Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  9de generatie  Volgende


256. Halbe Hindricks 164 werd geboren circa 1690 in Noordhorn en is overleden op 03-03-1764 in De Westerhorn, Grijpskerk352 ongeveer 74 jaar oud.


Halbe Hindricks is de oudst bekende stamvader van alle Schripsema's. In 1711 kwam hij van Noordhorn, toen hij daar trouwde met zijn eerste vrouw. Hij gebruikte tot 1721 een boerderij bij Oxwerd. Zijn ouders kan ik tot nu toe niet vinden. De vader van Halbe Hindricks was vast een Hindrik. Mogelijk heette zijn moeder Anje of Geeske, gezien de namen van Halbes eerste dochters. De naam Frans voor zijn 8e kind is raadselachtig. | Halbe Hindricks is the oldest known primogenitor of all Schripsemas. In 1711 he came from Noordhorn, when he married his first wife. He was a farmer then at Oxwerd until 1721. So far, I cannot find his parents. Halbe Hindrick's father must have been a Hindrik, that's all I know. Possibly his mother's name was Anje or Geeske, regarding the names of Halbe's first daughters. The name of Frans for his 8th child is puzzling.

Notitie bij het onderzoek:
In 1705-1706 was Garbrand Wiersma (Wijrsema) van Oxwerd curator in zaken van Repke Jans Froma. Het zou best kunnen dat Halbe Hindricks deze beide mannen in zijn jeugd heeft gekend, want Halbe kwam in 1722 van Oxwerd bij Noordhorn om te gaan wonen op zijn nieuwe boerderij Ooster Froma, Lutjegast. Oxwerd is ook de plek waar zijn schoonmoeder Agnietje Luirts was geboren.

Feiten

Hij was op 11-12-1712 lidmaat op belijdenis te Noordhorn.
"... Nieuwe Ledematen zijn op belijdenis Halbe Hindrix en IJtjen Janssen Ehlieden op Oxuwert".
In 1721 woonde hij nog in Noordhorn en was hij daar "Diakon". In juli 1722 werd hij in Lutjegast ingeschreven, samen met Nieske Duirds, als lidmaten met attestatie.
Op 30 oktober 1726 was hij daar diaken. Op 26-10-1730 werd hij ouderling. In 1736 werd hij weer als ouderling ingeschreven. Vervolgens weer in 1749: "Den 26 Decemb. is door volle toestemming tot ouderling vercoren in plaats van Jan Hindrix Smit, Halbe Hindrix". In 1752 gaat Halbe Hindricks af en wordt opgevolgd door Claas Harms, om in 1754 opnieuw ouderling te worden. Tenslotte gaat hij weer af op 26 december 1756 om te worden opgevolgd door Cornelis Barnjes. Op 17 juni 1762 wordt zijn naam in een Acta Consistori genoemd onder de diakenen en ouderlingen die worden "geciteerd" bij de Hoge Justitiekamer om te delibereren over een geldkwestie. Hij behoort aan het eind echter niet tot de ondertekenaars. | He was a deacon on 30-12-1726, and an elder on 26-12-1730 and also in 1736, 1749, 1752 and 1754 till 1756.

Hij gebruikte in 1721 72 grazen land op Oxwerd te Noordhorn. 353
Volgens het schat- of verpondingsregister van 1721 gebruikte Halbe Hindriks 54 grasen land van vrouw Canters en 18 grasen van de heer van Hanckema.
De huidige boerderij ligt aan de Rijksstraatweg 40 in Okswerd, iets ten westen van Noordhorn. Het is de derde boerderij links vanaf de boerderij Norrits in westelijke richting.

Op een kaart van 12 oktober 1659 staat het land van de boerderij getekend. Eigenaresse is dan "Vrouw Drostinne Canters", terwijl Jacob Reijntiens de gebruiker is. De grootte was 43 3/4 gras en 34 voeten.
In 1755 wordt deze boerderij, die dan door Enne Berends en Lubke Arends wordt gebruikt, door Canters' erfgenaam Harm Canter verkocht aan Hoofdman J. Wolbers. Hierna komt de eigendom in handen van de familie Geertsema van Sjallema.

Latere gebruikers, na Halbe Hindricks en Enne Berends, werden Pieter Klasen (Pol) en Aaltje Pieters (Barsema) en erfgenamen; Meindert Rijpkes Krijthe en Antje Ewolds Gorter; Abel Abels Iwema en Grietje Homan.

Van 1722 was hij Eigenerfde op Ooster Froma te Lutjegast.
In dat jaar kocht hij de "behuisinge en beklemminge" van Ooster Froma en in 1726 nog 42 grazen land in de Westerhorn onder het Caspel Lutkegast. Daarmee voldeed hij aan de eis om Landdagcomparant te kunnen worden. Vanuit Ooster Froma kon hij de borg Rikkerda zien liggen. Dat was het huis van Danil Onno de Hertoghe, Heer van Rikkerda en Feringa en daar zullen wel enkele van zijn contracten zijn getekend. | In 1722 he bought the rights and the house of Ooster Froma and in 1726 also about 57 acres of land in the Westerhorn in the community of Lutjegast. This gave him the opportunity to be a Member of the Convention of the Provincial Council of Groningen for twentytwo years (1727-1749). From Ooster Froma he could see the nearby castle of Rikkerda, which was the place to sign most of his contracts.

Halbe woonde na 1722 op Ooster Froma in de Eijbersburen te Lutjegast. 354
Ooster Froma
ligt in de Besheerspolder, ten westen van Sappemaheerd. Ten westen van Ooster Froma ligt de 14e eeuwse Wattemaheerd of Wattemastede waarvan zijn kleinzoon Jan Sipkes Wattema later de eigenaar werd. Zie verder de voetnoten. | Ooster Froma is situated west of Sappemaheerd, just like the 14th century Wattemaheerd or Wattemastede which was owned by his grandson Jan Sipkes Wattema, later. See also the footnotes.

Hij bezat in 1726 42 grazen land in de Westerhorn te Lutjegast. 355
Op 21 Februari 1744 kochten Halbe Hindriks en Nieske Duirts nog meer land: "4 grasen groen Lant in de Westerhorn voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien stuivers van Dedmer Jacobs te Collum, namens sijn huijsvrou Anna Catarina Pytters"... | Halbe Hindriks and Nieske Duirts bought another "2 hectares of green land in Westerhorn to the tune of three hundred fifteen guilders fifteen nickels from Dedmer Jacobs in Collum, on behalf of his housewife Anna Catarina Pytters".

Tussen 1727 en 1749 was hij Landdagcomparant te Lutjegast. 356
Daardoor kon hij tweentwintig jaar verschijnen als vertegenwoordiger voor Lutjegast op de Landdagen van Gedeputeerde Staten van Stad en Ommeland. Halbe Hindricks werd 11 keer voor 2 jaar aangenomen als Landdagcomparant. De 12e keer, in 1749, werd hij afgewezen. Het waarom staat er niet bij, maar misschien hangt het samen met een belangrijke wijziging van het Reglement Refermatoir in 1749. De onderkwartieren waarin de Ommelanden waren verdeeld werden afgeschaft om een einde te maken aan de machtstrijd onder de jonkers. In deze streek woedde de strijd tussen de huizen Feringa-Hankema-Bennema en Rudolf de Mepsche. Een onderdeel van hun politiek was het verzamelen van zoveel mogelijk stemmen op de Ommelander Landdagen door het aantal stemhebbende eigenerfden kunstmatig uit te breiden. Dit kon eenvoudig door de zgn. "schijnverkopen" zonder betaling van stukken land, zodat de "eigenerfde" boeren minstens 30 grazen land zouden bezitten. Na verloop van jaren werden sommige van deze schijnverkopen weer ongedaan gemaakt. In het proefschrift "Bloeitijd en verval van de Ommelander Adel" van H. Feenstra (RUG 1981) worden de namen van de betrokken boeren genoemd, o.a. een Jan Hindriks (mogelijk de meester smit op Eibersburen?), maar niet die van Halbe Hindricks. Mogelijk stond Halbe met zijn landbezit buiten deze schijnverkopen; zijn land werd later op een normale manier, na zijn dood, door zijn erfgenamen verkocht op 12 juli 1783.

Geldzaken: Taxaties, tussen 1730 en 1731, Lutjegast.
Halbe moest 4 gulden betalen. Bij de 46 landgebruikers is dat boven het gemiddelde (2,6 gulden). Het hoogste bedrag was 12 en het laagste was 1 gulden.

Geldzaken: Hij sloot verschillende leencontracten, 1738-1764, Lutjegast. 357
In een schuldbekentenis van 6 juni 1738 staat dat Jelle Popkes en Zeijke Fockes, eghteluiden woonagtig onder het Caspel Lutkegast, 250 Caroly guldens hebben geleend van Halbe Hindricks en Nieske Duirts. Verder is er een uitgebreide terugbetalingsregeling waarbij de E. Jan Hindricks de Jonge zich borg stelt in Cas van wanbetaling. Ondertekend met Erfzegul en naamsonderschrijving door jonker en Hovelinck D.O. De Hertoghe. | Jelle Popkes en Zeijke Fockes in Lutjegast borrowed 250 Guilders from Halbe Hindricks and Nieske Duirts. Jan Hindricks the Younger stood surety according to an elaborate refunding arrangement.

Op 2 juni 1757 zijn Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs, ehelieden te Lutjegast, 100 Car. guldens schuldig aan Halbe Hindriks en vrouw. Op 6-2-1758 zijn ze ook nog 100 Car. guldens schuldig aan Haske Willems en 100 Car. guldens aan Jan Hindriks (meester smit op de Eijbersburen) en zijn vrouw Froukje Hindriks.

Vlak na de dood van Halbe Hindricks tekenen op 19 november 1764 Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems, egtelieden, een schuldbekentenis. Zij zijn schuldig aan Sijmen Reijnjes en Froukie Jacobs, egtelieden, 200 gulden wegens 2 obligatin; als de eene ten profijte van de erven van Haske Willems 100 gulden en de ander ten profijte van wijlen Halbe Hindriks en Nieske Duirts, meede 100 gulden houdende ten laste van de smitsrije op de Eijbersburen. | Claas Egberts (master blacksmith) borrowed 100 Guilders from Sijmen Reijnjes and Froukie Jacobs and also 100 Guilders from Halbe Hindriks and Nieske Duirts, who took as security the forge near Eijbersburen.

Hij was vreemde voogd op 03-05-1752. 358
Na het overlijden van Jantien Jans, de vrouw van Barnje Harings, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Bij de boedelinventaris op 3 mei 1752 waren aanwezig: Hans Jans als voormond; Claas Haarens [Harings, Harms?] als sibbe en Halbe Hindriks als vreemde voogd over een minderjarig kind van wijlen Jantien Jans bij Barnje Harings. Er blijkt ook nog een schuld van 12 gulden te bestaan aan Halbe Hindriks wegens landhuur; een schuld van 5 gulden aan Willem Dootjes, de schoenlapper; aan Pieter Hotzes [Venema?] wegens een lening; aan Jelmer Sikkes [Steenhuizen?] wegens landhuur en aan Jan Reinders een schuld van 2 gulden wegens nieuwe schoenen. | Hans Jans, Claas Haarens (Harings, Harms?) and Halbe Hindriks are appointed guardians to an underaged child of the late Jantien Jans and Barnje Harings.

Halbe trouwde met IJttjen Janssen op 08-02-1711 in Noordhorn. IJttjen werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk en is overleden vr 1717.

Notitie bij het huwelijk:
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. | From this marriage no children were found.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 08-02-1711 te Grijpskerk.
Met attestatie naar Noordhorn: Halbe Hindriks, van Noordhorn & IJtjen Jansen, van De Ruigewaard

Notitie bij het onderzoek:
In Grijpskerk wordt op 14-03-1684 een zekere IJttie Jansen als jongedochter gedoopt op belijdenis...
Dezelfde of een andere IJttie Jans van Grijpskerk is op 5-5-1692 in Grijpskerk getrouwd met Leenert Claassen van Kollum.
Zij doopten daar op 8-9-1695 een dochter Trijntien.
Twee jaar later doopten Leenerdt Claesen en IJdia Jansen daar nog een zoon Claas, op 27-6-1697.

Feiten

Zij was op 11-12-1712 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. Het laatste Avontmaal deezes jars is gehouden den 11 Xbr zonder merkweerdige swaricheit. Nieuwe ledematen zijn op belijdenis:
Halbe Hindrix en IJtjen Janssen Ehlieden op Oxuwert.

Halbe trouwde vervolgens met Nieske Duirts 165 op 14-02-1717 in Noordhorn. Nieske werd geboren circa 1692 in Oostwold360 en is overleden vr 12-07-1783.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 31-01-1717 te Noordhorn.
Halbe Hindriks, van Noordhorn & Nieske Duirts, van Oldekerk

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Halbes werd gedoopt op 26-09-1717 in Noordhorn en is overleden vr 12-07-1783. Hindrik trouwde met Trijntje Jans op 17-05-1750 in Lutjegast. Trijntje werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk en is overleden vr 16-09-1753. Zij kregen geen kinderen. Hindrik trouwde vervolgens met Feijke Jans, dochter van Jan Abels en Trijnie Pieters, op 16-09-1753 in Grijpskerk. Feijke werd geboren in De Waard, Grijpskerk en werd gedoopt op 05-11-1724 in Grijpskerk. Feijke was ook bekend als Fijke Jans en Teeke Jans.

         ii.  Duirt Halbes werd gedoopt op 29-01-1719 in Noordhorn en is overleden 1727-1730 op 8-jarige leeftijd.

        iii.  Anje Halbes werd gedoopt op 18-05-1721 in Noordhorn en is overleden in 9-1753 in Lutjegast op 32-jarige leeftijd. Anje trouwde met Cornelis Derks, zoon van Derk en NN, op 29-06-1749 in Lutjegast. Cornelis werd geboren in Dorp, Doezum.

         iv.  Geeske Halbes werd gedoopt op 07-08-1722 in Lutjegast en is overleden in 1722.

          v.  Geeske Halbes werd geboren op 05-09-1723 in Lutjegast en is overleden op 08-01-1746 in Lutjegast op 22-jarige leeftijd.

         vi.  Sipke Halbes werd gedoopt op 23-02-1727 in Lutjegast en is overleden na 22-02-1799. Sipke trouwde met Antje Frankes, dochter van Franke Brugts en Anke Jans, op 13-07-1755 in Grootegast. Antje werd gedoopt op 01-08-1723 in Doezum en is overleden op 31-12-1808 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

        vii.  Frans Halbes werd gedoopt op 04-06-1730 in Lutjegast361 en is overleden op 25-09-1730 in Lutjegast.

128    viii.  Duirt Halbes (gedoopt op 04-06-1730 in Lutjegast - begraven op 01-02-1795 in Noordwijk). Duirt trouwde met Dieverke Hotzes,55 dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, op 18-09-1763 in Lutjegast. Dieverke werd gedoopt op 03-04-1741 in Doezum, is overleden op 15-01-1809 in Sebaldeburen op 67-jarige leeftijd en werd begraven in Sebaldeburen. Dieverke was ook bekend als Diewke Hotses.

         ix.  Jacob Halbes werd gedoopt op 11-04-1735 in Lutjegast en is overleden na 02-09-1769. Jacob trouwde met Lijs Lijkels, dochter van Lijkel Jans 362 en Sjoukje IJtzes, op 25-06-1758 in Lutjegast. Lijs werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 31-03-1730 in Doezum en is overleden vr 15-02-1761. Lijs was ook bekend als Lijsbet Lijkels. Jacob trouwde vervolgens met Sieke Tjerks, dochter van Tjerk Lykles Reidendein en Ytske Nannes,363 op 15-02-1761 in Kollum (Fr). Sieke werd geboren circa 1720 in Jislum (Fr)364 en is overleden na 1776. Sieke was ook bekend als Sike Tjerks.

          x.  Achnietha Halbes werd gedoopt op 29-12-1737 in Lutjegast en is overleden vr 1740.

         xi.  Agnieta Halbes werd gedoopt op 15-05-1740 in Lutjegast en is overleden vr 05-10-1777. Agnieta trouwde met Fridse Pieters, zoon van Pieter Martens en Haske Willems,365 op 30-01-1763 in Lutjegast. Fridse werd gedoopt op 25-08-1720 in Lutjegast.


257. Nieske Duirts,165 dochter van Duijrt Jacobs en Agnietje Luirts, werd geboren circa 1692 in Oostwold360 en is overleden vr 12-07-1783.

Feiten

Zij was op 18-12-1712 lidmaat op belijdenis te Oldekerk.
"... 18 dec. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en tachtentigstemaal van mij bedient, en op ditmaal na gedane belijdenis als lidmaat mede toegelaten:
Nieske Duirts j.d. tot Oldekerk".

Zij was op 14-06-1716 lidmaat met attestatie van --- te Noordhorn.
"... Het twede avondmaal is gehouden d. 14 Jun: Met attestatie van [Visvliet = doorgestreept] is angekomen van Nijkerk Nieske Duirts." ["van Garnwert", lijkt er achter te staan, maar het staat er een beetje verdwaald, het kan ook boven de volgende regel staan].

Zij was in 7-1722 lidmaat met attestatie te Lutjegast.

Nalatenschap: verkoop van de boerderij, 12-07-1783, Lutjegast. 359
Na het overlijden van Nieske Duirts werd Ooster Froma op een veiling door de gezamenlijke erfgenamen verkocht. De tekst van deze akte luidt:

"... Dat in eigenen perzoon voor mij gecompareert en erschenen zijn de E. Sipke Halbes en Antje Frankes, Egtelieden, en als gevolmagtigde van Duurt Halbes en Diewerke Hotses, Egtelieden en van Jan Hindriks, zoon van wijlen Hindrik Halbes en Feijke Jans, alsmede van Tonnis Jans als occuperende voor Halbe Hindriks en Trijntje Hindriks, de Wedman Harm Hindriks als Voormond en mede occuperende voor de E. Fridser Cornelles en Danil Jans Kijstra, als Voogden te Zamen gesworen over de minderjarige kinderen van Wijlen Angenieta Halbes met Fridse Pieters in echte Verwekt, te Zamen als Erven en repraesentanten van Wijlen Nieske Duurts, Weduwe van Halbe Hindriks, Welke bekenden en beleden Stedevast en onwederroepelijk Verkogt op en overgedragen te hebben aan de E. Derk Aennes en Froukje Ruurts, Egtelieden, mede gecompareert en dezen accepterende een boerenbehuizing, Schuur en annexen benevens den Vaste altoos duirende beklemming der Landerijen daaronder gehorig, Staande en gelegen in de Westerhorn onder Lutkegast, oosterloma [sic] genaamt, groot in naam en faam twee en Veertig grazen, alsmede nog van Twaalf Grazen gelegen onder Grotegast, doende aan den Hoogwelgeborene Vrouwe A.H. Tjarda van Starkenborg, Douarire de Hertoghe, Vrouwe van Feringa, nomine liberorum als Eigenaresse tot een jaarlijkse vaste huur een Summa van een hondert zeven vijftig Guld, tien Stuiv, met een half kintje boter, en een Zoetemelks kaas, boven alle ord. en extraord. Lands en Carspel lasten, en zulks alzoo verkocht met Lusten, Servituten, lasten en Zwaarigheden voor een Summa van twee duizend Vijfhondert een Gulden elf Stuivers en 4 Duiten (Zegge 2501=11=4) Welke penningen der eersten met den Laatsen door de koperen Zijnde Voldaan, Wierden dezelven bij dezen gequiteert, ten Vollen en Zonder eenige reserve, en Van nu af gesteld, en bevestigt in den Vollen eigendom en geruste possessie van deze behuizing en der Vaste beklemming der Landerijen daaronder gehorig, belovende Verkoperen hetzelve te zullen hoeden Wagten en Waren voor alle actie evictie, en namaning Verbindende ten dien einde alle haare en in qlte hebbende, en toekomende goederen aan de parate reale executie, en Verder als na rechte, onder afstand van alle bedenkelijke exceptien, In Waarheids oirconde etc, tot Lutkegast, den 12 Julij 1783.
Was getekend
M. W. De Raadt"

| This is an auction by which Halbe Hindricks' and Nieske Duirts' heirs sell "Ooster Froma", the farmhouse, land and barns.

Nieske trouwde met Halbe Hindricks 164 op 14-02-1717 in Noordhorn. Halbe werd geboren circa 1690 in Noordhorn en is overleden op 03-03-1764 in De Westerhorn, Grijpskerk352 ongeveer 74 jaar oud.

258. Hodse Dootjes Scheerings, zoon van Dootje Tjarks en Fedje Hodses, werd gedoopt op 20-01-1701 in Niezijl en is overleden vr 29-05-1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

De erven van Hodse Dootjes ontvangen in 1764 de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-" van Debora Scheerings, weduwe van Prof. Guilielmus (Willem) van Irhoven te Utrecht. Zijn (half-) broers en zusters, Tjark, Willem, Fedje en Wytske erven ook flink wat.
Uit de erfscheiding blijkt dat ze allemaal de naam Scheerings hebben. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings wordt aangeduid.

Feiten

Van 5-1752 was hij meijer te Doezum. 367 "... Hotse Doties gebruikt sinds mei 1752 meijerwijse een plaatse gelegen op de Eese onder Doezum".
Dit is een streek waar tot 1727 de borg De Eest (Ehze) heeft gestaan. De landerijen waren toen net opgekocht door Evert Joost Lewe van Aduard, Danil Onno De Hertoghe van Feringa bij Lutjegast en Rudolf De Mepsche van Faan (Lit. Formsma, Borgen & Steenhuizen).

Nalatenschap: Debora Scheerings, 20-08-1763, Utrecht. 368 "... Notaris J. van Overmeer, Utrecht

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

Voogdij: 29-05-1764. 369 Hotse Dootjes en Hemktjen Meinders zijn beiden overleden. Op verzoek van Berend Sickes wordt hun boedel zo spoedig mogelijk geconsigneerd. Er volgt een Eedaanzwering voor de voogdij over de minderjarige zoon van Hotse Dootjes: Tonnis Meinders, wonende te Gerkesklooster wordt voormond; Doetje Geerts te Doezum sibbevoogd en Willem Jans vreemde voogd.

Erfscheiding: 10-09-1764, Groningen. 370 Na de dood van Mevrouw Debora Scheerings vond er een Erfscheiding plaats.

"... Betuige met deesen openen versegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen zijn de E. Tjark Dootjes Scheerings, Willem Dootjes Scheerings, en Fedje Dootjes Scheerings: mitsgaders Dootje Geerts, Doeske Geerts, Luitje Claassen, als in huiwlijk hebbende Fedje Geerts, Eentje IJwes als in huiwlijk hebbende Geeske Geerts, tesamen representanten van Wijtske Dootjes Scheerings. Vervolgens Beerent Sickes als in Huiwlijk hebbende Fedje Hotses. Jan Hotses, Tonnis Berents als in huiwlijk hebbende Sapke Hotses. Duirt Halbes als in huiwlijk hebbende Diewke Hotses. Mentje Hotses en Dootje Hotses benevens Tonnis Meinders, Dootje Geerts en Willem Jans in qlte als voorstanderen over de minderjarige zoon Pieter Hotzes Zoone van wijlen Hotse Dootjes en Hemtje Meinders, te saamen representanten van Hotse Dootjes Scheerings, welke bekenden ende beleeden onderling in der minne te hebben gescheiden en verdeelt soodaane Boedel als door wijlen Mevrouw Debora Scheerings, wed. van wijlen den Hoog Eerw: Heer G: Irhoven in leeven L:S: Th. et Hist. Ecles: Prof: Ord: op de Academie te Uitrecht is nagelaten; invoegen dat na Examinatie van den Staat en inventarium van dien benevens het Slot van rekening van Dr J: Huisinga, Practisered Advt. voor den Hoove Provinciaal in dato deeses ingenomen en geslooten, benevens de Erfscheidinge en Conventie voor de Hr. en Mr. Johan van Overmeer als Notaris bij den Edelen Hove van Uitrecht gecreert en geedet in dato den 20 Aug: 1762 beleeden Ieder Staak voor desselfs respective andeel uit handen van evengemelte Hr. Dr. Huisinga is toebedeelt als volgt:
1mo. is Tjark Dootjes Scheerings te deele gevallen tot een restant ter suppletie van de hem bevorens toegedeelde Erfportie de Somma van acht hondert seven sestig gls twalf stvs 867-12-"
2do. is Willem Dootjes Scherings van desgelijken tot een supplement angetelt de somma van seven hondert agtijn gls elf stvs 718-11-"
3tio. an Fedje Dootjes Scherings diergelijke supplement betaalt de somma drie hondert drie en dertig gls sestijn gls drie duiten 333-16-3
4to. de Staak van Wijtske Dootjes Scheerings voldaan tot supplement der portie als vooren de somma van ses hondert negen en sestig gls agt stvs en vier duiten 669-8-4
5to. an de Repraesentanten der Staak van Hotse Dootjes Scheerings insgelijks de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-"
Over sulks verklaarden de respective Staaken of Repraesentanten van Ider derselve opgenoemt de Haar particulier competerende quota Erfportie van gemelde nalatenschap door het versterf van de Wed: Irhoven op haar gedevolveert ten vollen te hebben ontfangen uit handen van voorengenoemde Dr. Huisinga, dieswegen sijn Ed: als ook malkanderen onderling meede ten vollen en sonder eenige reserve quiterende, en den rendant voor sijne administratie en gedaane rekening en reliqua bedankende, verklaaende den Heer Rendant ten dien fine meede gecompareert weegens sijne gedaane diensten en moeijten met een convenabel Honorarium te sijn gecontenteert oversulks sijne Principalen absoluitelijk quiterende. Blijvende alleenig, voor soo verre nog onverkogt waren, mandelig een kleine Prijs obligatie a vierhondert gls benevens nog drieduisend vijfhondert vijfen sestig Rijksdaalders ten laste van de Saxische Steuers, welke beide laaste posten ten spoedigsten sullen worden verkogt en te gelde gemaakt. Ten fine boovenvermelt verbonden de respective comparanten Ieder haare persoonen en goederen deselve de parate reale Executie ter Eerster Instantie submitterende onder afstand van alle deesen enigsinds tegenstrijdende Exceptien. In oirconde der waarheit en tot vestenisse hebbe ik Grietman opgemelt hijer van vijf gelijkluidende op belijeinge der gesamentlijke comparanten opgemaakt eigenhandig verteikent en voorts met mijn gewoon Segul gecorroboreert in Gron. den 10 Sept: 1764
Dr. Nauta
Grietman".

Hodse trouwde met Hemke Meinderts vr 1734. Hemke werd gedoopt op 07-10-1703 in Grootegast en is overleden vr 29-05-1764. Hemke was ook bekend als Himpkje, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fetje Hotzes werd geboren in Doezum. Fetje was ook bekend als Fedje Hotses. Fetje trouwde met Berent Sikkes op 26-11-1755 in Doezum. Berent werd geboren in Doezum en is overleden vr 30-05-1773. Berent was ook bekend als Berent Zikkes. Fetje trouwde vervolgens met Luirt Gaaijkes, zoon van Gaeijke Roelfs en Hiltje Duirts, op 30-05-1773 in Doezum. Luirt werd geboren in Oldekerk, werd gedoopt op 07-07-1733 in Oldekerk en is overleden in 1809 in Sebaldeburen op 76-jarige leeftijd. Luirt was ook bekend als Luijrt Gaeijkes.

         ii.  Dootje Hotzes werd geboren in Doezum en werd gedoopt in 9-1734 in Grootegast. Dootje was ook bekend als Doetje Hotses. Dootje trouwde met Trijntien Hindriks Wejema, dochter van Hindrik Sijwerts Wejema en Antje Lieuwes Faber, op 07-12-1760 in Doezum. Trijntien werd geboren in Ulrum en werd gedoopt op 11-02-1742 in Ulrum.

        iii.  Jan Hotzes Scheringa werd gedoopt op 18-03-1736 in Doezum en is overleden op 16-09-1815 in Grootegast op 79-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hotzes Scheeringa. Jan trouwde met Jantje Wessels, dochter van Wessel Luitjes en Geertjen Karsens, op 01-04-1770 in Doezum. Jantje werd geboren in Doezum.

         iv.  Zapke Hotzes werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 31-08-1738 in Doezum en is overleden op 09-05-1818 in Doezum op 79-jarige leeftijd. Zapke was ook bekend als Sapke Hotses. Zapke trouwde met Tonnis Berents Scheringa, zoon van Berent Sikkes en Ancke Tonnis, op 23-06-1758 in Doezum. Tonnis werd gedoopt op 03-04-1735 in Doezum en is overleden omstreeks 1794 in Doezum ongeveer 59 jaar oud. Tonnis was ook bekend als Tunnis Berends Scheringa.

          v.  Meintje Hotzes werd geboren 1741-1742 in Sebaldeburen en is overleden op 23-12-1812 in Grootegast op 71-jarige leeftijd. Meintje trouwde met Jan Lefferts, zoon van Leffert Jans en Jeenke Sijwers, op 30-05-1768 in Doezum. Jan werd gedoopt op 01-11-1739 in Grootegast en is overleden vr 23-12-1812.

129      vi.  Dieverke Hotzes (gedoopt op 03-04-1741 in Doezum - overleden op 15-01-1809 in Sebaldeburen). Dieverke trouwde met Duirt Halbes, zoon van Halbe Hindricks 164 en Nieske Duirts,165 op 18-09-1763 in Lutjegast. Duirt werd gedoopt op 04-06-1730 in Lutjegast en werd begraven op 01-02-1795 in Noordwijk.

        vii.  Pieter Hotzes Venema werd gedoopt op 10-04-1747 in Doezum en is overleden op 10-06-1821 in Doezum op 74-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Luukje Bartels, dochter van Bartelt Tjeerts 371 en Imke Willems, op 25-10-1772 in Nuis. Luukje werd geboren in Nuis, werd gedoopt op 16-11-1749 in Nuis en is overleden vr 05-07-1801 in Doezum. Pieter trouwde vervolgens met Albertje Fokkes, dochter van Fokke Eijtes 372 en Anke Ubels, op 05-07-1801 in Doezum. Albertje werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 29-02-1756 in Grootegast en is overleden op 01-04-1835 in Grootegast op 79-jarige leeftijd.


259. Hemke Meinderts, dochter van Meijnert Jansens en Sapke Feijkes, werd gedoopt op 07-10-1703 in Grootegast en is overleden vr 29-05-1764. Hemke was ook bekend als Himpkje, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

Hemke trouwde met Hodse Dootjes Scheerings vr 1734. Hodse werd gedoopt op 20-01-1701 in Niezijl en is overleden vr 29-05-1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

260. Jan Willems Kooiker werd geboren circa 1710 in Oostwold. Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

Notitie bij het onderzoek:
Het leven van Jan Willems is minder in nevelen gehuld dan ik lange tijd heb gedacht. Hij heeft in Oostwold gewoond, want daar werden zijn eerste 3 kinderen gedoopt. Pas na jaren ontdekte ik in Lutjegast nog een doop van Sweert (Siwert), de zoon van Jan Kooiker & Griete, op 23-5-1748. Daarna vond ik een huwelijk in Appingedam van Jan Willems van Oostwold & Grietien Swiers van Schildwolde. Appingedam was niet bepaald de plaats waar ik hun huwelijk zou zoeken, maar Jan Willems' afkomst - Oostwold - is onontkoombaar. Ook de naam Siwert in combinatie met het patroniem Swijrts van Grietie en de naam van haar kleinzoon Sweris of Zwerus versterken het bewijs dat Jan Willems uiteindelijk Jan Kooiker of Cooiker blijkt te zijn.

Na het overlijden van Tjeetske Derks (5-1-1767) maakte haar man Bauke IJwes 262=282 de inventaris op. Daarin staat dat hij 1 kalf mandeleg heeft met Jan Kooyker. Deze zou de vader kunnen zijn van Geertje Jans Kooij, de 3e vrouw van Bauke IJwes en dan ook de vader van haar broer Willem Jans Kooij.

Om het ingewikkeld te maken is er in Oostwold nog een tweede persoon die in aanmerking had kunnen komen voor het vaderschap van Willem Jans Kooij: een zekere Willem Jans Koyker, die kooiker was bij de Groeve te Leek, en die vier weken voor de geboorte van zijn zoontje Willem Jans stierf. Door de moeder, Aaltien Pieters, werd deze Willem Jans genoemd, naar de overleden vader, en gedoopt op 29-11-1744 te Oostwold, een half jaar na onze Willem Jans Kooij (18-5-1744 te Oostwold).
Hoogstwaarschijnlijk was deze Willem Jans "op de Kooij" of "van de Koeij" eerder (Oostwold, 2-12-1726) getrouwd met Aaltjen Gerbens; uit dit gezin werden een Geertje (en een overleden tweelingbroertje) en een Hiltje geboren. Aaltjen werd als volwassene in Oostwold gedoopt op 19-6-1731.

Feiten

Hij was mogelijk kooiker te Lutjegast. 373 Het is slechts zijn "achternaam" tijdens de doop van zijn zoon Siwert die zijn beroep verraadt. Verder wordt nergens vermeld dat hij kooiker van beroep was.

"... In het bezit van het Huis Nienoord waren een kooi en een huisje aan het Leekstermeer, onder Lettelbert, tussen 1645 en 1803. In 1803 wordt als plaats van ligging Midwolde genoemd, maar dat is misschien een onnauwkeurigheid. Overigens tekende de kaarttekenaar Beckeringh noch in Lettelbert, noch in Midwolde een vogelkooi. Kooikers betaalden hun huur meestal in geld en in vogels. Deze laatsten werden meestal in vaste hoeveelheden geleverd. Dit was het geval te Lettelbert in 1737".

Waar Beckeringh (1781) wl een kooi tekende was bij Rikkerda onder Lutjegast. Jan Kooiker doopte Siwert in Lutjegast, dus mogelijk was hij het die de kooi bij Rikkerda bediende.

Jan trouwde met Grietie Swijrts op 15-02-1739 in Appingedam. Grietie werd geboren circa 1710 in Schildwolde. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts en Grietien Swiers.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 15-02-1739 te Appingedam. Proclamatie:
Jan Willems geboor.. van Oostwold in 't Westerkwartier & Grietien Swiers geboortig van Schilwolde.
De tweede en de derde proclamatie volgden op 22 februari en 1 maart.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Eet Jans Kooij werd gedoopt op 05-08-1740 in Oostwold.374

         ii.  Geertien Jans Kooij werd gedoopt op 28-07-1742 in Oostwold en is overleden op 28-06-1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd. Geertien trouwde met Bauke IJwes,187 zoon van IJwe Julles 375 en Mensje Boukes, op 05-01-1767 in Visvliet. Bauke werd gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk en is overleden vr 05-04-1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.376 Geertien trouwde vervolgens met Pieter Uitjes, zoon van Uijtje Lippes 377 en Antie Lubbers, op 15-05-1791 in Visvliet. Pieter werd gedoopt op 13-09-1744 in Visvliet en is overleden vr 28-06-1817 in Visvliet.

130     iii.  Willem Jans Kooij (gedoopt op 18-05-1744 in Oostwold - overleden op 17-06-1828 in Visvliet). Willem trouwde met Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes 187 en Tjetske Derks,188 op 14-05-1775 in Visvliet. Menstje werd gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet en is overleden op 06-12-1818 in Visvliet176 op 64-jarige leeftijd. Menstje was ook bekend als Menstje Boukes Zijlstra.177

         iv.  Sweers Jans werd gedoopt op 23-05-1748 in Lutjegast. Sweers was ook bekend als Siwert Jans.

          v.  Eetje Jans werd gedoopt op 04-04-1751 in Lutjegast.


261. Grietie Swijrts werd geboren circa 1710 in Schildwolde. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts en Grietien Swiers.

Notitie bij het onderzoek: Hypothese over haar ouders:
In Appingedam (niet ver van Schildwolde) werd een Grietje gedoopt op 16-6-1706 door Siwert Jacobs Swaveringh & Geertruit Jansen Kist... (Siwert Jacobs Tinnegieter, Beroep: tinnegieter).
Dit zou Grietie Swijrts kunnen zijn, ook al omdat er o.a. ook nog een IJtjen werd gedoopt op 8-7-1695 en dat lijkt sterk op de naam van Grietie's eerste en vijfde dochter Eet/Eetje... Haar tweede dochter Geertien zou afgeleid kunnen zijn van Geertruit Jansen...
De namen "Swaveringh" of "Kist" ben ik echter nooit eerder in deze familie tegengekomen.

Grietie trouwde met Jan Willems Kooiker op 15-02-1739 in Appingedam. Jan werd geboren circa 1710 in Oostwold. Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

262. Bauke IJwes,187 zoon van IJwe Julles 375 en Mensje Boukes, werd gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk en is overleden vr 05-04-1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.376

Hij is een Oudbetovergrootvader. Zijn zuster Grietje IJwes 277 is een Oudbetovergrootmoeder. Zij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Feiten

Hij was landbouwer te Visvliet.
Ook te Pieterzijl en op Hilmahuis in de Westerhorn. Hij was Landdag-comparant voor Oldekerk (1729) en Visvliet (1737-1790). Op zijn 16e jaar, in 1724, meldde hij zich hiervoor al aan, maar hij voldeed niet aan de leeftijdseis van 19 jaar. Tussen 1755 en 1790 was hij, als boer aan het Visvlieterdiep, verwikkeld in de afwateringsprocessen van het Westerkwartier.

Hij gebruikte 1724-1779 landerijen te Visvliet. 378 Bauke Ywes te Visvliet verkocht op 12 juli 1765 aan Berent Derks (was hij de broer van Tjeetske Derks?), vrijgezel te Burum, 3,5 pondematen land bij Visvliet. Ten noorden lag het land van Hijlke Tieerts (meijergewijs); ten oosten de Oude Dijk; ten zuiden woonde de verkoper en ten westen lag het Zijldiep. De prijs bedroeg 550 gulden.

Op 6 januari 1770 "... verschenen voor dHr J. Fruijtier, gecommitteerde Raadt der Ommelanden tussen den Eems en de Louwers, benevens de Coopman Fedde Gerrits [...]. Zij verkochten aan de E. Bauke IJwes en Geertien Jans, ehelieden wonende onder Visvliet, de halve eigendom van de dijk ten westen van Visvliet tot an Schalkendam strekkende, waarvan de andere halve eigendom edog onverscheiden an de Diaconie van Visvliet is toebehorende, gelijk mede de behuisinge cum annexis op gemelte dijk staande, benevens 't regt van beklemminge over de gehele dijk, alles ingevolge de eerste opgezegte beklembrief hierbij overgegeven, waaruit 's jaarlijks an de Diaconie voornoemt voor haar halfscheidt tot huire moet worden betaalt 10 Car. gls. en tot grontpagt an de Kerk van Visvliet 3 gl. 3 st. benevens an de Schoolmeester 1-10-,-, zijnde 't verkogte door de kooperen reeds aangevaardt, egter geconditioneert dat Gerrit Tammes de dijk tot Gregori [waarschijnlijk 12 maart] sal mogen beweiden en in de behuisinge tot Maij 1770 vrije blijven wonen. Sulks tezamen verkogt met deszelfs lusten en lasten [...] voor 700 Car. gls. etc, etc.".

Op 1 mei 1779 verkocht Renske Sijmons, weduwe van Meerten Boersema, aan "... Bauke IJwes en Geertje Jans, echtelieden, een behuizing staande en gelegen te Pieterzijl, en aan Thomas Cornelis tot jaarlijkse grondpacht doende fl. 2,10,= voor fl 120,= in een termijn betaald".
NB Thomas Cornelis zou een kleinzoon van Cornelis Thomas en Trijntje Cornelis kunnen zijn, of een achterkleinzoon, later de Haijema's.

Van 1729 was hij Landdagcomparant te Oldekerk. 379
Daarvoor liet hij zijn landbezit eerst registreren:
"... Eodem dato [zelfde datum als voorgaande] laat Bouke Iwes zoekende te compareren als eigenerfde registreren een verzegelde scheydbrief van dato den 19e febr. 1724 waarmede verdedigt een heerdt landts tot Oldekerk gelegen groot 56 grazen en 1/2 gras met de behuizinge en gebruike daarop staande.
Eodem dato een request neffens Apostil van 't gerichte van Oosterdeel Langewold van dato 19 febr. 1724 een doopcedulle den 8 juni 1708 waarmede aantoont dat Veniam Actatis heeft geobtineert".

"... Eodem dato laat Bouke Iwes om als eigenerfde ter Landdagh te compareren registreren een verzegelde coopbrief van dato den 19e febr. 1736 waarmede verdedigt 38 pondematen landt met de behuizinge daarop staande onder Visvliet gelegen".

Het bezit moet vanaf 1749 opnieuw worden geregistreerd, wegens een belangrijke wijziging in het Reglement Reformatoir. Dan is er een nieuwe coopbrief d.d. 17 februari 1750 en gaat het om seven en dertigh pondematen.

"... Waarom heeft Bauke Iwes zich in 1724 al op 16 jarige leeftijd als Landdagcomparant aangemeld? Hij werd toen [ondanks Veniam Actatis, HS] niet aangenomen, want de toelatingsleeftijd was 19 jaar. Mogelijk hebben we hier te maken met de invloed van de landjonkers in hun strijd om de macht: de Heer Hanckema van Zuidhorn tegen Rudolf de Mepsche van Faan. De comparanten moesten hun stem geven aan de jonkers. De winnaar van de machtsstrijd kon in de Ommelander Landdag zijn invloed vergroten en de buit in de vorm van lucratieve rechten binnenhalen".
NB In 1729 wordt hij op grond van hetzelfde bezit wel aangenomen. Na 1729 komt hij in de monsterrol van Oldekerk niet meer voor, maar wel in die van Visvliet, van 1737 tot en met 1790.

Omstreeks 1738 deed hij belijdenis te Visvliet.
Hij werd ingeschreven als Bouke IJwes van Pieterzijl.

Hij was in 1754 ouderling te Visvliet.
Zo staat hij ook genoteerd in 1764 en in 1770 was hij daar kerkvoogd.

Hij bezat in 1756 boerderij 41 (Zijldiepweg 4) te Pieterzijl. 380 Zie de luchtfoto (Google).

Hij was 1756-1760 betrokken bij een rechtszaak over het Visvlieterdiep. 381
Op 22 maart 1756 is er een Regtdag: Claas Harms vs Bauke Ywes.
Bauke moet "... graven sodane aanpart in het zgn. Visvlieterdiep, lopende van het trekdiep tussen Strobos en de Gaarkeuken tot in en door Visvliet als tussen uwe landen is leggende" en moet dat oplossen met Claas Harms voorzover hun landerijen aan elkaar grenzen. Er wordt gedreigd met "regtsmiddelen" (6-4-1756).

Op een andere Regtdag, op 29 mei 1760, is er een geschil met Claas Harms, waarbij Bauke Ywes het bevel krijgt op 9 juni in het Regthuis te Visvliet te verschijnen, 's morgens om 9 uur. Het gaat o.a. weer over het uitgraven van het Visvlieterdiep.
NB Claas Harms' zoon Lieuwe Klaassens was getrouwd met Baukes nichtje Ytje Danils Kiestra.

Geldzaken: 21-09-1758. 382
Danil Kiestra en Grietje IJwes tekenden een schuldbekentenis aan Bauke IJwes in qlt als voorstander van de minderjarige zoon van Grietje IJwes en wijlen Enne Cornelis (Wiersma).

Een boedelinventaris te Visvliet op 05-01-1767. 383
Zijn vrouw Tjeetske Derks was kort hiervoor overleden. Hieronder een deel van de tekst:

PRODUCTUM IN IUDICIS EXTRAORD:
VAN VISVLIET DEN 5. JAN. 1767

Dr. Ph. Brunvelt Van Hulten
Mede Grietman

Geregistreert Fo 80 V 50
Inventarium Van alle Sodane vaste en losse goederen als Bouke IJwes onder Pieterzijl Woonachtig met Wijlen Zijn Ehevrouw Tjetske Derks heeft beseten en Staande Huiwlijk angekogt, als ook door Inventarisant aan Sijne sijde anbeErft en door den Zelven dus opgegeven goederen bij den Inventerisant voor het ingaan van het Huiwlijk beseten.

Goederen door den Invent; voor het ingaan van het Huiwelijk beseten

1mo 37 lb maten land gelegen op Helmahuis met een Behuisinge daar op staande
2do 6 lb maten gelegen aldaar
3tio 5 lb maten gelegen aldaar
4to 10 1/4 lb maten gelegen tusken Visvliet en Pieterzijl

Goederen door den Inventarisant in de Weduwnaars Staat van Wijlen Zijn EheVrouw Tjetske Derks van sijne sijde anbeErft

Drie vierde parten in een plaats bestaande in een Behuisinge met 73 pondematen over het geheel. Dus hier in te brengen op vier en vijftig lb maten en 3/4.

Volgt vaste goederen met wijlen sijn Ehevrouw Tjetske Derks staande het Huiwelijk angekogt

Voor eerst 8 lb maten Land gelegen op Hilmahuis onder Visvliet
5 lb maten bouw en gras;Land gelegen op Hilmahuis
12 lb maten gelegen aldear
8 lb maten en een Heemstede gelegen aldaar
4 lb maten gelegen aldaar
4 mat mieden gelegen onder Griipskerk
1/4 Part Beklemmenge in de plaats bij Pieterzijl door Bouke IJwes bewoont groot drie en
seventig lb maten

Volgt losse goederen

Koejen, Peerden, Schapen, in het binhus, in 't meddelhuis, in de Kamer, koper, tin, in de kast, in de Pueskeuken, op de solder, in agterhuis, in de scheur, in de melkenkamer, Buijtenhuis, Winterboute op het land, in huis....

Handtekeningen: W. Doekes, wedman; Bouke IJwes, als vader; Hessel Derks; Danil Kijstra en Focke Hijlkes".

NB En zo volgen er nog 12 pagina's met een gedetailleerde beschrijving van de complete inventaris.

Nalatenschap: nalatenschap, 05-04-1791, Visvliet. 384
"... Represanten en erfgenamen van Bouke IJwes: Menskje Boukes en eheman Willem Jans; Welmoedt Boukes en eheman Pieter Jacobs; Grietje Boukes en eheman Jan Fridzes; Jacob Jans Danhof, caverende voor zijn ehevrouw IJdje Boukes (procuratie van 1790); IJwe Boukes; Derkje Boukes en Sijbolt Berghuis; Geeske Boukes en Pieter Claassen; Jan Boukes. Zij verkopen aan de Heer J. [Joachimus Lunsingh] Tonkens en M. [Maria] Hellinga, ehelieden wonende in Westerwolde in de Landschap Drenthe, een plaats te Pieterzijl, groot volgens het Schatregister 73 pondematen land en een stuk in de zwetten gelegen; met ten noorden Jan Hemkes; ten oosten het Visvlieterdiep; ten zuiden Roche Repkes als beklemde meijer en te westen de Lauwers, waarvan de vaste beklemming ware verkocht aan Pieter Claassen en Geeske Boukes; jaarlijkse huur 300 Car. gls, voor de somma 10294, 2 stuivers en 3 duiten. Verder wordt aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans, ehelieden, verkocht 37 pondematen land op Hilmahuis onder de klokkeslag van Visvliet, gebruikt door Willem Jans en Menskje Boukes, met een huis in vaste beklemming; huur per jaar 117,14,4 met als naaste zwetten ten noorden: de weg; ten oosten Klaas Hellinga c.s.; ten zuiden: de trekweg; ten westen Jan Danils, als beklemde meijer, voor de somma van 4039,8,3. Dan wordt verkocht aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans 29 pondematen onbehuisd land op Hillemahuis, wordende bij Willem Jans en Menskje Boukes in een vaste Beklemming gebruikt; jaarlijkse huur 92,5,4 met als naaste zwetten ten noorden: Sijbolt Berghuis; ten oosten: de koperen c.s; ten zuiden: de weg; ten westen Sipke Halbes; voor de somma van 3166,9,2".

De volgende dag, 6 april 1791, worden er nog 8 verdere koopcontracten getekend:

"... aan IJwe Boukes 5 1/4 pondemaat gelegen onder de klokkeslag van Visvliet, met als naaste zwetten, ten noorden; Harm Dates; ten oosten de oude dijk; ten zuiden: Jannes Hellinga; ten westen Harm Dates, voor de somma van 1450,-,-. Verder aan Jan Fridzes en Grietje Boukes 4 matten meedeland bij de Boekstedertil onder Grijpskerk, zwettende ten noorden aan mevrouw van Feringa; ten oosten: Thies Bouwes, beklemde meijer; ten zuiden: de Hanekampen; ten westen: mevrouw van Feringa, voor de somma van 120,-,-. Dan aan Sijbolt Berghuis en Derkje Boukes 20 pondematen land op Hillemahuis, waarvan 12 pondematen tot naaste zwetten hebben ten noorden: Klaas Hellinga; ten oosten: Klaas Hellinga; ten zuiden: Willem Jans, als beklemde meijer; ten westen: Jan Oenes; de overige 8 pondematen zwetten ten noorden aan Klaas Hellinga; ten oosten: de Visvlieterweg; ten zuiden: de weg; ten westen: Klaas Hellinga, voor de somma van 3880,5,-. Wederom aan IJwe Boukes een kampje land bij Visvliet, zwettende ten noorden aan Klaas Hellinga; ten oosten: idem; ten zuiden: de Heereweg; ten westen: 't Zijldiep, voor de somma van 430,-,-. Verder aan Willem Jans en Menskje Boukes hunne verkoperen behuizinge en alles wat spijker en nagelvast zit, bomen en planten en het recht van vaste beklemming en 65 pondematen land onder het kerspel Visvliet, waarvan de vaste huur nooit verhoogd of verlaagd zou worden, te betalen aan eigenaar Klaas Hellinga 200,-,-, voor de somma van 3600,-,- en 2 gouden rijders. De weduwe van Bouke IJwes, Geertje Jans, verklaart verkocht te hebben aan de erfgenamen van Bouke IJwes haar verkopersche 3/8ste aanpart in de eigendom van het land en de behuizinge, liggende onverscheiden in de hele plaats te Pieterzijl in zijne zwetten, voor de somma van 1300,-,- en 2 gouden rijders".

Bauke trouwde met Antie Freriks 385 op 21-10-1736 in Visvliet. Antie is overleden vr 10-08-1753.

Notitie bij het onderzoek: Kwam zij van Visvliet, of elders?
Haar familie woonde deels in Visvliet.

In Kollum was een zekere Antie Freerks die rond 1710 met Enne Jilderts trouwde, althans dat staat in Gruoninga 1993, p 153. Het blijkt dat de meeste van hun kinderen jong zijn overleden.

Ook een boel andere Antjes Freerks hier:
Morra/Lioessens: Antje gedoopt door Frederik Adolphs Christiaans, 13-4-1710.
Ferwerd: Antje gedoopt door Freerk Rinses, 23-3-1710 en op 8-11-1711.
Dokkum: Antje gedoopt door Freerk Reiners, 11-5-1710.
Morra/Lioessens: Antje gedoopt doot Freerk Ieskes, 11-1-1711.
Hantumhuizen: Antje gedoopt door Freerk Botes op 19-11-1713.

Feiten

Boedelinventaris: 05-01-1767. 386 In de inventaris van Bauke Ywes worden, na het overlijden van zijn tweede vrouw Tjeetske Derks, vijf vrouwenhemden opgesomd, neerkomende van Antje Freerks.

Bauke trouwde vervolgens met Tjetske Derks 188 op 10-08-1753 in Leek. Tjetske werd gedoopt op 07-02-1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjetske was ook bekend als Tjitske, Tjeetske Dirks.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 10-08-1753 te Leek. 387 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Grietie Iwes en Daniel Jans Kystra, als zuster en zwager, dewelke laatste mede compareerde voor Menschein Boukes, als moeder.
Aan bruidszijde: Hessel Derks, als broer; Anke Derks en Hindrik Berents, als zuster en zwager.
Ondertekening door Grietman Johannes Leuringh J.U.D van de heerlijkheid Visvliet etc...

Kinderen uit dit huwelijk:

131       i.  Menstje Boukes (gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet - overleden op 06-12-1818 in Visvliet). Menstje trouwde met Willem Jans Kooij, zoon van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 14-05-1775 in Visvliet. Willem werd gedoopt op 18-05-1744 in Oostwold en is overleden op 17-06-1828 in Visvliet171 op 84-jarige leeftijd.

         ii.  Welmoedt Boukes Wiersma werd gedoopt op 20-09-1755 in Visvliet en is overleden op 18-11-1820 in Kollumerland en Nieuw Kruisland (Fr)388 op 65-jarige leeftijd. Welmoedt trouwde met Pieter Jacobs Sikkema, zoon van Jacob Falks 389 en Betske Elzes Siccama,390 op 15-06-1782 in Visvliet. Pieter werd gedoopt op 14-05-1752 in Burum (Fr) en is overleden vr 18-11-1820.391

        iii.  Grietje Boukes Zijlstra werd gedoopt op 10-10-1757 in Visvliet en is overleden op 20-03-1836 in Doezum392 op 78-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Baukes. Grietje trouwde met Jan Fridses Westra,393 zoon van Fridse Abels 394 en Knelliske Eijes, op 29-05-1774 in Visvliet. Jan werd geboren op 10-02-1743 in De Westerhorn, Grijpskerk, werd gedoopt op 03-03-1743 in Grijpskerk en is overleden op 16-01-1820 in Doezum op 76-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Fridsers en Jan Frides Westra.

         iv.  IJtje Boukes werd gedoopt op 15-01-1758 in Visvliet en is overleden op 02-08-1818 in Ulrum op 60-jarige leeftijd. IJtje trouwde met Jacob Jans Danhof, zoon van Jan Fritzes Danhof en Martjen Jacobs, op 07-07-1782 in Visvliet. Jacob werd geboren op 13-10-1748 in Baflo en is overleden vr 1811.

          v.  IJwe Boukes Zijlstra werd geboren in Pieterzijl, werd gedoopt op 18-08-1759 in Visvliet en is overleden op 23-06-1842 in Opende395 op 82-jarige leeftijd. IJwe was ook bekend als Eeuwe Boukes Zijlstra. IJwe trouwde met Baukje Harms van Zelling, dochter van Harm Berents van Sellingen 396 en Trijntje Rotgers,397 op 10-07-1796 in Grijpskerk. Baukje werd gedoopt op 21-06-1772 in Niehove en is overleden op 13-07-1839 in Opende op 67-jarige leeftijd.

         vi.  Derktje Boukes werd gedoopt op 12-09-1760 in Visvliet en is overleden op 10-01-1822 in Grijpskerk398 op 61-jarige leeftijd. Derktje was ook bekend als Derkje Kooi. Derktje trouwde met Sijbolt Berghuis,399 zoon van Daniel Berghuis en Aaltjen Sijbels, op 29-04-1787 in Visvliet. Sijbolt werd gedoopt op 29-11-1760 in Leens en is overleden op 15-06-1816 in Grijpskerk op 55-jarige leeftijd.

        vii.  Geeske Boukes werd geboren in Pieterzijl, werd gedoopt op 06-12-1761 in Visvliet en is overleden vr 06-04-1797. Geeske trouwde met Pieter Klasens Poll, zoon van Klaas Jans Pol 401 en Grietje Lubberts,401 op 09-01-1791 in Visvliet.400 Pieter werd gedoopt op 17-05-1766 in Noordhorn en is overleden op 19-10-1839 in Noordhorn op 73-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Klasens Polle.

       viii.  Derk Boukes werd gedoopt op 21-11-1762 in Visvliet en is overleden na 1812.

Bauke trouwde vervolgens met Geertien Jans Kooij,402 dochter van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 05-01-1767 in Visvliet. Geertien werd gedoopt op 28-07-1742 in Oostwold en is overleden op 28-06-1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 05-01-1767 te Visvliet. 403 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Danieel Jans Kielstra en Grietie IJwes, als zwager en zuster; Hessel Derks, als voormonder; Daneel Jans Kielstra, als sibbevoogd; Focke Hielkes, als vreemde voogd over des bruidegoms voorkinderen.
Aan bruidszijde: Jan Willems en Grietie Sierts, als vader en moeder.

Feiten

Haar testament werd op 20-05-1802 te Visvliet ingeschreven. 404 "... Testament van Grietje Jans, weduwe van Bouke IJwes, thans ehevrouw van Pieter Uitjes voor haar zoon Jan Boukes en zijn ehevrouw Epke Cornelis. Getuigen Willem Jans [Kooij], S[ijbolt] Berghuis en Pieter Uities".

Zij nam de familienaam Kooy aan op 28-05-1812 te Visvliet. 405 "... Geertje Jans Kooij te Visvliet. Zij kan niet schrijven.
Kleinzoon: Kornelis 18 jaar, zoon van Jan Bouwkes Kooij en Epke Kornelis te Niezijl".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Boukes Kooij werd gedoopt op 04-03-1768 in Visvliet en is overleden op 11-05-1810 in Visvliet op 42-jarige leeftijd. Jan trouwde met Epke Kornelis, dochter van Kornelis Egberts en Wijtske Geerts, op 30-05-1790 in Visvliet. Epke werd gedoopt op 18-09-1768 in Visvliet en is overleden op 08-12-1842 in Visvliet op 74-jarige leeftijd. Epke was ook bekend als Ebke Kornelis.

         ii.  Cornelis Boukes werd gedoopt op 18-07-1773 in Visvliet.406

        iii.  Antie Boukes werd gedoopt op 09-09-1781 in Visvliet.

         iv.  Trijntje Boukes. Trijntje trouwde met Albert Hindriks circa 1797 in Visvliet.


263. Tjetske Derks,188 dochter van Dirck Beerents en Welmoed Hessels, werd gedoopt op 07-02-1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjetske was ook bekend als Tjitske, Tjeetske Dirks.

Notitie bij de doop:
Kind van Dirck Berents, smid, en niet genoemde moeder.

Feiten

Nalatenschap: 05-01-1767, Burum en Munnekezijl (Fr). 407
Tjeetske Derks erfde een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722. Door deze initialen was de moeder te vinden: Welmoet Hessels. In Kollumerland werd op 7-2-1723 een Tjetske gedoopt door Dirck Berents, smid en een niet genoemde moeder. Dirck Berents was blijkens het lidmatenregister van Burum-Munnekezijl getrouwd met Welmoed Hessels. Zij woonden aldaar, bij de zijl.

Voogdij: 05-01-1767, Visvliet. 386
Op deze datum wordt er een Voorstandersrekening opgesteld, waarbij "... Hessel Derks [haar broer], wonende te Oldehove, voormond wordt genoemd over de 8 minderjarige kinderen van Bauke Jwes bij wijlen Tjetske Derks; tot Dom. Cit. [domicilium citandi] gesteld het huis van zijn broer Gerrit Derks te Visvliet. Also Danil Jans Kiestra, wonende te Lutjegast, sibbevoogd, tot Dom. Cit gestelt het huis van Bauke Jwes onder Visvliet. Also Focke Hijlkes (een diacen te Visvliet) als vreemde voogt".

Tjetske trouwde met Bauke IJwes 187 op 10-08-1753 in Leek. Bauke werd gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk en is overleden vr 05-04-1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.376

268. Willem Riemers, zoon van Riemer Sjoerts en Jantjen Willems, werd gedoopt op 26-12-1695 in Tolbert. Willem was ook bekend als Willem Harmen Remers.

Notitie bij het onderzoek:
Willem Riemers kwam bij zijn huwelijk van Tolbert.
In Tolbert is een zekere Willem Harmen Riemers gedoopt op 26-12-1695 door Remer Sjuurts. Een moeder werd niet vermeld, maar Remers huwelijk met Jantje Willems is wel bekend.

Als Remer Sjuurts & Jantje Willems werkelijk zijn ouders zijn, dan spreekt daar in de kindernamen weinig voor; misschien komt dat omdat er zoveel meisjes zijn. Alleen zijn eerste dochter, die Jantje heet en zijn laatste dochter die Wijtske heet, en het is dan nog maar de vraag of dat slaat op een zus van Willem Riemers...
De naam Akke komt weinig voor en is hier een raadsel, evenals trouwens Anna, Antje, Anke en Trijntje.
Zijn eigen doopnaam Willem "Harmen" Remers bevat de naam van zijn oudere (overleden?) broertje Harmen.

Feiten

Hij was op 14-03-1726 lidmaat te Tolbert. "... Den 14 maart tot ledematen angenomen Willem Riemers en
Frouke Lohmans".

Willem trouwde met Frouke Lohman 192 op 21-11-1722 in Groningen. Frouke werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 21-11-1722 te Groningen. Proclamatie:
Hiervan attestatie gepasseert 9 Dec. 1722.
Willem Riemers, van Tolbert
Frauke Lohmans, van Lier
pro qua Jacobus Swang als Neeve

Een pagina eerder staat: Willem Reemers van Tolbert, met in de kantlijn "manq t Cons. van de Bruits moeder"... Ontbrekende toestemming?

Die Neeve blijkt nogal gemakkelijk terug te vinden in de vesting Leerort, vlak onder Leer: Jacobus Swank, Soldat in der Prinzengarde, ondertrouwd in Leerort op 28-4-1715 met Siamke Rippen. Sjamke Rippen werd gedoopt in Leerort op 31-3-1695 als dochter van Rippe Janssen & Maria Santkast.
Zij doopten kinderen in Lieroord en Groningen.

Jaren later zijn er in Groningen nog veel meer verwante Swangs (Zwang, Swank, Swenk) te vinden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantje Willems Spoelstra werd gedoopt op 12-03-1724 in Tolbert.

         ii.  Jantjen Willems Spoelstra werd gedoopt op 21-10-1725 in Tolbert.

        iii.  Anna Helena Willems Spoelstra werd gedoopt op 02-02-1727 in Tolbert.

         iv.  Trijntie Willems Spoelstra werd gedoopt op 28-02-1729 in Tolbert.

          v.  Antje Willems Spoelstra werd gedoopt op 01-10-1730 in Tolbert.

134      vi.  Riemer Willems Spoelstra (gedoopt op 16-03-1732 in Tolbert - overleden op 09-01-1818 in Doezum). Riemer trouwde met Wijpke Willems, dochter van Willem Beenes 194 en Marije Wobbes, op 20-01-1760 in Doezum. Wijpke werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 08-05-1729 in Doezum en is overleden op 06-02-1801 in Doezum op 71-jarige leeftijd. Riemer trouwde vervolgens met IJmkie Claasen, dochter van Claas Cornelis en Geeske Geerts, op 05-07-1801 in Doezum. IJmkie werd gedoopt op 09-08-1733 in Grijpskerk en is overleden op 30-06-1808 op 74-jarige leeftijd. IJmkie was ook bekend als Imke Klaassens en Emke Klasens.

        vii.  Hindrik Loman Willems Spoelstra werd gedoopt op 18-09-1733 in Tolbert.

       viii.  Anke Willems Spoelstra werd gedoopt op 09-10-1735 in Tolbert.

         ix.  Akke Willems Spoelstra werd gedoopt op 22-12-1737 in Tolbert.

          x.  Hendrikje Willems Spoelstra werd gedoopt op 29-11-1740 in Tolbert.

         xi.  Wytske Willems Spoelstra werd gedoopt op 07-04-1743 in Tolbert. Wytske was ook bekend als Sijtske.


269. Frouke Lohman 408 werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

Notitie bij het onderzoek:
Van Frouke heb ik nog geen doopdatum gevonden. Bij haar huwelijk met Willem Riemers was ze afkomstig van Lier (Lieroord, Leer). Het is nog niet duidelijk of ze daar ook geboren is, of dat ze daar bijvoorbeeld heen moest om te werken als meid.

Dankzij Frits Ebbens kon ik in het Ortssippenbuch van Leer vinden dat hier wel een echtpaar bestond dat misschien met Frouke te maken heeft:
Jan Hinrich Loman, gehuwd te Leer 7-3-1667 met Frauwcke Berens, weduwe. Zij lieten vier kinderen in Leer dopen, waaronder Hindrycks, op 28-7-1672.
Deze Hindrycks zou een goeie kandidaat zijn als Frouke's vader. Zij noemt tenslotte haar tweede zoon Hindrik Loman...
Het onderzoek moet nog worden voortgezet.

Feiten

Zij was op 14-03-1726 lidmaat te Tolbert.

Frouke trouwde met Willem Riemers op 21-11-1722 in Groningen. Willem werd gedoopt op 26-12-1695 in Tolbert. Willem was ook bekend als Willem Harmen Remers.

270. Willem Beenes,194 zoon van Bene Melles 410 en Haukien Tjeerds, werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31-03-1695 in Doezum.

Notitie bij de doop:
"... 1695 Den 31 Dito (Martij) Beene Melles uit de Curringhorne en sijn Huisvrouw een kindt gedoopt genaamt Willem".

Notitie bij het onderzoek:
Ik vond nooit een doop van Wijpke Willems en dus geen vader "Willem", totdat ik in de kantlijn van het doopboek van Doezum zag staan "8 mei 1729 Nog een dogter van Beene Melles & Matije Wobbes is genoemt Wijpke". Zr merkwaardig, aangezien Beene Melles ook de vader is van Willem Beenes.
Het zou wel heel bijzonder zijn als die vader nog eens laat zou hertrouwen met toevallig ook een Marije (Matije) Wobbes en dan ook nog een kind krijgen dat precies in de reeks past van zijn zoon Willem Beenes & Marije Wobbes...

Wijpkes dochter Marieke (bij Hindrik Jans) is een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van Wijpke op 19 december 1759).

Feiten

Hij was op 12-03-1724 lidmaat te Doezum.

Willem trouwde met Marije Wobbes op 10-10-1723 in Doezum. Marije werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

Notitie bij het huwelijk:
"Willem Beenes, van Doezum & Marije Wobbes, van Doezum, weduwe van Jan Meertens."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Willems werd geboren op 13-08-1724 in Doezum en werd gedoopt op 13-08-1724 in Grootegast.

         ii.  Nijnke Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 05-05-1726 in Grootegast.

        iii.  Beene Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 14-09-1727 in Grootegast.

135      iv.  Wijpke Willems (gedoopt op 08-05-1729, geboren in Doezum - overleden op 06-02-1801 in Doezum). Wijpke trouwde met Hindrik Jans Wever Weijerstrate op 04-03-1757 in Doezum. Hindrik werd geboren in Schttrup, Duitsland en is overleden vr 04-03-1759 in Doezum. Hindrik was ook bekend als Hindrik Jans Weijerstrate. Wijpke trouwde vervolgens met Riemer Willems Spoelstra, zoon van Willem Riemers en Frouke Lohman,408 op 20-01-1760 in Doezum. Riemer werd gedoopt op 16-03-1732 in Tolbert en is overleden op 09-01-1818 in Doezum op 85-jarige leeftijd.

          v.  Grietjen Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 14-05-1730 in Grootegast.

         vi.  Wijbe Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 14-03-1732 in Grootegast.

        vii.  Nienke Trientje Willems werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 28-11-1734 in Grootegast en is overleden vr 1823. Nienke was ook bekend als Hinke Willems en Nijnke Willems. Nienke trouwde met Sicke Berents,411 zoon van Berent Heines 411 en Renske Sikkes, op 17-05-1756 in Doezum. Sicke werd gedoopt op 21-06-1733 in Tolbert en is overleden op 13-12-1799 in Noordwijk op 66-jarige leeftijd. Sicke was ook bekend als Zikke Berents.


271. Marije Wobbes, dochter van Wobbe Dircks 410 en Grietje Fockes, werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

Notitie bij het onderzoek:
Geen doop van Marije gevonden... "Vader" Wobbe Dircks heeft wel een zuster Marie. Twijfel is ook mogelijk vanwege de naamgeving onder haar kinderen. Zo ontbreken namen als Haukje of Wobbe bij haar kinderen. De namen Wijbe en Wijpke zouden kunnen duiden op Wijbrich, een overgrootmoeder en een tante, en Nijnke op een andere tante, maar ja, de onzekerheid blijft...

Feiten

Zij was op 14-12-1721 lidmaat na belijdenis te Doezum. Marie Wobbes wedw. van Jan Meertens tot Doesum

Marije trouwde met Jan Meertens, zoon van Meerten Harmens en Renske Dercks, op 23-01-1718 in Doezum. Jan werd gedoopt op 26-12-1694 in Doezum en is overleden vr 14-12-1721.

Notitie bij het huwelijk: "Jan Meertens, van Doezum & Margje Wobbes, van Grootegast (in het handschrift is het wel Marije)".

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Anke Jans werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 10-03-1720 in Doezum. Anke was ook bekend als Areke Jans. Anke trouwde met Lammert Lieuwes, zoon van Leeuwe Lamberts en Gerktjen Alberts, op 22-06-1738 in Grootegast. Lammert werd geboren in Lucaswolde en werd gedoopt op 26-01-1709 in Noordwijk. Lammert was ook bekend als Lammert Leeuwes.

Marije trouwde vervolgens met Willem Beenes 194 op 10-10-1723 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31-03-1695 in Doezum.

272. Claes Jansen Rispens,196 zoon van Jan Clases Rispens en Sytske Entes, werd gedoopt op 22-12-1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

Feiten

1719-1727 was hij landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Landgebruik of -bezit:
Als landeigenaar te Oosterend bezat hij de helft van Sathe Sybada, afkomstig van zijn moeder.

Claes trouwde met Sjoukjen Rinses Reitsma 197 op 07-08-1718 in Deinum (Fr). Sjoukjen werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25-04-1697 in Hardegarijp (Fr).412

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ytje Claeses Rispens werd geboren in Boxum (Fr), werd gedoopt op 16-07-1719 in Deinum (Fr) en is overleden in 1719.

         ii.  Jan Claeses Rispens werd geboren in Boxum (Fr), werd gedoopt op 02-02-1721 in Deinum (Fr) en is overleden in 1721.

        iii.  Zytske Rispens werd geboren op 26-01-1725 in Boxum (Fr) en werd gedoopt op 28-01-1725 in Deinum (Fr). Zytske trouwde met Gerrit Riemers Posthumus in 1746.

136      iv.  Rinse Klazes Rispens (geboren op 10-04-1728 in Boxum (Fr) - overleden vr 1782, begraven in Burum (Fr)). Rinse trouwde met Sjeuke Gerryts Haijema, dochter van Gerrit Minnes Haijema 205 en Rinske Willems, op 09-11-1760 in Buitenpost (Fr). Sjeuke werd gedoopt op 17-05-1739 in Burum (Fr) en is overleden op 26-02-1816 in Burum (Fr) op 76-jarige leeftijd.

          v.  Tjeert Clases Rispens werd geboren op 21-07-1734 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 02-01-1735 in Deinum (Fr)413 en is overleden in 1796 in Buitenpost (Fr) op 62-jarige leeftijd. Tjeert trouwde met Jitske Aebes op 01-08-1762 in Oostermeer (Fr). Jitske werd geboren in 1741 in Oostermeer (Fr) en is overleden in 1784 in Buitenpost (Fr) op 43-jarige leeftijd.

         vi.  Jeltje Klazes Rispens werd geboren in 8-1737 en werd gedoopt op 06-10-1737 in Buitenpost (Fr). Jeltje trouwde met Nicolaas Gillot.


273. Sjoukjen Rinses Reitsma,197 dochter van Rinse Clases en Aatje Wijtzes, werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25-04-1697 in Hardegarijp (Fr).412

Feiten

Zij woonde 1719-1729 te Hardegarijp (Fr). In 1729 woonde ze te Boxum bij het Deinumerhout en op 8 februari 1733 te Buitenpost met attestatie van Deinum.

Sjoukjen trouwde met Claes Jansen Rispens 196 op 07-08-1718 in Deinum (Fr). Claes werd gedoopt op 22-12-1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

274. Gerrit Minnes Haijema,205 zoon van Minne Wybets Haijema en Trijntje Rinses, werd gedoopt op 23-07-1699 in Burum (Fr).

Feiten

Op 17-05-1739 was hij landbouwer te Burum (Fr).

Gerrit trouwde met Rinske Willems circa 1725 in Burum (Fr). Rinske werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 02-12-1708 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Gerrits Haijema werd gedoopt op 14-12-1727 in Burum (Fr).

         ii.  Hiske Gerrits Haijema werd gedoopt op 04-12-1729 in Burum (Fr). Hiske trouwde met Harmen Roelofs op 02-12-1753 in Kollum (Fr). Harmen werd geboren in Grijpskerk.

        iii.  Sybrig Gerrits Haijema werd gedoopt op 08-07-1731 in Burum (Fr).

         iv.  Rinse Gerrits Haijema werd gedoopt op 24-08-1732 in Burum (Fr).

          v.  Janke Gerrits Haijema werd gedoopt op 18-12-1735 in Burum (Fr).

137      vi.  Sjeuke Gerryts Haijema (gedoopt op 17-05-1739 in Burum (Fr) - overleden op 26-02-1816 in Burum (Fr)). Sjeuke trouwde met Rinse Klazes Rispens, zoon van Claes Jansen Rispens 196 en Sjoukjen Rinses Reitsma,197 op 09-11-1760 in Buitenpost (Fr). Rinse werd geboren op 10-04-1728 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 18-04-1728 in Deinum (Fr), is overleden vr 1782 en werd begraven in Burum (Fr).


275. Rinske Willems, dochter van Willem Wouters en Jancke Claeses, werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 02-12-1708 in Burum (Fr).

Rinske trouwde met Gerrit Minnes Haijema 205 circa 1725 in Burum (Fr). Gerrit werd gedoopt op 23-07-1699 in Burum (Fr).

276. Enne Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antie Luwes, werd gedoopt op 11-04-1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 09-01-1742.

Notitie bij het onderzoek: In de inventaris van het sterfhuis van Enne Cornelis 16 februari 1742 een lepel van Jan Ennes Wiersema:

Onder "Vastigheden, Zilver en Goud", folio 243 verso:

Een zilveren knop gemerkt Corneles Ennes Wiersema Anno 1724.
Twee half plat en half rondstalde zilveren lepels boven met wyfkes en van buiten op de steel gemerkt Jan Ennes Wiersema
Een half plat en half rondstalde zilveren lepel, buiten op de steel gemerkt C. E., A.L., boven met een wyfke.
Een rondstalde zilveren lepel, boven met een peerdevoet en mannekop en van buiten op het blad gemerk J.LW 1694

De laatste initialen J.LW zijn nog een raadsel. [TvdL]

Feiten

Hij was boer te Burum (Fr). 415

Hij was in 1716 lidmaat van de Gereformeerde kerk te Burum (Fr). 416

In 1738 was hij meijer in de Cloosterlanden. 416
D.w.z. hij was eigenaar van landerijen in de Cloosterlanden en meijer van Nr 14 en 15 van het stemkohier (Cloosterlanden).

Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 1740-1741 en Burum (Fr). 417

Op 16-02-1742 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 418
"... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum ter instemming van Luwe Cornelis, huisman onder den Dorpe Burum, in qualiteit als geauthoriseerde curator ad Actum Divisionis over Corneles, Eeuwe en Dirk Ennes, Nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis in Egte verwekt bij Grietie Eeuwes die haar ten Tweeden huwelijk begeeft met Anne Wiggers haar tegenswoordige Egte man, en dat alles op aangeven van deselve Grietie Eeuwes. 16 Februarij 1742. [Er is ook een akte op 9-1-1742 in Kollumerland.
Ouderdom der kinderen:
Corneles Ennes oud Agt jaren, Eeuwe Ennes oud vijf jaren. Dirk Ennes oud Twee jaren.

[In de gebruikelijke opsomming van roerende en onroerende goederen komen ook enkele knopen en lepels voor met initialen en namen: E:K yi.., Cornelis Ennes Wiersema Anno 1724, Jan Ennes Wiersema, C:E:, A:L: en J:LW 1694.]

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,-
Verder nog bedragen van 300, 400, 200 en 350 guldens.
Bauke Eeuwes tot Pijtterzijl competeert volgens obligatie Driehondert Cargls: waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, dus 300,-.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Hendrik Dirks erven competeeren 600 Carglns.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Sijtske Halbes Erven tot Burum competeeren 600 Carglns.
Zijnde alle drie voornoemde Capitalen door Enne Corneles voor 't aangaan des huwelijx alleen opgenomen.
De Secretaris J;S; Van Wijchel competeert op St. Petrus 1742 Een jaar Landhuir tot 190 Carglns.
Tjetske Oenes competeert wegens geleverde winkelwaren 38 Carglns en 5 stuivers.
Foecke Fokkes weduwe competeert wegens geleverde kleedwaren 55 Carglns en 19 stuivers.
Lubbert Jans mr: wagenmaker competeert wegens geleverde waren 10 Carglns en 17 stuivers.
Gosse Foekes competeert voor geleverde schoenen en schoenlappen Seventien Carglns, 14 stuivers, 8 penn, dus 17-14-8
Halbe Cornelis competeert wegens geleverd brood vijf Carglns, 12 stuivers, dus 5-12-

Uitschulden, ten voordele van de Boedel:
Over den plaats is aan den Here J.J. van Wijchel tot Schot gedaan Seven hondert Cargln: het welke de kinderen van Enne Corneles alleen toebehoort.
Een obligatie tot Sake van Pijtter Pijtters tot Warfstermolen ad Eenhondert Carglns: Capitaal, waarvan Enne Cornelis kinderen de Geregte vierdepart toekomt.
Sjoerd Ruirds tot Burum Debet wegens koop en Leverancie van Een koe als rest van meer tien Carglns:
Jan Brongers onder Collum Rest wegens geleid dak Ses Cargln: 17 Stuivers.
Jan Klasen tot Nijkerk, debet wegens koop en Leverancie van Een peert als (voorschot?...) van meer vijf Carglns, waar voor Bauke Eeuwes Borgh geworden is.
Ringer Mekkes Rest wegens geleid dak Twee Carglns 5 stuivers.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns.

Aldus gedaan, genventariseert ende Beschreven ten Sterfhuise van wijlen Enne Corneles voornt In kennisse van ons Commissaris Secretaris en Curator, op den 16 Februarij 1742 (was getekent:) Pijtter Clasen, S. Wibrandi, Luwe Corneles".

Voogdij: 15-01-1754, Visvliet. 419
Bauke Ywes is voormond en voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis [Wiersma] bij Grietje Jwes [Bauke's zuster].

Enne trouwde met Grietje IJwes vr 1733. Grietje werd gedoopt op 14-08-1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,420 Grietje Eeuwes, Grietje Ennes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornelis Ennes Wiersma werd gedoopt op 16-08-1733 in Burum (Fr)421 en is overleden op 07-01-1787 in Sebaldeburen op 53-jarige leeftijd. Cornelis was ook bekend als Cornelus Wiersma. Cornelis trouwde met Grietje Wygers, dochter van Wyger Geerts en Wybrig. Grietje werd gedoopt op 02-11-1732 in Burum (Fr) en is overleden vr 1777. Cornelis trouwde vervolgens met Jantje Halbes, dochter van Halbe Wisses 422 en Jetske Wytzes Lipstra,423 op 15-06-1777 in Burum (Fr). Jantje werd gedoopt op 26-05-1754 in Nuis en is overleden op 01-03-1782 op 27-jarige leeftijd. Jantje was ook bekend als Janke.

138      ii.  Eeuwe Ennes Wiersma (gedoopt op 26-08-1736 in Burum (Fr) - overleden op 11-08-1811 in Burum (Fr)). Eeuwe trouwde met Dieuwke Martens, dochter van Marten Jans en Antie Minnes, op 28-12-1755 in Kollum (Fr). Dieuwke werd gedoopt op 09-03-1738 in Burum (Fr) en is overleden op 08-10-1807 in Burum (Fr) op 69-jarige leeftijd. Dieuwke was ook bekend als Dijttien Martens.

        iii.  Derk Ennes Wiersema werd gedoopt op 09-08-1739 in Burum (Fr) en is overleden na 1784. Derk was ook bekend als Dirk Innes Wiersma. Derk trouwde met Fraukje Ruirts vr 1763. Fraukje werd geboren circa 1743 en is overleden op 03-02-1811 in Lutjegast ongeveer 68 jaar oud.

         iv.  Enne Dirks Wierdsma werd geboren in Lutjegast. Enne was ook bekend als Enne Derks en Enne Ennes Wiersema. Enne trouwde met Elisabeth Harings Siertsema, dochter van Harink Klasens en Geeske Harms, op 21-05-1797 in Grootegast en Doezum. Elisabeth werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 18-01-1778 in Grootegast.


277. Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles 375 en Mensje Boukes, werd gedoopt op 14-08-1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,420 Grietje Eeuwes, Grietje Ennes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

Notitie bij het onderzoek:
Zij is een Oudbetovergrootmoeder. Haar broer Bauke IJwes 262 is een Oudbetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Grietje trouwde met Enne Cornelis Wiersma vr 1733. Enne werd gedoopt op 11-04-1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 09-01-1742.

Grietje trouwde vervolgens met Anne Wigchers vr 09-01-1742. Anne is overleden vr 30-03-1749.

Notitie bij het huwelijk: "... Louw Kornelis, huisman onder Burum, curator a.a.d. over Kornelis Ennes 8 jr. Euwe Korneles (?) 5 jr. en Dirk Ennes 2 jr. alle drie nagelaten kinderen van wijlen Enne Kornelis, in leven huisman o/d Burum bij Grijtje Eeuwes in echte verwekt, zij nu ten 2e huwelijk begeven hebbende met Anne Wigchers". 425

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Yttje Annes werd gedoopt op 25-11-1742 in Burum (Fr)426 en is overleden op 01-11-1753 op 10-jarige leeftijd.

         ii.  Bauke Annes werd gedoopt op 14-11-1745 in Burum (Fr) en is overleden op 30-10-1753 op 7-jarige leeftijd.

Grietje trouwde vervolgens met Daniel Jans Kiestra, zoon van Jan Danils Kiestra 427 en Rinske Elzes Siccama,428 vr 30-03-1749. Daniel werd gedoopt op 23-10-1718 in Burum (Fr)429 en is overleden op 18-04-1794 in Lutjegast op 75-jarige leeftijd. Daniel was ook bekend als Daniel Jans Kystra.

Notitie bij het huwelijk: Op 30 maart 1749 waren zij reeds getrouwd, want als echtpaar waren zij getuigen bij het huwelijkscontract van Bauke IJwes & Tjeetske Derks.

Feiten

In 1749 was hij redelijk gesteld boer te Burum (Fr). 430 "... Danil Kiestra, Kollumerland
Plaats: Burum
Omschrijving: boer
Gezin volw: 6 en kind: 3
Aanslag: 70-0-0
Verhoging: Vermogen: [?]"

Hij was Kerkvoogd te Burum (Fr). 431 "... In de toren van de hervormde kerk van Burum hangt een in 1756 omgegoten klok met o.a. de naam van kerkvoogd Danil Kiestra".
"... Op de dakruiter van de hervormde kerk te Visvliet is een kleine historische vondst gedaan in de vorm van een zogenaamd 'trotseerloodje' met als inscriptie 'D.K. 1768' en als embleem een leidekkershamer. Trotseerloodjes werden gebruikt om de ijzeren nagels waarmee leisteenplaatjes vastgezet werden af te dekken en aldus snel doorroesten te voorkomen".

Geldzaken: 432 Op 21 september 1758 "... verschijnen Danil Kie(l)stra & Grietje Ywes bij grietman Lambertus Fruijtier in Visvliet en bekenden en verklaarden aan de E. Bauke Ywes en Cons: in Qlte als voorstanderen over de minderjarige soon van wijlen Enne Cornelis bij Grietie Ywes in Egte verwekt, oprecht en deugdelijk schuldig te wesen een somma van seshondert en vier Car: Gls dico 604 Gl. welke schulde is heerkomende wegens een Obligatie groot agthondert Car Gls. waarop vierhondert Car: Gls / ingevoegde zin: de beide oudste soons en gewesene pupillen Cornelis Ennes en Ywe Ennes / was afgelost en betaalt, en dus nog een somma van vierhondert Car: Gls. resteerde..."; volgt een afbetalingsregeling...

Land: 1761-1764. 433 Danil Jans Kiestra koopt in 1761 de behuizing met de beklemming van het land bij Froma. Op dat moment is er sprake van een boerenplaats. In 1718 was het een deftig huis met verscheiden vertrekken, grachten, hoven, welbeplante singels en 14 grazen land. In 1611 werd Froma omschreven als 'een huis met grachten en cingel en heerlijkheid' en in 1623 als een 'hofstede ofte heerlijckheidt, groot 94 grazen met eene schoone woninghe'. Het lag pal ten noorden van de 'nije colonie, Fromabuiren genaamt' (nu Eibersburen). De naam Froma komt bij Lutjegast al voor in 1540.
De gebruiker van het land werd Jan Hindriks de Jonge.

Op 12 juni 1764 verkoopt Danil Jans Kystra een boerenbehuising met schuur voor 352 gulden aan Jan Jans Coning en zijn huisvrouw Hilje Jannes.

Op 31 maart 1767 verkopen Danil Jans Kystra en Grietje Ywes, ehelieden wonende op Froma aan Derk Ennes (Wiersema) en Froukje Ruirts, wonende op Hilmahuis een Behuisinge, Schuire met verdere annexen en alles wat aard en nagelvast word bevonden, beneffens het recht van altijt duirende Beklemminge over dezelver landerijen bij de Eibersbuiren aan het Trekdiep gelegen, in naam en faam groot 84 grazen, Lutkegastere maat gereekent, van oudts-heer ook Eijbersbuiren of Froma genaamd, soo en in dier voegen als door de verkooperen tot daertoe is gebruikt en onder Lutkegast gelegen met Hoven, Cingels, Gragten, als ook de halve winterbouw. Ten westen ligt de wagenweg naar Visvliet (nu de Stationsweg). De verkoopprijs is 4000 Car. guldens, twee vierjarige peerden en een driejarige osse.
NB Precies 500m. ten N.O. van Froma ligt Halbe Hindricks' boerderij Ooster Froma aan de Westerhornerweg.

Hij was betrokken bij een rechtszaak 1765-1767. 434 "... Jurjen Cornelis Eissema daagt Daniel Jans Kiestra als mede kerkvoogd. Kiestra moet ook de procureurskosten betalen". Er waren diverse andere juridische procedures wegens schulden, beledigingen en geweldpleging.

Hij was mede-ondertekenaar van een inventarislijst op 05-01-1767. 386 Dit betrof de boedel van zijn zwager Bouke IJwes, na de dood van zijn schoonzuster Tjeetske Derks.

Geldzaken: 06-01-1767. 435 Danieel Jans Kielstra en Grietie Ywes, ehelieden op Eybersburen onder het carspel Luttekegast, verklaren ontvangen en op rente genomen te hebben van Bauke Ywes onder Visvliet 375 Car. gls.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Daniels Kiestra werd gedoopt op 30-03-1749 in Burum (Fr) en is overleden op 18-01-1819 in Grootegast436 op 69-jarige leeftijd. Jan trouwde met Ebeltje Jans Doornbos,183 dochter van Jan Derks 215 en Teetje Jans,216 op 23-05-1774 in Lutjegast. Ebeltje werd gedoopt op 25-03-1753 in Lutjegast en is overleden op 29-11-1824 in Visvliet437 op 71-jarige leeftijd. Ebeltje was ook bekend als IJbeltje.

         ii.  Renskjen Kystra werd gedoopt op 20-04-1753 in Burum (Fr)429 en is overleden op 02-11-1753 in Burum (Fr).

        iii.  IJttje Daniels Kiestra werd gedoopt op 20-12-1754 in Burum (Fr) en is overleden op 19-07-1832 in Grootegast438 op 77-jarige leeftijd. IJttje was ook bekend als IJtje Daniels. IJttje trouwde met Lieuwe Claassens.,439 zoon van Claas Harms 440 en Hiltie Lieuwes. Lieuwe werd gedoopt op 21-12-1731 in Doezum en is overleden vr 01-01-1830. Lieuwe was ook bekend als Luwe Claassen.


278. Marten Jans, zoon van Jan Jansen, van Pieterzijl en Grijtje Dircks, van Schalkedam, werd gedoopt op 05-02-1712 in Burum (Fr) en is overleden vr 13-10-1767 in Kollum (Fr).

Feiten

Hij was boer op 't Nieuwland te Burum (Fr). In 1748 was hij boer op de Torpmacluft onder Kollum.

Voogdij: 24-03-1761, Munnekezijl (Fr). 441
Marten Jans
, huisman op Collumer Turp onder Collum, was curator a.a.d. over Grytje 11 jr. en Dieuwke Dirks bijna 8 jr. beiden nagelaten kinderen van wijlen Dirk Jans bij Hiltie Willems, tegenwoordig huisvrouw van Pytter Elses bij Munnekezijl onder Burum.

Marten trouwde met Antie Minnes circa 1735 in Burum (Fr). Antie werd gedoopt op 17-06-1708 in Burum (Fr) en is overleden vr 1767 in Kollumerpomp (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grytje Martens werd gedoopt op 14-10-1736 in Burum (Fr). Grytje trouwde met Alje Gerryts op 10-09-1758 in Kollum (Fr). Alje werd geboren 1730-1740 en is overleden vr 1811.

139      ii.  Dieuwke Martens (gedoopt op 09-03-1738 in Burum (Fr) - overleden op 08-10-1807 in Burum (Fr)). Dieuwke trouwde met Eeuwe Ennes Wiersma, zoon van Enne Cornelis Wiersma en Grietje IJwes, op 28-12-1755 in Kollum (Fr). Eeuwe werd gedoopt op 26-08-1736 in Burum (Fr) en is overleden op 11-08-1811 in Burum (Fr)208 op 74-jarige leeftijd. Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles.

        iii.  Jan Martens werd gedoopt op 24-09-1741 in Munnekezijl (Fr).

         iv.  Minne Martens werd gedoopt op 05-07-1744 in Burum (Fr). Minne trouwde met Meinskjen Djurres, dochter van Djurre Dirks 442 en NN, op 14-04-1765 in Kollum (Fr). Meinskjen werd gedoopt op 25-06-1741 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1777. Minne trouwde vervolgens met Tettje Folkerts Wadman op 01-06-1777 in Augsbuurt (Fr).

          v.  Dyttien Martens werd gedoopt op 11-02-1748 in Kollum (Fr).

         vi.  Dyttien Martens werd gedoopt op 30-07-1752 in Kollum (Fr) en is overleden op 28-09-1810 in Kollum (Fr) op 58-jarige leeftijd. Dyttien trouwde met Ritske Alberts Beistra, zoon van Albert Luitjens en Anke Ritskes, op 30-06-1771 in Kollum (Fr). Ritske werd gedoopt op 29-11-1750 in Kollum (Fr) en is overleden op 18-11-1813 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.


279. Antie Minnes, dochter van Minne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma, werd gedoopt op 17-06-1708 in Burum (Fr) en is overleden vr 1767 in Kollumerpomp (Fr).

Antie trouwde met Marten Jans circa 1735 in Burum (Fr). Marten werd gedoopt op 05-02-1712 in Burum (Fr) en is overleden vr 13-10-1767 in Kollum (Fr).

284. Idzert Fokkes, zoon van Fokke Meinderts en Sytske Idserts, werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud.

Feiten

Hij was boer te Kollum (Fr).

Idzert trouwde met Trijntje Tjibbes 75 op 10-05-1750 in Kollum (Fr). Trijntje werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fokke Idzerts werd gedoopt op 28-03-1751 in Kollum (Fr) en is overleden op 26-04-1789 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

         ii.  Tjebbe Idzerts werd gedoopt op 29-10-1752 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1754 in Kollum (Fr).

        iii.  Tjibbe Idzerts de Boer werd geboren in Kollum (Fr), werd gedoopt op 20-10-1754 in Kollum (Fr) en is overleden op 18-02-1817 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd. Tjibbe trouwde met Syke Repkes, dochter van Repke Minnes en Maaike Rogchus, op 09-04-1775 in Kollum (Fr). Syke werd gedoopt op 18-03-1750 in Burum (Fr) en is overleden op 24-05-1809 in Kollum (Fr) op 59-jarige leeftijd.

         iv.  Jetske Idzerts werd gedoopt op 16-01-1757 in Kollum (Fr).

          v.  Meindert Idzerts werd gedoopt op 21-01-1759 in Kollum (Fr).

142      vi.  Doeke Idzerts de Boer (geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) - overleden op 20-05-1828 in Burum (Fr)). Doeke trouwde met Tjitske Aedsges Teenstra, dochter van Aedsge Derks Teenstra en Barber Martens, op 17-09-1786 in Oudwoude (Fr). Tjitske werd geboren op 02-01-1751 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 11-08-1799 in Oudwoude (Fr)224 en is overleden op 20-06-1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)225 op 68-jarige leeftijd.


285. Trijntje Tjibbes,75 dochter van Tjibbe Doekes 75 en Jetske Makkes, werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

Trijntje trouwde met Idzert Fokkes op 10-05-1750 in Kollum (Fr). Idzert werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud.

Trijntje trouwde vervolgens met Sieger Eeuwes, zoon van Eeuwe Siegers en Jetske Jans, op 26-02-1764 in Kollum (Fr). Sieger werd geboren in 1711.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Aise Siegers Beets werd gedoopt op 28-07-1765 in Kollum (Fr) en is overleden op 11-04-1812 in Kollum (Fr) op 46-jarige leeftijd. Aise trouwde met Gertje Douwes van der Heide, dochter van Douwe Jans en Anje Kornelis, op 08-12-1793 in Burum (Fr). Gertje werd geboren op 19-09-1773 in Engwierum (Fr), werd gedoopt op 10-10-1773 in Engwierum (Fr) en is overleden op 25-03-1838 in Kollum (Fr) op 64-jarige leeftijd.


286. Aedsge Derks Teenstra, zoon van Durk Sybrens 443 en Jeltje Aesges,443 werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 04-04-1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.

"... Van Teerns moet de naam Teenstra zijn afgeleid. Daarvoor was de familie landbouwer te Oldeboorn".
Aedsge was de grootvader van de broers Douwe en Aedsge Martens Teenstra die in 1795-1796 het gehele Ruigezand inpolderden.

Feiten

Hij was landbouwer te Teerns (Fr). 445 "... Aedsge Derks en Barber Martens woonden op een boerderij onder Teerns, een dorpje in de grietenij Leeuwarderadeel tussen Goutum en Hempens. Ze waren doopsgezind. Door hun achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra werden ze 'vlijtige en werkzame' lieden genoemd, die 'ware huishoudkunde' aan 'gepaste zuinigheid' paarden. Zij huurden hun boerderij met 80 pondematen land onder Teerns en veertien en een hallf onder Huizum van Maria Siccama, de weduwe van de Leeuwarder schepen Jelle Bolman. Maar in de zomer van 1743 brandden schuur en huis af. In zijn familiekroniek schreef Marten Douwes Teenstra dat alleen het vee, dat in de wei liep, gespaard bleef. De kleinzoon van Maria Siccama, Jelle Bolman Vitringa, die de boerderij had gerfd, liet een nieuw gebouw zetten en Aedsge Derks kon op gunstige voorwaarden de boerderij blijven pachten. Een aantal jaren betaalde hij de zeer lage huur van 182 gulden, maar bij de verlenging van het pachtcontract in 1749 met zes jaar werd de huur verhoogd tot 328 gulden. Na afloop van deze termijn verliet Aedsge Derks de boerderij te Teerns. Hij verhuisde met zijn gezin naar de grietenij Kollumer- en Nieuwkruisland, waar hij onder Oudwoude een bedrijf met 66 pondematen land huurde. Het lijkt alsof de boerderij te Teerns te groot voor hem was geworden, maar na n jaar huurde hij er te Oudwoude een hornleger met 24 pondematen bij. Nog geen drie jaar na de verhuizing, op 4 april 1758, overleed Aedsge Derks. Hij liet zes kinderen na en een hoogzwangere weduwe, die drie dagen later het leven schonk aan een dochter.

Hij was doopsgezind.

Aedsge trouwde met Barber Martens op 22-03-1739 in Hempens (Fr).446 Barber werd geboren op 04-04-1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27-04-1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jeltje Aedsges Teenstra werd geboren op 15-08-1740 in Teerns (Fr) en is overleden op 13-02-1816 in Warga (Fr) op 75-jarige leeftijd. Jeltje trouwde met Hyltje Johannes Boonstra op 08-06-1760 in Warga (Fr). Hyltje werd geboren in Warga (Fr) en is overleden in 1798.

         ii.  Marten Aedsges Teenstra werd geboren op 30-12-1742 in Teerns (Fr), is overleden op 02-04-1806 in Castor, Zuurdijk op 63-jarige leeftijd en werd begraven op 06-04-1806 in Zuurdijk. Marten trouwde met Elizabeth Douwes Bentema, dochter van Douwe Kornelis Bentema en NN, op 27-10-1765 in Westergeest (Fr). Elizabeth werd geboren circa 1740 in Beintemahuis (Fr) en is overleden op 01-08-1782 in Zuurdijk ongeveer 42 jaar oud. Marten trouwde vervolgens met Geertje Jans Houwinga, dochter van Jan Harms en Gepke Hansen, in 12-1785 in Leens. Geertje werd gedoopt op 27-10-1765 in Zuurdijk en is overleden in 1-1792 in Zuurdijk op 26-jarige leeftijd. Marten trouwde vervolgens met Anna Lues Dijkhuis, dochter van Lue Rinnes Dijkhuis en Hillechien Tonckens, in 4-1793. Anna werd geboren in Vierhuizen, werd gedoopt op 31-05-1761 en is overleden in 1824 op 63-jarige leeftijd.

        iii.  Derk Aedsges Teenstra werd geboren op 08-03-1746 in Teerns (Fr) en is overleden in 1810 op 64-jarige leeftijd. Derk trouwde met Martzen Pyters op 16-05-1779 in Oudwoude (Fr). Martzen werd geboren tussen 1758 en 1759 in Teerns (Fr) en is overleden op 27-04-1812 in De Waard, Grijpskerk. Martzen was ook bekend als Martje Pieters.

         iv.  Pieter Aedsges Teernstra werd geboren in 1748 in Teerns (Fr) en is overleden op 13-02-1813 in Westergeest (Fr) op 65-jarige leeftijd. Pieter trouwde met Aaltje Jans op 24-05-1776 in Oudwoude (Fr). Aaltje werd geboren in Westergeest (Fr). Pieter trouwde vervolgens met Janke Klases Haijema, dochter van Klaas Idses Haijema en Akke Dirks Monsma, na 10-1791 in Westergeest (Fr). Janke werd geboren in 1762 in Ternaard (Fr) en is overleden op 01-01-1800 in Westergeest (Fr) op 38-jarige leeftijd.

143       v.  Tjitske Aedsges Teenstra (geboren op 02-01-1751 in Teerns (Fr) - overleden op 20-06-1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr)). Tjitske trouwde met Lubbert Tjeerds van Dellen, zoon van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus, op 24-12-1769 in Oudwoude (Fr). Lubbert werd geboren op 10-07-1740 in Hallum (Fr) en is overleden in 1783 in Oudwoude (Fr) op 43-jarige leeftijd. Tjitske trouwde vervolgens met Doeke Idzerts de Boer, zoon van Idzert Fokkes en Trijntje Tjibbes,75 op 17-09-1786 in Oudwoude (Fr). Doeke werd geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) en is overleden op 20-05-1828 in Burum (Fr).223

         vi.  Sytske Aedsges Teenstra werd geboren op 04-04-1753 in Teerns (Fr) en is overleden op 20-09-1839 in Grijpskerk op 86-jarige leeftijd. Sytske trouwde met Sydze Klasens Ritsma.447 Sydze is overleden vr 15-09-1805. Sytske trouwde vervolgens met Klaas Johannes Hellinga,448 zoon van Johannes Elses Hellinga 449 en Tettje Claassen, op 15-09-1805 in Grijpskerk. Klaas werd geboren op 08-09-1754 in Bergum (Fr) en is overleden op 17-09-1826 in Visvliet op 72-jarige leeftijd.

        vii.  Aedske Aedsges Postuma Teenstra werd geboren op 07-04-1758 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 02-04-1783 in Oudkerk (Fr) en is overleden op 21-12-1847 in Oudwoude (Fr) op 89-jarige leeftijd. Aedske trouwde met Hendrik Jans Siccama,228 zoon van Jan Hendriks en Dirtsen Jans, 1770-1775 in Oudwoude (Fr). Hendrik werd geboren op 04-04-1754, werd gedoopt op 28-04-1754 in Engwierum (Fr) en is overleden op 07-06-1823 in Oudwoude (Fr) op 69-jarige leeftijd.


287. Barber Martens, dochter van Marten Sjoerds 450 en Tjetske Jans,450 werd geboren op 04-04-1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27-04-1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

"... Barber Martens was eene afstammelinge van Duco Martens (Marktena), een Friesch Edelman die in de tachtigjarige oorlog in 1597 Staatsch Commandant was van de schans te Zoutkamp".
NB Haar achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra betwijfelt dit in zijn kroniek ten zeerste.

"... Marten Douwes Teenstra herinnerde zich hoe de kinderen van Barber Martens gewoon waren jaarlijks een dag met hun oude moeder bijeen te komen 'vierende deze familiedag altoos de tweede woensdag na Pinksteren beurtelings aan hunnen onderscheidene woningen, hetwelke de kinderen ook na het overlijden hunner moeder volhielden".

Feiten

Zij was Doopsgezind.

Barber trouwde met Aedsge Derks Teenstra op 22-03-1739 in Hempens (Fr).446 Aedsge werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 04-04-1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.

288. Peter Sigers, zoon van Sijger Cornelijs 452 en Anje Peters, werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 23-06-1709 in Wehe en is overleden na 1766.

Notitie bij het onderzoek:
Zou Peter Sigers een broer zijn van Jacob Sigers? Bij hun huwelijk komen beiden "van Sauwerd". Ze trouwen bijna gelijktijdig en hebben beiden ook iets met Leens/Wehe:

Wetsinge 13-11-1740 Peter Sigers van Sauwerd & Greetje Berens van Adorp
Wetsinge 19-3-1741 Jacob Sigers van Sauwerd & Anje Boukes van Leens
Leens 9-4-1741 Jacob Sijgers van Sauwerd & Anje Baukes

In Wehe woonde ook Sijger Pieters, die in december 1656 te Baflo trouwde met Grietje Hindriks van Rasquert. Wat is hun relatie?

Feiten

Hij was in 1744 lidmaat te Sauwerd. "... Peter Sigers, en Greetje Berens, desselfs huisvrouw".
Daarvr was op 7 juni 1737 "... Met getuijgenisse van Wee overgecomen: Pieter Sieger vrijgesel".
Hij wordt opnieuw als lidmaat te Sauwerd genoemd op 1 juni 1738 bij het vertrek van de predikant Petrus de Jager. Jaren later worden nog een keer vermeld: "Pieter Sigers (Diacon geworden den 23 Nov: 1755) en Grietje Berents, deszelfs vrouw".
En tenslotte: "... na 13-3-1766, Namen der Ledematen welke bij 't vertrek van de Predikant R: Bruiningh na Embden te Souwert zijn overgebleven: [o.a.]: Pieter Sijgers en Grietje Berents E.L.".

Peter trouwde met Aafke Evers vr 18-10-1739. Aafke is overleden vr 18-10-1739.453

Notitie bij het overlijden: Gestorven na de geboorte van een tweeling.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Levenloos werd geboren vr 18-10-1739.

         ii.  Cornellis Pieters werd gedoopt op 18-10-1739.454

Peter trouwde vervolgens met Greetje Berens op 13-11-1740 in Wetsinge en Sauwerd. Greetje werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.

Notitie bij het huwelijk:
"Peter Sigers van Sauwerd & Greetje Berens van Adorp".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Cornellis Pieters werd gedoopt op 20-08-1741 in Sauwerd en is overleden na 1783.

144      ii.  Berend Pieters Prins (gedoopt op 13-01-1743 in Sauwerd - overleden op 11-01-1813 in Sauwerd). Berend trouwde met Geeske Heines, dochter van Heine Claassen en Martijn Lamberts, op 13-11-1774 in Wetsinge. Geeske werd gedoopt op 17-01-1751 in Warffum en is overleden op 03-04-1820 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd. Geeske was ook bekend als Geziena, Geessien Hein, en Geeske Heins.

        iii.  Anje Pieters werd gedoopt op 02-10-1744 in Sauwerd en is overleden na 1783.

         iv.  Sijger Pieters werd gedoopt op 16-10-1746 in Sauwerd.


289. Greetje Berens werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.

Notitie bij het onderzoek:
In 1783 wordt in het Lidmatenboek van Sauwerd nog geschreven: "... Naamen der Ledemaaten, welke door W:E: Smith tot Pred: te Wetsinge en Sauwert den 12 Oct. 1783 bevestigt bevonden zijn [o.a]:

Grietje Berends huisvr. van Pieter Sijmens (obiit). Dit (obiit) slaat meestal op het lidmaat zelf.
Is dit dezelfde Grietje Berends, hertrouwd met een Pieter Sijmens? Of is Pieter Sijmens een verschrijving voor Peter Sigers?
Een regel lager staat desselfs dogter Anje Pieters (obiit). En zes regels lager Cornelis Pieters (obiit).
In het gezin van Peter Sigers & Greetje Berens waren inderdaad een zoon Cornelis en een dochter Anje. Dus een verschrijving lijkt waarschijnlijk.

Feiten

Zij was in 1744 lidmaat te Sauwerd. "... Peter Sigers, en Greetje Berens, desselfs huisvrouw". Daarvr was op 9 december 1740 met attestatie gekomen: Greetje Berens, tegenwoordig huisvrou van Peter Sigers, van Wierum".

Greetje trouwde met Peter Sigers op 13-11-1740 in Wetsinge en Sauwerd. Peter werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 23-06-1709 in Wehe en is overleden na 1766.

290. Heine Claassen .

Notitie bij het onderzoek:
In Warffum of Usquert verder geen spoor van Heine Klasen.
In Oldekerk werd op 18 januari 1711 een Heine Klasen gedoopt door Klaas Kornellis & Agneetje Heines... De kindervernoemingen zijn goed, maar er is nog geen enkele aanwijzing dat deze Heine Klasen verhuisd is van Oldekerk naar Usquert of later Warffum.

Een overleden Heine Klasen vond ik in Uithuizermeeden, op 7 maart 1771. Zijn weduwe aldaar op 10 februari 1772. Maar deze is waarschijnlijk zijn naamgenoot (getrouwd met Fenje Jacobs).

Heine trouwde met Martijn Lamberts op 01-05-1745 in Usquert.

Notitie bij het huwelijk:
Ten tijde van hun huwelijk woonden ze beiden te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Agnietje Heines werd gedoopt op 24-07-1746 in Warffum. Agnietje trouwde met Jan Tonnis, zoon van Tonnis Harms, op 09-03-1770 in Uithuizermeeden. Jan werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 06-07-1783. Agnietje trouwde vervolgens met Jakob Eijlders 455 op 03-08-1783 in Uithuizermeeden. Jakob werd geboren in Leermens.

         ii.  Klaas Heines werd gedoopt op 30-07-1747 in Warffum.

        iii.  Geeske Heines werd gedoopt op 08-09-1748 in Warffum.

145      iv.  Geeske Heines (gedoopt op 17-01-1751 in Warffum - overleden op 03-04-1820 in Sauwerd). Geeske trouwde met Berend Pieters Prins, zoon van Peter Sigers en Greetje Berens, op 13-11-1774 in Wetsinge. Berend werd gedoopt op 13-01-1743 in Sauwerd en is overleden op 11-01-1813 in Sauwerd op 69-jarige leeftijd.


291. Martijn Lamberts .

Martijn trouwde met Heine Claassen op 01-05-1745 in Usquert.


292. Pieter Gerrits, zoon van Gerrit Peters en Anje Claessen, werd gedoopt op 07-11-1694 in Eenrum en is overleden vr 27-06-1763.

Feiten

1737-1765 was hij landbouwer op Valkum te Bellingeweer. Hij was de opvolger van Frerik Eppes.

1737-1763 was hij zijlrechter.

Hij bezat op 28-05-1749 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 456 Acte van afstand door den gezworene Jacob Winsemius en diens vrouw Sijwerdina (Siberdina) Margreta Winsemius, geboren Emmen, aan Pieter Gerrits en diens vrouw Trijntie Geerts van het recht van redemtie op een heerd land onder den klokslag van Bellingeweer op de Meeden, doch onder het schatregister van Winsum gelegen, groot 41 1/2 grazen, met de behuizing er op staande, door genoemden Jacob Winsemius en vrouw ingevolge de twee pachtacten van 1744 April 20, door deze acte getransfigeerd, aan genoemden Pieter Gerrits en vrouw.

Boedel te Winsum in 1757. 457 "Pieter Gerrits en zijn vrouw Trijnje Gerrits op Valkum te Winsum".

Boedel te Winsum op 26-03-1763. "Pieter Gerrits op Valkum te Winsum". Trijntje zal dan overleden zijn.

Hij bezat op 15-02-1765 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 456 Acte van verkoop door Gerrit Pieters voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn zuster Anje Pieters; Pieter Geerts als voormond, Jan Harms als sibbe en Wessel Harms als vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts, aan Garbrant Wiersema, extra ordinaris gecommitteerde Raad der Ommelanden, van een plaats onder het Schatregister van Winsum, groot 41 1/2 grazen wordende door Albert Frens en Nieske Clasen onder hun daarop staande behuizing, onder beklemming gebruikt.

In 1782 komt Gerrit Pieters van Tinallinge opnieuw naar Winsum en gaat met zijn 2e echtgenote Anna Freriks wederom op "Valkum" wonen, ze hebben waarschijnlijk tot ca. 1793 op "Valkum" gewoond.

Pieter trouwde met Trijntie Geerts op 08-12-1737 in Bellingeweer. Trijntie werd geboren op 04-08-1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11-08-1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het huwelijk: Hij kwam van Bellingeweer.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17-11-1737 te Bellingeweer. Met attestatie van Garnwerd.
Er zijn ook aankondigingen op 24-11 te Bellingeweer en op 1-12 te Ranum.

Kinderen uit dit huwelijk:

146       i.  Gerrit Pieters (geboren op 30-11-1738 in Bellingeweer - overleden na 1791). Gerrit trouwde met Sieuwke Willems, dochter van Willem Jans 232 en Jantien Bruins, vr 1767. Sieuwke werd geboren circa 1740 en is overleden in 1782 in Tinallinge ongeveer 42 jaar oud. Sieuwke was ook bekend als Siefke, Sijwke, en Sieuwke Berends. Gerrit trouwde vervolgens met Anna Freriks, dochter van Frerik Hindriks en Bareltjen Derks, op 19-12-1784 in Bellingeweer en Ranum. Anna werd gedoopt op 12-11-1747 in Noordwolde.

         ii.  Geert Pieters werd geboren op 13-11-1739 en werd gedoopt op 15-11-1739 in Bellingeweer.

        iii.  Geert Pieters werd gedoopt op 26-02-1741 in Bellingeweer.

         iv.  Anje Pieters werd geboren op 21-03-1742 en werd gedoopt op 25-03-1742 in Bellingeweer.

          v.  Geert Pieters werd geboren op 24-03-1743 en werd gedoopt op 24-03-1743 in Bellingeweer.

         vi.  Geert Pieters werd geboren op 06-08-1744 en werd gedoopt op 16-08-1744 in Bellingeweer. Geert trouwde met Aaltje Pieters op 12-10-1777 in Winsum. Aaltje werd geboren 1751-1752 in Zandeweer, is overleden op 02-02-1810 in Onderdendam op 59-jarige leeftijd en werd begraven in Bedum.

        vii.  Corneliske Pieters werd geboren op 15-11-1745 in Bellingeweer, werd gedoopt op 21-11-1745 in Bellingeweer en is overleden 1770-1772 op 25-jarige leeftijd. Corneliske trouwde met Pieter Jannes Boldewijns, zoon van Jannes Boldewijns en Stijntje Hijbels,458 op 11-06-1769 in Winsum. Pieter werd gedoopt op 16-10-1740 in Winsum en is overleden vr 1795.

       viii.  Welmoet Pieters werd geboren op 11-05-1747 en werd gedoopt op 14-05-1747 in Bellingeweer. Welmoet trouwde met Cornellis Mennes Spanninga, zoon van Menne Remges en Anje Kornellis, op 09-05-1782 in Pieterburen en Wierhuizen. Cornellis werd gedoopt op 17-09-1752 in Warffum en is overleden op 24-09-1826 in Hornhuizen op 74-jarige leeftijd.


293. Trijntie Geerts, dochter van Geert Peters en Welmoet Aapkes, werd geboren op 04-08-1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11-08-1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij het onderzoek:
Een kortstondig vermoeden dat zij een dochter van Geert Reinders en Coreliske Reerts was, bleek ongegrond. Uit de naam van Trijntjes laatste kind Welmoet blijkt dat oma Welmoet Aapkes moet zijn vernoemd. Ook verschijnen in latere documenten twee van Trijntjes broers en een halfzuster: In 1758 bij het huwelijkscontract van haar dochter uit haar 1e huwelijk, Trijntje Harms, is Cornelis Geerts een getuige als oom. Een andere getuige hier is Jantien Freriks als halve moei. Uit een verkoopacte van 1765 (zie bij Pieter Gerrits), blijkt verder dat broer Pieter Geerts voormond is over 3 minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts.

Feiten

Zij was in 1736 lidmaat te Garnwerd. "... Trijnje Geerts weduwe van Harmen Luitjens; attest. gegeven tot Bellinghweer 13 mart. 1739".

Trijntie trouwde met Harmen Luitjens, zoon van Luijtjen Harms en Trijntien Jurjens, op 31-10-1734 in Garnwerd. Harmen werd gedoopt op 17-01-1697 in Oostum en is overleden vr 17-11-1737.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Harms werd geboren op 04-12-1735 in Oostum en werd gedoopt op 11-12-1735 in Garnwerd. Trijntje trouwde met Heijne Ritzes, zoon van Ritse Heijnes 459 en Kornelliske Jacobs, op 23-07-1758 in Wetsinge en Sauwerd. Heijne werd gedoopt op 10-09-1730 in Warffum.

Trijntie trouwde vervolgens met Pieter Gerrits op 08-12-1737 in Bellingeweer. Pieter werd gedoopt op 07-11-1694 in Eenrum en is overleden vr 27-06-1763.

294. Willem Jans,232 zoon van Jan Jacobs en Sieuwke Pieters, werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29-06-1767.

Notitie bij het overlijden:
Het overlijden van Willem Jans is af te leiden uit een verkoopakte van 29-6-1767, waarin staat dat Hilje Heeres, zijn tweede vrouw, weduwe is geworden.

Notitie bij het onderzoek:
Het verhaal van de afkomst van Willem Jans zit vol raadsels. Hij was doopsgezind, dus van hem geen doopgegevens of ouders in de kerkelijke DTB-registers.
In het Boerderijenboek van het Halfambt (Ranum, p. 523, boerderij 218) wordt de indruk gewekt dat hij een zoon is van een Jan Jacobs die hem voorging als huurder/gebruiker van het zelfde grondstuk te Ranum. De moeder wordt hierbij in het vage gehouden. Het zou een Martje kunnen zijn maar, gezien de naam van zijn eigen dochter, ook Sywke Pieters. Bovendien weten we niet eens zeker of Jan Jacobs wel steeds dezelfde persoon is.

In Spanheim (Hunsingo) wordt onder Ranum een stuk land van 60 jukken beschreven. Tussen 1632 en 1764 gaat het steeds om 60 jukken. Een Jan Jacobs is hiervan in 1698 provinciemeier, samen met Marretie X en later, tot minstens 1721 samen met Martje Y (is dat nog steeds dezelfde Jan Jacobs?).

Hij zou volgens het Boerderijenboek Halfambt vr 1722 hertrouwd zijn met Sieuwke Pieters, maar dit laatste jaartal is een inaccurate schatting, want in een Afkoopakte van 4-10-1713 wordt Sieuwke Pieters al genoemd als de tweede vrouw van Jan Jacobs, waarbij de nalatenschap van wijlen zijn vrouw Martje Sjabbes wordt verdeeld.

Laten er nu ook nog twee verschillende Martjes Sjabbes in Ranum hebben rondgelopen... Ook van Jan Jacobs waren er minstens twee... Een Gereformeerde en een Doopsgezinde. En eentje die Jan Jacobs "De Olde" werd genoemd.

Zie ook de raadsels bij Jan Jacobs & Martje Sjabbes.

Feiten

Hij was doopsgezind.

Hij bezat op 21-03-1738 mandelige plaats te Ranum. 461 Akte van verkoop door de voormond en voogden van de kinderen van wijlen Grietje Jans aan Willem Jans en Jantjen Bruins, e.l. van de mandelige plaats te Ranum met 78 jukken land liggende onder een beklemming voor de som van 1500 gld en 5 st.
[Aangezien - wijlen - Grietje Jans en Willem Jans het land mandelig hadden, lijkt het op het eerste gezicht aannemelijk dat zij broer en zuster waren, maar in 1766 was er nog een Grietje Jans als volle moeij - volle zuster van Willem Jans - als getuige bij het huwelijk van nichtje Aafke Willems.]

Geldzaken: 1745-1746. 462 Willem Jans wordt reeds in 1745-1746 genoemd bij het besluit van de "Heren Gecommitteerden van de Provincie" om verschillende provinciemeiers een gedeelte van hun achterstallige huren kwijt te schelden. Als oorzaak van deze achterstand wordt de ziekte onder het rundvee genoemd.
Willem Jans, gehuwd met Jantje Bruins, verzoekt in 1754 aan de Provincie om vier achterstallige landhuren niet te hoeven voldoen, omdat op 7 september van dat jaar door brand de paardestallen, koestallen en de schuur (waarin een grote voorraad tarwe, wintergerst, haver, hooi, de varkens, wagens en verder boerengereedschap) verloren zijn gegaan. De totale schade bedroeg meer dan 3000,-

Hij was getuige bij het huwelijkscontract tussen Coert Lamberts en Grietje Arijs op 01-11-1753 te Middelstum. Aan bruidszijde waren aanwezig: Jan Joosten, stiefvader, Willem Jans en Jantien Bruins, halve oom en aangehuwde halve tante, Heerke Cornelis, voormond, Abel Jans, vreemde voogd over de bruid. Recht van representatie geldt voor het kind van Jan Joosten en wijlen Dietie Jansen. Willem Jans (tr. Jantien Bruins) was vader van Grietje Willems (tr. 1757 Jan Tammes (II.-2-a-c)) en Aafke Willems (tr. 1765 Freerk Harms).
[De getuigen aan bruidegomszijde moeten nog gezocht worden; van belang omdat de naam Lambert wel vaker opduikt in deze familie]

Hij gebruikte in 1755 9 jukken land te Ranum. 463 Hij was huurder volgens de lijst van Spanheim:
Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)
(Ww.9 betekent: 9 jukken land (vallend onder Klooster Wijtwerd).
Of de erboven staande Jan Jacobs en Martje (zoals wel wordt aangenomen) de ouders zijn van Willem Jans is hieruit niet zonder meer vast te stellen).

Hij bezat op 03-06-1755 een plaats ("kleine plaats") en de beklemming van 46 jukken land te Ranum. 464 Akte van verkoop door Ayold Eckes en echtgenote Aaltjen Jacobs te Fransum aan Willem Jans [Jantje Bruins wordt nu niet meer genoemd] te Ranum van een plaats te Ranum, meierwijs in gebruik bij de koper en de beklemming van 46 jukken land waarop de behuizing staat en waarvan de eigenaars 37,5 juk bezitten voor de som van 1650 Car. gld.

Hij bezat in 1760 een gebouw te Ranum. Rekest van Willem Jans aan Gedeputeerde Staten van Stad en Lande inzake toestemming tot het plaatsen van een gebouw tussen zijn 2 plaatsen te Ranum, op de zogenoemde lijkweg.

Hij bezat op 09-03-1763 vijf jukken land te Ranum. 465 Akte van verkoop en overdracht door Jan Benes en Berentie Isaaks e.l. en Jacob Hindriks en Aaltje Benes e.l. aan Willem Jans en Hilje Heeres, e.l. te Ranum van hun mandelige vijf jukken land te Ranum, in gebruik bij Gerrijt Jans voor de som van 695 Car. gld en 14 st.

Hij gebruikte op 03-01-1765 12 1/2 juk land te Ranum. Akte waarbij wordt bevestigd dat Aaltien Jacobs, weduwe Ayold Eckes publiek heeft verkocht 12 1/2 juk land te Ranum in gebruik bij Willem Jans en aangekocht door Freulins van Nijeveen voor de som van 1035 Car. gld. en 9 st.

Afkoop: 29-06-1767, Baflo. 466 Hilje Heeres, weduwe van wijlen Willem Jans op Ranum en als legitima tutrix over haar minderjarige kinderen ter eener, en Jan Tammes als legitimus tutor over Aafke Willems met haar eheman Freerk Harms en Sijuwke Willems & Gerrijt Pieters ["dochter" Grietje Willems wordt hier niet genoemd, zou zij al overleden zijn?], als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Willem Jans van Ranum ter andere sijde, maken een uit- en afkoop met elkaar nopens de nalatenschap van Willem Jans.
Hilje Heeres behoudt de 2 buirenplaatsen te Ranum en de anderen ontvangen 1392 gulden, waarvan de helft van Hilje en de andere helft (als voorschot) van Harm Lammers in qlte weegens Eillert Jans & Eilke Lammerts ehelieden op de Soltkamp. [Deze Eillert Jans heeft een broer die Willem Jans heet, maar er is zo direct geen verband]

Op 29-06-1767 werd in Ranum een boedelinventaris opgemaakt. De gemeenschappelijke boedel van Hilje Heeres en wijlen Willem Jans omvatte een grote boerenplaats, met de beklemming van 78 jukken en de kleine plaats met de beklemming van 46 jukken, samen geschat op 8000,-. De veestapel, aanwezig op de "groote plaats" bestond uit 23 koeien en vaarzen, samen geschat op 687,-, 5 grote ossen 250,-, 5 twenter ossen en de stier 120,-, 8 hokkelingen 90,-, 4 kalveren 3,-, 12 paarden 612,-, 3 enterveulens 202,-, 7 schapen 84,- en 3 oude varkens.

Willem trouwde met Jantien Bruins op 03-11-1737 in Ranum. Jantien werd geboren op 28-01-1717 in Niehove, is overleden op 10-05-1755 in Ranum op 38-jarige leeftijd en werd begraven in 5-1755 in Ranum.467 Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns.

Notitie bij het huwelijk:
Twee maanden eerder, 18 augustus 1737, hertrouwde Sieuwke Pieters, de moeder van Willem Jans, met Bruin Cornelis, de vader van Jantien Bruins, waarmee zij achteraf halfbroer/zuster van elkaar werden...

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 20 en 27 oktober 1737 te Bellingeweer en Ranum. Willem Jans, van Ranum en Jantien Brouns, van Niehove.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aafke Willems werd geboren in Ranum. Aafke trouwde met Frerik Harms, zoon van Harm, op 12-01-1766 in Winsum. Frerik werd geboren in Wehe. Aafke trouwde vervolgens met Jacob Hindriks op 03-03-1771 in Winsum. Jacob werd geboren in Garsthuizen.

         ii.  Grietie Willems (Wierda) werd geboren in Ranum en is overleden vr 1768. Grietie trouwde met Jan Tammes,468 zoon van Tamme Geerts 469 en Bouke Jacobs, op 24-04-1757 in Bellingeweer en Ranum. Jan werd geboren na 31-10-1730 in Kloosterburen en is overleden vr 1768.

        iii.  Jan Willems

147      iv.  Sieuwke Willems (geboren circa 1740 - overleden in 1782 in Tinallinge). Sieuwke trouwde met Gerrit Pieters, zoon van Pieter Gerrits en Trijntie Geerts, vr 1767. Gerrit werd geboren op 30-11-1738 in Bellingeweer, werd gedoopt op 07-12-1738 in Bellingeweer en is overleden na 1791. Gerrit was ook bekend als Gerrit Berends Valk.

Willem trouwde vervolgens met Hilje Heeres Wierda,470 dochter van Heere Pieters 471 en Geertje Jacobs, vr 1763. Hilje werd geboren tussen 1734 en 1735 in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 25-04-1791 in Ranum en is overleden op 06-10-1826 in Obergum.

Notitie bij de doop: "...1791 Den 25 April zijn te Ranum gedoopt Hilje Heeres laatst wed: van Albert Willems, en Haare twe bejaarde zoonen, wier vader geweest is Willem Jans, zijnde de eerste genaamt Hilje, de tweede Heero, en de derde Willem Jans."

Feiten

Zij was doopsgezind totdat zij zich als volwassene liet dopen in 1791 te Ranum.

Zij bezat op 29-06-1767 4 jukken land te Ranum. Hilje Heeres wed. van Willem Jans verkoopt na de afkoop op deze zelfde dag 4 jukken land onder Ranum uit de nagelaten boedel, aan Lippe Jans tot Tijnallinge voor 461 gulden.

Zij bezat op 29-06-1767 5 jukken land te Ranum. 472 Akte van verkoop en overdracht door Hilje Heeres te Ranum, weduwe van Willem Jans voor haarzelf en haar minderjarige kinderen van de eigendom van 5 juk land te Ranum aan Alagonda Eilerts, weduwe G. Allershoff voor de som van 880 Car gld.

Zij gebruikte op 10-08-1779 tweederde deel van 12 jukken land te Ranum. Akte van verkoop door Cornellis Tjaarts Westerwijk te Bellingeweer aan W. Wichers en W.C. Smith, e.l. van een derde deel van 12 jukken land te Ranum, waarvan het overige 2/3 deel wordt gebruikt door Albert Willems en Hilje Heeres e.l., voor de som van 400 gld.

Zij was op 19-09-1793 lidmaat te Obergum en Maarhuizen. Hilje Heres wedw. van Albert Willems, met attestatie gekomen van Ranum den 19 september

Zij bezat op 14-07-1786 het recht van beklemming van 15,5 jukken land te Maarhuizen. 473 Akte van verkoop en overdracht door de schepper Enne Jans en Grietje Freeks, e.l. te Maarhuizen aan Hilje Heeres wed. Albert Willems te Ranum van het recht van beklemming van 15,5 jukken onder het carspel en schatregister van Maarhuizen.

Enne Jans [Huizing] & Grietje Freerks bewonen dan boerderij 220, op Ranum 6.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Willems Wierda werd geboren op 08-02-1757 in Ranum en is overleden op 10-04-1837 in Pieterburen op 80-jarige leeftijd. Jan trouwde met Grietje Simons van Hoorn, dochter van Sijmon Ennes 232 en Geertjen Pieters Stellema, op 17-03-1782 in Winsum. Grietje werd geboren in Den Hoorn, werd gedoopt op 19-08-1759 in Warfhuizen en is overleden op 28-01-1832 in Pieterburen op 72-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Simons van Hooren.

         ii.  Heero Willems Wierda werd geboren in 1764 in Ranum, werd gedoopt op 25-04-1791 in Ranum en is overleden op 15-03-1821 in Ranum op 57-jarige leeftijd. Heero trouwde met Geertruid Friks, dochter van Fricke Claassen en Geertjen Pieters Stellema, op 10-03-1793 in Ranum. Geertruid werd gedoopt op 28-07-1771 in Warfhuizen en is overleden op 27-10-1807 in Ranum op 36-jarige leeftijd.

        iii.  Willem Jans Wierda werd geboren op 26-06-1766 in Ranum, werd gedoopt op 25-04-1791 in Bellingeweer en is overleden op 29-01-1830 in Obergum op 63-jarige leeftijd. Willem trouwde met Aaltje Bartelds Hopma, dochter van Barteld Hendriks Hopma 474 en Anje Pieters, op 24-03-1793 in Winsum. Aaltje werd geboren op 27-12-1774 in Winsum, werd gedoopt op 01-01-1775 in Winsum en is overleden op 11-12-1810 in Maarhuizen op 35-jarige leeftijd.

         iv.  Hilje Willems werd geboren circa 1767 en werd gedoopt op 25-04-1791 in Bellingeweer.


295. Jantien Bruins, dochter van Bruijn Cornelis, werd geboren op 28-01-1717 in Niehove, is overleden op 10-05-1755 in Ranum op 38-jarige leeftijd en werd begraven in 5-1755 in Ranum.467 Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns.

Notitie bij de geboorte: Geboortedatum berekend n.a.v. de tekst op haar grafsteen.

Notitie bij het graf:
HIER LEIT BEGRAVEN JANTIEN BRUINS /
DE HUISVROUW VAN WILLEM JANS EN IS /
GERUST DEN 10 MEYES 1755 AVONDS /
OM VYF UUR IN DEN OUDERDOM VAN 38 JAAR /
DRIE MAAND EN 13 DAGEN

[Tekst Job. 7 vers 9:10]
Liggende steen, hardsteen lengte 67,5 breedte 73 cm. Onder de tekst drie klaverbladen.
In Ommelander Geslachten (p. 276) staat een andere datum: 16-8-1755, maar in een koopakte van 3-6-1755 wordt Jantje al niet meer genoemd naast Willem Jans.

Feiten

Zij was doopsgezind.

Voogdij: 1756. Na het overlijden Jantje bleven er drie onmondige kinder;
Freerk Bruins werd voormond; Luirt Clasen van de Rijp [getr. met Grietje Jans, zuster van Willem Jans] werd sibbevoogd. [Later werd Willem Jans zelf sibbevoogd (?) en Gerrit Jans vreemde voogd...].

Op 22-02-1757 werd in Ranum een boedelinventaris opgemaakt. 475 "...Inventarium van also Danige Goederen als Willem Jans en Jantien Bruins mandelig hebben beseeten en zij voor de geregte helfte op haar drie dochters is komen te vererven."
Het is vrij veel, o.a. twee plaatsen tot Ranum met de beklemming van 133 1/2 juk lant 4750,- en nog 39 juk Eigen lant 2950,- en nog een grote inboedel en gereedschappen.
Ondertekend op 17 september 1756, door Willem Jans, Frerik Bruins en Luirt Klasen [de doopsgezinde van Obergum en Huizinge] en Gerrit Jans [getekend met een kruisje = Gerrit Jans Smit, getrouwd met Grietje Jans en dus Willem Jans' zwager].

Jantien trouwde met Willem Jans 232 op 03-11-1737 in Ranum. Willem werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29-06-1767.

296. Peter Hendriks werd geboren in Ezinge.

Notitie bij het onderzoek:
Het doopboek van Ezinge begint pas met 1722, dus als hij is gedoopt, dan vinden we hem niet daar ...

Peter trouwde met Anje Peters op 04-04-1734 in Den Ham. Anje werd geboren in Den Ham.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Peters werd gedoopt op 03-10-1734 in Den Ham. Hindrik trouwde met Grietjen Jans op 23-04-1758 in Uithuizen. Grietjen werd geboren in Uithuizen.

         ii.  Lamge Peters werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 02-03-1736 in Den Ham. Lamge was ook bekend als Lamke Peters en Lammegien Pieters. Lamge trouwde met Albert Peters, zoon van Pieter Jacobs en Hilje Alberts, op 20-08-1758 in Den Ham en Fransum. Albert werd geboren in Aduard en werd gedoopt op 23-07-1724 in Aduard.

        iii.  Peter Peters werd gedoopt op 16-06-1737 in Den Ham. Peter trouwde met Sjouke Tjeerts, dochter van Tjeert Hijlkes en Jantje Freriks, op 23-05-1762 in Noordhorn. Sjouke werd gedoopt op 20-03-1740 in Noordhorn.

         iv.  Sijbrigh Peters werd gedoopt op 11-10-1739 in Den Ham. Sijbrigh was ook bekend als Sijpke Peters. Sijbrigh trouwde met Nicolaus Johannes Elleri, zoon van Johannes Elleri en Ebeltje Alberts, op 22-05-1768 in Den Ham en Fransum. Nicolaus werd gedoopt op 13-06-1710 in Uithuizen en werd begraven op 17-02-1796 in Noordhorn.

          v.  Jan Peters werd gedoopt op 11-03-1742 in Den Ham.

148      vi.  Jacob Pieters (gedoopt op 03-08-1743 in Den Ham - overleden vr 1822 in Garnwerd). Jacob trouwde met Jeentje Sijmens, dochter van Sijmen, op 24-07-1768 in Garnwerd. Jeentje werd geboren circa 1740 in Garnwerd en is overleden vr 1822 in Garnwerd.

        vii.  Elske Peters werd gedoopt op 11-09-1746 in Den Ham.


297. Anje Peters, dochter van Peter Jans en Elske Pieters, werd geboren in Den Ham.

Notitie bij het onderzoek:
Een doop- of geboortebewijs van Anje heb ik in Den Ham niet gevonden, maar zij noemt wel een van haar dochters Elske, zodat Elske Pieters misschien haar moeder is. Een andere dochter heet Lamge, net als Anje's zuster.

Anje trouwde met Peter Hendriks op 04-04-1734 in Den Ham. Peter werd geboren in Ezinge.

298. Sijmen werd geboren circa 1700.

Notitie bij het onderzoek:
Date Noorlag stelt de vader van Jeentje Sijmens gelijk aan Sijmens Jans 476, getrouwd met Martje Derks 477, de ouders van Jacob Sijmens 238 (die getrouwd was met Itje Pieters 239)...

Sijmen trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

149       i.  Jeentje Sijmens (geboren circa 1740 in Garnwerd - overleden vr 1822 in Garnwerd). Jeentje trouwde met Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, op 24-07-1768 in Garnwerd. Jacob werd gedoopt op 03-08-1743 in Den Ham en is overleden vr 1822 in Garnwerd. Jacob was ook bekend als Japik Peters.


300. Cornelis IJpes werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26-03-1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

Notitie bij het onderzoek:
Er is nog een Ipe Kornellis van Ezinge (zoon?) die op 1.5.1762 te Oldehove ondertrouwt (att. naar Niehove) met Grietje Fokkes van Niehove, weduwe van Jan Tjerks.

Feiten

Boedelinventaris: 26-03-1754. 478 Bij de verdeling van zijn nagelaten boedel werd een advocaat ingeschakeld.
"... Verzoek van Olfert Jans van Ezinge (oud rekenmeester) namens advocaat L. Datema, als voorstanders over de minderjarige kinderen van Cornelis IJpes en Wijtske Claessen, in leven gewoont hebbende in gemelte dorp Ezinge, in gepasseerde jaar 1753 tot Grootegast is komen te overlijden ene Cornelis Claesen [waarschijnlijk de broer van Wijtske], nalatende ene Boukje Annes, tegenwoordig nog boedelhoudersche van de nagebleven goederen van wijlen haar overleden eheman, tot erfgenaam van welke boedel voor 4 pupillen...". [Hij wil een deel van de erfenis, maar Boukje Annes weigert medewerking]

Cornelis trouwde met Wijtske Klaassen op 05-04-1733 in Oldehove. Wijtske werd gedoopt op 11-06-1699 in Noordhorn en is overleden vr 26-03-1754 in Ezinge.

Notitie bij het huwelijk:
Registratie 05-04-1733 Oldehove
Kornellijs IJpes, van Ezinge
Wijtzke Claessens, van Noordhorn

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Klare Cornellis werd gedoopt op 21-11-1734 in Ezinge.

         ii.  Diewer Cornellis werd gedoopt op 11-12-1735 in Ezinge.

150     iii.  Klaas Cornellis (gedoopt op 13-01-1737, geboren in Ezinge - overleden op 24-08-1809 in Garnwerd). Klaas trouwde met Martjen Hindriks, dochter van Hindrick Hindriks en Martien Jans,240 op 09-08-1761 in Garnwerd. Martjen werd geboren in Oostum, werd gedoopt op 09-09-1740 in Garnwerd en is overleden vr 24-08-1809 in Garnwerd.

         iv.  Jan Cornellis werd gedoopt op 27-12-1739 in Ezinge.


301. Wijtske Klaassen, dochter van Claes Cornelis en Clara Sjoerts, werd gedoopt op 11-06-1699 in Noordhorn en is overleden vr 26-03-1754 in Ezinge.

Feiten

Zij was op 29-09-1727 lidmaat te Niehove. "... Wijtske Klaasen met attestatie van Saaxum gekomen".

Zij was op 27-02-1734 lidmaat te Niehove. "... Wietske Clasen (met attestatie vertrocken nae Esinghe)".

Wijtske trouwde met Cornelis IJpes op 05-04-1733 in Oldehove. Cornelis werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26-03-1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

302. Hindrick Hindriks .

Notitie bij het onderzoek:
Er bestaan in Garnwerd en Oostum vele Hindricken Hindricks. Zie ook mijn Kwartiernummer 196 Hindrik Hindriks en 197 Aafke Arius.
De vermoedelijke huwelijksdatum van Hindrick Hindriks en Martien [Margjen] Jans in 1736 is gebaseerd op een bron [schriftje van wijlen de heer Rijkens] maar is onbevestigd en zelfs twijfelachtig, o.m. doordat Rijkens letterlijk in zijn schriftje heeft staan: "anno 1736, den 26 December tot Oostum Gecopuleerd Hindrik Hindriks, van Oostum, dagloner aldaar en Martjen Jans, van Oostum". Deze tekst is echter nergens te vinden en lijkt zelfs verzonnen bij de wel gevonden (zelfde) datum van hun belijdenis.
Ook hun eerste kind, Hendrik "gedoopt op 10 okt 1737" komt uit dezelfde bron. Deze doop - netjes 9 maanden na het huwelijk - is nergens te vinden; bovendien was 10 oktober een donderdag...
Dus: mogelijk is deze Hindrik Hindriks hier helemaal niet op zijn plaats.
Een poos heb ik geloofd dat hij een zoon was van Hindrick Hindricks & Anje Meertens, maar daarvoor zijn geen bewijzen en de omstandigheden lijken het uit te sluiten.
Er is na 1750 ook nog een huwelijk tussen een Hindrick Hindricks en Aafke Jacobs (Oostum, 15-7-1753). Dit paar (van Garnwerd) komt in 1772 in de moeilijkheden voor de kerkeraad van Sebaldeburen. Ook hier geen bewijs dat het om dezelfde Hindrick Hindricks gaat.

Feiten

Hij was op 26-12-1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Hindrick trouwde met Martien Jans 240 circa 1736. Martien was ook bekend als Marghjen Jans.

Notitie bij het huwelijk: Bij het H. Avondmaal te Oostum deden zij in 1736 belijdenis: "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Hindrik Hindriks is overleden op 01-02-1776 in Garnwerd. Hindrik trouwde met Renske Arends, dochter van Arend Olghers 480 en Dieuwerke Hansen,480 op 23-04-1758 in Garnwerd. Renske werd gedoopt op 14-06-1733 in Garnwerd en is overleden in 1786 in Garnwerd op 53-jarige leeftijd.

         ii.  Jan Hindricks werd geboren op 29-06-1738 in Oostum en werd gedoopt op 13-07-1738 in Garnwerd.

151     iii.  Martjen Hindriks (gedoopt op 09-09-1740, geboren in Oostum - overleden vr 24-08-1809 in Garnwerd). Martjen trouwde met Klaas Cornellis, zoon van Cornelis IJpes en Wijtske Klaassen, op 09-08-1761 in Garnwerd. Klaas werd geboren in Ezinge, werd gedoopt op 13-01-1737 in Ezinge en is overleden op 24-08-1809 in Garnwerd op 72-jarige leeftijd.

         iv.  Ide Hindricks werd gedoopt op 13-09-1750 in Garnwerd.


303. Martien Jans .240 Martien was ook bekend als Marghjen Jans.

Notitie bij het onderzoek: Een doop van Martien is niet te vinden.

Feiten

Zij was op 26-12-1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Martien trouwde met Hindrick Hindriks circa 1736.

304. Jan Jibbes, zoon van Jibbe Jans, werd gedoopt op 15-08-1674 in Adorp.

Feiten

Kerkelijke zaken: 481 Op 8 maart 1715 werd "... aangenomen tot H. Nachtmaal Jan Jibbes tot Harssens".

Jan trouwde met Jantien Wilms op 14-11-1705 in Adorp. Jantien werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jibbe Jans werd gedoopt op 24-03-1709 in Adorp en is overleden vr 1710 in Adorp.

         ii.  Jibbe Jans werd gedoopt op 23-03-1710 in Adorp en is overleden vr 1714 in Adorp.

        iii.  Grietien Jans werd gedoopt op 18-11-1711 in Adorp. Grietien trouwde met Floris Floris, zoon van Floris Floris, op 07-11-1734 in Adorp. Floris werd gedoopt op 02-05-1695 in Adorp.

         iv.  Jebbe Jans werd gedoopt op 07-10-1714 in Adorp en is overleden vr 1718 in Adorp.

          v.  Arentien Jans werd gedoopt op 06-10-1715 in Adorp. Arentien was ook bekend als Aarentje Jans. Arentien trouwde met Derk Willems, zoon van Willem Claassen 482 en Marretjen Derks, op 23-02-1744 in Zuidwolde. Derk werd geboren in 1-1709 in Zuidwolde. Derk was ook bekend als Derk Wilkes.

         vi.  Jebbe Jans werd gedoopt op 20-03-1718 in Adorp en is overleden vr 1723 in Adorp.

        vii.  Wilm Jans werd gedoopt op 02-04-1719 in Adorp en is overleden op 06-01-1798 in Adorp op 78-jarige leeftijd. Wilm trouwde met Ida Derks op 17-04-1746 in Adorp. Ida werd geboren circa 1720 in Aduard.

       viii.  Aaltje Jans werd geboren in Adorp en is overleden vr 12-03-1759. Aaltje trouwde met Claas Roelefs op 10-02-1737 in Adorp. Claas werd geboren in Hoogeveen (Dr) en is overleden vr 12-03-1759.

152      ix.  Jibbe Jans (gedoopt op 29-03-1723 in Adorp - overleden in Zuidwolde). Jibbe trouwde met Geertje Hebels (?) op 26-04-1750 in Zuidwolde. Geertje werd geboren circa 1725 in Bedum. Geertje was ook bekend als Geertje Simons, Geertje Stevens, en Geertje Stierings. Jibbe trouwde vervolgens met Antje Jans, dochter van Jan Simen Simens en Amke Jans, op 08-04-1758 in Zuidwolde. Antje werd gedoopt op 17-02-1737 in Sauwerd en is overleden in Zuidwolde. Antje was ook bekend als Aentje.


305. Jantien Wilms werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

Feiten

Kerkelijke zaken: 481 Op 8 juni 1714 werd "... aangenomen tot H. Nachtmaal Jantien Willems, huijsvrouw van Jan Jibbes tot Harssens".

Jantien trouwde met Jan Jibbes op 14-11-1705 in Adorp. Jan werd gedoopt op 15-08-1674 in Adorp.

306. Jan Simen Simens, zoon van Simen Jans, werd gedoopt op 15-03-1715 in Baflo.

Notitie bij het onderzoek:
Bij de dopen in Baflo staat niet vermeld wie de moeder is; de doopdata zijn niet precies aangetekend; ook ontdek ik geen mogelijke zusters Grietje (uit het HC van Antje Jans & Jibbe Jans) of Trijntje, en dat haalt een deel van de hypothese weer onderuit...

Jan trouwde met Amke Jans op 25-11-1736 in Baflo. Amke werd gedoopt op 10-02-1709 in Wetsinge.

Notitie bij het huwelijk: Met attestatie van Adorp.

Kind uit dit huwelijk:

153       i.  Antje Jans (gedoopt op 17-02-1737 in Sauwerd - overleden in Zuidwolde). Antje trouwde met Jibbe Jans, zoon van Jan Jibbes en Jantien Wilms, op 08-04-1758 in Zuidwolde. Jibbe werd gedoopt op 29-03-1723 in Adorp en is overleden in Zuidwolde.


307. Amke Jans, dochter van Jan Pauwels en Martien Claessen, werd gedoopt op 10-02-1709 in Wetsinge.

Amke trouwde met Jan Simen Simens op 25-11-1736 in Baflo. Jan werd gedoopt op 15-03-1715 in Baflo.

308. Leendert Jans, zoon van Jan, werd geboren in Sauwerd.

Notitie bij het onderzoek:
Liendert Jans, e.v. Hijcke Jans, komt als broer van Jan Jansen voor in het Huwelijkscontract (& Aaltjen Dijmers te Delfzijl, 17-5-1749).
Vanwege de vermelding van Klaas Leenderts als neef van Jan Riemts, vermoed ik dat Riemt Jans en Leendert Jans 308 broers zijn, ook omdat beiden uit Sauwerd komen. Daarmee heeft Leendert Jans eindelijk een gezin: een vader Jan en minstens 3 broers, Jan, Gerrit en Riemt.

Leendert trouwde met Hijke Jans op 31-03-1737 in Westerdijkshorn. Hijke werd geboren in Westerdijkshorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Lienders werd gedoopt op 19-12-1738 in Westerdijkshorn.

154      ii.  Jan Lienders (gedoopt op 03-04-1741 in Westerdijkshorn - overleden op 12-01-1803 in Sauwerd). Jan trouwde met Aaltje Berents, dochter van Berend Jans en Harmtie Hansen Scheper,243 op 25-11-1769 in Wetsinge en Sauwerd. Aaltje werd geboren circa 1730 in Onstwedde en is overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd ongeveer 69 jaar oud. Aaltje was ook bekend als Aaltje Jans.

        iii.  Claas Lienders werd gedoopt op 06-09-1744 in Westerdijkshorn. Claas trouwde met Geertruit Luitjes vr 1776.


309. Hijke Jans werd geboren in Westerdijkshorn.

Hijke trouwde met Jarch Steffens vr 31-03-1737 in Westerdijkshorn. Jarch werd geboren in Westerdijkshorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aeltie Jarchs werd gedoopt op 14-04-1726 in Kantens.

         ii.  Aaltjen Jarchs werd gedoopt op 13-07-1727 in Onderwierum.

        iii.  Jan Jarchs werd gedoopt op 20-02-1729 in Onderwierum.

         iv.  Knellis Jarchs werd gedoopt op 27-05-1731 in Onderwierum.

          v.  Jacob Jarchs werd gedoopt op 11-10-1733 in Onderwierum.

         vi.  Stijnje Jarchs werd gedoopt op 15-04-1736 in Westerdijkshorn.

Hijke trouwde vervolgens met Leendert Jans op 31-03-1737 in Westerdijkshorn. Leendert werd geboren in Sauwerd.

310. Berend Jans werd geboren circa 1690 en is overleden in 12-1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

Feiten

Hij was schaapherder.

Berend trouwde met Harmtie Hansen Scheper 243 circa 1720 in Onstwedde. Harmtie werd gedoopt op 18-03-1695 in Onstwedde en is overleden vr 1767 in Wetsinge. Harmtie was ook bekend als Harmke Hansen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Fenje Berends. Fenje trouwde met Bartelt Hindriks op 13-05-1754 in Wedde. Bartelt werd geboren circa 1725 in Onstwedde.

         ii.  Jan Berends werd gedoopt op 16-08-1722 in Onstwedde en is overleden vr 31-05-1790. Jan trouwde met Engeltje Jans, dochter van Jan Luitjes en Willemtje Luikens Roepers, op 23-02-1744 in Onstwedde. Engeltje werd geboren circa 1720 in Onstwedde en is overleden circa 1757 in Wetsinge ongeveer 37 jaar oud. Engeltje was ook bekend als Geltien. Jan trouwde vervolgens met Geertruid Jans, dochter van Jan Willems en Anje Luitjens, op 14-01-1759 in Wetsinge. Geertruid werd gedoopt op 14-11-1728 in Sauwerd en is overleden vr 04-02-1774. Jan trouwde vervolgens met Aaltje Berents, dochter van Claaske Luigjes, op 04-02-1774 in Wetsinge. Aaltje is overleden na 31-05-1790.

155     iii.  Aaltje Berents (geboren circa 1730 in Onstwedde - overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd). Aaltje trouwde met Antoon Frijderik Meijer. Aaltje trouwde vervolgens met Jan Lienders, zoon van Leendert Jans en Hijke Jans, op 25-11-1769 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd gedoopt op 03-04-1741 in Westerdijkshorn en is overleden op 12-01-1803 in Sauwerd op 61-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Leenders en Jan Leinders.


311. Harmtie Hansen Scheper,243 dochter van Hans Scheper en Fenne, werd gedoopt op 18-03-1695 in Onstwedde en is overleden vr 1767 in Wetsinge. Harmtie was ook bekend als Harmke Hansen.

Notitie bij het onderzoek:
Onzeker, omdat er twee paren Berend & Harmke rondlopen tussen Oudeschans en Onstwedde...

Harmtie trouwde met Berend Jans circa 1720 in Onstwedde. Berend werd geboren circa 1690 en is overleden in 12-1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

312. Frans Harmens werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25-02-1725.

Notitie bij het onderzoek: Aanknopingspunt voor de zoektocht naar zijn voorouders ligt misschien te Zuidhorn:

Proclamaties:
Harmen Fransen, p Sijtjen Rietz Harkema v Visvliet te Zuidhorn 1635-03-08
Harmen Fransen, p Grietje Dathes IJwema te Zuidhorn 1636-08-07
Getrouwd te Noordhorn:
Harmen Fransen, wnr, v Zuidhorn, c Grietijen Iwema v Noordhorn 1636-09-04

Doop:
Frans Harmens en Bijuwke Jacobs dochter Antie op 28-10-1660 te Zuidhorn

"Frans Harmens Cremer en Coopman stierff den 30 novembris 1665".

Lidmaat te Zuidhorn:
in Zuidhorn staat in 1729 een Harm Franssen ingeschreven als lidmaat "van het pausdom overgegaan".

Getrouwd te Zuidhorn:
Harm Fransen & Geertje Meertens (12 februari 1730)

Lidmaten Niezijl 1751:
Den 12 Novemb: Frans Harmens met attestatie van Suithorm

Frans trouwde met Franckjen Annes op 09-04-1719 in Hoogkerk. Franckjen werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 26-01-1696 in Tolbert.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 09-04-1719 te Hoogkerk en Leegkerk. "Frans Harmens & Franckjen Annes, van Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk:

156       i.  Harm Franssen (geboren circa 1720 in Hoogkerk). Harm trouwde met Eltje Geerts, dochter van Geert Clasen 244 en Jantjen Roelefs, op 15-04-1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Eltje werd gedoopt op 01-02-1722 in Leegkerk.

         ii.  Gerbrig Franssen werd gedoopt op 04-10-1722 in Leegkerk. Gerbrig was ook bekend als Gerbrig Frantzen. Gerbrig trouwde met Cornelis Jacobs Olthoff, zoon van Jacob Cornelis 483 en Grietjen Willems,483 op 15-05-1758 in Niekerk. Cornelis werd gedoopt op 16-10-1701 in Niekerk, Oldekerk en Faan en is overleden vr 1768 in Oldekerk.


313. Franckjen Annes, dochter van Anne Jocchems en Gerbrig Elsses, werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 26-01-1696 in Tolbert.

Notitie bij het onderzoek:
Franckjen Annes kwam bij beide huwelijken van Leegkerk... Zou zij de "Fraukje" Annes zijn die na 1732 trouwde met Geert Clasen?

Feiten

Zij was op 14-06-1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Frankijn Annes huisvrouw van ... " (onleesbaar, maar dat zal Meint Alberts zijn).

Franckjen trouwde met Frans Harmens op 09-04-1719 in Hoogkerk. Frans werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25-02-1725.

Franckjen trouwde vervolgens met Meint Alberts, zoon van Albert Meijnts en Grietien Hindricks, op 25-02-1725 in Hoogkerk. Meint werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 24-08-1696 in Hoogkerk.

Notitie bij het huwelijk: "Meint Albers & Franckjen Annes, van Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Greetje Meints werd gedoopt op 03-02-1727 in Hoogkerk. Greetje trouwde met Albert Clasens op 20-05-1753 in Hoogkerk.

         ii.  Antje Meints werd gedoopt op 24-12-1729 in Oostwold. Antje trouwde met Jan Jans.

        iii.  Trijntje Meints werd gedoopt op 23-11-1732 in Oostwold. Trijntje trouwde met Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jacobs en Loeke Hindrix, vr 1756. Jacob werd geboren op 07-09-1723 in Garnwerd en werd gedoopt op 12-09-1723 in Garnwerd.


314. Geert Clasen 244 werd geboren in Leegkerk. Geert was ook bekend als Geert Klaesen.

Notitie bij het onderzoek:
Over Geert Clasen is weinig te vinden. Hij kwam tevoorschijn in Leegkerk, Hoogkerk en Oostwold. In de Inventarissen van boedels van Vredewold 1750-1761 staat 2x een Geert Clasen vermeld:

(101) 21-01-1750: Geert Clasen en Trijntien Duirts uit Oostwold
(107) 09-08-1751: Geert Clasen en echtgenotes Jantien Roelfs en Frauktie Annes uit Oostwold

Dat er n Geert met drie vrouwen zou kunnen zijn, wordt uitgesloten door de doop van Hilje Geerts (moeder Frankje Annes) te Oostwold in 1738, terwijl bij Trijntje Duirts zowel in 1736 als in 1739 en 1741 te Hoogkerk nog kinderen worden gedoopt.

Nog te onderzoeken is of Frankje (Fraukje) Annes ook dezelfde is als de eerdere vrouw van Frans Harmens (1719) en Meint Alberts (1725) allebei te Hoogkerk getrouwd. In dat geval zouden de kinderen Harm Franssen 156 & Eltje Geerts 157 als aangetrouwde-halfbroer en aangetrouwde-halfzuster met elkaar getrouwd zijn. Geen bloedbanden, want beiden hebben wel 2 verschillende ouderparen...

Feiten

Hij was op 05-09-1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Geert Clasen en Jantjen Roelefs, Ehelieden".

Geert trouwde met Jantjen Roelefs op 13-04-1721 in Hoogkerk. Jantjen werd geboren in Zuidhorn.

Notitie bij het huwelijk: attestatie naar Leegkerk

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 12-04-1721 te Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk:

157       i.  Eltje Geerts (gedoopt op 01-02-1722 in Leegkerk). Eltje trouwde met Harm Franssen, zoon van Frans Harmens en Franckjen Annes, op 15-04-1748 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Harm werd geboren circa 1720 in Hoogkerk.

         ii.  Klaas Geerts werd geboren in Leegkerk, werd gedoopt op 23-01-1724 in Hoogkerk en Leegkerk en is overleden vr 27-07-1766. Klaas trouwde met Atje Jansen, dochter van Jan Averes en Trijnje Derks, op 14-05-1752 in Aduard. Atje werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 15-02-1722 in Den Ham en Fransum.

        iii.  Jantijn Geerts werd gedoopt op 03-03-1727 in Leegkerk.

         iv.  Luitjen Geerts werd gedoopt op 03-03-1727 in Leegkerk.

          v.  Roelf Geerts Vos werd geboren in Oostwold, werd gedoopt op 12-08-1731 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden en is overleden in Den Horn. Roelf trouwde met Stijntje Reinders, dochter van Reinder Willems en Hindrikjen Willems, op 15-02-1769 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden. Stijntje werd geboren in Wierum en werd gedoopt op 22-04-1742 in Aduard. Stijntje was ook bekend als Stijntie Reinders Vos.

         vi.  Lucas Geerts werd geboren in Oostwold en werd gedoopt op 09-03-1734 in Oostwold. Lucas trouwde met Jantjen Geerts, dochter van Geert Willems en Anje Roerts, op 06-07-1766 in Wierum en Dorkwerd. Jantjen werd geboren in Dorkwerd en werd gedoopt op 12-06-1735 in Wierum.

Geert trouwde vervolgens met Fraukje Annes vr 1738.

Notitie bij het onderzoek: Mogelijk is dit Frankje (Fraukje?) Annes, die - komende van Leegkerk- 2x keer te Hoogkerk is getrouwd (Frans Harmens, 1719 en Meint Alberts, 1725) en daarbij kinderen krijgt tot 1732...

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Hilje Geerts werd geboren in Oostwold en werd gedoopt op 15-04-1738 in Oostwold.


315. Jantjen Roelefs werd geboren in Zuidhorn.

Feiten

Zij was op 05-09-1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Geert Clasen en Jantjen Roelefs, Ehelieden".

Jantjen trouwde met Geert Clasen 244 op 13-04-1721 in Hoogkerk. Geert werd geboren in Leegkerk. Geert was ook bekend als Geert Klaesen.

316. Jan Pieters Hoven .

Feiten

Hij en zijn vrouw waren kledermaakeren te Feerwerd.

Jan trouwde met Geeske Jans.

Kind uit dit huwelijk:

158       i.  Pieter Jans Hovingh (geboren in Feerwerd - overleden circa 1795 in Feerwerd). Pieter trouwde met Menje Cornelis, dochter van Cornelis Berents 248 en Eeske Rijkels, op 14-01-1753 in Feerwerd. Menje werd gedoopt op 09-03-1732 in Feerwerd en is overleden circa 1807 in Feerwerd ongeveer 75 jaar oud. Menje was ook bekend als Meenje en Mentje.


317. Geeske Jans .

Geeske trouwde met Jan Pieters Hoven.

318. Cornelis Berents,248 zoon van Berent Cornelis en Martjen Ritses,484 werd gedoopt op 29-01-1699 in Wehe485 en is overleden na 1754.

Feiten

Op 14-06-1720 was hij kremer, winkelier te Feerwerd. 486

Op 12-03-1720 deed hij belijdenis te Feerwerd. "... Cornelis Berents (Kremer) met attest. getekent Wehe."

Hij was sinds 28 december 1727 diaken en ouderling te Feerwerd. 487 In 1734 en 1735 stond hij als lidmaat genoteerd. In 1754 was hij ouderling. Er zijn 2 acta's van de kerkeraad te Feerwerd (augustus 1754) waarin Cornelis Berents, als ouderling, meebeslist over het lot van een collega ouderling, Klaas Hijlkes, die zich onvoorzichtig heeft uitgelaten over Ds. Sonois van Aduard.

Cornelis trouwde met Eeske Rijkels circa 1719. Eeske werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14-06-1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Berent Cornelis werd gedoopt op 15-10-1719 in Feerwerd.

         ii.  Menje Cornelis werd gedoopt op 13-04-1721 in Feerwerd en is overleden vr 1732.

        iii.  Berent Cornelis Kloppinga werd gedoopt op 09-07-1724 in Ezinge488 en is overleden in Hoogkerk. Berent trouwde met Doegien Wijtzes Groothuis, dochter van Wijtje Dates 489 en Lisebeth Tonnis, op 03-04-1747 in Hoogkerk. Doegien werd gedoopt op 09-09-1728 in Hoogkerk en is overleden in Hoogkerk.

         iv.  Rieckel Cornelis werd gedoopt op 18-04-1728 in Feerwerd en is overleden in 9-1728 in Feerwerd.

          v.  Michiel Cornelis werd gedoopt op 18-04-1728 in Feerwerd en is overleden in 2-1729 in Feerwerd.

159      vi.  Menje Cornelis (gedoopt op 09-03-1732 in Feerwerd - overleden circa 1807 in Feerwerd). Menje trouwde met Pieter Jans Hovingh, zoon van Jan Pieters Hoven en Geeske Jans, op 14-01-1753 in Feerwerd. Pieter werd geboren in Feerwerd en is overleden circa 1795 in Feerwerd. Pieter was ook bekend als Pieter Jans Hoven.


319. Eeske Rijkels werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14-06-1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

Notitie bij de doop:
"Vrouw van Cornelis Berents Kremer, doop volwassene".

Notitie bij het onderzoek:
Of dit haar ouders zijn? Huwelijk 22-02-1680 Feerwerd: Rijckel Hendrick & Jantien Ottens... Deze namen (behalve Rieckel) komen helaas niet terug bij Eeske's kinderen...

Feiten

Op 14-06-1720 deed zij belijdenis te Feerwerd. "... Eeske Rijkens huisvrouw van Cornelis Berents op voergaande belijdenisse, en doop op 14 juni 1720 (was zij eerder Mennoniet?)". Zij liet zich dopen een half jaar na haar eerste kind. Haar eigen geboorte zal ca 1700 geweest zijn.

Zij was in 1727 lidmaat te Feerwerd. Ook in 1732 en 1734.

Eeske trouwde met Cornelis Berents 248 circa 1719. Cornelis werd gedoopt op 29-01-1699 in Wehe485 en is overleden na 1754.

324. Aris Eebels werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud.

Feiten

Hij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten.

Aris trouwde met Frouwke Rinnes vr 1728. Frouwke werd gedoopt op 05-03-1699 in Noordwolde.

Notitie bij het huwelijk:
Er is een hiaat in de huwelijken van Uithuizen tussen 1667 en 1745.
Misschien heeft dat hiaat dezelfde oorzaak als de onvindbare doop van hun oudste zoon Ebel Aris. Zij woonden aan de Dingeweg te Uithuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

162       i.  Ebel Arijs (geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen - overleden op 12-02-1778 in Eenrum). Ebel trouwde met Margarieta Alegonda Pieters,95 dochter van Pieter Jarghs 253 en Eeijcke Pieters, op 10-11-1754 in Obergum, Wetsinge. Margarieta werd gedoopt op 31-03-1732 in Wetsinge en Sauwerd.

         ii.  Rinne Aris werd gedoopt op 01-06-1738 in Uithuizen.

        iii.  Jakob Aris werd gedoopt op 25-11-1741 in Uithuizen.


325. Frouwke Rinnes, dochter van Renne Goitjens en Trijntje Jacobs, werd gedoopt op 05-03-1699 in Noordwolde.

Zij wilde in 1744 hertrouwen. Uit de boedelinventaris van 1750 blijkt met wie: Pieter Tonnis.

Feiten

Zij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten

Boedel te Uithuizen op 30-11-1744. 491 Boedelinventaris en afkoop van Aris Ebels en Frouwke Rinnes. Frouwke verschijnt voor de wedman Lambertus Eilerts als moeder van 2 onmondige kinderen: Rinne, gedoopt op 01-06-1738 en Jacob, gedoopt op 25-11-1741, beiden te Uithuizen.
Ebel staat hier niet bij. Hij wordt 9 jaar later wel genoemd in een nieuwe boedelinventaris op 6 november 1750...

Als voormond wordt genoemd Jan Pieters, als sibbevoogd Jacob Rinnes en als vreemde voogd Jacob Claassen. Dat zijn dezelfde namen als in het huwelijkscontract van Ebel Aris en Margaretha Alegonda Pieters.
Een sibbevoogd is, zoals gebruikelijk, een familielid van de overgebleven ouder, dus (een broer) van Frouwke Rinnes.

Uit de boedelscheiding kan worden afgeleid dat Aris Ebels kort voor 30-11-1744 is overleden en dat Frouwke Rinnes van plan was te hertrouwen. Van dit voornemen is pas in 1750 een spoor terug te vinden in een nieuwe boedelscheiding, waarbij Pieter Tonnis als stiefvader wordt genoemd van Ebel Aries en Jacob Aries.

Terloops komt er in de opsomming van de "schadelijke staat" ook nog een Ebel Aris voor (25 gulden) en een Goijtjen Rinnes (150 gulden).
De eerste is vermoedelijk de eerstgeboren zoon en de tweede is een andere broer van Frouwke Rinnes. De voormond Jan Pieters zou volgens gebruik gezocht mogen worden in de verwanten van de overleden vader, maar daarvoor ontbreekt vooralsnog informatie. Alleen via de schoonfamilie van Ebel Aris komen we ruim in de Pieters terecht...

Boedel te Kantens op 30-09-1750. 492

Boedelinventaris: 06-10-1750. Gecompareert voor B Eilerts, redger:

De E Jan Pieters als voormondt De E Jacob Rinnes als Sibbe en De E Jan Clasen als vreemde voogden over de onmondige kinderen van Frouke Rinnes met namen Ebel Aris out 21 jaren en Jacob Aries out 9 jaren bij wilen Aris Ebels in egte verweckt ter Ener
en De E Pieter Tonnis als Stiefvader ter anderzijde...

Frouwke trouwde met Aris Eebels vr 1728. Aris werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud.

Frouwke trouwde vervolgens met Pieter Tonnis vr 17-04-1747.

Feiten

Kerkelijke zaken: 17-04-1747, Kantens. den 17 Apr. Celebravimus Sacram Domini Sijnnaxin, en sijn met attestatie van Uithuisen aangekomen Piter Tonjes en Frauwke Rinnes (de eerste vertrokken naar Oldenzijl)

Van 1749 tot 1764 was hij meier op boerderij Bredeweg 27 te Kantens.


326. Pieter Jarghs,253 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, werd geboren in 1699, werd gedoopt op 01-08-1706 in Saaxumhuizen493 en is overleden op 03-02-1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.

Notitie bij de doop:
Peter Jarghs werd pas op 1 augustus 1706 (oud sijnde seven jaaren) in Saaxumhuizen ten doop gehouden, samen met zijn pasgeboren halfzusje Aefke, vlak na het 2e huwelijk van Jargh Harms met Jantje Teews te Warffum op 30 maart 1706.
Meer dopen van dit gezin zijn er in Saaxumhuizen / Westernieland niet te vinden.

Of er een relatie is tussen Peter Jarghs van Winsum en Pieter Jarghs van Saaxumhuizen is nog onduidelijk. Maar waar verwijzen de kindernamen Margarieta Alegonda en Peternelle naar? In de families van hun tijdgenoten Alegonda Maria Rengers & Edzard Jacob Lewe komen deze namen ook voor, evenals de namen Jargh, Trijntje en Bouwe (broer van de andere Peter Jarghs) voorkomen onder de nakomelingen van Coppen Jarges. Kennelijk was het gebruikelijk om je kinderen te noemen naar de omringende machthebbers.

Hij won een zilveren lepel.
"... Dese is de Prijs gestelt Door A. H. Formier die
an hem heeft geleverdt
't Swaerste Swijn voort Jaar 1731 is te Diele gevallen
Pieter Jargs en Eeke Pieters Egte Luiden
Woonagtigh tot Wetzinge het zelve heeft
gewoogen 431: Pont
Anno 1731".
NB Ailt Hendriks Formier was de grootste veehandelaar van Winsum. Hij was tevens coster, wedman, kerkvoogd, schatbeurder en coopman. Hij loofde zilveren lepels uit als prijs voor het beste vee.

Notitie bij het onderzoek:
Een naamgenoot van Pieter Jarghs trouwde eerder met Lijsbeth Hindricks, Winsum, 6-12-1716. In Winsum geen dopen gevonden. Blijkbaar zijn ze vertrokken naar Middelstum en hebben aldaar 5 kinderen gedoopt tussen 1719 en 1725. Daarna werden nog 4 kinderen gedoopt tussen 1733-1740 in Leermens.
In het kerkboek van Leermens staat:
"Ano 1727 Die 30 Martie - En is tot de Gemeente toegedaan met attestatie Lisabet Hindriks van Middelstum."
En enkele jaren later:
"Ano 1740 Die 5 Junij - En is op Belijdenisse des geloofs dese Gemeente toegevoeght De Eerb. Pieter Jarghs."

Feiten

Op 28-03-1728 deed hij geloofsbelijdenis te Wetsinge en Sauwerd. 495 "... Den 28 meert Avontmaal gehouden en zijn na vorige onderwijzinge en geloofsbelijdenis angenomen Peter Jarghs...".

Hij was diacen te Wetsinge en Sauwerd. 496 In 1734 werd door de Oudeling en Diakonen van Wetsinge een aantal dopen van kinderen te Boek gebracht wegens nalatigheid van de inmiddels overleden predikant Johannes Bazuin. "... Na beste wetenschap is eigenhandig het hiaat tusssen 1729 en 1734 opgesteld en ondertekend door Jan Pieters als ouderling, Jan Esing [Eling?] als dejaeken en Pieter Jarchs als diaken".
In 1739 werd hij ouderling.

Pieter trouwde met Eeijcke Pieters op 21-04-1726 in Wetsinge en Sauwerd. Eeijcke werd gedoopt op 19-05-1700 in Adorp en is overleden vr 05-04-1754.

Notitie bij het huwelijk: Bij zijn huwelijk met Eeke Pieters komt Pieter Jarghs van Winsum.

Hier doet zich het opmerkelijke feit voor dat in dit gezin 2 kwartierdraagsters zitten: Stijntje Pieters als oudovergrootmoeder der van Dijkens {215} en
Margarieta Alegonda Pieters als oudovergrootmoeder der Japenga's {163}.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-03-1726 te Farmsum. 497 Bij het huwelijk zijn voor de bruidegom aanwezig: Jargh Harms als vader en Jantje Tijes als 'steefmoeder'.
Voor de bruid: Jan Pieters als broer, en Jacob Claessen als zwager.

Woonplaats: Zij gingen wonen in een huis dat na hun dood beschreven wordt in het koopcontract van hun kinderen: "binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden..."

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trijntje Pieters werd gedoopt op 11-05-1727 in Wetsinge en Sauwerd en werd begraven op 07-01-1799 in Bedum. Trijntje trouwde met Pieter Abels, zoon van Abel Jans en Wilmjen Jans Hillebrants, op 22-10-1752 in Bedum. Pieter werd geboren circa 1720 in Bedum en is overleden vr 22-03-1782 in Bedum.

215      ii.  Stijntje Pieters (gedoopt op 19-03-1729 in Wetsinge en Sauwerd - overleden na 1785). Stijntje trouwde met Geert Pieters Groen, zoon van Pieter, op 23-12-1749 in Bellingeweer. Geert werd geboren circa 1720 in Wetsinge en is overleden vr 12-06-1767 in Warffum. Geert was ook bekend als Geert Groen en Geert Pieters. Stijntje trouwde vervolgens met Klaas Pieters.

163     iii.  Margarieta Alegonda Pieters (gedoopt op 31-03-1732 in Wetsinge en Sauwerd). Margarieta trouwde met Ebel Arijs, zoon van Aris Eebels en Frouwke Rinnes. Ebel werd geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen en is overleden op 12-02-1778 in Eenrum.249

         iv.  Pietertje Pieters werd gedoopt op 08-04-1734 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden 1757-1761 op 23-jarige leeftijd. Pietertje trouwde met Cornelis Arijs, zoon van Aries Onnes 313 en Anje Cornelis. Cornelis werd geboren circa 1730 in Baflo, werd gedoopt 5-1773-4-1773 in Sauwerd en is overleden vr 23-01-1778.

          v.  Jargh Pieters Wetzinga werd gedoopt op 24-11-1737 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 05-03-1815 in Obergum op 77-jarige leeftijd. Jargh trouwde met Aagjen Luitjens Smit, dochter van Luitjen Abels Smit 499 en Petronella Boldewijns. Aagjen werd gedoopt op 24-09-1747 in Winsum en is overleden op 21-01-1825 in Obergum op 77-jarige leeftijd.

         vi.  Harm Pieters werd gedoopt op 01-04-1741 in Wetsinge en Sauwerd. Harm trouwde met Fjiets Gerbens Kingma. Harm trouwde vervolgens met Fettje Jetses.

        vii.  Peternelle Pieters werd gedoopt op 03-02-1743 in Wetsinge en Sauwerd.500

       viii.  Jan Pieters


327. Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans, werd gedoopt op 19-05-1700 in Adorp en is overleden vr 05-04-1754.

Feiten

Zij was op 22-09-1726 lidmaat te Wetsinge en Sauwerd. "... Met attestatie van Adorp angekomen Eeke Pieters, huisvrouw van Pieter Jarghs".

Boedelinventaris: 19-01-1753. Eyke Pieters.
Een wieg, aksten, stoelen, kisten, stooven.
7 koeien, 2 kalfbeesten, 5 hokkelings, 4 swijnen, 15 schapen.
Spek en vlees in de wijm, boonen, haver.
4 bijbels voor 5 jongste kinderen met zilveren krappen.

Eeijcke trouwde met Pieter Jarghs 253 op 21-04-1726 in Wetsinge en Sauwerd. Pieter werd geboren in 1699, werd gedoopt op 01-08-1706 in Saaxumhuizen493 en is overleden op 03-02-1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.

Eeijcke trouwde vervolgens met Jan Jacobs op 01-01-1747 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren in Bellingeweer, Winsum.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 13-12-1746. Wordt genoemd in een afkoopcontract van 5-4-1754...

Boedelinventaris: 19-01-1753. 501 Jan Jacobs en zijn vrouw Eike Pieters te Wetsinge.

Feiten

Geldzaken: schuldbekentenis, 05-04-1754, Wetsinge. Verschenen: Jan Jacobs tot Wetsinge heeft 625 gulden geleend van Lukas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs & Eeke Pieters.
Borg: Cornellis Jacobs & Jantien Jans te Winsum.


334. Jacob is overleden vr 16-05-1768.

Jacob trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Anje Jacobs. Anje trouwde met Cornellis Jacobs.

167      ii.  Grietje Jacobs (geboren circa 1730 in Niehove). Grietje trouwde met Klaas Tijmens op 25-04-1756 in Baflo. Klaas werd geboren circa 1730 in Rasquert.


336. Louwe Pieters werd geboren in Warfhuizen.

Louwe trouwde met Ouke Jacobs op 05-06-1702 in Leens. Ouke werd geboren in Leens. Ouke was ook bekend als Aucke Jacobs.

Notitie bij het huwelijk: In Warfhuizen of Leens tot dusver geen sporen gevonden van hun afkomst.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Stijnje Louwes werd gedoopt op 08-03-1703 in Zuurdijk.

         ii.  Pieter Louwes werd gedoopt op 25-05-1704 in Zuurdijk. Pieter trouwde met Anje Tijmens.

168     iii.  Willem Louwes (gedoopt op 20-02-1707 in Zuurdijk). Willem trouwde met Lientje Jans vr 1743.

         iv.  Focke Louwes werd gedoopt op 21-04-1710 in Zuurdijk. Focke trouwde met Barber Pieters, dochter van Pieter Jacobs en Keenje Hindrix, op 01-09-1741 in Eenrum. Barber werd gedoopt op 04-11-1694 in Eenrum. Barber was ook bekend als Barbertie Peters.

          v.  Siert Louwes werd gedoopt op 07-07-1713 in Zuurdijk. Siert was ook bekend als Sijrt Louwes. Siert trouwde met Anna Doesborgh vr 28-04-1743. Anna was ook bekend als Anna Dousburg.


337. Ouke Jacobs werd geboren in Leens. Ouke was ook bekend als Aucke Jacobs.

Ouke trouwde met Louwe Pieters op 05-06-1702 in Leens. Louwe werd geboren in Warfhuizen.

356. Jan Jans ter Lip werd geboren in Graafschap Lippe, Duitsland. Jan was ook bekend als Jan Jans de Oude.502

Jan trouwde met Trijntje Jans op 20-02-1724 in Saaxumhuizen.

Kind uit dit huwelijk:

178       i.  Jan Jans ter Lip (geboren in 1725 in Den Andel). Jan trouwde met Grietje Roelefs, dochter van Roelf Jans en Hilje Jacobs, op 09-11-1748 in Den Andel. Grietje werd geboren in 1725 in Westernieland.


357. Trijntje Jans .

Trijntje trouwde met Jan Jans ter Lip op 20-02-1724 in Saaxumhuizen. Jan werd geboren in Graafschap Lippe, Duitsland. Jan was ook bekend als Jan Jans de Oude.502

Trijntje trouwde vervolgens met Jacob Hindriks.


358. Roelf Jans, zoon van Jan Pieters en Brechtje, werd gedoopt op 25-09-1687 in Saaxumhuizen.

Roelf trouwde met Hilje Jacobs op 15-04-1714 in Westernieland. Hilje werd geboren in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Brechtje Roelfs werd gedoopt op 27-02-1715 in Westernieland.

         ii.  Derkje Roelfs werd gedoopt op 26-02-1719 in Saaxumhuizen.

        iii.  Jan Roelfs werd gedoopt op 23-02-1721 in Westernieland.

         iv.  Anje Roelfs werd gedoopt op 11-12-1722 in Saaxumhuizen.

179       v.  Grietje Roelefs (geboren in 1725 in Westernieland). Grietje trouwde met Jan Jans ter Lip, zoon van Jan Jans ter Lip en Trijntje Jans, op 09-11-1748 in Den Andel. Jan werd geboren in 1725 in Den Andel. Jan was ook bekend als Jan Jans de jonge.256

         vi.  Jan Roelfs werd gedoopt op 03-08-1727 in Westernieland.

        vii.  Derkje Roelfs werd gedoopt op 18-12-1729 in Westernieland.

       viii.  Jan Roelfs werd gedoopt op 06-07-1732 in Westernieland.


359. Hilje Jacobs werd geboren in Westernieland.

Hilje trouwde met Roelf Jans op 15-04-1714 in Westernieland. Roelf werd gedoopt op 25-09-1687 in Saaxumhuizen.

364. Geert Derks is overleden vr 16-06-1748. Geert was ook bekend als Geert Derx Bakker.

Feiten

Op 07-08-1735 was hij bakker te Baflo.

Geert trouwde met Jantjen Hindrix op 24-04-1735 in Baflo en Rasquert. Jantjen werd geboren in Obergum en is overleden na 1782.

Notitie bij het huwelijk:
Jantjen Hindrix kwam van Obergum.
Attestatie van Obergum.

Kinderen uit dit huwelijk:

182       i.  Hendrik Geerts (gedoopt op 12-08-1742 in Baflo - overleden vr 13-05-1778 in Baflo). Hendrik trouwde met Lijsabeth Joesten, Bakker, dochter van Joest Heres en Geertje Thomas, op 27-02-1763 in Baflo. Lijsabeth werd geboren in Martenshoek, werd gedoopt op 01-07-1742 in Hoogezand en is overleden vr 14-04-1835 in Baflo.

         ii.  Derk Geerts werd gedoopt op 07-08-1735 in Baflo en Rasquert en is overleden vr 25-09-1789. Derk trouwde met Aafke Mennes, dochter van Menne Remges en Anje Kornellis, op 13-07-1783 in Warffum. Aafke werd gedoopt op 11-06-1747 in Warffum.

        iii.  Martjen Geerts werd gedoopt op 23-02-1738 in Baflo en Rasquert.


365. Jantjen Hindrix werd geboren in Obergum en is overleden na 1782.

Feiten

Zij was op 01-04-1736 lidmaat met attestatie van Winsum Blankstein Eccls. te Baflo en Rasquert.

Zij was in 1782 lidmaat te Baflo. Vrouw van Jan Pijr.

Jantjen trouwde met Geert Derks op 24-04-1735 in Baflo en Rasquert. Geert is overleden vr 16-06-1748. Geert was ook bekend als Geert Derx Bakker.

Jantjen trouwde vervolgens met Jan Pijrs,503 zoon van Pijr Jans 504 en Teetje Hindriks, op 16-06-1748 in Baflo en Rasquert. Jan werd geboren op 16-03-1721 in Leek, werd gedoopt op 16-03-1721 in Midwolde en is overleden na 1782.

Notitie bij het huwelijk: Weduwe van Geert Derx. Jan Pijrs kwam van Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans Pier werd gedoopt op 07-09-1749 in Baflo en Rasquert en is overleden op 12-04-1825 in Rasquert op 75-jarige leeftijd. Jan trouwde met Maike Reinies, dochter van Reentje Pieters 270 en Anje Geerts. Maike werd gedoopt op 20-05-1753 in Usquert en is overleden op 23-04-1808 in Rasquert op 54-jarige leeftijd. Maike was ook bekend als Maike Reings.

         ii.  Martje Jans werd gedoopt op 04-03-1753 in Baflo en is overleden op 13-04-1808 in Rasquert op 55-jarige leeftijd. Martje trouwde met Harmen Ewolds, zoon van Ewolt Willems en Geeske Harms, op 22-04-1776 in Rasquert. Harmen werd gedoopt op 05-01-1755 in Loppersum en is overleden 1795-1806 in Baflo op 40-jarige leeftijd.

        iii.  Tietje Jans werd gedoopt op 26-12-1755 in Baflo en Rasquert.


366. Joest Heres, zoon van Here Veghters en Garrichjen Joestens, werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10-01-1717 in Hoogezand.

Feiten

Hij woonde op 't Martens Hoek.

Joest trouwde met Geertje Thomas op 14-12-1738 in Hoogezand. Geertje werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24-03-1713 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Here Joesten werd gedoopt op 10-01-1740 in Hoogezand.

183      ii.  Lijsabeth Joesten, Bakker (gedoopt op 01-07-1742, geboren in Martenshoek - overleden vr 14-04-1835 in Baflo). Lijsabeth trouwde met Hendrik Geerts, zoon van Geert Derks en Jantjen Hindrix, op 27-02-1763 in Baflo. Hendrik werd gedoopt op 12-08-1742 in Baflo en is overleden vr 13-05-1778 in Baflo. Lijsabeth trouwde vervolgens met Douwe Emmes op 31-05-1778. Douwe werd geboren in Warffum. Douwe was ook bekend als Doede Immes.


367. Geertje Thomas, dochter van Thomas Jans en Lijsabeth Hindriks, werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24-03-1713 in Hoogezand.

Geertje trouwde met Joest Heres op 14-12-1738 in Hoogezand. Joest werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10-01-1717 in Hoogezand.

370. Arent Menses, zoon van Mense Jacobs en Trijne, werd geboren circa 1680 in Zandeweer.

Feiten

Hij was op 30-11-1704 lidmaat te Pieterburen. "... met attestatie als Lidmaet tot ons overgekomen Arent Menses van Baflo".

Arent trouwde met Mettjen Jans op 28-11-1704 in Pieterburen.

Notitie bij het huwelijk: "Metjen Jans, weduwe van Berent Eemes".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Mense Arents werd gedoopt op 13-12-1705 in Pieterburen.

         ii.  Jacob Arents werd gedoopt op 28-11-1708 in Pieterburen.

185     iii.  Trijntje Arents (gedoopt op 22-11-1711 in Pieterburen). Trijntje trouwde met Isebrand Gerrits op 05-11-1730 in Pieterburen. Isebrand werd geboren circa 1710 in Den Andel.


371. Mettjen Jans .

Feiten

Zij was op 12-05-1693 lidmaat te Pieterburen. "... Huisvrouwe van Berent Eemes".

Mettjen trouwde met Berent Emes vr 1695 in Pieterburen. Berent werd geboren in Pieterburen en is overleden vr 28-11-1704.

Feiten

Hij was op 12-05-1693 lidmaat te Pieterburen. "... 1693 Den 12 Martij tot Pietersbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae voorgaande ondersoekinge Berent Eemes en sijn huisvrouwe Metjen Jans".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tonnijs Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 25-12-1691 in Pieterburen en Wierhuizen.

         ii.  Tonnijs Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 12-03-1693 in Pieterburen en Wierhuizen. Tonnijs trouwde met Trijntie Tonnis op 22-05-1718 in Pieterburen. Trijntie werd geboren in Leens.

        iii.  Eme Berends werd gedoopt op 12-05-1695 in Pieterburen en is overleden na 1745. Eme trouwde met Anje Roekes,261 dochter van Roeke Goitjens 261 en Nieske Peters,261 op 02-04-1719 in Westernieland. Anje werd gedoopt op 16-11-1700 in Westernieland.

         iv.  Geertruid Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 29-01-1699 in Pieterburen en Wierhuizen. Geertruid trouwde met Peter Remkes op 08-03-1731 in Westernieland. Peter werd geboren in Saaxumhuizen. Geertruid trouwde vervolgens met Jan Wessels op 24-11-1737 in Westernieland. Jan werd geboren in Eelde (Dr).

          v.  Jan Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 30-10-1701 in Pieterburen en Wierhuizen.

Mettjen trouwde vervolgens met Arent Menses op 28-11-1704 in Pieterburen. Arent werd geboren circa 1680 in Zandeweer.

372. Jan Jacobs,263 zoon van Jacob Melles en Anna Ritzes, werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14-08-1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

Feiten

Hij was dagloner en arbeider.

Hij woonde na 16-06-1694 te Pieterburen. Bij de doop van hun dochter Trijnje wordt van hen vermeld: "... op de Broek tot Wierhuizen wonende".

Hij was op 17-03-1695 lidmaat te Pieterburen.

Jan trouwde met IJmke Sijgers 264 op 16-06-1694 in Pieterburen. IJmke werd geboren circa 1660 in Pieterburen. IJmke was ook bekend als Ymke.

Notitie bij het huwelijk: Bij de inschrijving van het huwelijk te Pieterburen wordt vermeld dat hij van Baflo afkomstig is.

Kinderen uit dit huwelijk:

186       i.  Peter Jans Helder (gedoopt op 26-05-1695 in Pieterburen). Peter trouwde met Foske Lubberts, dochter van Lubbert Geerds en Louken Jans, op 11-04-1723 in Leens. Foske werd gedoopt op 30-08-1696 in Groningen en is overleden vr 11-11-1736 in Leens. Peter trouwde vervolgens met Anje Jans, dochter van Jan Jans op den Busch en Geertien Willems, op 11-11-1736 in Leens. Anje werd geboren in Wehe en werd gedoopt op 04-09-1698 in Wehe.

         ii.  Jacob Jans Helder werd gedoopt op 21-02-1697 in Pieterburen en werd begraven op 21-01-1763 in Pieterburen. Jacob trouwde met Jantien Gerrits, dochter van Gerrit Warners en Anje Luirts, op 08-06-1721 in Obergum. Jantien werd gedoopt op 10-02-1695 in Obergum en is overleden vr 1728 in Broek. Jacob trouwde vervolgens met Leentje Ebels, dochter van Ebel Jans en Jacobjen Wijpkes, op 17-03-1730 in Pieterburen. Leentje werd geboren op 08-11-1696 in Pieterburen en werd begraven op 15-10-1761 in Pieterburen.

        iii.  Trijntje Jans Helder werd gedoopt op 06-03-1701 in Pieterburen en is overleden op 21-11-1755 in Wierhuizen, Pieterburen op 54-jarige leeftijd. Trijntje trouwde met Enne Jans op 31-03-1719 in Westernieland. Enne werd geboren circa 1690 in Eenrum en is overleden vr 1724 in Pieterburen. Trijntje trouwde vervolgens met Abel Hindriks Bolhuis, zoon van Hindrik Hijles en Jantje Ulpherts, op 12-11-1724 in Pieterburen. Abel werd gedoopt op 13-11-1695 in Westernieland en werd begraven op 15-07-1765 in Wierhuizen, Pieterburen.

         iv.  Anje Jans werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 24-02-1704 in Pieterburen en is overleden circa 1785 ongeveer 81 jaar oud.


373. IJmke Sijgers,264 dochter van Sijger Pieters en Grietje Hindriks, werd geboren circa 1660 in Pieterburen. IJmke was ook bekend als Ymke.

Haar vader werd ook Sigreinus genoemd en de beide zusters Imke en Stijntje werden dan ook zo genoemd bij hun kerkelijke aanname.

Feiten

Zij was op 11-03-1683 lidmaat te Pieterburen. "Den 11 Martij (1683) bedient het H. Avontmaal tot Petersbuiren ende sijn op het nieuw aangenomen Imke Sigreinus de huisvrou van Peter Wichers".

IJmke trouwde met Pieter Wichers vr 1682. Pieter werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1690.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Wicher Pieters werd geboren op 17-08-1682 in Pieterburen.

IJmke trouwde vervolgens met Jan Jacobs 263 op 16-06-1694 in Pieterburen. Jan werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14-08-1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

374. Jan Jans op den Busch . Jan was ook bekend als Jan Jansen Vet.

Notitie bij het onderzoek: Juistheid van deze relaties staat nog niet vast.

Jan trouwde met Geertien Willems.

Kind uit dit huwelijk:

187       i.  Anje Jans (gedoopt op 04-09-1698, geboren in Wehe). Anje trouwde met Peter Jans Helder, zoon van Jan Jacobs 263 en IJmke Sijgers,264 op 11-11-1736 in Leens. Peter werd gedoopt op 26-05-1695 in Pieterburen.


375. Geertien Willems .

Geertien trouwde met Jan Jans op den Busch. Jan was ook bekend als Jan Jansen Vet.

376. Gerrijt Jans werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 1734.

van de Mieden

Feiten

Hij was landbouwer op De Streek te Usquert. 267 In 1697 verkopen Cornellis [Cornelis] en Brechtje [Jans] de helft van de boerderij aan Gerrit Jans, in 1685 gehuwd met Henricjen Jans uit Uithuizermeeden. Eerder waren zij al in het bezit van de andere helft van de boerderij, zijnde het binnenland [i.t.t. het uiterdijksland], groot 14 jukken en 4 roeden, met daarop de behuizing met schuur. Van dit land was dr. De Wilde eigenaar. Na de dood van Gerrit Jans doen de weduwe en haar kinderen de boerderij De Streek in 1734 over aan de oudste zoon Albert Gerrits, gehuwd met Trijntje Jacobs.

Hij was op 06-03-1691 lidmaat te Uithuizermeeden. Tot nieuwe litmaten zijn angenomen: o.a. Gerrijt Jans [Dit kan ook een andere Gerrit Jans zijn; zijn vrouw Hindrikje werd 6 jaar eerder genoteerd]

Hij was op 04-07-1697 lidmaat te Usquert. Met attestatie van de Meden, Gerrit Jans en Henricjen Jans sijn Huisvrouw. In 1700 nogmaals een registratie.

Gerrijt trouwde met Anje Jans op 20-02-1681 in Uithuizermeeden. Anje werd geboren in Uithuizermeeden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Corneliske Gerrits werd gedoopt op 24-12-1682 in Uithuizermeeden.

         ii.  Jan Gerrits werd gedoopt op 25-11-1683 in Uithuizermeeden.

Gerrijt trouwde vervolgens met Hindrickien Jans op 11-07-1685 in Oosternieland. Hindrickien werd geboren in Uithuizen.

Notitie bij het huwelijk:
Den XI Julij is getrout Gerrijt Jans bij de Dobbe op Uithuiser Meeden met Hindrickjen Jans van Uithuisen met attestatie van de Mee en Uithuisen.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 20-06-1685 te Uithuizermeeden.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Anje Gerrits werd gedoopt op 04-09-1687 in Uithuizermeeden.

         ii.  Geeske Gerrits werd gedoopt op 04-05-1690 in Uithuizermeeden.

        iii.  Geeske Gerrits werd gedoopt op 23-08-1691 in Uithuizermeeden.

         iv.  Jan Gerrits werd gedoopt op 08-10-1693 in Uithuizermeeden.

          v.  Jacob Gerrits Dob werd geboren in Uithuizermeeden en werd gedoopt op 16-02-1696 in Oosternieland. Jacob trouwde met Anje Renjes op 01-11-1728. Anje werd geboren in Usquert. Jacob trouwde vervolgens met Martien Tonnis. Martien werd gedoopt op 14-05-1711 in Stedum.

         vi.  Aafke Gerrits werd gedoopt op 06-06-1697 in Usquert. Aafke trouwde met Peter Lubberts.

188     vii.  Albert Gerrits (gedoopt op 26-11-1699 in Usquert - overleden op 28-03-1781 in Usquert). Albert trouwde met Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Jans en IJdje Tonnis. Trijntje werd geboren omstreeks 1717 in Usquert en is overleden op 13-05-1788 in Usquert ongeveer 71 jaar oud.

       viii.  Dreeuws Gerrits werd gedoopt op 13-07-1704 in Usquert.

         ix.  Drew Gerrits Dob werd gedoopt op 30-05-1706 in Usquert en is overleden op 20-04-1789 in Usquert op 82-jarige leeftijd. Drew was ook bekend als Driewes Gerrits. Drew trouwde met Alstje Cornelis.


377. Hindrickien Jans werd geboren in Uithuizen.

van Uithuizen

Feiten

Zij was op 11-09-1685 lidmaat te Uithuizermeeden. Hindrickien Jans huisvrou van Gerrijt Jans.

Zij was op 04-07-1697 lidmaat te Usquert. Met attestatie van de Meden, Gerrit Jans en Henricjen Jans sijn Huisvrouw.

Hindrickien trouwde met Gerrijt Jans op 11-07-1685 in Oosternieland. Gerrijt werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 1734.

378. Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs, de Olde en Krijnje Lamberts, werd gedoopt op 16-10-1692 in Bellingeweer en Ranum.

Jacob trouwde met IJdje Tonnis op 27-01-1715 in Usquert. IJdje werd gedoopt op 26-09-1686 in Rottum.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27-01-1715 te Usquert. Jacob Jans, wonende te Ranum en Ida Tonnis, wonende te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantien Jacobs is overleden op 02-03-1756 in Eenrum. Jantien trouwde met Jacob Lammerts. Jantien trouwde vervolgens met Jan Melis (Sarsjes) op 12-01-1743 in Eenrum.

         ii.  Anje Jacobs

        iii.  Siert Jacobs werd geboren in Uithuizen. Siert trouwde met Trijntje Eijsses.

         iv.  Lubge Jacobs Lubge was ook bekend als Lubbeke Jacobs. Lubge trouwde met Hindrik Barnjes.

          v.  Eijse Jacobs werd gedoopt op 29-03-1715 in Usquert.

189      vi.  Trijntje Jacobs (geboren omstreeks 1717 in Usquert - overleden op 13-05-1788 in Usquert). Trijntje trouwde met Albert Gerrits, zoon van Gerrijt Jans en Hindrickien Jans. Albert werd gedoopt op 26-11-1699 in Usquert en is overleden op 28-03-1781 in Usquert op 81-jarige leeftijd.

        vii.  Krijnje Jacobs werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 08-01-1719 in Obergum en Maarhuizen.

       viii.  Tijs Jacobs werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 16-02-1721 in Obergum en Maarhuizen.

Jacob trouwde vervolgens met Nieltie Koenders.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Jacobs werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 19-08-1725 in Obergum en Maarhuizen.

         ii.  Krijnje Jacobs werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 12-03-1727 in Obergum en Maarhuizen.


379. IJdje Tonnis, dochter van Tonnis Ates en Aefke Claesen, werd gedoopt op 26-09-1686 in Rottum.

IJdje trouwde met Jacob Jans op 27-01-1715 in Usquert. Jacob werd gedoopt op 16-10-1692 in Bellingeweer en Ranum.

380. Jacob Jans Schreur werd geboren in Houwerzijl.

Notitie bij het onderzoek:
De beste kandidaten voor de ouders van Thies zijn Jacob Jans Schreur & Anje Thees (Tijs). Zij doopten in Niekerk 3 kinderen in 1721, 1727 en 1730, maar geen Thies... Thies vond ik pas veel later als gedoopte zoon van Jacob Jans Snijder in Leens (1723). Snijder = Schreur = Schroder = Kleermaker.

Heel vreemd is een doop er tussenin te Niekerk-Vliedorp op 29-8-1728: Jan, zoon van Jacob Jans Schreur & Knelliske Roelfs. Dat moet zeker een andere Jacob Jans Schreur zijn. Corneliske Roelfs, weduwe van Jacob Jans van Niekerk trouwt op 20-2-1752 in Niekerk-Vliedorp met Jan Geerts van Ulrum.

Feiten

Hij was op 10-12-1719 lidmaat op belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Jacob Jans Schreur op Houwerzijl

dec. 1725 consistorie gehouden tot Nijkerk:
... en Jacob Jans Schreur op Houwerzijl en Albert Beerents tot Nijkerk zijn beijde met drie stemmen tegen een stem tot Diaconen verkoren.

20 jan. 1726 bevestigd:
Jacob Jans en Albert Beerents als Diaconen.

23 jan. 1728:
Jacob Jans heeft pertinente reekeninge gedaan van sijn Diaconie ontfank en uijtgave, en is daar op voor sijn getrouwe bedieninge bedankt, en van sijn Diaconijschap ontslagen

16 maart 1732 op belijdenis:
Kornelliske Roelfs huisvrouw van Jacob Jans Schreur tot Nijkerk (Dit moet - volgens de dooplijst in Niekerk - inmiddels toch een andere Jacob Jans Schreur zijn!)

Vanaf hier is het niet meer duidelijk om welke Jacob Jans het gaat:

24 aug. 1736 consistorie, met eenparige stemmen verkoren Jacob Jans (gestorven den 10 august. 1754) tot Ouderling van Vliedorp, in plaats van de overleedene Luitjen Willems, en Jacob Harrems tot Nijkerk is met eenparige stemmen verkoren tot Diaken van Nijkerk, in plaats van de afgaande Diaken Lammert Harrems.

23 sept. 1736 is Jacob Jans als Ouderling van Vliedorp en Jacob Harrems als Diaken van Nijkerk in haar dienst bevestigt. En Lammert Harrems afgaande Diaken van Nijkerk voor sijn trouwe dienst bedankt.

10 maart 1737 na onderwijs:
Jacob Jans tot Vliedorp

Hij was kleermaker. schreur/schroer/schror/schroor = kleermaker, snijder. Ook wel schroder genoemd

Jacob trouwde met Anje Thees op 10-04-1720 in Niekerk en Vliedorp. Anje werd geboren in Wehe. Anje was ook bekend als Anje Tijs.

Notitie bij het huwelijk:
"Jakob Jans, van Houwerzijl & Anje Tijs, van Wehe".

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ettje Jacobs werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 09-02-1721 in Niekerk en is overleden vr 1780. Ettje trouwde met Luitje Claassen op 29-11-1744 in Niekerk en Vliedorp. Luitje werd geboren circa 1720 in Kloosterburen en is overleden op 28-05-1782 in Usquert ongeveer 62 jaar oud.

190      ii.  Thies Jacobs (gedoopt op 21-03-1723 in Leens). Thies trouwde met Fokeltje Jans, dochter van Jan, op 28-04-1748 in Usquert. Fokeltje werd geboren in Warfhuizen en is overleden vr 13-11-1772. Fokeltje was ook bekend als Focalijna. Thies trouwde vervolgens met Geertjen Havinga, dochter van Klaas Harmannus Havinga 276 en Sijbrich Hindriks van Wijk, op 22-11-1772 in Usquert. Geertjen werd geboren in Usquert. Geertjen was ook bekend als Geertjen Havingha.

        iii.  Trijnje Jacobs werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 30-03-1727 in Niekerk en Vliedorp.

         iv.  Jan Jacobs werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 19-11-1730 in Niekerk en Vliedorp.


381. Anje Thees werd geboren in Wehe. Anje was ook bekend als Anje Tijs.

Notitie bij het onderzoek:
Was zij eerder nog getrouwd met Jacob Caspers van Stitswerd?

Feiten

Zij was op 08-06-1721 lidmaat met attestatie te Niekerk en Vliedorp. Anje Thees huijsvrouw van Jakob Jans Schreur op Houwerzijl, van Wehe (daarvan is geen ledematenlijst)

Anje trouwde met Jacob Jans Schreur op 10-04-1720 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren in Houwerzijl.

382. Jan .

Jan trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

191       i.  Fokeltje Jans (geboren in Warfhuizen - overleden vr 13-11-1772). Fokeltje trouwde met Thies Jacobs, zoon van Jacob Jans Schreur en Anje Thees, op 28-04-1748 in Usquert. Thies werd gedoopt op 21-03-1723 in Leens. Thies was ook bekend als Thiees.

         ii.  Kornellis Jans
384. Bruine Jacobs, Uil werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Brune Jacobs en Bruin Uil.506


Zijn bijnaam is te vinden in de lijst Overledenen van Pieterburen:
"... DEN 19 AUG. IS BEGRAVEN TIETJE WEDW. VAN BRUIN UIL. NALATENDE TWE KINDER".

Bruine trouwde met Tetie Pieters circa 1729. Tetie werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19-08-1766 in Wierhuizen. Tetie was ook bekend als Tetie Berends en Teetje Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Berend Bruins werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 24-03-1730 in Pieterburen en is overleden vr 25-11-1731.

192      ii.  Berend Bruins (gedoopt op 25-11-1731, geboren in Wierhuizen - begraven op 18-03-1767 in Wierhuizen). Berend trouwde met Hilje Broerkes, dochter van Broerken Pieters en Tjaardke Izebrands, vr 1753 in Pieterburen. Hilje werd geboren circa 1730 in Wierhuizen en werd begraven op 27-04-1783 in Wierhuizen.

        iii.  Peter Bruins werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 16-08-1736 in Pieterburen.

         iv.  Jacob Bruins werd geboren circa 1738.

          v.  NN Bruins werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 01-11-1739 in Pieterburen en Wierhuizen.

         vi.  Aaltjen Bruins werd gedoopt op 01-11-1739 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden vr 17-02-1781. Aaltjen was ook bekend als Aaltje Tonnis.262 Aaltjen trouwde met Arend Izebrands Borgman, zoon van Isebrand Gerrits en Trijntje Arents, op 21-10-1764 in Pieterburen. Arend werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 20-09-1739 in Pieterburen en Wierhuizen en is overleden op 24-02-1814 in Pieterburen op 74-jarige leeftijd.
385. Tetie Pieters werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19-08-1766 in Wierhuizen. Tetie was ook bekend als Tetie Berends en Teetje Peters.

Notitie bij het graf:
"... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".

Notitie bij het onderzoek:
Een doop van Tetie (Tietje) is niet te vinden. Ze is overleden in Wierhuizen.

Als hypothetische ouders van Tetie Pieters (ook een keer Berends genoemd) hield ik enige tijd rekening met een zekere Peter Berends & Aaltje Sjabbes, op grond van een nu helaas onvindbare bron. Ze zouden beiden gekomen zijn van Broek bij Wierhuizen. Ze zijn als paar echter nergens terug te vinden in de archieven van Groningen. Daarom heb ik ze nu weggelaten. Hieronder nog de aantekeningen van deze zoektocht, misschien komen ze nog eens boven water.

Weliswaar zijn er twee kinderen van Tetie vernoemd naar een Peter en een Aaltje, maar dat is niet genoeg, omdat het erop lijkt dat er in deze periode twee Aaltjes Sjabbes zijn, allebei getrouwd met een Pieter. Maar misschien zijn ze ook wel n en hebben we te maken met schrijffouten?

De "Aaltje Sjabbes" en "Pieter Berends" kwamen kennelijk van Broek, Wierhuizen (valt onder Pieterburen-Wierhuizen).

De andere, wel te verifiren, Aeltjen Sjabbes kwam van Niekerk (valt onder Niekerk-Vliedorp). Maar ze verbleef ook enkele jaren in Pieterburen-Wierhuizen toen ze daar op 8-9-1700 en op 8-12-1702 twee kinderen liet dopen met haar man Peter Jans. Dat is dus niet Peter Berends, tenzij er een schrijffout is.
Aeltjen Sjabbes van Niekerk en Peter Jans van Ulrum waren getrouwd op 11-3-1698 te Niekerk-Vliedorp. Zij lieten ook daar, na hun verblijf in Pieterburen, in 1704 nog een kind dopen.

Dan is er in 1705 nog een volwassen doop van deze Aeltjen in Niekerk-Vliedorp. Was zij van doopsgezinde afkomst? Verklaart dat de afwezigheid van eerdere feiten in de DTB? Haar geboorte valt dan te bepalen op omstreeks 1680. Bij deze doop staat ook vermeld dat zij gestorven is tijdens de Kerstvloed van 1717. In 1706 was zij nog hertrouwd met Hindrick Willems en doopte in 1710, 1711 en 1712 nog 3 kinderen in Niekerk-Vliedorp: Abel, Sjabbe en Anje.

Tetie trouwde met Bruine Jacobs, Uil circa 1729. Bruine werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Brune Jacobs en Bruin Uil.506

386. Broerken Pieters .

Notitie bij het onderzoek:
De kinderen Isebrant, Pieter en Crijnje zijn waarschijnlijk... Ze komen van Houwerzijl en/of vernoemen hun kinderen naar de ouders.

Er zijn meer vermeldingen van een Broer(ke) Pieters in deze buurt en het is niet duidelijk of het steeds om dezelfde gaat:

19-5-1726 Wehe: Broer Pieters & Martijn Alles dopen een dochter Ludewe en op 3-3-1730 een zoon Pieter.

16-10-1757 Niekerk en Vliedorp: Huwelijk Broerke Pieters & Bouke Bruijns van Houwerzijl

Broerken trouwde met Tjaardke Izebrands op 24-03-1719 in Niekerk en Vliedorp.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Isebrant Broerkes werd geboren in Houwerzijl. Isebrant was ook bekend als Izebrand Broers. Isebrant trouwde met Geertjen Beerents op 07-11-1745 in Niekerk en Vliedorp. Geertjen werd geboren in Hornhuizen.

193      ii.  Hilje Broerkes (geboren circa 1730 in Wierhuizen - begraven op 27-04-1783 in Wierhuizen). Hilje trouwde met Berend Bruins, zoon van Bruine Jacobs, Uil en Tetie Pieters, vr 1753 in Pieterburen. Berend werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 25-11-1731 in Pieterburen en werd begraven op 18-03-1767 in Wierhuizen.

        iii.  Krijnje Broerkes werd geboren in Houwerzijl. Krijnje trouwde met Claas Cornellis op 14-11-1745 in Ulrum. Claas werd geboren in Ulrum.

         iv.  Pieter Broerkes werd geboren in Houwerzijl. Pieter was ook bekend als Peter Broers. Pieter trouwde met Jantjen Harms op 25-12-1755 in Ulrum. Jantjen werd geboren in Ulrum. Jantjen was ook bekend als Jantje Ouwes.


387. Tjaardke Izebrands, dochter van Isebrandt Jansen en Hilletje Beerendts.

Notitie bij het onderzoek:
Hypothese:
Geen doop van Tjaardke gevonden, maar mogelijk zijn dit haar ouders:
Isebrant Jans & Hilje (Berents), die (in 1684 te Leens?) trouwden en op 28-5-1685 te Pieterburen een dochter Cornellijske laten dopen. Ze wonen "bij de molen".
Een eventuele vernoeming van Hilje is dan duidelijk.
Hierna volgen nog zes kinderen:
Jan, gedoopt te Pieterburen op 18-7-1686, deze keer heeft Hilje ook een patroniem: Berents.
Berent, 4-3-1688
Cornellijske, 9-2-1690
Doe, 25-12-1692
Luij, 25-8-1695
Trijnje, 3-12-1697

Dan lijkt het of Isebrant Jans hertrouwd is met Anje Luitjens en dat de overleden Hilje wordt vernoemd in hun eerste dochter:
Hilje, 13-11-1701 te Pieterburen.
Luitjen, 20-1-1704 te Eenrum.
Eijse, 21-8-1707 te Eenrum

De naam Tjaard is echter ver te zoeken. In de stad Groningen is wel een Isebrant Tiaarts, die doopt kinderen ca 1685.

Tjaardke trouwde met Broerken Pieters op 24-03-1719 in Niekerk en Vliedorp.

388. Lauwe Ennes, zoon van Enne Peters en Grietien Cornelijs, werd geboren in Zuurdijk, werd gedoopt op 02-03-1704 in Wehe en is overleden vr 1757.

Notitie bij het onderzoek:
In Zuurdijk is een Laurens Ennes gedoopt op 2-3-1704, zoon van Enne Pieters, geen moeder vermeld... Of het dezelfde is? Hoogst waarschijnlijk. De schrijfwijze Laurens komt later, 23-9-1770, eveneens voor bij de doop van Laurens, zoon van Enne Lauwrens & Wieke Hanzen.
Een zekere Enne Pieters was in Leens getrouwd met Grietje Cornelis van Garnwerd en zij leefden in elk geval tussen 1692 en 1699 in Leens, met 4 aldaar gedoopte kinderen...

Feiten

Hij was op 07-06-1739 lidmaat op belijdenis te Niekerk. Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk.
Louwe Ennes en Martje Sijgers tot Nijkerk toegevoegd lidmaat".

1751-1757 was hij landbouwer op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Lauwe trouwde met Martjen Sigers op 28-03-1727 in Niekerk. Martjen werd gedoopt op 20-08-1702 in Niekerk en is overleden na 1780.

Notitie bij het huwelijk:
Den 1 Martij: Lauwe Ennes van Vierhuisen en Martjen Sigers van Nijkerk hebben hare Kerkelijke Proclamatien sonder verhinderinge gehadt, en zijn den 28 Martij alhijer in den Houwelijken Staat bevestigt.

Kinderen uit dit huwelijk:

194       i.  Enne Louwes (gedoopt op 27-02-1729 in Niekerk - overleden vr 08-03-1783 in Houwerzijl). Enne trouwde met Wijke Hansen, dochter van Hans Willems en Idje Pieters, op 06-05-1759 in Niekerk en Vliedorp. Wijke werd gedoopt op 08-03-1733 in Niekerk. Wijke was ook bekend als Wieke Pieters.

         ii.  Anje Louwes werd gedoopt op 21-10-1731 in Niekerk.

        iii.  Sijger Louwes werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 11-10-1733 in Niekerk en is overleden op 13-01-1827 in Leens op 93-jarige leeftijd. Sijger trouwde met Grietje Jannes op 22-05-1757 in Niekerk en Vliedorp.507 Grietje werd geboren in Zuidhorn en is overleden vr 23-10-1796. Sijger trouwde vervolgens met Nantje Jans Ritsema,508 dochter van Jan Barteld Jacobs Ritsema 508 en Fokeltje Sijbolts,508 op 23-10-1796 in Leens. Nantje werd gedoopt op 09-07-1758 in Leens en is overleden op 25-03-1833 in Leens op 74-jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Louwes werd gedoopt op 07-10-1736 in Niekerk.

          v.  Cornelis Louwes werd geboren op 15-11-1739 in Niekerk.

         vi.  Leu Louwes werd gedoopt op 05-03-1741 in Niekerk.

        vii.  Anje Louwes werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 13-01-1743 in Niekerk en is overleden op 12-12-1779 in Zoutkamp op 36-jarige leeftijd. Anje trouwde met Jan Jans Bol, zoon van Jan Everts 509 en Aagtje Egberts, op 24-05-1765 in Niekerk en Vliedorp. Jan werd gedoopt op 17-09-1741 in Vierhuizen en is overleden op 16-06-1795 in Zoutkamp510 op 53-jarige leeftijd.

       viii.  Grietje Louwes werd geboren in Vliedorp, werd gedoopt op 21-11-1745 in Niekerk en is overleden vr 15-06-1781. Grietje trouwde met Albert Juurts Zwart,511 zoon van Juirt Willems 511 en Geeske Alberts Beukema,512 op 12-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. Albert werd geboren op 25-09-1749 in Vierhuizen en is overleden op 28-08-1809 in Zoutkamp op 59-jarige leeftijd.


389. Martjen Sigers, dochter van Sijger Garbrandts en Anje Reiners, werd gedoopt op 20-08-1702 in Niekerk en is overleden na 1780.

Feiten

Zij was op 07-06-1739 lidmaat te Niekerk. Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk.

1751-1757 was zij landbouwersche op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

1757-1780 was zij landbouwersche op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Martjen trouwde met Lauwe Ennes op 28-03-1727 in Niekerk. Lauwe werd geboren in Zuurdijk, werd gedoopt op 02-03-1704 in Wehe en is overleden vr 1757.

390. Hans Willems werd geboren circa 1700 in Niekerk en werd gedoopt op 19-12-1727 in Niekerk.513

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als "bejaart persoon".

Hans trouwde met Idje Pieters op 21-05-1725 in Niekerk. Idje werd geboren circa 1700 in Uithuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Wyke Hansen werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 19-05-1726 in Niekerk.

         ii.  Pieter Hansen werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 30-01-1729 in Niekerk.

        iii.  Willem Hansen werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 23-03-1731 in Niekerk.

195      iv.  Wijke Hansen (gedoopt op 08-03-1733 in Niekerk). Wijke trouwde met Enne Louwes, zoon van Lauwe Ennes en Martjen Sigers, op 06-05-1759 in Niekerk en Vliedorp. Enne werd gedoopt op 27-02-1729 in Niekerk en is overleden vr 08-03-1783 in Houwerzijl. Enne was ook bekend als Enne Lauwrens.

          v.  Martje Hansen werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 03-10-1735 in Niekerk en is overleden op 03-02-1812 in Hornhuizen op 76-jarige leeftijd. Martje trouwde met Sijger Jans 514 op 11-11-1753 in Niekerk en Vliedorp. Sijger werd geboren in Ulrum.

         vi.  Anje Hansen werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 28-09-1738 in Niekerk.


391. Idje Pieters werd geboren circa 1700 in Uithuizen.

Idje trouwde met Hans Willems op 21-05-1725 in Niekerk. Hans werd geboren circa 1700 in Niekerk en werd gedoopt op 19-12-1727 in Niekerk.513

394. Aris Derks, zoon van Aris Dercks, werd gedoopt op 13-10-1700 in Oldehove en is overleden vr 14-08-1727.

Aris trouwde met Hindrikjen Hindriks 284 op 15-05-1722 in Grijpskerk. Hindrikjen werd geboren in De Waard, Grijpskerk.

Notitie bij het huwelijk:
Den 15 Maij na gewone proclamatjen gecopuleert Arijs Derks en Hinderikje Hinderiks beide van de Waart. Deze copulatje is met permissie van Het H:Ed: geregte gesciet. De bruidegom krank zijnde op bedde liggende te Kommerzijl

Ook: beiden afkomstig van de Ruigewaard.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Derck Aris werd geboren op 20-04-1723 en werd gedoopt op 25-04-1723 in Oldehove.

         ii.  Hindrik Aris werd gedoopt op 28-01-1725 in Oldehove.

197     iii.  Aafke Arius (gedoopt op 17-03-1726 in Oldehove - overleden in Garnwerd). Aafke trouwde met Hindrik Hindriks op 14-07-1748 in Garnwerd. Hindrik is overleden in Garnwerd.

         iv.  Arijske Aris werd gedoopt op 14-08-1727 in Oldehove.


395. Hindrikjen Hindriks 284 werd geboren in De Waard, Grijpskerk.

Hindrikjen trouwde met Aris Derks op 15-05-1722 in Grijpskerk. Aris werd gedoopt op 13-10-1700 in Oldehove en is overleden vr 14-08-1727.

396. Eijse Jans, zoon van Jan Jacobs, de Olde en Krijnje Lamberts, werd gedoopt op 21-03-1697 in Bellingeweer en Ranum en is overleden na 22-12-1755.

Notitie bij het onderzoek:
Eerder had ik aangenomen dat Jan Eijsses & Grietje Sickes zijn ouders waren. Maar de dochternaam Krijnje is wel overtuigend...

Feiten

Hij was op 04-01-1719 lidmaat te Bellingeweer. Eijsse Jans een vrij gesel ook in Kleijn Garwert...

Hij was getuige bij een huwelijkscontract op 12-01-1743 te Eenrum. 515
Jan Meelis & Jantien Jacobs, wed. Jacob Lammerts.
Bg: Eijse Jans als oom en Anie Abels als moij.
Bd: Anie Jacobs als suster; Lammert Jans als stiefzoon.

Eijse trouwde met Anje Abels op 09-02-1721 in Winsum. Anje werd geboren circa 1684 en is overleden op 22-10-1752 in Winsum ongeveer 68 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk: Huwelijk 09-02-1721 Winsum
Eijsse Jansen
Anje Abels, weduwe van Cornelis Freriks

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jacob Eisses werd gedoopt op 05-10-1722 in Winsum.

198      ii.  Jan Eisses (gedoopt op 23-07-1724 in Bellingeweer, Winsum - overleden vr 11-07-1774 in Winsum). Jan trouwde met Tjeerdje Claassen, dochter van Claas Luitjes en Antje, op 16-04-1753 in Mensingeweer. Tjeerdje werd geboren circa 1733 in Warfhuizen en is overleden op 19-09-1816 in Uithuizermeeden285 ongeveer 83 jaar oud. Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen, Tieertje Klasens, en Tjeertje Klaassen Lemstra.

        iii.  Krijnje Eisses werd gedoopt op 09-02-1727 in Winsum.


397. Anje Abels, dochter van Abel Pieters en Trijntie, werd geboren circa 1684 en is overleden op 22-10-1752 in Winsum ongeveer 68 jaar oud.

Feiten

Zij was doopsgezind te Bellingeweer en Ranum.

Geldzaken: Request, 26-06-1720. Een verzoek om vermindering van huur wegens geleden schade.

Zij bezat in 1727 37 1/4 grazen land en 41 roeden te Winsum. 516
Op een kaart van de stadslanden te Winsum wordt zij genoemd Weduwe Allert Pieters. Waarschijnlijk zijn de gegevens toen niet bijgewerkt, want zij was van 1721 tot haar dood in 1752 gehuwd met Eijse Jansen.

Anje trouwde met Aldert Pieters, zoon van Pieter, circa 1705. Aldert werd geboren circa 1682516 en is overleden circa 1710 ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk: Geen dopen van de kinderen: doopsgezind.

Feiten

Aldert woonde in 1704 op de Ripperdaheerd te Schilligeham.

1705-1753 was hij landbouwer op de (verdwenen) Elemaheerd te Winsum.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Abel Allerts werd geboren in Zuidhorn en is overleden na 10-11-1777. Abel trouwde met Grietie Meckes op 19-03-1747 in Obergum en Maarhuizen. Grietie werd geboren in Obergum. Grietie was ook bekend als Grietje Meekes en Grietie Mekkes.

         ii.  Trijntje Alderts werd geboren in Rasquert. Trijntje trouwde met Michiel Cornellis,517 zoon van Cornelis Alberts en Geertruit Michiels, op 17-06-1736 in Baflo. Michiel werd geboren in Rasquert. Michiel was ook bekend als Magiel Cornellis en Michiel Knellis.

        iii.  Pieter Alderts (Ripperda) werd geboren circa 1706 in Winsum. Pieter was ook bekend als Pieter Allers. Pieter trouwde met Geeske Roelfs, dochter van Roelf, op 23-07-1730 in Mensingeweer. Geeske werd geboren in Mensingeweer en is overleden vr 22-10-1755 in Mensingeweer. Pieter trouwde vervolgens met Trijntje Harms, dochter van Harmen Peters en Fokeltjen Writsers, op 28-03-1756 in Winsum. Trijntje werd geboren op 03-12-1725 en werd gedoopt op 07-12-1725 in Garnwerd.

Anje trouwde vervolgens met Cornelis Freriks, zoon van Freerk, vr 1712. Cornelis is overleden vr 26-06-1720.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Freerk Cornelis werd geboren circa 1712 in Winsum.

Anje trouwde vervolgens met Eijse Jans op 09-02-1721 in Winsum. Eijse werd gedoopt op 21-03-1697 in Bellingeweer en Ranum en is overleden na 22-12-1755.

398. Claas Luitjes, zoon van Luitjen Hindrix en Trijnje Everts.

Notitie bij het onderzoek:
Geen huwelijk gevonden; er zijn ook geen lidmatenboeken van Warfhuizen en Wehe/Zuurdijk.
Mogelijk is hij ook nooit gedoopt, want zijn mogelijke vader was ooit Mennist van Ulrum, die zich pas in 1698 te Mensingeweer liet dopen, 4 jaar na zijn huwelijk met Trijntje Everts. Misschien is Claas juist in die vroege periode geboren... en altijd doopsgezind gebleven, want van zijn mogelijke kinderen Tjeerdje en Luitje zijn ook geen dopen bekend.

Gezien de moedervernoemingen bij zijn kinderen zou Claas Luitjes een Antje als vrouw moeten hebben gehad.

In Warfhuizen vond op 20-5-1751 een huwelijk plaats tussen een Claas Luitjes van Maarslag en Geertruid Alberts van Aduard. Is hij dezelfde? Een zoon Albert gedoopt in mensingeweer op 10.3.1754.

Ik vond ook een latere generatie Klaas Luitjens & Korneliske Hindriks in de buurt van Warfhuizen en Zuurdijk (dopen, boedelinventaris aanwezig)..., maar ook geen huwelijk.

Claas trouwde met Antje.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Luitje Claassen is overleden vr 1793. Luitje trouwde met Rienje Pels, dochter van Pel Brandts en Luckien Jacobs, vr 1757. Rienje werd gedoopt op 12-06-1735 in Oldehove, is overleden op 27-07-1805 in Warfhuizen op 70-jarige leeftijd en werd begraven op 27-07-1805 in Warfhuizen. Rienje was ook bekend als Rienje Pelbrands en Rienje Yzebrands.

199      ii.  Tjeerdje Claassen (geboren circa 1733 in Warfhuizen - overleden op 19-09-1816 in Uithuizermeeden). Tjeerdje trouwde met Jan Eisses, zoon van Eijse Jans en Anje Abels, op 16-04-1753 in Mensingeweer. Jan werd gedoopt op 23-07-1724 in Bellingeweer, Winsum en is overleden vr 11-07-1774 in Winsum. Tjeerdje trouwde vervolgens met Jan Alderts Tempel, zoon van Aldert, op 17-08-1774 in Winsum. Jan werd geboren 1735-1736 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 11-03-1814 in Uithuizermeeden op 79-jarige leeftijd.


399. Antje .

Antje trouwde met Claas Luitjes.

408. Jan Jans werd gedoopt op 10-08-1690 in Zuidwolde.

Jan trouwde met Jantje Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk:

204       i.  Claas Jans Teisman (gedoopt op 19-05-1715 in Zuidwolde - overleden na 25-06-1782). Claas trouwde met Lolje Jans, dochter van Jan Hindriks 296 en Hilje Alders,291 op 22-12-1743 in Zuidwolde. Lolje werd gedoopt op 07-01-1723 in Garmerwolde en is overleden na 25-06-1782.291 Lolje was ook bekend als Lolke en Lollechijn.

         ii.  Jan Jans werd gedoopt op 31-07-1712 in Zuidwolde.


409. Jantje Jacobs .

Jantje trouwde met Jan Jans. Jan werd gedoopt op 10-08-1690 in Zuidwolde.

410. Jan Hindriks,296 zoon van Hindrik Claessens 518 en Lolje Jans, werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in 3-1765 ongeveer 62 jaar oud.

Feiten

Hij woonde buiten de wal. Hij kwam van Thesinge.

Erfscheiding: 23-10-1755. 519 "... Derk Jan Nauta, Jur: Utriusque Doctor weegens de Hoogh Welgebn Heer Mell. Alberda Heer van Nijenstein &c. &c. Sijn Edheits Geconstitueerde Rigter van Suidwolde, Betuige met deesen Openen Versegelden Brieve dat Persoonlijk voor mij sijn gecompareert de E Jan Hindriks tot Zuidwolde, ter eenre de E. Claes Jans en sijn huisvrouw Lolje Jansen, de E. Allard Jans en sijn huisvrouw Anje Olchers, Jan Peters en sijn Huisvrouw Anje Jans, de E Harmen Jans, Hindrik Jans, Hindrikjen Jans en Aefke Jans, de E. Roelof Derks voormond Harke Hindrix sibbe ende Jan Beerents vremde voogden geswooren over de minderjarige jongste zoon Tjaart Jans van Jan Hindriks bij Hilje Alders in egte verwekt, ter anderen zijde, dewelke voor mij beleeden en bekenden (:ingevolge acte van authorisatie in dato den 15. october 1755 van mij segelaar verleent en afgegeeven:) eenen steeden vasten afkoop en de erfscheidinge jeder in sijn qualiteit met haaren vader Jan Hindrix gemaekt te hebben aangaende den geheelen boedel en nalatenschap als der kinderen moeder op haar dodelijke deces heeft nagelaten en met wijlen haer man Jan Hindriks tot Zuidwolde hebben gebruikt ende gepossedeert, waer van een inventaris in dato den 8. october 1755 is geformeerd en opgerigt en in judicio op den 23 october 1755 geexhibeert in voegen, dat de vader Jan Hindrix aanneemt ende belooft aan jeder kindt te geeven een somma van een duisent Car: glden, waar van de drie eerste genoemde egtelieden bekenden haare portien ter somma van drie duisent carl: glden ten vollen te hebben ontfangen en de vier kinderen daer aen volgende namentlijk Harmen Jans, Hindrik Jans en Hindrikjen Jans en Aefke Jans sulle hare portien genieten uit de verkofte plaatse en derselven verdere goederen, en de voormondt en voogden sullen haere duisent glden voor haare pupille genieten als deselve tot volle sestien jaaren sal gekoomen zijn, en is het moeders lijfstoebehooren onder de kinderen verdeelt en hat andere ongesneeden en gesneeden linnen linnen met de vader gedeelt, verders neemt de vader aen de pupille sijn jongste met behouden goedt tot volle sestien jaaren te brengen, leesen en schrijven te laaten leeren en in gesontheid en krankheid het noodige te besorgen voor welke afkoop en erfscheidinge genoemde vader aen hem sal behouden alle capitalen soo van rente brieven als ander, ook alle schulden soo er mogten zijn geene exempt, en stelde de booven gemelte vader voor de afkoops penningen ten onderpandt alle sijne hebbende presente en toekomende goederen hoe ofte waar gelegen, geene exempt, om gemelte afcoops penningen daar uit vrij cost en schadeloos bij alle hooge en lage regten en de gerigten te moogen manen ende innen, en renunciren van deexceptien ordinis vel divisionis & discussionis, en van alle verdere bedenkelijke exceptien in regte hier eenigsints teegens strijdig. In oirconde der waerheid heb ik Rigter opgemelt op belijinge der comparanten deesen verteekent, en met mijn gewoon zegul gecorroboreert den drie en twintigsten october 1755".

Hij was aanwezig bij het huwelijkscontract tussen Anje Jans & Claas Harms Wijk op 20-03-1760.

Jan trouwde met Hilje Alders 291 op 07-12-1721 in Garmerwolde. Hilje werd gedoopt op 09-03-1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23-10-1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders.

Kinderen uit dit huwelijk:

205       i.  Lolje Jans (gedoopt op 07-01-1723 in Garmerwolde - overleden na 25-06-1782). Lolje trouwde met Claas Jans Teisman, zoon van Jan Jans en Jantje Jacobs, op 22-12-1743 in Zuidwolde. Claas werd gedoopt op 19-05-1715 in Zuidwolde en is overleden na 25-06-1782.291

         ii.  Anje Jans werd gedoopt op 15-10-1724 in Garmerwolde en werd begraven op 15-10-1787 in Bedum. Anje trouwde met Jan Pieters Wijk,520 zoon van Pieter Tonnis en Geeske Roelofs, op 12-05-1754 in Zuidwolde. Jan werd gedoopt op 08-04-1729 in Bedum. Anje trouwde vervolgens met Claas Harms Wijk,521 zoon van Harm Hindriks en Hindriktjen Lubbers, op 22-03-1760 in Bedum. Claas werd gedoopt op 05-08-1734 in Noordwolde en is overleden op 01-12-1802 in Ellerhuizen op 68-jarige leeftijd.

        iii.  Hindrikjen Jans werd gedoopt op 27-10-1726 in Garmerwolde. Hindrikjen trouwde met Pieter Luddes Pesman, zoon van Ludde Hindriks 522 en Rachel Jans Pesman, op 24-11-1756 in Thesinge. Pieter werd gedoopt op 14-07-1726 in Thesinge.

         iv.  Aldert Jans werd gedoopt op 20-01-1732 in Zuidwolde en is overleden na 1788. Aldert was ook bekend als Albert, Aldert Jans en Allard Jans. Aldert trouwde met Anje Olchers, dochter van Olchert Lammerts 523 en Sieke Huges, op 07-04-1754 in Zuidwolde. Anje werd geboren in Loppersum en is overleden na 1788. Anje was ook bekend als Anje Olgers.

          v.  Harmen Jans Kloot werd gedoopt op 25-05-1733 in Zuidwolde. Harmen trouwde met Anje Sijwerts Knol, dochter van Sijwert Menkes Knol 524 en Anje Harkes, op 07-07-1765 in Zuidwolde. Anje werd gedoopt op 10-03-1748 in Stitswerd.

         vi.  Hindrik Jans Kloot werd gedoopt op 06-11-1735 in Zuidwolde en is overleden vr 1769. Hindrik was ook bekend als Hindrik Harms. Hindrik trouwde met Jacobje Jans Bos, dochter van Jan Geerts en Anje Jacobs, op 25-01-1761 in Zuidwolde. Jacobje werd gedoopt op 19-03-1730 in Adorp. Jacobje was ook bekend als Jaaptje Jans.

        vii.  Aafke Jans werd gedoopt op 12-09-1737 in Zuidwolde en is overleden op 31-01-1807 in Bedum op 69-jarige leeftijd. Aafke trouwde met Freerk Jans Oudman, zoon van Jan Freerks 525 en Aafke Peters, op 18-04-1765 in Bedum. Freerk werd gedoopt op 02-10-1731 in Bedum en is overleden op 17-04-1814 in Bedum op 82-jarige leeftijd.

       viii.  Tjaard Jans Klootsema werd geboren op 27-02-1745 in Zuidwolde en is overleden op 29-12-1820 in Wittewierum op 75-jarige leeftijd. Tjaard trouwde met Aaltje Hindriks Maat, dochter van Hindrick Geerts Maat en Trijntje Garmts, op 10-01-1772 in Noorddijk. Aaltje werd gedoopt op 27-04-1749 in Noorddijk en is overleden op 22-06-1829 in Schildwolde op 80-jarige leeftijd. Aaltje was ook bekend als Aaltje Wijk.

         ix.  Claas Jans

Jan trouwde vervolgens met Jantje Stuurwold op 03-11-1755 in Thesinge. Jantje was ook bekend als Jantje Stuirwolts.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 30-10-1755.


411. Hilje Alders,291 dochter van Allardt Tjaerts 526 en Anje Willems,526 werd gedoopt op 09-03-1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23-10-1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders.

Feiten

Boedelinventaris: 23-10-1755. 527 "... Inventarium van alle soodaanige goederen als Hilje Alders geweesene Huisvrouw van Jan Hindrix op haar Doodelijke deces heeft nagelaten, en met wijlen haar Eheman Jan Hindriks tot Zuidwolde hebben gebruikt bewoondt ende beseeten, als volgt: behuizing met beklemming van 64 graasen land behoorende in eigendom aen de Heer Heerkes doende jaarlijks tot huire 160 glden, een kintje roode botter met een platte keese, nog 9 grasen beklemt land, gehoorende in eijgendom de kerke tot Zuidwolde, doende jaerlijks tot huire 22-10-0, is geprijseert op f 3000-0-0 (de verdere inventaris bestaat uit huisraad, gereedschap en werktuigen, levende have, 'uitstaande capitalen'), totaal 14593-6-0. Schaadelijke staat: behalve f 280 aan kleine schulden, f 3000 schuldig aan Claas Jans, Allard Jans en Jan Peeters, totaal f 3280-0-0. Mede-ondertekend door Roelf Peters voormond, Harcke Hindriks sibbe voogd en Jan Beerents vreemde voogd".

Hilje trouwde met Jan Hindriks 296 op 07-12-1721 in Garmerwolde. Jan werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in 3-1765 ongeveer 62 jaar oud.

412. Klaas Drews, zoon van Driewes Onnes, is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes.

Feiten

Hij was landbouwer te Oosterwijtwerd. En ook op Het Heem te Westerwijtwerd.

Voogdij: 29-12-1753, Leermens. 529 Claas Driewes wordt voormond over de twee minderjarige kinderen van Trijntje Ennes bij wijlen Jan Onnes in egte verweckt. Jongste is in het zesde jaar.

Klaas trouwde met Anje Tiddes 297 vr 1730. Anje werd gedoopt op 30-12-1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12-04-1781.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tidde Clasens Schenkhuis werd gedoopt op 18-10-1739 in Oosterwijtwerd en is overleden op 31-12-1824 in Uithuizermeeden op 85-jarige leeftijd. Tidde trouwde met Joeke Jans,530 dochter van Jan, in 1-1773 in Kloosterburen. Joeke werd geboren in Kloosterburen en is overleden vr 1784. Joeke was ook bekend als Janke Jans en Jouke Jans. Tidde trouwde vervolgens met Ida Reinders Torringa, dochter van Reinder Reinders 273 en Aeijlke Alberts Wiersema,273 op 27-06-1782 in Mensingeweer. Ida werd geboren op 26-04-1758 in Grijssloot, Leens, werd gedoopt op 30-04-1758 in Leens en is overleden op 22-12-1839 in Grijpskerk op 81-jarige leeftijd.

206      ii.  Drewes Klaesen (geboren circa 1740 in Westerwijtwerd - overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde). Drewes trouwde met Martje Willems, dochter van Willem Pieters en Martijn Pieters, op 13-01-1765 in Westerwijtwerd. Martje werd gedoopt op 30-11-1738 in Westerwijtwerd302 en is overleden vr 1836 in Zuidwolde. Martje was ook bekend als Margje en Martijn.

        iii.  Eibe Clasen werd gedoopt op 22-05-1741 in Oosterwijtwerd. Eibe trouwde met Rendel Jans op 17-07-1786 in Zuidwolde. Rendel werd geboren in Delfzijl.

         iv.  Pieter Clasen werd gedoopt op 28-05-1743 in Oosterwijtwerd en is overleden vr 14-03-1767.

          v.  Jan Clasen werd gedoopt op 06-02-1746 in Oosterwijtwerd en is overleden vr 1751.

         vi.  Klaes Klasen werd gedoopt op 06-02-1746 in Oosterwijtwerd.

        vii.  Magdalena Clasen werd gedoopt op 05-05-1748 in Oosterwijtwerd en is overleden op 10-03-1823 in Bedum op 74-jarige leeftijd. Magdalena was ook bekend als Leentje Clasen en Lientje Clasen. Magdalena trouwde met Derk Omges circa 1775. Derk is overleden vr 1786. Magdalena trouwde vervolgens met Klaas Jacobs op 05-05-1776 in Westerwijtwerd. Klaas werd geboren in Eppenhuizen, Kantens. Magdalena trouwde vervolgens met Luitje Roelfs op 14-04-1805 in Middelstum. Luitje werd geboren in Menkeweer.

       viii.  Jan Clasen werd gedoopt op 08-10-1751 in Oosterwijtwerd.

         ix.  Nicolaaske Clasens werd gedoopt op 23-06-1754 in Oosterwijtwerd531 en is overleden vr 12-04-1781. Nicolaaske trouwde met Pieter Tonnis op 07-05-1775 in Westerwijtwerd.


413. Anje Tiddes,297 dochter van Tidde Jeltes en Luijctie Aijbes, werd gedoopt op 30-12-1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12-04-1781.

Feiten

Zij was betrokken bij een rechtszaak op 17-07-1756. 532 "... verscheen Anje Tiddes wed. Claas Driewes benevens Onno Driewes voormond". Er is sprake van 7 minderjarige kinderen.

Land: 07-05-1761. 533 Anje Tiddes en [haar 2e man] Jan Everts verkopen hun plaats ofte behuisinge en schuur met beklemming van 74 grasen land te Oosterwijtwerd voor 2500 Car. Gulden aan Eltje Hindriks.
Volgens 'Boerderijenboek 't Zandt': ca. 1721 is majoor Lewe eigenaar van 74 grazen, gebruikster Sijmen Roelfs weduwe. Mevr. Wilhelmina Rengers weduwe Overste Lewe verkoopt aan Nicolaas Driewes een plaatse bij de klappe te Oosterwijtwerd met de beklemming van 74 grazen; vaste huur zal zijn f185,- voor f725,- en een zilveren ducaton, 13 maart 1731. In 1761 verkopen Jan Everts en Anje Tiddes de plaats aan Eltje Hendriks en Aaltje Brons voor f 2500,-. Het betreft hier de boerderij te Oosterwijtwerd met het huidige adres: Schoolweg 17, groot 52.50.93 ha.

Zij was op 05-03-1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Geldzaken: 05-06-1762. 534 Jan Everts en Anje Tiddes lenen 200 Car. guldens. Borg staat Luiktjen Eibes wed. van Claas Wiggers tot Cantens.
Volgens het Boerderijenboek Middelstum-Kantens waren Evert Reinders en Grietien Dercks meijers op een boerderij, met 76 grazen land, aan de voet van de Westerwijtwerder wierde, nu genaamd 'Het Heem', Heemweg 1,41.42 ha.
Hun erfgenamen scheidden de boedel in 1762, Jan Everts en Anje Tiddens werden meijers. In 1799 verkochten zij de plaats aan Harm Hendriks Smit en Martje Jans Pesman.


Voogdij: 28-02-1767. 535 Voogdijakte over de kinderen van Anje Tiddes en wijlen Claas Driewes. Reinder Jans van Uythuizen meede als voormond, Wijbe Jacobs van Middelstum als sibbe en Pauwel Arends van Oosterwijtwerd als vreemde voogden in plaatse van de overleden Onno Driewes, Cornelis Hansen en Gerrit Star.

Voogdij: 14-03-1767. 536 Heeft Harm Venekamp wegens zijn huisvrouw wed. van Onno Driewes, gewesen voormond over de kinderen van wijlen Claas Driewes bij Antje Tiddes. Stiefvader van de kinderen is Jan Everts. Pieter Clasen is dan overleden, voor hem uitgegeven f 75-16-00. Er is o.a. nog over voor de kinderen: een obligatie over Marieke Driewes dd. 6 mei 1760 f 300, een obligatie over Driewes Onnes dd. 1 mei 1761 f 100. Een bijbel gaat naar Tidde en een andere bijbel gaat naar Drieuwes Claassen.

Nalatenschap: 12-04-1781. 301 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Anje trouwde met Klaas Drews vr 1730. Klaas is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes.

Anje trouwde vervolgens met Jan Everts, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks, op 17-09-1756 in Oosterwijtwerd. Jan werd geboren op 27-10-1715 in Zandeweer en is overleden vr 12-04-1781.

Notitie bij de geboorte: Bron onbekend: Jan Everts, ged. Westerwijtwerd 21 maart 1717. De geboortedatum 27-10-1715 in Zandeweer, idem.

Feiten

Hij was landbouwer op De Palen te Westerwijtwerd.

Hij was op 05-03-1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Jans Doornbos werd gedoopt op 10-09-1758 in Oosterwijtwerd.

         ii.  Evert Reijnders werd gedoopt op 01-02-1760 in Oosterwijtwerd en is overleden vr 1804 in Baflo. Evert trouwde met Nieske Reintjes Vos,306 dochter van Reintje Jans Vos en Anje Haijes, op 24-04-1788 in Groningen. Nieske werd gedoopt op 23-04-1760 in Den Andel en is overleden op 26-12-1805 in Baflo op 45-jarige leeftijd.


414. Willem Pieters, zoon van Pieter Cornelis 537 en Martje, werd geboren in Westerwijtwerd en is overleden op 16-06-1787 in Westerwijtwerd.

Notitie bij het overlijden:
Onder de ledematen van Westerwijtwerd blijken er 2 Willems Pieters te zijn: de ene overleed op 16-6-1787 (als ouderling) en de andere (er werd op 10-12-1762 nog een Willem Pieters aangenomen op belijdenis) op 3-12-1789.

Net als bij Martje Pieters is het moeilijk om uit te maken welke overlijdensdatum bij welke Willem Pieters hoort.

Notitie bij het onderzoek:
Zijn ouders zijn nog hypothetisch: Hij kwam bij zijn huwelijk van Westerwijtwerd. Willem zou de op 13 november 1702 te Westerwijtwerd gedoopte zoon kunnen zijn van Pieter Cornelis en Martje. De hardnekkigheid waarmee hij zijn eigen dochter Martje probeert te noemen wijst daar ook op. De naamgeving van zijn andere kinderen roept dan wel wat twijfel op. Als eerste zoon een Willem Pieters (alsof de vader overleden is?) en daarna nog 2 Aaltjes en 2 Antjes, die niet aansluiten op de (schoon)ouders.

Feiten

Hij was op 15-12-1737 lidmaat op belijdenis te Westerwijtwerd. Er blijken twee Willems Pieters te zijn (net als de twee Martjes Pieters!)

18-5-1738 Bij het laatst gehouden Avondmaal sijn ledematen nog levende: Willem Pieters en Maartie.
1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte J.C. te Westerwijtwert: Willem Pieters & Martijn Pieters sijn vrouw.
10-12-1762 Op voorgaande belijdenisse zijn angenomen: (...) Willem Pieters.
16-6-1787 van de Lidmaten is overleeden de Ouderling Willem Pieters, den 16 Juni des avonds.
6-6-1788 't H. Avondmaal bediend, en er aan geweest: (...) En hebben gemanqueert Willem Pieters.
13-12-1789 Willem Pieters, overleeden den 3 Dec:
In 1742 en 1752, is Willem Pieters diaken.

Willem trouwde met Martijn Pieters op 08-04-1725 in Zuidwolde. Martijn werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Martie Willems werd gedoopt op 30-05-1726 in Westerwijtwerd.

         ii.  Martie Willems werd gedoopt op 05-06-1727 in Westerwijtwerd.

        iii.  Martie Willems werd gedoopt op 01-02-1733 in Westerwijtwerd.

         iv.  Willem Pieters de Jonge werd gedoopt op 09-04-1734 in Westerwijtwerd.

          v.  Aaltie Willems werd gedoopt op 28-08-1735 in Westerwijtwerd.

         vi.  Aaltie Willems werd gedoopt op 06-10-1737 in Westerwijtwerd.

207     vii.  Martje Willems (gedoopt op 30-11-1738 in Westerwijtwerd - overleden vr 1836 in Zuidwolde). Martje trouwde met Drewes Klaesen, zoon van Klaas Drews en Anje Tiddes,297 op 13-01-1765 in Westerwijtwerd. Drewes werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en is overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde.298 Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman. Martje trouwde vervolgens met Jacob Jans op 11-10-1789 in Zuidwolde.

       viii.  Anje Willems werd gedoopt op 27-12-1739 in Westerwijtwerd.

         ix.  Anje Willems werd gedoopt op 09-12-1741 in Westerwijtwerd en is overleden op 09-12-1741 in Westerwijtwerd.


415. Martijn Pieters werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.

Notitie bij het onderzoek: In Zuidwolde geen doop van Martijn gevonden.

Feiten

Zij was op 07-04-1737 lidmaat op belijdenis te Westerwijtwerd. In de ledematenlijst staat: Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747).

Helaas is het niet 100% zeker of dit de vrouw van Willem Pieters is, want er blijken - net als de twee Willems Pieters - hier ook twee Martjes Pieters te zijn. Soms vlak onder elkaar opgeschreven, de een getrouwd, de andere niet:

Ledematen der gemeente 1736:
Martie Pieters huisvrouw van Willem Pieters.
Martie Pieters.
7-4-1737 op haar Geloovs belijdenis sijn angenomen:
Maartie Pieters huisvrouw van Willem Pieters.
Martie Pieters.
18-5-1738 Bij het laast gehouden Avondmaal sijn ledematen nog levende:
Willem Pieters en Maartie.
Maartie Pieters.
1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte J.C. te Westerwijtwert:
Willem Pieters.
Martijn Pieters sijn vrouw.
Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747).

Omdat in de meeste gevallen Martje Pieters als helft van een echtpaar wordt vermeld, neem ik aan dat de hier overleden Martje de ongetrouwde is.

Martijn trouwde met Willem Pieters op 08-04-1725 in Zuidwolde. Willem werd geboren in Westerwijtwerd en is overleden op 16-06-1787 in Westerwijtwerd.


416. Jan Abels Nieman, zoon van Christopher Neuman en Magdalena Andreas, werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen.

Notitie bij het onderzoek:
In de stad Groningen is geen doop van een Jan Nieman/Numan, dus bewijs van zijn ouders is er nog niet; misschien is het Johannes. Qua naamgeving zou een betere mogelijkheid zijn dat Jan Nieman/Numan een zoon was van een Harmannus of een Abel Numan.

Feiten

Hij woonde te Groningen. 539
Bij de dopen van hun kinderen woonden zij achtereenvolgens in de Geestelijke Maagdenstraat, in de Cromelleboge en op 't Schuitendiep.

Hij was in 1721 momber over zijn nichtje Marchien Dartwinckel te Gieten (Dr). 540

Jan trouwde met Catharina Harms Dartwinkels op 19-05-1713 in Groningen. Catharina werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 07-03-1686 in Gieten (Dr)541 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

Notitie bij het huwelijk:
Als getuige was aanwezig pro qua Jochum Izebrants, als neef. 539

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Elizabeth Numan werd gedoopt op 02-02-1714 in Groningen.

208      ii.  Abel Numan (gedoopt op 30-01-1716 in Groningen). Abel trouwde met Jantje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, op 25-02-1744 in Groningen. Jantje werd geboren in Groningen.

        iii.  Dooije Numan werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 10-04-1718 in Groningen. Dooije trouwde met Aaltje Claessens, dochter van Claas Geerts en Geertje Weggemans, op 13-06-1742 in Groningen. Dooije trouwde vervolgens met Nandina Harmanna Roeringh op 20-10-1744 in Groningen. Nandina werd geboren in Wirdum. Dooije trouwde vervolgens met Hinderika Warendorp, dochter van Petrus Warendorp en Alegonda Ringels, op 30-03-1752 in Groningen. Hinderika werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 08-11-1714 in Groningen.

         iv.  Harmannus Numan werd gedoopt op 04-10-1722 in Groningen. Harmannus was ook bekend als Harmannus Nuiman. Harmannus trouwde met Johanna Maria Roanen op 18-11-1749 in Groningen. Johanna werd geboren in Groningen. Johanna was ook bekend als Johanna Maria Rouaan.


417. Catharina Harms Dartwinkels, dochter van Harmann Dertwinckel 540 en Marrigjen Remkes, werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 07-03-1686 in Gieten (Dr)541 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

Catharina trouwde met Jan Abels Nieman op 19-05-1713 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen.

418. Claas Geerts werd geboren in Bonnen (Dr).

Feiten

Hij was olderman. (rechter, vertegenwoordiger der gemeente of hoofd van een gilde of ambacht).

Claas trouwde met Geertje Weggemans op 17-01-1730 in Groningen. Geertje werd geboren in Dalen (Dr) en is overleden in 7-1757 in Groningen. Geertje was ook bekend als Grietje.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 24-12-1729 te Groningen. 542 Getuigen aan bruidegomszijde: Harm Meijer en Geesje Geerts, zwager en zuster, aan bruidszijde: Willem Synge en Hindrik Haak als neven

Kinderen uit dit huwelijk:

209       i.  Jantje Claessens (geboren in Groningen). Jantje trouwde met Abel Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, op 25-02-1744 in Groningen. Abel werd gedoopt op 30-01-1716 in Groningen. Abel was ook bekend als Abel Nuiman.

         ii.  Aaltje Claessens. Aaltje trouwde met Dooije Numan, zoon van Jan Abels Nieman en Catharina Harms Dartwinkels, op 13-06-1742 in Groningen. Dooije werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 10-04-1718 in Groningen.


419. Geertje Weggemans, dochter van Jan Wegmans en Geertjen Tonnes, werd geboren in Dalen (Dr) en is overleden in 7-1757 in Groningen. Geertje was ook bekend als Grietje.

Feiten

Zij was in 9-1728 lidmaat te Groningen. 543 Geertien Weggemans, van Daalen.

Geertje trouwde met Claas Geerts op 17-01-1730 in Groningen. Claas werd geboren in Bonnen (Dr).

424. Jan Geerts de Wit werd geboren circa 1700 in Wetsinge en is overleden vr 14-06-1819 in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Geerts Wit.

Notitie bij het onderzoek:
Hij zou een zoon kunnen zijn van Geert Pieters van Leens & Gerrigjen Jans van Leens, getrouwd Leens, 17-1-1697.
In 1704 staan ze ingeschreven als lidmaat te Wetsinge:
Geert Pieters en Gerrigjen sijn huisvrouw (Gerrigjen obiit 1706). Geert Pieters hertrouwde te Wetsinge 20-11-1707 Trijnje Jans.
Doop Jan Geerts te Wetsinge op 29-3-1704. Gerrigjen > Gepke? In de voornamenlijst van Huizinga wordt tussen beide namen geen link gelegd.
Gerrigien Jans wordt als j.d. ingeschreven als lidmaat te Leens op 2-12-1696.

Feiten

Hij was dagloner te Bellingeweer, Winsum.

Kerkelijke zaken: 1764-1773, Winsum. Twee vermeldingen van een zekere Jan Geerts Wit:

Anno 1764
Hebbe als Ledematen deser gemeente hier gevonden
In de Schilligerhamster kluft
Jan Geerts Wit (vertrokken)

7-4[-1773] met attestatie naar Obergum vertrokken
Jan Geerts Wit

Jan trouwde met Grietie Sijmons Jans op 08-06-1727 in Wetsinge en Sauwerd. Grietie werd geboren circa 1700 in Bellingeweer en is overleden vr 14-06-1819 in Winsum.

Notitie bij het huwelijk:
Huwelijk: 08-06-1727 Wetsinge en Sauwerd
attestatie van Bellingeweer
Bruidegom: Jan Geerts, van Wetsinge
Bruid: Grietje Jans, van Bellingeweer

Grietje Jans wordt ook zo genoemd bij de doop van haar twee jongste zoons.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Jans de Wit werd gedoopt op 04-02-1731 in Winsum en is overleden op 14-06-1819 in Obergum op 88-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Simens de Wit. Jan trouwde met Diewerke Jans op 27-08-1752 in Bellingeweer en Ranum. Jan trouwde vervolgens met Anna Jacobs, dochter van Jacob Geerts en Geertien Geerts, op 31-01-1802 in Obergum en Maarhuizen. Anna werd gedoopt op 07-02-1751 in Obergum en is overleden op 01-09-1824 in Obergum op 73-jarige leeftijd. Anna was ook bekend als Anna Geerts.

         ii.  Jantien Jans werd gedoopt op 04-02-1731 in Winsum.

        iii.  Geert Jans Wit werd gedoopt op 27-03-1733 in Winsum. Geert trouwde met Bouwke Abels op 14-11-1751 in Bellingeweer en Ranum. Bouwke werd geboren in Pieterburen.

         iv.  Gepke Jans werd gedoopt op 20-02-1735 in Winsum.

212       v.  Sijmen Jans de Wit (gedoopt op 12-05-1737 in Bellingeweer, Winsum - overleden op 18-05-1815 in Maarhuizen). Sijmen trouwde met Antje Pieters, dochter van IJtie Gerrijts, op 08-06-1760 in Obergum. Antje werd geboren in Obergum, werd gedoopt op 30-11-1732 in Obergum en is overleden op 11-11-1808 in Winsum op 75-jarige leeftijd.

         vi.  Pieter Jans werd gedoopt op 24-10-1739 in Bellingeweer, Winsum.

Jan trouwde vervolgens met Auke Haijkes op 14-01-1753 in Bellingeweer en Ranum. Auke werd geboren in Garsthuizen.


425. Grietie Sijmons Jans werd geboren circa 1700 in Bellingeweer en is overleden vr 14-06-1819 in Winsum.

Notitie bij het onderzoek:
Een mogelijkheid?
Doop: 15-05-1699 Winsum
Dopeling: Grietjen
Geslacht: v
Vader: Jan Simons
Opmerkingen: doopdag onvermeld, in Obergum

Grietie trouwde met Jan Geerts de Wit op 08-06-1727 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren circa 1700 in Wetsinge en is overleden vr 14-06-1819 in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Geerts Wit.

427. IJtie Gerrijts . IJtie was ook bekend als Itjen Gerrits en Itien Tomas.

IJtie had een relatie met een onbekende man.

Haar kind was:

213       i.  Antje Pieters (gedoopt op 30-11-1732, geboren in Obergum - overleden op 11-11-1808 in Winsum). Antje trouwde met Sijmen Jans de Wit,122 zoon van Jan Geerts de Wit en Grietie Sijmons Jans, op 08-06-1760 in Obergum. Sijmen werd gedoopt op 12-05-1737 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 18-05-1815 in Maarhuizen op 78-jarige leeftijd. Sijmen was ook bekend als Sijmen Geerts.311

IJtie trouwde vervolgens met Onne Jans op 18-05-1732 in Winsum. Onne werd geboren in Maarhuizen.

Notitie bij het huwelijk: Hier heet IJtie Gerrijts "Itien Tomas". Ik weet niet of dit een schrijffout is, want een van haar zoons heet ook Thomas. Het kan dus zijn dat haar vader Thomas Gerrits heet, of Gerrit Thomas...

Bij alle dopen woonden zij te Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Onnes werd gedoopt op 27-09-1733 in Obergum.

         ii.  Jan Onnes werd gedoopt op 22-05-1735 in Obergum.

        iii.  Thomas Onnes, van Obergum werd gedoopt op 02-02-1738 in Obergum.

         iv.  Harm Onnes werd gedoopt op 29-01-1741 in Obergum.

          v.  Cornellijs Onnes werd gedoopt op 26-01-1744 in Obergum.

         vi.  Pieter Onnes werd gedoopt op 05-03-1747 in Obergum.

        vii.  Geert Onnes werd gedoopt op 14-02-1751 in Obergum.


428. Pieter .

Notitie bij het onderzoek:
Een gevaarlijke werkhypothese:
Het is helemaal niet zeker dat Pieter NN de vader is van alle 5 hier genoemde kinderen. Twee zijn zeker doopsgezind en dat zorgt voor veel gebrek aan doopgegevens. Maar ook bij de andere drie ontbreken veel doopgegevens.
Jan Pieters Groen en Geert Pieters Groen zouden broers kunnen zijn op grond van hun 3 dochters die dezelfde namen hebben: Anje Trijntje en Renske. En natuurlijk op grond van hun achternaam Groen die hier zelden voorkomt. Hun ouders zijn onbekend op de voornaam Pieter (van hun vader) na. Je zou als moeder een Anje, een Trijntje of een Renske kunnen verwachten. Hun verblijfplaatsen zijn ook verschillend, maar dicht bijelkaar: Jan in Eenrum en Geert in Baflo, Wetsinge, Bellingeweer en Warffum.
Trijntje uit Wetsinge kent in haar HC Geert Peters en Stijntje Peters als broer en schoonzus.
Anje uit Garsthuizen wordt in een HC genoemd als zuster van Geert, maar is dat wel deze Geert?
Deetjen uit Baflo wordt hier genoemd als halfzuster van Anje.

Pieter trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Deetjen Peters werd geboren circa 1674 in Baflo. Deetjen trouwde met Isebrant Jans, zoon van Jan Isebrants en Anna Heikes, op 22-09-1694 in Baflo. Isebrant werd geboren in Rasquert en is overleden op 26-02-1719. Deetjen trouwde vervolgens met Jacob Cornelis, zoon van Cornelis Sijmens en Grietje Heerkes, op 26-02-1719 in Baflo en Rasquert. Jacob werd geboren in Baflo.

Pieter trouwde vervolgens met een andere onbekende vrouw.

Zijn kinderen waren:

          i.  Anje Peters werd geboren circa 1700 in Garsthuizen en is overleden vr 1734. Anje trouwde met Focke Heres, zoon van Focko Herens 544 en Marretien Jans, op 04-05-1721 in Zandeweer. Focke werd geboren circa 1695 in Zandeweer en is overleden 1739-1740 in Garsthuizen ongeveer 44 jaar oud.

         ii.  Trijnje Peters. Trijnje trouwde met Tamme Geerts, zoon van Geert.

        iii.  Jan Pieters Groen werd geboren 1720-1730 en is overleden op 23-03-1805 in Eenrum op 85-jarige leeftijd. Jan trouwde met Hijktjen Alberts, dochter van Albert. Hijktjen is overleden op 24-12-1762 in Eenrum. Hijktjen was ook bekend als Hichtje Alberts. Jan trouwde vervolgens met NN NN. NN is overleden op 16-04-1764 in Eenrum. Jan trouwde vervolgens met Martjen Jans, dochter van Jan Gerrits Wieringa en Maria Buiningh. Martjen werd gedoopt op 07-02-1740 in Leens en is overleden 1771-1775 op 31-jarige leeftijd. Jan trouwde vervolgens met Trijntje Derks Cleveringa, dochter van Derk Berends Cleveringa 545 en Aucke Harmens. Trijntje werd gedoopt op 14-07-1726 in Eenrum en is overleden op 08-10-1807 in Eenrum op 81-jarige leeftijd.

214      iv.  Geert Pieters Groen (geboren circa 1720 in Wetsinge - overleden vr 12-06-1767 in Warffum). Geert trouwde met Grietje Aris, dochter van Aries Onnes 313 en Anje Cornelis. Grietje werd geboren in Baflo en is overleden vr 23-12-1749. Geert trouwde vervolgens met Stijntje Pieters, dochter van Pieter Jarghs 253 en Eeijcke Pieters. Stijntje werd gedoopt op 19-03-1729 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden na 1785.


430. Pieter Jarghs,253 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, werd geboren in 1699, werd gedoopt op 01-08-1706 in Saaxumhuizen493 en is overleden op 03-02-1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

431. Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans, werd gedoopt op 19-05-1700 in Adorp en is overleden vr 05-04-1754.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

440. Jillis Bastiaans Bouthoorn, zoon van Bastiaan Hendriks Bouthoorn en Aafje Louwen, werd geboren circa 1685.

Notitie bij het onderzoek:
Vermoedelijk van deze ouders.
Niet zeker van gezin.
Kinderen duiken op rond Bodegraven/Waarder.
Trouwt wonende Tienhoven.

Jillis trouwde met Geertruij Eijmerts de Kruijf op 03-03-1709 in Ameide (ZH). Geertruij werd gedoopt op 31-01-1684 in Lexmond (ZH).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Bastiaan Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 13-10-1709 in Ameide (ZH).

         ii.  Bastiaan Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 09-10-1712 in Lopik (U).

        iii.  NN Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 28-12-1714 in Lopik (U).

         iv.  Lijsbeth Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 15-12-1715 in Lopik (U).

          v.  Eijmert Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 02-02-1720 in Lopikerkapel (U). Eijmert trouwde met Bastiaantje Rietveld op 25-12-1741 in Lopikerkapel (U). Bastiaantje werd geboren circa 1720 in Waarder (U). Eijmert trouwde vervolgens met Lijntje de Jong op 08-10-1769 in Waarder (U).

         vi.  Jannigje Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 19-04-1722 in Lopikerkapel (U).

220     vii.  Lourens Jillis Bouthoorn (gedoopt op 06-02-1724 in Lopikerkapel (U)). Lourens trouwde met Marijtje van der Giezen, dochter van Gerrit Willems van der Giessen en Jannigje Ariens Vermeij, op 21-03-1751 in Woerden (U).131 Marijtje werd geboren circa 1722.

       viii.  Hendrik Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 14-03-1728 in Lexmond (ZH). Hendrik trouwde met Neeltje Gijsberts Boer, dochter van Gijsbert Jans Boer en Neeltje Willems van der Klits, op 22-02-1756 in Waarder (U). Neeltje werd gedoopt op 01-01-1733 in Waarder (U).


441. Geertruij Eijmerts de Kruijf, dochter van Eijmert Dirks de Kruijf en Lijsbeth Pieters, werd gedoopt op 31-01-1684 in Lexmond (ZH).

Geertruij trouwde met Jillis Bastiaans Bouthoorn op 03-03-1709 in Ameide (ZH). Jillis werd geboren circa 1685.

442. Gerrit Willems van der Giessen .

Gerrit trouwde met Jannigje Ariens Vermeij op 29-11-1716 in Bodegraven (ZH).

Kinderen uit dit huwelijk:

221       i.  Marijtje van der Giezen (geboren circa 1722). Marijtje trouwde met Lourens Jillis Bouthoorn, zoon van Jillis Bastiaans Bouthoorn en Geertruij Eijmerts de Kruijf, op 21-03-1751 in Woerden (U).131 Lourens werd gedoopt op 06-02-1724 in Lopikerkapel (U).

         ii.  Willem Gerrits van der Giessen werd gedoopt op 18-01-1725 in Bodegraven (ZH). Willem trouwde met Annigje Cornelis van 't Riet op 29-10-1745 in Bodegraven (ZH). Annigje werd geboren circa 1725.


443. Jannigje Ariens Vermeij .

Jannigje trouwde met Gerrit Willems van der Giessen op 29-11-1716 in Bodegraven (ZH).

448. Onno Cornelis, zoon van Cornelis Onnes en Wijtske Eijsses, werd gedoopt op 24-08-1690 in Garnwerd.

Notitie bij de doop:
Hij werd gedoopt als kind van Cornelis Onnes en Wijtske Eijses.

Onno trouwde met een onbekende vrouw.

Zijn kind was:

224       i.  Cornelis Onnes (geboren circa 1715 - overleden in Grijpskerk). Cornelis trouwde met Enneke Jans, dochter van Jan Wennekes en Imke Mennes, in 12-1749 in Grijpskerk. Enneke werd gedoopt op 14-10-1714 in Lutjegast en is overleden in Grijpskerk.318 Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.


450. Jan Wennekes werd geboren in Tecklenburg, Duitsland en is overleden op 14-02-1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wemkers en Jan Wenkers.

Feiten

Hij was cherger te Lutjegast.

Hij was in 9-1689 lidmaat te Lutjegast. Jan Wenkers (verst. ao. 1723) en Eebel Annes sijn h.vrouw (verst. an 1711) werden in september 1689 te Lutjegast als lidmaat met attestatie van Grootegast ingeschreven. In juni 1712 wordt zijn nieuwe huisvrouw Imke Mennes ingeschreven met attestatie van Groningen. Zij vertrok weer in 1726.

Jan trouwde met Eebel Annes op 01-01-1686 in Grootegast. Eebel werd geboren in Grootegast en is overleden op 06-08-1711 in Lutjegast.

Notitie bij het huwelijk: Gecopuleert tot Gr.g. op Nieuw Jaars Dag 1686.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 13-12-1686 te Grootegast.

Zij kondigden hun huwelijk aan op 20-12-1686 te Doezum.

Zij kondigden hun huwelijk aan op 24-12-1686 te Grootegast.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Lucas Jans werd gedoopt op 26-12-1686 in Grootegast.

         ii.  Anke Jans werd gedoopt op 17-07-1687 in Grootegast.

        iii.  Aefke Jans werd gedoopt op 13-10-1689 in Lutjegast en is overleden op 18-11-1694 in Lutjegast op 5-jarige leeftijd.

         iv.  Sijke Jans werd gedoopt op 31-01-1692 in Lutjegast en is overleden in 2-1692 in Lutjegast.

          v.  Trijntje Jans werd gedoopt op 26-02-1693 in Lutjegast en is overleden in 9-1695 in Lutjegast op 2-jarige leeftijd.

         vi.  Titia Jans werd gedoopt op 21-06-1696 in Lutjegast en is overleden op 08-05-1702 in Lutjegast op 5-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Imke Mennes in 5-1712 in Appingedam. Imke werd gedoopt op 03-11-1675 in Appingedam en is overleden na 1730. Imke was ook bekend als Eemke Mennes.

Notitie bij het huwelijk: 1717: de E. Jan Wennekes van Luttekegast en de E. jonge dochter Eemke Mennes in den Dam.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17-04-1712 te Lutjegast. 17, 14 april en 1 maij: Jan Wennekes tot Lutkegast & Imke Mennes van Appingedam, vertrokken met attestatie.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Nieske Jans werd gedoopt op 19-02-1713 in Lutjegast en is overleden op 25-06-1713 in Lutjegast.

225      ii.  Enneke Jans (gedoopt op 14-10-1714 in Lutjegast - overleden in Grijpskerk). Enneke trouwde met Albert Taekes op 13-05-1736 in Lutjegast. Albert werd geboren in Niehove en is overleden vr 1749. Enneke trouwde vervolgens met Cornelis Onnes, zoon van Onno Cornelis, in 12-1749 in Grijpskerk. Cornelis werd geboren circa 1715 en is overleden in Grijpskerk.315 Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, en Cnelis Oenes.

        iii.  Lucas Jans werd gedoopt op 20-12-1716 in Lutjegast en is overleden op 24-10-1717 in Lutjegast.

         iv.  NN Jans werd geboren in 1718 en is overleden in 8-1718 in Lutjegast.


451. Imke Mennes, dochter van Menne Remkes en Nieske Egges, werd gedoopt op 03-11-1675 in Appingedam en is overleden na 1730. Imke was ook bekend als Eemke Mennes.

Notitie bij het onderzoek: Als zij "Jonge Dochter" wordt genoemd bij haar huwelijk met Jan Wennekes, doet dat vermoeden dat dit haar eerste huwelijk is. Het is wel opvallend dat alle bruiden hier steevast Jonge Dochter worden genoemd.

Feiten

Zij was op 06-06-1709 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Imke Mennes van Loppersum (een bijna gelijke inschrijving op 6-6-1700: lidmaat op belijdenis Eemkie Mennes).

Zij was in 6-1712 lidmaat te Lutjegast. "Imke Mennes h.vrouw van Jan Wennekes ingeschreven als lidmaat te Lutjegast met attestatie van Groningen, weer vertrokken in 1726."

Zij was op 09-12-1728 lidmaat te Appingedam. NB: dese [vorige/volgende?] attestatie is niet angenomen, wijl de Pelmeulen ten oosten van Appingadam behoort onder Opwijrda:
Imke Mennes, weduwe van Jan Wennekes van de Groote Gast.

Imke trouwde met Wijrt Reenders.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Aaltjen Wijrts werd gedoopt op 08-09-1700 in Appingedam.

         ii.  Reinder Wierts werd gedoopt op 03-09-1703 in Appingedam.

        iii.  Aeltjen Wierts werd gedoopt op 19-10-1707 in Appingedam.

Imke trouwde vervolgens met Hindrik Jannes.

Imke trouwde vervolgens met Jan Wennekes in 5-1712 in Appingedam. Jan werd geboren in Tecklenburg, Duitsland en is overleden op 14-02-1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wemkers en Jan Wenkers.

Imke trouwde vervolgens met Lamge Sijrts.


456. Gosse Douwes werd geboren in Visvliet.

Notitie bij het onderzoek:
Dantumadeel - Akkerwoude:
In 1721 te Akkerwoude werd een Douwe Sjoerds lidmaat, samen met zijn vrouw Sydske Sytis...
Sjoerd, Sytske en Sytse zijn drie vernoemingen onder zijn kinderen.

In 1728 heeft hij daar een stuk land en 1 stem (Dantumadeel).
Op 1-1-1734 gekozen tot ouderling te Akkerwoude. In 1744 overleden aldaar.

Hantum:
Op 10-10-1728 is er een doop van een Hiltje door een vader Douwe Sjoerds.

Feiten

Hij was op 21-06-1716 lidmaat op belijdenis te Burum (Fr).

Hij woonde op 21-06-1716 te Nieuw Kruisland (Fr).

Op 20-09-1722 deed hij belijdenis te Visvliet. Hij was op 21-6-1716 lidmaat te Visvliet, maar ook te Burum, toen hij kwam van het Ooster Nieuwkruisland. Op 20-9-1722 werd hij "na geloofsbelijdenis aan deze gemeente (Visvliet) toegevoegd". In Burum werd Gosse Douwes van Visvliet "na belijdenis aangenomen" op 17-12-1724 en op 20-7-1728 werd "Gosse Douwes van Boerum toegevoegd" te Visvliet.

Hij was op 17-12-1724 lidmaat te Burum (Fr). Ingekomen van Visvliet...

Gosse trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Reijn Gosses werd geboren in Burum (Fr) en werd gedoopt op 18-09-1718 in Burum en Munnekezijl (Fr).

Gosse trouwde vervolgens met Hebeltje Jannes op 12-10-1721 in Visvliet. Hebeltje werd gedoopt op 01-09-1699 in Visvliet. Hebeltje was ook bekend als Ebel Jans.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jannes Gosses werd gedoopt op 12-06-1722 in Visvliet. Jannes trouwde met Lumke Alberts, dochter van Albert Mennes en Grietje Jacobs, op 04-03-1746 in Grootegast. Lumke werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 26-09-1723 in Grootegast. Lumke was ook bekend als Lamke Alberts.

         ii.  Sjoerdt Gosses werd gedoopt op 06-08-1724 in Burum (Fr).

        iii.  Sijtse Gosses werd gedoopt op 23-02-1727 in Burum (Fr).

228      iv.  Sijmen Gosses Reitzema (gedoopt op 08-01-1730 in Visvliet). Sijmen trouwde met Sijbrig Martens, dochter van Marten Pieters 328 en Eetje Jans, op 22-05-1757 in Zuidhorn. Sijbrig werd geboren circa 1730 in Den Ham.

          v.  Sijtske Gosses werd gedoopt op 16-11-1732 in Visvliet.

         vi.  Douwe Gosses werd gedoopt op 29-01-1740 in Visvliet.


457. Hebeltje Jannes, dochter van Jannes Andries en Eenje Simons, werd gedoopt op 01-09-1699 in Visvliet. Hebeltje was ook bekend als Ebel Jans.

Feiten

In 1744 deed zij belijdenis te Visvliet. "Ebel Jans, huisvrouw van Gosse Dauwes."

Hebeltje trouwde met Gosse Douwes op 12-10-1721 in Visvliet. Gosse werd geboren in Visvliet.

458. Marten Pieters,328 zoon van Pieter Simens 328 en Sijbrich Gaijkes, werd gedoopt op 17-12-1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

Feiten

Hij was tot 23-08-1739 diaken te Den Ham.

Marten trouwde met Eetje Jans op 17-04-1729 in Zuidhorn. Eetje werd gedoopt op 24-02-1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jan Martens

229      ii.  Sijbrig Martens (geboren circa 1730 in Den Ham). Sijbrig trouwde met Sijmen Gosses Reitzema,135 zoon van Gosse Douwes en Hebeltje Jannes, op 22-05-1757 in Zuidhorn. Sijmen werd gedoopt op 08-01-1730 in Visvliet. Sijmen was ook bekend als Sijmen Gosses Reitsema.326

        iii.  Hilje Martens werd gedoopt op 01-01-1736 in Den Ham.

         iv.  Peter Martens werd gedoopt op 06-01-1737 in Den Ham.

          v.  Hilje Martens werd gedoopt op 16-02-1738 in Den Ham. Hilje trouwde met Hindrik Albers, zoon van Albert Hindriks en Ide Sijbrands, op 03-05-1767 in Leegkerk. Hindrik werd geboren in Leegkerk.

         vi.  Peter Martens werd gedoopt op 21-06-1739 in Den Ham.

        vii.  Peter Martens Duinkerken werd gedoopt op 17-06-1742 in Den Ham en is overleden in 1824 in Mensingeweer op 82-jarige leeftijd. Peter trouwde met Tietje Jans, dochter van Jan Hindriks en Metje Hindriks, op 13-05-1764 in Den Ham en Fransum. Tietje werd gedoopt op 09-09-1742 in Oosterwijtwerd en is overleden in Feerwerd. Peter trouwde vervolgens met Geeske Meints in 1781 in Uithuizermeeden. Geeske werd geboren in 1744 en is overleden vr 1793. Peter trouwde vervolgens met Jantje Jans vr 1798. Jantje werd geboren circa 1757 in Mensingeweer en is overleden op 14-02-1804 in Mensingeweer ongeveer 47 jaar oud.


459. Eetje Jans, dochter van Jan Jacobs en Hilje Jans, werd gedoopt op 24-02-1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien.

Feiten

Zij was op 14-03-1718 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn.

Eetje trouwde met Marten Pieters 328 op 17-04-1729 in Zuidhorn. Marten werd gedoopt op 17-12-1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

460. Douwe Douwes, de jonge,329 zoon van Douwe Douwes en Lijsabeth Tonnis, werd gedoopt op 13-01-1684 in Obergum en Maarhuizen en is overleden na 28-02-1727.

Notitie bij de doop: Vader: Douwe Douwes Schipper

Notitie bij het onderzoek:
Hij is mogelijk de oudste zoon van Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis. Hiervoor moet worden aangenomen dat de doopvaders Douwe Douwes en Douwe Douwes de jonge in 1707 en 1710 dezelfden zijn. Bovendien, dat Douwe Douwes ook dezelfde is als de dopeling uit 1684 (Obergum).

Er bestaan drie omschrijvingen van een Douwe Douwes:
A: schipper te Obergum & Maarhuizen (ws. zijn vader);
B: harbargier te Mensingeweer (de man van Lijsabeth Tonnis);
C: "de jonge".

Helaas, vanuit de vernoemingen gezien, ontbreken de kindernamen Douwe en Lijsabeth in zijn gezin, zoals die bij zijn zuster Martjen wl voorkomen. De oorzaak kan liggen in het verloren gaan van grote delen van de doop- en trouwregisters van Ezinge.

Douwe trouwde met Jantjen 330 circa 1700. Jantjen werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Douwes werd gedoopt op 15-05-1707 in Winsum.

         ii.  Hindrick Douwes werd geboren op 02-03-1710 in Winsum. Hindrick trouwde met Hilje Roelfs,547 dochter van Roelf Meertens 548 en Henrickjen Jacobs, op 27-07-1732 in Niehove. Hilje werd gedoopt op 17-02-1704 in Feerwerd en is overleden op 05-09-1765 in Feerwerd op 61-jarige leeftijd.

        iii.  Pieterke Douwes werd geboren circa 1710 in Ezinge en is overleden 1763-1785 ongeveer 53 jaar oud. Pieterke trouwde met Jannes Arents 548 circa 1736. Pieterke trouwde vervolgens met Julle Wijtjes, zoon van Wijtje Dates 489 en Lisebeth Tonnis, circa 1750. Julle werd gedoopt op 16-12-1730 in Hoogkerk en is overleden 1785-1786549 op 55-jarige leeftijd.

         iv.  Frans Douwes werd geboren circa 1715 in Ezinge en is overleden 1778-1779 in Feerwerd ongeveer 63 jaar oud. Frans trouwde met Jantien Peters,550 dochter van Peter Hindricx en Wijtske Cornelis, circa 1739. Jantien werd geboren circa 1710 en is overleden 1779-1780 in Feerwerd ongeveer 69 jaar oud.

230       v.  Pieter Douwes (geboren in 1722 in Ezinge - overleden circa 1775 in Garnwerd). Pieter trouwde met Jantje Claasen,335 dochter van Claas Renses 335 en Auke Arents,335 op 12-05-1743 in Hoogkerk. Jantje werd gedoopt op 09-09-1714 in Feerwerd en is overleden circa 1750 in Ezinge ongeveer 36 jaar oud. Pieter trouwde vervolgens met Hester Hindriks circa 1750. Hester werd geboren circa 1730 en is overleden na 1790.


461. Jantjen 330 werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

Notitie bij het onderzoek:
Alleen bij de doop van zoon Pieter is duidelijk dat Douwe Douwes met Jantjen getrouwd was. Uit andere stukken blijkt dat Pieter een broer Hindrik had, een zus Pieterke en nog een broer Frans. Voor Grietje moet worden aangenomen dat Jantjen ook haar moeder was.

Jantjen trouwde met Douwe Douwes, de jonge 329 circa 1700. Douwe werd gedoopt op 13-01-1684 in Obergum en Maarhuizen en is overleden na 28-02-1727.

468. Lubbert Derks werd geboren in Ulrum.

Notitie bij het onderzoek:
Aangezien Lubbert Derks twee keer een eerstgeboren dochter IJdje noemt, is het goed mogelijk dat zijn moeder IJdje heette, zoals deze:
Ide Lubberts van Ulrum X Roebert Peters van Ulrum. Zij trouwden te Niekerk op 10-6-1666. Of deze IJdje nog andere mannen had, zoals een Derk? Helaas zijn er geen dopen van Lubbert te vinden.

Lubbert trouwde met Jantien vr 1707.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  IJde Lubberts werd gedoopt op 31-07-1707 in Ulrum.

Lubbert trouwde vervolgens met Grietie Tiaerts op 22-01-1713 in Ulrum. Grietie werd geboren in Ulrum.

Kinderen uit dit huwelijk:

234       i.  Derk Lubberts (geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum - overleden op 09-10-1785 in Ulrum). Derk trouwde met Jantje Peters op 19-04-1739 in Ulrum. Jantje werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden op 24-04-1756 in Ulrum ongeveer 36 jaar oud. Jantje was ook bekend als Jantje Jans.341

         ii.  Anje Lubberts werd gedoopt op 17-05-1717 in Ulrum.

        iii.  IJdje Lubberts werd gedoopt op 17-12-1719 in Ulrum.

         iv.  Jan Lubberts werd gedoopt op 17-01-1723 in Ulrum.


469. Grietie Tiaerts werd geboren in Ulrum.

Grietie trouwde met Lubbert Derks op 22-01-1713 in Ulrum. Lubbert werd geboren in Ulrum.

476. Sijmen Jans werd geboren in Houwerzijl.

Hun nageslacht komt voor onder de achternamen Noordhof en Bus en (aangetrouwd: Rietema).

Notitie bij het onderzoek:
Zijn er 3 Sijmens Jans van Houwerzijl?

In Niekerk/Vliedorp op 10-1-1723 een proclamatie tussen een Sijmen Jans van Houwerzijl en Marijke Beenes van Ulrum

En ook in Niekerk/Vliedorp op 10-12-1724 een huwelijk tussen een Sijmen Jans van Houwerzijl & Janneke Geerts van Warffum...

Hun voorganger op de boerderij Vliedorp was (1722-1731) een Jan Jans.

Feiten

1731-1763 was hij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Sijmen trouwde met Martien Dercks op 31-05-1722 in Ulrum. Martien werd geboren in Ulrum.

Notitie bij het huwelijk:
Sijmen Jans, van Houwerzijl
Martien Dercks, van Ulrum
Doopsgezind

Volgens Date Noorlag zouden zij ook de ouders zijn van Jeentje Sijmens {149} en {237}...

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij kondigden hun huwelijk aan op 03-05-1722 te Niekerk en Vliedorp. Sijmen Jans van Vliedorp. Attestatie gegeven.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tonje Sijmens werd geboren na 1722 en is overleden op 21-12-1795 in Ulrum. Tonje was ook bekend als Tonniske Sijmens en Tonje Sijmons. Tonje trouwde met Jacob Jans Rietema, zoon van Jan Eckes en Barber Heerkes, vr 1752. Jacob werd geboren circa 1711 in Houwerzijl, is overleden op 27-01-1780 in Niekerk ongeveer 69 jaar oud en werd begraven in Niekerk.

         ii.  Pieter Sijmens werd geboren circa 1733 in Vliedorp en is overleden vr 07-03-1801 in Vliedorp. Pieter trouwde met Antje Tonnis op 01-05-1763 in Niekerk en Vliedorp. Antje werd geboren in Middelstum. Antje was ook bekend als Aukje Tonnis. Pieter trouwde vervolgens met Idtje Isebrandts, dochter van Isebrandt Jurjens en Diewerke Luirts,551 op 21-01-1770 in Baflo en Rasquert. Idtje werd geboren in Baflo. Pieter trouwde vervolgens met Trijntje Jans op 23-12-1786 in Niekerk en Vliedorp. Trijntje werd geboren in Groningen. Pieter trouwde vervolgens met Ida Tonnis Saaxema, dochter van Tonnis Luirts Saaxsema 551 en Jantje Jans Land, op 31-08-1795 in Niekerk. Ida werd geboren in Middelstum, werd gedoopt op 12-03-1755 in Huizinge en is overleden op 25-06-1836 in Middelstum op 81-jarige leeftijd. Ida was ook bekend als Itje Teunis (Tonnis).

238     iii.  Jacob Sijmens (geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp - overleden op 07-11-1777 in Leermens). Jacob trouwde met Itjen Pieters,145 dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker,344 op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. Itjen werd geboren circa 1750 in Niekerk, werd gedoopt op 14-03-1773 in Leermens en is overleden vr 27-02-1778 in Leermens.


477. Martien Dercks werd geboren in Ulrum.

Feiten

1731-1763 was zij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Martien trouwde met Sijmen Jans op 31-05-1722 in Ulrum. Sijmen werd geboren in Houwerzijl.

478. Pieter Harms, zoon van Harm Freerks, werd geboren circa 1720 in Vierhuizen en is overleden tussen 1783 en 1785.

Feiten

Hij was landbouwer te Zoutkamp. 344 Hij was ook landbouwer te Niekerk.

Hij bezat enkele boerderijen. 553 Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker zijn eigenaars geweest van de Kooiplaats bij Zoutkamp vanaf ca. 1740. Later ook van de boerderij Robersum bij Vierhuizen".

Pieter trouwde met Annechijn Jans Bussemaker 344 circa 1740 in Ulrum. Annechijn werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13-01-1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Ida Pieters werd geboren circa 1745 in Niekerk, werd gedoopt op 25-12-1773 in Vierhuizen en is overleden op 24-08-1779 in Zoutkamp ongeveer 34 jaar oud. Ida was ook bekend als IJda Pieters. Ida trouwde met Klaas Lubberts Kampinga, zoon van Lubbert Jacobs en Itje Klasen, op 13-08-1769 in Vierhuizen. Klaas werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 17-11-1743 in Niekerk en Vliedorp en is overleden op 26-12-1802 in Zoutkamp op 59-jarige leeftijd.

239      ii.  Itjen Pieters (geboren circa 1750 in Niekerk - overleden vr 27-02-1778 in Leermens). Itjen trouwde met Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jans en Martien Dercks, op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, werd gedoopt op 10-01-1773 in Leermens145 en is overleden op 07-11-1777 in Leermens. Itjen trouwde vervolgens met Derk Berents, zoon van Berent Derks en Anje Dorenbos, op 13-09-1778 in Leermens. Derk werd geboren in Westeremden, werd gedoopt op 23-06-1754 in Westeremden en is overleden tussen 1792 en 1800.

        iii.  Harm Pieters Robersum werd geboren op 02-04-1751 in Zoutkamp, werd gedoopt op 23-01-1785 in Vierhuizen en is overleden op 22-01-1816 in Vierhuizen op 64-jarige leeftijd. Harm trouwde met IJdje Driewes, dochter van Driewes Engberts 554 en Geeske Clasen, op 05-01-1776 in Baflo. IJdje werd geboren in Ranum, werd gedoopt op 08-10-1752 in Bellingeweer, Winsum en is overleden op 19-02-1808 in Vierhuizen op 55-jarige leeftijd. Harm trouwde vervolgens met Anje Jans Rietema, dochter van Jan Benes en Aaltje Jacobs, op 01-01-1810 in Vierhuizen. Anje werd gedoopt op 27-05-1787 in Leens en is overleden op 09-10-1854 in Obergum op 67-jarige leeftijd. Anje was ook bekend als Anje Jans Rijtema.

         iv.  Fennegien Pieters werd geboren circa 1755 in Ulrum, is overleden op 06-10-1800 in Oldehove ongeveer 45 jaar oud en werd begraven op 11-10-1800 in Oldehove. Fennegien trouwde met Jacob Jans Korhorren, zoon van Jan Roelfs 555 en Eenje Arents, op 30-05-1779 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren circa 1755 in Oldehove en is overleden op 10-03-1800 in Oldehove ongeveer 45 jaar oud.

          v.  Janna Pieters werd geboren circa 1757 en is overleden 1781-1784 in Zoutkamp556 ongeveer 24 jaar oud. Janna trouwde met Jan Harms Visser, zoon van Harm Jans Visser en Martjen Jacobs, op 27-07-1781 in Niekerk en Vliedorp. Jan werd gedoopt op 14-01-1759 in Vierhuizen en is overleden op 23-08-1808 in Niekerk op 49-jarige leeftijd.

         vi.  Jacob Pieters

Pieter trouwde vervolgens met Grijtje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Hijke Willems, op 14-01-1774 in Ulrum. Grijtje werd geboren in Ulrum en is overleden in Houwerzijl.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Zij tekenden een huwelijkscontract op 14-01-1774 te Niekerk. 557 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Lubberts en Ida Pieters, ehelieden; Jacob Sijmons en Itjen Pieters, als schoonzoon en dochter; Harm Pieters, als zoon; Jurjen Jans Bus; Claas Mennes en Jan Lammerts als voormond en voogden over des bruidegoms pupillen.
Aan bruidszijde: Jacob Jans, als vader; Jan Jacobs, als volle broeder en sibbevoogd; Jacob Heres en Alle Ubels, als voormond en voogden over des bruids voorkinderen".


479. Annechijn Jans Bussemaker,344 dochter van Jan Jurjens Bussemaker 558 en IJdtjen Isaacs, werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13-01-1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos.

Annechijn trouwde met Pieter Harms circa 1740 in Ulrum. Pieter werd geboren circa 1720 in Vierhuizen en is overleden tussen 1783 en 1785.

488. Jan Gerrits Buil werd geboren in Leek.

Jan trouwde met Aafke Jakobs op 11-10-1722 in Midwolde. Aafke werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Trientien Jans Buil werd geboren op 28-04-1724 in Leek en werd gedoopt op 30-04-1724 in Leek.

244      ii.  Gerrit Jans Buil (geboren op 31-10-1726 in Leek - overleden op 16-04-1812 in Groningen). Gerrit trouwde met Aefjen Hindriks, dochter van Hendrik Gerrits en Claertjen Tjaerds, op 10-12-1752 in Leek. Aefjen werd gedoopt op 04-06-1730 in Leek en is overleden tussen 1765 en 1774. Gerrit trouwde vervolgens met Grietje Wielefs Groeneveld, dochter van Wielef Jans Groeneveld en NN, op 22-12-1774 in Groningen. Grietje werd geboren tussen 1727 en 1728 in Groningen en is overleden op 10-07-1819 in Groningen. Grietje was ook bekend als Grietje Wielfs.


489. Aafke Jakobs werd geboren in Leek.

Aafke trouwde met Jan Gerrits Buil op 11-10-1722 in Midwolde. Jan werd geboren in Leek.

Aafke trouwde vervolgens met Jakop Koers op 20-01-1715 in Leek. Jakop werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Jantien Jakops werd geboren op 29-12-1716 in Leek en werd gedoopt op 01-01-1717 in Leek.

         ii.  Aaltien Jakops werd geboren op 10-11-1718 in Leek en werd gedoopt op 13-11-1718 in Leek.

        iii.  Koert Jakops werd geboren op 06-10-1720 in Leek en werd gedoopt op 06-10-1720 in Leek.


490. Hendrik Gerrits .

Hendrik trouwde met Claertjen Tjaerds vr 04-06-1730.

Kinderen uit dit huwelijk:

245       i.  Aefjen Hindriks (gedoopt op 04-06-1730 in Leek - overleden tussen 1765 en 1774). Aefjen trouwde met Gerrit Jans Buil, zoon van Jan Gerrits Buil en Aafke Jakobs, op 10-12-1752 in Leek. Gerrit werd geboren op 31-10-1726 in Leek, werd gedoopt op 03-11-1726 in Leek en is overleden op 16-04-1812 in Groningen op 85-jarige leeftijd.

         ii.  Marieke Hendriks werd gedoopt op 01-02-1733 in Leek.

        iii.  Wemeltje Hendriks werd gedoopt op 15-12-1735 in Midwolde.


491. Claertjen Tjaerds .

Claertjen trouwde met Hendrik Gerrits vr 04-06-1730.

496. Kornelis Gauwes .

Kornelis trouwde met Fopkje Kornelis.

Kind uit dit huwelijk:

248       i.  Gauwe Kornelis (geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) - overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr)). Gauwe trouwde met Renskje Foppes. Gauwe trouwde vervolgens met Aukjen Hendriks.


497. Fopkje Kornelis .

Fopkje trouwde met Kornelis Gauwes.


508. Hindrik Jans Dijk, zoon van Jan Jans Dijck 559 en Grietie, werd gedoopt tussen 04 en 00-1693 in Tolbert en is overleden in 1755 in Marum. Hindrik was ook bekend als Hendrick Jans Dijk.

Notitie bij het onderzoek: Misschien is onderstaande dopeling een neef?

Doop 27-02-1718 Marum
Dopeling Hendrik
Geslacht o
Geboorteplaats Marum
Vader Jan Dijk
Opmerkingen rademaker

Doop 03-08-1727 Marum
Dopeling Sijwert
Geslacht o
Geboorteplaats Marum
Vader Jan Dijk

Hindrik trouwde met Roelfke Stevens op 20-02-1718 in Marum. Roelfke werd geboren in Niebert.

Kinderen uit dit huwelijk:

254       i.  Jan Hindriks Dijk (geboren circa 1725 in Marum - begraven op 17-06-1795 in Marum). Jan trouwde met Trientje Jans op 31-01-1751 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren in Marum en is overleden op 20-01-1753 in Marum. Jan trouwde vervolgens met Trientje Alberts op 21-09-1753 in Marum en Noordwijk. Trientje werd geboren circa 1725 in Tolbert en is overleden in 1772 in Marum ongeveer 47 jaar oud.

         ii.  Wibbe Hindriks Dijk werd gedoopt op 27-11-1718 in Marum.

Hindrik trouwde vervolgens met Geeske Wessels vr 02-12-1731.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Hindriks Dijk werd geboren op 02-12-1731 in Marum en werd gedoopt op 02-12-1731 in Marum.

         ii.  Egbert Hindriks Dijk werd gedoopt op 17-10-1735 in Marum.

Hindrik trouwde vervolgens met Anke Wolters vr 1743. Anke is overleden in 1749 in Noordwijk. Anke was ook bekend als Aukje Wolters.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Tjetske Hindriks Dijk is overleden in 1745 in Noordwijk.

         ii.  Fedje Hindriks Dijk is overleden in 1748 in Noordwijk.

Hindrik trouwde vervolgens met Hindriktje Pieters op 19-11-1752 in Marum.

Kind uit dit huwelijk:

          i.  Grietje Hindriks Dijk werd gedoopt op 16-09-1753 in Marum.


509. Roelfke Stevens werd geboren in Niebert.

Roelfke trouwde met Hindrik Jans Dijk op 20-02-1718 in Marum. Hindrik werd gedoopt tussen 04 en 00-1693 in Tolbert en is overleden in 1755 in Marum. Hindrik was ook bekend als Hendrick Jans Dijk.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432, 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Ernest B. Blett IV, USA, Notities.

6. Gerald Kamps, Website.

7. Gerald Kamps, Website, Bijna alle hier genoemde Kamps'en komen voor op deze website.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

10. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Dik Japenga heeft geboortedatum als 23-9-1817.

11. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

12. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

13. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

14. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

15. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

16. Michael L. Swanson, USA, Notities, Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

17. GenLias (http://www.genlias.nl).

18. Truus Pera, Rotterdam, Notities.

19. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

20. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

21. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

22. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

23. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema.

24. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

25. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

26. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

27. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

28. LDS Familysearch.

29. Janet Sheeres-Sjaarda (Grand Rapids), Sjaarda Genealogy Book.

30. Thomas Schripsema, USA, Notities.

31. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

33. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

34. GenLias (http://www.genlias.nl), Winsum. Op grond van de naam 2e echtgenoot en haar ouders toegevoegd.

35. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

36. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

37. Dik Japenga, Eric Japenga, Website.

38. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869. .... DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

39. Willem Helder, Website.

40. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 45.3.

41. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

42. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

43. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

44. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. Grootouders bruid genoemd.

45. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

46. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

47. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

48. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

49. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

50. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Oldehove huwelijksakte. Haar vader heet hier Geert Jans Smit, moeder Diewerke Zijtzes Rosema.

51. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

52. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

53. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

54. R. J. Bakker, De Familie Meinardi-Ploeg (Groningen, 1962), p 16.

55. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes. .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

56. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

57. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 nam Tjerk Luitjens van Burum de achternaam van der Brug aan voor zichzelf en zijn familie.

58. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. Antje Sjoerds Name is Dijkstra. I found her date of death on the Frysk Archyf site. .... H.S, Notities, From an unknown source I have her name as Elzinga and her birth place as Harkema.

59. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grootegast, Grijpskerk. 1842.

60. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

61. Taeke van der Leij, Grijpskerk, huwelijksbijlagen. 14 Jan 1852.

62. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

63. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

64. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 164.

65. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, E-mail. Nog niet gecontroleerd.

66. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

67. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

68. Taeke van der Leij, Hier overlijdensdatum: Burum 22 januari 1795...

69. IJnte Botke, Boer en Heer, de Groninger Boer 1760-1960 (Groninger Historische reeks 23, 2002), p 81. De landbouwer Tjebbe Idzerts de Boer uit Kollum bezat 'eenige boeken' en drie boeken geschat op anderhalve gulden. Ze werden in de boedelbeschrijving vermeld onder de kop 'Turf, hout en boeken en eetbare waren'. .... Frans Vlieg, Website, Tjebbe Idzerts wordt in 1808 en 1809 genoemd als kerkvoogd in Kollum. In 1811 wordt hij aangesteld als lid van de "Municipalen Raad". In 1817 wordt hij gekozen tot "ordinaris dijksgedeputeerde".
Kollumerland speciekohier 1783:
Onder Torpmacluft Tjebbe Idzerts 2 schoorstenen, 6 hoofden, 16 veersen, 4 koeien, 54 pondematen ingezaaid land, 8 paarden, te betalen 94-12-8. Bron: Taeke van der Ley.

70. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. .... Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie H De Louwes Blad 1 Pag4 Nrs 136-157. Bouw- en weiland en een grote boerderij (Nr 152) langs het Zieldiep in de zuidwesthoek van de polder Lauwers.

71. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

72. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

73. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

74. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

75. Taeke van der Leij.

76. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

77. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

78. Website Feringa.

79. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

80. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

81. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 296. Vader aangenomen op basis van website Erik Stam.

82. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

83. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

84. GenLias (http://www.genlias.nl), Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 25-03-1817
Bruidegom Tjerk Lieuwes Dijkstra
Geboorteplaats: Oosterbienum
Bruid Jantje Geerts Bakker
Geboorteplaats: Midwolde
Vader bruidegom Lieuwe Ages
Moeder bruidegom Welmoed Tjerks
Vader bruid Geert Jannes Bakker
Moeder bruid Renschje Lammerts
Nadere informatie bruidegom 52 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Geertje Reinders.

85. GenLias (http://www.genlias.nl), Ezinge. Elders geb. datum genoemd 29-10-1787.

86. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1878 p 84 Datema.

87. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

88. Website Wobbes, Op 22 juni 1815 koopt Jannes een huis (nr. 119) en tuin in Oldehove van Hindrik Bartelds Tijmens voor f 150,--. Hij moet jaarlijks een grondpacht betalen van f 3,--. Het geheel is gelegen zwettende ten noorden aan de dijkstal van Gerrit Posthumus, ten oosten aan Gerrit Hindriks, ten zuiden aan de weg en ten westen aan de dijkstal van Gerrit Posthumus. Volgens de akte leent Jannes geld van Arend Gerrits Arends, ontvanger der indirekte belastingen te Ezinge. Op 17 juni 1819 verkoopt Jannes het huis aan Sibrand Berents Dijkhuis, arbeider onder Oldehove en Pieterke Gerrits Kampstra voor 200,-- gulden. Op dat moment is de grondpacht die aan een particulier betaald wordt 3 gulden. Zoon van Popke Jannes van Dijk(en), klz. van Jannes Popkes & Grietje Folkerts.

89. Website Wobbes, Dochter van Hindrik Jacobs en Grietie Hindriks... Niet gecontroleerd.

90. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

91. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

92. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

93. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, NB HS Samengevoegd met Geeske Izebrands, vrouw van Pieter Harms (volgens Willem Nijboer Website Beukema).

94. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

95. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

96. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

97. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 151.

98. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

99. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), nr 286.5.1.

100. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

102. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

103. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

104. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

105. GenLias (http://www.genlias.nl), Groningen, overlijdensakte. 10-05-1842

Broer van Dijken.

106. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

107. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

108. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

109. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ezinge, huwelijksakte. 28 november 1816

Getuigen: Hindrik Hindriks Til, 63 jaar, dagloner, als vader van de bruidegom. Friebes Jacobs Tempel, 41 jaar, dagloner te Legemeden, Aduard, als broer van de bruid.

110. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Groningen Overlijdens. 2 december 1846

Jan Meijer, 49, molenaarsknecht, doet aangifte van de dood van zijn schoonmoeder Anje Jans.

111. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

112. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.

113. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 183.

114. GenLias (http://www.genlias.nl), In zijn overlijdensacte staan als ouders Aldert Jans & Jantje Klaassens.

115. Eddy Landzaat, Website, Baflo Overlijdensakte. NB In GenLias worden zijn ouders genoemd Pieter Alberts en Anje Pieters...

116. Eddy Landzaat, Website, Achternaam Dijkema van deze bron.
A. Beukema heeft andere geboortedatum: 19 Jul 1772 in Hornhuizen en overlijdensdatum: 27 Oct 1855 in Den Andel.

117. H.S, Notities, Er waren twee Froukes, samengevoegd, maar niet bewezen...

118. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

119. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

120. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

121. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

122. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

123. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

124. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

125. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

126. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74, 57. Op huisnummer 5 te Winsum woont een Pieter P. Martini, pachter erf, bakker, geb. 9-10-1781. Op huisnummer 57 is 8 gras land tussen Bellingeweer en Winsum, eigenaar Pieter Pieters Martini.

127. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

128. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

129. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven. .... Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot. .... Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

130. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

131. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

132. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

133. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

134. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder, NB GenLias zegt Ekke Tjeerds Rosema, maar ik heb die naam bij Geeske Jeltes staan (?).

135. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

136. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

137. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

138. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gerrit W. Kuijk. Houwerzijl 13 februari 1799. Huwelijkscontract Bartelt Tijmens en Trijntje Sijtses. Aan bruidegomszijde Pieter Tijmens, volle broeder, J. v.d. Borgh als dedingsman, Harke Hindriks, voormond, Pieter Tijmens, sibbevoogd en Jacob Geerts, vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Bartelt Tijmens en wijlen Grietje Hindriks. Aan bruidszijde Sijtse Popkes, vader, Popke Sijtses, Tonnis Sijtses, volle broeders RA LXIV-d-4, fol. 150.

139. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 92.

140. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

141. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

142. Date Jan Willem Noorlag, Website Moorlag.

143. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 496. Hier staat dat Hilje Rieuwerts Medema's moeder is: Hilje Jacobs van Zuidhorn (getr. 1806 te Niekerk, maar op p 431 staat: Pieterke Wiersema.

144. W. Duinkerken, Gemeente Ezinge, historie van 4 dorpen (Ezinge, 1977), p 52. Het gemeentebestuur van Ezinge meende het doen begraven op de nieuwe algemene begraafplaats (i.p.v. rondom de kerk) te kunnen bevorderen door te bepalen dat op het graf van de eerste die daar ter aarde zou worden besteld, een staande zerken paal zou worden geplaatst.
Op 23 augustus 1873 overleed te Feerwerd de landbouwer Izebrand de Boer, 27 jaren oud. Jantje Hollander, zo gaat het verhaal, maakte, toen bekend werd dat een gesitueerde boer als eerste op de nieuwe begraafplaats te Feerwerd zou worden begraven, hierover de bemerking dat deze familie een gedenksteen zelf wel kon betalen en dat het, ook zelfs bij de dood verkeerd ging in de wereld. Niet de boer De Boer, maar de dagloonster Jantje Hollander ging als eerstedoor de hekken van de begraafplaats. Ter harer nagedachtenis staat nog altijd de gemeentelijke zerk op haar graf op het midden van de dodenakker. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 583 Ezinge.

145. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

146. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

147. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

148. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 27. Hij was boer, woonde aan het Pad, ongeveer ter hoogte van de kerk. .... Bernard Holtrop, Website, Voorlopig aangenomen op grond van zijn naam dat hij de zoon van Hedzer Leukes & Jantje Willems Renkema is. Nog te controleren.

149. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com).

150. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 295.

151. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, 1877

Bij overlijden dochter Grietje.

152. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 287. NB HS: Toegevoegd als vader wegens naamsovereenkomst.

153. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

154. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389. .... Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

155. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

156. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

157. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

158. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

159. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

160. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

161. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

162. Website van der Hoek.

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

164. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

165. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

168. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

169. Kristian Alexander Helmholt, Notities (http://www.helmholt-kleefsman.net), E-mail. Kerkeraadsvergadering: een schriftelijk verslag waarin Jannes Beerents zijn mede diaken Eije Fokkes ervan beschuldigt geld te hebben ontvreemd. Tijdens de kerkenraadsvergadering waarop deze beschuldiging wordt behandeld, wordt er overigens niet genoeg bewijs gevonden. Beide heren zijn daarna wel enigszins gebrouilleerd en er worden twee nieuwe diakenen gekozen.
Verder komt zijn naam ook voor op een lijst van de beklemde landerijen van de pastorij van Sebaldeburen. Het huwelijk van Jannes Berends en Auckien Arends is voor mij 'onvindbaar'. De indexen van huwelijken voor 1750 en na 1750 leveren niets op. NB Hypothese; alle gegevens van de "ouders" van Jantje Jannes (Helmholt) zijn van deze bron en moeten nog gecontroleerd worden. .... Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hij wordt Helmholt genoemd bij het overlijden van zijn zoon Arend.

170. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jrg 39 p 27.

171. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

172. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53. .... Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

173. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

174. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

175. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

176. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

177. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

178. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 103. Grote verontwaardiging en schrik wekte bij de gegoede ingezetenen het keizerlijk decreet van 5 april 1813 tot oprichting van vier regimenten gardes d'honneur, want uit hun zonen moest een erewacht worden samengesteld. De prefect was belast met het opmaken van lijsten van daarvoor in aanmerking komende families. Voor Grijpskerk genoten daarvoor de 'eer': Tjeert Lubberts van Dellen te Grijpskerk, Hindrik Derks Hamming te Visvliet, Hidzert Tjerks Hamstra te Visvliet, Rentjen Tewes Heemstra te Visvliet (Pieterzijl), Klaas Hellinga te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl, Klaas Jans de Poel te Grijpskerk, Jacob Rienders Setzema te Visvliet (Pieterzijl), Harke Rentjes Vos te Grijpskerk, Jacob Sietzes de Waard te Grijpskerk, Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, Hindrik Johannes Zuidersma te Visvliet en Rochus repkes Zijlstra te Visvliet. Het waren allen landbouwers. Zij komen allen ook voor onder de hoogst aangeslagenen van de provincie. Maar gn van hun zonen staat op de lijst van de 48 gardes d'honneur die het departement van de Westereems tenslotte moest uitrusten. De val van Napoleon heeft hen behoed voor een actief optreden. .... P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 591 Visvliet. Doopsgezind.

179. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 15 februari 1812

Mennoniet.

180. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast.

181. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 4 augustus 1783

Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op "Hilmahuis" lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks (die getrouwd is met Eibeltje Wiema). De E. Tietje Jans is borg (de moeder van Eibeltje Jans).

183. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 76 nr 31. De achternaam Doornbos komt uit deze bron. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 4 augustus 1783

Bij een lening verschijnen Jan Danils en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis, die verklaren van Wedman Harm Hindriks en Eibeltje Wiema 500,- te hebben ontvangen. Ook verscheen de eersame Tietje Jans als borg.

184. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, HB Grootegast. 9 mei 1816

"Te Visvliet, in plaats van te Grootegast gedoopt".

185. GenLias (http://www.genlias.nl), Grijpskerk. Verwant met de Iwema's?.

186. Rechterlijke Archieven Friesland, Tn 11 Inv nr 6278 nr 194. Aanslag aan de ingezetenen om een schuld van 210 gulden af te betalen aan Eeuwe Ennes Wiersma wegens de aankoop van Dragonderpaarden voor de gemeente Burum in 1814. Hij betaalde 2 gulden.

187. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19). .... A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

188. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

190. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

191. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 267.

192. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

193. Piet Terpstra, Notities.

194. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

195. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

196. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

197. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

198. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

199. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

200. Taeke van der Leij, Hij komt voor als eigenaar van de State "Temmebosk". Betske Siccama's vader had deze gerfd van zijn grootvader Rinse Johannes.

201. Taeke van der Leij, De 4 laatste kinderen.

202. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

203. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

204. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

205. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

206. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

207. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

208. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

209. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer... .... B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994). .... Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)... .... Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

210. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

211. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

212. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

213. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

214. Mw. A.C. Fokkema-Siccama, "De Siccama's" (Kollum, 1973), p 244. .... Feije Feitsma en Dirk Piet Feitsma, Feitsma Familieboek (2004), p 52.

215. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. Aan Jan Derks (Dirks) & Tietje Jans nog toegevoegd: 2 eerdere huwelijken (van Jan Derks) en een zoon Jan Jans Feitsma (bron voor deze zoon: Dirk Piet Feitsma). Hierdoor ontstaan 2 achternamen, Doornbos en Feitsma, in 1 gezin.

216. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 76. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Extra Regtdag. 24 juni 1765. Tietje Jans is bij de verdeling van de erfenis van Jan Derks aanwezig als weduwe van wijlen Jan Derks en als vertegenwoordigster van haar drie minderjarige kinderen bij Jan Derks. Zij heeft een aandeel in de molen en de bakkerij te Lutjegast. Derk Jans, Harm Jans en Jelje Jans verschijnen als zijn meerderjarige kinderen bij Grietje Harms. Jan Derks was ook getrouwd met Ebeltje Berents en ze hadden een minderjarige zoon, Beerent Jans, waarover Hindrik Berents als voormond en Claas Cornelis als vreemde voogd zijn aangesteld. Wijlen Jacob Harms was sibbevoogd, de nieuwe sibbevoogd wordt Pauwel Jans. .... Taeke van der Leij, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781

Trijntje Jans en Jan Sipkes kochten een boerderij onder Lutjegast. Hiervoor leenden zij bij diverse mensen geld, o.a. bij Eeuwe Ennes en Dieuwerke Martens, de schoonouders van Jan Jans Feitsma: "Ywe Ennes en Diewerke, wonende te Boerum, lenen 1200 gulden aan Jan Sippes (Sipkes) en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe (Sipke) Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans (weduwe van Jan Derks in de Westerhorn)."
Op 13 mei 1782 verscheen Tietje als borg bij een andere lening. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 293. 13 mei 1782

Tietje Jans verscheen als borg, naast Sipke Halbes (voor zichzelve en als gevolmachtigde van zijn huisvrouw Antje Frankes), voor een lening van 1000 gulden die Jan Sipkes en Trijntje Jans te Lutjegast sloten bij Jelmer Steenhuizen en Catharina Woelezius, ehelieden te Grijpskerk en tevens voor een tweede lening van 1000 gulden bij Joh. Beckeringh en Geertje Spiets, ehelieden te Obergum. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 293. 4 augustus 1783

Tietje stond borg voor een lening voor haar andere dochter, Ebeltje: "Jan Daniels en Eibeltje Jans, woonachtig op Hilmahuis lenen 500 gulden van de wedman Harm Hindriks. De E. Tietje Jans is borg.". .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 79. 14 februari 1794

Alberdina Bekkeringh en haar eheman A Graatsma verpagten aan mevr A.H. Tjarda van Starkenborgh, douariere, hertoghe vrouwe van Feeringa, voor 9 jaren van 1-2-1794 tot 1-2-1803 84 grazen land in de Westerhorn onder Lutkegast gelegen, wordende bij Tietje Jans, wedw van Jan Derks onder hun behuizinge daar op staande in vaste beklemminge gebruikt 's-jaars voor 218 guldens huire met de gerechtigheden daarop gelegen...etc. .... Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Tn 735 Inv 80 fol 70. 18 november 1801

Jan Daniels namens Ebeltje Jans en Jan Jans treden op als erfgenamen van Tietje Jans, wed Jan Derks. Zij verkopen het huis van hun ouders: een huizinge met beklemminge van 84 grazen land aan Gepke Joosten wedw van Merten Mennes te Collum voor 9000 car. gld in termijnen te voldoen.

Tn 735 Inv 81, 19 maij 1802, Gepke Joosten verkoopt dezelfde plaats aan Gerrit Posthumus en Antje Johannes Siccama voor 8000 Car Gl. NB 23 Apr 2005 In de akte van scheiding/erfenis van Jan Derks is sprake van 84 jukken land. Ik neem aan dat het om hetzelfde gaat
NB Tietje dus overleden in 1801.

217. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4. .... P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. .... Weesrekeningen Friesland, Achtkarspelen Fol. 197. Inventarisatie nalatenschap Halbe Cornelis, de mede-regter van Achtkarspelen. Hierin wordt genoemd als versterking voor Haske Cornelis (kleindochter) Eelse Kystra, dorpsregter en huisman tot Burum.

218. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 9 september 1847

Sijke Jeltes Holwerda, 75 jaren, renteniersche te Burum, weduwe van Enne Eeuwes Wiersma en dochter van haar wijlen ouders Jelte Douwes en Bortzen Jans, de geboorteplaats onbekend. Overleden des avonds ten 11 uren, huisnr. 9 te Burum. Aangevers: Teunis Krosenbrink, 52 jaren, wever te Burum en Johannes Siegers Dijkstra, 30 jaren, landbouwer aldaar, geburen.

219. DTB Boeken Provincie Friesland, Kollumerland, overlijdensakte. 27 maart 1812

Aangevers waren Euwe Jans Feitsma en Jan Jans Feitsma, neven van de overledene.

220. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 103. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing te Visvliet om af te breken, hetgeen reeds is geschied, verkocht door Marten Eeuwes en Hiltje Lubbes aan Ywe Ennes voor 1050,- [niet gedateerd?].

221. Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 96. 13 mei 1801

Acte van verkoop van het recht tot weiding van een koe in de Galgevenne, gelegen ten Noorden van Visvliet. Verkocht door Lubbert Uitjes en dochter Hiltje Lubberts voor 500,- aan Sibrig Derks en Cornelske Marten. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXVIII.d fol 107 b. 13 mei 1801

Acte van verkoop van een behuizing en heem te Pieterzijl door Lubbert Uitjes aan Marten Eeuwes en Hiltje Lubberts voor 600,- [niet gedateerd?].

222. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

223. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

224. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

225. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

226. Matthias Teichert, USA, Notities, E-mail. In 1811 Binnert Andries of Burum registered the surname Riddersma for himself and his children. /// In 1811 nam Binnert Andries van Burum de achternaam Riddersma aan voor zichzelf en zijn kinderen.

227. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 10, 11 en 12. Leefden tussen 1801-1809 in Burum. Nageslacht in Burum en Emden (niet verder ingevoerd). Emden maakte toen deel uit van het koninkrijk Holland.

228. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 154. 1806

Stichtingssteen pastorie Oudwoude, Foarwei 38

Den 26 Maij zijn de eerste Stenen aan dit gebouw gelegd door Louw Eeuwe Siegers oud in 't 15 jaar, en Berber Hendriks Siccama oud in 't 14 jaar, toen kerkvoogden waren Eeuwe Sigers en Hendrik Jans Siccama, Voorsien dit Huis, dit nieuw gebouw / Met Leeraars die altoos getrouw / Met Lust en vlijt hun dienst betragten / Voor ons en voor ons nageslagten.

229. Taeke van der Leij, E-mail. Aukjen getrouwd met Metske Louwes.

230. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

232. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

233. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

234. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

235. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

236. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 273. doopsgezind. .... Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 322, 371.

237. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 273. doopsgezind.

238. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53, nr 30 en 273, nr 26. Verschil in datum en plaats: * 1763 Feerwerd.

239. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Persoon opgevoerd om 2 zussen te koppelen. Patroniem onder grote twijfel uit afkoopbrief op 5 mei 1781 [T735, I194].
Dat Grietje en Tietje zussen zijn blijkt uit de benoeming van Menne Alderts tot sibbevoogd van Klaas Cornelis op 4 jan 1800 [Tn 795 inv nr 174].

240. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

241. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

242. GenLias (http://www.genlias.nl), Ouders niet genoemd in overlijdensakte.

243. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

244. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

245. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

246. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 94.

247. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

248. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

249. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

250. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

251. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

252. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 7/8 p 320. Doopsgezinden Westerkwartier.

253. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

254. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

255. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

256. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

258. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 151.

259. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. 22 april 1766
Verkoop: twee Hemen sijnde het ene geleegen tot Eenrum bij de molen, wordende door Jan Edes onder beklemminge gebruikt Sijnde het ander geleegen in de Ooster Straat, van Welgemelde dorp, wordende aldaar door Hans Tunnijs en Bregtje Klasen Egteluiden onder beklemminge gebruikt.

260. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 185.2.

261. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities.

262. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

263. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

264. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

265. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

266. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 186.6. .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 271.

267. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

268. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Guy [guynwmich@yahoo.com]. "It appears that Gerrit Alberts married Martjen Allers, 17-4-1768 in Usquert. I believe one of their children to be Albert Gerrits who marries Anje Cornelis 13-11-1803. Are there other children of Gerrit Alberts and Martjen Allers?
[...] The son of Albert Gerrits and Anje Cornelis - Cornelis Alberts, b.1806 marries Frouke Roelfs Boon on 7-7-1831. Following the death of Cornelis Alberts sometime around 1860, Frouke remarries to Cornelis Berents Veneekamp and the family leaves for the United States in 1866. These were the beginings of the Dob/Dobb family here in the U.S.".

269. GenLias (http://www.genlias.nl), Zie Bouke Pieters van der Kooij (hertrouwd?).

270. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26.

271. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

272. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. Ook in deel I p 244. .... Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Tjark Ebels, Haren. Resolutie Gedeputeerde Staten van de Provincie Stad en Lande 1741 7 Dec: Benoeming Tjark Ebels tot Voogd van Rottumeroog. In ieder geval is dit dus de Tjark Ebels die met Knelske Jacobs getrouwd was. Maar als het Tjark Ebels Ockes is dan was hij 51 jaar oud, het kan, maar ik vind het zelf wat oud.

273. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220.

274. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 220. .... Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 174 Praebendeheerd, Uithuizen.

275. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), 118 Westerheert, Usquert.

276. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

277. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

278. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

279. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

280. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

281. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

282. Greet Bossema, Notities, Kwartierstaat Hendrikje Smid.

283. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1994 Doopsgezinden Westerkwartier p 336.

284. Harm Walma, Notities, E-mail.

285. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

287. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. 1806

In 1806 woonde op huisnr 40 te Winsum de weduwe van Freerk Tjaarts, pachter erf, geb. 29.2.1736.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

289. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

290. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

291. Wilco Boek, Website Schreuder.

292. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

293. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Voorlopig opgenomen. Nog controleren.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

295. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 212.

296. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk). .... R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

298. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

300. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

301. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

302. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

303. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 191. Oud p.m. 45 jaren, gewoont hebbende alhier, nalatende deszelfs huisvrouw Mena Drewes en agt kinderen uit een huwelijk, aangegeven 31 maart 1808.

304. Geert Kamphuis, Notities (g.kamphuis@tiscali.nl), E-mail.

305. Bert Schut, Notities, E-mail. Doopdatum niet in Doopboek Bedum.

306. Bert Schut, Notities, E-mail.

307. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

308. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

309. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

310. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

311. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

313. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

314. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

315. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

316. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling. .... Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier. .... K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen". .... Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

317. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

318. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

319. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk). .... DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

320. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

321. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

322. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 244. .... K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1325 IX.327.3. .... Willem Nijboer, Website.

323. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137 VIII.575.1. .... Willem Nijboer, Website.

324. Willem Nijboer, Website.

325. Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

326. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
. .... GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

327. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 55.

328. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

329. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

330. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

331. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

332. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754. .... Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

333. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

334. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

335. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

336. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995. Volgens huwelijkscontract.

337. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of this family are borrowed from this source.

338. Mw. P.J.C. Elema, Genealogie Smith te Ezinge (Gens Nostra, Jaargang 56, april/mei 2001), p 276. All members of her family were borrowed from this source.

339. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

340. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

341. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

342. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

343. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

344. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

346. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

347. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

348. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

349. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Gemeente: Grootegast
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 19-12-1833
Overledene Trientje IJpes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-12-1833
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Grootegast
Vader NN NN
Moeder NN NN
Partner Gerrit Alberts
Relatie: echtgenote. Niet duidelijk of het dezelfde Trijntje IJpes is.

350. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 175, 279.

351. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

352. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

353. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn. .... J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

354. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

355. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1. .... Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

356. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236). .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

359. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

360. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

361. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

362. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 99.

363. Taeke van der Leij, Bron ontvangen van Gert Meinen:
Op 14 juni 1733 en 13 mei 1736 genoemd als lidmaat en echtgenoot van Tjerk Liekles te Jislum. Ze kan de dochter zijn van Nanne Meinerts (gedoopt op 12 juni 1701 te Ferwerd) Wel wat jong bij trouwen, Tjerk was in 1718 al pachter Alvastate. Kijken bij lidmaten Ferwerd of Nanne getrouwd is met Syke. lidm.(pacht grond aan de kust) Ferwerd :Nanne Meinerts x Leutske Pyters, hij bel. 30-7-1696; zij 10-8-1699). Omdat in 1769 kleinzoon ? Nanne Meinderts een kind laat dopen in Wanswerd/Jislum en omdat Nanne Meinderts sr (1665) en zijn zus Trijntje Meinderts (1669) gedoopt zijn voor het huwelijk (1669) (geen toestemming van n van hun ouders, maar wel van de classis Dokkum) te Blija/Hogebeintum (Waarschijnlijk Hogebeintum, boven Genum) getrouwd zijn vul ik de lijn voorlopig in. Zij kan echter ook de dochter van Nanne Pijters zijn die in 1700 , 129,5 pm (vlak boven Genum, Aelva-state) pacht in Ferwerd. Ook is er een Nanne Jans in Hallum. Ook Ytje, gedoopt op 17 november 1678 te Oudkerk, dochter van Nanne Johannes is mogelijk. Pier Nannes een broer
.

364. Taeke van der Leij, Geboorteplaats Jislum (Fr).

365. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 15 Dec: 1762 - Haskemoeij (bij Visvliet). Dat zou Haske Willems kunnen zijn...

366. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

367. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

368. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

369. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

371. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 240.

372. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), nr 60.

373. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

375. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

376. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

377. De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 23 november 1739

Cornelis Thomas en Aeltien Cornelis, echtelieden te Visvliet, verkopen een behuizinge en beklemming van 17 pondematen eigen land en 34 pondematen in 102 pondematen aan Uitie Lippes en Antie Lubbers, echtelieden te Pieterzijl. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 1. 1 mei 1773

De weduwe gebruikt 9 1/4 pm land onder Visvliet bij een verkoop aan Jannes Hellinga & Tetje Claasen (uit de erfenis van Cornelliske Meertens, weduwe van Else Hellinga).

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

379. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729. .... Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749. .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

380. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

381. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

382. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

383. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

384. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

385. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

387. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

388. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

389. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 27. .... Taeke van der Leij.

390. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 10. .... Taeke van der Leij.

391. Taeke van der Leij, Overleden voor 1811.

392. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 28 juli 1783

Jan Fridses en Grietje Baukes lenen 2300 Car. guldens van Abel Fridses en Eelkje Deuyes. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel langewold LXIX i. 22 september 1763

Jan Fridses doet een verzoek om tot meerderjarige te worden verklaard. .... Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 23. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 12 juli 1783

Bij een zitting voor een leencontract verschijnen Jan Fridses en Grietje Baukes die verklaren te hebben ontvangen van Abel Fridses en huisvrouw Eelkje Deujes 2300,-.

394. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 78. Volgens de kaart van landmeter Teijsinga (1732) is Fridse Abels gebruiker van enige stukken land van de heer Heemstra en eigenaar/gebruiker van een stuk. Vlak naast nr 28 van Aries Derks (zie aldaar) en de namen van Franke en Cornellis Brugs (zie aldaar).

395. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

396. GenLias (http://www.genlias.nl), Hier staat 1 keer Berend Harms van Sellingh, de andere keer niet.

397. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 18.

398. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

399. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 110. 1814

Voor het beleg van Delfzijl (1814, bevrijding van de Fransen) werden vrijwilligers opgeroepen en daarvoor meldden zich uit de gemeente Grijpskerk 38 jonge mannen. Dat is heel wat meer dan tevoren bij soortgelijke oproepen van Napoleon waren verschenen. Op 20 december trokken ze onder leiding van het gemeenteraadslid Sijbolt Berghuis naar Loppersum. Zij zijn allen behouden teruggekeerd op twee na die aan een ziekte zijn bezweken. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), Pag. 132. 14 december 1843

De verbondenheid van het (de Maatschappij tot) Nut (van 't Algemeen) met het maatschappelijk gebeuren in het algemeen blijkt uit de aanbieding op 14 december 1843 van een gouden tientje door het hoofdbestuur aan J.M. Douwes Alserda te Visvlietwegens het redden uit het ijs van het Visvlieterdiep van Sijbold Berghuis te Pieterzijl. .... dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 98. 1813 - Franse tijd.

Maire werd Klaas Jans de Waard. Hij was verreweg de rijkste ingezetene van de gemeente. Klaas Hellinga uit Visvliet werd adjunct. In rijkdom volgde hij op De Waard. Municipale raden werden Eilke Sinia in de Westerhorn, Jan Willem Krijthe op de Waarden, Harke Jans van Holdinga op de Waarden, Cornelis Jacobus Pol(lema) op de Waarden, Herman Meijer te Visvliet, Djurre Elzes Kiestra te Niezijl en Arend Jacobus Poll te Niezijl. De benoemden behoorden allen tot de gegoede boerenstand, want ook de kasteleins Sibolt Berghuis en Arend Jacobus Poll mag men daartoe rekenen. Een dergelijke samenstelling zou kenmerkend worden voor alle gemeenten op de klei in de provincie Groningen tot in de 20e eeuw toe.

400. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), p 117. Hier staat als huwelijksdatum 9-1-1790 te Visvliet.

401. Peter Verhagen, Website Verhagen-Mulder.

402. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

403. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

404. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

405. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

407. Rechterlijke Archieven Groningen, Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

408. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

409. Rechterlijke Archieven Groningen, Ondertrouwboek Groningen 1727-1732 - Collectie DTB (toegang 124) - Inventarisnummer 177, folio 71v.

410. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

411. Nelleke Boonstra, Website.

412. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

413. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

414. Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 099 Weesboeken 1736-1777 Folio 236 verso.

415. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

416. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

417. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

418. Taeke van der Leij, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

419. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

420. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

421. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

422. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 25. Halbe Wisses komt hier naar voren als een invloedrijke boer te Nuis (83 jaar in november 1797, dus kennelijk geboren in 1713/1714). .... G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 363. In 1790 droeg Halbe Wisses zijn plaats te Nuis over aan de heer van Nienoord, maar behield voor zijn kinderen de beklemming. Tien jaar later echter, toen de wederzijdse schulden tussen hem en de toenmalige eigenares van de Nienoord, mevr. Graafland, werden geregeld, kreeg Halbe zijn plaats terug. Voor zijn nadelig saldo offerde hij de venen te Niebert en Nuis op.

423. Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), p 210.

424. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?). .... IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

425. Taeke van der Leij, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

426. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

427. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

428. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

429. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

430. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

431. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21. .... Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

432. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

433. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

434. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766. .... Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

435. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

436. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

437. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Visvliet, overlijden. 2 december 1824

Ebeltje Doornbosch 72 jaar, overleden op maandag 29-11-1824 (actedatum donderdag 2 december 1824) in huisnr 17 te Visvliet.
Dochter van Jan Dirks & Titje Jans. Nalatende zes kinderen.
Aangevers: Halbe Kornelis Haijema, 65, zonder beroep en Simen Jacobs de Waard, 43 landbouwer, beide wonende te Visvliet.

438. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

439. P. Luinstra, Luinstra dossier, XIII Familie 196 b. Geboren op de Ehze onder Doezum.

440. Rechterlijke Archieven Groningen, Families Iwema en Bouwsema, 1685-1845 Tn 540 Inv 26. 10 februari 1755

Akte van verkoop door Claas Harms en Hiltje Liewes e.l. aan Lammert Arents van 1/6 deel heerd land onder Doezum, waarop het huis van de kinderen van Sicke Arriens is staande
NB

Verleden voor Daniel Onno de Hertoghe, heer van Feringa, tot Grotegast jonker en hoveling in Ooster- en Westerdeel, Langewold, wiens geschonden zegel aan het stuk hangt.

441. Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

442. W.T. Keune, Koren en Pelmolens in Noordoost Friesland, Van de tweede koren- en pelmolen van Kollum is beduidend minder bekend. Uit de reelkohieren van Kollumerland weten wij dat vr 1711 Jan Janties, zijn vrouw Nuesa Diurres en Jan Jans gezamenlijk eigenaar waren. Jan Janties was koopman en in de proclamatieboeken komen wij zijn naam herhaaldelijk tegen als koper en verkoper van landerijen. Waarschijnlijk is Jan Jans de eigenlijke molenaar geweest. In 1715 moest deze zijn plaats afstaan aan Djurre Dirks, die reeds een jaar later de enige bezitter van de molen werd.
Hij stierf in 1741 en zijn weduwe zette de zaak voort tot haar zoon Ieske Djurres, die gehuwd was met Maria Doedes die taak in 1763 van haar overnam.

443. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

444. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

445. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

446. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

447. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 93. Molenaar-bakker Sijtse Ritsema werd tijdens de Franse Revolutie in 1795 door het kerspel Grijpskerk gekozen als volmacht die samen met anderen de Representanten moesten kiezen van het Volk van Stad en Lande, die de provinciale Staten vervingen. Landbouwer Klaas Hellinga (die later met Sijtses weduwe trouwde) werd volmacht voor Visvliet.

448. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

449. Rechterlijke Archieven Groningen, Protocollatie Visvliet Tn 735 Inv 18. 7 juli 1757

Zij kochten van Corneliske Meertens & E. Hellinga een huis te Visvliet, waarvoor ze 2150 gulden leenden.

450. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

451. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323. .... Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

452. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

453. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

454. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

455. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), nr 319 Oudeschip. Wordt bij een boedelscheiding eigenaar.

456. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

457. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

458. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 48 2003 p 8 Boldewijn. Mogelijk dochter van Hijbel Jarges.

459. George DeFrieze, USA, Notities, Datum controleren.

460. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

461. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

462. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

463. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

464. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

465. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

466. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

467. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

468. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3. 29-6-1767
Hij is Leg. Tut. bij het testament van Willem Jans, de overleden man van Hilje Heeres. Uit: Ommelander Geslachten.

469. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20, p 31. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 47.

470. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

471. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

472. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

473. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

474. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. NB HS: Mogelijk schepper van Bellingeweer (Winsum Gedenkboek, Formsma).

475. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

476. H.S, Notities.

477. Date Noorlag.

478. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

479. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

480. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Parenteel van Jan Clasen. Of mijn nummer 302 en 303 terecht hieraan zijn gekoppeld moet nog beter worden vastgesteld.

481. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

482. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 305.5.

483. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 141.

484. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

485. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

486. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

487. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

488. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

489. George DeFrieze, USA, Notities.

490. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

491. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

492. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

493. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

494. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

495. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

496. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

497. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

498. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2004, p 80.

499. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 51.

500. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

501. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

502. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

503. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

504. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

505. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

506. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

507. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36. 17 januari 1780

Syger Louwes en Grietje Jannis, ehelieden te Houwerzijl, kindeloos, maken een testament op de langstlevende met de bepaling dat een silveren Ducaton zal worden gegeven aan de Gereformeerde armen te Niekerk. Getuigen: Cebe Tijs, schoolmeester te Leens en Lammert Clasen.

508. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1957 p 30.

509. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

510. Rechterlijke Archieven Groningen, XLIII g. 23 juli 1796

Afkoop van de goederen van wijlen Anje Louwes en wijlen Jan Jans Bol en Martje Rijpkes weduwe Jan Jans Bol als stedemoeder. Aan ieder der kinderen komt 281 gl. 4 st. 5 duiten. Sijger Louwes voormond, Evert Jans Sibbe- en Klaas Lubberts vreemde voogd.

511. Rein Wasscher, Website.

512. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Gert Zuidema. Onjuist is dat Geeske Alberts Beukema getrouwd was met Enne Hajes.
Geeske is overleden vr 22-6-1751 (inventaris nalatenschap).

513. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

514. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 53.

515. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

516. Cor Enter.

517. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 127 nr 44. .... R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 63.

518. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

519. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

520. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 171 (Wijk). Geen kinderen gevonden.

521. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 293.

522. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 205.

523. Henk Bolt, Notities (henkenleonore.blok@worldonline.nl), E-mail. Hypothetisch.

524. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

525. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 250.

526. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

527. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

528. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt). .... Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

529. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

530. Bert Schut, Notities, E-mail. Van Nijenclooster.

531. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

532. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

533. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

534. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

535. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

536. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

537. Eddy Landzaat, Website.

538. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

539. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

540. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

541. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

542. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

543. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

544. Roots@Groningen v/h Huppeldepup (NVG afd. Groningen), Jr 11 nr 3 sep 2004. Waarschijnlijk getrouwd met Marretien Jans. Zoon Focke Heres is ook waarschijnlijk.

545. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Fred Reenders. Nagekomen vraag van Menne Glas:
Fred,
Wie heb jij als ouders toebedeeld aan Grietje Derks Cleveringa, die afkomstig van Eenrum op 26 mei 1782 te Mensingeweer trouwt met Pieter Clasen, en aldaar 5 kindertjes krijgt? Ik heb ook haar, zonder enig bewijs behalve dochter Anje, aan het echtpaar Derk Berents Cleveringa x Anje Clasen staan. Maar of dat klopt?.

546. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

547. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 19.

548. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15.

549. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 15. Tussen 7-9-1785 en 15-2-1786.

550. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 19.

551. J. Huizinga, Huizinga; Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Thomas (Groningen, 1883), V, 6, 1 p 5.

552. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

553. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

554. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 162.

555. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 20. Doopsgezind. Landbouwer te Niehove.

556. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

557. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

558. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

559. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 05-04-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar