Cornelis Jacobs, van Aengum
(-v๓๓r 1586)
Jacob Cornelis
Jets Jelderts
Rompt Jacobs
(-na 1625)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Tryn

Rompt Jacobs

  • Huwelijk (1): Tryn v๓๓r 1575
  • Overleden: na 15-11-1625

  Bij het onderzoek

Via de Quaclappen te vinden in Dokkum en in Kollum:

1561: Rompt Jacobs wonende te Kollum
1588: In leven gehuwd met Tryn, vader van Jacob Rompts...
1589: Erfgenaam van zijn grootvader Cornelis Jacobs; zoon van Jacob Cornelis en Jets Jelderts...

Doet denken aan Jetske Jilderts van Rosema, kind van Jilderts Rompts Rosema & Antje Wiegers Botma en gehuwd met Schelte Julius van Aitzema...
Broer van Mr. Regnerus Bras...? Lijkt niet juist, Regnerus Bras lijkt eerder een oom.

DD 30-8-2021 extra informatie van TvdL:
Ook zijn er vragen over Rompt Jacobs en ik heb het vermoeden dat ik daar wat kort door de bocht ben geweest. Er zijn wellicht dubbelgangers.

De Quaclappen vermelden Rompt Jacobs in 1561 (wonende in Kollum) en dan veel later in 1588 met zijn vrouw Trijn.

Nu heb ik een hypotheekakte uit Kollumerland van 20 mei 1607, waarin een zekere Mr. Regnerus Bras wordt vermeld. Rompt Jacobs verzoekt het gerecht van Kollumerland in 1607 de akte uit 1593 op te nemen in het hypotheekboek. Bauke Hayes werd destijds op voorspraak van Regnerus Bas tot mede-curator benoemd over het weeskind van Jacob Cornelis en Jetske Jellerts.

Was Rompt Jacobs zelf dit weeskind? Het lijkt me niet want Regnerus Bras was zelf curator over dit weeskind en ook eens de broer (!) van Rompt Jacobs.
Enfin ik moet dit nog maar eens op een rijtje zetten.

Quaclappen HvF Aktedatum: 1587
Vermeld Rompt Jacobs. Diversen: broer van Mr. Regnerus Bras

  Persoonlijke feiten

• Quaclappen: 1561-1589, in Kollum (Fr). Quaclappen HvF Aktedatum: 1561
Vermeld Rompt Jacobs wonende te Kollum

Quaclappen HvF Aktedatum: 1587
Vermeld Rompt Jacobs. Diversen: broer (?) van Mr. Regnerus Bras

Quaclappen HvF Aktedatum: 1587
Vermeld Regnerus Bras. Diversen: mede-curator over het kind van Rompt Jacobs; assistent van Tyardt Taeckes zijn landzathe; broer van Rompt Jacobs

Quaclappen Hof van Friesland Aktedatum: 1588
Vermeld Rompt Jacobs. Diversen: in leven gehuwd met Tryn; vader van Jacob Rompts

Quaclappen HvF Aktedatum: 17-05-1589
Vermeld Rompt Jacobs. Diversen: erfgenaam van zijn grootvader Cornelis Jacobs; zoon van Jacob Cornelis en Jets Jelderts

• Hij bezat op 03-01-1575 in Kollum (Fr) eigendommen. 1 Rompt Jacobs en Trijn, echteluiden doen opbieden het door wandel verkregen hebben van Broer Mennes en Lupck, echteluiden, seeckere huis staende binnen Collum op de Diepswal, hebbende Jonker Sippe Meckem op de noorder en Harmen Mosel op de suider sijde, geeft de somma van 100 Ggls .. vermogende instrumente het III.. Janrij 1575 ..

• Hij bezat op 11-01-1575 in Kollum (Fr) eigendommen. 2
Broer Mennis
en Lupck, echteluiden doen opbieden als door wandel verkregen hebben van Rompt Jacobs en Trijn, echteluiden, seeckere huis en schuire met al 't gene daer aen eert.. en nagelvast is metten utile dominium van de stede, staende in 't westeijnde opten zuiderzijde van den state en open gront van Mr. Sijurt Aegema hebbende, met .. huis ten naesten en vickrijs huis van Collum ten oosten en Coert ..pemaker ten westen, geeft de somma van vijf.. Ggls .. vermogende wandelbrieff, het IIIe .. den XIe Janrij 1575 ..

• Geldzaken: 04-02-1595, Kollumerland (Fr). 3
Op huijden den XXe maij 1606 compareerde in eigener persoon Rompt Jacobsz, versoeckende dit naegeschreven instrument in den legger van hijpoteecquen der onroerende goederen geregistreert te hebben, luijdende van woorde tot woorde als volcht:

Metske Minnes wonende op Collumeruijtterdijcken voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Hil Rintzedr mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije en bekenne ter oprechter en rechtveerdigen schult schuldich te weesen Baeucke Haijesz woonende op Weerdebuijren onder de clockslach van Westergeest als voormont over Rompt Jacobsz de somma van 200 GG, die gulden XXVIII Stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oorsaecken van gereede verschotene penningen, bij d' voorn. voormont mij aen gereeden baaren gelde verstreckt en toegetelt, daeraff ick hem bedancke, etc. etc. Ondertekend: 4 februari 1595 S. V. Onder stondt Metske Minnesz, B. Brongersma met sijn streecken.
Op de rugge van principale stondt hier op betaelt vier jaer rente, hier op noch betaelt een jaer renthe.

• Hij gebruikte op 24-05-1597 landerijen te Kollumerland (Fr). 4
" ... hebbende Rompt Jacobsz het weeskijnt van zal: Jacob Cornelisz op 't Oost en voor een deel met Joncker Meckamans ten noorden ... ".

• Hij gebruikte tussen 1601 en 1611 landerijen te Kollumerland (Fr). 5 6 7 8 Mogelijk achterhaald...
"... Jildert en zijn broer Tamme kochten in 1601 van Saecke Sybema land op de Torp. In 1616 komt Tamme voor als mede-eigenaar en gebruiker van deze landerijen. Iets oostelijker van Rosemastate bevond zich Temmebosch, waarschijnlijk genoemd naar Tamme Rompts (evenals de Temmebank in de kerk van Kollum)...".
"... Jildert Romptz. had in 1604 twee boerderijen gekocht. [...] De naam "Rosema State" kan ontleend zijn aan een state van die naam onder Augsbuurt, die Jildert Romptz. volgens Andreae in 1605 kocht van de erfgenamen van Adje Lammerts, die haar gekocht hadden van de weduwe van Sicke Hemmema. Volgens Andreae zou Jildert het herenhuis gesticht hebben".
"... Hij kocht in 1605 'Rosema State' op De Bey onder Augsbuurt. Daarna nam hij de naam Rosema aan. Jeldert en Anna (zijn 2e vrouw) verkochten in 1615 vijf pondematen land met huis op De Bey te Augsbuurt en 'thien ainsen landes' op het uitland onder Buitenpost, in 1619 3 pondematen land vrij van huis in de Uitterdijks Kluft te Kollum, in 1620 16 pondematen op de 'Collumer Uuterdijcken'...".
Het laatste fragment introduceert een nieuwe Doenga, naast de andere Donga, vermeende echtgenoot van Anna Wigers. Hier moet waarschijnlijk het een en ander worden rechtgezet...
"... In 1606 verkopen de voogden van de kinderen van Pelgrim Jansen de heerd [Doengaheerd, naamgever: Campo Doenga] aan Jellert Rompts, gehuwd met de weduwe van Albert Jeltes Doenga. In hetzelfde jaar koopt Jellert nog 3ฝ gras van Jacob Claes en zijn vrouw Gheertyn. In 1610 staan Jellert Rompts en Anna Wigers, echtelieden, de totale heerd van 55 grazen op grond van naarkoop af aan Johan Wicheringe, zelf kleinzoon van Menno Doema...".

• Geldzaken: 20-05-1606, Kollumerland (Fr). 9 Op huijden den XXe maij 1606 compareerde in eigener persoon Rompt Jacobsz, versoeckende dit naegeschreven instrument in den legger van hijpoteecquen der onroerende goederen geregistreert te hebben, luijdende van woorde tot woorde als volcht:

Meint Cornelis woonende onder den cloackslach van Olldtwolde voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Aeff Willemsdr mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije en bekenne ter oprechter en deuchdelijcker schult schuldich te weesen Baeucke Haijesz woonende op Weerdebuijren als voormont over Rompt Jacobsz de somma van 50 GG, die gulden XXVIII Stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oorsaecken van gereede verschotene penningen, bij d' voorn. voormont mij aen gereeden baaren gelde verstreckt en toegetelt, daeraff ick haer bedancke, etc. etc. Ondertekend: 24 maart 1596 S. V. Was ondergeteeckent Meijnt Cornelis merck bij hem selffs gestelt, B. Brongersma met sijn streecken.
Op de rugge van principale stondt ontfangen die rente van Meijnt Cornelisz tot nu toe anno 1604 den 4 Junius. Daeronder stont noch hier is noch op betaelt 7 Ggls van 2 jaer rente, actum den 10e Maij 1606.

TvdL: Meint Cornelis en Aeff Willemsdr ken ik (nog) niet.

• Geldzaken: 20-05-1606, Kollumerland (Fr). 10
Op huijden den XXe maij 1606 compareerde in eigener persoon Rompt Jacobsz, versoeckende dit naegeschreven instrument in den legger van hijpoteecquen der onroerende goederen geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als volcht:

Minne Jansz woonende onder d' clockslach van Burum voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Brecht Hindricxdr mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije en bekenne ter oprechter en deughdelijcker schult schuldich te zijn Baeucke Haijesz als voormont over Rompt Jacobsz de somma van anderhalve hondert GG, die gulden XXVIII Stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oorsaecken van gereede verschotene penningen, bij d' voorn. voormont mij aen gereeden baren gelde verstreckt en toegetelt, daeraff ick haer bedancke, etc. etc. Ende ten eijnde Baeucke Haijes in sijn qualiteit te beter verseeckert sall weesen, soo hebbe ick, Metske Minnesz woonende op de Uijtterdijcken onder de clockslach van Collum, mij voor de voornoemde Minne Jansz borge gestelt. Ondertekend: 27 februari 1605, Minne Jansz, Metske Minnesz, BBrongersma met sijn streecken.
Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Tame Romptsz, bekennende dese penningen vanwegen zijn broeder ontfangen te hebben opten 7e febrij 1610.

TvdL: In deze akte ook een bekende: Minne Jans met zijn vrouw Brecht Hendricksdr. Borg is Metske Minnes en dan is er misschien toch een relatie tussen deze beiden. Misschien zijn Minne en Brecht toch de ouders van Metske? Of is er nog ergens nog een oom die zo vriendelijk is om borg te zijn …

• Voogdij: 17-03-1607, Kollumerland (Fr). 11
Gekasseerd d.d. 17 jan 1620
Tamme Rompts, voormomber
Jeldert Rompts, voormomber en broer
Peter Harmens (w.s. Cleveringa), voormomber
Haeye Baeuckes, weeskind
Rompt Baeuckes, weeskind
w: Baeucke Haeyes, vader
Aeuck Romptsdr, moeder

• Geldzaken: 20-05-1607, Kollumerland (Fr). 12
Op huijden den XXe maeij 1606 compareerde in eijgener persoon Rompt Jacobsz, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van den hypoteecquien der onroerende goederen geregistreert te hebben, luijdende van woorde tot woorde als hier nae volcht. ...

...Minne Jansz woonende onder de clockslach van Burum, voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Brecht Hindricxdr mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije en bekenne schult schuldich te zijn Baeucke Haijesz als voormont over Rompt Jacobsz, de somma van anderhalve 100 Ggls: den gulden 28 Stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oorsaecken van gereede verschotenen penningen.

• Geldzaken: 20-05-1607, Kollumerland (Fr). 13
Op huijden den XXe maeij anno 1607 compareerde in eijgener persoon Rompt Jacobsz, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van den hypoteecquien der onroerende goederen geregistreert te hebben, luijdende van woorde tot woorde als hier nae volcht. ...
... Op huijden den 6e Junij 1593 zijn bij tusschen sprecken van Doctor Sijmen Polman en Mr. Regnerus Bras, beijde advocaten voor den Hove van Vrieslandt vrintlijcker wijse veraccordiert en verdragen Baeucke Haijes woonende op Weerderbuijren als mede voormont over 't nagelaten weeskijndt van Jacob Cornelisz bij Jets Jellertsdr geprocreert, requirant ter eenre, ende Tiert Taeckesz hem althans opholdende tot Collum, gerequireerde ter andere zijden, ende dat noopens alsulcke 6 jaren achterstallige huijren als hem Baucke van den voornoemde Tiert waren competerende van alsoodanige landen als in den huijrcedulle tusschen den voornoemde Tiert als huijerder en wijlen Cornelis Jacobsz van Aengium (= Anjum) als grootevader van 't voorschreven weeskijndt tot andere tijden gecelibreert is sijnde van dato 't selve huijrcedulle den 21e Aprilis anno 1583 en 't laeste jaer huijer voor 6 jaaren beginnende in den verleden jare anno 1592, etc.

• Voogdij: 16-06-1612, Kollumerland (Fr). 14
Tamme Rompts, curator
Jeldert Rompts, curator, gebroeders
Rompt Bauckes, weeskind
Haye Bauckes, weeskind
Op verzoek van Pieter Harmens Cleveringh

• Quaclappen: 06-10-1613, in Kollumerland (Fr). 15
Jijldert Rompts voor hem en c.d.r. voor Auck Rompts en Rintse Johannes c.s. Contra Marten Jans te Collum, en Rentse Sapes ten Burum, en ge๏ntervenieerd hebbende voor Metske Minnes haar landzate en caverende onder verband van goederen. In Factis.

• Geldzaken: 09-04-1614, Kollumerland (Fr). 16
Bocke Pieters en Rinse Molles als voormomber over Tsiets en Auke Hiddedr; in die qualiteIt cessie hebbende van Wabbe Wisses, Sybe Wybrands, Syurd Sprong, Rints Renicx dr. wed. van Jacob Allards, Jacob Jacobs te Dokkum, allen geprefereerde crediteuren van Gabbe Gerleffs en Jetske Gerrijtsdr; e.l. en Bets Jansdr. wed. van Aebe Wierds, mede te Dokkum, Rudolphus Artopeaus dienaar des Goddelijken Woords in Franeker, en Allard Harmens in Leeuwarden, met de andere geprefereerde crediteuren, van Thomas Pieters en Maike, Sytse Boelisdr. en Willemke Jobsdr. e.l. Contra Jeldert Rompts, te Burum, IN FACTIS voor Lyklema.

• Quaclappen: 05-11-1616, in Kollumerland (Fr). 17
De eerste rechtdach nae Alderheiligen den Ve November 1616.
Rompt Jacobs burger binnen Leeuwarden, Contra Tamme Rompts te Kollum, voor hem en zijn huisvrouwe; gereq. HET HOFF cond. de gereq. de req. te betalen 450 g.gld onder deductie van 50 gelijke guldens reeds ontvangen, met de achterstallige betaalde renten, vandien en nog te verschijnen, tot de eerste mei komende, en om redenen compenseert de kosten.

• Hij bezat op 09-11-1621 in Kollumerland (Fr) eigendommen. 18
" ... Het sterffhuis (van Johannes Rompts, de zoon van Rompt Tjercks) staende op de Beij onder de clockslach voorschreven (volgt beschrijving) .. een hoeijcap van 5 roeden ende een poorte achter 't huijs met een hoff bomen en plantagie en een schone gracht om 't heem, daaronder resorterende ongeveerlijcken 50 pondematen Jeldert Romptsz en zijn voor zoon toebehorende ...".
[zie bij Johannes Rompts]

• Erfscheiding: 15-11-1625, Kollumerland (Fr). 19
Op huijden den 15e 9bris 1625 zijn Tamme Romptsz en Rompt Jacobsz tot versoecke van Aucke Wygersdr, weduwe van w: Jeldert Rompts, curatores divisionis geordonneert en geauthoriseert over de minderjarige weeskinderen van w: Jeldert Rompts voorschreven, bij haer Aucke geprocreert, om welcx wel en getrouwelijck te bedienen de kinderen meeste nut en profijt, etc.


Rompt trouwde met Tryn v๓๓r 1575.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, januari 1575, folio127 verso.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, januari 1575, folio127.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transportakten 1601-1623, akte in de hypotheeklegger 20 mei 1606, ondertekende akte 4 februari 1595, folio 161.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 24 mei 1597, folio 89.

5 Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 640. 1601.

6 Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 114 (Decr. Verkopen III, 10 f. 81) + (Decr. Verkopen III, 8). Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90 12 05880 5. 1604.

7 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.744. 1605.

8 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 2005, p 213.

9 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transportakten 1601-1623, akte in de hypotheeklegger 20 mei 1606, ondertekende akte 24 maart 1596 folio 161 verso.

10 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transportakten 1601-1623, akte in de hypotheeklegger 20 mei 1606, folio 160.

11 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B8 Aktedatum: 17-03-1607.

12 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 20 mei 1607, folio 160.

13 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 20 mei 1607, folio 158.

14 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B9 Aktedatum: 16-06-1612.

15 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen Hof van Friesland 1613-1619. Pagina 387, 6 okt 1613.

16 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen Hof van Friesland 1613-1619. Pagina 553. 9 april 1614.

17 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen 1613-1620 door Jan Post.

18 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland aktedatum 9 november 1621, folio 70 (zie bij Johannes Rompts).

19 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B11 Aktedatum: 15-11-1625.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar