouwenga werd geboren 1779-1780.

         ii.  Hendrik Kornelis Gouwenga werd geboren 1788-1789.

        iii.  Foppe Kornelis Gouwenga werd geboren 1794-1795.

         iv.  Rinskjen Kornelis Gouwenga werd geboren 1797-1798.


249. Renskje Foppes .

Notitie bij het onderzoek: Zou Foppe Ottes haar vader zijn?
Doop Oudega: 20-11-1729, Reinsch, vader Foppe Ottes.

Huwelijk 17-5-1726 te Oudega:
Foppe Ottes X Oetske Andries, beiden van Rottevalle.
Dopen hierna 1730 Andries; 1732 Griet; 1734 Antie; 1736 Lipke.

Geen bekende vernoemingen.

Renskje trouwde met Gauwe Kornelis.155 Gauwe werd geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) en is overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr) op 72-jarige leeftijd.

250. Tabe Jelles werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 09-08-1795 in Ureterp (Fr).

Feiten

Hij was arbeider.

Tabe trouwde met Yttje Bottes op 01-05-1746 in Ureterp (Fr). Yttje werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 18-01-1793 in Ureterp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Foekje Tabes werd gedoopt op 31-05-1748 in Ureterp (Fr).

125      ii.  Antje Tabes Adema (geboren circa 1753 in Ureterp (Fr) - overleden op 23-10-1821 in Opsterland (Fr)). Antje trouwde met NN NN. Antje trouwde vervolgens met Jan Gauwes de Visser, zoon van Gauwe Kornelis 155 en Renskje Foppes, op 04-06-1780 in Ureterp (Fr).160 Jan werd geboren circa 1757 in Ureterp (Fr) en is overleden op 29-12-1834 in Opsterland (Fr)156 ongeveer 77 jaar oud. Jan was ook bekend als Jan Gauwes Visser.

        iii.  Maaike Tabes werd geboren circa 1756 en is overleden op 29-08-1831 in Ureterp (Fr) ongeveer 75 jaar oud. Maaike trouwde met Eelke Klazes Jongsma, zoon van Klaas Jacobs en Grietje Sieberens. Eelke werd geboren omstreeks 1771 in Ureterp (Fr) en is overleden op 01-03-1855 in Opsterland (Fr) ongeveer 84 jaar oud.


251. Yttje Bottes werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 18-01-1793 in Ureterp (Fr).

Yttje trouwde met Tabe Jelles op 01-05-1746 in Ureterp (Fr). Tabe werd geboren circa 1726 in Ureterp (Fr) en werd begraven op 09-08-1795 in Ureterp (Fr).

252. Ubel Gerbens .

Notitie bij het onderzoek:
Ubel Gerbens komt voor in het trouwregister (1737) van Lettelbert met zijn bruid Hindrikje Jacobs. In het doopregister (1737) van Tolbert staat alleen hij als vader van Gerben Ubels.
De naam Hendriktje Mekkes is alleen bekend uit de overlijdensakte (1830) van Jan Ubels Dijk, van wie geen doopgegevens bestaan, maar die van Niebert kwam (gegevens verloren gegaan).
Het is dus mogelijk dat Ubel Gerbens twee keer is getrouwd, een keer met Hendriktje Mekkes en een keer met Hindrikje Jacobs, maar het kan dus ook n Hendrikje zijn en wat naamsverhaspeling...

Ubel trouwde met Hindrikje Jacobs op 11-08-1737 in Lettelbert en Enumatil. Hindrikje was ook bekend als Hendriktje Mekkes.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 11-08-1737 te Lettelbert en Enumatil. Met attestatie van Oostermeer en van Niebert: Ubel Gerbens, van Oostermeer & Hindrikje Jacobs, van Niebert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Gerben Ubels werd geboren in Niebert en werd gedoopt op 22-10-1737 in Tolbert. Gerben was ook bekend als Germ Ubels. Gerben trouwde met Anke Derks op 30-04-1769 in Visvliet. Gerben trouwde vervolgens met Joukje Harms, dochter van Harm Everts en Trijntje Derks, op 20-05-1781 in Visvliet. Joukje werd gedoopt op 09-12-1759 in Visvliet. Joukje was ook bekend als Jaapkje Harms.

126      ii.  Jan Ubels Dijk (geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert - overleden op 25-02-1830 in Marum). Jan trouwde met Hiltje Jans Dijk, dochter van Jan Hindriks Dijk 163 en Trientje Alberts, vr 1778. Hiltje werd geboren in Marum, werd gedoopt op 21-05-1758 in Marum en is overleden op 04-08-1814 in De Wilp, Marum161 op 56-jarige leeftijd.


253. Hindrikje Jacobs . Hindrikje was ook bekend als Hendriktje Mekkes.

Hindrikje trouwde met Ubel Gerbens op 11-08-1737 in Lettelbert en Enumatil.

254. Jan Hindriks Dijk,163 zoon van Hindrik Jans Dijk en Roelfke Stevens, werd geboren circa 1725 in Marum en werd begraven op 17-06-1795 in Marum.

Notitie bij het graf: Van de Kruisweg.

Notitie bij het onderzoek:
Op 6-5-1717 doopte de wever Hendrick Jans, wonende aan de Kruisweg te Marum, een zoon Jan. Het is niet duidelijk welke Hendrick Jans dit is, waarschijnlijk niet de goede. Deze doopdatum ligt namelijk vr het huwelijk met Roelfke Stevens. En dat Roelfke de moeder van Jan zou moeten zijn, is af te leiden uit de kindernamen.

Jan trouwde met Trientje Jans op 31-01-1751 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren in Marum en is overleden op 20-01-1753 in Marum.

Notitie bij het overlijden: Trientje Jans, huisvrouw van Jan Hendriks Dijk, geweesene Echtl. tot ...., zijnde de moeder zeerschijnlijk naa de verlossinge gestorven.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trientje Jans Dijk werd geboren in Marum, werd gedoopt op 28-01-1753 in Marum en is overleden in 1754 in Marum op 1-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Trientje Alberts op 21-09-1753 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk:
Den 21 Sept: tot Marum in den Houwelijken Staat bevestigt Jan Hindriks Dijk van ... en Trientje Alberts van Tolbert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Roelfke Jans werd gedoopt op 20-01-1754 in Marum.

         ii.  Roelf Jans Dijk werd geboren in Marum en werd gedoopt op 06-07-1755 in Marum.

127     iii.  Hiltje Jans Dijk (gedoopt op 21-05-1758, geboren in Marum - overleden op 04-08-1814 in De Wilp, Marum). Hiltje trouwde met Jan Ubels Dijk, zoon van Ubel Gerbens en Hindrikje Jacobs, vr 1778. Jan werd geboren tussen 1743 en 1744 in Niebert en is overleden op 25-02-1830 in Marum. Jan was ook bekend als Jan Oebels.

         iv.  Roelfke Jans Dijk werd geboren in Marum, werd gedoopt op 22-03-1761 in Marum en is overleden op 12-08-1814 in Marum op 53-jarige leeftijd. Roelfke trouwde met Roelf Wijmers Renkema, zoon van Wijmer Willems 163 en Hindrikjen Roelfs, op 08-04-1787 in Grootegast. Roelf werd gedoopt op 22-03-1760 in Grootegast en is overleden op 27-01-1813 in Marum op 52-jarige leeftijd.

          v.  Albertje Jans Dijk werd geboren in Marum en werd gedoopt op 05-01-1766 in Marum.

         vi.  Lamke Jans Dijk werd gedoopt op 09-10-1768 in Marum.


255. Trientje Alberts werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij het onderzoek:
Is zij een dochter van Albert Schipper, en gedoopt in Tolbert 10-3-1726?
In Tolbert zijn twee huwelijken van een Albert/Allert:
Op 20-09-1684 attestatie gegeven aan Albert Pieters, van Westeremden & Jiltje Doejes, weduwe van Simen Everts. Op 28-04-1700 Allert Pieters, van Tolbert & Lamke Hindriks, van Midwolde.
Registratie: 16-05-1700, Midwolde en Leek
Aldert Pieters, van Tolbert & Lamke Hendrickx, van Midwolde.
De laatste zou de vernoemde kunnen zijn bij hun zesde kind.

Trientje trouwde met Jan Hindriks Dijk 163 op 21-09-1753 in Marum en Noordwijk. Jan werd geboren circa 1725 in Marum en werd begraven op 17-06-1795 in Marum.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

164. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

165. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

168. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

169. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

170. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

171. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

172. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53. .... Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

173. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

174. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

175. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

176. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

177. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

178. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 103. Grote verontwaardiging en schrik wekte bij de gegoede ingezetenen het keizerlijk decreet van 5 april 1813 tot oprichting van vier regimenten gardes d'honneur, want uit hun zonen moest een erewacht worden samengesteld. De prefect was belast met het opmaken van lijsten van daarvoor in aanmerking komende families. Voor Grijpskerk genoten daarvoor de 'eer': Tjeert Lubberts van Dellen te Grijpskerk, Hindrik Derks Hamming te Visvliet, Hidzert Tjerks Hamstra te Visvliet, Rentjen Tewes Heemstra te Visvliet (Pieterzijl), Klaas Hellinga te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl, Klaas Jans de Poel te Grijpskerk, Jacob Rienders Setzema te Visvliet (Pieterzijl), Harke Rentjes Vos te Grijpskerk, Jacob Sietzes de Waard te Grijpskerk, Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, Hindrik Johannes Zuidersma te Visvliet en Rochus repkes Zijlstra te Visvliet. Het waren allen landbouwers. Zij komen allen ook voor onder de hoogst aangeslagenen van de provincie. Maar gn van hun zonen staat op de lijst van de 48 gardes d'honneur die het departement van de Westereems tenslotte moest uitrusten. De val van Napoleon heeft hen behoed voor een actief optreden. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. Doopsgezind.

179. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 15 februari 1812

Mennoniet.

180. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast.

181. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 4 augustus 1783

Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op "Hilmahuis" lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks (die getrouwd is met Eibeltje Wiema). De E. Tietje Jans is borg (de moeder van Eibeltje Jans).

183. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 76 nr 31. De achternaam Doornbos komt uit deze bron. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 4 augustus 1783

Bij een lening verschijnen Jan Danils en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis, die verklaren van Wedman Harm Hindriks en Eibeltje Wiema 500,- te hebben ontvangen. Ook verscheen de eersame Tietje Jans als borg.

184. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, HB Grootegast. 9 mei 1816

"Te Visvliet, in plaats van te Grootegast gedoopt".

185. GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Verwant met de Iwema's?.

186. Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv nr 6278 nr 194. Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 2 gulden.

187. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19). .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

188. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

190. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

191. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

192. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

193. Piet Terpstra, Notities.

194. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

195. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

196. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

197. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

198. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

199. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

200. Taeke van der Leij, Hij komt voor als eigenaar van de State "Temmebosk". Betske Siccama's vader had deze gerfd van zijn grootvader Rinse Johannes.

201. Taeke van der Leij, De 4 laatste kinderen.

202. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

203. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

204. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

205. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

206. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

207. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

208. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

209. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer... .... B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994). .... Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)... .... Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

210. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

211. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

212. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

213. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

214. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 244. .... Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), p 52.

215. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

216. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

217. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. .... Weesrekeningen Friesland, Achtkarspelen Fol. 197. Inventarisatie nalatenschap Halbe Cornelis, de mede-regter van Achtkarspelen. Hierin wordt genoemd als versterking voor Haske Cornelis (kleindochter) Eelse Kystra, dorpsregter en huisman tot Burum.

218. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

219. DTB Boeken Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 27 maart 1812

Aangevers waren Euwe Jans Feitsma en Jan Jans Feitsma, neven van de overledene.

220. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 103. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing te Visvliet om af te breken, hetgeen reeds is geschied, verkocht door Marten Eeuwes en Hiltje Lubbes aan Ywe Ennes voor 1050,- [niet gedateerd?].

221. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 96. 13 mei 1801

Acte van verkoop van het recht tot weiding van een koe in de Galgevenne, gelegen ten Noorden van Visvliet. Verkocht door Lubbert Uitjes en dochter Hiltje Lubberts voor 500,- aan Sibrig Derks en Cornelske Marten. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 107 b. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing en heem te Pieterzijl door Lubbert Uitjes aan Marten Eeuwes en Hiltje Lubberts voor 600,- [niet gedateerd?].

222. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

223. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

224. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

225. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

226. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 Binnert Andries of Burum registered the surname Riddersma for himself and his children. /// In 1811 nam Binnert Andries van Burum de achternaam Riddersma aan voor zichzelf en zijn kinderen.

227. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 10, 11 en 12. Leefden tussen 1801-1809 in Burum. Nageslacht in Burum en Emden (niet verder ingevoerd). Emden maakte toen deel uit van het koninkrijk Holland.

228. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 154. 1806

Stichtingssteen pastorie Oudwoude, Foarwei 38

Den 26 Maij zijn de eerste Stenen aan dit gebouw gelegd door Louw Eeuwe Siegers oud in 't 15 jaar, en Berber Hendriks Siccama oud in 't 14 jaar, toen kerkvoogden waren Eeuwe Sigers en Hendrik Jans Siccama, Voorsien dit Huis, dit nieuw gebouw / Met Leeraars die altoos getrouw / Met Lust en vlijt hun dienst betragten / Voor ons en voor ons nageslagten.

229. Taeke van der Leij, E-mail. Aukjen getrouwd met Metske Louwes.

230. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

232. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

233. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

234. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

235. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

236. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 273. doopsgezind. .... Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 322, 371.

237. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 273. doopsgezind.

238. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53, nr 30 en 273, nr 26. Verschil in datum en plaats: * 1763 Feerwerd.

239. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Persoon opgevoerd om 2 zussen te koppelen. Patroniem onder grote twijfel uit afkoopbrief op 5 mei 1781 [T735, I194].
Dat Grietje en Tietje zussen zijn blijkt uit de benoeming van Menne Alderts tot sibbevoogd van Klaas Cornelis op 4 jan 1800 [Tn 795 inv nr 174].

240. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

241. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

242. GenLias (http://www.genlias.nl), Ouders niet genoemd in overlijdensakte.

243. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

244. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

245. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

246. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 94.

247. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

248. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

249. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

250. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

251. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

252. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 320. Doopsgezinden Westerkwartier.

253. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

254. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

255. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

256. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

258. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 151.

259. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. 22 april 1766
Verkoop: twee Hemen sijnde het ene geleegen tot Eenrum bij de molen, wordende door Jan Edes onder beklemminge gebruikt Sijnde het ander geleegen in de Ooster Straat, van Welgemelde dorp, wordende aldaar door Hans Tunnijs en Bregtje Klasen Egteluiden onder beklemminge gebruikt.

260. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 185.2.

261. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

262. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

263. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

264. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

265. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

266. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 186.6. .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 271.

267. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

268. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Guy [guynwmich@yahoo.com]. "It appears that Gerrit Alberts married Martjen Allers, 17-4-1768 in Usquert. I believe one of their children to be Albert Gerrits who marries Anje Cornelis 13-11-1803. Are there other children of Gerrit Alberts and Martjen Allers?
[...] The son of Albert Gerrits and Anje Cornelis - Cornelis Alberts, b.1806 marries Frouke Roelfs Boon on 7-7-1831. Following the death of Cornelis Alberts sometime around 1860, Frouke remarries to Cornelis Berents Veneekamp and the family leaves for the United States in 1866. These were the beginings of the Dob/Dobb family here in the U.S.".

269. GenLias (http://www.genlias.nl), Zie Bouke Pieters van der Kooij (hertrouwd?).

270. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26.

271. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

272. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. Ook in deel I p 244. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Tjark Ebels, Haren. Resolutie Gedeputeerde Staten van de Provincie Stad en Lande 1741 7 Dec: Benoeming Tjark Ebels tot Voogd van Rottumeroog. In ieder geval is dit dus de Tjark Ebels die met Knelske Jacobs getrouwd was. Maar als het Tjark Ebels Ockes is dan was hij 51 jaar oud, het kan, maar ik vind het zelf wat oud.

273. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220.

274. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. .... Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 174 Praebendeheerd, Uithuizen.

275. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 118 Westerheert, Usquert.

276. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

277. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

278. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

279. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

280. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

281. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

282. Greet Bossema, Notities, Kwartierstaat Hendrikje Smid.

283. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 Doopsgezinden Westerkwartier p 336.

284. Harm Walma, Notities, E-mail.

285. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

287. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. 1806

In 1806 woonde op huisnr 40 te Winsum de weduwe van Freerk Tjaarts, pachter erf, geb. 29.2.1736.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

289. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

290. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

291. Wilco Boek, Website Schreuder.

292. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

293. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Voorlopig opgenomen. Nog controleren.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

295. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 212.

296. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk). .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

298. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

300. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

301. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

302. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

303. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 191. Oud p.m. 45 jaren, gewoont hebbende alhier, nalatende deszelfs huisvrouw Mena Drewes en agt kinderen uit een huwelijk, aangegeven 31 maart 1808.

304. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

305. Bert Schut, Notities, E-mail. Doopdatum niet in Doopboek Bedum.

306. Bert Schut, Notities, E-mail.

307. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

308. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

309. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

310. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

311. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

313. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

314. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

315. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

316. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. .... Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier. .... K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen". .... Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

317. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

318. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

319. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk). .... DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

320. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

321. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

322. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244. .... K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3. .... Willem Nijboer, Website.

323. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.575.1. .... Willem Nijboer, Website.

324. Willem Nijboer, Website.

325. Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

326. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
. .... GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

327. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 55.

328. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

329. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

330. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

331. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

332. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

333. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

334. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

335. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

336. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995. Volgens huwelijkscontract.

337. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of this family are borrowed from this source.

338. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of her family were borrowed from this source.

339. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

340. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

341. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

342. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

343. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

344. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

346. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

347. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

348. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

349. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Gemeente: Grootegast
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-12-1833
Overledene Trientje IJpes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1833
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Gerrit Alberts
Relatie: echtgenote. Niet duidelijk of het dezelfde Trijntje IJpes is.

350. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 175, 279.

351. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar