Voorouders van Hans en Carin Schripsema
vorige  9de generatie  Volgende


256. Halbe Hindricks 116 werd geboren circa 1690 in Noordhorn? en is overleden op 3 maart 1764 in Westerhorn, Grijpskerk252 ongeveer 74 jaar oud.

Halbe Hindricks is de oudst bekende stamvader van alle Schripsema's. In 1711 kwam hij van Noordhorn, toen hij daar trouwde met zijn eerste vrouw. Hij gebruikte tot 1721 een boerderij bij Oxwerd. Zijn ouders kan ik tot nu toe niet vinden. De vader van Halbe Hindricks was vast een Hindrik. Mogelijk heette zijn moeder Anje of Geeske, gezien de namen van Halbes eerste dochters. De naam Frans voor zijn 8e kind is raadselachtig. | Halbe Hindricks is the oldest known primogenitor of all Schripsemas. In 1711 he came from Noordhorn, when he married his first wife. He was a farmer then at Oxwerd until 1721. So far, I cannot find his parents. Halbe Hindrick's father must have been a Hindrik, that's all I know. Possibly his mother's name was Anje or Geeske, regarding the names of Halbe's first daughters. The name of Frans for his 8th child is puzzling.

Opmerking bij het onderzoek: [[Een mogelijke link naar Antie Fransen, dochter van Frans Immes Hummersma...]]

Persoonlijke situatie

Hij was op 11 december 1712 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. "... Nieuwe Ledematen zijn op belijdenis Halbe Hindrix en IJtjen Janssen Ehlieden op Oxuwert".
In 1721 woonde hij nog in Noordhorn en was hij daar "Diakon". In juli 1722 werd hij in Lutjegast ingeschreven, samen met Nieske Duirds, als lidmaten met attestatie.
Op 30 oktober 1726 was hij daar diaken. Op 26-10-1730 werd hij ouderling. In 1736 werd hij weer als ouderling ingeschreven. Vervolgens weer in 1749: "Den 26 Decemb. is door volle toestemming tot ouderling vercoren in plaats van Jan Hindrix Smit, Halbe Hindrix". In 1752 gaat Halbe Hindricks af en wordt opgevolgd door Claas Harms, om in 1754 opnieuw ouderling te worden. Tenslotte gaat hij weer af op 26 december 1756 om te worden opgevolgd door Cornelis Barnjes. Op 17 juni 1762 wordt zijn naam in een Acta Consistori genoemd onder de diakenen en ouderlingen die worden "geciteerd" bij de Hoge Justitiekamer om te delibereren over een geldkwestie. Hij behoort aan het eind echter niet tot de ondertekenaars. | He was a deacon on 30-12-1726, and an elder on 26-12-1730 and also in 1736, 1749, 1752 and 1754 till 1756.

Hij gebruikte in 1721 72 grazen land op Oxwerd te Noordhorn. 253 254 Volgens het schat- of verpondingsregister van 1721 gebruikte Halbe Hindriks 54 grasen land van vrouw Canters en 18 grasen van de heer van Hanckema.
De huidige boerderij ligt aan de Rijksstraatweg 40 in Okswerd, iets ten westen van Noordhorn. Het is de derde boerderij links vanaf de boerderij Norrits in westelijke richting.

Op een kaart van 12 oktober 1659 staat het land van de boerderij getekend. Eigenaresse is dan "Vrouw Drostinne Canters", terwijl Jacob Reijntiens de gebruiker is. De grootte was 43 3/4 gras en 34 voeten.
In 1755 wordt deze boerderij, die dan door Enne Berends en Lubke Arends wordt gebruikt, door Canters' erfgenaam Harm Canter verkocht aan Hoofdman J. Wolbers. Hierna komt de eigendom in handen van de familie Geertsema van Sjallema.

Latere gebruikers, na Halbe Hindricks en Enne Berends, werden Pieter Klasen (Pol) en Aaltje Pieters (Barsema) en erfgenamen; Meindert Rijpkes Krijthe En Antje Ewolds Gorter; Abel Abels Iwema en Grietje Homan.

Van 1722 was hij Eigenerfde op Ooster Froma. In dat jaar kocht hij de "behuisinge en beklemminge" van Ooster Froma en in 1726 nog 42 grazen land in de Westerhorn onder het Caspel Lutkegast. Daarmee voldeed hij aan de eis om Landdagcomparant te kunnen worden. Vanuit Ooster Froma kon hij de borg Rikkerda zien liggen. Dat was het huis van Danil Onno de Hertoghe, Heer van Rikkerda en Feringa en daar zullen wel enkele van zijn contracten zijn getekend. | In 1722 he bought the rights and the house of Ooster Froma and in 1726 also about 57 acres of land in the Westerhorn in the community of Lutjegast. This gave him the opportunity to be a Member of the Convention of the Provincial Council of Groningen for twentytwo years (1727-1749). From Ooster Froma he could see the nearby castle of Rikkerda, which was the place to sign most of his contracts.

Halbe woonde na 1722 op Ooster Froma in de Eijbersburen te Lutjegast. 255 Ooster Froma ligt in de Besheerspolder, ten westen van Sappemaheerd. Ten westen van Ooster Froma ligt de 14e eeuwse Wattemaheerd of Wattemastede waarvan zijn kleinzoon Jan Sipkes Wattema later de eigenaar werd. Zie verder de voetnoten. | Ooster Froma is situated west of Sappemaheerd, just like the 14th century Wattemaheerd or Wattemastede which was owned by his grandson Jan Sipkes Wattema, later. See also the footnotes.

Hij bezat in 1726 42 grazen land in de Westerhorn te Lutjegast. 256 257 258 259 Op 21 Februari 1744 kochten Halbe Hindriks en Nieske Duirts nog "4 grasen groen Lant in de Westerhorn voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien stuivers van Dedmer Jacobs te Collum, namens sijn huijsvrou Anna Catarina Pytters"... | Halbe Hindriks and Nieske Duirts bought another "2 hectares of green land in Westerhorn to the tune of three hundred fifteen guilders fifteen nickels from Dedmer Jacobs in Collum, on behalf of his housewife Anna Catarina Pytters".

Tussen 1727 en 1749 was hij Landdagcomparant te Lutjegast. 260 Daardoor kon hij tweentwintig jaar verschijnen als vertegenwoordiger voor Lutjegast op de Landdagen van Gedeputeerde Staten van Stad en Ommeland. Halbe Hindricks werd 11 keer voor 2 jaar aangenomen als Landdagcomparant. De 12e keer, in 1749, werd hij afgewezen. Het waarom staat er niet bij, maar misschien hangt het samen met een belangrijke wijziging van het Reglement Refermatoir in 1749. De onderkwartieren waarin de Ommelanden waren verdeeld werden afgeschaft om een einde te maken aan de machtstrijd onder de jonkers. In deze streek woedde de strijd tussen de huizen Feringa-Hankema-Bennema en Rudolf de Mepsche. Een onderdeel van hun politiek was het verzamelen van zoveel mogelijk stemmen op de Ommelander Landdagen door het aantal stemhebbende eigenerfden kunstmatig uit te breiden. Dit kon eenvoudig door de zgn. "schijnverkopen" zonder betaling van stukken land, zodat de "eigenerfde" boeren minstens 30 grazen land zouden bezitten. Na verloop van jaren werden sommige van deze schijnverkopen weer ongedaan gemaakt. In het proefschrift "Bloeitijd en verval van de Ommelander Adel" van H. Feenstra (RUG 1981) worden de namen van de betrokken boeren genoemd, o.a. een Jan Hindriks (mogelijk de meester smit op Eibersburen?), maar niet die van Halbe Hindricks. Mogelijk stond Halbe met zijn landbezit buiten deze schijnverkopen; zijn land werd later op een normale manier, na zijn dood, door zijn erfgenamen verkocht op 12 juli 1783.

Geldzaken: Hij sloot verschillende leencontracten. 261 262 263 In een schuldbekentenis van 6 juni 1738 staat dat Jelle Popkes en Zeijke Fockes, eghteluiden woonagtig onder het Caspel Lutkegast, 250 Caroly guldens hebben geleend van Halbe Hindricks en Nieske Duirts. Verder is er een uitgebreide terugbetalingsregeling waarbij de E. Jan Hindricks de Jonge zich borg stelt in Cas van wanbetaling. Ondertekend met Erfzegul en naamsonderschrijving door jonker en Hovelinck D.O. De Hertoghe. | Jelle Popkes en Zeijke Fockes in Lutjegast borrowed 250 Guilders from Halbe Hindricks and Nieske Duirts. Jan Hindricks the Younger stood surety according to an elaborate refunding arrangement.

Op 2 juni 1757 zijn Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs, ehelieden te Lutjegast, 100 Car. guldens schuldig aan Halbe Hindriks en vrouw. Op 6-2-1758 zijn ze ook nog 100 Car. guldens schuldig aan Haske Willems en 100 Car. guldens aan Jan Hindriks (meester smit op de Eijbersburen) en zijn vrouw Froukje Hindriks.

Vlak na de dood van Halbe Hindricks tekenen op 19 november 1764 Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems, egtelieden, een schuldbekentenis. Zij zijn schuldig aan Sijmen Reijnjes en Froukie Jacobs, egtelieden, 200 gulden wegens 2 obligatin; als de eene ten profijte van de erven van Haske Willems 100 gulden en de ander ten profijte van wijlen Halbe Hindriks en Nieske Duirts, meede 100 gulden houdende ten laste van de smitsrije op de Eijbersburen. | Claas Egberts (master blacksmith) borrowed 100 Guilders from Sijmen Reijnjes and Froukie Jacobs and also 100 Guilders from Halbe Hindriks and Nieske Duirts, who took as security the forge near Eijbersburen.

Geldzaken: Taxaties, tussen 1730 en 1731, Lutjegast. Halbe moest 4 gulden betalen. Bij de 46 landgebruikers is dat boven het gemiddelde (2,6 gulden). Het hoogste bedrag was 12 en het laagste was 1 gulden.

Hij was vreemde voogd op 3 mei 1752. 264 Na het overlijden van Jantien Jans, de vrouw van Barnje Harings, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Bij de boedelinventaris op 3 mei 1752 waren aanwezig: Hans Jans als voormond; Claas Haarens [Harings, Harms?] als sibbe en Halbe Hindriks als vreemde voogd over een minderjarig kind van wijlen Jantien Jans bij Barnje Harings. Er blijkt ook nog een schuld van 12 gulden te bestaan aan Halbe Hindriks wegens landhuur; een schuld van 5 gulden aan Willem Dootjes, de schoenlapper; aan Pieter Hotzes [Venema?] wegens een lening; aan Jelmer Sikkes [Steenhuizen?] wegens landhuur en aan Jan Reinders een schuld van 2 gulden wegens nieuwe schoenen. | Hans Jans, Claas Haarens (Harings, Harms?) and Halbe Hindriks are appointed guardians to an underaged child of the late Jantien Jans and Barnje Harings.

Halbe trouwde met IJttjen Janssen op 8 februari 1711 in Noordhorn. IJttjen werd geboren in Ruigewaard, Grijpskerk en is overleden vr 1717.

Notitie bij dit huwelijk: Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. | From this marriage no children were found.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 8 februari 1711 te Grijpskerk. Met attestatie naar Noordhorn:
Halbe Hindriks, van Noordhorn
IJtjen Jansen, van De Ruigewaard

Opmerking bij het onderzoek: In Grijpskerk wordt op 14-03-1684 een zekere IJttie Jansen als jongedochter gedoopt op belijdenis...
Dezelfde of een andere IJttie Jans van Grijpskerk is op 5-5-1692 in Grijpskerk getrouwd met Leenert Claassen van Kollum.
Zij doopten daar op 8-9-1695 een dochter Trijntien.
Twee jaar later doopten Leenerdt Claesen en IJdia Jansen daar nog een zoon Claas, op 27-6-1697.

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 december 1712 lidmaat op belijdenis te Noordhorn. Het laatste Avontmaal deezes jars is gehouden den 11 Xbr zonder merkweerdige swaricheit. Nieuwe ledematen zijn op belijdenis:
Halbe Hindrix en IJtjen Janssen Ehlieden op Oxuwert.

Halbe trouwde vervolgens met Nieske Duirts 117 op 14 februari 1717 in Noordhorn. Nieske werd geboren circa 1692 in Oostwold?265 en is overleden vr 12 juli 1783.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 31 januari 1717 te Noordhorn. Proclamatie:
Halbe Hindriks, van Noordhorn
Nieske Duirts, van Oldekerk

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hindrik Halbes werd gedoopt op 26 september 1717 in Noordhorn en is overleden vr 12 juli 1783.

         ii.  Duirt Halbes werd gedoopt op 29 januari 1719 in Noordhorn en is overleden in 1727-1730 op 8-jarige leeftijd.

        iii.  Anje Halbes werd gedoopt op 18 mei 1721 in Noordhorn en is overleden in september 1753 in Lutjegast op 32-jarige leeftijd.

         iv.  Geeske Halbes werd gedoopt op 7 augustus 1722 in Lutjegast en is overleden in 1722.

          v.  Geeske Halbes werd geboren op 5 september 1723 in Lutjegast en is overleden op 8 januari 1746 in Lutjegast op 22-jarige leeftijd.

         vi.  Sipke Halbes werd gedoopt op 23 februari 1727 in Lutjegast en is overleden na 22 februari 1799.

        vii.  Frans Halbes werd gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast266 en is overleden op 25 september 1730 in Lutjegast.

128    viii.  Duirt Halbes (gedoopt op 4 juni 1730 in Lutjegast - begraven op 1 februari 1795 in Noordwijk)

         ix.  Jacob Halbes werd gedoopt op 11 april 1735 in Lutjegast en is overleden na 2 september 1769.

          x.  Achnietha Halbes werd gedoopt op 29 december 1737 in Lutjegast en is overleden vr 1740.

         xi.  Agnieta Halbes werd gedoopt op 15 mei 1740 in Lutjegast en is overleden vr 5 oktober 1777.


257. Nieske Duirts,117 dochter van Duijrt Jacobs en Agnietje Luirts, werd geboren circa 1692 in Oostwold?265 en is overleden vr 12 juli 1783.

Persoonlijke situatie

Zij was op 18 december 1712 lidmaat op belijdenis te Oldekerk. "... 18 Dec. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en tachtentigstemaal van mij bedient, en op ditmaal na gedane belijdenis als lidmaat mede toegelaten:
Nieske Duirts j.d. tot Oldekerk".

Zij was op 14 juni 1716 lidmaat met attestatie van --- te Noordhorn. "... Het twede avondmaal is gehouden d. 14 Jun: Met attestatie van [Visvliet = doorgestreept] is angekomen van Nijkerk Nieske Duirts." ["van Garnwert", lijkt er achter te staan, maar het staat er een beetje verdwaald, het kan ook boven de volgende regel staan].

Zij was in juli 1722 lidmaat met attestatie te Lutjegast.

Nalatenschap: verkoop van de boerderij, 12 juli 1783, Lutjegast. 267 Na het overlijden van Nieske Duirts werd Ooster Froma op een veiling door de gezamenlijke erfgenamen verkocht. De tekst van deze akte luidt:

"... Dat in eigenen perzoon voor mij gecompareert en erschenen zijn de E. Sipke Halbes en Antje Frankes, Egtelieden, en als gevolmagtigde van Duurt Halbes en Diewerke Hotses, Egtelieden en van Jan Hindriks, zoon van wijlen Hindrik Halbes en Feijke Jans, alsmede van Tonnis Jans als occuperende voor Halbe Hindriks en Trijntje Hindriks, de Wedman Harm Hindriks als Voormond en mede occuperende voor de E. Fridser Cornelles en Danil Jans Kijstra, als Voogden te Zamen gesworen over de minderjarige kinderen van Wijlen Angenieta Halbes met Fridse Pieters in echte Verwekt, te Zamen als Erven en repraesentanten van Wijlen Nieske Duurts, Weduwe van Halbe Hindriks, Welke bekenden en beleden Stedevast en onwederroepelijk Verkogt op en overgedragen te hebben aan de E. Derk Aennes en Froukje Ruurts, Egtelieden, mede gecompareert en dezen accepterende een boerenbehuizing, Schuur en annexen benevens den Vaste altoos duirende beklemming der Landerijen daaronder gehorig, Staande en gelegen in de Westerhorn onder Lutkegast, oosterloma [sic] genaamt, groot in naam en faam twee en Veertig grazen, alsmede nog van Twaalf Grazen gelegen onder Grotegast, doende aan den Hoogwelgeborene Vrouwe A.H. Tjarda van Starkenborg, Douarire de Hertoghe, Vrouwe van Feringa, nomine liberorum als Eigenaresse tot een jaarlijkse vaste huur een Summa van een hondert zeven vijftig Guld, tien Stuiv, met een half kintje boter, en een Zoetemelks kaas, boven alle ord. en extraord. Lands en Carspel lasten, en zulks alzoo verkocht met Lusten, Servituten, lasten en Zwaarigheden voor een Summa van twee duizend Vijfhondert een Gulden elf Stuivers en 4 Duiten (Zegge 2501=11=4) Welke penningen der eersten met den Laatsen door de koperen Zijnde Voldaan, Wierden dezelven bij dezen gequiteert, ten Vollen en Zonder eenige reserve, en Van nu af gesteld, en bevestigt in den Vollen eigendom en geruste possessie van deze behuizing en der Vaste beklemming der Landerijen daaronder gehorig, belovende Verkoperen hetzelve te zullen hoeden Wagten en Waren voor alle actie evictie, en namaning Verbindende ten dien einde alle haare en in qlte hebbende, en toekomende goederen aan de parate reale executie, en Verder als na rechte, onder afstand van alle bedenkelijke exceptien, In Waarheids oirconde etc, tot Lutkegast, den 12 Julij 1783.
Was getekend
M. W. De Raadt"

| This is an auction by which Halbe Hindricks' and Nieske Duirts' heirs sell "Ooster Froma", the farmhouse, land and barns.

Nieske trouwde met Halbe Hindricks 116 op 14 februari 1717 in Noordhorn. Halbe werd geboren circa 1690 in Noordhorn? en is overleden op 3 maart 1764 in Westerhorn, Grijpskerk252 ongeveer 74 jaar oud.

258. Hodse Dootjes Scheerings, zoon van Dootje Tjarks en Fedje Hodses, werd gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl en is overleden vr 29 mei 1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

De erven van Hodse Dootjes ontvangen in 1764 de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-" van Debora Scheerings, weduwe van Prof. Guilielmus (Willem) van Irhoven te Utrecht. Zijn (half-) broers en zusters, Tjark, Willem, Fedje en Wytske erven ook flink wat.
Uit de erfscheiding blijkt dat ze allemaal de naam Scheerings hebben. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings wordt aangeduid.

Persoonlijke situatie

Van mei 1752 was hij meijer te Doezum. 269 "... Hotse Doties gebruikt sinds mei 1752 meijerwijse een plaatse gelegen op de Eese onder Doezum".
Dit is een streek waar tot 1727 de borg De Eest (Ehze) heeft gestaan. De landerijen waren toen net opgekocht door Evert Joost Lewe van Aduard, Danil Onno De Hertoghe van Feringa bij Lutjegast en Rudolf De Mepsche van Faan (Lit. Formsma, Borgen & Steenhuizen).

Nalatenschap: Debora Scheerings, 20 augustus 1763, Utrecht. 270 "... Notaris J. van Overmeer, Utrecht

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

Voogdij: 29 mei 1764. 271 Hotse Dootjes en Hemktjen Meinders zijn beiden overleden. Op verzoek van Berend Sickes wordt hun boedel zo spoedig mogelijk geconsigneerd. Er volgt een Eedaanzwering voor de voogdij over de minderjarige zoon van Hotse Dootjes: Tonnis Meinders, wonende te Gerkesklooster wordt voormond; Doetje Geerts te Doezum sibbevoogd en Willem Jans vreemde voogd.

Erfscheiding: 10 september 1764, Groningen. 272 Na de dood van Mevrouw Debora Scheerings vond er een Erfscheiding plaats.

"... Betuige met deesen openen versegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen zijn de E. Tjark Dootjes Scheerings, Willem Dootjes Scheerings, en Fedje Dootjes Scheerings: mitsgaders Dootje Geerts, Doeske Geerts, Luitje Claassen, als in huiwlijk hebbende Fedje Geerts, Eentje IJwes als in huiwlijk hebbende Geeske Geerts, tesamen representanten van Wijtske Dootjes Scheerings. Vervolgens Beerent Sickes als in Huiwlijk hebbende Fedje Hotses. Jan Hotses, Tonnis Berents als in huiwlijk hebbende Sapke Hotses. Duirt Halbes als in huiwlijk hebbende Diewke Hotses. Mentje Hotses en Dootje Hotses benevens Tonnis Meinders, Dootje Geerts en Willem Jans in qlte als voorstanderen over de minderjarige zoon Pieter Hotzes Zoone van wijlen Hotse Dootjes en Hemtje Meinders, te saamen representanten van Hotse Dootjes Scheerings, welke bekenden ende beleeden onderling in der minne te hebben gescheiden en verdeelt soodaane Boedel als door wijlen Mevrouw Debora Scheerings, wed. van wijlen den Hoog Eerw: Heer G: Irhoven in leeven L:S: Th. et Hist. Ecles: Prof: Ord: op de Academie te Uitrecht is nagelaten; invoegen dat na Examinatie van den Staat en inventarium van dien benevens het Slot van rekening van Dr J: Huisinga, Practisered Advt. voor den Hoove Provinciaal in dato deeses ingenomen en geslooten, benevens de Erfscheidinge en Conventie voor de Hr. en Mr. Johan van Overmeer als Notaris bij den Edelen Hove van Uitrecht gecreert en geedet in dato den 20 Aug: 1762 beleeden Ieder Staak voor desselfs respective andeel uit handen van evengemelte Hr. Dr. Huisinga is toebedeelt als volgt:
1mo. is Tjark Dootjes Scheerings te deele gevallen tot een restant ter suppletie van de hem bevorens toegedeelde Erfportie de Somma van acht hondert seven sestig gls twalf stvs 867-12-"
2do. is Willem Dootjes Scherings van desgelijken tot een supplement angetelt de somma van seven hondert agtijn gls elf stvs 718-11-"
3tio. an Fedje Dootjes Scherings diergelijke supplement betaalt de somma drie hondert drie en dertig gls sestijn gls drie duiten 333-16-3
4to. de Staak van Wijtske Dootjes Scheerings voldaan tot supplement der portie als vooren de somma van ses hondert negen en sestig gls agt stvs en vier duiten 669-8-4
5to. an de Repraesentanten der Staak van Hotse Dootjes Scheerings insgelijks de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-"
Over sulks verklaarden de respective Staaken of Repraesentanten van Ider derselve opgenoemt de Haar particulier competerende quota Erfportie van gemelde nalatenschap door het versterf van de Wed: Irhoven op haar gedevolveert ten vollen te hebben ontfangen uit handen van voorengenoemde Dr. Huisinga, dieswegen sijn Ed: als ook malkanderen onderling meede ten vollen en sonder eenige reserve quiterende, en den rendant voor sijne administratie en gedaane rekening en reliqua bedankende, verklaaende den Heer Rendant ten dien fine meede gecompareert weegens sijne gedaane diensten en moeijten met een convenabel Honorarium te sijn gecontenteert oversulks sijne Principalen absoluitelijk quiterende. Blijvende alleenig, voor soo verre nog onverkogt waren, mandelig een kleine Prijs obligatie a vierhondert gls benevens nog drieduisend vijfhondert vijfen sestig Rijksdaalders ten laste van de Saxische Steuers, welke beide laaste posten ten spoedigsten sullen worden verkogt en te gelde gemaakt. Ten fine boovenvermelt verbonden de respective comparanten Ieder haare persoonen en goederen deselve de parate reale Executie ter Eerster Instantie submitterende onder afstand van alle deesen enigsinds tegenstrijdende Exceptien. In oirconde der waarheit en tot vestenisse hebbe ik Grietman opgemelt hijer van vijf gelijkluidende op belijeinge der gesamentlijke comparanten opgemaakt eigenhandig verteikent en voorts met mijn gewoon Segul gecorroboreert in Gron. den 10 Sept: 1764
Dr. Nauta
Grietman".

Hodse trouwde met Hemke Meinderts vr 1734. Hemke werd gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast en is overleden vr 29 mei 1764. Hemke was ook bekend als Himpkje Meinderts, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Fetje Hotzes werd geboren in Doezum. Fetje was ook bekend als Fedje Hotses.

         ii.  Dootje Hotzes werd geboren in Doezum en werd gedoopt in september 1734 in Grootegast. Dootje was ook bekend als Doetje Hotses.

        iii.  Jan Hotzes Scheringa werd gedoopt op 18 maart 1736 in Doezum en is overleden op 16 september 1815 in Grootegast op 79-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Hotzes Scheeringa.

         iv.  Zapke Hotzes werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 31 augustus 1738 in Doezum en is overleden op 9 mei 1818 in Doezum op 79-jarige leeftijd. Zapke was ook bekend als Sapke Hotses.

          v.  Meintje Hotzes werd geboren in 1741-1742 in Sebaldeburen en is overleden op 23 december 1812 in Grootegast op 71-jarige leeftijd.

129      vi.  Dieverke Hotzes (gedoopt op 3 april 1741 in Doezum - overleden op 15 januari 1809 in Sebaldeburen)

        vii.  Pieter Hotzes Venema werd gedoopt op 10 april 1747 in Doezum en is overleden op 10 juni 1821 in Doezum op 74-jarige leeftijd.


259. Hemke Meinderts, dochter van Meijnert Jansens en Sapke Feijkes, werd gedoopt op 7 oktober 1703 in Grootegast en is overleden vr 29 mei 1764. Hemke was ook bekend als Himpkje Meinderts, Hemtie Meinerts, en Hemkje Meines.

Hemke trouwde met Hodse Dootjes Scheerings vr 1734. Hodse werd gedoopt op 20 januari 1701 in Niezijl en is overleden vr 29 mei 1764. Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

260. Jan Willems Kooiker werd geboren circa 1710 in Oostwold. Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

Opmerking bij het onderzoek: Het leven van Jan Willems is minder in nevelen gehuld dan ik lange tijd heb gedacht. Hij heeft in Oostwold gewoond, want daar werden zijn eerste 3 kinderen gedoopt. Pas zeer recent (juni 2006, waarom niet eerder?) ontdekte ik in Lutjegast nog een doop van Sweert (Siwert), de zoon van Jan Kooiker & Griete, op 23-5-1748. Daarna vond ik een huwelijk in Appingedam van Jan Willems van Oostwold & Grietien Swiers van Schildwolde. Appingedam was niet bepaald de plaats waar ik hun huwelijk zou zoeken, maar Jan Willems' afkomst - Oostwold - is onontkoombaar. Ook de naam Siwert in combinatie met het patroniem Swijrts van Grietie en de naam van haar kleinzoon Sweris of Zwerus versterken het bewijs dat Jan Willems uiteindelijk Jan Kooiker of Cooiker blijkt te zijn.

Na het overlijden van Tjeetske Derks (5-1-1767) maakte haar man Bauke IJwes 262=282 de inventaris op. Daarin staat dat hij 1 kalf mandeleg heeft met Jan Kooyker. Deze zou de vader kunnen zijn van Geertje Jans Kooij, de 3e vrouw van Bauke IJwes en dan ook de vader van haar broer Willem Jans Kooij.

Om het ingewikkeld te maken is er in Oostwold nog een tweede persoon die in aanmerking had kunnen komen voor het vaderschap van Willem Jans Kooij: een zekere Willem Jans Koyker, die kooiker was bij de Groeve te Leek, en die vier weken voor de geboorte van zijn zoontje Willem Jans stierf. Door de moeder, Aaltien Pieters, werd deze Willem Jans genoemd, naar de overleden vader, en gedoopt op 29-11-1744 te Oostwold, een half jaar na onze Willem Jans Kooij (18-5-1744 te Oostwold).
Hoogstwaarschijnlijk was deze Willem Jans "op de Kooij" of "van de Koeij" eerder (Oostwold, 2-12-1726) getrouwd met Aaltjen Gerbens; uit dit gezin werden een Geertje (en een overleden tweelingbroertje) en een Hiltje geboren. Aaltjen werd als volwassene in Oostwold gedoopt op 19-6-1731.

Ook in Hoogkerk doopte in de jaren rond 1710 een zekere Willem Jans (zonder vrouw) verschillende Jannen... Hiervoor komen mogelijk drie echtparen in aanmerking:

Willem Jansen van Hoogkerk & Annetien Lamberts van Lettelbert (tr. Hoogkerk 9-5-1686).

Willem Jans & Frouke Hindriks bij de Woldtil, die vanaf 1688 kinderen dopen.

Willem Jans & Trijntje Jacobs beiden van Hoogkerk (tr. Hoogkerk 31-7-1701).

In de vernoeming der kinderen zie ik hier echter geen verbanden.

Persoonlijke situatie

Hij was mogelijk kooiker te Lutjegast. 273 Het is slechts zijn "achternaam" tijdens de doop van zijn zoon Siwert die zijn beroep verraadt. Verder wordt nergens vermeld dat hij kooiker van beroep was.

"... In het bezit van het Huis Nienoord waren een kooi en een huisje aan het Leekstermeer, onder Lettelbert, tussen 1645 en 1803. In 1803 wordt als plaats van ligging Midwolde genoemd, maar dat is misschien een onnauwkeurigheid. Overigens tekende de kaarttekenaar Beckeringh noch in Lettelbert, noch in Midwolde een vogelkooi. Kooikers betaalden hun huur meestal in geld en in vogels. Deze laatsten werden meestal in vaste hoeveelheden geleverd. Dit was het geval te Lettelbert in 1737".

Waar Beckeringh (1781) wl een kooi tekende was bij Rikkerda onder Lutjegast. Jan Kooiker doopte Siwert in Lutjegast, dus mogelijk was hij het die de kooi bij Rikkerda bediende.

Jan trouwde met Grietie Swijrts op 15 februari 1739 in Appingedam. Grietie werd geboren circa 1710 in Schildwolde. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts en Grietien Swiers.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 15 februari 1739 te Appingedam. Proclamatie:
Jan Willems geboor.. van Oostwold in 't Westerkwartier & Grietien Swiers geboortig van Schilwolde.
De tweede en de derde proclamatie volgden op 22 februari en 1 maart.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Eet Jans Kooij werd gedoopt op 5 augustus 1740 in Oostwold.274

         ii.  Geertien Jans Kooij werd gedoopt op 28 juli 1742 in Oostwold en is overleden op 28 juni 1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

130     iii.  Willem Jans Kooij (gedoopt op 18 mei 1744 in Oostwold - overleden op 17 juni 1828 in Visvliet)

         iv.  Sweers Jans werd gedoopt op 23 mei 1748 in Lutjegast. Sweers was ook bekend als Siwert Jans.

          v.  Eetje Jans werd gedoopt op 4 april 1751 in Lutjegast.


261. Grietie Swijrts werd geboren circa 1710 in Schildwolde. Grietie was ook bekend als Grietie Sierts en Grietien Swiers.

Opmerking bij het onderzoek: Hypothese over haar ouders:
In Appingedam (niet ver van Schildwolde) werd een Grietje gedoopt op 16-6-1706 door Siwert Jacobs Swaveringh & Geertruit Jansen Kist... (Siwert Jacobs Tinnegieter, Beroep: tinnegieter).
Dit zou Grietie Swijrts kunnen zijn, ook al omdat er o.a. ook nog een IJtjen werd gedoopt op 8-7-1695 en dat lijkt sterk op de naam van Grietie's eerste en vijfde dochter Eet/Eetje... Haar tweede dochter Geertien zou afgeleid kunnen zijn van Geertruit Jansen...
De namen "Swaveringh" of "Kist" ben ik echter nooit eerder in deze familie tegengekomen.

Grietie trouwde met Jan Willems Kooiker op 15 februari 1739 in Appingedam. Jan werd geboren circa 1710 in Oostwold. Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

262. Bauke IJwes,131 132 zoon van IJwe Julles 275 en Mensje Boukes, werd gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk en is overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.276

Hij is een Oudbetovergrootvader. Zijn zuster Grietje IJwes 277 is een Oudbetovergrootmoeder. Zij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Visvliet. Ook te Pieterzijl en op Hilmahuis in de Westerhorn. Hij was Landdag-comparant voor Oldekerk (1729) en Visvliet (1737-1790). Op zijn 16e jaar, in 1724, meldde hij zich hiervoor al aan, maar hij voldeed niet aan de leeftijdseis van 19 jaar. Tussen 1755 en 1790 was hij, als boer aan het Visvlieterdiep, verwikkeld in de afwateringsprocessen van het Westerkwartier.

Van 1729 was hij Landdagcomparant te Oldekerk. 277 278 279 Daarvoor liet hij zijn landbezit eerst registreren:
"... Eodem dato [zelfde datum als voorgaande] laat Bouke Iwes zoekende te compareren als eigenerfde registreren een verzegelde scheydbrief van dato den 19e febr. 1724 waarmede verdedigt een heerdt landts tot Oldekerk gelegen groot 56 grazen en 1/2 gras met de behuizinge en gebruike daarop staande.
Eodem dato een request neffens Apostil van 't gerichte van Oosterdeel Langewold van dato 19 febr. 1724 een doopcedulle den 8 juni 1708 waarmede aantoont dat Veniam Actatis heeft geobtineert".

"... Eodem dato laat Bouke Iwes om als eigenerfde ter Landdagh te compareren registreren een verzegelde coopbrief van dato den 19e febr. 1736 waarmede verdedigt 38 pondematen landt met de behuizinge daarop staande onder Visvliet gelegen".

Het bezit moet vanaf 1749 opnieuw worden geregistreerd, wegens een belangrijke wijziging in het Reglement Reformatoir. Dan is er een nieuwe coopbrief d.d. 17 februari 1750 en gaat het om seven en dertigh pondematen.

"... Waarom heeft Bauke Iwes zich in 1724 al op 16 jarige leeftijd als Landdagcomparant aangemeld? Hij werd toen [ondanks Veniam Actatis, HS] niet aangenomen, want de toelatingsleeftijd was 19 jaar. Mogelijk hebben we hier te maken met de invloed van de landjonkers in hun strijd om de macht: de Heer Hanckema van Zuidhorn tegen Rudolf de Mepsche van Faan. De comparanten moesten hun stem geven aan de jonkers. De winnaar van de machtsstrijd kon in de Ommelander Landdag zijn invloed vergroten en de buit in de vorm van lucratieve rechten binnenhalen".
NB In 1729 wordt hij op grond van hetzelfde bezit wel aangenomen. Na 1729 komt hij in de monsterrol van Oldekerk niet meer voor, maar wel in die van Visvliet, van 1737 tot en met 1790.

Omstreeks 1738 deed hij belijdenis te Visvliet. Hij werd ingeschreven als Bouke IJwes van Pieterzijl.

Hij was in 1754 ouderling te Visvliet. Zo staat hij ook genoteerd in 1764 en in 1770 was hij daar kerkvoogd.

Hij gebruikte in 1724-1779 landerijen te Visvliet. 280 281 282 Bauke Ywes te Visvliet verkocht op 12 juli 1765 aan Berent Derks (was hij de broer van Tjeetske Derks?), vrijgezel te Burum, 3,5 pondematen land bij Visvliet. Ten noorden lag het land van Hijlke Tieerts (meijergewijs); ten oosten de Oude Dijk; ten zuiden woonde de verkoper en ten westen lag het Zijldiep. De prijs bedroeg 550 gulden.

Op 6 januari 1770 "... verschenen voor dHr J. Fruijtier, gecommitteerde Raadt der Ommelanden tussen den Eems en de Louwers, benevens de Coopman Fedde Gerrits [...]. Zij verkochten aan de E. Bauke IJwes en Geertien Jans, ehelieden wonende onder Visvliet, de halve eigendom van de dijk ten westen van Visvliet tot an Schalkendam strekkende, waarvan de andere halve eigendom edog onverscheiden an de Diaconie van Visvliet is toebehorende, gelijk mede de behuisinge cum annexis op gemelte dijk staande, benevens 't regt van beklemminge over de gehele dijk, alles ingevolge de eerste opgezegte beklembrief hierbij overgegeven, waaruit 's jaarlijks an de Diaconie voornoemt voor haar halfscheidt tot huire moet worden betaalt 10 Car. gls. en tot grontpagt an de Kerk van Visvliet 3 gl. 3 st. benevens an de Schoolmeester 1-10-,-, zijnde 't verkogte door de kooperen reeds aangevaardt, egter geconditioneert dat Gerrit Tammes de dijk tot Gregori [waarschijnlijk 12 maart] sal mogen beweiden en in de behuisinge tot Maij 1770 vrije blijven wonen. Sulks tezamen verkogt met deszelfs lusten en lasten [...] voor 700 Car. gls. etc, etc.".

Op 1 mei 1779 verkocht Renske Sijmons, weduwe van Meerten Boersema, aan "... Bauke IJwes en Geertje Jans, echtelieden, een behuizing staande en gelegen te Pieterzijl, en aan Thomas Cornelis tot jaarlijkse grondpacht doende fl. 2,10,= voor fl 120,= in een termijn betaald".
NB Thomas Cornelis zou een kleinzoon van Cornelis Thomas en Trijntje Cornelis kunnen zijn, of een achterkleinzoon, later de Haijema's.

Hij was in 1756-1760 betrokken bij een rechtszaak over het Visvlieterdiep. 283 284 Op 22 maart 1756 is er een Regtdag: Claas Harms vs Bauke Ywes.
Bauke moet "... graven sodane aanpart in het zgn. Visvlieterdiep, lopende van het trekdiep tussen Strobos en de Gaarkeuken tot in en door Visvliet als tussen uwe landen is leggende" en moet dat oplossen met Claas Harms voorzover hun landerijen aan elkaar grenzen. Er wordt gedreigd met "regtsmiddelen" (6-4-1756).

Op een andere Regtdag, op 29 mei 1760, is er een geschil met Claas Harms, waarbij Bauke Ywes het bevel krijgt op 9 juni in het Regthuis te Visvliet te verschijnen, 's morgens om 9 uur. Het gaat o.a. weer over het uitgraven van het Visvlieterdiep.
NB Claas Harms' zoon Lieuwe Klaassens was getrouwd met Baukes nichtje Ytje Danils Kiestra.

Hij bezat in 1756 boerderij 41 (Zijldiepweg 4) te Pieterzijl. 285 Zie de luchtfoto (Google).

Geldzaken: 21 september 1758. 286 Danil Kiestra en Grietje IJwes tekenden een schuldbekentenis aan Bauke IJwes in qlt als voorstander van de minderjarige zoon van Grietje IJwes en wijlen Enne Cornelis (Wiersma).

Een boedelinventaris te Visvliet op 5 januari 1767. 287 Zijn vrouw Tjeetske Derks was kort hiervoor overleden. Hieronder een deel van de tekst:

PRODUCTUM IN IUDICIS EXTRAORD:
VAN VISVLIET DEN 5. JAN. 1767

Dr. Ph. Brunvelt Van Hulten
Mede Grietman

Geregistreert Fo 80 V 50
Inventarium Van alle Sodane vaste en losse goederen als Bouke IJwes onder Pieterzijl Woonachtig met Wijlen Zijn Ehevrouw Tjetske Derks heeft beseten en Staande Huiwlijk angekogt, als ook door Inventarisant aan Sijne sijde anbeErft en door den Zelven dus opgegeven goederen bij den Inventerisant voor het ingaan van het Huiwlijk beseten.

Goederen door den Invent; voor het ingaan van het Huiwelijk beseten

1mo 37 lb maten land gelegen op Helmahuis met een Behuisinge daar op staande
2do 6 lb maten gelegen aldaar
3tio 5 lb maten gelegen aldaar
4to 10 1/4 lb maten gelegen tusken Visvliet en Pieterzijl

Goederen door den Inventarisant in de Weduwnaars Staat van Wijlen Zijn EheVrouw Tjetske Derks van sijne sijde anbeErft

Drie vierde parten in een plaats bestaande in een Behuisinge met 73 pondematen over het geheel. Dus hier in te brengen op vier en vijftig lb maten en 3/4.

Volgt vaste goederen met wijlen sijn Ehevrouw Tjetske Derks staande het Huiwelijk angekogt

Voor eerst 8 lb maten Land gelegen op Hilmahuis onder Visvliet
5 lb maten bouw en gras;Land gelegen op Hilmahuis
12 lb maten gelegen aldear
8 lb maten en een Heemstede gelegen aldaar
4 lb maten gelegen aldaar
4 mat mieden gelegen onder Griipskerk
1/4 Part Beklemmenge in de plaats bij Pieterzijl door Bouke IJwes bewoont groot drie en
seventig lb maten

Volgt losse goederen

Koejen, Peerden, Schapen, in het binhus, in 't meddelhuis, in de Kamer, koper, tin, in de kast, in de Pueskeuken, op de solder, in agterhuis, in de scheur, in de melkenkamer, Buijtenhuis, Winterboute op het land, in huis....

Handtekeningen: W. Doekes, wedman; Bouke IJwes, als vader; Hessel Derks; Danil Kijstra en Focke Hijlkes".

NB En zo volgen er nog 12 pagina's met een gedetailleerde beschrijving van de complete inventaris.

Nalatenschap: nalatenschap, 5 april 1791, Visvliet. 288 289 "... Represanten en erfgenamen van Bouke IJwes: Menskje Boukes en eheman Willem Jans; Welmoedt Boukes en eheman Pieter Jacobs; Grietje Boukes en eheman Jan Fridzes; Jacob Jans Danhof, caverende voor zijn ehevrouw IJdje Boukes (procuratie van 1790); IJwe Boukes; Derkje Boukes en Sijbolt Berghuis; Geeske Boukes en Pieter Claassen; Jan Boukes. Zij verkopen aan de Heer J. [Joachimus Lunsingh] Tonkens en M. [Maria] Hellinga, ehelieden wonende in Westerwolde in de Landschap Drenthe, een plaats te Pieterzijl, groot volgens het Schatregister 73 pondematen land en een stuk in de zwetten gelegen; met ten noorden Jan Hemkes; ten oosten het Visvlieterdiep; ten zuiden Roche Repkes als beklemde meijer en te westen de Lauwers, waarvan de vaste beklemming ware verkocht aan Pieter Claassen en Geeske Boukes; jaarlijkse huur 300 Car. gls, voor de somma 10294, 2 stuivers en 3 duiten. Verder wordt aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans, ehelieden, verkocht 37 pondematen land op Hilmahuis onder de klokkeslag van Visvliet, gebruikt door Willem Jans en Menskje Boukes, met een huis in vaste beklemming; huur per jaar 117,14,4 met als naaste zwetten ten noorden: de weg; ten oosten Klaas Hellinga c.s.; ten zuiden: de trekweg; ten westen Jan Danils, als beklemde meijer, voor de somma van 4039,8,3. Dan wordt verkocht aan Klaas Hellinga en Engeltje Jans 29 pondematen onbehuisd land op Hillemahuis, wordende bij Willem Jans en Menskje Boukes in een vaste Beklemming gebruikt; jaarlijkse huur 92,5,4 met als naaste zwetten ten noorden: Sijbolt Berghuis; ten oosten: de koperen c.s; ten zuiden: de weg; ten westen Sipke Halbes; voor de somma van 3166,9,2".

De volgende dag, 6 april 1791, worden er nog 8 verdere koopcontracten getekend:

"... aan IJwe Boukes 5 1/4 pondemaat gelegen onder de klokkeslag van Visvliet, met als naaste zwetten, ten noorden; Harm Dates; ten oosten de oude dijk; ten zuiden: Jannes Hellinga; ten westen Harm Dates, voor de somma van 1450,-,-. Verder aan Jan Fridzes en Grietje Boukes 4 matten meedeland bij de Boekstedertil onder Grijpskerk, zwettende ten noorden aan mevrouw van Feringa; ten oosten: Thies Bouwes, beklemde meijer; ten zuiden: de Hanekampen; ten westen: mevrouw van Feringa, voor de somma van 120,-,-. Dan aan Sijbolt Berghuis en Derkje Boukes 20 pondematen land op Hillemahuis, waarvan 12 pondematen tot naaste zwetten hebben ten noorden: Klaas Hellinga; ten oosten: Klaas Hellinga; ten zuiden: Willem Jans, als beklemde meijer; ten westen: Jan Oenes; de overige 8 pondematen zwetten ten noorden aan Klaas Hellinga; ten oosten: de Visvlieterweg; ten zuiden: de weg; ten westen: Klaas Hellinga, voor de somma van 3880,5,-. Wederom aan IJwe Boukes een kampje land bij Visvliet, zwettende ten noorden aan Klaas Hellinga; ten oosten: idem; ten zuiden: de Heereweg; ten westen: 't Zijldiep, voor de somma van 430,-,-. Verder aan Willem Jans en Menskje Boukes hunne verkoperen behuizinge en alles wat spijker en nagelvast zit, bomen en planten en het recht van vaste beklemming en 65 pondematen land onder het kerspel Visvliet, waarvan de vaste huur nooit verhoogd of verlaagd zou worden, te betalen aan eigenaar Klaas Hellinga 200,-,-, voor de somma van 3600,-,- en 2 gouden rijders. De weduwe van Bouke IJwes, Geertje Jans, verklaart verkocht te hebben aan de erfgenamen van Bouke IJwes haar verkopersche 3/8ste aanpart in de eigendom van het land en de behuizinge, liggende onverscheiden in de hele plaats te Pieterzijl in zijne zwetten, voor de somma van 1300,-,- en 2 gouden rijders".

Bauke trouwde met Antie Freriks 290 op 21 oktober 1736 in Visvliet. Antie werd geboren in Visvliet.

Opmerking bij het onderzoek: Er was een zekere Antie Freerks die met Enne Jilderts trouwde en in Kollum woonde.

Persoonlijke situatie

Boedelinventaris: 5 januari 1767. 291 In de inventaris van Bauke Ywes worden, na het overlijden van zijn tweede vrouw Tjeetske Derks, vijf vrouwenhemden opgesomd, neerkomende van Antje Freerks.

Bauke trouwde vervolgens met Tjeetske Derks 133 op 10 augustus 1753 in Leek. Tjeetske werd gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjeetske was ook bekend als Tjitske, Tjetske Dirks.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 10 augustus 1753 te Leek. 292 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Grietie Iwes en Daniel Jans Kystra, als zuster en zwager, dewelke laatste mede compareerde voor Menschein Boukes, als moeder.
Aan bruidszijde: Hessel Derks, als broer; Anke Derks en Hindrik Berents, als zuster en zwager.
Ondertekening door Grietman Johannes Leuringh J.U.D van de heerlijkheid Visvliet etc...

Kinderen uit dit huwelijk

131       i.  Menstje Boukes (gedoopt op 13 oktober 1754 in Visvliet - overleden op 6 december 1818 in Visvliet)

         ii.  Welmoedt Boukes Wiersma werd gedoopt op 20 september 1755 in Visvliet en is overleden op 18 november 1820 in Kollumerland Nieuw Kruisland (Fr)293 op 65-jarige leeftijd.

        iii.  Grietje Boukes Zijlstra werd gedoopt op 10 oktober 1757 in Visvliet en is overleden op 20 maart 1836 in Doezum294 op 78-jarige leeftijd. Grietje was ook bekend als Grietje Baukes.

         iv.  IJtje Boukes werd gedoopt op 15 januari 1758 in Visvliet en is overleden op 2 augustus 1818 in Ulrum op 60-jarige leeftijd.

          v.  IJwe Boukes Zijlstra werd geboren in Pieterzijl, werd gedoopt op 18 augustus 1759 in Visvliet en is overleden op 23 juni 1842 in Opende295 op 82-jarige leeftijd. IJwe was ook bekend als Eeuwe Boukes Zijlstra.

         vi.  Derktje Boukes werd gedoopt op 12 september 1760 in Visvliet en is overleden op 10 januari 1822 in Grijpskerk296 op 61-jarige leeftijd. Derktje was ook bekend als Derkje Kooi.

        vii.  Geeske Boukes werd geboren in Pieterzijl, werd gedoopt op 6 december 1761 in Visvliet en is overleden vr 6 april 1797.

       viii.  Derk Boukes werd gedoopt op 21 november 1762 in Visvliet en is overleden na 1812.

Bauke trouwde vervolgens met Geertien Jans Kooij,297 dochter van Jan Willems Kooiker en Grietie Swijrts, op 5 januari 1767 in Visvliet. Geertien werd gedoopt op 28 juli 1742 in Oostwold en is overleden op 28 juni 1817 in Visvliet op 74-jarige leeftijd.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 5 januari 1767 te Visvliet. 298 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Danieel Jans Kielstra en Grietie IJwes, als zwager en zuster; Hessel Derks, als voormonder; Daneel Jans Kielstra, als sibbevoogd; Focke Hielkes, als vreemde voogd over des bruidegoms voorkinderen.
Aan bruidszijde: Jan Willems en Grietie Sierts, als vader en moeder.

Persoonlijke situatie

Haar testament werd op 20 mei 1802 te Visvliet ingeschreven. 299 "... Testament van Grietje Jans, weduwe van Bouke IJwes, thans ehevrouw van Pieter Uitjes voor haar zoon Jan Boukes en zijn ehevrouw Epke Cornelis. Getuigen Willem Jans [Kooij], S[ijbolt] Berghuis en Pieter Uities".

Zij nam de familienaam Kooy aan op 28 mei 1812 te Visvliet. 300 "... Geertje Jans Kooij te Visvliet. Zij kan niet schrijven.
Kleinzoon: Kornelis 18 jaar, zoon van Jan Bouwkes Kooij en Epke Kornelis te Niezijl".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Boukes Kooij werd gedoopt op 4 maart 1768 in Visvliet en is overleden op 11 mei 1810 in Visvliet op 42-jarige leeftijd.

         ii.  Cornelis Boukes werd gedoopt op 18 juli 1773 in Visvliet.301

        iii.  Antie Boukes werd gedoopt op 9 september 1781 in Visvliet.

         iv.  Trijntje Boukes


263. Tjeetske Derks,133 dochter van Dirck Beerents en Welmoed Hessels, werd gedoopt op 7 februari 1723 in Munnekezijl (Fr) en is overleden circa 1766 in Visvliet ongeveer 43 jaar oud. Tjeetske was ook bekend als Tjitske, Tjetske Dirks.

Notitie bij de doop: Kind van Dirck Berents, smid, en niet genoemde moeder.

Tjeetske Derks bezat een een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722. Als dit de intialen van Welmoet Hessels zijn, dan hebben we hiermee haar moeder gevonden: In Kollumerland werd op 7-2-1723 een Tjetske gedoopt door Dirck Berents, smid en een niet genoemde moeder. Dirck Berents was blijkens het lidmatenregister van Burum-Munnekezijl getrouwd met Welmoed Hessels.
Zij woonden aldaar, bij de zijl.

Opmerking bij het onderzoek: [[Naamgenotes?
Een veel eerdere naamgenote is in 1679 lidmaat in de binnenburen te Grijpskerk.
Een Tjitske Durks van Westernijkerk (Fr) trouwde op 27-10-1743 te Westergeest met Teeke Gerrits.
Een Tijetske Derks & Derk Jans "de Bakker" dopen op 5-3-1730 te Lutjegast een zoon Derk.
Deze Derk/Durk Jans heeft nog een vermelding of een naamgenoot:
Derck Jans bakker van Midwolde trouwt op 9-3-1690 te Zuidhorn met Greetije Dercks, wed. L Harmens...
Deze waren getrouwd te Zuidhorn op 19-8-1683: Luitien Harmens van Lutjegast & Grijetie Dercks van Zuidhorn]]

Persoonlijke situatie

Voogdij: 5 januari 1767, Visvliet. 291 Op deze datum wordt er een Voorstandersrekening opgesteld, waarbij "... Hessel Derks [haar broer], wonende te Oldehove, voormond wordt genoemd over de 8 minderjarige kinderen van Bauke Jwes bij wijlen Tjetske Derks; tot Dom. Cit. [domicilium citandi] gesteld het huis van zijn broer Gerrit Derks te Visvliet. Also Danil Jans Kiestra, wonende te Lutjegast, sibbevoogd, tot Dom. Cit gestelt het huis van Bauke Jwes onder Visvliet. Also Focke Hijlkes (een diacen te Visvliet) als vreemde voogt".

Tjeetske trouwde met Bauke IJwes 131 132 op 10 augustus 1753 in Leek. Bauke werd gedoopt op 8 juni 1708 in Oldekerk en is overleden vr 5 april 1791 in Pieterzijl. Bauke was ook bekend als Bauke Iwes, Bauke Ywes, en Bouke Euwes Zijlstra.276

268. Willem Riemers, zoon van Riemer Sjoerts en Jantjen Willems, werd gedoopt op 26 december 1695 in Tolbert. Willem was ook bekend als Willem Harmen Remers.

Opmerking bij het onderzoek: Willem Riemers kwam bij zijn huwelijk van Tolbert.
In Tolbert is een zekere Willem Harmen Riemers gedoopt op 26-12-1695 door Remer Sjuurts. Een moeder werd niet vermeld, maar Remers huwelijk met Jantje Willems is wel bekend.

Als Remer Sjuurts & Jantje Willems werkelijk zijn ouders zijn, dan spreekt daar in de kindernamen weinig voor; misschien komt dat omdat er zoveel meisjes zijn. Alleen zijn eerste dochter, die Jantje heet en zijn laatste dochter die Wijtske heet, en het is dan nog maar de vraag of dat slaat op een zus van Willem Riemers...
De naam Akke komt weinig voor en is hier een raadsel, evenals trouwens Anna, Antje, Anke en Trijntje.
Zijn eigen doopnaam Willem "Harmen" Remers bevat de naam van zijn oudere (overleden?) broertje Harmen.

[[Let op de naam Akke bij Willem Hijlkes & Grietje Willems (Questius)]]

Persoonlijke situatie

Hij was op 14 maart 1726 lidmaat te Tolbert. "... Den 14 maart tot ledematen angenomen Willem Riemers en
Frouke Lohmans".

Willem trouwde met Frouke Lohman 135 op 21 november 1722 in Groningen. Frouke werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 21 november 1722 te Groningen. Proclamatie:
Hiervan attestatie gepasseert 9 Dec. 1722.
Willem Riemers, van Tolbert
Frauke Lohmans, van Lier
pro qua Jacobus Swang als Neeve

Een pagina eerder staat: Willem Reemers van Tolbert, met in de kantlijn "manq t Cons. van de Bruits moeder"... Ontbrekende toestemming?

Die Neeve blijkt nogal gemakkelijk terug te vinden in de vesting Leerort, vlak onder Leer: Jacobus Swank, Soldat in der Prinzengarde, ondertrouwd in Leerort op 28-4-1715 met Siamke Rippen. Sjamke Rippen werd gedoopt in Leerort op 31-3-1695 als dochter van Rippe Janssen & Maria Santkast.
Zij doopten kinderen in Lieroord en Groningen.

Jaren later zijn er in Groningen nog veel meer verwante Swangs (Zwang, Swank, Swenk) te vinden.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jantje Willems Spoelstra werd gedoopt op 12 maart 1724 in Tolbert.

         ii.  Jantjen Willems Spoelstra werd gedoopt op 21 oktober 1725 in Tolbert.

        iii.  Anna Helena Willems Spoelstra werd gedoopt op 2 februari 1727 in Tolbert.

         iv.  Trijntie Willems Spoelstra werd gedoopt op 28 februari 1729 in Tolbert.

          v.  Antje Willems Spoelstra werd gedoopt op 1 oktober 1730 in Tolbert.

134      vi.  Riemer Willems Spoelstra (gedoopt op 16 maart 1732 in Tolbert - overleden op 9 januari 1818 in Doezum)

        vii.  Hindrik Loman Willems Spoelstra werd gedoopt op 18 september 1733 in Tolbert.

       viii.  Anke Willems Spoelstra werd gedoopt op 9 oktober 1735 in Tolbert.

         ix.  Akke Willems Spoelstra werd gedoopt op 22 december 1737 in Tolbert.

          x.  Hendrikje Willems Spoelstra werd gedoopt op 29 november 1740 in Tolbert.

         xi.  Wytske Willems Spoelstra werd gedoopt op 7 april 1743 in Tolbert. Wytske was ook bekend als Sijtske.


269. Frouke Lohman 304 werd geboren circa 1700 in Leer, Duitsland. Frouke was ook bekend als Frauke Lohmans.

Opmerking bij het onderzoek: Van Frouke heb ik nog geen doopdatum gevonden. Bij haar huwelijk met Willem Riemers was ze afkomstig van Lier (Lieroord, Leer). Het is nog niet duidelijk of ze daar ook geboren is, of dat ze daar bijvoorbeeld heen moest om te werken als meid.

Dankzij Frits Ebbens kon ik in het Ortssippenbuch van Leer vinden dat hier wel een echtpaar bestond dat misschien met Frouke te maken heeft:
Jan Hinrich Loman, gehuwd te Leer 7-3-1667 met Frauwcke Berens, weduwe. Zij lieten vier kinderen in Leer dopen, waaronder Hindrycks, op 28-7-1672.
Deze Hindrycks zou een goeie kandidaat zijn als Frouke's vader. Zij noemt tenslotte haar tweede zoon Hindrik Loman...
Het onderzoek moet nog worden voortgezet.

[[Ik heb aug. 2008 in de Oostfriese Yahoo-groep gevraagd om hulp bij het vinden van de ouders van Frouke Lohman, die te Groningen op 21-11-1722 met Willem Riemers (later Spoelstra) van Tolbert trouwde, pro qua Jacobus Swang als Neeve. Frouke kwam van Lier en zal ca. 1700 geboren zijn (om ongeveer even oud te zijn als haar man).
Frouke komt niet voor in de genealogie van het geslacht Lohman (Bloys van Treslong Prins, Den Haag, 1917).
Toch kan het geen kwaad alsnog voorzichtig rekening te houden met een verwantschap. De naam Lohman/Loman komt vanaf 1663 voornamelijk voor in de stad Groningen. Daarvr in het graafschap Bentheim (Neuenhaus). Ik denk bijvoorbeeld aan de nazaten van Meinard Lohman, geboren te Lage. Zijn zoon Hindrik Lohman & Elisabetha Tammen bewoonden het pand Vismarkt 52.
Het dopen van 5 kinderen door kapitein Hindrik Lohman & Elisabetha Tammen in Groningen begint 2 jaar na hun huwelijk in 1694. Van eventuele eerdere kinderen elders, wordt niet gesproken. Misschien terecht. Frouke past sociaal niet bij deze familie. Anders zou ze in theorie dan, eventueel elders, tussen 1694 en 1696, zijn geboren. Of buitenechtelijk? Ik weet niet of de familie nog een tijdje in Leer is geweest.
Bij de 5 Groninger Lohman-kinderen (1696-1702) komen o.a. de namen Helena en Hindrik voor, namen die ook voorkomen bij de 11 kinderen van Frouke Lohman. Zo heb je een Anna Helena Spoelstra en een Hindrik Loman Spoelstra. Verder komt de naam Wijtske tevoorschijn bij Frouke's 11e kind en dat is, behalve de naam van Willem Riemers' zuster, ook de naam van Hindrik Lohman's moeder Wijtske/Witsia.

Bij Frouke's huwelijk in Groningen 1722 wordt n bladzijde eerder, in de kantlijn opgemerkt: doorgestreept -Willem Reemers van Tolbert- "manq t Cons. van de Bruits moeder"... Ontbrekende toestemming? Alleen van de moeder? De bruid's vader zou dus overleden kunnen zijn en dat klopt wel voor Hindrik Lohman ( 1702). Elisabetha Tammen is daarna nog reuze actief, getuige allerlei notariele contracten.

- Nog niet verder onderzocht een losse toevalsvondst:
Zo'n 40 jaar eerder, Groningen 31-12-1661, is er een doop van een Frouke, dochter van Jan Loman (soldaat onder Isselmuiden, later onder Clant) & Roeloffjen Willems in de Jonkerstraat.
- Recente vondst:
Huwelijk 27-01-1691 Groningen
Jannes Erenst Loman, van Munster
Johanna Asswe, van Leer
Huwelijk 04-07-1699 Groningen
Jan Ernst Loman, van Munster
Catharina Crumkuil, van Ibbenburen

Nog een Lomans uit Leer:
Registratie 01-10-1729 Groningen

Bruidegom Jan van Bijlevelt, van Groningen
Bruid Stijntijn Lomans, van Leer

Bron Ondertrouwboek Groningen 1727-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 177, folio 71v]]

Persoonlijke situatie

Zij was op 14 maart 1726 lidmaat te Tolbert.

Frouke trouwde met Willem Riemers op 21 november 1722 in Groningen. Willem werd gedoopt op 26 december 1695 in Tolbert. Willem was ook bekend als Willem Harmen Remers.

270. Willem Beenes,136 zoon van Bene Melles 305 en Haukien Tjeerds, werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31 maart 1695 in Doezum.

Notitie bij de doop: "... 1695 Den 31 Dito (Martij) Beene Melles uit de Curringhorne en sijn Huisvrouw een kindt gedoopt genaamt Willem".

Opmerking bij het onderzoek: Ik vond nooit een doop van Wijpke Willems en dus geen vader "Willem" 270, totdat ik in de kantlijn van het doopboek van Doezum zag staan "8 mei 1729 Nog een dogter van Beene Melles & Matije Wobbes is genoemt Wijpke". Zr merkwaardig, aangezien Beene Melles ook de vader is van Willem Beenes.
Het zou wel heel bijzonder zijn als die vader nog eens laat zou hertrouwen met toevallig ook een Marije (Matije) Wobbes en dan ook nog een kind krijgen dat precies in de reeks past van zijn zoon Willem Beenes & Marije Wobbes...

Wijpkes dochter Marieke (bij Hindrik Jans) is een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van Wijpke op 19 december 1759).

Persoonlijke situatie

Hij was op 12 maart 1724 lidmaat te Doezum.

Willem trouwde met Marije Wobbes op 10 oktober 1723 in Doezum. Marije werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

Notitie bij dit huwelijk: "Willem Beenes, van Doezum & Marije Wobbes, van Doezum, weduwe van Jan Meertens."

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Willems werd geboren op 13 augustus 1724 in Doezum en werd gedoopt op 13 augustus 1724 in Grootegast.

         ii.  Nijnke Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 5 mei 1726 in Grootegast.

        iii.  Beene Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 14 september 1727 in Grootegast.

135      iv.  Wijpke Willems (gedoopt op 8 mei 1729, geboren in Doezum - overleden op 6 februari 1801 in Doezum)

          v.  Grietjen Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 14 mei 1730 in Grootegast.

         vi.  Wijbe Willems werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 14 maart 1732 in Grootegast.

        vii.  Nienke Trientje Willems werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 28 november 1734 in Grootegast en is overleden vr 1823. Nienke was ook bekend als Hinke Willems en Nijnke Willems.


271. Marije Wobbes, dochter van Wobbe Dircks 305 en Grietje Fockes, werd geboren in Grootegast. Marije was ook bekend als Marie Wobbes en Marijke Wobbes.

Opmerking bij het onderzoek: Geen doop van Marije gevonden... "Vader" Wobbe Dircks heeft wel een zuster Marie. Twijfel is ook mogelijk vanwege de naamgeving onder haar kinderen. Zo ontbreken namen als Haukje of Wobbe bij haar kinderen. De namen Wijbe en Wijpke zouden kunnen duiden op Wijbrich, een overgrootmoeder en een tante, en Nijnke op een andere tante, maar ja, de onzekerheid blijft...

Persoonlijke situatie

Zij was op 14 december 1721 lidmaat na belijdenis te Doezum. Marie Wobbes wedw. van Jan Meertens tot Doesum

Marije trouwde met Jan Meertens, zoon van Meerten Harmens en Renske Dercks, op 23 januari 1718 in Doezum. Jan werd gedoopt op 26 december 1694 in Doezum en is overleden vr 14 december 1721.

Notitie bij dit huwelijk: "Jan Meertens, van Doezum & Margje Wobbes, van Grootegast (in het handschrift is het wel Marije)".

Kind uit dit huwelijk

          i.  Anke Jans werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 10 maart 1720 in Doezum. Anke was ook bekend als Areke Jans.

Marije trouwde vervolgens met Willem Beenes 136 op 10 oktober 1723 in Doezum. Willem werd geboren in Doezum en werd gedoopt op 31 maart 1695 in Doezum.

272. Claes Jansen Rispens,138 zoon van Jan Clases Rispens en Sytske Entes, werd gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

In 1719-1727 was hij landbouwer te Hardegarijp (Fr).

Landgebruik: Als landeigenaar te Oosterend bezat hij de helft van Sathe Sybada, afkomstig van zijn moeder.

Claes trouwde met Sjoukjen Rinses Reitsma 139 op 7 augustus 1718 in Deinum (Fr). Sjoukjen werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25 april 1697 in Hardegarijp (Fr).306

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Ytje Claeses Rispens werd geboren in Boxum (Fr), werd gedoopt op 16 juli 1719 in Deinum (Fr) en is overleden in 1719.

         ii.  Jan Claeses Rispens werd geboren in Boxum (Fr), werd gedoopt op 2 februari 1721 in Deinum (Fr) en is overleden in 1721.

        iii.  Zytske Rispens werd geboren op 26 januari 1725 in Boxum (Fr) en werd gedoopt op 28 januari 1725 in Deinum (Fr).

136      iv.  Rinse Klazes Rispens (geboren op 10 april 1728 in Boxum (Fr) - overleden vr 1782, begraven in Burum (Fr))

          v.  Tjeert Clases Rispens werd geboren op 21 juli 1734 in Boxum (Fr), werd gedoopt op 2 januari 1735 in Deinum (Fr)307 en is overleden in 1796 in Buitenpost (Fr) op 62-jarige leeftijd.

         vi.  Jeltje Klazes Rispens werd geboren in augustus 1737 en werd gedoopt op 6 oktober 1737 in Buitenpost (Fr).


273. Sjoukjen Rinses Reitsma,139 dochter van Rinse Clases en Aatje Wijtzes, werd geboren in Hardegarijp (Fr) en werd gedoopt op 25 april 1697 in Hardegarijp (Fr).306

Persoonlijke situatie

Zij woonde in 1719-1729 te Hardegarijp (Fr). In 1729 woonde ze te Boxum bij het Deinumerhout en op 8 februari 1733 te Buitenpost met attestatie van Deinum.

Sjoukjen trouwde met Claes Jansen Rispens 138 op 7 augustus 1718 in Deinum (Fr). Claes werd gedoopt op 22 december 1694 in Boxum (Fr) en is overleden in 1757 in Buitenpost (Fr) op 63-jarige leeftijd.

274. Gerrit Minnes Haijema,145 zoon van Minne Wybets Haijema en Trijntje Rinses, werd gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr).

Persoonlijke situatie

Op 17 mei 1739 was hij landbouwer te Burum (Fr).

Gerrit trouwde met Rinske Willems circa 1725 in Burum (Fr). Rinske werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 2 december 1708 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Gerrits Haijema werd gedoopt op 14 december 1727 in Burum (Fr).

         ii.  Hiske Gerrits Haijema werd gedoopt op 4 december 1729 in Burum (Fr).

        iii.  Sybrig Gerrits Haijema werd gedoopt op 8 juli 1731 in Burum (Fr).

         iv.  Rinse Gerrits Haijema werd gedoopt op 24 augustus 1732 in Burum (Fr).

          v.  Janke Gerrits Haijema werd gedoopt op 18 december 1735 in Burum (Fr).

137      vi.  Sjeuke Gerryts Haijema (gedoopt op 17 mei 1739 in Burum (Fr) - overleden op 26 februari 1816 in Burum (Fr))


275. Rinske Willems, dochter van Willem Wouters en Jancke Claeses, werd geboren in Oosternieuwkruisland (Fr) en werd gedoopt op 2 december 1708 in Burum (Fr).

Rinske trouwde met Gerrit Minnes Haijema 145 circa 1725 in Burum (Fr). Gerrit werd gedoopt op 23 juli 1699 in Burum (Fr).

276. Enne Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antje Luwes Siccama, werd gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 9 januari 1742.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1716 lidmaat van de Gereformeerde kerk te Burum (Fr). 308

Hij was boer te Burum (Fr). 309

In 1738 was hij meijer in de Cloosterlanden. 308 D.w.z. hij was eigenaar van landerijen in de Cloosterlanden en meijer van Nr 14 en 15 van het stemkohier (Cloosterlanden).

Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 1740-1741 en Burum (Fr). 310

Op 16 februari 1742 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 311 "... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum ter instemming van Luwe Cornelis, huisman onder den Dorpe Burum, in qualiteit als geauthoriseerde curator ad Actum Divisionis over Corneles, Eeuwe en Dirk Ennes, Nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis in Egte verwekt bij Grietie Eeuwes die haar ten Tweeden huwelijk begeeft met Anne Wiggers haar tegenswoordige Egte man, en dat alles op aangeven van deselve Grietie Eeuwes. 16 Februarij 1742. [Er is ook een akte op 9-1-1742 in Kollumerland.
Ouderdom der kinderen:
Corneles Ennes oud Agt jaren, Eeuwe Ennes oud vijf jaren. Dirk Ennes oud Twee jaren.

[In de gebruikelijke opsomming van roerende en onroerende goederen komen ook enkele knopen en lepels voor met initialen en namen: E:K yi.., Cornelis Ennes Wiersema Anno 1724, Jan Ennes Wiersema, C:E:, A:L: en J:LW 1694.]

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,-
Verder nog bedragen van 300, 400, 200 en 350 guldens.
Bauke Eeuwes tot Pijtterzijl competeert volgens obligatie Driehondert Cargls: waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, dus 300,-.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Hendrik Dirks erven competeeren 600 Carglns.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Sijtske Halbes Erven tot Burum competeeren 600 Carglns.
Zijnde alle drie voornoemde Capitalen door Enne Corneles voor 't aangaan des huwelijx alleen opgenomen.
De Secretaris J;S; Van Wijchel competeert op St. Petrus 1742 Een jaar Landhuir tot 190 Carglns.
Tjetske Oenes competeert wegens geleverde winkelwaren 38 Carglns en 5 stuivers.
Foecke Fokkes weduwe competeert wegens geleverde kleedwaren 55 Carglns en 19 stuivers.
Lubbert Jans mr: wagenmaker competeert wegens geleverde waren 10 Carglns en 17 stuivers.
Gosse Foekes competeert voor geleverde schoenen en schoenlappen Seventien Carglns, 14 stuivers, 8 penn, dus 17-14-8
Halbe Cornelis competeert wegens geleverd brood vijf Carglns, 12 stuivers, dus 5-12-

Uitschulden, ten voordele van de Boedel:
Over den plaats is aan den Here J.J. van Wijchel tot Schot gedaan Seven hondert Cargln: het welke de kinderen van Enne Corneles alleen toebehoort.
Een obligatie tot Sake van Pijtter Pijtters tot Warfstermolen ad Eenhondert Carglns: Capitaal, waarvan Enne Cornelis kinderen de Geregte vierdepart toekomt.
Sjoerd Ruirds tot Burum Debet wegens koop en Leverancie van Een koe als rest van meer tien Carglns:
Jan Brongers onder Collum Rest wegens geleid dak Ses Cargln: 17 Stuivers.
Jan Klasen tot Nijkerk, debet wegens koop en Leverancie van Een peert als (voorschot?...) van meer vijf Carglns, waar voor Bauke Eeuwes Borgh geworden is.
Ringer Mekkes Rest wegens geleid dak Twee Carglns 5 stuivers.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns.

Aldus gedaan, genventariseert ende Beschreven ten Sterfhuise van wijlen Enne Corneles voornt In kennisse van ons Commissaris Secretaris en Curator, op den 16 Februarij 1742 (was getekent:) Pijtter Clasen, S. Wibrandi, Luwe Corneles".

Voogdij: 15 januari 1754, Visvliet. 312 Bauke Ywes is voormond en voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis [Wiersma] bij Grietje Jwes [Bauke's zuster].

Enne trouwde met Grietje IJwes vr 1733. Grietje werd gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,313 Grietje Eeuwes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Cornelis Ennes Wiersma werd gedoopt op 16 augustus 1733 in Burum (Fr)314 en is overleden op 7 januari 1787 in Sebaldeburen op 53-jarige leeftijd. Cornelis was ook bekend als Cornelus Wiersma.

138      ii.  Eeuwe Ennes Wiersma (gedoopt op 26 augustus 1736 in Burum (Fr) - overleden op 11 augustus 1811 in Burum (Fr))

        iii.  Derk Ennes Wiersema werd gedoopt op 9 augustus 1739 in Burum (Fr) en is overleden na 1784. Derk was ook bekend als Dirk Innes Wiersma.

         iv.  Enne Dirks Wierdsma werd geboren in Lutjegast. Enne was ook bekend als Enne Derks en Enne Ennes Wiersema.


277. Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles 275 en Mensje Boukes, werd gedoopt op 14 augustus 1712 in Oldekerk en is overleden na 1767. Grietje was ook bekend als Grietke Durks,313 Grietje Eeuwes, Grietje Iwes, en Grietje Ywes.

Zij is een Oudbetovergrootmoeder. Haar broer Bauke IJwes 262 is een Oudbetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

Opmerking bij het onderzoek: Grietje soms geschreven als Ennes (Euwes).

Grietje trouwde met Enne Cornelis Wiersma vr 1733. Enne werd gedoopt op 11 april 1692 in Burum (Fr) en is overleden vr 9 januari 1742.

Grietje trouwde vervolgens met Anne Wigchers vr 9 januari 1742. Anne is overleden vr 30 maart 1749.

Notitie bij dit huwelijk: "... Louw Kornelis, huisman onder Burum, curator a.a.d. over Kornelis Ennes 8 jr. Euwe Korneles (?) 5 jr. en Dirk Ennes 2 jr. alle drie nagelaten kinderen van wijlen Enne Kornelis, in leven huisman o/d Burum bij Grijtje Eeuwes in echte verwekt, zij nu ten 2e huwelijk begeven hebbende met Anne Wigchers". 317

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Yttje Annes werd gedoopt op 25 november 1742 in Burum (Fr)318 en is overleden op 1 november 1753 op 10-jarige leeftijd.

         ii.  Bauke Annes werd gedoopt op 14 november 1745 in Burum (Fr) en is overleden op 30 oktober 1753 op 7-jarige leeftijd.

Grietje trouwde vervolgens met Daniel Jans Kiestra, zoon van Jan Danils Kiestra 319 en Rinske Elzes Siccama,320 vr 30 maart 1749. Daniel werd gedoopt op 23 oktober 1718 in Burum (Fr)321 en is overleden op 18 april 1794 in Lutjegast op 75-jarige leeftijd. Daniel was ook bekend als Daniel Jans Kystra.

Notitie bij dit huwelijk: Op 30 maart 1749 waren zij reeds getrouwd, want als echtpaar waren zij getuigen bij het huwelijkscontract van Bauke IJwes & Tjeetske Derks.

Persoonlijke situatie

In 1749 was hij redelijk gesteld boer te Burum (Fr). 322 "... Danil Kiestra, Kollumerland
Plaats: Burum
Omschrijving: boer
Gezin volw: 6 en kind: 3
Aanslag: 70-0-0
Verhoging: Vermogen: [?]"

Hij was Kerkvoogd te Burum (Fr). 323 324 "... In de toren van de hervormde kerk van Burum hangt een in 1756 omgegoten klok met o.a. de naam van kerkvoogd Danil Kiestra".
"... Op de dakruiter van de hervormde kerk te Visvliet is een kleine historische vondst gedaan in de vorm van een zogenaamd 'trotseerloodje' met als inscriptie 'D.K. 1768' en als embleem een leidekkershamer. Trotseerloodjes werden gebruikt om de ijzeren nagels waarmee leisteenplaatjes vastgezet werden af te dekken en aldus snel doorroesten te voorkomen".

Geldzaken: 325 Op 21 september 1758 "... verschijnen Danil Kie(l)stra & Grietje Ywes bij grietman Lambertus Fruijtier in Visvliet en bekenden en verklaarden aan de E. Bauke Ywes en Cons: in Qlte als voorstanderen over de minderjarige soon van wijlen Enne Cornelis bij Grietie Ywes in Egte verwekt, oprecht en deugdelijk schuldig te wesen een somma van seshondert en vier Car: Gls dico 604 Gl. welke schulde is heerkomende wegens een Obligatie groot agthondert Car Gls. waarop vierhondert Car: Gls / ingevoegde zin: de beide oudste soons en gewesene pupillen Cornelis Ennes en Ywe Ennes / was afgelost en betaalt, en dus nog een somma van vierhondert Car: Gls. resteerde..."; volgt een afbetalingsregeling...

Land: 1761-1764. 326 327 328 Danil Jans Kiestra koopt in 1761 de behuizing met de beklemming van het land bij Froma. Op dat moment is er sprake van een boerenplaats. In 1718 was het een deftig huis met verscheiden vertrekken, grachten, hoven, welbeplante singels en 14 grazen land. In 1611 werd Froma omschreven als 'een huis met grachten en cingel en heerlijkheid' en in 1623 als een 'hofstede ofte heerlijckheidt, groot 94 grazen met eene schoone woninghe'. Het lag pal ten noorden van de 'nije colonie, Fromabuiren genaamt' (nu Eibersburen). De naam Froma komt bij Lutjegast al voor in 1540.
De gebruiker van het land werd Jan Hindriks de Jonge.

Op 12 juni 1764 verkoopt Danil Jans Kystra een boerenbehuising met schuur voor 352 gulden aan Jan Jans Coning en zijn huisvrouw Hilje Jannes.

Op 31 maart 1767 verkopen Danil Jans Kystra en Grietje Ywes, ehelieden wonende op Froma aan Derk Ennes (Wiersema) en Froukje Ruirts, wonende op Hilmahuis een Behuisinge, Schuire met verdere annexen en alles wat aard en nagelvast word bevonden, beneffens het recht van altijt duirende Beklemminge over dezelver landerijen bij de Eibersbuiren aan het Trekdiep gelegen, in naam en faam groot 84 grazen, Lutkegastere maat gereekent, van oudts-heer ook Eijbersbuiren of Froma genaamd, soo en in dier voegen als door de verkooperen tot daertoe is gebruikt en onder Lutkegast gelegen met Hoven, Cingels, Gragten, als ook de halve winterbouw. Ten westen ligt de wagenweg naar Visvliet (nu de Stationsweg). De verkoopprijs is 4000 Car. guldens, twee vierjarige peerden en een driejarige osse.
NB Precies 500m. ten N.O. van Froma ligt Halbe Hindricks' boerderij Ooster Froma aan de Westerhornerweg.

Hij was betrokken bij een rechtszaak in 1765-1767. 329 330 "... Jurjen Cornelis Eissema daagt Daniel Jans Kiestra als mede kerkvoogd. Kiestra moet ook de procureurskosten betalen". Er waren diverse andere juridische procedures wegens schulden, beledigingen en geweldpleging.

Hij was mede-ondertekenaar van een inventarislijst op 5 januari 1767. 291 Dit betrof de boedel van zijn zwager Bouke IJwes, na de dood van zijn schoonzuster Tjeetske Derks.

Geldzaken: 6 januari 1767. 331 Danieel Jans Kielstra en Grietie Ywes, ehelieden op Eybersburen onder het carspel Luttekegast, verklaren ontvangen en op rente genomen te hebben van Bauke Ywes onder Visvliet 375 Car. gls.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Daniels Kiestra werd gedoopt op 30 maart 1749 in Burum (Fr) en is overleden op 18 januari 1819 in Grootegast332 op 69-jarige leeftijd.

         ii.  Renskjen Kystra werd gedoopt op 20 april 1753 in Burum (Fr)321 en is overleden op 2 november 1753 in Burum (Fr).

        iii.  IJttje Daniels Kiestra werd gedoopt op 20 december 1754 in Burum (Fr) en is overleden op 19 juli 1832 in Grootegast333 op 77-jarige leeftijd. IJttje was ook bekend als IJtje Daniels.


278. Marten Jans, zoon van Jan Jansen en Grijtje Dircks, werd gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 in Kollum (Fr) ongeveer 55 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was boer op 't Nieuwland te Burum (Fr). In 1748 was hij boer op de Torpmacluft onder Kollum.

Voogdij: 24 maart 1761, Munnekezijl (Fr). 334 Marten Jans, huisman op Collumer Turp onder Collum, was curator a.a.d. over Grytje 11 jr. en Dieuwke Dirks bijna 8 jr. beiden nagelaten kinderen van wijlen Dirk Jans bij Hiltie Willems, tegenwoordig huisvrouw van Pytter Elses bij Munnekezijl onder Burum.

Marten trouwde met Antie Minnes. Antie werd gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grytje Martens werd gedoopt op 14 oktober 1736 in Burum (Fr).

139      ii.  Dieuwke Martens (gedoopt op 9 maart 1738 in Burum (Fr) - overleden op 8 oktober 1807 in Burum (Fr))

        iii.  Jan Martens werd gedoopt op 24 september 1741 in Munnekezijl (Fr).

         iv.  Minne Martens werd gedoopt op 5 juli 1744 in Burum (Fr).

          v.  Dyttien Martens werd gedoopt op 11 februari 1748 in Kollum (Fr).

         vi.  Dyttien Martens werd gedoopt op 30 juli 1752 in Kollum (Fr) en is overleden op 28 september 1810 in Kollum (Fr) op 58-jarige leeftijd.


279. Antie Minnes, dochter van Minne Heerties en Dieuwerke Repkes Froma, werd gedoopt op 17 juni 1708 in Burum (Fr).

Antie trouwde met Marten Jans. Marten werd gedoopt op 5 februari 1712 in Burum (Fr) en is overleden circa 1767 in Kollum (Fr) ongeveer 55 jaar oud.

284. Idzert Fokkes, zoon van Fokke Meinderts en Sytske Idserts, werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was boer te Kollum (Fr).

Idzert trouwde met Trijntje Tjibbes 52 op 10 mei 1750 in Kollum (Fr). Trijntje werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Fokke Idzerts werd gedoopt op 28 maart 1751 in Kollum (Fr) en is overleden op 26 april 1789 in Burum (Fr) op 38-jarige leeftijd.

         ii.  Tjebbe Idzerts werd gedoopt op 29 oktober 1752 in Kollum (Fr) en is overleden vr 1754 in Kollum (Fr).

        iii.  Tjibbe Idzerts de Boer werd geboren in Kollum (Fr), werd gedoopt op 20 oktober 1754 in Kollum (Fr) en is overleden op 18 februari 1817 in Kollum (Fr) op 62-jarige leeftijd.

         iv.  Jetske Idzerts werd gedoopt op 16 januari 1757 in Kollum (Fr).

          v.  Meindert Idzerts werd gedoopt op 21 januari 1759 in Kollum (Fr).

142      vi.  Doeke Idzerts de Boer (geboren tussen 1760 en 1761 in Kollum (Fr) - overleden op 20 mei 1828 in Burum (Fr))


285. Trijntje Tjibbes,52 dochter van Tjibbe Doekes 52 en Jetske Makkes, werd geboren in 1724 in Kollum (Fr).

Trijntje trouwde met Idzert Fokkes op 10 mei 1750 in Kollum (Fr). Idzert werd geboren circa 1724 in Kollum (Fr) en is overleden in 1763 in Kollum (Fr) ongeveer 39 jaar oud.

Trijntje trouwde vervolgens met Sieger Eeuwes, zoon van Eeuwe Siegers en Jetske Jans, op 26 februari 1764 in Kollum (Fr). Sieger werd geboren in 1711.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Aise Siegers Beets werd gedoopt op 28 juli 1765 in Kollum (Fr) en is overleden op 11 april 1812 in Kollum (Fr) op 46-jarige leeftijd.


286. Aedsge Derks Teenstra, zoon van Durk Sybrens 335 en Jeltje Aesges,335 werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.

"... Van Teerns moet de naam Teenstra zijn afgeleid. Daarvoor was de familie landbouwer te Oldeboorn".
Aedsge was de grootvader van de broers Douwe en Aedsge Martens Teenstra die in 1795-1796 het gehele Ruigezand inpolderden.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Teerns (Fr). 337 "... Aedsge Derks en Barber Martens woonden op een boerderij onder Teerns, een dorpje in de grietenij Leeuwarderadeel tussen Goutum en Hempens. Ze waren doopsgezind. Door hun achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra werden ze 'vlijtige en werkzame' lieden genoemd, die 'ware huishoudkunde' aan 'gepaste zuinigheid' paarden. Zij huurden hun boerderij met 80 pondematen land onder Teerns en veertien en een hallf onder Huizum van Maria Siccama, de weduwe van de Leeuwarder schepen Jelle Bolman. Maar in de zomer van 1743 brandden schuur en huis af. In zijn familiekroniek schreef Marten Douwes Teenstra dat alleen het vee, dat in de wei liep, gespaard bleef. De kleinzoon van Maria Siccama, Jelle Bolman Vitringa, die de boerderij had gerfd, liet een nieuw gebouw zetten en Aedsge Derks kon op gunstige voorwaarden de boerderij blijven pachten. Een aantal jaren betaalde hij de zeer lage huur van 182 gulden, maar bij de verlenging van het pachtcontract in 1749 met zes jaar werd de huur verhoogd tot 328 gulden. Na afloop van deze termijn verliet Aedsge Derks de boerderij te Teerns. Hij verhuisde met zijn gezin naar de grietenij Kollumer- en Nieuwkruisland, waar hij onder Oudwoude een bedrijf met 66 pondematen land huurde. Het lijkt alsof de boerderij te Teerns te groot voor hem was geworden, maar na n jaar huurde hij er te Oudwoude een hornleger met 24 pondematen bij. Nog geen drie jaar na de verhuizing, op 4 april 1758, overleed Aedsge Derks. Hij liet zes kinderen na en een hoogzwangere weduwe, die drie dagen later het leven schonk aan een dochter.

Hij was doopsgezind.

Aedsge trouwde met Barber Martens op 22 maart 1739 in Hempens (Fr).338 Barber werd geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jeltje Aedsges Teenstra werd geboren op 15 augustus 1740 in Teerns (Fr) en is overleden op 13 februari 1816 in Warga (Fr) op 75-jarige leeftijd.

         ii.  Marten Aedsges Teenstra werd geboren op 30 december 1742 in Teerns (Fr), is overleden op 2 april 1806 in Castor, Zuurdijk op 63-jarige leeftijd en werd begraven op 6 april 1806 in Zuurdijk.

        iii.  Derk Aedsges Teenstra werd geboren op 8 maart 1746 in Teerns (Fr) en is overleden in 1810 op 64-jarige leeftijd.

         iv.  Pieter Aedsges Teernstra werd geboren in 1748 in Teerns (Fr) en is overleden op 13 februari 1813 in Westergeest (Fr) op 65-jarige leeftijd.

143       v.  Tjitske Aedsges Teenstra (geboren op 2 januari 1751 in Teerns (Fr) - overleden op 20 juni 1819 in Vrouwenklooster, Burum (Fr))

         vi.  Sytske Aedsges Teenstra werd geboren op 4 april 1753 in Teerns (Fr) en is overleden op 20 september 1839 in Grijpskerk op 86-jarige leeftijd.

        vii.  Aedske Aedsges Postuma Teenstra werd geboren op 7 april 1758 in Teerns (Fr), werd gedoopt op 2 april 1783 in Oudkerk (Fr) en is overleden op 21 december 1847 in Oudwoude (Fr) op 89-jarige leeftijd.


287. Barber Martens, dochter van Marten Sjoerds 339 en Tjetske Jans,339 werd geboren op 4 april 1716 in Deinum (Fr) en is overleden op 27 april 1803 in Oudwoude (Fr) op 87-jarige leeftijd. Barber was ook bekend als Barber Martens Arkema.

"... Barber Martens was eene afstammelinge van Duco Martens (Marktena), een Friesch Edelman die in de tachtigjarige oorlog in 1597 Staatsch Commandant was van de schans te Zoutkamp".
NB Haar achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra betwijfelt dit in zijn kroniek ten zeerste.

"... Marten Douwes Teenstra herinnerde zich hoe de kinderen van Barber Martens gewoon waren jaarlijks een dag met hun oude moeder bijeen te komen 'vierende deze familiedag altoos de tweede woensdag na Pinksteren beurtelings aan hunnen onderscheidene woningen, hetwelke de kinderen ook na het overlijden hunner moeder volhielden".

Persoonlijke situatie

Zij was Doopsgezind.

Barber trouwde met Aedsge Derks Teenstra op 22 maart 1739 in Hempens (Fr).338 Aedsge werd geboren in 1713 in Goutum (Fr) en is overleden op 4 april 1758 in Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd.

288. Peter Sigers, zoon van Sijger Cornelijs 341 en Anje Peters, werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 23 juni 1709 in Wehe en is overleden na 1766.

Opmerking bij het onderzoek: Zou Peter Sigers een broer zijn van Jacob Sigers? Bij hun huwelijk komen beiden "van Sauwerd". Ze trouwen bijna gelijktijdig en hebben beiden ook iets met Leens/Wehe:

Wetsinge 13-11-1740 Peter Sigers van Sauwerd & Greetje Berens van Adorp

Wetsinge 19-3-1741 Jacob Sigers van Sauwerd & Anje Boukes van Leens
Leens 9-4-1741 Jacob Sijgers van Sauwerd & Anje Baukes

In Wehe woonde ook Sijger Pieters 746, die in december 1656 te Baflo trouwde met Grietje Hindriks 747 van Rasquert. Wat is hun relatie?

Persoonlijke situatie

Hij was in 1744 lidmaat te Sauwerd. "... Peter Sigers, en Greetje Berens, desselfs huisvrouw".
Daarvr was op 7 juni 1737 "... Met getuijgenisse van Wee overgecomen: Pieter Sieger vrijgesel".
Hij wordt opnieuw als lidmaat te Sauwerd genoemd op 1 juni 1738 bij het vertrek van de predikant Petrus de Jager. Jaren later worden nog een keer vermeld: "Pieter Sigers (Diacon geworden den 23 Nov: 1755) en Grietje Berents, deszelfs vrouw".
En tenslotte: "... na 13-3-1766, Namen der Ledematen welke bij 't vertrek van de Predikant R: Bruiningh na Embden te Souwert zijn overgebleven: [o.a.]: Pieter Sijgers en Grietje Berents E.L.".

Peter trouwde met Aafke Evers vr 18 oktober 1739. Aafke is overleden vr 18 oktober 1739.342

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Levenloos werd geboren vr 18 oktober 1739.

         ii.  Cornellis Pieters werd gedoopt op 18 oktober 1739.343

Peter trouwde vervolgens met Greetje Berens op 13 november 1740 in Wetsinge en Sauwerd. Greetje werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.

Notitie bij dit huwelijk: "Peter Sigers van Sauwerd & Greetje Berens van Adorp".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Cornellis Pieters werd gedoopt op 20 augustus 1741 in Sauwerd en is overleden na 1783.

144      ii.  Berend Pieters Prins (gedoopt op 13 januari 1743 in Sauwerd - overleden op 11 januari 1813 in Sauwerd)

        iii.  Anje Pieters werd gedoopt op 2 oktober 1744 in Sauwerd en is overleden na 1783.

         iv.  Sijger Pieters werd gedoopt op 16 oktober 1746 in Sauwerd.


289. Greetje Berens werd geboren circa 1715 in Adorp en is overleden na 1783.

Opmerking bij het onderzoek: In 1783 wordt in het Lidmatenboek van Sauwerd nog geschreven: "... Naamen der Ledemaaten, welke door W:E: Smith tot Pred: te Wetsinge en Sauwert den 12 Oct. 1783 bevestigt bevonden zijn [o.a]:

Grietje Berends huisvr. van Pieter Sijmens (obiit). Dit (obiit) slaat meestal op het lidmaat zelf.
Is dit dezelfde Grietje Berends, hertrouwd met een Pieter Sijmens? Of is Pieter Sijmens een verschrijving voor Peter Sigers?
Een regel lager staat desselfs dogter Anje Pieters (obiit). En zes regels lager Cornelis Pieters (obiit).
In het gezin van Peter Sigers & Greetje Berens waren inderdaad een zoon Cornelis en een dochter Anje. Dus een verschrijving lijkt waarschijnlijk.

[De enige Pieter Sijmens alhier is in 1753, 1754, 1766 lidmaat te Sauwerd, samen met zijn vrouw Trijne Jans, die aangenomen wordt op 2 december 1753). Ze zijn getrouwd te Wetsinge/Sauwerd op 5 juni 1746 ("Pieter Simons van Rasquert cop. Sauwerd Trijntje Jans van Wetsinge").]

Persoonlijke situatie

Zij was in 1744 lidmaat te Sauwerd. "... Peter Sigers, en Greetje Berens, desselfs huisvrouw". Daarvr was op 9 december 1740 met attestatie gekomen: Greetje Berens, tegenwoordig huisvrou van Peter Sigers, van Wierum".

Greetje trouwde met Peter Sigers op 13 november 1740 in Wetsinge en Sauwerd. Peter werd geboren in Wehe, werd gedoopt op 23 juni 1709 in Wehe en is overleden na 1766.

290. Heine Claassen .

Opmerking bij het onderzoek: In Warffum of Usquert verder geen spoor van Heine Klasen.
In Oldekerk werd op 18 januari 1711 een Heine Klasen gedoopt door Klaas Kornellis & Agneetje Heines... De kindervernoemingen zijn goed, maar er is nog geen enkele aanwijzing dat deze Heine Klasen verhuisd is van Oldekerk naar Usquert of later Warffum.

Een overleden Heine Klasen vond ik in Uithuizermeeden, op 7 maart 1771. Zijn weduwe aldaar op 10 februari 1772. Maar deze is waarschijnlijk zijn naamgenoot (getrouwd met Fenje Jacobs).

Heine trouwde met Martijn Lamberts op 1 mei 1745 in Usquert.

Notitie bij dit huwelijk: Ten tijde van hun huwelijk woonden ze beiden te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Agnietje Heines werd gedoopt op 24 juli 1746 in Warffum.

         ii.  Klaas Heines werd gedoopt op 30 juli 1747 in Warffum.

        iii.  Geeske Heines werd gedoopt op 8 september 1748 in Warffum.

145      iv.  Geeske Heines (gedoopt op 17 januari 1751 in Warffum - overleden op 3 april 1820 in Sauwerd)


291. Martijn Lamberts .

Martijn trouwde met Heine Claassen op 1 mei 1745 in Usquert.


292. Pieter Gerrits, zoon van Gerrit Peters en Anje Claessen, werd gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum en is overleden vr 27 juni 1763.

Persoonlijke situatie

In 1737-1765 was hij landbouwer op Valkum te Bellingeweer. Hij was de opvolger van Frerik Eppes.

In 1737-1763 was hij zijlrechter.

Hij bezat op 28 mei 1749 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 344 Acte van afstand door den gezworene Jacob Winsemius en diens vrouw Sijwerdina (Siberdina) Margreta Winsemius, geboren Emmen, aan Pieter Gerrits en diens vrouw Trijntie Geerts van het recht van redemtie op een heerd land onder den klokslag van Bellingeweer op de Meeden, doch onder het schatregister van Winsum gelegen, groot 41 1/2 grazen, met de behuizing er op staande, door genoemden Jacob Winsemius en vrouw ingevolge de twee pachtacten van 1744 April 20, door deze acte getransfigeerd, aan genoemden Pieter Gerrits en vrouw.

Boedel te Winsum in 1757. 345 "Pieter Gerrits en zijn vrouw Trijnje Gerrits op Valkum te Winsum".[[nog te lezen]]

Boedel te Winsum op 26 maart 1763. "Pieter Gerrits op Valkum te Winsum". Trijntje zal dan overleden zijn. [[nog te lezen]]

Hij bezat op 15 februari 1765 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 344 Acte van verkoop door Gerrit Pieters voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn zuster Anje Pieters; Pieter Geerts als voormond, Jan Harms als sibbe en Wessel Harms als vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts, aan Garbrant Wiersema, extra ordinaris gecommitteerde Raad der Ommelanden, van een plaats onder het Schatregister van Winsum, groot 41 1/2 grazen wordende door Albert Frens en Nieske Clasen onder hun daarop staande behuizing, onder beklemming gebruikt.

In 1782 komt Gerrit Pieters van Tinallinge opnieuw naar Winsum en gaat met zijn 2e echtgenote Anna Freriks wederom op "Valkum" wonen, ze hebben waarschijnlijk tot ca. 1793 op "Valkum" gewoond.

Pieter trouwde met Trijntie Geerts op 8 december 1737 in Bellingeweer. Trijntie werd geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11 augustus 1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: Hij kwam van Bellingeweer.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17 november 1737 te Bellingeweer. Met attestatie van Garnwerd.
Er zijn ook aankondigingen op 24-11 te Bellingeweer en op 1-12 te Ranum.

Kinderen uit dit huwelijk

146       i.  Gerrit Pieters (geboren op 30 november 1738 in Bellingeweer - overleden na 1791)

         ii.  Geert Pieters werd geboren op 13 november 1739 en werd gedoopt op 15 november 1739 in Bellingeweer.

        iii.  Geert Pieters werd gedoopt op 26 februari 1741 in Bellingeweer.

         iv.  Anje Pieters werd geboren op 21 maart 1742 en werd gedoopt op 25 maart 1742 in Bellingeweer.

          v.  Geert Pieters werd geboren op 24 maart 1743 en werd gedoopt op 24 maart 1743 in Bellingeweer.

         vi.  Geert Pieters werd geboren op 6 augustus 1744 en werd gedoopt op 16 augustus 1744 in Bellingeweer.

        vii.  Corneliske Pieters werd geboren op 15 november 1745 in Bellingeweer, werd gedoopt op 21 november 1745 in Bellingeweer en is overleden in 1770-1772 op 25-jarige leeftijd.

       viii.  Welmoet Pieters werd geboren op 11 mei 1747 en werd gedoopt op 14 mei 1747 in Bellingeweer.


293. Trijntie Geerts, dochter van Geert Peters en Welmoet Aapkes, werd geboren op 4 augustus 1709 in Garnwerd, werd gedoopt op 11 augustus 1709 in Garnwerd en Oostum en is overleden in 1757 op 48-jarige leeftijd.

Opmerking bij het onderzoek: Een kortstondig vermoeden dat zij een dochter van Geert Reinders en Coreliske Reerts was, bleek ongegrond. Uit de naam van Trijntjes laatste kind Welmoet blijkt dat oma Welmoet Aapkes moet zijn vernoemd. Ook verschijnen in latere documenten twee van Trijntjes broers en een halfzuster: In 1758 bij het huwelijkscontract van haar dochter uit haar 1e huwelijk, Trijntje Harms, is Cornelis Geerts een getuige als oom. Een andere getuige hier is Jantien Freriks als halve moei. Uit een verkoopacte van 1765 (zie bij Pieter Gerrits), blijkt verder dat broer Pieter Geerts voormond is over 3 minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts.

Persoonlijke situatie

Zij was in 1736 lidmaat te Garnwerd. "... Trijnje Geerts weduwe van Harmen Luitjens; attest. gegeven tot Bellinghweer 13 mart. 1739".

Trijntie trouwde met Harmen Luitjens, zoon van Luijtjen Harms en Trijntien Jurjens, op 31 oktober 1734 in Garnwerd. Harmen werd gedoopt op 17 januari 1697 in Oostum en is overleden vr 17 november 1737.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Harms werd geboren op 4 december 1735 in Oostum en werd gedoopt op 11 december 1735 in Garnwerd.

Trijntie trouwde vervolgens met Pieter Gerrits op 8 december 1737 in Bellingeweer. Pieter werd gedoopt op 7 november 1694 in Eenrum en is overleden vr 27 juni 1763.

294. Willem Jans,163 zoon van Jan Jacobs en Sieuwke Pieters, werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29 juni 1767.

Notitie bij het overlijden: Het overlijden van Willem Jans is af te leiden uit een verkoopakte van 29-6-1767, waarin staat dat Hilje Heeres, zijn tweede vrouw, weduwe is geworden.

Opmerking bij het onderzoek: Het verhaal van de afkomst van Willem Jans zit vol raadsels. Hij was doopsgezind, dus van hem geen doopgegevens of ouders in de kerkelijke DTB-registers.
In het Boerderijenboek van het Halfambt (Ranum, p. 523, boerderij 218) wordt de indruk gewekt dat hij een zoon is van een Jan Jacobs die hem voorging als huurder/gebruiker van het zelfde grondstuk te Ranum. De moeder wordt hierbij in het vage gehouden. Het zou een Martje kunnen zijn maar, gezien de naam van zijn eigen dochter, ook Sywke Pieters. Bovendien weten we niet eens zeker of Jan Jacobs wel steeds dezelfde persoon is.

In Spanheim (Hunsingo) wordt onder Ranum een stuk land van 60 jukken beschreven. Tussen 1632 en 1764 gaat het steeds om 60 jukken. Een Jan Jacobs is hiervan in 1698 provinciemeier, samen met Marretie X en later, tot minstens 1721 samen met Martje Y (is dat nog steeds dezelfde Jan Jacobs?).

Hij zou volgens het Boerderijenboek Halfambt vr 1722 hertrouwd zijn met Sieuwke Pieters, maar dit laatste jaartal is een inaccurate schatting, want in een Afkoopakte van 4-10-1713 wordt Sieuwke Pieters al genoemd als de tweede vrouw van Jan Jacobs, waarbij de nalatenschap van wijlen zijn vrouw Martje Sjabbes wordt verdeeld.

Laten er nu ook nog twee verschillende Martjes Sjabbes in Ranum hebben rondgelopen... Ook van Jan Jacobs waren er minstens twee... Een Gereformeerde en een Doopsgezinde. En eentje die Jan Jacobs "De Olde" werd genoemd.

Zie ook de raadsels bij Jan Jacobs & Martje Sjabbes.

Persoonlijke situatie

Hij was doopsgezind.

Hij bezat op 21 maart 1738 mandelige plaats te Ranum. 347 Akte van verkoop door de voormond en voogden van de kinderen van wijlen Grietje Jans aan Willem Jans en Jantjen Bruins, e.l. van de mandelige plaats te Ranum met 78 jukken land liggende onder een beklemming voor de som van 1500 gld en 5 st.
[Aangezien - wijlen - Grietje Jans en Willem Jans het land mandelig hadden, lijkt het op het eerste gezicht aannemelijk dat zij broer en zuster waren, maar in 1766 was er nog een Grietje Jans als volle moeij - volle zuster van Willem Jans - als getuige bij het huwelijk van nichtje Aafke Willems.]

Geldzaken: 1745-1746. 348 Willem Jans wordt reeds in 1745-1746 genoemd bij het besluit van de "Heren Gecommitteerden van de Provincie" om verschillende provinciemeiers een gedeelte van hun achterstallige huren kwijt te schelden. Als oorzaak van deze achterstand wordt de ziekte onder het rundvee genoemd.
Willem Jans, gehuwd met Jantje Bruins, verzoekt in 1754 aan de Provincie om vier achterstallige landhuren niet te hoeven voldoen, omdat op 7 september van dat jaar door brand de paardestallen, koestallen en de schuur (waarin een grote voorraad tarwe, wintergerst, haver, hooi, de varkens, wagens en verder boerengereedschap) verloren zijn gegaan. De totale schade bedroeg meer dan 3000,-

Hij was getuige bij het huwelijkscontract tussen Coert Lamberts en Grietje Arijs op 1 november 1753 te Middelstum. Aan bruidszijde waren aanwezig: Jan Joosten, stiefvader, Willem Jans en Jantien Bruins, halve oom en aangehuwde halve tante, Heerke Cornelis, voormond, Abel Jans, vreemde voogd over de bruid. Recht van representatie geldt voor het kind van Jan Joosten en wijlen Dietie Jansen. Willem Jans (tr. Jantien Bruins) was vader van Grietje Willems (tr. 1757 Jan Tammes (II.-2-a-c)) en Aafke Willems (tr. 1765 Freerk Harms).
[De getuigen aan bruidegomszijde moeten nog gezocht worden; van belang omdat de naam Lambert wel vaker opduikt in deze familie]

Hij gebruikte in 1755 9 jukken land te Ranum. 349 Hij was huurder volgens de lijst van Spanheim:
Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)
(Ww.9 betekent: 9 jukken land (vallend onder Klooster Wijtwerd).
Of de erboven staande Jan Jacobs en Martje (zoals wel wordt aangenomen) de ouders zijn van Willem Jans is hieruit niet zonder meer vast te stellen).

Hij bezat op 3 juni 1755 een plaats ("kleine plaats") en de beklemming van 46 jukken land te Ranum. 350 Akte van verkoop door Ayold Eckes en echtgenote Aaltjen Jacobs te Fransum aan Willem Jans [Jantje Bruins wordt nu niet meer genoemd] te Ranum van een plaats te Ranum, meierwijs in gebruik bij de koper en de beklemming van 46 jukken land waarop de behuizing staat en waarvan de eigenaars 37,5 juk bezitten voor de som van 1650 Car. gld.

Hij bezat in 1760 een gebouw te Ranum. Rekest van Willem Jans aan Gedeputeerde Staten van Stad en Lande inzake toestemming tot het plaatsen van een gebouw tussen zijn 2 plaatsen te Ranum, op de zogenoemde lijkweg.

Hij bezat op 9 maart 1763 vijf jukken land te Ranum. 351 Akte van verkoop en overdracht door Jan Benes en Berentie Isaaks e.l. en Jacob Hindriks en Aaltje Benes e.l. aan Willem Jans en Hilje Heeres, e.l. te Ranum van hun mandelige vijf jukken land te Ranum, in gebruik bij Gerrijt Jans voor de som van 695 Car. gld en 14 st.

Hij gebruikte op 3 januari 1765 12 1/2 juk land te Ranum. Akte waarbij wordt bevestigd dat Aaltien Jacobs, weduwe Ayold Eckes publiek heeft verkocht 12 1/2 juk land te Ranum in gebruik bij Willem Jans en aangekocht door Freulins van Nijeveen voor de som van 1035 Car. gld. en 9 st.

Afkoop: 29 juni 1767, Baflo. 352 Hilje Heeres, weduwe van wijlen Willem Jans op Ranum en als legitima tutrix over haar minderjarige kinderen ter eener, en Jan Tammes als legitimus tutor over Aafke Willems met haar eheman Freerk Harms en Sijuwke Willems & Gerrijt Pieters ["dochter" Grietje Willems wordt hier niet genoemd, zou zij al overleden zijn?], als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Willem Jans van Ranum ter andere sijde, maken een uit- en afkoop met elkaar nopens de nalatenschap van Willem Jans.
Hilje Heeres behoudt de 2 buirenplaatsen te Ranum en de anderen ontvangen 1392 gulden, waarvan de helft van Hilje en de andere helft (als voorschot) van Harm Lammers in qlte weegens Eillert Jans & Eilke Lammerts ehelieden op de Soltkamp. [Deze Eillert Jans heeft een broer die Willem Jans heet, maar er is zo direct geen verband]

Op 29 juni 1767 werd in Ranum een boedelinventaris opgemaakt. De gemeenschappelijke boedel van Hilje Heeres en wijlen Willem Jans omvatte een grote boerenplaats, met de beklemming van 78 jukken en de kleine plaats met de beklemming van 46 jukken, samen geschat op 8000,-. De veestapel, aanwezig op de "groote plaats" bestond uit 23 koeien en vaarzen, samen geschat op 687,-, 5 grote ossen 250,-, 5 twenter ossen en de stier 120,-, 8 hokkelingen 90,-, 4 kalveren 3,-, 12 paarden 612,-, 3 enterveulens 202,-, 7 schapen 84,- en 3 oude varkens.

Willem trouwde met Jantien Bruins op 3 november 1737 in Ranum. Jantien werd geboren op 28 januari 1717 in Niehove en is overleden op 10 mei 1755 in Ranum353 op 38-jarige leeftijd. Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns.

Notitie bij dit huwelijk: Twee maanden eerder, 18 augustus 1737, hertrouwde Sieuwke Pieters, de moeder van Willem Jans, met Bruin Cornelis, de vader van Jantien Bruins, waarmee zij achteraf halfbroer/zuster van elkaar werden...

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 20 en 27 oktober 1737 te Bellingeweer en Ranum. Willem Jans, van Ranum en Jantien Brouns, van Niehove.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aafke Willems werd geboren in Ranum.

         ii.  Grietie Willems (Wierda) werd geboren in Ranum en is overleden vr 1768.

147     iii.  Sieuwke Willems (geboren circa 1740 - overleden in 1782 in Tinallinge)

         iv.  Jan Willems

Willem trouwde vervolgens met Hilje Heeres Wierda,354 dochter van Heere Pieters 355 en Geertje Jacobs, vr 1763. Hilje werd geboren tussen 1734 en 1735 in Saaxumhuizen, werd gedoopt op 25 april 1791 in Ranum en is overleden op 6 oktober 1826 in Obergum.

Notitie bij de doop: "...1791 Den 25 April zijn te Ranum gedoopt Hilje Heeres laatst wed: van Albert Willems, en Haare twe bejaarde zoonen, wier vader geweest is Willem Jans, zijnde de eerste genaamt Hilje, de tweede Heero, en de derde Willem Jans."

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind totdat zij zich als volwassene liet dopen in 1791 te Ranum.

Zij bezat op 29 juni 1767 4 jukken land te Ranum. Hilje Heeres wed. van Willem Jans verkoopt na de afkoop op deze zelfde dag 4 jukken land onder Ranum uit de nagelaten boedel, aan Lippe Jans tot Tijnallinge voor 461 gulden.

Zij bezat op 29 juni 1767 5 jukken land te Ranum. 356 Akte van verkoop en overdracht door Hilje Heeres te Ranum, weduwe van Willem Jans voor haarzelf en haar minderjarige kinderen van de eigendom van 5 juk land te Ranum aan Alagonda Eilerts, weduwe G. Allershoff voor de som van 880 Car gld.

Zij gebruikte op 10 augustus 1779 tweederde deel van 12 jukken land te Ranum. Akte van verkoop door Cornellis Tjaarts Westerwijk te Bellingeweer aan W. Wichers en W.C. Smith, e.l. van een derde deel van 12 jukken land te Ranum, waarvan het overige 2/3 deel wordt gebruikt door Albert Willems en Hilje Heeres e.l., voor de som van 400 gld.

Zij was op 19 september 1793 lidmaat te Obergum en Maarhuizen. Hilje Heres wedw. van Albert Willems, met attestatie gekomen van Ranum den 19 september

Zij bezat op 14 juli 1786 het recht van beklemming van 15,5 jukken land te Maarhuizen. 357 Akte van verkoop en overdracht door de schepper Enne Jans en Grietje Freeks, e.l. te Maarhuizen aan Hilje Heeres wed. Albert Willems te Ranum van het recht van beklemming van 15,5 jukken onder het carspel en schatregister van Maarhuizen.

Enne Jans [Huizing] & Grietje Freerks bewonen dan boerderij 220, op Ranum 6.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Willems Wierda werd geboren op 8 februari 1757 in Ranum en is overleden op 10 april 1837 in Pieterburen op 80-jarige leeftijd.

         ii.  Heero Willems Wierda werd geboren in 1764 in Ranum, werd gedoopt op 25 april 1791 in Ranum en is overleden op 15 maart 1821 in Ranum op 57-jarige leeftijd.

        iii.  Willem Jans Wierda werd geboren op 26 juni 1766 in Ranum, werd gedoopt op 25 april 1791 in Bellingeweer en is overleden op 29 januari 1830 in Obergum op 63-jarige leeftijd.

         iv.  Hilje Willems werd geboren circa 1767 en werd gedoopt op 25 april 1791 in Bellingeweer.


295. Jantien Bruins, dochter van Bruin Cornelis, werd geboren op 28 januari 1717 in Niehove en is overleden op 10 mei 1755 in Ranum353 op 38-jarige leeftijd. Jantien was ook bekend als Jantjen Brouns.

Notitie bij de geboorte: Geboortedatum berekend n.a.v. de tekst op haar grafsteen.

Notitie bij het overlijden: Tekst op haar grafsteen:
Hier leit begraven Jantien Bruins /
de Huisvrouw van Willem Jans en is /
gerust den 10 Meyes 1755 Avonds /
om vyf uur in den Ouderdom van 38 jaar /
drie maand en 13 dagen

[Tekst Job. 7 vers 9:10]
Liggende steen, hardsteen lengte 67,5 breedte 73 cm. Onder de tekst drie klaverbladen.
In Ommelander Geslachten (p. 276) staat een andere datum: 16-8-1755, maar in een koopakte van 3-6-1755 wordt Jantje al niet meer genoemd naast Willem Jans.

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind.

Voogdij: 1756. Na het overlijden Jantje bleven er 3 onmondige kinder;
Freerk Bruins werd voormond; Luirt Clasen van de Rijp [getr. met Grietje Jans, zuster van Willem Jans] werd sibbevoogd. [Later werd Willem Jans zelf sibbevoogd (?) en Gerrit Jans vreemde voogd...].

Op 22 februari 1757 werd in Ranum een boedelinventaris opgemaakt. 358 "...Inventarium van also Danige Goederen als Willem Jans en Jantien Bruins mandelig hebben beseeten en zij voor de geregte helfte op haar drie dochters is komen te vererven."
Het is vrij veel, o.a. twee plaatsen tot Ranum met de beklemming van 133 1/2 juk lant 4750,- en nog 39 juk Eigen lant 2950,- en nog een grote inboedel en gereedschappen.
Ondertekend op 17 september 1756, door Willem Jans, Frerik Bruins en Luirt Klasen [de doopsgezinde van Obergum en Huizinge] en Gerrit Jans [getekend met een kruisje = Gerrit Jans Smit, getrouwd met Grietje Jans en dus Willem Jans' zwager].

Jantien trouwde met Willem Jans 163 op 3 november 1737 in Ranum. Willem werd geboren vr 1713 in Ranum en is overleden vr 29 juni 1767.

296. Peter Hendriks werd geboren in Ezinge.

Opmerking bij het onderzoek: Het doopboek van Ezinge begint pas met 1722, dus als hij is gedoopt, dan vinden we hem niet daar ...

Peter trouwde met Anje Peters op 4 april 1734 in Den Ham. Anje werd geboren in Den Ham.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hindrik Peters werd gedoopt op 3 oktober 1734 in Den Ham.

         ii.  Lamge Peters werd geboren in Den Ham en werd gedoopt op 2 maart 1736 in Den Ham. Lamge was ook bekend als Lamke Peters en Lammegien Pieters.

        iii.  Peter Peters werd gedoopt op 16 juni 1737 in Den Ham.

         iv.  Sijbrigh Peters werd gedoopt op 11 oktober 1739 in Den Ham. Sijbrigh was ook bekend als Sijpke Peters.

          v.  Jan Peters werd gedoopt op 11 maart 1742 in Den Ham.

148      vi.  Jacob Pieters (gedoopt op 3 augustus 1743 in Den Ham - overleden vr 1822 in Garnwerd)

        vii.  Elske Peters werd gedoopt op 11 september 1746 in Den Ham.


297. Anje Peters, dochter van Peter Jans en Elske Pieters, werd geboren in Den Ham.

Opmerking bij het onderzoek: Een doop- of geboortebewijs van Anje heb ik in Den Ham niet gevonden, maar zij noemt wel een van haar dochters Elske, zodat Elske Pieters misschien haar moeder is. Een andere dochter heet Lamge, net als Anje's zuster.

Anje trouwde met Peter Hendriks op 4 april 1734 in Den Ham. Peter werd geboren in Ezinge.

298. Sijmen werd geboren circa 1700.

Opmerking bij het onderzoek: Date Noorlag stelt de vader van Jeentje Sijmens gelijk aan Sijmens Jans 476, getrouwd met Martje Derks 477, de ouders van Jacob Sijmens 238 (die getrouwd was met Itje Pieters 239)...

Sijmen trouwde met iemand.

Hij had een kind

149       i.  Jeentje Sijmens (geboren circa 1740 in Garnwerd - overleden vr 1822 in Garnwerd)


300. Cornelis IJpes werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

Opmerking bij het onderzoek: Er is nog een Ipe Kornellis van Ezinge (zoon?) die op 1.5.1762 te Oldehove ondertrouwt (att. naar Niehove) met Grietje Fokkes van Niehove, weduwe van Jan Tjerks.

Persoonlijke situatie

Boedelinventaris: 26 maart 1754. 361 Bij de verdeling van zijn nagelaten boedel werd een advocaat ingeschakeld.
"... Verzoek van Olfert Jans van Ezinge (oud rekenmeester) namens advocaat L. Datema, als voorstanders over de minderjarige kinderen van Cornelis IJpes en Wijtske Claessen, in leven gewoont hebbende in gemelte dorp Ezinge, in gepasseerde jaar 1753 tot Grootegast is komen te overlijden ene Cornelis Claesen [waarschijnlijk de broer van Wijtske], nalatende ene Boukje Annes, tegenwoordig nog boedelhoudersche van de nagebleven goederen van wijlen haar overleden eheman, tot erfgenaam van welke boedel voor 4 pupillen...". [Hij wil een deel van de erfenis, maar Boukje Annes weigert medewerking]

Cornelis trouwde met Wijtske Klaassen op 5 april 1733 in Oldehove. Wijtske werd gedoopt op 11 juni 1699 in Noordhorn en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge.

Notitie bij dit huwelijk: Registratie 05-04-1733 Oldehove
Kornellijs IJpes, van Ezinge
Wijtzke Claessens, van Noordhorn

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Klare Cornellis werd gedoopt op 21 november 1734 in Ezinge.

         ii.  Diewer Cornellis werd gedoopt op 11 december 1735 in Ezinge.

150     iii.  Klaas Cornellis (gedoopt op 13 januari 1737, geboren in Ezinge - overleden op 24 augustus 1809 in Garnwerd)

         iv.  Jan Cornellis werd gedoopt op 27 december 1739 in Ezinge.


301. Wijtske Klaassen, dochter van Claes Cornelis en Clara Sjoerts, werd gedoopt op 11 juni 1699 in Noordhorn en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge.

Persoonlijke situatie

Zij was op 29 september 1727 lidmaat te Niehove. "... Wijtske Klaasen met attestatie van Saaxum gekomen".

Zij was op 27 februari 1734 lidmaat te Niehove. "... Wietske Clasen (met attestatie vertrocken nae Esinghe)".

Wijtske trouwde met Cornelis IJpes op 5 april 1733 in Oldehove. Cornelis werd geboren in Ezinge en is overleden vr 26 maart 1754 in Ezinge. Cornelis was ook bekend als Kornelis Ipes.

302. Hindrick Hindriks .

Opmerking bij het onderzoek: Er bestaan in Garnwerd en Oostum vele Hindricken Hindricks. Zie ook mijn Kwartiernummer 196 Hindrik Hindriks en 197 Aafke Arius.
De vermoedelijke huwelijksdatum van Hindrick Hindriks en Martien [Margjen] Jans in 1736 is gebaseerd op een bron [schriftje van wijlen de heer Rijkens] maar is onbevestigd en zelfs twijfelachtig, o.m. doordat Rijkens letterlijk in zijn schriftje heeft staan: "anno 1736, den 26 December tot Oostum Gecopuleerd Hindrik Hindriks, van Oostum, dagloner aldaar en Martjen Jans, van Oostum". Deze tekst is echter nergens te vinden en lijkt zelfs verzonnen bij de wel gevonden (zelfde) datum van hun belijdenis.
Ook hun eerste kind, Hendrik "gedoopt op 10 okt 1737" komt uit dezelfde bron. Deze doop - netjes 9 maanden na het huwelijk - is nergens te vinden; bovendien was 10 oktober een donderdag...
Dus: mogelijk is deze Hindrik Hindriks hier helemaal niet op zijn plaats.
Een poos heb ik geloofd dat hij een zoon was van Hindrick Hindricks & Anje Meertens, maar daarvoor zijn geen bewijzen en de omstandigheden lijken het uit te sluiten.
Er is na 1750 ook nog een huwelijk tussen een Hindrick Hindricks en Aafke Jacobs (Oostum, 15-7-1753). Dit paar (van Garnwerd) komt in 1772 in de moeilijkheden voor de kerkeraad van Sebaldeburen. Ook hier geen bewijs dat het om dezelfde Hindrick Hindricks gaat.

Persoonlijke situatie

Hij was op 26 december 1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 Dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Hindrick trouwde met Martien Jans 168 circa 1736. Martien was ook bekend als Marghjen Jans.

Notitie bij dit huwelijk: Bij het H. Avondmaal te Oostum deden zij in 1736 belijdenis: "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Hindrik Hindriks is overleden op 1 februari 1776 in Garnwerd.

         ii.  Jan Hindricks werd geboren op 29 juni 1738 in Oostum en werd gedoopt op 13 juli 1738 in Garnwerd.

151     iii.  Martjen Hindriks (gedoopt op 9 september 1740, geboren in Oostum - overleden vr 24 augustus 1809 in Garnwerd)

         iv.  Ide Hindricks werd gedoopt op 13 september 1750 in Garnwerd.


303. Martien Jans .168 Martien was ook bekend als Marghjen Jans.

Opmerking bij het onderzoek: Een doop van Martien is niet te vinden.

Persoonlijke situatie

Zij was op 26 december 1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 Dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Martien trouwde met Hindrick Hindriks circa 1736.

304. Jan Jibbes, zoon van Jibbe Jans en NN, werd gedoopt op 15 augustus 1674 in Adorp.

Persoonlijke situatie

Kerkelijke zaken: 363 Op 8 maart 1715 werd "... aangenomen tot H. Nachtmaal Jan Jibbes tot Harssens".

Jan trouwde met Jantien Wilms op 14 november 1705 in Adorp. Jantien werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jibbe Jans werd gedoopt op 24 maart 1709 in Adorp en is overleden vr 1710 in Adorp.

         ii.  Jibbe Jans werd gedoopt op 23 maart 1710 in Adorp en is overleden vr 1714 in Adorp.

        iii.  Grietien Jans werd gedoopt op 18 november 1711 in Adorp.

         iv.  Jebbe Jans werd gedoopt op 7 oktober 1714 in Adorp en is overleden vr 1718 in Adorp.

          v.  Arentien Jans werd gedoopt op 6 oktober 1715 in Adorp. Arentien was ook bekend als Aarentje Jans.

         vi.  Jebbe Jans werd gedoopt op 20 maart 1718 in Adorp en is overleden vr 1723 in Adorp.

        vii.  Wilm Jans werd gedoopt op 2 april 1719 in Adorp en is overleden op 6 januari 1798 in Adorp op 78-jarige leeftijd.

152    viii.  Jibbe Jans (gedoopt op 29 maart 1723 in Adorp - overleden in Zuidwolde)

         ix.  Aaltje Jans werd geboren in Adorp en is overleden vr 12 maart 1759.


305. Jantien Wilms werd geboren circa 1674 in Harssens, Adorp.

Persoonlijke situatie

Kerkelijke zaken: 363 Op 8 juni 1714 werd "... aangenomen tot H. Nachtmaal Jantien Willems, huijsvrouw van Jan Jibbes tot Harssens".

Jantien trouwde met Jan Jibbes op 14 november 1705 in Adorp. Jan werd gedoopt op 15 augustus 1674 in Adorp.

306. Jan Simen Simens, zoon van Simen Jans en NN, werd gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo.

Opmerking bij het onderzoek: Bij de dopen in Baflo staat niet vermeld wie de moeder is; de doopdata zijn niet precies aangetekend; ook ontdek ik geen mogelijke zusters Grietje (uit het HC van Antje Jans & Jibbe Jans) of Trijntje, en dat haalt een deel van de hypothese weer onderuit...

Jan trouwde met Amke Jans op 25 november 1736 in Baflo. Amke werd gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge.

Notitie bij dit huwelijk: Met attestatie van Adorp.

Kind uit dit huwelijk

153       i.  Antje Jans (gedoopt op 17 februari 1737 in Sauwerd - overleden in Zuidwolde)


307. Amke Jans, dochter van Jan Pauwels en Martien Claessen, werd gedoopt op 10 februari 1709 in Wetsinge.

Amke trouwde met Jan Simen Simens op 25 november 1736 in Baflo. Jan werd gedoopt op 15 maart 1715 in Baflo.

308. Leendert Jans, zoon van Jan en NN, werd geboren in Sauwerd.

Opmerking bij het onderzoek: Liendert Jans, e.v. Hijcke Jans, komt als broer van Jan Jansen voor in het Huwelijkscontract (& Aaltjen Dijmers te Delfzijl, 17-5-1749).
Vanwege de vermelding van Klaas Leenderts als neef van Jan Riemts, vermoed ik dat Riemt Jans en Leendert Jans 308 broers zijn, ook omdat beiden uit Sauwerd komen. Daarmee heeft Leendert Jans eindelijk een gezin: een vader Jan en minstens 3 broers, Jan, Gerrit en Riemt.

Leendert trouwde met Hijke Jans op 31 maart 1737 in Westerdijkshorn. Hijke werd geboren in Westerdijkshorn.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Lienders werd gedoopt op 19 december 1738 in Westerdijkshorn.

154      ii.  Jan Lienders (gedoopt op 3 april 1741 in Westerdijkshorn - overleden op 12 januari 1803 in Sauwerd)

        iii.  Claas Lienders werd gedoopt op 6 september 1744 in Westerdijkshorn.


309. Hijke Jans werd geboren in Westerdijkshorn.

Hijke trouwde met Jarch Steffens vr 31 maart 1737 in Westerdijkshorn. Jarch werd geboren in Westerdijkshorn.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aeltie Jarchs werd gedoopt op 14 april 1726 in Kantens.

         ii.  Aaltjen Jarchs werd gedoopt op 13 juli 1727 in Onderwierum.

        iii.  Jan Jarchs werd gedoopt op 20 februari 1729 in Onderwierum.

         iv.  Knellis Jarchs werd gedoopt op 27 mei 1731 in Onderwierum.

          v.  Jacob Jarchs werd gedoopt op 11 oktober 1733 in Onderwierum.

         vi.  Stijnje Jarchs werd gedoopt op 15 april 1736 in Westerdijkshorn.

Hijke trouwde vervolgens met Leendert Jans op 31 maart 1737 in Westerdijkshorn. Leendert werd geboren in Sauwerd.

310. Berend Jans werd geboren circa 1690 en is overleden in december 1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was schaapherder.

Berend trouwde met Harmtie Hansen Scheper 170 circa 1720 in Onstwedde. Harmtie werd gedoopt op 18 maart 1695 in Onstwedde en is overleden vr 1767 in Wetsinge. Harmtie was ook bekend als Harmke Hansen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Berends werd gedoopt op 16 augustus 1722 in Onstwedde en is overleden vr 31 mei 1790.

         ii.  Fenje Berends

155     iii.  Aaltje Berents (geboren circa 1730 in Onstwedde - overleden in 1799 in Wetsinge en Sauwerd)


311. Harmtie Hansen Scheper,170 dochter van Hans Scheper en Fenne, werd gedoopt op 18 maart 1695 in Onstwedde en is overleden vr 1767 in Wetsinge. Harmtie was ook bekend als Harmke Hansen.

Opmerking bij het onderzoek: Onzeker, omdat er twee paren Berend & Harmke rondlopen tussen Oudeschans en Onstwedde...

Harmtie trouwde met Berend Jans circa 1720 in Onstwedde. Berend werd geboren circa 1690 en is overleden in december 1742 in Onstwedde ongeveer 52 jaar oud.

312. Frans Harmens werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25 februari 1725.

Opmerking bij het onderzoek: Aanknopingspunt voor de zoektocht naar zijn voorouders ligt misschien te Zuidhorn:

Proclamaties:
Harmen Fransen, p Sijtjen Rietz Harkema v Visvliet te Zuidhorn 1635-03-08
Harmen Fransen, p Grietje Dathes IJwema te Zuidhorn 1636-08-07
Getrouwd te Noordhorn:
Harmen Fransen, wnr, v Zuidhorn, c Grietijen Iwema v Noordhorn 1636-09-04

Doop:
Frans Harmens en Bijuwke Jacobs dochter Antie op 28-10-1660 te Zuidhorn

"Frans Harmens Cremer en Coopman stierff den 30 novembris 1665".

Lidmaat te Zuidhorn:
in Zuidhorn staat in 1729 een Harm Franssen ingeschreven als lidmaat "van het pausdom overgegaan".

Getrouwd te Zuidhorn:
Harm Fransen & Geertje Meertens (12 februari 1730)

Lidmaten Niezijl 1751:
Den 12 Novemb: Frans Harmens met attestatie van Suithorm

Frans trouwde met Franckjen Annes op 9 april 1719 in Hoogkerk. Franckjen werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 26 januari 1696 in Tolbert.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 9 april 1719 te Hoogkerk en Leegkerk. "Frans Harmens & Franckjen Annes, van Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk

156       i.  Harm Franssen (geboren circa 1720 in Hoogkerk)

         ii.  Gerbrig Franssen werd gedoopt op 4 oktober 1722 in Leegkerk. Gerbrig was ook bekend als Gerbrig Frantzen.


313. Franckjen Annes, dochter van Anne Jocchems en Gerbrig Elsses, werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 26 januari 1696 in Tolbert.

Opmerking bij het onderzoek: Franckjen Annes kwam bij beide huwelijken van Leegkerk... Zou zij de "Fraukje" Annes zijn die na 1732 trouwde met Geert Clasen?

Persoonlijke situatie

Zij was op 14 juni 1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Frankijn Annes huisvrouw van ... " (onleesbaar, maar dat zal Meint Alberts zijn).

Franckjen trouwde met Frans Harmens op 9 april 1719 in Hoogkerk. Frans werd geboren vr 1700 en is overleden vr 25 februari 1725.

Franckjen trouwde vervolgens met Meint Alberts, zoon van Albert Meijnts en Grietien Hindricks, op 25 februari 1725 in Hoogkerk. Meint werd geboren in Leegkerk en werd gedoopt op 24 augustus 1696 in Hoogkerk.

Notitie bij dit huwelijk: "Meint Albers & Franckjen Annes, van Leegkerk".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Greetje Meints werd gedoopt op 3 februari 1727 in Hoogkerk.

         ii.  Antje Meints werd gedoopt op 24 december 1729 in Oostwold.

        iii.  Trijntje Meints werd gedoopt op 23 november 1732 in Oostwold.


314. Geert Clasen 171 werd geboren in Leegkerk. Geert was ook bekend als Geert Klaesen.

Opmerking bij het onderzoek: Over Geert Clasen is weinig te vinden. Hij kwam tevoorschijn in Leegkerk, Hoogkerk en Oostwold. In de Inventarissen van boedels van Vredewold 1750-1761 staat 2x een Geert Clasen vermeld:

(101) 21-01-1750: Geert Clasen en Trijntien Duirts uit Oostwold
(107) 09-08-1751: Geert Clasen en echtgenotes Jantien Roelfs en Frauktie Annes uit Oostwold

Dat er n Geert met drie vrouwen zou kunnen zijn, wordt uitgesloten door de doop van Hilje Geerts (moeder Frankje Annes) te Oostwold in 1738, terwijl bij Trijntje Duirts zowel in 1736 als in 1739 en 1741 te Hoogkerk nog kinderen worden gedoopt.

Nog te onderzoeken is of Frankje (Fraukje) Annes ook dezelfde is als de eerdere vrouw van Frans Harmens (1719) en Meint Alberts (1725) allebei te Hoogkerk getrouwd. In dat geval zouden de kinderen Harm Franssen 156 & Eltje Geerts 157 als aangetrouwde-halfbroer en aangetrouwde-halfzuster met elkaar getrouwd zijn. Geen bloedbanden, want beiden hebben wel 2 verschillende ouderparen...

Persoonlijke situatie

Hij was op 5 september 1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Geert Clasen en Jantjen Roelefs, Ehelieden".

Geert trouwde met Jantjen Roelefs op 13 april 1721 in Hoogkerk. Jantjen werd geboren in Zuidhorn.

Notitie bij dit huwelijk: attestatie naar Leegkerk

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 12 april 1721 te Zuidhorn.

Kinderen uit dit huwelijk

157       i.  Eltje Geerts (gedoopt op 1 februari 1722 in Leegkerk)

         ii.  Klaas Geerts werd geboren in Leegkerk, werd gedoopt op 23 januari 1724 in Hoogkerk en Leegkerk en is overleden vr 27 juli 1766.

        iii.  Jantijn Geerts werd gedoopt op 3 maart 1727 in Leegkerk.

         iv.  Luitjen Geerts werd gedoopt op 3 maart 1727 in Leegkerk.

          v.  Roelf Geerts Vos werd geboren in Oostwold, werd gedoopt op 12 augustus 1731 in Oostwold, Hoge en Lagemeeden en is overleden in Den Horn.

         vi.  Lucas Geerts werd geboren in Oostwold en werd gedoopt op 9 maart 1734 in Oostwold.

Geert trouwde vervolgens met Fraukje Annes vr 1738.

Opmerking bij het onderzoek: Mogelijk is dit Frankje (Fraukje?) Annes, die - komende van Leegkerk- 2x keer te Hoogkerk is getrouwd (Frans Harmens, 1719 en Meint Alberts, 1725) en daarbij kinderen krijgt tot 1732...

Kind uit dit huwelijk

          i.  Hilje Geerts werd geboren in Oostwold en werd gedoopt op 15 april 1738 in Oostwold.


315. Jantjen Roelefs werd geboren in Zuidhorn.

Persoonlijke situatie

Zij was op 5 september 1726 lidmaat met attestatie van Hoogh en Leeghkerk te Oostwold. "... Geert Clasen en Jantjen Roelefs, Ehelieden".

Jantjen trouwde met Geert Clasen 171 op 13 april 1721 in Hoogkerk. Geert werd geboren in Leegkerk. Geert was ook bekend als Geert Klaesen.

316. Jan Pieters Hoven .

Persoonlijke situatie

Hij en zijn vrouw waren kledermaakeren te Feerwerd.

Jan trouwde met Geeske Jans.

Kind uit dit huwelijk

158       i.  Pieter Jans Hovingh (geboren in Feerwerd - overleden circa 1795 in Feerwerd)


317. Geeske Jans .

Geeske trouwde met Jan Pieters Hoven.

318. Cornelis Berents,174 zoon van Berent Cornelis en Martjen Ritses,364 werd gedoopt op 29 januari 1699 in Wehe365 en is overleden na 1754.

Persoonlijke situatie

Op 14 juni 1720 was hij kremer, winkelier te Feerwerd. 366

Op 12 maart 1720 deed hij belijdenis te Feerwerd. "... Cornelis Berents (Kremer) met attest. getekent Wehe."

Hij was sinds 28 december 1727 diaken en ouderling te Feerwerd. 367 In 1734 en 1735 stond hij als lidmaat genoteerd. In 1754 was hij ouderling. Er zijn 2 acta's van de kerkeraad te Feerwerd (augustus 1754) waarin Cornelis Berents, als ouderling, meebeslist over het lot van een collega ouderling, Klaas Hijlkes, die zich onvoorzichtig heeft uitgelaten over Ds. Sonois van Aduard.

Cornelis trouwde met Eeske Rijkels circa 1719. Eeske werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14 juni 1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Berent Cornelis werd gedoopt op 15 oktober 1719 in Feerwerd.

         ii.  Menje Cornelis werd gedoopt op 13 april 1721 in Feerwerd en is overleden vr 1732.

        iii.  Berent Cornelis Kloppinga werd gedoopt op 9 juli 1724 in Ezinge368 en is overleden in Hoogkerk.

         iv.  Rieckel Cornelis werd gedoopt op 18 april 1728 in Feerwerd en is overleden in september 1728 in Feerwerd.

          v.  Michiel Cornelis werd gedoopt op 18 april 1728 in Feerwerd en is overleden in februari 1729 in Feerwerd.

159      vi.  Menje Cornelis (gedoopt op 9 maart 1732 in Feerwerd - overleden circa 1807 in Feerwerd)


319. Eeske Rijkels werd geboren circa 1700, werd gedoopt op 14 juni 1720 in Feerwerd en is overleden na 1734.

Notitie bij de doop: "Vrouw van Cornelis Berents Kremer, doop volwassene".

Opmerking bij het onderzoek: Of dit haar ouders zijn? Huwelijk 22-02-1680 Feerwerd: Rijckel Hendrick & Jantien Ottens... Deze namen (behalve Rieckel) komen helaas niet terug bij Eeske's kinderen...

Persoonlijke situatie

Op 14 juni 1720 deed zij belijdenis te Feerwerd. "... Eeske Rijkens huisvrouw van Cornelis Berents op voergaande belijdenisse, en doop op 14 juni 1720 (was zij eerder Mennoniet?)". Zij liet zich dopen een half jaar na haar eerste kind. Haar eigen geboorte zal ca 1700 geweest zijn.

Zij was in 1727 lidmaat te Feerwerd. Ook in 1732 en 1734.

Eeske trouwde met Cornelis Berents 174 circa 1719. Cornelis werd gedoopt op 29 januari 1699 in Wehe365 en is overleden na 1754.

324. Aris Eebels werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten.

Aris trouwde met Frouwke Rinnes vr 1728. Frouwke werd gedoopt op 5 maart 1699 in Noordwolde.

Notitie bij dit huwelijk: Er is een hiaat in de huwelijken van Uithuizen tussen 1667 en 1745.
Misschien heeft dat hiaat dezelfde oorzaak als de onvindbare doop van hun oudste zoon Ebel Aris. Zij woonden aan de Dingeweg te Uithuizen.

Kinderen uit dit huwelijk

162       i.  Ebel Arijs (geboren tussen 1728 en 1729 in Maarhuizen - overleden op 12 februari 1778 in Eenrum)

         ii.  Rinne Aris werd gedoopt op 1 juni 1738 in Uithuizen.

        iii.  Jakob Aris werd gedoopt op 25 november 1741 in Uithuizen.


325. Frouwke Rinnes, dochter van Renne Goitjens en Trijntje Jacobs, werd gedoopt op 5 maart 1699 in Noordwolde.

Zij wilde in 1744 hertrouwen. Uit de boedelinventaris van 1750 blijkt met wie: Pieter Tonnis.

Persoonlijke situatie

Zij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten

Boedel te Uithuizen op 30 november 1744. 370 Boedelinventaris en afkoop van Aris Ebels en Frouwke Rinnes. Frouwke verschijnt voor de wedman Lambertus Eilerts als moeder van 2 onmondige kinderen: Rinne, gedoopt op 01-06-1738 en Jacob, gedoopt op 25-11-1741, beiden te Uithuizen.
Ebel staat hier niet bij. Hij wordt 9 jaar later wel genoemd in een nieuwe boedelinventaris op 6 november 1750...

Als voormond wordt genoemd Jan Pieters, als sibbevoogd Jacob Rinnes en als vreemde voogd Jacob Claassen. Dat zijn dezelfde namen als in het huwelijkscontract van Ebel Aris en Margaretha Alegonda Pieters.
Een sibbevoogd is, zoals gebruikelijk, een familielid van de overgebleven ouder, dus (een broer) van Frouwke Rinnes.

Uit de boedelscheiding kan worden afgeleid dat Aris Ebels kort voor 30-11-1744 is overleden en dat Frouwke Rinnes van plan was te hertrouwen. Van dit voornemen is pas in 1750 een spoor terug te vinden in een nieuwe boedelscheiding, waarbij Pieter Tonnis als stiefvader wordt genoemd van Ebel Aries en Jacob Aries.

Terloops komt er in de opsomming van de "schadelijke staat" ook nog een Ebel Aris voor (25 gulden) en een Goijtjen Rinnes (150 gulden).
De eerste is vermoedelijk de eerstgeboren zoon en de tweede is een andere broer van Frouwke Rinnes. De voormond Jan Pieters zou volgens gebruik gezocht mogen worden in de verwanten van de overleden vader, maar daarvoor ontbreekt vooralsnog informatie. Alleen via de schoonfamilie van Ebel Aris komen we ruim in de Pieters terecht...

Boedel te Kantens op 30 september 1750. 371

Boedelinventaris: 6 oktober 1750. Gecompareert voor B Eilerts, redger:

De E Jan Pieters als voormondt De E Jacob Rinnes als Sibbe en De E Jan Clasen als vreemde voogden over de onmondige kinderen van Frouke Rinnes met namen Ebel Aris out 21 jaren en Jacob Aries out 9 jaren bij wilen Aris Ebels in egte verweckt ter Ener
en De E Pieter Tonnis als Stiefvader ter anderzijde...

Frouwke trouwde met Aris Eebels vr 1728. Aris werd geboren circa 1700 en is overleden circa 1744 ongeveer 44 jaar oud.

Frouwke trouwde vervolgens met Pieter Tonnis vr 17 april 1747.

Persoonlijke situatie

Kerkelijke zaken: 17 april 1747, Kantens. Den 17 Apr. Celebravimus Sacram Domini Sijnnaxin, en sijn met attestatie van Uithuisen aangekomen Piter Tonjes en Frauwke Rinnes (de eerste vertrokken naar Oldenzijl)

Van 1749 tot 1764 was hij meier op boerderij Bredeweg 27 te Kantens.


326. Pieter Jarghs,178 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen372 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.

Notitie bij de doop: Peter Jarghs werd pas op 1 augustus 1706 (oud sijnde seven jaaren) in Saaxumhuizen ten doop gehouden, samen met zijn pasgeboren halfzusje Aefke, vlak na het 2e huwelijk van Jargh Harms met Jantje Teews te Warffum op 30 maart 1706.
Meer dopen van dit gezin zijn er in Saaxumhuizen / Westernieland niet te vinden.

Of er een relatie is tussen Peter Jarghs van Winsum en Pieter Jarghs van Saaxumhuizen is nog onduidelijk. Maar waar verwijzen de kindernamen Margarieta Alegonda en Peternelle naar? In de families van hun tijdgenoten Alegonda Maria Rengers & Edzard Jacob Lewe komen deze namen ook voor, evenals de namen Jargh, Trijntje en Bouwe (broer van de andere Peter Jarghs) voorkomen onder de nakomelingen van Coppen Jarges. Kennelijk was het gebruikelijk om je kinderen te noemen naar de omringende machthebbers.

Hij won een zilveren lepel.
"... Dese is de Prijs gestelt Door A. H. Formier die
an hem heeft geleverdt
't Swaerste Swijn voort Jaar 1731 is te Diele gevallen
Pieter Jargs en Eeke Pieters Egte Luiden
Woonagtigh tot Wetzinge het zelve heeft
gewoogen 431: Pont
Anno 1731".
NB Ailt Hendriks Formier was de grootste veehandelaar van Winsum. Hij was tevens coster, wedman, kerkvoogd, schatbeurder en coopman. Hij loofde zilveren lepels uit als prijs voor het beste vee.

Opmerking bij het onderzoek: Een naamgenoot van Pieter Jarghs trouwde eerder met Lijsbeth Hindricks, Winsum, 6-12-1716. In Winsum geen dopen gevonden. Blijkbaar zijn ze vertrokken naar Middelstum en hebben aldaar 5 kinderen gedoopt tussen 1719 en 1725. Daarna werden nog 4 kinderen gedoopt tussen 1733-1740 in Leermens.
In het kerkboek van Leermens staat:
"Ano 1727 Die 30 Martie - En is tot de Gemeente toegedaan met attestatie Lisabet Hindriks van Middelstum."
En enkele jaren later:
"Ano 1740 Die 5 Junij - En is op Belijdenisse des geloofs dese Gemeente toegevoeght De Eerb. Pieter Jarghs."

Persoonlijke situatie

Op 28 maart 1728 deed hij geloofsbelijdenis te Wetsinge en Sauwerd. 374 "... Den 28 meert Avontmaal gehouden en zijn na vorige onderwijzinge en geloofsbelijdenis angenomen Peter Jarghs...".

Hij was diacen te Wetsinge en Sauwerd. 375 In 1734 werd door de Oudeling en Diakonen van Wetsinge een aantal dopen van kinderen te Boek gebracht wegens nalatigheid van de inmiddels overleden predikant Johannes Bazuin. "... Na beste wetenschap is eigenhandig het hiaat tusssen 1729 en 1734 opgesteld en ondertekend door Jan Pieters als ouderling, Jan Esing [Eling?] als dejaeken en Pieter Jarchs als diaken".
In 1739 werd hij ouderling.

Pieter trouwde met Eeijcke Pieters op 21 april 1726 in Wetsinge en Sauwerd. Eeijcke werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.

Notitie bij dit huwelijk: Bij zijn huwelijk met Eeke Pieters komt Pieter Jarghs van Winsum.

Hier doet zich het opmerkelijke feit voor dat in dit gezin 2 kwartierdraagsters zitten: Stijntje Pieters als oudovergrootmoeder der van Dijkens {215} en
Margarieta Alegonda Pieters als oudovergrootmoeder der Japenga's {163}.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19 maart 1726 te Farmsum. 376 Bij het huwelijk zijn voor de bruidegom aanwezig: Jargh Harms als vader en Jantje Tijes als 'steefmoeder'.
Voor de bruid: Jan Pieters als broer, en Jacob Claessen als zwager.

Woonplaats: Zij gingen wonen in een huis dat na hun dood beschreven wordt in het koopcontract van hun kinderen: "binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden..."

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trijntje Pieters werd gedoopt op 11 mei 1727 in Wetsinge en Sauwerd en werd begraven op 7 januari 1799 in Bedum.

215      ii.  Stijntje Pieters (gedoopt op 19 maart 1729 in Wetsinge en Sauwerd - overleden na 1785)

163     iii.  Margarieta Alegonda Pieters (gedoopt op 31 maart 1732 in Wetsinge en Sauwerd)

         iv.  Pietertje Pieters werd gedoopt op 8 april 1734 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden in 1757-1761 op 23-jarige leeftijd.

          v.  Jargh Pieters Wetzinga werd gedoopt op 24 november 1737 in Wetsinge en Sauwerd en is overleden op 5 maart 1815 in Obergum op 77-jarige leeftijd.

         vi.  Harm Pieters werd gedoopt op 1 april 1741 in Wetsinge en Sauwerd.

        vii.  Peternelle Pieters werd gedoopt op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd.377

       viii.  Jan Pieters


327. Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans en NN NN, werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.

Persoonlijke situatie

Zij was op 22 september 1726 lidmaat te Wetsinge en Sauwerd. "... Met attestatie van Adorp angekomen Eeke Pieters, huisvrouw van Pieter Jarghs".

Boedelinventaris: 19 januari 1753. Eyke Pieters.
Een wieg, aksten, stoelen, kisten, stooven.
7 koeien, 2 kalfbeesten, 5 hokkelings, 4 swijnen, 15 schapen.
Spek en vlees in de wijm, boonen, haver.
4 bijbels voor 5 jongste kinderen met zilveren krappen.

Eeijcke trouwde met Pieter Jarghs 178 op 21 april 1726 in Wetsinge en Sauwerd. Pieter werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen372 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.

Eeijcke trouwde vervolgens met Jan Jacobs op 1 januari 1747 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren in Bellingeweer, Winsum.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 13 december 1746. Wordt genoemd in een afkoopcontract van 5-4-1754...

Boedelinventaris: 19 januari 1753. 378 Jan Jacobs en zijn vrouw Eike Pieters te Wetsinge.

Persoonlijke situatie

Geldzaken: schuldbekentenis, 5 april 1754, Wetsinge. Verschenen: Jan Jacobs tot Wetsinge heeft 625 gulden geleend van Lukas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs & Eeke Pieters.
Borg: Cornellis Jacobs & Jantien Jans te Winsum.


334. Jacob is overleden vr 16 mei 1768.

Jacob trouwde met NN. NN is overleden vr 16 mei 1768.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Anje Jacobs

167      ii.  Grietje Jacobs (geboren circa 1730 in Niehove)


335. NN is overleden vr 16 mei 1768.

NN trouwde met Jacob. Jacob is overleden vr 16 mei 1768.

336. Louwe Pieters werd geboren in Warfhuizen.

Louwe trouwde met Ouke Jacobs op 5 juni 1702 in Leens. Ouke werd geboren in Leens. Ouke was ook bekend als Aucke Jacobs.

Notitie bij dit huwelijk: In Warfhuizen of Leens tot dusver geen sporen gevonden van hun afkomst.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Stijnje Louwes werd gedoopt op 8 maart 1703 in Zuurdijk.

         ii.  Pieter Louwes werd gedoopt op 25 mei 1704 in Zuurdijk.

168     iii.  Willem Louwes (gedoopt op 20 februari 1707 in Zuurdijk)

         iv.  Focke Louwes werd gedoopt op 21 april 1710 in Zuurdijk.

          v.  Siert Louwes werd gedoopt op 7 juli 1713 in Zuurdijk. Siert was ook bekend als Sijrt Louwes.


337. Ouke Jacobs werd geboren in Leens. Ouke was ook bekend als Aucke Jacobs.

Ouke trouwde met Louwe Pieters op 5 juni 1702 in Leens. Louwe werd geboren in Warfhuizen.

356. Jan Jans ter Lip werd geboren in Graafschap Lippe, Duitsland. Jan was ook bekend als Jan Jans de Oude.379

Jan trouwde met Trijntje Jans op 20 februari 1724 in Saaxumhuizen.

Kind uit dit huwelijk

178       i.  Jan Jans ter Lip (geboren in 1725 in Den Andel)


357. Trijntje Jans .

Trijntje trouwde met Jan Jans ter Lip op 20 februari 1724 in Saaxumhuizen. Jan werd geboren in Graafschap Lippe, Duitsland. Jan was ook bekend als Jan Jans de Oude.379

Trijntje trouwde vervolgens met Jacob Hindriks.


358. Roelf Jans, zoon van Jan Pieters en Brechtje, werd gedoopt op 25 september 1687 in Saaxumhuizen.

Roelf trouwde met Hilje Jacobs op 15 april 1714 in Westernieland. Hilje werd geboren in Westernieland.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Brechtje Roelfs werd gedoopt op 27 februari 1715 in Westernieland.

         ii.  Derkje Roelfs werd gedoopt op 26 februari 1719 in Saaxumhuizen.

        iii.  Jan Roelfs werd gedoopt op 23 februari 1721 in Westernieland.

         iv.  Anje Roelfs werd gedoopt op 11 december 1722 in Saaxumhuizen.

179       v.  Grietje Roelefs (geboren in 1725 in Westernieland)

         vi.  Jan Roelfs werd gedoopt op 3 augustus 1727 in Westernieland.

        vii.  Derkje Roelfs werd gedoopt op 18 december 1729 in Westernieland.

       viii.  Jan Roelfs werd gedoopt op 6 juli 1732 in Westernieland.


359. Hilje Jacobs werd geboren in Westernieland.

Hilje trouwde met Roelf Jans op 15 april 1714 in Westernieland. Roelf werd gedoopt op 25 september 1687 in Saaxumhuizen.

364. Geert Derks is overleden vr 16 juni 1748. Geert was ook bekend als Geert Derx Bakker.

Persoonlijke situatie

Op 7 augustus 1735 was hij bakker te Baflo.

Geert trouwde met Jantjen Hindrix op 24 april 1735 in Baflo en Rasquert. Jantjen werd geboren in Obergum en is overleden na 1782.

Notitie bij dit huwelijk: Jantjen Hindrix kwam van Obergum.
Attestatie van Obergum.

Kinderen uit dit huwelijk

182       i.  Hendrik Geerts (gedoopt op 12 augustus 1742 in Baflo - overleden vr 13 mei 1778 in Baflo)

         ii.  Derk Geerts werd gedoopt op 7 augustus 1735 in Baflo en Rasquert en is overleden vr 25 september 1789.

        iii.  Martjen Geerts werd gedoopt op 23 februari 1738 in Baflo en Rasquert.


365. Jantjen Hindrix werd geboren in Obergum en is overleden na 1782.

Persoonlijke situatie

Zij was op 1 april 1736 lidmaat met attestatie van Winsum Blankstein Eccls. Te Baflo en Rasquert.

Zij was in 1782 lidmaat te Baflo. Vrouw van Jan Pijr.

Jantjen trouwde met Geert Derks op 24 april 1735 in Baflo en Rasquert. Geert is overleden vr 16 juni 1748. Geert was ook bekend als Geert Derx Bakker.

Jantjen trouwde vervolgens met Jan Pijrs,380 zoon van Pijr Jans 381 en Teetje Hindriks, op 16 juni 1748 in Baflo en Rasquert. Jan werd geboren op 16 maart 1721 in Leek, werd gedoopt op 16 maart 1721 in Midwolde en is overleden na 1782.

Notitie bij dit huwelijk: Weduwe van Geert Derx. Jan Pijrs kwam van Garnwerd.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jans Pier werd gedoopt op 7 september 1749 in Baflo en Rasquert en is overleden op 12 april 1825 in Rasquert op 75-jarige leeftijd.

         ii.  Martje Jans werd gedoopt op 4 maart 1753 in Baflo en is overleden op 13 april 1808 in Rasquert op 55-jarige leeftijd.

        iii.  Tietje Jans werd gedoopt op 26 december 1755 in Baflo en Rasquert.


366. Joest Heres, zoon van Here Veghters en Garrichjen Joestens, werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10 januari 1717 in Hoogezand.

Persoonlijke situatie

Hij woonde op 't Martens Hoek.

Joest trouwde met Geertje Thomas op 14 december 1738 in Hoogezand. Geertje werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24 maart 1713 in Hoogezand.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Here Joesten werd gedoopt op 10 januari 1740 in Hoogezand.

183      ii.  Lijsabeth Joesten (Bakker) (gedoopt op 1 juli 1742, geboren in Martenshoek - overleden vr 14 april 1835 in Baflo)


367. Geertje Thomas, dochter van Thomas Jans en Lijsabeth Hindriks, werd geboren in Hoogezand en werd gedoopt op 24 maart 1713 in Hoogezand.

Geertje trouwde met Joest Heres op 14 december 1738 in Hoogezand. Joest werd geboren in Kalkwijk, Hoogezand en werd gedoopt op 10 januari 1717 in Hoogezand.

370. Arent Menses, zoon van Mense Jacobs en Trijne, werd geboren circa 1680 in Zandeweer.

Persoonlijke situatie

Hij was op 30 november 1704 lidmaat te Pieterburen. "... Met attestatie als Lidmaet tot ons overgekomen Arent Menses van Baflo".

Arent trouwde met Mettjen Jans op 28 november 1704 in Pieterburen.

Notitie bij dit huwelijk: "Metjen Jans, weduwe van Berent Eemes".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Mense Arents werd gedoopt op 13 december 1705 in Pieterburen.

         ii.  Jacob Arents werd gedoopt op 28 november 1708 in Pieterburen.

185     iii.  Trijntje Arents (gedoopt op 22 november 1711 in Pieterburen)


371. Mettjen Jans .

Persoonlijke situatie

Zij was op 12 mei 1693 lidmaat te Pieterburen. "... Huisvrouwe van Berent Eemes".

Mettjen trouwde met Berent Emes vr 1695 in Pieterburen. Berent werd geboren in Pieterburen en is overleden vr 28 november 1704.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tonnijs Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 25 december 1691 in Pieterburen, Wierhuizen.

         ii.  Tonnijs Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 12 maart 1693 in Pieterburen, Wierhuizen.

        iii.  Eme Berends werd gedoopt op 12 mei 1695 in Pieterburen en is overleden na 1745.

         iv.  Geertruid Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 29 januari 1699 in Pieterburen, Wierhuizen.

          v.  Jan Berends werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 30 oktober 1701 in Pieterburen, Wierhuizen.

Mettjen trouwde vervolgens met Arent Menses op 28 november 1704 in Pieterburen. Arent werd geboren circa 1680 in Zandeweer.

372. Jan Jacobs,183 zoon van Jacob Melles en Anna Ritzes, werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14 augustus 1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner en arbeider.

Hij woonde na 16 juni 1694 te Pieterburen. Bij de doop van hun dochter Trijnje wordt van hen vermeld: "... op de Broek tot Wierhuizen wonende".

Hij was op 17 maart 1695 lidmaat te Pieterburen.

Jan trouwde met IJmke Sijgers 184 op 16 juni 1694 in Pieterburen. IJmke werd geboren circa 1660 in Pieterburen?. IJmke was ook bekend als Ymke Sijgers.

Notitie bij dit huwelijk: Bij de inschrijving van het huwelijk te Pieterburen wordt vermeld dat hij van Baflo afkomstig is.

Kinderen uit dit huwelijk

186       i.  Peter Jans Helder (gedoopt op 26 mei 1695 in Pieterburen)

         ii.  Jacob Jans Helder werd gedoopt op 21 februari 1697 in Pieterburen en werd begraven op 21 januari 1763 in Pieterburen.

        iii.  Trijntje Jans Helder werd gedoopt op 6 maart 1701 in Pieterburen en is overleden op 21 november 1755 in Wierhuizen, Pieterburen op 54-jarige leeftijd.

         iv.  Anje Jans werd geboren in Pieterburen, werd gedoopt op 24 februari 1704 in Pieterburen en is overleden circa 1785 ongeveer 81 jaar oud.


373. IJmke Sijgers,184 dochter van Sijger Pieters en Grietje Hindriks, werd geboren circa 1660 in Pieterburen?. IJmke was ook bekend als Ymke Sijgers.

Haar vader werd ook Sigreinus genoemd en de beide zusters Imke en Stijntje werden dan ook zo genoemd bij hun kerkelijke aanname.

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 maart 1683 lidmaat te Pieterburen. "Den 11 Martij (1683) bedient het H. Avontmaal tot Petersbuiren ende sijn op het nieuw aangenomen Imke Sigreinus de huisvrou van Peter Wichers".

IJmke trouwde met Pieter Wichers vr 1682. Pieter werd geboren circa 1650 en is overleden vr 1690.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Wicher Pieters werd geboren op 17 augustus 1682 in Pieterburen.

IJmke trouwde vervolgens met Jan Jacobs 183 op 16 juni 1694 in Pieterburen. Jan werd geboren in Baflo, werd gedoopt op 14 augustus 1656 in Baflo en is overleden vr 1737.

374. Jan Jans op den Busch . Jan was ook bekend als Jan Jansen Vet.

Opmerking bij het onderzoek: Juistheid van deze relaties staat nog niet vast.

Jan trouwde met Geertien Willems.

Kind uit dit huwelijk

187       i.  Anje Jans (gedoopt op 4 september 1698, geboren in Wehe)


375. Geertien Willems .

Geertien trouwde met Jan Jans op den Busch. Jan was ook bekend als Jan Jansen Vet.

376. Gerrijt Jans werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 1734.

van de Mieden

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op De Streek te Usquert. 186 In 1697 verkopen Cornellis [Cornelis] en Brechtje [Jans] de helft van de boerderij aan Gerrit Jans, in 1685 gehuwd met Henricjen Jans uit Uithuizermeeden. Eerder waren zij al in het bezit van de andere helft van de boerderij, zijnde het binnenland [i.t.t. het uiterdijksland], groot 14 jukken en 4 roeden, met daarop de behuizing met schuur. Van dit land was dr. De Wilde eigenaar. Na de dood van Gerrit Jans doen de weduwe en haar kinderen de boerderij De Streek in 1734 over aan de oudste zoon Albert Gerrits, gehuwd met Trijntje Jacobs.

Hij was op 6 maart 1691 lidmaat te Uithuizermeeden. Tot nieuwe litmaten zijn angenomen: o.a. Gerrijt Jans [Dit kan ook een andere Gerrit Jans zijn; zijn vrouw Hindrikje werd 6 jaar eerder genoteerd]

Hij was op 4 juli 1697 lidmaat te Usquert. Met attestatie van de Meden, Gerrit Jans en Henricjen Jans sijn Huisvrouw. In 1700 nogmaals een registratie.

Gerrijt trouwde met Anje Jans op 20 februari 1681 in Uithuizermeeden. Anje werd geboren in Uithuizermeeden.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Corneliske Gerrits werd gedoopt op 24 december 1682 in Uithuizermeeden.

         ii.  Jan Gerrits werd gedoopt op 25 november 1683 in Uithuizermeeden.

Gerrijt trouwde vervolgens met Hindrickien Jans op 11 juli 1685 in Oosternieland. Hindrickien werd geboren in Uithuizen.

Notitie bij dit huwelijk: Den XI Julij is getrout Gerrijt Jans bij de Dobbe op Uithuiser Meeden met Hindrickjen Jans van Uithuisen met attestatie van de Mee en Uithuisen.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 20 juni 1685 te Uithuizermeeden.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Anje Gerrits werd gedoopt op 4 september 1687 in Uithuizermeeden.

         ii.  Geeske Gerrits werd gedoopt op 4 mei 1690 in Uithuizermeeden.

        iii.  Geeske Gerrits werd gedoopt op 23 augustus 1691 in Uithuizermeeden.

         iv.  Jan Gerrits werd gedoopt op 8 oktober 1693 in Uithuizermeeden.

          v.  Jacob Gerrits Dob werd geboren in Uithuizermeeden en werd gedoopt op 16 februari 1696 in Oosternieland.

         vi.  Aafke Gerrits werd gedoopt op 6 juni 1697 in Usquert.

188     vii.  Albert Gerrits (gedoopt op 26 november 1699 in Usquert - overleden op 28 maart 1781 in Usquert)

       viii.  Dreeuws Gerrits werd gedoopt op 13 juli 1704 in Usquert.

         ix.  Drew Gerrits Dob werd gedoopt op 30 mei 1706 in Usquert en is overleden op 20 april 1789 in Usquert op 82-jarige leeftijd. Drew was ook bekend als Driewes Gerrits.


377. Hindrickien Jans werd geboren in Uithuizen.

van Uithuizen

Persoonlijke situatie

Zij was op 11 september 1685 lidmaat te Uithuizermeeden. Hindrickien Jans huisvrou van Gerrijt Jans.

Zij was op 4 juli 1697 lidmaat te Usquert. Met attestatie van de Meden, Gerrit Jans en Henricjen Jans sijn Huisvrouw.

Hindrickien trouwde met Gerrijt Jans op 11 juli 1685 in Oosternieland. Gerrijt werd geboren in Uithuizermeeden en is overleden vr 1734.

378. Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts, werd gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum.

Opmerking bij het onderzoek: [["Toevallige vondst" ontdekt in een discussie in GG 27-3-2012 over dubbele Jan Jacobs Noor 2x en Grietje Gerrits Dob 2x...
De ene Grietje Gerrits Dob is een achterkleinkind via Trijntje Jacobs 189.

Via Ancestry.com werd er een link naar Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts gelegd en zo naar eerdere voorouders...
Voorlopig overgenomen om te controleren...]]

Jacob trouwde met IJdje Tonnis op 27 januari 1715 in Usquert. IJdje werd gedoopt op 26 september 1686 in Rottum.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27 januari 1715 te Usquert. Jacob Jans, wonende te Ranum en Ida Tonnis, wonende te Usquert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Eijse Jacobs werd gedoopt op 29 maart 1715 in Usquert.

189      ii.  Trijntje Jacobs (geboren omstreeks 1717 in Usquert - overleden op 13 mei 1788 in Usquert)

        iii.  Krijnje Jacobs werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 8 januari 1719 in Obergum en Maarhuizen.

         iv.  Tijs Jacobs werd geboren in Obergum en werd gedoopt op 16 februari 1721 in Obergum en Maarhuizen.

          v.  Siert Jacobs werd geboren in Uithuizen.

         vi.  Lubge Jacobs Lubge was ook bekend als Lubbeke Jacobs.


379. IJdje Tonnis, dochter van Tonnis Ates en Aefke Claesen, werd gedoopt op 26 september 1686 in Rottum.

IJdje trouwde met Jacob Jans op 27 januari 1715 in Usquert. Jacob werd gedoopt op 16 oktober 1692 in Bellingeweer en Ranum.

380. Jacob Jans Schreur werd geboren in Houwerzijl.

Opmerking bij het onderzoek: De beste kandidaten voor de ouders van Thies zijn Jacob Jans Schreur & Anje Thees (Tijs). Zij doopten in Niekerk 3 kinderen in 1721, 1727 en 1730, maar geen Thies... Thies vond ik pas veel later als gedoopte zoon van Jacob Jans Snijder in Leens (1723). Snijder = Schreur = Schroder = Kleermaker.

Heel vreemd is een doop er tussenin te Niekerk-Vliedorp op 29-8-1728: Jan, zoon van Jacob Jans Schreur & Knelliske Roelfs. Dat moet zeker een andere Jacob Jans Schreur zijn. Corneliske Roelfs, weduwe van Jacob Jans van Niekerk trouwt op 20-2-1752 in Niekerk-Vliedorp met Jan Geerts van Ulrum.

[[In Usquert en Stitswerd vond ik een mogelijke kandidaat, al komt de naam Kasper nooit voor in het nageslacht:
- Usquert 27-01-1715
Bruidegom Jacob Kaspers, wonende te Stitswerd
Bruid Anje Thijs, wonende te Usquert
- Stitswerd 17-02-1715
Bruidegom Jacob Caspers, van Stitswerd
Bruid Anje Tijssen, van Usquert]]

Persoonlijke situatie

Hij was op 10 december 1719 lidmaat op belijdenis te Niekerk en Vliedorp. Jacob Jans Schreur op Houwerzijl

dec. 1725 consistorie gehouden tot Nijkerk:
... en Jacob Jans Schreur op Houwerzijl en Albert Beerents tot Nijkerk zijn beijde met drie stemmen tegen een stem tot Diaconen verkoren.

20 jan. 1726 bevestigd:
Jacob Jans en Albert Beerents als Diaconen.

23 jan. 1728:
Jacob Jans heeft pertinente reekeninge gedaan van sijn Diaconie ontfank en uijtgave, en is daar op voor sijn getrouwe bedieninge bedankt, en van sijn Diaconijschap ontslagen

16 maart 1732 op belijdenis:
Kornelliske Roelfs huisvrouw van Jacob Jans Schreur tot Nijkerk (Dit moet - volgens de dooplijst in Niekerk - inmiddels toch een andere Jacob Jans Schreur zijn!)

Vanaf hier is het niet meer duidelijk om welke Jacob Jans het gaat:

24 aug. 1736 consistorie, met eenparige stemmen verkoren Jacob Jans (gestorven den 10 august. 1754) tot Ouderling van Vliedorp, in plaats van de overleedene Luitjen Willems, en Jacob Harrems tot Nijkerk is met eenparige stemmen verkoren tot Diaken van Nijkerk, in plaats van de afgaande Diaken Lammert Harrems.

23 sept. 1736 is Jacob Jans als Ouderling van Vliedorp en Jacob Harrems als Diaken van Nijkerk in haar dienst bevestigt. En Lammert Harrems afgaande Diaken van Nijkerk voor sijn trouwe dienst bedankt.

10 maart 1737 na onderwijs:
Jacob Jans tot Vliedorp

Hij was kleermaker. schreur/schroer/schror/schroor = kleermaker, snijder. Ook wel schroder genoemd

Jacob trouwde met Anje Thees op 10 april 1720 in Niekerk en Vliedorp. Anje werd geboren in Wehe. Anje was ook bekend als Anje Tijs.

Notitie bij dit huwelijk: "Jakob Jans, van Houwerzijl & Anje Tijs, van Wehe".

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Ettje Jacobs werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 9 februari 1721 in Niekerk en is overleden vr 1780.

190      ii.  Thies Jacobs (gedoopt op 21 maart 1723 in Leens)

        iii.  Trijnje Jacobs werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 30 maart 1727 in Niekerk en Vliedorp.

         iv.  Jan Jacobs werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 19 november 1730 in Niekerk en Vliedorp.


381. Anje Thees werd geboren in Wehe. Anje was ook bekend als Anje Tijs.

Opmerking bij het onderzoek: Was zij eerder nog getrouwd met Jacob Caspers van Stitswerd?

Persoonlijke situatie

Zij was op 8 juni 1721 lidmaat met attestatie te Niekerk en Vliedorp. Anje Thees huijsvrouw van Jakob Jans Schreur op Houwerzijl, van Wehe (daarvan is geen ledematenlijst)

Anje trouwde met Jacob Jans Schreur op 10 april 1720 in Niekerk en Vliedorp. Jacob werd geboren in Houwerzijl.

382. Jan .

Jan trouwde met iemand.

Hij had kinderen

191       i.  Fokeltje Jans (geboren in Warfhuizen - overleden vr 13 november 1772)

         ii.  Kornellis Jans
384. Bruine (Uil) Jacobs werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Bruin Uil.383

Zijn bijnaam is te vinden in de lijst Overledenen van Pieterburen: "... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".

Bruine trouwde met Tetie Pieters circa 1729. Tetie werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19 augustus 1766 in Wierhuizen. Tetie was ook bekend als Tetie Berends en Teetje Peters.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Berend Bruins werd geboren in Wierhuizen, werd gedoopt op 24 maart 1730 in Pieterburen en is overleden vr 25 november 1731.

192      ii.  Berend Bruins (gedoopt op 25 november 1731, geboren in Wierhuizen - begraven op 18 maart 1767 in Wierhuizen)

        iii.  Peter Bruins werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 16 augustus 1736 in Pieterburen.

         iv.  Jacob Bruins werd geboren circa 1738.

          v.  NN Bruins werd geboren in Pieterburen en werd gedoopt op 1 november 1739 in Pieterburen en Wierhuizen.

         vi.  Aaltjen Bruins werd gedoopt op 1 november 1739 in Wierhuizen, Pieterburen en is overleden vr 17 februari 1781. Aaltjen was ook bekend als Aaltje Tonnis.384
385. Tetie Pieters werd geboren circa 1700 en werd begraven op 19 augustus 1766 in Wierhuizen. Tetie was ook bekend als Tetie Berends en Teetje Peters.

Notitie bij de begrafenis: "... Den 19 Aug. is begraven Tietje wedw. van Bruin Uil. Nalatende twe kinder".

Opmerking bij het onderzoek: Een doop van Tetie (Tietje) is niet te vinden. Ze is overleden in Wierhuizen.

Als hypothetische ouders van Tetie Pieters (ook een keer Berends genoemd) hield ik enige tijd rekening met een zekere Peter Berends & Aaltje Sjabbes, op grond van een nu helaas onvindbare bron. Ze zouden beiden gekomen zijn van Broek bij Wierhuizen. Ze zijn als paar echter nergens terug te vinden in de archieven van Groningen. Daarom heb ik ze nu weggelaten. Hieronder nog de aantekeningen van deze zoektocht, misschien komen ze nog eens boven water.

Weliswaar zijn er twee kinderen van Tetie vernoemd naar een Peter en een Aaltje, maar dat is niet genoeg, omdat het erop lijkt dat er in deze periode twee Aaltjes Sjabbes zijn, allebei getrouwd met een Pieter. Maar misschien zijn ze ook wel n en hebben we te maken met schrijffouten?

De "Aaltje Sjabbes" en "Pieter Berends" kwamen kennelijk van Broek, Wierhuizen (valt onder Pieterburen-Wierhuizen).

De andere, wel te verifiren, Aeltjen Sjabbes kwam van Niekerk (valt onder Niekerk-Vliedorp). Maar ze verbleef ook enkele jaren in Pieterburen-Wierhuizen toen ze daar op 8-9-1700 en op 8-12-1702 twee kinderen liet dopen met haar man Peter Jans. Dat is dus niet Peter Berends, tenzij er een schrijffout is.
Aeltjen Sjabbes van Niekerk en Peter Jans van Ulrum waren getrouwd op 11-3-1698 te Niekerk-Vliedorp. Zij lieten ook daar, na hun verblijf in Pieterburen, in 1704 nog een kind dopen.

Dan is er in 1705 nog een volwassen doop van deze Aeltjen in Niekerk-Vliedorp. Was zij van doopsgezinde afkomst? Verklaart dat de afwezigheid van eerdere feiten in de DTB? Haar geboorte valt dan te bepalen op omstreeks 1680. Bij deze doop staat ook vermeld dat zij gestorven is tijdens de Kerstvloed van 1717. In 1706 was zij nog hertrouwd met Hindrick Willems en doopte in 1710, 1711 en 1712 nog 3 kinderen in Niekerk-Vliedorp: Abel, Sjabbe en Anje.

[[In Pieterburen leefde ook een Frerick Sjabbes die een zoontje Sjabbe liet dopen op 16-3-1683. Sjabbe Freriks dus.
Iets eerder overleed er ook een Siabbe Frerijks op 16-11-1677. Vast allemaal zoon, kleinzoon en opa...]]

Tetie trouwde met Bruine (Uil) Jacobs circa 1729. Bruine werd geboren circa 1700 in Wierhuizen. Bruine was ook bekend als Bruin Uil.383

386. Broerken Pieters .

Opmerking bij het onderzoek: De kinderen Isebrant, Pieter en Crijnje zijn waarschijnlijk... Ze komen van Houwerzijl en/of vernoemen hun kinderen naar de ouders.

Er zijn meer vermeldingen van een Broer(ke) Pieters in deze buurt en het is niet duidelijk of het steeds om dezelfde gaat:

19-5-1726 Wehe: Broer Pieters & Martijn Alles dopen een dochter Ludewe en op 3-3-1730 een zoon Pieter.

16-10-1757 Niekerk en Vliedorp: Huwelijk Broerke Pieters & Bouke Bruijns van Houwerzijl

Broerken trouwde met Tjaardke Izebrands op 24 maart 1719 in Niekerk en Vliedorp.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Isebrant Broerkes werd geboren in Houwerzijl. Isebrant was ook bekend als Izebrand Broers.

193      ii.  Hilje Broerkes (geboren circa 1730 in Wierhuizen? - begraven op 27 april 1783 in Wierhuizen)

        iii.  Krijnje Broerkes werd geboren in Houwerzijl.

         iv.  Pieter Broerkes werd geboren in Houwerzijl. Pieter was ook bekend als Peter Broers.


387. Tjaardke Izebrands, dochter van Isebrandt Jansen en Hilletje Beerendts.

Opmerking bij het onderzoek: Hypothese:
Geen doop van Tjaardke gevonden, maar mogelijk zijn dit haar ouders:
Isebrant Jans & Hilje (Berents), die (in 1684 te Leens?) trouwden en op 28-5-1685 te Pieterburen een dochter Cornellijske laten dopen. Ze wonen "bij de molen".
Een eventuele vernoeming van Hilje is dan duidelijk.
Hierna volgen nog zes kinderen:
Jan, gedoopt te Pieterburen op 18-7-1686, deze keer heeft Hilje ook een patroniem: Berents.
Berent, 4-3-1688
Cornellijske, 9-2-1690
Doe, 25-12-1692
Luij, 25-8-1695
Trijnje, 3-12-1697

Dan lijkt het of Isebrant Jans hertrouwd is met Anje Luitjens en dat de overleden Hilje wordt vernoemd in hun eerste dochter:
Hilje, 13-11-1701 te Pieterburen.
Luitjen, 20-1-1704 te Eenrum.
Eijse, 21-8-1707 te Eenrum

De naam Tjaard is echter ver te zoeken. In de stad Groningen is wel een Isebrant Tiaarts, die doopt kinderen ca 1685.

Tjaardke trouwde met Broerken Pieters op 24 maart 1719 in Niekerk en Vliedorp.

388. Lauwe Ennes werd geboren circa 1700 in Vierhuizen en is overleden vr 1757.

Opmerking bij het onderzoek: In Zuurdijk is een Laurens Ennes gedoopt op 2-3-1704, zoon van Enne Pieters, geen moeder vermeld... Of het dezelfde is? De schrijfwijze Laurens komt later, 33-9-1770, eveneens voor bij de doop van Laurens, zoon van Enne Lauwrens & Wieke Hanzen.
Een zekere Enne Pieters was in Leens getrouwd met Grietje Cornelis van Garnwerd en zij leefden in elk geval tussen 1692 en 1699 in Leens, met 4 aldaar gedoopte kinderen...

Persoonlijke situatie

Hij was op 7 juni 1739 lidmaat op belijdenis te Niekerk. Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk.
Louwe Ennes en Martje Sijgers tot Nijkerk toegevoegd lidmaat".

In 1751-1757 was hij landbouwer op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Lauwe trouwde met Martjen Sigers op 28 maart 1727 in Niekerk. Martjen werd gedoopt op 20 augustus 1702 in Niekerk en is overleden na 1780.

Notitie bij dit huwelijk: Den 1 Martij: Lauwe Ennes van Vierhuisen en Martjen Sigers van Nijkerk hebben hare Kerkelijke Proclamatien sonder verhinderinge gehadt, en zijn den 28 Martij alhijer in den Houwelijken Staat bevestigt.

Kinderen uit dit huwelijk

194       i.  Enne Louwes (gedoopt op 27 februari 1729 in Niekerk - overleden vr 8 maart 1783 in Houwerzijl)

         ii.  Anje Louwes werd gedoopt op 21 oktober 1731 in Niekerk.

        iii.  Sijger Louwes werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 11 oktober 1733 in Niekerk en is overleden op 13 januari 1827 in Leens op 93-jarige leeftijd.

         iv.  Grietje Louwes werd gedoopt op 7 oktober 1736 in Niekerk.

          v.  Cornelis Louwes werd geboren op 15 november 1739 in Niekerk.

         vi.  Leu Louwes werd gedoopt op 5 maart 1741 in Niekerk.

        vii.  Anje Louwes werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 13 januari 1743 in Niekerk en is overleden op 12 december 1779 in Zoutkamp op 36-jarige leeftijd.

       viii.  Grietje Louwes werd geboren in Vliedorp, werd gedoopt op 21 november 1745 in Niekerk en is overleden vr 15 juni 1781.


389. Martjen Sigers, dochter van Sijger Garbrandts en Anje Reinders, werd gedoopt op 20 augustus 1702 in Niekerk en is overleden na 1780.

Persoonlijke situatie

Zij was op 7 juni 1739 lidmaat te Niekerk. Louwe Ennes en Martjen Sijgers egte lieden tot Nijkerk.

In 1751-1757 was zij landbouwersche op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

In 1757-1780 was zij landbouwersche op Waterloo, Dijksweg 22 te Houwerzijl.

Martjen trouwde met Lauwe Ennes op 28 maart 1727 in Niekerk. Lauwe werd geboren circa 1700 in Vierhuizen en is overleden vr 1757.

390. Hans Willems werd geboren circa 1700 in Niekerk en werd gedoopt op 19 december 1727 in Niekerk.385

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als "bejaart persoon".

Hans trouwde met Idje Pieters op 21 mei 1725 in Niekerk. Idje werd geboren circa 1700 in Uithuizen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Wyke Hansen werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 19 mei 1726 in Niekerk.

         ii.  Pieter Hansen werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 30 januari 1729 in Niekerk.

        iii.  Willem Hansen werd geboren in Niekerk en werd gedoopt op 23 maart 1731 in Niekerk.

195      iv.  Wijke Hansen (gedoopt op 8 maart 1733 in Niekerk)

          v.  Martje Hansen werd geboren in Houwerzijl, werd gedoopt op 3 oktober 1735 in Niekerk en is overleden op 3 februari 1812 in Hornhuizen op 76-jarige leeftijd.

         vi.  Anje Hansen werd geboren in Houwerzijl en werd gedoopt op 28 september 1738 in Niekerk.


391. Idje Pieters werd geboren circa 1700 in Uithuizen.

Idje trouwde met Hans Willems op 21 mei 1725 in Niekerk. Hans werd geboren circa 1700 in Niekerk en werd gedoopt op 19 december 1727 in Niekerk.385

394. Aris Derks, zoon van Aris Dercks 194 en NN, werd gedoopt op 13 oktober 1700 in Oldehove en is overleden vr 14 augustus 1727.

Aris trouwde met Hindrikjen Hindriks 194 op 15 mei 1722 in Grijpskerk. Hindrikjen werd geboren in De Waard, Grijpskerk.

Notitie bij dit huwelijk: Den 15 Maij na gewone proclamatjen gecopuleert Arijs Derks en Hinderikje Hinderiks beide van de Waart. Deze copulatje is met permissie van Het H:Ed: geregte gesciet. De bruidegom krank zijnde op bedde liggende te Kommerzijl

Ook: beiden afkomstig van de Ruigewaard.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Derck Aris werd geboren op 20 april 1723 en werd gedoopt op 25 april 1723 in Oldehove.

         ii.  Hindrik Aris werd gedoopt op 28 januari 1725 in Oldehove.

197     iii.  Aafke Arius (gedoopt op 17 maart 1726 in Oldehove - overleden in Garnwerd)

         iv.  Arijske Aris werd gedoopt op 14 augustus 1727 in Oldehove.


395. Hindrikjen Hindriks 194 werd geboren in De Waard, Grijpskerk.

Hindrikjen trouwde met Aris Derks op 15 mei 1722 in Grijpskerk. Aris werd gedoopt op 13 oktober 1700 in Oldehove en is overleden vr 14 augustus 1727.

396. Eijse Jans, zoon van Jan Jacobs (de Olde) en Krijnje Lamberts, werd gedoopt op 21 maart 1697 in Bellingeweer en Ranum.

Opmerking bij het onderzoek: Eerder had ik aangenomen dat Jan Eijsses & Grietje Sickes zijn ouders waren. Maar de dochternaam Krijnje is wel overtuigend...

Persoonlijke situatie

Hij was getuige bij een huwelijkscontract op 12 januari 1743 te Eenrum. 386 Jan Meelis & Jantien Jacobs, wed. Jacob Lammerts.
Bg: Eijse Jans als oom en Anie Abels als moij.
Bd: Anie Jacobs als suster; Lammert Jans als stiefzoon.

Hij was op 4 januari 1719 lidmaat te Bellingeweer. Eijsse Jans een vrij gesel ook in Kleijn Garwert...

Eijse trouwde met Anje Abels op 9 februari 1721 in Winsum. Anje werd geboren in 1684 en is overleden op 22 oktober 1752 in Winsum op 68-jarige leeftijd.

Notitie bij dit huwelijk: Huwelijk 09-02-1721 Winsum
Eijsse Jansen
Anje Abels, weduwe van Cornelis Freriks

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jacob Eisses werd gedoopt op 5 oktober 1722 in Winsum.

198      ii.  Jan Eisses (gedoopt op 23 juli 1724 in Bellingeweer, Winsum - overleden vr 11 juli 1774 in Winsum)

        iii.  Krijnje Eisses werd gedoopt op 9 februari 1727 in Winsum.


397. Anje Abels werd geboren in 1684 en is overleden op 22 oktober 1752 in Winsum op 68-jarige leeftijd.

Persoonlijke situatie

Zij was doopsgezind te Bellingeweer en Ranum.

Anje trouwde met Allert.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Pieter Alderts werd geboren circa 1709 in Winsum. Pieter was ook bekend als Pieter Allers.

         ii.  Abel Allerts werd geboren circa 1713 in Zuidhorn en is overleden na 10 november 1777.

        iii.  Trijntje Alderts werd geboren circa 1715.

Anje trouwde vervolgens met Cornelis Freriks, zoon van Freerk.

Anje trouwde vervolgens met Eijse Jans op 9 februari 1721 in Winsum. Eijse werd gedoopt op 21 maart 1697 in Bellingeweer en Ranum.

398. Claas Luitjes, zoon van Luitjen Hindrix en Trijnje Everts.

Opmerking bij het onderzoek: Geen huwelijk gevonden; er zijn ook geen lidmatenboeken van Warfhuizen en Wehe/Zuurdijk.
Mogelijk is hij ook nooit gedoopt, want zijn mogelijke vader was ooit Mennist van Ulrum, die zich pas in 1698 te Mensingeweer liet dopen, 4 jaar na zijn huwelijk met Trijntje Everts. Misschien is Claas juist in die vroege periode geboren... en altijd doopsgezind gebleven, want van zijn mogelijke kinderen Tjeerdje en Luitje zijn ook geen dopen bekend.

Gezien de moedervernoemingen bij zijn kinderen zou Claas Luitjes een Antje als vrouw moeten hebben gehad.

In Warfhuizen vond op 20-5-1751 een huwelijk plaats tussen een Claas Luitjes van Maarslag en Geertruid Alberts van Aduard. Is hij dezelfde? Een zoon Albert gedoopt in mensingeweer op 10.3.1754.

Ik vond ook een latere generatie Klaas Luitjens & Korneliske Hindriks in de buurt van Warfhuizen en Zuurdijk (dopen, boedelinventaris aanwezig)..., maar ook geen huwelijk.

Claas trouwde met NN.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Luitje Claassen is overleden vr 1793.

199      ii.  Tjeerdje Claassen (geboren circa 1733 in Warfhuizen - overleden op 19 september 1816 in Uithuizermeeden)


399. NN .

NN trouwde met Claas Luitjes.

408. Jan Jans werd gedoopt op 10 augustus 1690 in Zuidwolde.

Jan trouwde met Jantje Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk

204       i.  Claas Jans Teisman (gedoopt op 19 mei 1715 in Zuidwolde - overleden na 25 juni 1782)

         ii.  Jan Jans werd gedoopt op 31 juli 1712 in Zuidwolde.


409. Jantje Jacobs .

Jantje trouwde met Jan Jans. Jan werd gedoopt op 10 augustus 1690 in Zuidwolde.

410. Jan Hindriks,203 204 zoon van Hindrik Claessens 387 en Lolje Jans, werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in maart 1765 ongeveer 62 jaar oud.

Persoonlijke situatie

Hij woonde buiten de wal. Hij kwam van Thesinge.

Erfscheiding: 23 oktober 1755. 388 "... Derk Jan Nauta, Jur: Utriusque Doctor weegens de Hoogh Welgebn Heer Mell. Alberda Heer van Nijenstein &c. &c. Sijn Edheits Geconstitueerde Rigter van Suidwolde, Betuige met deesen Openen Versegelden Brieve dat Persoonlijk voor mij sijn gecompareert de E Jan Hindriks tot Zuidwolde, ter eenre de E. Claes Jans en sijn huisvrouw Lolje Jansen, de E. Allard Jans en sijn huisvrouw Anje Olchers, Jan Peters en sijn Huisvrouw Anje Jans, de E Harmen Jans, Hindrik Jans, Hindrikjen Jans en Aefke Jans, de E. Roelof Derks voormond Harke Hindrix sibbe ende Jan Beerents vremde voogden geswooren over de minderjarige jongste zoon Tjaart Jans van Jan Hindriks bij Hilje Alders in egte verwekt, ter anderen zijde, dewelke voor mij beleeden en bekenden (:ingevolge acte van authorisatie in dato den 15. october 1755 van mij segelaar verleent en afgegeeven:) eenen steeden vasten afkoop en de erfscheidinge jeder in sijn qualiteit met haaren vader Jan Hindrix gemaekt te hebben aangaende den geheelen boedel en nalatenschap als der kinderen moeder op haar dodelijke deces heeft nagelaten en met wijlen haer man Jan Hindriks tot Zuidwolde hebben gebruikt ende gepossedeert, waer van een inventaris in dato den 8. october 1755 is geformeerd en opgerigt en in judicio op den 23 october 1755 geexhibeert in voegen, dat de vader Jan Hindrix aanneemt ende belooft aan jeder kindt te geeven een somma van een duisent Car: glden, waar van de drie eerste genoemde egtelieden bekenden haare portien ter somma van drie duisent carl: glden ten vollen te hebben ontfangen en de vier kinderen daer aen volgende namentlijk Harmen Jans, Hindrik Jans en Hindrikjen Jans en Aefke Jans sulle hare portien genieten uit de verkofte plaatse en derselven verdere goederen, en de voormondt en voogden sullen haere duisent glden voor haare pupille genieten als deselve tot volle sestien jaaren sal gekoomen zijn, en is het moeders lijfstoebehooren onder de kinderen verdeelt en hat andere ongesneeden en gesneeden linnen linnen met de vader gedeelt, verders neemt de vader aen de pupille sijn jongste met behouden goedt tot volle sestien jaaren te brengen, leesen en schrijven te laaten leeren en in gesontheid en krankheid het noodige te besorgen voor welke afkoop en erfscheidinge genoemde vader aen hem sal behouden alle capitalen soo van rente brieven als ander, ook alle schulden soo er mogten zijn geene exempt, en stelde de booven gemelte vader voor de afkoops penningen ten onderpandt alle sijne hebbende presente en toekomende goederen hoe ofte waar gelegen, geene exempt, om gemelte afcoops penningen daar uit vrij cost en schadeloos bij alle hooge en lage regten en de gerigten te moogen manen ende innen, en renunciren van deexceptien ordinis vel divisionis & discussionis, en van alle verdere bedenkelijke exceptien in regte hier eenigsints teegens strijdig. In oirconde der waerheid heb ik Rigter opgemelt op belijinge der comparanten deesen verteekent, en met mijn gewoon zegul gecorroboreert den drie en twintigsten october 1755".

Hij was aanwezig bij het huwelijkscontract tussen Anje Jans & Claas Harms Wijk op 20 maart 1760.

Jan trouwde met Hilje Alders 200 op 7 december 1721 in Garmerwolde. Hilje werd gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23 oktober 1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders.

Kinderen uit dit huwelijk

205       i.  Lolje Jans (gedoopt op 7 januari 1723 in Garmerwolde - overleden na 25 juni 1782)

         ii.  Anje Jans werd gedoopt op 15 oktober 1724 in Garmerwolde en werd begraven op 15 oktober 1787 in Bedum.

        iii.  Hindrikjen Jans werd gedoopt op 27 oktober 1726 in Garmerwolde.

         iv.  Aldert Jans werd gedoopt op 20 januari 1732 in Zuidwolde en is overleden na 1788. Aldert was ook bekend als Albert, Aldert Jans en Allard Jans.

          v.  Harmen Jans Kloot werd gedoopt op 25 mei 1733 in Zuidwolde.

         vi.  Hindrik Jans Kloot werd gedoopt op 6 november 1735 in Zuidwolde en is overleden vr 1769. Hindrik was ook bekend als Hindrik Harms.

        vii.  Aafke Jans werd gedoopt op 12 september 1737 in Zuidwolde en is overleden op 31 januari 1807 in Bedum op 69-jarige leeftijd.

       viii.  Tjaard Jans Klootsema werd geboren op 27 februari 1745 in Zuidwolde en is overleden op 29 december 1820 in Wittewierum op 75-jarige leeftijd.

         ix.  Claas Jans

Jan trouwde vervolgens met Jantje Stuurwold op 3 november 1755 in Thesinge. Jantje was ook bekend als Jantje Stuirwolts.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 30 oktober 1755.


411. Hilje Alders,200 dochter van Allardt Tjaerts 389 en Anje Willems,389 werd gedoopt op 9 maart 1704 in Garmerwolde en is overleden vr 23 oktober 1755. Hilje was ook bekend als Heiltyn Alders.

Persoonlijke situatie

Boedelinventaris: 23 oktober 1755. 390 "... Inventarium van alle soodaanige goederen als Hilje Alders geweesene Huisvrouw van Jan Hindrix op haar Doodelijke deces heeft nagelaten, en met wijlen haar Eheman Jan Hindriks tot Zuidwolde hebben gebruikt bewoondt ende beseeten, als volgt: behuizing met beklemming van 64 graasen land behoorende in eigendom aen de Heer Heerkes doende jaarlijks tot huire 160 glden, een kintje roode botter met een platte keese, nog 9 grasen beklemt land, gehoorende in eijgendom de kerke tot Zuidwolde, doende jaerlijks tot huire 22-10-0, is geprijseert op f 3000-0-0 (de verdere inventaris bestaat uit huisraad, gereedschap en werktuigen, levende have, 'uitstaande capitalen'), totaal 14593-6-0. Schaadelijke staat: behalve f 280 aan kleine schulden, f 3000 schuldig aan Claas Jans, Allard Jans en Jan Peeters, totaal f 3280-0-0. Mede-ondertekend door Roelf Peters voormond, Harcke Hindriks sibbe voogd en Jan Beerents vreemde voogd".

Hilje trouwde met Jan Hindriks 203 204 op 7 december 1721 in Garmerwolde. Jan werd geboren circa 1703 in Thesinge en is overleden in maart 1765 ongeveer 62 jaar oud.

412. Klaas Drews, zoon van Driewes Onnes 391 392 en NN, is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Oosterwijtwerd. En ook op Het Heem te Westerwijtwerd.

Voogdij: 29 december 1753, Leermens. 393 Claas Driewes wordt voormond over de twee minderjarige kinderen van Trijntje Ennes bij wijlen Jan Onnes in egte verweckt. Jongste is in het zesde jaar.

Klaas trouwde met Anje Tiddes 205 vr 1730. Anje werd gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12 april 1781.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tidde Clasens Schenkhuis werd gedoopt op 18 oktober 1739 in Oosterwijtwerd en is overleden op 31 december 1824 in Uithuizermeeden op 85-jarige leeftijd.

206      ii.  Drewes Klaesen (geboren circa 1740 in Westerwijtwerd - overleden tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde)

        iii.  Eibe Clasen werd gedoopt op 22 mei 1741 in Oosterwijtwerd.

         iv.  Pieter Clasen werd gedoopt op 28 mei 1743 in Oosterwijtwerd en is overleden vr 14 maart 1767.

          v.  Jan Clasen werd gedoopt op 6 februari 1746 in Oosterwijtwerd en is overleden vr 1751.

         vi.  Klaes Klasen werd gedoopt op 6 februari 1746 in Oosterwijtwerd.

        vii.  Magdalena Clasen werd gedoopt op 5 mei 1748 in Oosterwijtwerd en is overleden op 10 maart 1823 in Bedum op 74-jarige leeftijd. Magdalena was ook bekend als Leentje Clasen en Lientje Clasen.

       viii.  Jan Clasen werd gedoopt op 8 oktober 1751 in Oosterwijtwerd.

         ix.  Nicolaaske Clasens werd gedoopt op 23 juni 1754 in Oosterwijtwerd394 en is overleden vr 12 april 1781.


413. Anje Tiddes,205 dochter van Tidde Jeltes en Luijctie Aijbes, werd gedoopt op 30 december 1714 in Westerdijkshorn en is overleden vr 12 april 1781.

Persoonlijke situatie

Zij was betrokken bij een rechtszaak op 17 juli 1756. 395 "... verscheen Anje Tiddes wed. Claas Driewes benevens Onno Driewes voormond". Er is sprake van 7 minderjarige kinderen.

Land: 7 mei 1761. 396 Anje Tiddes en [haar 2e man] Jan Everts verkopen hun plaats ofte behuisinge en schuur met beklemming van 74 grasen land te Oosterwijtwerd voor 2500 Car. Gulden aan Eltje Hindriks.
Volgens 'Boerderijenboek 't Zandt': ca. 1721 is majoor Lewe eigenaar van 74 grazen, gebruikster Sijmen Roelfs weduwe. Mevr. Wilhelmina Rengers weduwe Overste Lewe verkoopt aan Nicolaas Driewes een plaatse bij de klappe te Oosterwijtwerd met de beklemming van 74 grazen; vaste huur zal zijn f185,- voor f725,- en een zilveren ducaton, 13 maart 1731. In 1761 verkopen Jan Everts en Anje Tiddes de plaats aan Eltje Hendriks en Aaltje Brons voor f 2500,-. Het betreft hier de boerderij te Oosterwijtwerd met het huidige adres: Schoolweg 17, groot 52.50.93 ha.

Zij was op 5 maart 1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Geldzaken: 5 juni 1762. 397 Jan Everts en Anje Tiddes lenen 200 Car. guldens. Borg staat Luiktjen Eibes wed. van Claas Wiggers tot Cantens.
Volgens het Boerderijenboek Middelstum-Kantens waren Evert Reinders en Grietien Dercks meijers op een boerderij, met 76 grazen land, aan de voet van de Westerwijtwerder wierde, nu genaamd 'Het Heem', Heemweg 1,41.42 ha.
Hun erfgenamen scheidden de boedel in 1762, Jan Everts en Anje Tiddens werden meijers. In 1799 verkochten zij de plaats aan Harm Hendriks Smit en Martje Jans Pesman.


Voogdij: 28 februari 1767. 398 Voogdijakte over de kinderen van Anje Tiddes en wijlen Claas Driewes. Reinder Jans van Uythuizen meede als voormond, Wijbe Jacobs van Middelstum als sibbe en Pauwel Arends van Oosterwijtwerd als vreemde voogden in plaatse van de overleden Onno Driewes, Cornelis Hansen en Gerrit Star.

Voogdij: 14 maart 1767. 399 Heeft Harm Venekamp wegens zijn huisvrouw wed. van Onno Driewes, gewesen voormond over de kinderen van wijlen Claas Driewes bij Antje Tiddes. Stiefvader van de kinderen is Jan Everts. Pieter Clasen is dan overleden, voor hem uitgegeven f 75-16-00. Er is o.a. nog over voor de kinderen: een obligatie over Marieke Driewes dd. 6 mei 1760 f 300, een obligatie over Driewes Onnes dd. 1 mei 1761 f 100. Een bijbel gaat naar Tidde en een andere bijbel gaat naar Drieuwes Claassen.

Nalatenschap: 12 april 1781. 209 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Anje trouwde met Klaas Drews vr 1730. Klaas is overleden tussen 1754 en 1755. Klaas was ook bekend als Klaas Drieuwes en Nicolaas Drieuwes.

Anje trouwde vervolgens met Jan Everts, zoon van Evert Reinders en Grietien Derks, op 17 september 1756 in Oosterwijtwerd. Jan werd geboren op 27 oktober 1715 in Zandeweer en is overleden vr 12 april 1781.

Notitie bij de geboorte: Bron onbekend: Jan Everts, ged. Westerwijtwerd 21 maart 1717. De geboortedatum 27-10-1715 in Zandeweer, idem.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer op De Palen te Westerwijtwerd.

Hij was op 5 maart 1762 lidmaat te Westerwijtwerd. Anje Tiddes huijsvrouw van Jan Everts met Attestatie van Oosterwijtwert

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Jans Doornbos werd gedoopt op 10 september 1758 in Oosterwijtwerd.

         ii.  Evert Reijnders werd gedoopt op 1 februari 1760 in Oosterwijtwerd en is overleden vr 1804 in Baflo.


414. Willem Pieters, zoon van Pieter Cornelis 400 en Martje, werd geboren in Westerwijtwerd en is overleden op 16 juni 1787 in Westerwijtwerd.

Notitie bij het overlijden: Onder de ledematen van Westerwijtwerd blijken er 2 Willems Pieters te zijn: de ene overleed op 16-6-1787 (als ouderling) en de andere (er werd op 10-12-1762 nog een Willem Pieters aangenomen op belijdenis) op 3-12-1789.

Net als bij Martje Pieters is het moeilijk om uit te maken welke overlijdensdatum bij welke Willem Pieters hoort.

Opmerking bij het onderzoek: Zijn ouders zijn nog hypothetisch: Hij kwam bij zijn huwelijk van Westerwijtwerd. Willem zou de op 13 november 1702 te Westerwijtwerd gedoopte zoon kunnen zijn van Pieter Cornelis en Martje. De hardnekkigheid waarmee hij zijn eigen dochter Martje probeert te noemen wijst daar ook op. De naamgeving van zijn andere kinderen roept dan wel wat twijfel op. Als eerste zoon een Willem Pieters (alsof de vader overleden is?) en daarna nog 2 Aaltjes en 2 Antjes, die niet aansluiten op de (schoon)ouders.

Persoonlijke situatie

Hij was op 15 december 1737 lidmaat op belijdenis te Westerwijtwerd. Er blijken twee Willems Pieters te zijn (net als de twee Martjes Pieters!)

18-5-1738 Bij het laatst gehouden Avondmaal sijn ledematen nog levende: Willem Pieters en Maartie.
1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte J.C. te Westerwijtwert: Willem Pieters & Martijn Pieters sijn vrouw.
10-12-1762 Op voorgaande belijdenisse zijn angenomen: (...) Willem Pieters.
16-6-1787 van de Lidmaten is overleeden de Ouderling Willem Pieters, den 16 Juni des avonds.
6-6-1788 't H. Avondmaal bediend, en er aan geweest: (...) En hebben gemanqueert Willem Pieters.
13-12-1789 Willem Pieters, overleeden den 3 Dec:
In 1742 en 1752, is Willem Pieters diaken.

Willem trouwde met Martijn Pieters op 8 april 1725 in Zuidwolde. Martijn werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Martie Willems werd gedoopt op 30 mei 1726 in Westerwijtwerd.

         ii.  Martie Willems werd gedoopt op 5 juni 1727 in Westerwijtwerd.

        iii.  Martie Willems werd gedoopt op 1 februari 1733 in Westerwijtwerd.

         iv.  Willem Pieters de Jonge werd gedoopt op 9 april 1734 in Westerwijtwerd.

          v.  Aaltie Willems werd gedoopt op 28 augustus 1735 in Westerwijtwerd.

         vi.  Aaltie Willems werd gedoopt op 6 oktober 1737 in Westerwijtwerd.

207     vii.  Martijn Willems (gedoopt op 30 november 1738 in Westerwijtwerd - overleden vr 1836 in Zuidwolde)

       viii.  Anje Willems werd gedoopt op 27 december 1739 in Westerwijtwerd.

         ix.  Anje Willems werd gedoopt op 9 december 1741 in Westerwijtwerd en is overleden op 9 december 1741 in Westerwijtwerd.


415. Martijn Pieters werd geboren in Zuidwolde. Martijn was ook bekend als Martie, Maartie.

Opmerking bij het onderzoek: In Zuidwolde geen doop van Martijn gevonden. [[Volgens een website Landzaat zouden haar ouders zijn: Pieter Klaassens & Hilletje Jacobs; niet gevonden - kindernamen zouden zo ook niet kloppen]]

Persoonlijke situatie

Zij was op 7 april 1737 lidmaat op belijdenis te Westerwijtwerd. In de ledematenlijst staat: Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747).

Helaas is het niet 100% zeker of dit de vrouw van Willem Pieters is, want er blijken - net als de twee Willems Pieters - hier ook twee Martjes Pieters te zijn. Soms vlak onder elkaar opgeschreven, de een getrouwd, de andere niet:

Ledematen der gemeente 1736:
Martie Pieters huisvrouw van Willem Pieters.
Martie Pieters.
7-4-1737 op haar Geloovs belijdenis sijn angenomen:
Maartie Pieters huisvrouw van Willem Pieters.
Martie Pieters.
18-5-1738 Bij het laast gehouden Avondmaal sijn ledematen nog levende:
Willem Pieters en Maartie.
Maartie Pieters.
1738 Namen der Ledematen van de Gemeinte J.C. te Westerwijtwert:
Willem Pieters.
Martijn Pieters sijn vrouw.
Martje Pieters (obiit den 17 Junius 1747).

Omdat in de meeste gevallen Martje Pieters als helft van een echtpaar wordt vermeld, neem ik aan dat de hier overleden Martje de ongetrouwde is.

Martijn trouwde met Willem Pieters op 8 april 1725 in Zuidwolde. Willem werd geboren in Westerwijtwerd en is overleden op 16 juni 1787 in Westerwijtwerd.


416. Jan Abels Nieman, zoon van Christopher Neuman en Magdalena Andreas, werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen?.

Opmerking bij het onderzoek: In de stad Groningen is geen doop van een Jan Nieman/Numan, dus bewijs van zijn ouders is er nog niet; misschien is het Johannes. Qua naamgeving zou een betere mogelijkheid zijn dat Jan Nieman/Numan een zoon was van een Harmannus of een Abel Numan.

Persoonlijke situatie

Hij was in 1721 momber over zijn nichtje Marchien Dartwinckel te Gieten (Dr). 402

Hij woonde te Groningen. 403 Bij de dopen van hun kinderen woonden zij achtereenvolgens in de Geestelijke Maagdenstraat, in de Cromelleboge en op 't Schuitendiep.

Jan trouwde met Catharina Harms Dartwinkels op 19 mei 1713 in Groningen. Catharina werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 7 maart 1686 in Gieten (Dr)404 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

Notitie bij dit huwelijk: Als getuige was aanwezig pro qua Jochum Izebrants, als neef. 403

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Elizabeth Numan werd gedoopt op 2 februari 1714 in Groningen.

208      ii.  Abel Numan (gedoopt op 30 januari 1716 in Groningen)

        iii.  Dooije Numan werd geboren in Groningen en werd gedoopt op 10 april 1718 in Groningen.

         iv.  Harmannus Numan werd gedoopt op 4 oktober 1722 in Groningen. Harmannus was ook bekend als Harmannus Nuiman.


417. Catharina Harms Dartwinkels, dochter van Harmann Dertwinckel 402 en Marrigjen Remkes, werd geboren in Gieten (Dr), werd gedoopt op 7 maart 1686 in Gieten (Dr)404 en is overleden na 1718. Catharina was ook bekend als Catharina Harms Darghwinkel.

Catharina trouwde met Jan Abels Nieman op 19 mei 1713 in Groningen. Jan werd geboren in Groningen en is overleden na 1721 in Groningen?.

418. Claas Geerts werd geboren in Bonnen (Dr).

Persoonlijke situatie

Hij was olderman. (Rechter, vertegenwoordiger der gemeente of hoofd van een gilde of ambacht).

Claas trouwde met Geertje Weggemans op 17 januari 1730 in Groningen. Geertje werd geboren in Dalen (Dr) en is overleden in juli 1757 in Groningen. Geertje was ook bekend als Grietje Weggemans.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 24 december 1729 te Groningen. 405 Getuigen aan bruidegomszijde: Harm Meijer en Geesje Geerts, zwager en zuster, aan bruidszijde: Willem Synge en Hindrik Haak als neven

Kinderen uit dit huwelijk

209       i.  Jantje Claessens (geboren in Groningen)

         ii.  Aaltje Claessens


419. Geertje Weggemans, dochter van Jan Wegmans en Geertjen Tonnes, werd geboren in Dalen (Dr) en is overleden in juli 1757 in Groningen. Geertje was ook bekend als Grietje Weggemans.

Persoonlijke situatie

Zij was in september 1728 lidmaat te Groningen. 406 Geertien Weggemans, van Daalen.

Geertje trouwde met Claas Geerts op 17 januari 1730 in Groningen. Claas werd geboren in Bonnen (Dr).

424. Jan Geerts de Wit werd geboren circa 1700 in Wetsinge en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Geerts Wit.

Opmerking bij het onderzoek: Hij zou een zoon kunnen zijn van Geert Pieters van Leens & Gerrigjen Jans van Leens, getrouwd Leens, 17-1-1697.
In 1704 staan ze ingeschreven als lidmaat te Wetsinge:
Geert Pieters en Gerrigjen sijn huisvrouw (Gerrigjen obiit 1706). Geert Pieters hertrouwde te Wetsinge 20-11-1707 Trijnje Jans.
Doop Jan Geerts te Wetsinge op 29-3-1704. Gerrigjen > Gepke? In de voornamenlijst van Huizinga wordt tussen beide namen geen link gelegd.
Gerrigien Jans wordt als j.d. ingeschreven als lidmaat te Leens op 2-12-1696.
[[De enige Gerrichjen die ik als gedoopte vond was een dochter van Jan Jans Hoen & Aefjen Jans Hoen te Groningen, doop 17-12-1676, A-kerk.]]

Persoonlijke situatie

Hij was dagloner te Bellingeweer, Winsum.

Kerkelijke zaken: 1764-1773, Winsum. Twee vermeldingen van een zekere Jan Geerts Wit:

Anno 1764
Hebbe als Ledematen deser gemeente hier gevonden
In de Schilligerhamster kluft
Jan Geerts Wit (vertrokken)

7-4[-1773] met attestatie naar Obergum vertrokken
Jan Geerts Wit

Jan trouwde met Grietie Sijmons Jans op 8 juni 1727 in Wetsinge en Sauwerd. Grietie werd geboren circa 1700 in Bellingeweer en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum.

Notitie bij dit huwelijk: Huwelijk: 08-06-1727 Wetsinge en Sauwerd
attestatie van Bellingeweer
Bruidegom: Jan Geerts, van Wetsinge
Bruid: Grietje Jans, van Bellingeweer

Grietje Jans wordt ook zo genoemd bij de doop van haar twee jongste zoons.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Jans de Wit werd gedoopt op 4 februari 1731 in Winsum en is overleden op 14 juni 1819 in Obergum op 88-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Simens de Wit.

         ii.  Jantien Jans werd gedoopt op 4 februari 1731 in Winsum.

        iii.  Geert Jans Wit werd gedoopt op 27 maart 1733 in Winsum.

         iv.  Gepke Jans werd gedoopt op 20 februari 1735 in Winsum.

212       v.  Sijmen Jans de Wit (gedoopt op 12 mei 1737 in Bellingeweer, Winsum - overleden op 18 mei 1815 in Maarhuizen)

         vi.  Pieter Jans werd gedoopt op 24 oktober 1739 in Bellingeweer, Winsum.

Jan trouwde vervolgens met Auke Haijkes op 14 januari 1753 in Bellingeweer en Ranum. Auke werd geboren in Garsthuizen.


425. Grietie Sijmons Jans werd geboren circa 1700 in Bellingeweer en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum.

Opmerking bij het onderzoek: Een mogelijkheid?
Doop: 15-05-1699 Winsum
Dopeling: Grietjen
Geslacht: v
Vader: Jan Simons
Opmerkingen: doopdag onvermeld, in Obergum

Grietie trouwde met Jan Geerts de Wit op 8 juni 1727 in Wetsinge en Sauwerd. Jan werd geboren circa 1700 in Wetsinge en is overleden vr 14 juni 1819 in Winsum. Jan was ook bekend als Jan Geerts Wit.

426. NN .

NN trouwde met IJtie Gerrijts. IJtie was ook bekend als Itjen Gerrits en Itien Tomas.

Kind uit dit huwelijk

213       i.  Antje Pieters (gedoopt op 30 november 1732, geboren in Obergum - overleden op 11 november 1808 in Winsum)


427. IJtie Gerrijts . IJtie was ook bekend als Itjen Gerrits en Itien Tomas.

IJtie trouwde met NN.

IJtie trouwde vervolgens met Onne Jans op 18 mei 1732 in Winsum. Onne werd geboren in Maarhuizen.

Notitie bij dit huwelijk: Hier heet IJtie Gerrijts "Itien Tomas". Ik weet niet of dit een schrijffout is, want een van haar zoons heet ook Thomas. Het kan dus zijn dat haar vader Thomas Gerrits heet, of Gerrit Thomas...

Bij alle dopen woonden zij te Maarhuizen.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Onnes werd gedoopt op 27 september 1733 in Obergum.

         ii.  Jan Onnes werd gedoopt op 22 mei 1735 in Obergum.

        iii.  Thomas Onnes werd gedoopt op 2 februari 1738 in Obergum.

         iv.  Harm Onnes werd gedoopt op 29 januari 1741 in Obergum.

          v.  Cornellijs Onnes werd gedoopt op 26 januari 1744 in Obergum.

         vi.  Pieter Onnes werd gedoopt op 5 maart 1747 in Obergum.

        vii.  Geert Onnes werd gedoopt op 14 februari 1751 in Obergum.


428. Pieter NN .

Opmerking bij het onderzoek: Een gevaarlijke werkhypothese:
Het is helemaal niet zeker dat Pieter NN de vader is van alle 5 hier genoemde kinderen. Twee zijn zeker doopsgezind en dat zorgt voor veel gebrek aan doopgegevens. Maar ook bij de andere drie ontbreken veel doopgegevens.
Jan Pieters Groen en Geert Pieters Groen zouden broers kunnen zijn op grond van hun 3 dochters die dezelfde namen hebben: Anje Trijntje en Renske. En natuurlijk op grond van hun achternaam Groen die hier zelden voorkomt. Hun ouders zijn onbekend op de voornaam Pieter (van hun vader) na. Je zou als moeder een Anje, een Trijntje of een Renske kunnen verwachten. Hun verblijfplaatsen zijn ook verschillend, maar dicht bijelkaar: Jan in Eenrum en Geert in Baflo, Wetsinge, Bellingeweer en Warffum.
Trijntje uit Wetsinge kent in haar HC Geert Peters en Stijntje Peters als broer en schoonzus.
Anje uit Garsthuizen wordt in een HC genoemd als zuster van Geert, maar is dat wel deze Geert?
Deetjen uit Baflo wordt hier genoemd als halfzuster van Anje.

Pieter trouwde met NN NN.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Deetjen Peters werd geboren circa 1674 in Baflo.

Pieter trouwde vervolgens met iemand.

Hij had kinderen

          i.  Anje Peters werd geboren circa 1700 in Garsthuizen en is overleden vr 1734.

         ii.  Jan Pieters Groen werd geboren in 1720-1730 en is overleden op 23 maart 1805 in Eenrum op 85-jarige leeftijd.

        iii.  Trijnje Peters

214      iv.  Geert Pieters Groen (geboren circa 1720 in Wetsinge - overleden vr 12 juni 1767 in Warffum)


430. Pieter Jarghs,178 zoon van Jargh Harms en Trijntje Jacobs, werd geboren in 1699, werd gedoopt op 1 augustus 1706 in Saaxumhuizen372 en is overleden op 3 februari 1743 in Wetsinge en Sauwerd op 44-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Jarrighs.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

431. Eeijcke Pieters, dochter van Pieter Jans en NN NN, werd gedoopt op 19 mei 1700 in Adorp en is overleden vr 5 april 1754.
(Dubbele vermelding. Zie elders)

440. Jillis Bastiaans Bouthoorn, zoon van Bastiaan Hendriks Bouthoorn en Aafje Louwen, werd geboren circa 1685.

Opmerking bij het onderzoek: Vermoedelijk van deze ouders.
Niet zeker van gezin.
Kinderen duiken op rond Bodegraven/Waarder.
Trouwt wonende Tienhoven.

Jillis trouwde met Geertruij Eijmerts de Kruijf op 3 maart 1709 in Ameide (ZH). Geertruij werd gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH).

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Bastiaan Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 13 oktober 1709 in Ameide (ZH).

         ii.  Bastiaan Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 9 oktober 1712 in Lopik (U).

        iii.  NN Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 28 december 1714 in Lopik (U).

         iv.  Lijsbeth Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 15 december 1715 in Lopik (U).

          v.  Eijmert Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 2 februari 1720 in Lopikerkapel (U).

         vi.  Jannigje Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 19 april 1722 in Lopikerkapel (U).

220     vii.  Lourens Jillis Bouthoorn (gedoopt op 6 februari 1724 in Lopikerkapel (U))

       viii.  Hendrik Jillis Bouthoorn werd gedoopt op 14 maart 1728 in Lexmond (ZH).


441. Geertruij Eijmerts de Kruijf, dochter van Eijmert Dirks de Kruijf en Lijsbeth Pieters, werd gedoopt op 31 januari 1684 in Lexmond (ZH).

Geertruij trouwde met Jillis Bastiaans Bouthoorn op 3 maart 1709 in Ameide (ZH). Jillis werd geboren circa 1685.

442. Gerrit Willems van der Giessen .

Gerrit trouwde met Jannigje Ariens Vermeij op 29 november 1716 in Bodegraven (ZH).

Kinderen uit dit huwelijk

221       i.  Marijtje van der Giezen (geboren circa 1722)

         ii.  Willem Gerrits van der Giessen werd gedoopt op 18 januari 1725 in Bodegraven (ZH).


443. Jannigje Ariens Vermeij .

Jannigje trouwde met Gerrit Willems van der Giessen op 29 november 1716 in Bodegraven (ZH).

448. Onno Cornelis, zoon van Cornelis Onnes en Wijtske Eijsses, werd gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd.

Notitie bij de doop: Hij werd gedoopt als kind van Cornelis Onnes en Wijtske Eijses.

Onno trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

224       i.  Cornelis Onnes (geboren circa 1715 - overleden in Grijpskerk)


449. NN .

NN trouwde met Onno Cornelis. Onno werd gedoopt op 24 augustus 1690 in Garnwerd.

450. Jan Wennekes is overleden op 14 februari 1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wenkers.

Persoonlijke situatie

Hij was in september 1689 lidmaat te Lutjegast. Jan Wenkers (verst. ao. 1723) en Eebel Annes sijn h.vrouw (verst. an 1711) werden in september 1689 te Lutjegast als lidmaat met attestatie van Grootegast ingeschreven. In juni 1712 wordt zijn nieuwe huisvrouw Imke Mennes ingeschreven met attestatie van Groningen. Zij vertrok weer in 1726.

Hij was cherger te Lutjegast.

Jan trouwde met Eebel Annes. Eebel is overleden op 6 augustus 1711 in Lutjegast.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Aefke Jans werd gedoopt op 13 oktober 1689 in Lutjegast en is overleden op 18 november 1694 in Lutjegast op 5-jarige leeftijd.

         ii.  Sijke Jans werd gedoopt op 31 januari 1692 in Lutjegast en is overleden in februari 1692 in Lutjegast.

        iii.  Trijntje Jans werd gedoopt op 26 februari 1693 in Lutjegast en is overleden in september 1695 in Lutjegast op 2-jarige leeftijd.

         iv.  Titia Jans werd gedoopt op 21 juni 1696 in Lutjegast en is overleden op 8 mei 1702 in Lutjegast op 5-jarige leeftijd.

Jan trouwde vervolgens met Imke Mennes in 1712 in Appingedam. Imke werd gedoopt op 3 november 1675 in Appingedam en is overleden na 9 december 1728.

Notitie bij dit huwelijk: 1717: de E. Jan Wennekes van Luttekegast en de E. jonge dochter Eemke Mennes in den Dam.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17 april 1712 te Lutjegast. 17, 14 April en 1 maij: Jan Wennekes tot Lutkegast & Imke Mennes van Appingedam, vertrokken met attestatie.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Nieske Jans werd gedoopt op 19 februari 1713 in Lutjegast en is overleden op 25 juni 1713 in Lutjegast.

225      ii.  Enneke Jans (geboren op 14 oktober 1714 in Lutjegast - overleden in Grijpskerk)

        iii.  Lucas Jans werd gedoopt op 20 december 1716 in Lutjegast en is overleden op 24 oktober 1717 in Lutjegast.

         iv.  NN Jans werd geboren in 1718 en is overleden in augustus 1718 in Lutjegast.


451. Imke Mennes, dochter van Menne Remkes en Nieske Egges, werd gedoopt op 3 november 1675 in Appingedam en is overleden na 9 december 1728.

Persoonlijke situatie

Zij was op 6 juni 1709 lidmaat op belijdenis te Appingedam. Imke Mennes van Loppersum (een bijna gelijke inschrijving op 6-6-1700: lidmaat op belijdenis Eemkie Mennes; is dit Imke?)

Zij was in juni 1712 lidmaat te Lutjegast. "Imke Mennes h.vrouw van Jan Wennekes ingeschreven als lidmaat te Lutjegast met attestatie van Groningen, weer vertrokken in 1726."

Zij was op 9 december 1728 lidmaat te Appingedam. NB: dese [vorige/volgende?] attestatie is niet angenomen, wijl de Pelmeulen ten oosten van Appingadam behoort onder Opwijrda:
Imke Mennes, weduwe van Jan Wennekes van de Groote Gast

Imke trouwde met Jan Wennekes in 1712 in Appingedam. Jan is overleden op 14 februari 1723 in Lutjegast. Jan was ook bekend als Jan Wenkers.

456. Gosse Douwes werd geboren in Visvliet.

Persoonlijke situatie

Op 20 september 1722 deed hij belijdenis te Visvliet. Hij was op 21-6-1716 lidmaat te Visvliet, maar ook te Burum, toen hij kwam van het Ooster Nieuwkruisland. Op 20-9-1722 werd hij "na geloofsbelijdenis aan deze gemeente (Visvliet) toegevoegd". In Burum werd Gosse Douwes van Visvliet "na belijdenis aangenomen" op 17-12-1724 en op 20-7-1728 werd "Gosse Douwes van Boerum toegevoegd" te Visvliet.

Gosse trouwde met NN.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Reijn Gosses werd geboren in Burum (Fr) en werd gedoopt op 18 september 1718 in Burum en Munnekezijl (Fr).

Gosse trouwde vervolgens met Hebeltje Jannes op 12 oktober 1721 in Visvliet. Hebeltje werd gedoopt op 1 september 1699 in Visvliet. Hebeltje was ook bekend als Ebel Jans.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jannes Gosses werd gedoopt op 12 juni 1722 in Visvliet.

         ii.  Sjoerdt Gosses werd gedoopt op 6 augustus 1724 in Burum (Fr).

        iii.  Sijtse Gosses werd gedoopt op 23 februari 1727 in Burum (Fr).

228      iv.  Sijmen Gosses Reitzema (gedoopt op 8 januari 1730 in Visvliet)

          v.  Sijtske Gosses werd gedoopt op 16 november 1732 in Visvliet.

         vi.  Douwe Gosses werd gedoopt op 29 januari 1740 in Visvliet.


457. Hebeltje Jannes, dochter van Jannes Andries en Eenje Simons, werd gedoopt op 1 september 1699 in Visvliet. Hebeltje was ook bekend als Ebel Jans.

Persoonlijke situatie

In 1744 deed zij belijdenis te Visvliet. "Ebel Jans, huisvrouw van Gosse Dauwes."

Hebeltje trouwde met Gosse Douwes op 12 oktober 1721 in Visvliet. Gosse werd geboren in Visvliet.

458. Marten Pieters,231 zoon van Pieter Simens 231 en Sijbrich Gaijkes, werd gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

Persoonlijke situatie

Hij was Tot 23 augustus 1739 diaken te Den Ham.

Marten trouwde met Eetje Jans op 17 april 1729 in Zuidhorn. Eetje werd gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien Jans.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jan Martens

229      ii.  Sijbrig Martens (geboren circa 1730 in Den Ham)

        iii.  Hilje Martens werd gedoopt op 1 januari 1736 in Den Ham.

         iv.  Peter Martens werd gedoopt op 6 januari 1737 in Den Ham.

          v.  Hilje Martens werd gedoopt op 16 februari 1738 in Den Ham.

         vi.  Peter Martens werd gedoopt op 21 juni 1739 in Den Ham.

        vii.  Peter Martens Duinkerken werd gedoopt op 17 juni 1742 in Den Ham en is overleden in 1824 in Mensingeweer op 82-jarige leeftijd.


459. Eetje Jans, dochter van Jan Jacobs en Hilje Jans, werd gedoopt op 24 februari 1700 in Zuidhorn. Eetje was ook bekend als Etien Jans.

Persoonlijke situatie

Zij was op 14 maart 1718 lidmaat op belijdenis te Zuidhorn.

Eetje trouwde met Marten Pieters 231 op 17 april 1729 in Zuidhorn. Marten werd gedoopt op 17 december 1702 in Niekerk, Oldekerk en Faan.

460. Douwe Douwes (de jonge),232 zoon van Douwe Douwes en Lijsabeth Tonnis, werd gedoopt op 13 januari 1684 in Obergum en Maarhuizen en is overleden na 28 februari 1727.

Notitie bij de doop: Vader: Douwe Douwes Schipper

Opmerking bij het onderzoek: Hij is mogelijk de oudste zoon van Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis. Hiervoor moet worden aangenomen dat de doopvaders Douwe Douwes en Douwe Douwes de jonge in 1707 en 1710 dezelfden zijn. Bovendien, dat Douwe Douwes ook dezelfde is als de dopeling uit 1684 (Obergum).

Er bestaan drie omschrijvingen van een Douwe Douwes:
A: schipper te Obergum & Maarhuizen (ws. zijn vader);
B: harbargier te Mensingeweer (de man van Lijsabeth Tonnis);
C: "de jonge".

Helaas, vanuit de vernoemingen gezien, ontbreken de kindernamen Douwe en Lijsabeth in zijn gezin, zoals die bij zijn zuster Martjen wl voorkomen. De oorzaak kan liggen in het verloren gaan van grote delen van de doop- en trouwregisters van Ezinge.

Douwe trouwde met Jantjen 233 circa 1700. Jantjen werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Douwes werd gedoopt op 15 mei 1707 in Winsum.

         ii.  Hindrick Douwes werd geboren op 2 maart 1710 in Winsum.

        iii.  Pieterke Douwes werd geboren circa 1710 in Ezinge en is overleden in 1763-1785 ongeveer 53 jaar oud.

         iv.  Frans Douwes werd geboren circa 1715 in Ezinge en is overleden in 1778-1779 in Feerwerd ongeveer 63 jaar oud.

230       v.  Pieter Douwes (geboren in 1722 in Ezinge - overleden circa 1775 in Garnwerd)


461. Jantjen 233 werd geboren circa 1675 en is overleden na 1726.

Opmerking bij het onderzoek: Alleen bij de doop van zoon Pieter is duidelijk dat Douwe Douwes met Jantjen getrouwd was. Uit andere stukken blijkt dat Pieter een broer Hindrik had, een zus Pieterke en nog een broer Frans. Voor Grietje moet worden aangenomen dat Jantjen ook haar moeder was.

Jantjen trouwde met Douwe Douwes (de jonge) 232 circa 1700. Douwe werd gedoopt op 13 januari 1684 in Obergum en Maarhuizen en is overleden na 28 februari 1727.

468. Lubbert Derks werd geboren in Ulrum.

Opmerking bij het onderzoek: Aangezien Lubbert Derks twee keer een eerstgeboren dochter IJdje noemt, is het goed mogelijk dat zijn moeder IJdje heette, zoals deze:
Ide Lubberts van Ulrum X Roebert Peters van Ulrum. Zij trouwden te Niekerk op 10-6-1666. Of deze IJdje nog andere mannen had, zoals een Derk? Helaas zijn er geen dopen van Lubbert te vinden.

Lubbert trouwde met Jantien vr 1707.

Kind uit dit huwelijk

          i.  IJde Lubberts werd gedoopt op 31 juli 1707 in Ulrum.

Lubbert trouwde vervolgens met Grietie Tiaerts op 22 januari 1713 in Ulrum. Grietie werd geboren in Ulrum.

Kinderen uit dit huwelijk

234       i.  Derk Lubberts (geboren tussen 1712 en 1713 in Ulrum - overleden op 9 oktober 1785 in Ulrum)

         ii.  Anje Lubberts werd gedoopt op 17 mei 1717 in Ulrum.

        iii.  IJdje Lubberts werd gedoopt op 17 december 1719 in Ulrum.

         iv.  Jan Lubberts werd gedoopt op 17 januari 1723 in Ulrum.


469. Grietie Tiaerts werd geboren in Ulrum.

Grietie trouwde met Lubbert Derks op 22 januari 1713 in Ulrum. Lubbert werd geboren in Ulrum.

476. Sijmen Jans werd geboren in Houwerzijl.

Hun nageslacht komt voor onder de achternamen Noordhof en Bus en (aangetrouwd: Rietema).

Opmerking bij het onderzoek: Zijn er 3 Sijmens Jans van Houwerzijl?

In Niekerk/Vliedorp op 10-1-1723 een proclamatie tussen een Sijmen Jans van Houwerzijl en Marijke Beenes van Ulrum

En ook in Niekerk/Vliedorp op 10-12-1724 een huwelijk tussen een Sijmen Jans van Houwerzijl & Janneke Geerts van Warffum...

Hun voorganger op de boerderij Vliedorp was (1722-1731) een Jan Jans.

Persoonlijke situatie

In 1731-1763 was hij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Sijmen trouwde met Martien Dercks op 31 mei 1722 in Ulrum. Martien werd geboren in Ulrum.

Notitie bij dit huwelijk: Sijmen Jans, van Houwerzijl
Martien Dercks, van Ulrum
Doopsgezind

Volgens Date Noorlag zouden zij ook de ouders zijn van Jeentje Sijmens {149} en {237}...

Meer feiten bij het huwelijk

Zij kondigden hun huwelijk aan op 3 mei 1722 te Niekerk en Vliedorp. Sijmen Jans van Vliedorp. Attestatie gegeven.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tonje Sijmens werd geboren na 1722 en is overleden op 21 december 1795 in Ulrum. Tonje was ook bekend als Tonniske Sijmens en Tonje Sijmons.

         ii.  Pieter Sijmens werd geboren circa 1733 in Vliedorp en is overleden vr 7 maart 1801 in Vliedorp.

238     iii.  Jacob Sijmens (geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp - overleden op 7 november 1777 in Leermens)


477. Martien Dercks werd geboren in Ulrum.

Persoonlijke situatie

In 1731-1763 was zij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.

Martien trouwde met Sijmen Jans op 31 mei 1722 in Ulrum. Sijmen werd geboren in Houwerzijl.

478. Pieter Harms, zoon van Harm Freerks 408 en NN, werd geboren circa 1720 in Vierhuizen? en is overleden tussen 1783 en 1785.

Persoonlijke situatie

Hij was landbouwer te Zoutkamp. 246 Hij was ook landbouwer te Niekerk.

Hij bezat enkele boerderijen. 409 Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker zijn eigenaars geweest van de Kooiplaats bij Zoutkamp vanaf ca. 1740. Later ook van de boerderij Robersum bij Vierhuizen".

Pieter trouwde met Annechijn Jans Bussemaker 246 circa 1740 in Ulrum. Annechijn werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13 januari 1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Ida Pieters werd geboren circa 1745 in Niekerk, werd gedoopt op 25 december 1773 in Vierhuizen en is overleden op 24 augustus 1779 in Zoutkamp ongeveer 34 jaar oud. Ida was ook bekend als IJda Pieters.

239      ii.  Itjen Pieters (geboren circa 1750 in Niekerk - overleden vr 27 februari 1778 in Leermens)

        iii.  Harm Pieters Robersum werd geboren op 2 april 1751 in Zoutkamp, werd gedoopt op 23 januari 1785 in Vierhuizen en is overleden op 22 januari 1816 in Vierhuizen op 64-jarige leeftijd.

         iv.  Fennegien Pieters werd geboren circa 1755 in Ulrum, is overleden op 6 oktober 1800 in Oldehove ongeveer 45 jaar oud en werd begraven op 11 oktober 1800 in Oldehove.

          v.  Janna Pieters werd geboren circa 1757 en is overleden in 1781-1784 in Zoutkamp410 ongeveer 24 jaar oud.

         vi.  Jacob Pieters

Pieter trouwde vervolgens met Grijtje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Hijke Willems, op 14 januari 1774 in Ulrum. Grijtje werd geboren in Ulrum en is overleden in Houwerzijl.

Meer feiten bij het huwelijk

Zij tekenden een huwelijkscontract op 14 januari 1774 te Niekerk. 411 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Lubberts en Ida Pieters, ehelieden; Jacob Sijmons en Itjen Pieters, als schoonzoon en dochter; Harm Pieters, als zoon; Jurjen Jans Bus; Claas Mennes en Jan Lammerts als voormond en voogden over des bruidegoms pupillen.
Aan bruidszijde: Jacob Jans, als vader; Jan Jacobs, als volle broeder en sibbevoogd; Jacob Heres en Alle Ubels, als voormond en voogden over des bruids voorkinderen".


479. Annechijn Jans Bussemaker,246 dochter van Jan Jurjens Bussemaker 412 en IJdtjen Isaacs, werd geboren circa 1720 in Ulrum en is overleden vr 13 januari 1774. Annechijn was ook bekend als Annechijn Jans Bos.

Annechijn trouwde met Pieter Harms circa 1740 in Ulrum. Pieter werd geboren circa 1720 in Vierhuizen? en is overleden tussen 1783 en 1785.

488. Jan Gerrits Buil werd geboren in Leek.

Jan trouwde met Aafke Jakobs op 11 oktober 1722 in Midwolde. Aafke werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Trientien Jans Buil werd geboren op 28 april 1724 in Leek en werd gedoopt op 30 april 1724 in Leek.

244      ii.  Gerrit Jans Buil (geboren op 31 oktober 1726 in Leek - overleden op 16 april 1812 in Groningen)


489. Aafke Jakobs werd geboren in Leek.

Aafke trouwde met Jan Gerrits Buil op 11 oktober 1722 in Midwolde. Jan werd geboren in Leek.

Aafke trouwde vervolgens met Jakop Koers op 20 januari 1715 in Leek. Jakop werd geboren in Leek.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Jantien Jakops werd geboren op 29 december 1716 in Leek en werd gedoopt op 1 januari 1717 in Leek.

         ii.  Aaltien Jakops werd geboren op 10 november 1718 in Leek en werd gedoopt op 13 november 1718 in Leek.

        iii.  Koert Jakops werd geboren op 6 oktober 1720 in Leek en werd gedoopt op 6 oktober 1720 in Leek.


490. Hendrik Gerrits .

Hendrik trouwde met Claertjen Tjaerds vr 4 juni 1730.

Kinderen uit dit huwelijk

245       i.  Aefjen Hindriks (gedoopt op 4 juni 1730 in Leek - overleden tussen 1765 en 1774)

         ii.  Marieke Hendriks werd gedoopt op 1 februari 1733 in Leek.

        iii.  Wemeltje Hendriks werd gedoopt op 15 december 1735 in Midwolde.


491. Claertjen Tjaerds .

Opmerking bij het onderzoek: [[Lange tijd had ik als haar ouders Tjaart Hindriks van Leek & Nantje Claessen van Appingedam. Dit paar had weliswaar een dochter Claertjen Tjaerds, maar die was gedoopt op 9 mei 1756 te Niekerk.]]

Claertjen trouwde met Hendrik Gerrits vr 4 juni 1730.

496. Kornelis Gauwes .

Kornelis trouwde met Fopkje Kornelis.

Kind uit dit huwelijk

248       i.  Gauwe Kornelis (geboren in 1730 in Noorderdrachten (Fr) - overleden in 1802 in Noorderdrachten (Fr))


497. Fopkje Kornelis .

Fopkje trouwde met Kornelis Gauwes.


508. Hindrik Jans Dijk, zoon van Jan Jans Dijck 413 en Grietie, werd gedoopt tussen april en juli 1693 in Tolbert en is overleden in 1755 in Marum. Hindrik was ook bekend als Hendrick Jans Dijk.

Opmerking bij het onderzoek: Misschien is onderstaande dopeling een neef?

Doop 27-02-1718 Marum
Dopeling Hendrik
Geslacht o
Geboorteplaats Marum
Vader Jan Dijk
Opmerkingen rademaker

Doop 03-08-1727 Marum
Dopeling Sijwert
Geslacht o
Geboorteplaats Marum
Vader Jan Dijk

Hindrik trouwde met Roelfke Stevens op 20 februari 1718 in Marum. Roelfke werd geboren in Niebert.

Kinderen uit dit huwelijk

254       i.  Jan Hindriks Dijk (geboren circa 1725 in Marum - begraven op 17 juni 1795 in Marum)

         ii.  Wibbe Hindriks Dijk werd gedoopt op 27 november 1718 in Marum.

Hindrik trouwde vervolgens met Geeske Wessels vr 2 december 1731.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Grietje Hindriks Dijk werd geboren op 2 december 1731 in Marum en werd gedoopt op 2 december 1731 in Marum.

         ii.  Egbert Hindriks Dijk werd gedoopt op 17 oktober 1735 in Marum.

Hindrik trouwde vervolgens met Anke Wolters vr 1743. Anke is overleden in 1749 in Noordwijk. Anke was ook bekend als Aukje Wolters.

Kinderen uit dit huwelijk

          i.  Tjetske Hindriks Dijk is overleden in 1745 in Noordwijk.

         ii.  Fedje Hindriks Dijk is overleden in 1748 in Noordwijk.

Hindrik trouwde vervolgens met Hindriktje Pieters op 19 november 1752 in Marum.

Kind uit dit huwelijk

          i.  Grietje Hindriks Dijk werd gedoopt op 16 september 1753 in Marum.


509. Roelfke Stevens werd geboren in Niebert.

Roelfke trouwde met Hindrik Jans Dijk op 20 februari 1718 in Marum. Hindrik werd gedoopt tussen april en juli 1693 in Tolbert en is overleden in 1755 in Marum. Hindrik was ook bekend als Hendrick Jans Dijk.

Bronnen


1. Matty de Haan-Ronda, Het gefotografeerde loddereindoosje, de bijbel en de ring zijn in het bezit van Matty, die verder allerlei herinneringen optekende uit de mond van haar moeder.

2. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 27 september 1864.

3. Klapper Gedetineerden 1670 - 1887, Index 38 Fiche 14.275 nrs 97 en 432. 27 maart 1884.

4. Rechterlijke Archieven Groningen, Groningen, Vonnis Arrondissements Regtbank. 27 Maart 1884.

5. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, huwelijksakte. 19 Mei 1855.

6. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 6 maart 1856.

7. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 30 april 1858.

8. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 7 juni 1859.

9. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland, geboorteakte. 18 januari 1863.

10. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Aangifte overlijden te Kollumerland, overleden in Groningen.

11. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853

Op grafsteen: geboren te Leegkerk.

12. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Hoogkerk, geboorteakte. 10 maart 1853.

13. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 12 mei 1873.

14. Marten Pol, Winsum, De Familie Pol, p 9.

15. J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van Groningen (Osinga, Bolsward 1935), p 23.

16. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk. 22 januari 1824.

17. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

18. LDS Familysearch, LDS Familysearch has a Pieter Schripsema at this birth date in Grootegast.

19. LDS Familysearch.

20. Thomas Schripsema, USA, Notities.

21. Wout Ritsema, Dalfsen, Notities, Burum, huis nr 74, wijk A.
Burum, house nr 74, quarter A.

22. GenLias (http://www.genlias.nl), Kollumerland.

23. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, In de overlijdensakte van zoon Pieter Gerrits wordt zij Jeentje Bolhuis genoemd.
Bij het huwelijk van haar zoon Pieter Lijnema & Harmke Jibbes van der Laan wordt officieel verklaard dat haar voornaam niet Jantje is, maar Jentje. Kennelijk om verwarring met haar zuster Jantje te voorkomen.

24. Dik Japenga, Eric Japenga, Website, Een deel van de nakomelingen van Jacob Jans Omkes Japenga heb ik te danken aan deze bron en aan correspondentie met Dik omstreeks 26 maart 2001.

25. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Leens. 31 december 1877.

26. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Eenrum, overlijdensakte. 6 september 1869.

27. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo, dopen. 19 januari 1794.

28. DTB Boeken Provincie Groningen, Overlijdensakte.

29. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder. 1707-1708.

30. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 258.

31. dr. W.J. Formsma, Grijpskerk, de geschiedenis van een Groninger gemeente (Wolters-Noordhoff/Forsten, Groningen, 1986), p 129, r. kolom. 6 februari 1851.

32. GenLias (http://www.genlias.nl), Utrecht. Bij huwelijk 26 jaar oud, bij overlijden 71, dus geboren 1795.

33. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Stadsarchief Woerden Brontitel Woerden, akten van indemniteit Inventarisnummer 310-III Aktenummer 1599. Periode 1805 Naam Jannigje Bouthoorn Datum afgifte origineel 24-06-1805 Leeftijd 9 Ouders Gerrit Bouthoorn Uitgever akte Hervormde armmeesters van Barwoutswaarder en Bekenes.

34. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Zuidhorn. 8 december 1840.

35. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, geboorteakte. 15 april 1824.

36. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 16 april 1812.

37. J. en J.H. Boerema, Marum: Vlijtige armoede en tonnen gouds, p 31.

38. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Marum Sectie A Niebert OAT pag 9.

39. Volkstelling Grootegast 1830, Opende, huis 37. 1 januari 1830.

40. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771

Zij was met Halbe Duirts erfgename van haar oom Tjerk Dootjes.

41. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 75. Dieuwerke

Vrouwelijke vorm van Dieuwer (m) - Naar de heilige Thiadildis van het Oudgermaanse theot = volk en hildi = strijd. Strijder voor (onder) het volk. Volgens anderen is tweede stam ward = beschermer.

42. Volkstelling Grootegast 1830, Lutjegast, Eibersburen, huis 6. 1 januari 1830.

43. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast. Jeltje Jillens Zwart een dochter van Jilling Jans Swart?.

44. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 16 juli 1829.

45. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 22 maart 1830.

46. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

47. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

48. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

49. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.

50. Rechterlijke Archieven Friesland, Kollum, Notarile archieven Inv nr 070003 rep nr 90. 23 mei 1812.

51. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

52. Taeke van der Ley, Website.

53. P.J. van Winter, Lijst der Hoogstaangeslagenen Westereems, p 604 Niehove.

54. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 85. 1811.

55. Website Feringa, [[waar slaat dit op? 1777 Jan Jeltes Feringa werd geboren in Noordhorn, zoon van Jelte Jans Feringa en Grietje Kornelis Dijksterhuis. Jan Jeltes en zijn broer Kornelis (notabele in Oxwerd, bij Noordhorn) hebben geen nakomelingen. NB Aangenomen dat hij een zoon is; korenschipper, 38 jaar. Op 24-11-1846 gaf hij het overlijden aan van Grietje Alberts Feringa & Aafke Jans Mulder te Rasquert. Doopdatum nog uitzoeken]].

56. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 20 april 1812.

57. GenLias (http://www.genlias.nl), In overlijdensakte geen moeder bekend.

58. Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

59. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/).

60. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Ezinge.

61. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Aduard LXI d 14 fol 177. 27 juni 1796.

62. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Feerwerd p 41. 17 april 1812.

63. Website Wobbes, Op 21 mei 1812 koopt Popke (Jannes van Dijken) een huis met een tuin te Ezinge voor 350 gulden en 735 francs. De verkopers zijn Izebrand Popkes, (weduwnaar van Hielkje Fokkes) arbeider te Ezinge en zijn kinderen Popke Izebrands Tromp, arbeider te Feerwerd, Derk Izebrands Tromp, schoenmaker te Feerwerd en Cornelis Derks Dijk, arbeider te Ezinge namens zijn vrouw Elske Izebrands Tromp. Het huis heeft nr. 38 en ligt ten noorden aan Hendrik Mennes Smit, ten oosten de Hereweg, ten zuiden Gerrit Geerts en ten westen Hindrik Meinders. De jaarlijks grondpacht is 300 Holl. Guldens 6 francs en 30 centimes. Uit de akte blijkt dat Isebrand Popkes en Popke Jannes van Dijk niet kunnen schrijven.

64. Marten Jacob Wieringa, Hogeland Kwartierstaten (Uithuizermeeden, 1988), p 134.

65. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 102.

66. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 630, Uithuizen. 30-11- 1744.
Een boedelscheiding van Aris Ebels en Frouke Rinnes.

67. DTB Boeken Provincie Groningen, Baflo en Rasquert, overledenen. 29 november 1808.

68. Lijst der dooden tot Eenrum, 26 maart 1792

Den 26. Stierf een Kind van Hendrik Knap, Laatende na vader Moeder 1 Zuster & Broertje.

69. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 92. Volgens Sjouwke Nub nam hij in 1811 de familienaam van zijn vrouw aan. In het Register Naamsaanneming 1811-1826 wordt het niet genoemd.

70. Willem Helder, Website.

71. DTB Boeken Provincie Groningen, 18 maart 1833.

72. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), 244.

73. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 60. 16 juni 1806.

74. Evert Westra, Dorkwerd / Wierum: Het verhaal van twee gehuchten (Groningen, 1996), p 43. 1788.

75. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 66. 16 maart 1785.

76. Rechterlijke Archieven Groningen, Notaris R.H. Koning (met dank aan Jaap Medema). 25 juni 1802.

77. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Ezinge. 22 april 1812.

78. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Groningen. 25 juli 1815.

79. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde? Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768. NB Niemand aan bruidegomszijde?.

80. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/).

81. Burgerlijke Stand Amsterdam, Amsterdam, overlijdensakte. 26 mei 1829.

82. DTB Overijssel, Zwolle Gemeente Archief Ondertrouwboek Nr 735 blz 374-375. 1790.

83. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen. 12 augustus 1790.

84. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 74. 1811

Op huisnummer 1 woont een Sijmon Jans Wit, eigenaar, rentenier, geb. 12-5-1737.

85. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, Jr 5 nr 1 p 2.

86. DTB Boeken Provincie Groningen, Maarhuizen, overlijdensakte. 30 juli 1810.

87. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, De achternaam Groen komt posthuum voor in de overlijdensakte (1834) van haar dochter Antje en in de huwelijksakte (1843) van haar zoon Siemon.

88. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Winsum, overlijdensakte. 13 februari 1828

Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn jongere halfbroertje Gerrit Jans de Wit.

89. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Winsum. Op het zelfde tijdstip (19:00 uur) overleden in huis Nr 14 te Maarhuizen als zijn oudere halfbroer Pieter Jans de Wit.

90. Rechterlijke Archieven Utrecht, Archief Gemeentearchief Barwoutswaarder Brontitel Barwoutswaarder, akten van indemniteit Inventarisnummer 18 Aktenummer 96 Periode 1763. Naam Gerrit Bouthoorn
Datum 02-05-1763
Leeftijd 6
Ouders Lourens Bouthoorn en Maria van der Giessen
Uitgever akte Schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven.

91. Rechterlijke Archieven Utrecht, Genlias. Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5540
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 110
Registratie datum: 25-11-1835
Overledene Louerus Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 25-11-1835
Nadere informatie nummer op film: 1581.
Geboren in Lange Ruige Weide.

Memories van successie
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-11
Inventarisnr: 5549
Kantoorplaats: Woerden
Memorienr: 28
Registratie datum: 21-04-1840
Overledene Louwerens Bouthoorn
Overlijdensplaats: Lange Ruige Weide
Overlijdensdatum: 01-02-1840
Nadere informatie nummer op film: 2289.

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1261
Gemeente: Barwoutswaarder
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 15-02-1842
Overledene Jan Bouthoorn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1842
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Barwoutswaarder
Vader Lourens Bouthoorn
Moeder Marijtje van der Giezen
Partner Cornelia Kok
Relatie: echtgenoot.

92. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage. Kwartierstaat Oscar den Uijl met een tak Bouthoorn

93. Rechterlijke Archieven Utrecht, Brontitel Woerden, notarile akten Aktenummer 8701/27 Periode 1801 Naam Bouthoorn, Gerrit Beroep bouwman Datum 08-09-1801 Plaats Barwoutswaarder Hoedanigheid HP BV V VS.

94. Oscar den Uijl (odu), Oscar den Uijl's Homepage.

95. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 28 juni 1822.

96. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn, overlijdensakte. 1 april 1826.

97. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX C 5. 24 mei 1764

Sijmen Gosses en Sybrig Martens te Aduard verkopen aan Grietie Pieters, weduwe van wijlen Jan Olgerts, een huis op de grond van de erfgenamen van de heer F DV Sytsama te Zuidhorn, doende jaarlijks 5,5 gulden, voor 375 gulden en nog een heemstede ernaast voor 70 gulden. Aan de oostzijde staat de Pastorie, aan de zuidzijde woont Vrouw van Hankema en aan de westzijde ligt de Oude straat.

98. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grijpskerk Sectie F De Nie Blad 1 Pag 1 Nr 28.

99. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 22.

100. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 20 Genealogie Antuma.

101. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge.

102. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

103. Rob Riemsma, Notities, E-mail.

104. Linda Kamp, Notities, (Rijksarchief Groningen, standplaats 19, notaris H.P. Wichers). 6 april 1831.

105. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 279.

106. G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers (J. Niemeijer, Groningen 1968), p 389.

107. Alida de Vries en Jannes Russchen, Bij ons in Zeu'mhusen, p 25.

108. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996).

109. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Nancy van Dijk.

110. Frysk Kertiersteateboek (Fryske Akademy, Ljouwert, 1996), Nog uitzoeken.

111. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, februari 1812.

112. Quotisatiekohieren 1749, Smallingerland fol 91.

113. DTB Boeken Provincie Friesland, Huwelijken nr. 569, 1722 - 1811. 4 juni 1780.

114. Website van der Hoek, Overlijdensdatum nog controleren.

115. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 188.

116. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 109. Halbe (m) - Naar de H. Halilulfus, van het Oudgermaanse hal = man en v(ulf) = wolf. De manlijke (sterke) wolf.

117. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

118. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

119. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

120. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.

121. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

122. T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53.

123. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

124. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

125. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

126. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827.

127. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

128. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.

129. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij werd posthuum Zijlstra genoemd in de overlijdensakte van haar dochter Ietje.

130. Ernest B. Blett IV, USA, Notities, E-mail.

131. Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374. Hilmahuis: Gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema. NB
Aan het bezit van het Hilmahuis was een stem in de collatie verbonden, een stem bij het benoemen van de predikant of de schoolmeester (IJ. Zijlstra, p 19).

132. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 61. Bauke (m), verkleinde vorm van Baue (m) - Naar de heilige Bavo of de heilige Bodo. Bavo (m) - Van het Latijnse babo = ik blaf. De blaffer, de blaffende. Bavo is de schutspatroon van Gent. Volgens anderen de variant van een naam met het Oudgermaanse badu = strijd. Bodo (m) - van het Oudgermaanse bod = gebieden, ontbieden. De gebieder. Volgens anderen van het Oudduitse Poto, Baudo: de boodschapper.
Bouke (m) - Naar de heilige Bobolinus, van het Oudgermaanse bobo, een liefkozende naam van een moeder voor haar kleine jongen. Betekent zoveel als: m'n jongen, m'n kleintje.

133. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

134. Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 875 doos 2. 6 april 1791.

135. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor. Genealogie van het geslacht LOHMAN.
Met 21 reproducties naar familieportretten en 2 wapenafbeeldingen.
Centraal bureau voor genealogie en heraldiek.
's Gravenhage 1917

136. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.

137. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 74. 19 december 1759.

138. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 8.

139. D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

140. Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, 2008.

141. Lidmatenregisters Friesland, Burum/Munnekezijl.

142. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 24 april 1772.

143. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 27 april 1772.

144. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum. 11 november 1773.

145. P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 1046.

146. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 159.

147. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar B.R.F. 2328, 2329 Plaisier Rijdtuijgen.

148. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

149. Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer...

150. B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994).

151. Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)...

152. Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".

153. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

154. Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

155. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

156. Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

157. Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B21 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

158. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 mei 1828.

159. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), p 262. 11 augustus 1799.

160. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 20 juni 1819.

161. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 328 Inv nr 23 Landerijen en opstallen Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd, 1683-1969. Baflo? Dit kan net zo goed een naamgenoot zijn, nog niet onderzocht...

162. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998).

163. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 162.

164. Rechterlijke Archieven Groningen, RA Baflo Tn 734 inv 0087 fol 198.

165. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail. Naamgenoot

Onlangs vond Jaap Medema in de DTB Den Ham: 3 aug 1743 gedoopt 't soontien van Peter Hendriks en Anje Peters Echtelieden van Den Ham en genaamd Jacob. Waarschijnlijk is hij de ware Jacob Pieters van Den Ham, zoals vermeld bij zijn huwelijk met Jeentje Sijmens. Op grond van dit nieuw gevonden feit vermeld ik Peter Mennes & Swaantje Jans Bazuin niet langer als ouders. Dit is een fout die ik ooit heb overgenomen uit het Groninger Kwartierstatenboek deel I, p 212 (auteur P. Luinstra).

166. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762.

167. Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.

168. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, E-mail.

169. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde fol 79. 8 april 1758.

170. Bert Schut, Ontleend aan Wegman's Westerwolders Onstwedde 1.

171. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 180.

172. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815.

173. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Akte van bekendheid. 1815

... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden.

174. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 15.

175. DTB Boeken Provincie Groningen, Eenrum, overlijden. 12 februari 1778. Niet zeker of dit dezelfde Ebel Aris is, maar dochter Eike leefde wel in deze streken.

176. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wetsinge Tn 734 inv 438 fol 10 dd 4-11-1754. 4 oktober 1754. NB Raang Hindriks wellicht stamvader van familie van Rijn uit Wetsinge.

177. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. XXXVII g 1. (www.redmeralma.nl).

178. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), Ommelander Geslachten noemt als ouders Jargh Peters & Renske Heerties bij d' olde Zijl te Winsum. Die trouwden op 22-6-1690 te Winsum en doopten op 29-5-1693 aldaar een zoon Peter. In 1696 werden zij te Winsum genoteerd als lidmaten.
Maar het huwelijkscontract van Pieter Jarghs & Eeke Pieters is overduidelijk. (Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad, 17-5-2005).

179. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 595 inv 63 archief van de familie Wierda, 1684-1852. NB Verleden voor H. Cleveringa, geconstitueerd richter te Rasquert c.a; door hem ondertekend, met zijn (geschonden) zegel in groene was Omvang 1 charter Oude Orde VROA 1922 (II) bijlage VII: 18.

180. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 724 inv 0199 Eenrum.

181. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 46 nr 286. Ook genoemd Jan Jans "de Jonge".

182. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 81 Gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

183. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 372. Na zijn huwelijk ging hij in Pieterburen wonen, alwaar hij in de kerk op 17-3-1695 werd aangenomen als lidmaat. Volgens 'De Marne' (1976, p 25) geboren in 1658. Overleden voor 1737.

184. Willem Helder, Website, (Bron: Henk Langeland).

185. Willem Helder, Website, Parenteel Peter Jans Helder (RA Tn 734 Inv 334). 29 April 1747 Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens.

186. Red. T.J. Bierema, e.a, Boerderijen op het Hogeland (Oudeschip), Nr 100.

187. DTB Boeken Provincie Groningen, Usquert. NB
Er staat helemaal geen Itje op deze datum. De datum zelf staat er ook niet.

188. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), 115.

189. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 290 Gerecht van Hunsingo fol 26.

190. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 36 en 37. Datum?.

191. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 12 p 61.

192. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 57. 8 maart 1783.

193. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Ook via een zoon Jacob Hindriks komen we er niet uit: Er waren van twee dopelingen Jacob uit Garnwerd/Oostum, een van Aafke Arius (1760) en de ander van Aafke Jacobs (1754).
Dan zijn er nog twee Jacobs Hendriks in de buurt: Eentje in Oostum, die bij huwelijk in 1760 "van Wierum" kwam. De "andere" wordt in 1800 genoemd in een huwelijkscontract met Tietje Riemts, die daar een broer Hindrik Hindriks heeft en een zuster Trijntje Hindriks.
.

194. Harm Walma, Notities, E-mail.

195. Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

196. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

197. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.

198. dr. W. J. Formsma, Winsum - Gedenkboek 1982 (Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis, Groningen 1982), p 76. Als zijn zoon wordt genoemd Eisse Jans de Boer, arbeider, geb 7.2.1764, maar daar zal bedoeld zijn stiefzoon.

199. Egbert Lantinga, Website Nienhuis, Geb. Zuidwolde 5-1715.

200. Wilco Boek, Website Schreuder.

201. P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, Overledenen van Hunsingo (Groningen, 2001), p 325.

202. GenLias (http://www.genlias.nl), Bedum. 13 mei 1819

Geen ouders genoemd in overlijdensakte. Wel geboortedatum.

203. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Wijk).

204. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 35.

205. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773
Tidde Clasens [Schenkhuis] & Joeke Jans.
Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.

206. Bert Schut, Notities, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

207. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

208. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

209. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

210. Bert Schut, Notities, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

211. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

212. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.

213. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. 1756

Abel Numan en Jantien Claassen (aan het Zuiderdiep) zijn lidmaten van de Hervormde Gemeente in Groningen.

214. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Groningen III ij. 8 februari 1744.

215. H.S, Notities, Bij de zoon Jan Sijmons komt hij een keer voor als Sijmen Geerts.

216. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.

217. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Redmer Alma. Aries Onnes is stamvader van een familie Wiersum, zie Gron. Kwst.b. I, kwartierstaat Alma.

218. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

219. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1137. "... Emke Kornelis Duisterwinkel (geboren en overleden te Grijpskerk), dochter van Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling.

220. Theodorus Beckeringh, Kaart of Landtafereel der Provincie van Groningen en Ommelanden... (1781), Fragment Westerkwartier.

221. K. ter Laan, Groninger Encyclopedie, p 165. Duisterwinkel, gehucht ten noorden van Garnwerd, gemeente Ezinge. HS: De naam Duisterwinckel komt verder nog voor op de kaart van Ludolph Tjarda van Starkenborgh (ca. 1690), in de Aardrijkskundige woordenboeken van Van der Aa (1849) en van Pott (1913). Dr. de Vries zegt in Groninger Plaatsnamen (1946) dat "de naam 'duistere hoek' schijnt te hebben betekent, maar of dat inderdaad het geval is, zal wel niet meer zijn op te sporen".

222. Jaap Duisterwinkel, Apeldoorn, Notities, Brief. Meerten Duisterwinkel Gzn schrijft (voorjaar 1961): Deze naam is al verscheidene eeuwen oud. Een zes- of zeven honderd jaar geleden werd deze naam door de schippers die de Hunze (nu het Reitdiep) bevoeren, gegeven aan een scherpe bocht met vele en hoge bomen rondom een drietal gebouwen, waarvan althans een een boerderij was. Op een oude kaart van de Provincie Groningen uit het jaar 1700 staat onder de gemeente Winsum reeds de naam Duisterwinkel (duistere hoek) vermeld. NB Verder heeft Meerten uit de overlevering van Marten Duisterwinkel (1816-1897) begrepen dat diens vader Kornelis Martenszoon zou heten en dat deze zich in 1811 zou hebben getooid met de naam Duisterwinkel, omdat dat de naam van zijn boerderij was. Dit familieverhaal berust echter niet op feiten.

223. Reid van der Leij, Notities, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

224. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

225. DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

226. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.

227. DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, dopen. In de DTB van Grijpskerk is geen doop te vinden.

228. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

229. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Aduard, overlijdensakte. 8 november 1825

Hij wordt Reitzema genoemd in de overlijdensakte van zijn zoon Jan Simons Reitzema.
.

230. GenLias (http://www.genlias.nl), Aduard, overlijdensakte. 14 januari 1836

Vader van Douwe Sijmens met achternaam Reitsema vermeld.

231. Mw. A.G. Bousema-Valkema, Valk, De Valk, Valkema (Hoevelaken, 1998), p 435.

232. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 18 Genealogie Antuma.

233. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., 1995, 18.

234. DTB Boeken Provincie Groningen, Ezinge. 28 februari 1727

Geen andere kinderen gevonden in Ezinge.

235. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 1 mei 1754.

236. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII e. 22 mei 1754.

237. Rechterlijke Archieven Groningen, LXII c. 22 december 1754.

238. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII g 3 fol 64. 3 februari 1756.

239. Rechterlijke Archieven Groningen, LXIII i. 18 mei 1785.

240. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1995 p 21.

241. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Hij wordt Jacob Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

242. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Feerwerd. 7 juni 1829

Zij wordt Geertje Alberts genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

243. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zij wordt Jantje Jans genoemd in de overlijdensakte van Jan Jacobs Knap.

244. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

245. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

246. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. II.

247. Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

248. Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.

249. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 28 maart 1762.

250. DTB Boeken Provincie Drenthe, Roden. 26 maart 1769.

251. Registers van Aanneming Familienamen Friesland, Drachten. Gouwenga, Gouwe Kornelis weduwe, Aukjen Hendriks, Noorderdrachten
k. Engeltje 31, Hendrik 22, Foppe 16, Rinskjen 13
vgl. Epen F.E. Of deze Aukjen Hindriks wel een weduwe was van deze Gouwe Kornelis heb ik nog niet duidelijk. Deze kinderen zijn wel veel later dan Kornelis Gauwes Visser uit het "eerste" huwelijk.

252. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.

253. Rechterlijke Archieven Groningen, Statenarchief, Inv 2146 Schat- of verpondingsregister van Noordhorn en Zuidhorn.

254. J. Hofman en A.W. Teelken (Historische Kring Zuidhorn), Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil (Profiel, Bedum, 2009), N-7 Rijksstraatweg 40, Noordhorn, pag. 138.

255. H.S, Notities, De oude boerderij "Ooster Froma" is in 1817 vervangen door een nieuwe, op de fundamenten van zijn voorganger, aan de Westerhornerweg 38, precies 500m. ten N.O. van de vroegere borg "Froma" aan de huidige Stationsweg. In de huidige schuur zijn nog oude kloostermoppen en binten verwerkt en in de bodem werden een met turf beklede put met vrijwel intacte pomp gevonden, alsmede een compleet paardengeraamte. Een ingemetselde gevelsteen van 1817 heeft de initialen J.J.D. en G.H.F. (Jan Johannes Dijk en Grietje Hillebrands Feringa). Het land dat in 1827 bij de boerderij hoorde lag ten noorden van de Westerhornerweg tot aan de Oude Tocht of Reit. Verderop, langs de stationsweg richting Visvliet ligt volgens de Historische Atlas van Groningen ook nog een Froma State, bij de kruising met de Oude Ried.

256. Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Lutjegast. 1730-1731

In Lutjegast werd hij aangeslagen voor 4 gulden.

257. Rechterlijke Archieven Groningen, Losse Verzegelingen Tn 735 Inv 76. 21 februari 1744

"Betuige met desen open en versegelde brieve dat persoonelijk voor mij is gecompareert Dedmer Jacobs woonagtig te Collum in vriesLand de welke belede en bekende en Last en procuratie hebbende van sijn huysvrou Anna Catarina Pytters in dato den 21 Febr 1744 welke procuratie bij mij Zegelaar gesien is en gelesen Stede vast en onherroepelijk verkogt te hebben an Halbe Hindriks en Neijske Duurts egtelieden woonagtig tot Lutkegast vier grasen groen Lant uit de Plaatse so bij Abel Jans als meijer wijse wordt gebruikt met de ordinatie uit reede na de weg naar de landen van Cornellis Pauwels hebbende tot naasten Swetten ten noorden en oosten en Zuiden Jan Derks en ten westen Cornellis Pauwels en Cons. gelegen in de westerhorn onder het Caspel Lutkegast en Zulks verkogt voor de somma van driehondert vijftien gulden vijftien Stuivers om Zulks te betalen in twee Termijnen als de geregte half scheijt op den 29 Febr 1744 ter Somma van 157 gulden 17 St. 4 duit en de overige helfte op den 28 Febr 1745 ter gelijke Somme voors beloven de verkopers het verkogte vrie te leveren hoeden en wagten en waren voor alle actien en an Sprake so voor Dato deses daar voor of tegen mogten Zijn geweest daar voor ten onderpant stellende alle Zijne (..) goederen met Submissie als na regte den 21 Febr 1744
D.O. De Hertoghe
Dedmer Jacobs
halbe hindercks".

NB Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = wat 1 man in 1 dag maait = 0,55 ha. New Groninger Dictionary, K. ter Laan: 1 graas = daimt = dagmad = what 1 man mows in 1 day = 0,55 ha = 1,36 acres.
NB 2 Dedmer Jacobs was een bakker te Kollum
NB 3 Jan Derks was o.a. getrouwd met Tietje Jans, voorouders van de families Feitsma en Doornbos.

258. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 1928 Inv 5. 1750

Register van de 4de verponding ende pagt ende zijlschot Lutjegast 1750:

Halbe Hindriks
64 Grasen: 20-3-4,
de 10de part: 2-0-3 ,
zeilschot 0-4-0,
tesamen 22-7-7

Hindrik Halbes
4 Grasen; 0-14-3,
de 10de part: 0-1-4,
zeilschot 0-0-2,
tesamen 0-16-1.

259. Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast
(Groningen, RUG, 2016), 25. Suanster, in de Noordercluft.

260. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 139 fol 130. 21 februari 1726

"Eodem [dezelfde datum, 21-2-1726] laat Halbe Hindrix registreren om als Eig:Erfde ten Landdage geadmitteert te worden een verzegelde koopbrieff de dato de 18 Februari 1726, waarmede verdedigt een heerdt land groot 42 grasen in de Westerhorn gelegen onder Lutkegast, Ooster Froma genaamt.
Idem eod. dato een papieren koopbrieff de dato de 30 Januari 1722 waarmede verdedigt zijn behuisinge en beklemminge van Ooster Froma onder Lutkegast met de volle quitantie van het coopschat onder deSelve".

261. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 6 juni 1738

Schuldbekentenis van Jelle Popkes en Zeijke Fockes.

NB De hier genoemde Jan Hindriks de Jonge was in 1761 de gebruiker van 84 grazen land bij "de hofstede ofte heerlijckheidt Froma, groot 94 grazen met eene schoone woninghe" - ook wel genoemd een huis met grachten en cingel en heerlijkheid. In dat jaar werd de behuizing met de beklemming van het land publiek verkocht aan Danil Jans Kiestra (Groninger Borgen, p 236).

262. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Losse Verzegelingen. 2 juni 1757

Schuldbekentenis van Geert Alberts (meester smit) en Diewerke Jacobs.

NB Zie ook 6-2-1758.

263. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Losse Verzegelingen. 19 november 1764

Schuldbekentenis van Claas Egberts (meester smit) en Antie Willems.

264. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 51. 3 mei 1752.

265. DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

266. DTB Boeken Provincie Groningen, Zuidhorn en Grijpskerk. 1682-1689-1695

Naar wie is Frans genoemd?

Dertig jaar eerder, in 1682, trouwde te Zuidhorn een Frans Halbes van Tolbert met Cornelliske Meertens, wed. [Derck] Elles.

Ledematen Zuidhorn: "... Op den 9 septemb. [1666] ... met attestatie van Lettebert Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)".

En in 1695 te Grijpskerk trouwde ook een (dezelfde?) Frans Halbes van Grijpskerk met Anke Fockes van Grijpskerk...

Dan is er nog een Hindrik Fransen, die in 1689 verscheen, gesterkt met de fiscaal Scipio Faber, bij de afhandeling van de erfenis van Frans Immes Hummersma, die landbouwer was te Lutjegast (zie Gruoninga 48, Uildersma p 43). Hier is ook een dochter Anje Fransen; Halbe Hindrick's moeder zou volgens de "berekeningen" ook een An(t)je moeten zijn.

267. Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

268. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

269. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

270. Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

271. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

272. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.

273. Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.

274. DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen. 19 april 1751.

275. A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

276. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

In de overlijdensakte van zijn dochter Grietje Boukes wordt Bauke Ywes voor het eerst en voor het laatst Zijlstra genoemd. Posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

277. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 739 fol ... en 145. 1724-1729.

278. Registratieboek van de bezittingen der landdagcomparanten 1665 - 1793 (Inventaris der Ommelander Archieven), Tn 2 Inv 740 fol 10 en 45. 1736-1749.

279. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 115. Zie ook p 46 "Geschiedenis van Zuidhorn".

280. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXX c 6. 12 juli 1765.

281. Rechterlijke Archieven Groningen, Tolbert Tn 735 Inv 141. 6 januari 1770.

282. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 78 fol 183. 1 mei 1779.

283. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 22 maart 1756. NB
Zie ook Formsma's "Grijpskerk" p 56 en 57 over de langdurige strijd tussen boeren en ambtenaren over het onderhoud van de waterafvoer naar de Lauwers.

284. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII b. 29 mei 1760.

285. Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken (Uitgeverij Profiel, Bedum, 2009), Boerderij 41, Zijldiepweg 4, Pieterzijl, zie pagina 364.

286. Rechterlijke Archieven Groningen, Oosterdeel Langewold LXXc 5. 21 september 1758.

287. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. 5 januari 1767.

288. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 5 april 1791.

289. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, erfgenamen LXVIII d. 6 april 1791.

290. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 1993 p 153 Parenteel van Claas Janties.

291. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

292. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.

293. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Overlijdensakte. Welmoed Baukes, 66 jaren, zonder bedrijf, wonende op het Nieuwkruisland, zijnde de geboorteplaats aan de comparanten onbekend, weduwe van Pieter Jacobs en dochter van Bauke Euwes en van Tjitske Durks, beiden overleden. Overleden op 18 november1820, des avonds ten vijf uren, op het Nieuwkruisland in het huis nummer 33. Aangevers: Luitjen Lubberts Hoekstra, 50 jaren, boereknegt en Sake Reitzes de Vries, 22 jaren, landbouwer, beiden op het Nieuwkruisland. Geburen van de overledene.

294. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast, overlijdensakte. 21 maart 1836

Hier wordt haar vader Bauke Ywes voor het eerst Zijlstra genoemd. Waarschijnlijk posthuum, want hij stierf voor 1811 en voordien was hij niet bekend onder de naam Zijlstra. Ook Grietje Boukes zelf gebruikte geen achternaam, zoals blijkt bij de volkstelling van 1830.

295. GenLias (http://www.genlias.nl), Overlijdensakte. 24 juni 1842

Zijn overleden vrouw wordt hier Grietje Harms genoemd.

296. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Overlijdensakte Grijpskerk. 10 januari 1822

Aangifte werd gedaan bij K. Hellinga, door Joh. J. Zuidhof, 53 jaar, schoolonderwijzer en door Eije Pieters Bos, 51 jaar, koopman, beiden buren te Visvliet. Hellinga en Bos hoorden bij de 600 hoogstaangeslagenen in het Departement van de Westereems.

297. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 24 mei 1803

Derk Gerrits Smit en Akke Annes verkopen een huis te Visvliet aan Pieter Uitjes en Geertje Jans.

298. Rechterlijke Archieven Groningen, HC Visvliet LXX c 6 fol 19. 5 januari 1767. Bijbehorend: afkoopcontract eerdere huwelijken en zeer uitgebreide inventarislijst.

299. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d (?). 20 mei 1802.

300. Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk; Visvliet p 77. 28 mei 1812.

301. DTB Boeken Provincie Groningen, Visvliet. Bouke Iwes was toen ouderling te Visvliet. Naar wie zou hij vernoemd zijn?.

302. Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

303. DTB Boeken Provincie Friesland, Westergeest, huwelijken.

304. Bloys van Treslong Prins, Lohman 1550-1700, In deze genealogie komt Frouke in ieder geval niet voor.

305. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 208.

306. DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.

307. DTB Boeken Provincie Friesland, Buitenpost. 2 januari 1735

Van de Moeder selver ten h. Doop gepresenteert. Oud 23 weeken en 4 dagen volgens angever.

308. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl).

309. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

310. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

311. Taeke van der Ley, Notities, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

312. Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.

313. Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

314. A.G. Kuiper-Wieringa, De Familie Wierenga / Wieringa (Knoop, Haren, 1970/1984), 2e druk p 467. Hier staat: Kornelis Ennes, gedoopt 16-8-1733 te Burum en overleden 7-1-1787 te Sebaldeburen. Nog controleren.

315. P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?).

316. IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

317. Taeke van der Ley, Notities, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

318. DTB Boeken Provincie Friesland, Burum, dopen. 25 nov 1742.

319. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 4.

320. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2. Zij deed op 17 december 1724 belijdenis des geloofs en was in 1753 nog lidmaat, wonende te Nieuw Kruisland.

321. Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

322. Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

323. Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21.

324. Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

325. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

326. W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. 1761.

327. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764.

328. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

329. Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766.

330. Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

331. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.

332. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grootegast, overlijdensakte. 18 januari 1819

Hier staat dat zijn ouders Danil Kiestra en Grietje Ennes zijn, maar dit zal een vergissing zijn. Misschien staat er Euwes en dat lijkt in handschrift op Ennes.

333. GenLias (http://www.genlias.nl), Grootegast Overlijdensakte. Landbouweres
Overlijdensplaats Grootegast
Vader Daniel Jans
Moeder Grietje Iewes
Partner Lieuwe Klasens Relatie weduwe.

334. Taeke van der Ley, Website, Auth. Kollumerland: Nr. 631. 24 maart 1761.

335. Dr. R. van Dellen, arts te Ulrum, Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Sijke Rogchus (Ulrum, 1916, 1926; Dordrecht 1992), 260.

336. K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

337. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.

338. Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

339. Dirk Piet Feitsma, Notities (dp.feitsma@planet.nl), E-mail.

340. Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p LXXIV.

341. Groningen-Genealogy (groningen-genealogy@yahoogroups.com), Anne Beukema. In dit e-mailtje zit de fout dat Stijntje Sijgers wordt verward met de dochter van Sijger Garbrants & Anje Reinders. Alles dus controleren!.

342. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. 18 oktober 1739.

343. DTB Boeken Provincie Groningen, Sauwerd. Zijnde een tweeling, waarvan de moeder met het ene kind voort nae de verlossinge gestorven is.

344. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

345. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.

346. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

347. Rechterlijke Archieven Groningen, 2120 Familie Hekma Wierda, 1646 - 20e eeuw Tn 2120 Inv 8 Datering: 1738 mrt. 21; Omvang: 1 charter; NB: Met beschadigd zegel.

348. Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderij 218, p 523.

349. Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Spanheim 5 Ranum.

350. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 9.

351. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 11.

352. Rechterlijke Archieven Groningen, RA XLVII c 3.

353. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Geciteerd uit Winshem 2006, nr 3, p 15 Pathuis 3222.

354. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169. Volwassendoop.

355. R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 169.

356. Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 13.

357. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 2120 Familie Hekma Wierda Inv 21.

358. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 Inv 40 2.02 Inventaris van het archief van het gerecht van Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer 1667 - 1803.

359. H.S, Notities.

360. Date Noorlag.

361. Rechterlijke Archieven Groningen, Grootegast LXIX a 2. 26 maart 1754.

362. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities.

363. DTB Boeken Provincie Groningen, Adorp, kerkelijke zaken.

364. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D Warffum 1661-1705.

365. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, CBG D 1667-1804.

366. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Dopen. 14 juni 1720

Bij de volwassendoop van zijn vrouw Eeske wordt Cornelis gemeld als kremer.

367. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd Lidmaten.

368. DTB Boeken Provincie Groningen, Feerwerd, dopen. 9 juli 1724.

369. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Feerwerd. Feerwerd 1666: Rijckel Hendricks (vertrocken na Groningen) x Aefke Jacobs Eeluijden (Aefke verstorven des nachts den 17 April 1679).

In Feerwerd is op 2 april 1686 ene Geert Rijckels jonghgesell (verstorven). NB Er zijn geen ouders van Eeske Rijkels bekend, maar in deze periode zijn in Wehe en Leens verschillende Rijkels die kinderen dopen.
Enkele daarvan trouwen:
Ekke Rijkels van Wehe (tr. Zuidhorn 591 p 17-4-1733 met Anje Klaassen).
Jan Rijkels van Wehe (tr. Leens 248 c 15-4-1736 met Elskle Everte van Leens).
Rime Rijkels van Wehe (tr. Ulrum 433 p 1713 met Anje Tiaerts van Ulrum).
Trijnje Rijkels van Wehe (tr. Mensingeweer 284 c 16-4-1719 met Tonny Frerix van Grijpskerk).

370. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

371. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.

372. DTB Boeken Provincie Groningen, Saaxumhuizen. 1 augustus 1706.

373. Winsums Verleden (Wolters, Groningen 1957), p 199.

374. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Wetsinge fol 31. 28 maart 1728. NB Waarschijnlijk werden Peter Jarghs en Heerke Jacobs als 2 aparte individuen gelijktijdig aangenomen en staat deze Heerke Jacobs los van dit gezin.

375. DTB Boeken Provincie Groningen, Wetsinge.

376. Rechterlijke Archieven Groningen, Het Gericht Farmsum XX.b*. 19 maart 1726. Met dank aan Klaas Reuvers van Lelystad (17-5-2005).

377. DTB Boeken Provincie Groningen, Doop Wetsinge. 3 februari 1743.

378. Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 856 Gerecht van Wetsinge en Sauwerd 1714 - 1803 Tn 734 Inv 864 d.d. 19-01-1753.

379. R. Vos, Gezinsregister Wendela Vos (Gouda, 1976), p 57 nr 572. Ook genoemd Jan Jans "de Oude".

380. R.H. Alma en F.J. Ebbens, Groninger Kwartierstatenboek I (Groningen, 1988), p 26, 267. Verbeterd door Coos (p 267).

381. Jan Schimmel, Notities (janschi83@hotmail.com), E-mail. NB Alle gegevens van dit gezin komen uit deze bron (via Groningen-Genealogy Group).

382. Sjouwke G. Nub, Groningen, Notities (http://members.home.nl/sjouwke/), nr 187. Volgens Henk Langeland was haar moeder Trijntje Clasen. Haar vader (als hij de juiste is) Jan Jans werd in 1700 Jan Jans op de Busch genoemd.

383. DTB Boeken Provincie Groningen, Overledenen van Pieterburen.

384. Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Tietjes moeder wordt Aaltje Tonnis genoemd. Maar waar? Bron kwijt.

385. DTB Boeken Provincie Groningen, Niekerk. 19 december 1727

Den 19 December een bejaart persoon gedoopt genaamt Hans Willems, na voorgaande belijdenisse des geloofs.

386. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 0200/47 fol 87 Eenrum.

387. Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc., Jr 2000 p 175 (Genealogie Wijk). Boerderij "De Wijk" in Ellerhuizen onder Bedum.

388. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde, Acte van afkoop Tn 734 Inv 1031 3a c. 23 oktober 1755. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk].

389. Michael van der Leeuw, Website Teisman.

390. Rechterlijke Archieven Groningen, Zuidwolde Tn 734 Inv 1031 2a m. 23 oktober 1755. Extract. Transcriptie door Geert Kamphuis [geertkamphuis@yahoo.co.uk]: (Het woord wijlen staat in bovenstaande acte voor de verkeerde naam, dit herhaalt zich ook in de acte van afkoop).

391. Bert Schut, Notities, E-mail. 1721 (Boerderijenboek 't Zandt)

In 1721 betaalt Driewes Onnes' weduwe in de verponding van 64 grazen (dit laatste is gelegen in de Meeden), eigenares is juffrouw Rengers. In 1757 is de heer van Wehe eigenaar, Willem Jacobs de gebruiker van 74,5 grazen. Bij de scheiding in 1767 komt aan de vader Willem Jans (Jacobs ?) de boerenbehuizing met de beklemming van 70 grazen. Hij moet de kinderen tot 18-jarige leeftijd onderhouden en ze dan 100 daelers uitkeren. In 1777 gebruikt Willem Jacobs 65 grazen.
1803 de weduwe van Willem Jacobs.
1808 Jacob Willems Bos.
De plaats heet nu 'Addinge Hol' en ligt aan de Lutjerijp 2 te Leermens. Tekst voor de helft weergegeven, nu aangevuld door Hans Homan Free (Boerderijenboek 't Zandt).

392. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail. Aanvullingen op onderliggende generaties.

393. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 539.

394. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), 23 juni 1754

"... Gedoopt te Oosterwijtwerd Nicolaaske Drewes, het dochtertje van de overleden Klaas Drewes en Anje Tiedes".

395. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. Gerecht Fivelingo, 17 juli 1756.

396. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 922. 7 mei 1761.

397. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 376. 5 juni 1762.

398. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 februari 1767.

399. Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 14 maart 1767.

400. Eddy Landzaat, Website.

401. DTB Boeken Provincie Groningen, Westerwijtwerd, DTB kerkelijke zaken.

402. Gens Nostra, Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam), Jr 1990, 186-193 De familie Dartwinckel te Gieten 1610-1811. (met dank aan Hans Homan Free).

403. DTB Boeken Provincie Groningen, Groningen.

404. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), E-mail.

405. Hans Homan Free, Notities (http://home.hetnet.nl/~homanfree/), Archief Wiering, DA, no 13 dd. 24-12-1729. Nadere informatie over Harm Meijer of Geesje Geerts, Willem Synge of Hindrik Haak is nog niet gevonden.

406. DTB Boeken Provincie Groningen, Lidmaten Groningen. september 1728.

407. Jaap Medema, Zwijndrecht, Notities, Familie Douwe Douwes. Aannames leidden tot samenvoegen van Douwe Douwes z. v. Douwe Douwes & Lijsabeth Tonnis en Douwe Douwes (de jonge), de man van Jantjen.

408. Menne Glas, Notities (www.menneglas.nl).

409. Mw. I.H. Zijlma, Boerderijen in de Marne (1966).

410. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), p 161. Stierf zonder kinderen na te laten.

411. Register vh Grote en Kleine Reedschap Zoutkamp, Vierhuizen, Ulrum, Niekerk en Vliedorp (Nr 021.1), p 28. 14 januari 1774.

412. K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.

413. Anneke Dijk-Kroeze, Genealogie Jan Jans Dijck.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 12 mei 2019 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar