Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Roeleff Jacobs
Thee
(-vr 1550)
Cornelis Dircks, bij Werffstermollen
(omstr 1551-vr 1627)
Luwcke Roeleffsdr
(-vr 1651)
Jacob Cornelis
(ca 1580-vr 1629)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Romckjen Geerts Halbesma

  • Rompck Jacopsdr

Jacob Cornelis

  • Geboren: ca 1580, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Romckjen Geerts Halbesma
  • Overleden: vr 1629

  Bij het onderzoek

Er wordt een Jacob Cornelis tot Garmirt in de Ommelanden genoemd als oom van de kinderen van Geeske Cornelisdr & Jan Arjens Boersma, tijdens een erfscheiding op 22-3-1655 te Kollumerland.

Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 7 april 1642, folio 322
Hendrick Minnesz wonende in Burummerlandt voor mij selven en als vader en wettige voorstander over mijn kinderen bij Rinscke Wijbedr, mijn overledene echte huijsvrouwe, in echte verweckt, kenne mitsdesen schuldig te wesen Thomas en Jacob Cornelis zonen, gebroeders, als voormonders over Cornelis Dircx, zoon van w: Dirck Cornelis en tot profijt van deselve, de somma van 375 Cargls: van 20 Stvrs: 't stuck, ter oorsaecke van gerede verschotene penningen. Op den 7e Aprilis 1642. Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert ten versoecke van Cornelis Dircxz tot wiens profijt deese obligatie was holdende, den 3e Maij 1650.

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 1629-1633. 1 08-09-1629
Cornelis Eedes, voormomber over het kind van w: Jacob Cornelis, vader; Romck Geerts, moeder. Op verzoek van Lyuue Alckes.

30 okt 1632
Hedt Rinties, kurator over het kind van Jacob Cornelys. Ten verzoeke van Cornelys Eedes weduwe.

19 feb 1633
Jan Hindricx en Hedt Rintses, voormonders over het kind van w: Jacob Cornelis bij Romck Geertsdr. Ten verzoeke van Eelck, Cornelys Eedes, weduwe.

31 mrt 1636
Sipcke Remckes, kurator over Romck Jacopsdr, kind van w: Jacob Cornelys t.v.v. Hedt Rinthies en Jan Hindricks. Ter presentatie van Jelis Eelckes.

Geldzaken: 26-07-1634, Kollumerland (Fr). 2
Op huijden den 26e Julij 1634 sijn Thomas Cornelis en Jacop Cornelis ten praesentie van den grietman Rinia curatores calculi geordonneert en geauthoriseert over Wijger Dircxz, haer broeders soone, omme van Juke Gribbersz en Pieter Claesz, sijne voormonden, te ontfangen rekeninge, bewijs en aenwijsinge van administratie bij haer over sijne goederen sedert haere authorisatie gehadt, om welcx wel en getrouwelijcke te bedienen, etc. Hij Thomas en Jacop gepresteert hebben den behoorlijcke belofte van getrouwigheit daartoe staen aen handen van grietman Rinia, mits de rekeninge gedaen sijn van deese curatele ontslagen te sullen weesen.


Jacob trouwde met Romckjen Geerts Halbesma. (Romckjen Geerts Halbesma overleden vr 1628 in Kollumerland (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland Oude inventaris: B12, Nadere Toegang nr. 1088 en Oude inventaris: B13, Nadere Toegang nr. 1169, 31 mrt 1636.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1627-1635, inv. 15, folio 355 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar