Jacob Dircks
(ca 1551-vr 1623)
Martien Melles
(ca 1580-na 1640)
Aerien Jans
(-vr 1611)
Griet Jansdr
Enne Jacobs Wiersma
(1619-tussen 1690/1692)
Aaltie Arrijens Boersma
Cornelis Ennes Wiersma
(vr 1665-na 1727)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Antie Luwes

Cornelis Ennes Wiersma

  • Geboren: vr 1665
  • Huwelijk (1): Antie Luwes vr 1686
  • Overleden: na 1727

  Bij het onderzoek


"... Kornelis Ennes is waarschijnlijk vr 1665 geboren, want hij komt in 1686 voor in het register van de omslag van Burum. Hij is op 29-5-1687 lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Burum, in 1696, 1716 en 1718 kerkvoogd.
In 1698 is hij meier van nr. 18 te Burum en in 1728 eigenaar van nr. 15 en meier van nr. 8, 14, 17 en 18. Hij komt in 1727 voor in het Kollumer Proclamatieboek Q7, folio 509, bij een transactie van 1/4 part in sate en landen op de Uitterdijkster kluft onder de klokslag van Kollum, dat in het bezit is van Bauckjen Lieuwes Siccama, weduwe van de schrijver Videnius. Haar broers Elze Lieuwes en Johannes Lieuwes, zonder de toenaam Siccama, zijn samen bezitter van 3/4 part. De sate grenst aan die van Johannes en wordt gebruikt en bewoond door de zoon van Elze, Lieuwe Elzes. De sate is groot 92 pondematen, bezwaard met 32 landsflorenen, 3 dijksflorenen en zijlschatting over 80 pondematen. De 'heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts' wordt geschat op 2231 Carolus guldens en 14 stuivers. Bij deze transactie maakte Elze Lieuwes gebruik van zijn recht van 'niaer'. De sate was dus kennelijk uit de ouderlijke nalatenschap. De naam van Antje wordt bij deze transactie niet genoemd, zij komt samen met haar man voor in het lidmatenboek van de kerk te Burum tussen 1686 en 1716".

(Noot: In 1728 is Kornelis Ennes eigenaar van plaats 15 en meyer van plaats 14, 17 en 18. In 1728 is Kornelis Poulus meyer van plaats 8.)

  Persoonlijke feiten

Op 29-05-1686 deed hij belijdenis te Burum (Fr).

Hij was op 29-05-1687 lidmaat te Burum (Fr). Cornelis Ennes & Aucke Luwes sijn wijf (andere vrouwen worden huisvrouw genoemd).

Proclamatieboeken Kollumerland: 2-1699, in Burum (Fr). Nauwelijks leesbare akte: ...Cornelis Ennes en Antie Luwes, egteln: onder de clockslagh Burum...

Hij gebruikte omstreeks 1700 landerijen te Burum (Fr). 1
Vrouw Catrina van Doma wed: Rosema, eijgenaars van de zate ende landen bij Cornelis Ennes wordende gebruickt, groot 49 pondematen hebbende Daniel Scheltinga cum soc ten oosten ende d' wech ten westen, schiet 15 florenen, dus 15-0-0

Cornelis Ennes, eijgenaar van vier en een vierendeel pondematen lants bij hem selve wordende gebruickt, hebbende de wech ten oosten en Else Luwes cum soc ten westen, schiet 1 floreen 17 stuivers, 8 penningen, dus 1-17-8

Cornelis Ennes, eijgenaar van vier pondematen lants, hebbende dr. Boltencum soc ten oosten en Tomas Cornelis ten westen, schiet 1 floreen, dus 1-0-0

Proclamatieboeken Kollumerland: 1706-1728, in Burum (Fr). 2
- Cornelis Ennes, huisman, wonende onder de clockslagh Burum en Antie Luwes, egtln. 3e proclamatie omgekomen 23 Junij 1706.
- Cornelis Ennes tot Burum doet proclameren en te bode stellen 3 pondematen landts. 3e proclamatie omgekomen 21 9ber 1713.
- Cornelis Ennes wonende onder de clockslag Boerum doet proclameren en te bode stellen 3 pondematen boulandt. 3e proclamatie omgekomen 21 Juni 1718.
- Folio 443 en 444: Geen vermelding echtgenote. 3e proclamatie omgekomen 21 Juni 1718.

- Kornelis Ennes, huisman onder de klockslag van Burum doet proclameren en te bode stellen sekere 6 pondematen graslandt. Koopbrief in dato 29 April 1728. Derde proclamatie den 7 7ber 1728.

Hij was in 1712 lidmaat te Burum (Fr).Hij was in 1716 ouderling te Burum (Fr). Cornelis Ennes Olderlingh en Antie Luwes.

Hij gebruikte op 17-01-1719 landerijen te Kollumerland (Fr). 3
Landverandering gehouden den 17 Januarij 1719. Cornelis Ennes wonachtig in Groningerland, interdicent contra Melgert Holthuis, interdiceerde, om op den 16 Maij 1719 in vrijdom te verlaten soodanige huisinge als de interdiceerde van de interdicent in bruikma heeft, ut supra.

Landverandering gehouden den 17 Januarij 1719. Cornelis Ennes uts, interdicent, contra Lieuwe Minnes tot Munnekesijl, interdiceerde, om op den 12 Maij 1719 in vrijdom te verlaten soodanige huisinge als de interdiceerde van de interdicent in bruikma heeft, sijnde daartoe p: Executeur Johannis Douwes in persoon geexploteert.

Landverandering gehouden den 17 Januarij 1719. Cornelis Ennes uts, interdicent, contra Pijtter Roelofs tot Munnekesijl, interdiceerde, om op den 12 Maij 1719 in vrijdom te verlaten soodanige huisinge als de interdiceerde van de interdicent in bruikma heeft, ut supra.

Hij bezat op 18-03-1727 land te Burum (Fr). 4
Korneles Ennes, huisman wonende onder de klockslagh Burum, doet proclameren en te bode stellen sekere geregte vierdepart van een heerlijke en kostelijke stemdragende sate landts, gelegen in Uitterdijxter kluft onder de klockslagh Kollum, hebbende de Gruidts ten oosten, Johannes Luwes ten zuiden, deselve en Pijter .. ten westen en de oude dijk ten noorden, wordende tegenwoordig bij Luwe Elses meijerwijse bewoont en gebruikt en komende de drie overige vierdeparten Else en Johannes Luwes in eijgendom toe, sijnde de gehele sate groot 92 pondematen en also voor dese vierdepart 23 pondematen, dogh alles so groot en kleijn, goet en quaat als deselve moge sijn, sonder daar te neffens metingen te mogen doen, sijnde de gehele sate beswaart met 32 landsflorenen, 3 dijxflorenen en sijlschattinge van 80 pondematen met al het welke dese vierdepart pro quota sal sijn beswaart, voorts met alle andere lasten en swarigheden, sampt actien, profijten en geregtigheden als daar op van ouds hebben behoort, en op Petrij en Maij 1727 vrij van huirjaren. Dit dan also in koop bekomen van Baukjen Luwes Siccama, wed: wijll: de secretaris Videnius, mede woonagtig onder de klockslagh Burum voornt:, en dat voor de somma van 2231 Cargls: en 14 Stvrs:, doende ijder gulden XX Stvrs. Koopbrief daar af sijnde in dato desen 8 Februarij 1727. Op huijden den 18 Maart 1727 de III proclamatie omgekomen.

In de kantlijn maakt Else Luwes gebruik van het recht van "niaer":
Else Luwes, dorpr: en ontv: tot Burum, .. in Judicio .. , gesterkt met de procureur H: Jacoby .. geproclameerde vierdepart plaats, tegenwoordig bij sijn soon Luwe Elses voor 't geheel bewoont ende gebruikt, onder .. actum bij de laaste proclamatie den 18 Maart 1727.

Deze "niaarneming" is omdat het verkochte uit de erfenis komt van Rinse Johannes en moet dus in de lijn van Rinskje blijven.

Hij bezat vr 16-02-1742 zilveren sierraden te Burum (Fr). In de inventaris van het sterfhuis van Enne Cornelis 16 februari 1742 was een lepel van Jan Ennes Wiersema:

Onder "Vastigheden, Zilver en Goud", folio 243 verso:

Een zilveren knop gemerkt Corneles Ennes Wiersema Anno 1724.
Twee half plat en half rondstalde zilveren lepels boven met wyfkes en van buiten op de steel gemerkt Jan Ennes Wiersema
Een half plat en half rondstalde zilveren lepel, buiten op de steel gemerkt C. E., A.L., boven met een wyfke.
Een rondstalde zilveren lepel, boven met een peerdevoet en mannekop en van buiten op het blad gemerk J.LW 1694

De laatste initialen J.LW zijn nog een raadsel. [TvdL]


Cornelis trouwde met Antie Luwes, dochter van Luwe Dircks, aen Schalcke Dam en Grijttie Heddes, vr 1686. (Antie Luwes werd geboren circa 1665 in Burum (Fr) en overleed na 1716 in Burum (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister van Kollumerland over 1700 Burum.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv.111, folio 296 verso / folio 401 verso / folio 443 verso Proclamatieboek Kollumerland 1728-1743, inv. 112, folio 1.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv. 21, folio 54 Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv. 21, folio 54 en 54 verso Recesboek Kollumerland 1717-1728, inv. 21, folio 54 verso.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 509.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar