Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Aries Wolters
(-vr 1605)
Reynsck Juckes Wytsma
(vr 1584-)
Jacob Dircks
(ca 1551-vr 1623)
Rinsck Ariesdr.
(-1602/1606)
Frou Jacopsdr
(1601-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Dirck Cornelis Wiersma

  • Cornelis Dircks
2. Luwe Geerts
  • Geert Luwes
  • Grietie Luwes
  • Jacob Luwes
  • Attie Luwes
3. Jacob Sijmens, te Scharnehuisen

Frou Jacopsdr

  • Geboren: 1601
  • Huwelijk (1): Dirck Cornelis Wiersma op 06-02-1621 in Kollumerland (Fr)
  • Huwelijk (2): Luwe Geerts
  • Huwelijk (3): Jacob Sijmens, te Scharnehuisen

   Frou was ook bekend als Freu Jacobs.

  Bij het onderzoek

Zij is een dochter van Jacob Dircks en ze woont te Burum.
Jacob Cornelis woont ook te Burum.

Zij was stiefmoeder van de kinderen van Dirck Cornelis. Voormombers waren Broer Wygers over 3 kinderen uit het eerste bed, en Claas Tiebbes voormomber.

Waarschijnlijk is de naam Eltien Jacobs toch bedoeld voor een andere vrouw, ook een weduwe van een Dirck Cornelis, maar dan ruim 24 jaar later... Blijkt toch een andere Dirck Cornelis!

Misschien een broer Pieter Jacobs die curator was bij Geert Luwes...

Nog bekijken of ze ook getrouwd was met Albert Thoenis.

De naam Thonis komt ook voor bij Thonis Jacobs van De Leegte, zie aldaar.

  Persoonlijke feiten

Op 11-12-1623 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 1
Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen bij Folckert Wubblesz, assesseur bij den gerechte Collnt: als daartoe van den grietman Jr: Bocke van Feijtzma gelast sijnde, tot versoecke van Thomas Cornelisz en Jacob Cornelisz als geauthoriseerde voormonden over de naegelatene weeskinderen van w: Dirck Cornelis, in levene woonachtigh onder de clockslagh van Burum, die hij echtelijck geprocreert heeft bij w: Auck Wijgersdr, sijn eerste wijff en bij Frou Jacopsdr sijn laeste wijff en naegelatene weduwe ende dat van den sterffhuijse en goederen bij de voornoemde Dirck Cornelis metter doot ontruimt en bij gemelte Frou Jacopsdr gepossideert, deur aengeven van selve Frou, ter presentie van voormonden voorschreven, sampt Broer Wijgersz, des voorkinderen oom van moeders zijde, op ten 11e Xbris 1623.

Olderdom van kinderen:
Geertke Dircxdr olt te Meij naestcomende 20 jaren
Hylck Dircxsdr olt omtrent 12 ofte 13 jaren
Wijger Dircxz olt omtrent 7 jaren
Cornelis Dircks bij Frouw geprocreeert, olt omtrent 2 jaren.

Het sterffhuijs staende onder de clockslagh van Burum op de landtschaps landen van Vrouwenclooster is groot bevonden van vooren tot achteren 16 farken, zijnde met 3 opgaende gevels en langh-oren met pannen gedeckt;

Erbij een melcke camer van 3 farken met 2 opgaende gevels met dack gedeckt, daarbij oock een zamenthen regenwatersback;

Noch een schuire groot 3 gollen rekende met het eene einde int huijs en rontom met zijlbuijtlegginge, voorts met hovinge en beplantinge peenen, praten, bemuiert en niet bemuiert, hecken, percken en dier gelijcken;

Onder dese huijsinge en hornleger resorteren 96 1/2 pondematen cloosterlanden als booven met haer behoorlijcke lasten waer van 6 pondematen sijn besaijet met .. ende 12 1/2 pondematen besaijet met winter coorn, met noch 14 pondematen besaiijet met weijte.

Onder Uitschulden:
Broer Wijgersz en Claes Tiepkesz als curatores ofte voormonden over de drie weeskinderen die Dirck Cornelisz echtelijcken geprocreert heeft bij Aeuck Wijgersdr belangen haer moeders goet sijnde, sijn Dircx eerste wijff, competeeren buijten sterffhuijse de somma van 5564 Ggls: 10 Stvrs: 12 Penn: boven de moeders clederen en cleinoden sampt 4 schapen en de interessen van seeckere 600 Ggls: in de voorschreven somma meede gereeckent, cedert den 1e Maeij 1619 volgens de schriftelijcke scheidinghe ofte .uijtcoop daar aff sijn van dato den 24e Junij 1620, welcker twee schapen sij Frou verclaert geslacht te hebben en de andere twee gesturven en van de honden gebeten.

Folckert die groote feint compt van bodeloon 36 Cargls;
Asse die middelste feint comt 30 Cargls: van loon;
Claes die cleine feint compt 8 Cargls: van loon;
Jidt (lees: Ytje) die grote meit compt 23 Cargls: van loon;
Alle met haer linnen haer belooft ..eefen.

Aldus gedaen, geinventariseert en beschreven tot versoeck en deur aengeven van als booven en heeft Frouw Jacopsdr bij haere waerheijt in plaetse van eede verclaert willens noch wetens niet vermorst, verswegen ofte te velle aengegeven te hebben, op ten 11e Xbris 1623.

Voogdij: 24-03-1665, Kollumerland (Fr).
Pieter Jacobs, woonachtig Schernehuizum onder Buitenpost curator calculi
Op verzoek van Geert Luwes, oud 24 jaar weeskind en zijn broer en zus
w: Luwe Geerts, vader
Frouckien Jacobs, moeder
Rekening van Auckien Rompts, weduwe van
w: Wijbet Minnes, oud-curator


Frou trouwde met Dirck Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Dircks, bij Werffstermollen en Luwcke Roeleffsdr, op 06-02-1621 in Kollumerland (Fr). (Dirck Cornelis Wiersma werd geboren circa 1580 in Burum (Fr) en overleed vr 25-11-1623 in De Gruits, Burum (Fr).)


Frou trouwde vervolgens met Luwe Geerts, zoon van Geert en Onbekend. (Luwe Geerts overleden vr 22-07-1650 in Kollumerland (Fr).)


Frou trouwde vervolgens met Jacob Sijmens, te Scharnehuisen.


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 341 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar