Jan Willems Kooiker
(ca 1710-)
Grietie Swijrts
(ca 1710-)

Willem Jans Kooij
(1744-1828)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Menstje Boukes

Willem Jans Kooij

  • Gedoopt: 18-05-1744, Oostwold
  • Huwelijk (1): Menstje Boukes op 14-05-1775 in Visvliet
  • Overleden: 17-06-1828, Visvliet op 84-jarige leeftijd 1

  Bij de geboorte


Niezijl is ook ergens een keer genoemd, maar dat kan ik niet bevestigen...

  Bij het overlijden


Hij overleed in huis nr. 73 (Hilmahuis). Aangifte werd gedaan door Fokke Pieters Luinstra, 60 jaar, landbouwer te Visvliet en Hemme Hemmes Rinkema, 27 jaar, dagloner te Visvliet. "De namen der ouders, voor lange overleden, bij de aangevers niet bekend. Nalatende acht kinderen".

  Persoonlijke feiten

• Hij was landbouwer op Hilmahuis in de Westerhorn te Visvliet. 2 3
"... Hilmahuis is een gehucht in de gemeente Grootegast ten N. van het Hoendiep; hier loopt de Hilmahuisterweg naartoe. Een van de woningen heet Hilmahuis, ten Z. van de Hilmahuistermolenpolder (1320). Voormalig voorwerk (landbouwcomplex) van het Gerkesklooster. Oudtijds Hilamahusum, afgeleid van de mansnaam Hille en de geslachtsnaam Hilma, Hillema".

De boerderij Hilmahuis werd in 1829 door Herman Meijer en Anke Hellinga gekocht van de erven van Willem Jans Kooij en Menskje Boukes. Uit een akte van 1855 blijkt dat er een collatierecht (recht van benoeming van predikanten) op deze boerderij lag. Een latere bewoner, Warmold Tonckens, wil de overschrijving van dit recht laten registreren.

• Hij bezat van 1800 tot 1821 land op Hilmahuis te Visvliet. 4 5
Willem Jans en Menstje Boukes woonden op 8 april 1800 te Visvliet en kochten toen land van Marijke Berents en Jan Benens.
In 1827, ten tijde van het eerste Kadaster van Grootegast (OAT), is op pag 8 en 9 van Minuutplan Blad 2 na te gaan dat de nrs 267 t/m 275 en 301 t/m 311 percelen zijn van de erfgenamen van Willem Jans Kooi, landbouwer te Visvliet. Het betreft Hilmahuis, huis en erf (301), boomgaard, weiland en bouwland. Bij de verkoop in 1829 blijkt dat perceel 301 hetzelfde is als Hilmahuis nr 73, waar zij woonden en stierven.

• Zijn testament werd op 08-04-1800 te Visvliet ingeschreven. 6
Testament van Willem Jans en Menstie Boukes. Getuigen waren: Jan Daniëls (Kiestra) onder Grootegast en Roelf Klaasen onder Lutjegast.

• Hij nam de familienaam Kooy aan op 28-04-1812 te Grijpskerk. 7
Willem Jans te Visvliet.
Zoons: Bouwke 33 jaar, Jan 32 jaar te Burum, Euwe 26 jaar, Swerus 23 jaar, Derk 22 jaar, Kornelis 15 jaar.
Dochters: Grietje 35 jaar te Lutjegast, Tjitske 30 jaar, Itje 28 jaar, Geertje 17 jaar.

• Nalatenschap: 10-01-1829, Grijpskerk. 8
In het huis van kastelein Cornelis Jans Kooi te Grijpskerk, 's morgens om tien uur, wordt Hilmahuis openbaar geveild (bij vonnis 28-11-1828 van de Regtbank te Groningen). Deze erfenis van Willem Jans Kooij & Menstje Boukes wordt afgewikkeld in aanwezigheid van alle erfgenamen.
Het gaat om 2 percelen: "Eene kapitale boerenplaats geteekend nummer drieenzeventig en vriesche schuur met de vaste en altoosdurende beklemming van ongeveer vijfentwintig bunders bouw en weideland staande en gelegen te Hillemahuis onder Visvliet, doende jaarlijks eene op Midwinter verschijnende vaste huur van tweehonderdentien guldens aan den landbouwer Cornelis Bolt wonende op de Hogemeden, zwettende ten noorden aan perceel twee, Herman Meijer en de erven van Cornelis Feddes, ten oosten aan de erven van Cornelis Feddes, ten zuiden de trekweg en ten westen aan de erven van Jan Daniëls en Jan Sips [Jan Sipkes Wattema]". Het huis was door Willem Jans Kooij & Menstje Boukes gekocht op 6-4-1791 uit de erfenis van haar vader Bouke IJwes.
Het tweede perceel: Ongeveer eeneneenhalve bunder vrij eigen groenland mede te Hillemahuis gelegen, zwettende ten noorden en ten westen aan Herman Meijer en perceel een en ten zuiden aan perceel een. Dit was gekocht op 20-5-1802.
Het huis kan door de koper, Herman Meijer, worden aanvaard op 12-5-1829 en de landerijen, die apart worden verkocht, op St. Gregorius [12 maart] daartevoren.
Op 26-5-1829 betaalde koper Herman Meijer te Visvliet de eerste helft van het huis, 3400 gulden en tevens het gehele bedrag voor het land, 903 gulden en 95 cents, onder aftrek van een jaar intrest van het tweede termijn van het land, ter som van 21 gulden en 5 cents. Een jaar later, op 22-5-1830, volgt het restant van het koopschat.
Beide keren "quiteeren alle erfgenamen te Visvliet, zonder enige reserve, met hun handtekening".
NB 1
Behalve Hotze Duurts Schripsema, want hij kan niet schrijven. Namens hem tekent Fokke Pieters Luinstra. Zwerus en Kornelis Willems tekenen als Kooi, de anderen als Kooij.
NB 2
Cornelis Bolt was getrouwd met Tettje Hellinga, de schoonzus van Herman Meijer. Tettjes vader Klaas Hellinga was in zijn 2e huwelijk met Sytske Aedsges Teenstra een schoonzoon van Aedsge Derks Teenstra & Barber Martens.


Willem trouwde met Menstje Boukes, dochter van Bauke IJwes en Tjetske Derks, op 14-05-1775 in Visvliet. (Menstje Boukes werd gedoopt op 13-10-1754 in Visvliet en overleed op 06-12-1818 in Visvliet 9.)


  Bij het huwelijk


Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders, want zowel hun dochter Grietje als hun zoon Jan zijn beide mijn Oudgrootouders (kwartierverlies).

Bronnen


1 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 19 juni 1828.

2 T.K. Nijhoff-Meijer, Hellinga Meijer, met hun boerderijen te Visvliet en Ruigezand (Uithuizermeeden, 1991), p 49, 53.

3 Brood, Huussen en Van der Kooi, Nieuwe Groninger Encyclopedie (REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen 1999), p 374.

4 Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, Grootegast Sectie A Westerhorn Blad 2 Pag 5. 1827.

5 Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet. 8 april 1800.

6 Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII d. 8 april 1800.

7 Petronella J.C. Elema, Registers van Aanneming Familienamen 1811-1826 (Uitgeverij Lias Groningen, 1994), Grijpskerk p 59. 28 april 1812.

8 Rechterlijke Archieven Groningen, Hilmahuis 1698-1874 Tn 2 Inv 875. 10 januari 1829.

9 Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Grijpskerk, overlijdensakte. 8 mei 1819.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar