Jacob Cornelis
Jets Jelderts
Rompt Jacobs
(-na 1625)
Tryn
Jeldert Rompts, van Burum
(-vóór 1625)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Auck Wygersdr

Jeldert Rompts, van Burum

  • Huwelijk (1): Auck Wygersdr
  • Overleden: vóór 1625

  Persoonlijke feiten

• Geldzaken: 21-05-1605, Kollumerland (Fr). 1
Op huijden den XXIe maij 1605 compareerde in de Secretarie van Collumerlandt in eigener persoon Jeldert Rompts wonende onder d' clockslach van Burum, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den registere van hijpoteecquen der onroerende goederen deeser Jurisdictien geregistreert t' hebben, luidende van woorde als hier nae volght:

Rompt Lijuuesz ende Tierck Lijuuesz, gebroeders wonende op 't Torp onder d' clockslach van Collum, wij t' samen ende elcx besondere, voor ons selven en mede onder verbandt onser goederen caverende de rato voor Geel Lijuue dochter, onse suster, lijen ende bekennen in solidum offe int geheel ter oprechter en deughdelijcker schult schuldich te weesen Jeldert Romptsz, onse neve, wonende onder den clockslach van Burum, de somma van dardehalve hondert GG, die gulden XXVIII Stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oorsaecken van gerede verschotene penningen bij de voornoemde Jeldert ons aen gereden baeren gelde verstreckt ende toegetelt, daeraff wij hem bedancken, etc.

Ondertekend: 6 mei 1604, onder stont geteijckent Rompt Lijuues, Tierck Lijuues, BBrongersma met eenige streecken.

Daer onder stont noch:
Jeldert Romptsz lije en bekenne gecedeert, getranspoort ende overgedragen t' hebben, cedere transportere ende draege over in en deur crachte van deesen aen handen van Tamme Romptsz, mijn broeder, alsulcke dardehalve hondert golde guldens, die gulden XXVIII stvrs doende, metten verschenen interessen van dien, als mij uijt crachte van den voorschreven obligatie competerende van Rompt Lijuuesz ende Tierck Lijuuesz opt Torp, bekennende van den voornoemde Tamme met gelijcke somma van penningen daeraff ten volsten in alles vernoecht voldaen en betaelt t' zijn, dies ick hem bedancke ende mits deesen quitere, maeckende hem hier inne mitsdeesen procuratorem in zijn eigen saecke ende omme de voornoemde Tamme te versekeren zoe belone ende neme ick Jeldert aen daer voren te responderen ende te staen, immers het inholdende voorschreven te betaelen zoe verre ende indien hij Tamme de voorschreven penningen aen den voorschreven debiteurs niet sal comen becomen, t' oircunde mijn handt, ende tot mijnder bede d' handt van Brongersma, secretaris van Collnt hier onder gestelt opten XIIIIe maij sesthien hondert ende vijff, onder stont geteijckent, Jellert Rompts, BBrongersma met enige streecken.

Aldus gedaen, geregistreert ende accorderende bevonden bij ons ondergeschreven Assesseur en secretaris op dach maent en iaere als boven.

Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Tame Rompts, bekennende betaelt te zijn opten 20e 9bris 1615.

• Voogdij: 17-03-1607, Kollumerland (Fr). 2
Gekasseerd d.d. 17 jan 1620
Tamme Rompts, voormomber
Jeldert Rompts, voormomber en broer
Peter Harmens, voormomber
Haeye Baeuckes, weeskind
Rompt Baeuckes, weeskind
w: Baeucke Haeyes, vader
Aeuck Romptsdr, moeder

• Geldzaken: 24-07-1607, Kollumerland (Fr). 3
Extract uut de reeckeninghe Joannis Henrici ontfanger generael van de cloosters opcomsten gelegen in Oostergoe, Westergoe, ende Seevenwolden, beginnende van den XXV julii, sijnde Jacobi dach anno 1606, ende expirerende den XXIV julii 1607, gestelt in ponden schellingen van XL groten Vlaems het pont.

Colmerlandt ende Visvliet, folio 8v. Bouremer Oldtlandt. Nr. 542 Gerckesclooster. Jeldert Rompts 135 pond. à 45 st. Te betalen: 324-0-0.

• Voogdij: 16-06-1612, Kollumerland (Fr). 4
Tamme Rompts, curator;
Jeldert Rompts, curator gebroeders;
Rompt Bauckes, weeskind;
Haye Bauckes, weeskind;
Op verzoek van Pieter Harmens Cleveringh;

• Quaclappen: 06-10-1613, in Burum (Fr). 5
Jijldert Rompts voor hem en c.d.r. voor Auck Rompts en Rintse Johannes c.s. Contra Marten Jans te Collum, en Rentse Sapes ten Burum, en geïntervenieerd hebbende voor Metske Minnes haar landzate en caverende onder verband van goederen. In Factis.

• Quaclappen: 09-04-1614, in Burum (Fr). 6
Bocke Pieters en Rinse Molles als voormomber over Tsiets en Auke Hidde dr; in die qualiteIt cessie hebbende van Wabbe Wisses, Sybe Wybrands, Syurd Sprong, Rints Renicx dr. wed. van Jacob Allards, Jacob Jacobs te Dokkum, allen geprefereerde crediteuren van Gabbe Gerleffs en Jetske Gerrijts dr; e.l. en Bets Jans dr. wed. van Aebe Wierds, mede te Dokkum, Rudolphus Artopeaus dienaar des Goddelijken Woords in Franeker, en Allard Harmens in Leeuwarden, met de andere geprefereerde crediteuren, van Thomas Pieters en Maike, Sytse Boelis dr. en Willemke Jobs dr.e.l. Contra Jeldert Rompts, te Burum, IN FACTIS voor Lyklema.

• Erfscheiding: 09-11-1621, Kollum (Fr). 7 (zie bij Johannes Rompts)
" ... Het sterffhuis (van Johannes Rompts, de zoon van Rompt Tjercks) staende op de Beij onder de clockslach voorschreven (volgt beschrijving) .. een hoeijcap van 5 roeden ende een poorte achter 't huijs met een hoff bomen en plantagie en een schone gracht om 't heem, daaronder resorterende ongeveerlijcken 50 pondematen Jeldert Romptsz en zijn voor zoon toebehorende ...".

• Erfscheiding: 15-11-1625, Kollumerland (Fr). 8
Op huijden den 15e 9bris 1625 zijn Tamme Romptsz en Rompt Jacobsz tot versoecke van Aucke Wygersdr, weduwe van w: Jeldert Rompts, curatores divisionis geordonneert en geauthoriseert over de minderjarige weeskinderen van w: Jeldert Rompts voorschreven, bij haer Aucke geprocreert, om welcx wel en getrouwelijck te bedienen de kinderen meeste nut en profijt, etc.


Jeldert trouwde met Auck Wygersdr. (Auck Wygersdr overleden na 1625.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transport akten 1601-1623, in de hypotheek legger: 21 mei 1605. Akte ondertekend: 6 mei 1604, folio 113 verso.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B8 Aktedatum: 17-03-1607.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Rekening van de Ontvanger-generaal van de kloosteropbrengsten 1606-1607.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B9 Aktedatum: 16-06-1612.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen Hof van Friesland 1613-1619. Pagina 387, 6 okt 1613.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen Hof van Friesland 1613-1619. Pagina 553. 9 april 1614.

7 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland aktedatum 9 november 1621, folio 70.

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B11 Aktedatum: 15-11-1625.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar