Haeye Bauckes Idema
(ca 1525-ca 1582)
Rinsck Sijes Allema
(ca 1530-ca 1614)
Rompt Jacobs
(-na 1625)
Tryn
Baucke Hayes Idema, op Weerderbuijren
(-vr 1607)
Aeuck Romptsdr
(-vr 1614)

Rompt Bauckes Sybema
(ca 1596-1654)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Baeuckien Claesdr Dooijinga
2. Griet Lolckes
3. Jetscke Jilderts van Rosema

Rompt Bauckes Sybema

  • Geboren: ca 1596
  • Huwelijk (1): Baeuckien Claesdr Dooijinga vr 1621
  • Huwelijk (2): Griet Lolckes vr 11-05-1638
  • Huwelijk (3): Jetscke Jilderts van Rosema
  • Overleden: 14-06-1654, Burum (Fr) ongeveer 58 jaar oud
  • BegravenMan: 08-07-1654, Burum (Fr) 1 2

   Rompt was ook bekend als Rompt Bauckes Eysma.

  Bij het graf

"ANNO 1654 DEN 8 IULY IS IN DEN HEERE GERUST DEN EER[SAME]N ROMPT BAUCKES OLT ... IAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN. RB".

Zijn grafsteen is dezelfde als die van Gerrit Baukes (1676-1725)...

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 10-01-1609, Kollumerland (Fr). 3 Op huijden den Xe Janrij 1609 compareerde in eigener persoon Pieter Harmens Cleveringh, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van de hijpoteken der onroerende goederen geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als volght:

Jan Hoeck, rechter tot Burum voor mij selven en onder verbandt mijnder goederen caverende de rato voor Rinsck Hommersma mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe ter eenre en Rempt Eijsma woonende toe Steenharst onder den clockslach van Ausbuier voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Lub Berentsdr mijn tegenwoordige huijsvrouwe ter andere zijden, wij tesaemen lijen schult schuldich te wesen Pieter Harmens Cleveringh als man en vooght van Jedts Baeuckedr, en als mede voormondt met Tame ende Jeldert Rompts zoonen zijn huijsvrouwen broeders en tot profijt van deselve, de somma van 100 golde guldens, de gulden 28 stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oersaecken van gereede verschotene penningen bij de voornoemde Pieter, Tame en Jeldert in voorschreven qlt ons aen baeren gelde verstreckt en toegetelt, etc. Ondertekend 7 januari 1609 Jan hoeck, remt eijsma, BBrongersma.

Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Rompt Bauckes opten 4e maeijj 1619.

TvdL:
Rempt Eijsma is dezelfde als Rempt Jelts Hommersma, een broer van Reiner Jelts Eijsma.
Rempt Eijsma was getrouwd met Lub Berentsdr die later trouwde met Pieter Dircks.

Rinsck Hommersma is ongetwijfeld een zuster van Rempt en Reiner. Rinsck heeft immers, net als Rempt een gezamelijke schuld bij Pieter Harmens Clevering.
Ik heb het vermoeden dat Lub Berentsdr een zuster is van Hil Berentsdr die met Assien Jans Potter was getrouwd.

Hij bezat op 21-11-1626 seeckere 5 pondematen landen te Burum (Fr). 4
Rompt Baeuckesz, woonende onder de clockslach van Burum, doet proclameren en te bode stellen seeckere 5 pondematen landen, doch soo groot en clein, goet en quaet, de selve mogen weesen, gelegen bij Burum voorschreven, hebbende de coper, alhier proclamant, selfs ten suijden en westen, Taecke Wijbets ten oosten en Gerrijt Jelckes ten noorden, ten naesten, alleene beswaert metten reedt en drifte van plaets bij de coper, alhier proclamant, bewoont en gebruijckt, van ouds daarop behoort hebbende, en de vrije uijt en inreede en drifte van seeckere 6 pondematen ten suijden daaraen gelegen, toebehorende Jan Jansz Wiersma, des vercopers huijsvrouwen broeder, en meede de reedt en drifte van Jan Gaeuckes plaets, groot 14 pondematen nae older gewoonte als booven, item de reedt en drifte van 9 pondematen bij Rompt Baeuckes van Jacob Gerrijts gecogt, sunder meer. Sulcx hij proclamant de selve in coope becomen heeft van Cornelis Harmensz, woonende bij de hooge dam onder de clockslach Burum voorschreven, voor hem selven en onder verbant sijner goederen de rato gecaveert hebbende voor Aeffcke Jansdr, sijn echte huijsvrouwe en bij consent van deselve, voor de somma van 1500 golde guldens, de gulden 28 stuivers doende. Huijden het 3e gebodt omgecomen den 21e Novembris 1626.

Geldzaken: 11-05-1638, Kollumerland (Fr). 5
Minne Douwesz woonende onder de clockslach van Burum ende Trijntie Minnes echtelieden bekennen schuldich te wesen Rompt Bauckesz en Griet Lolckis echtelieden mede aldaer woonachtich ende dat tesamentlijck ende elcx besonder in 't geheel ofte in solidum de somma van 1400 golt guldens van 28 stuijvers 't stuck rijsende en heercomende van gereede verschotene penningen. Actum den XIe Maij 1638.

Inschrijving Nedergerechten: 13-06-1644, in Kollumerland (Fr).
Jacob Rosema, ontvanger, curator bij de weeskinderen
Jeldert Hayes (15) en Auckien Hayes.
Baudius Haianides (Baucke Hayes) assisteert.
Twee andere curatoren:
Rompt Bauckes en
Rompt Tammes.

Erfscheiding: 03-05-1651, Kollumerland (Fr). 6
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genomen ter requisitie van Johannes Rintses olt in 't 23e jaer, geadsisteert met Dirck Dircx ad hunc actum bij hem specialijcken versocht en Aeuckien Rintsedr gesterckt met Nittert Jarichs haer echte man en dat van 't sterfhuijs en goederen bij w: Rintse Rintses, haer vader, metten doot ontruijmt excempt de goederen bij Antie Gosses zijn laeste huijsvrouwe ingebracht en op een notule apart gestelt, door aengeven van requiranten op den 3e Maij 1651.

Onder Uitschulden:
Rompt Bauckes coompt uijt den sterfhuis te principael als interessen also tot 1 Maij 1651, gaergereeckent (tesamen opgeteld) de somma van 1605 Ggls;
Harmen Johannes coompt te principael als interessen op den 1e Maij 1651, 120 Ggls;
Geert Cornelis coompt volgens obligatie 200 Ggls: capitael met een jaer interessen tegens ses ten hondert;
Antie Rintses coompt 600 Ggls: principael met 268 Ggls: 8 Stvrs: interessen Maij tegenwoordich verschenen;
Trijntie Roosema coompt volgens obligatie in principael 500 Cargls: van landthuier en gaergereeckent interessen 599 Cargls: 11 Stvrs;
Eete Freercx laeckencooper coompt van gehaelde winckelwaeren 222 Cargls: 13 Stvrs;

Vermeld worden nog: Piebe Tietes houtcooper, Claes Dircx coopman, Cornelis Dircx harbergier, Egbert Gerrijts, Claes Diorres waegenmaecker, Pieter Harmens smidt, Jacob Claessen brouwer, Lou Claessen kuijper, Pieter Jacobs, Hendrick Feddes tot Collum, Geert Freecx, Metske Auckes, Dirck Dircks, Jr.. Gerrijt Wijtsma,

Volgens Taeke vdL is Harmen Johannes bij de uitschulden een zoon van Johannes Rintses;
Antie Rintses staat ook bij de uitschulden. Zou zij ook een dochter zijn van Rintse Rintses?


Rompt trouwde met Baeuckien Claesdr Dooijinga, dochter van Claes Jacobs Donga en Thee Roeloffsdr, vr 1621. (Baeuckien Claesdr Dooijinga werd geboren in 1600 en overleed vr 16-11-1621 in Burum (Fr).)


Rompt trouwde vervolgens met Griet Lolckes vr 11-05-1638.


Rompt trouwde vervolgens met Jetscke Jilderts van Rosema, dochter van Jeldert Rompts van Rosema en Anna Wigers Botma. (Jetscke Jilderts van Rosema werd geboren op 07-02-1618 in Sebaldeburen en overleed op 21-08-1661 in Wolvega (Fr) 7.)


Bronnen


1 Grafsteeninscripties, Burum. 14 juni 1654
Hessel de Walle. Grafsteen in kerk. Plaats: Burum.
Sterfdatum: 08-07-1654. Aantekening: Zoon van Bauke Haaies en Aukje Rompts; gehuwd 1 Baukje Klases Dooyinga; gehuwd 2 Jetske Jilderts Rosema; weeskind in 1607. Zou kunnen...

2 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 926, p 143. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transport akten 1601-1623, aktedatum 10 januari 1609, folio 281.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 21 november 1626, folio 477/237.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum , folio 397:1.

6 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 3 mei 1651, folio 5.

7 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 6940, p 930. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar