Harcko Iwema
(1565-1629)
Roelef Jansen
(-1631)
Goeittie Sitties
(-na 1648)
Dato Iwema, de Oude
(ca 1588-1651)
Auke Goities
(tussen 1590/1591-1651)
Bonne Dates Iwema
(vr 1630-1672/1672)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Greetjen Peabes

  • Dato Bonnes Iwema+
  • Bonne Iwema
2. Eetie Binderts
  • Goijtie Iwema+
  • Grietien Iwema
  • Aucktien Iwema

Bonne Dates Iwema

  • Geboren: vr 1630
  • Huwelijk (1): Greetjen Peabes vr 1650
  • Huwelijk (2): Eetie Binderts vr 5-1659
  • Overleden: 1-1672-10-1672

  Persoonlijke feiten

Bonne Dates Iwema kwam van Niebert.

Hij was landbouwer te Tolbert.

Hij was op 20-01-1661 Kerkvoogd te Tolbert. 1

Voogdij: 23-09-1661. 2 3

Land: 1672. 4


Bonne trouwde met Greetjen Peabes, dochter van Phaebe Haetjes en Jantien Luitiens Bandringa, vr 1650. (Greetjen Peabes werd geboren vr 1630 in Niebert 5 en overleed vr 5-1659 6.)


Bonne trouwde vervolgens met Eetie Binderts, dochter van Bendert Andries en Segse Menses, vr 5-1659. (Eetie Binderts werd geboren circa 1625 en overleed na 23-12-1672.)


Bronnen


1 J. Euwema, Website, Vindplaats: http://www.homepages.hetnet.nl/~nomdejeu/inhoud.htm. 20 januari 1661

Aantekeningen uit het kerkvoogdenboek van Niebert en Nuis:
Anno 1661 den 20 Januarius. Bekenne Ick onderwijl(?) Bonne Iwema en Ede Ibema als Karckfoegt van die Nijende (?) kerckfoogden van Lubbe Iwema en Hindrik Sappema ontfangen te hebben dij summa van 151,- en 16 stuivers (oorkonde mijn hand luides 20 Januar 1661 w.g. Bonne Iwema tot Nijbert).
Anno 1665 den 15 Januarius. die karckfoegden van het Niebert bekennen cragt deses t huurt thoo hebben. aan Engbert Jansen 3 matten hooiland genaamt (..) voor 6 jaren lanck. jaarlicht voor 19 daler (w.g. Dato of Harcko Iwema).

2 J. Euwema, Website, Vredewold Verzegelingen LXXI a 1 en a 3. Vindplaats: http://www.homepages.hetnet.nl/~nomdejeu/inhoud.htm. 23 september 1661

Anno 1661 den 23 Septembris Haijtje Pebes hadde Drieuwes Iwema ende Eisse Luitjens laten citeren (dat?) Drieuwes Iwema in judic gecompareerd heeft als sibbe voogd voor Bonne Iwema sijn soontien Dato Iwema genaamt angesworen; dezelfde hadde Bonne Iwema laten anseggen ter summa van 600 Capital volgens obligata enz.
Anno 1662 den 20 Januarius. Voormonden en Voogden van Bonne Iwema's weeskind hadde Bonne Iwema laten opseggen sodanig landt als hij wegens 't kind in gebruik heeft.
Anno 1669 den 18 Januarius. de Voormont en Voogden over Bonne Iwema's naargelaten kind in echte getogen bij Greetjen Pebes moet aan sijn soon Date Iwema uitkeren die summa van 1450 carol gulden.
Anno 1669 den 17 Maj. Hayo Pebes als voormomber over Bonne Iwema's soon Dato Bonnes genaamt hadde Bonne Iwema laten citeren of anseggen voor die summa van 1450 carol gulden. Euwema neemt 5 kinderen aan van Bonne Dates Iwema & Greetjen Paebes: Jantje, Auktje, Eeltje, Bonne en Dato Bonnes.

3 Menne Glas, Website, Vindplaats: http://www.menneglas.nl. 1661 - 1672

Op 23 sep. 1661 laat Hatie Pebes (als voormond) Drewes Ima en Eisse Luckes citeren om als sibbe en vreemde voogden over Bonne Iwema's zoontje Date Iwema aan te zweren, wat zij op dezelfde dag doen.

Op 11 nov. 1672 de weduwe van Bonne Iwema Drewes Iwema citeren om aan te zweren als voormond over de nagelaten pupillen van Bonne Iwema bij Eetie Binderts (haarzelf!). Drewes Iwema sputtert wat tegen, hij stelt vorderingen op de boedel te hebben, maar gelast door het Gerecht zweert hij toch aan. Gelijkertijd wordt hij ontslagen als voormond over Bonne IJwema's voorsoon. Op dezelfde dag laat de weduwe Andries Binderts en Harmen Sijbrants citeren om aan te zweren als sibbe en vreemde voogd, welke hun eed hebben gedaan.

Middels een acte gedateerd 23 dec. 1672 verklaren Drewes Iwema voormondt Andries Binderts sibbe, en Harmen Sijbrants vreemde voogd over wijlen Bonne Iwema drie minderjarige weeskinderen, in echte geprocureerd bij Eetie Binderts, met namen Goijtie, Grietien en Antien Iwema, alsmede Haetie Phebens voormond, Lubbe Iwema sibbe en Eijsse Leucken vreemde voogd over wijlen Bonne Iwema voorzoon, Dato Iwema genaemt, in echte geprocureert bij Grietien Phebens, tesamen met de weduwe van BonneIwema namelijk Eetie Binderts, dat Bonne Iwema bij strijkgeld op 23 jan. 1672 [??] een stukje veen had verkocht aan het echtpaar Michiel Wijmers en Engeltien.

4 Leuringh Archief, Tn 546 Inv 94. 23 december 1672

Lubbartus Stullinga, wegen die hoogh. gebooren J.heer van Nijenoort.
Grietman van Vredewolt, doe cont ende betuijge met desen openen versegelden brieve, dat parsoelijck voor mij sijn gecompareert ende eerschenen, Drewes Iwema voormondt, Andries Binderts sibbe, ende Harmen Sijbrants vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema drie minderjarige weeskinderen, in echte geprocureert bij Eetie Binderts, met naemen Goijtie, Grietien en Antien Iwema; noch compareerde voor mij Haetie Phebens voormont, Lubbe Iwema sibbe en Eijsse Leucken vremde voeghdt over wijlen Bonne Iwema voorzoon; Dato Iwema genaemt, in echte geprocureert bij Grietien Phebens. Al welcke voormonders en voeghden beneffens de weduwe van Bonne Iwema Eetie Binderts verclaerden voor mij opgemelt, volgens voorgaende vercoping, ten overstaen van 't E.E. Gerichte Vredewolt, bij strijckgelt de 23 Januari anno Duisentseshonderttwee entseventig volgent Antijchrusen bij wijlen sijn leeven hadde verkoft an die E. Michiel Wijmers en Engeltien Iwema echte luijden ofte haer arfgen: ongeveer ses roeden hooghveen in de breete streckende twalf roeden, int leege veen, ten oosten den coper selve, ten zuijden de heer van Nijenoorts Gruppel, ten westen Sijbrant Wijbrants Arffgenamen, met een vrije menninge der torff langes 't lege veen ende voorts op't Snijder Landt tot an die heerd noch beswaert met mennen op Auwius ?? wegh als die beurt op die plaatse valt. Dit also verkoft voor een soma van penningen de welcke die vercooper bekenden den eersten met den laesten penning sij te dancke voldaen ende betaelt. Stellende daerom den cooper in den volcomende possesende ...eren eigendom, omme mit den verkofte veen toe moegen doen ende laten all een jegelijck met sijn eigen geoirloft is, neemen noch vercoper aen 't vercofte vrij te willen leveren etc etc etc .... [legalese] ...., tot meerder securiteit is voor mij Grietman opgemelt gecompareert Wijmer Michiels, en laet hem in als eijgenschuldige borge .......[legalese]
>>>>>>>>>>. (Transcriptie door Menne Glas).

5 Menne Glas (www.menneglas.nl), Afstammelingen van Haatje Popckes Gokema. MG schat datum 1625, eerder had ik 1630 (zonder bron).

6 H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), NB Klaas Bijsterveld schat: vr 1655.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar