Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)
Hebel
Metske Minnes, op de Uitterdijcken
(tussen 1537/1548-1613)
Hil Rintsedr Halbetsma
(ca 1550-1613)
Metscke Auckes
(1598-1670)
Aesck Metsckesdr
(ca 1587-1665)
Folckert Metskes, de Oude
(-vr 1698)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Abeltie Gerrijts Roorda

Folckert Metskes, de Oude

  • Huwelijk (1): Abeltie Gerrijts Roorda vr 1660
  • Overleden: vr 1698, De Leegte, Burum (Fr)

  Bij het onderzoek


Taeke vd Leij: "Metske Folkerts had twee zonen met de naam Folkert. De oudste was in 1678 curator over de jongste. In een akte uit 1665 lees ik dat Folkert Metskes de jongste zoon was van Aeltie Reiners, geboren rond 1654. Dit betekent dat "de oude" Folkert Metskes voor 1654 is geboren en geen zoon kan zijn van Aeltie Reiners. Onze Metske Folkerts was dus eerder getrouwd en plotseling valt Aeltie Eisenga uit onze kwartierstaat".

Nieuwste vondst:
"Zoals we weten is Folckert Metskes de Jonge een zoon van Metscke Folckerts en Aaltje Reiners Eisenga. Metske Aukes en As Metskedr hebben ook een zoon Folckert Metskes.
Beide Folckert Metskes zijn erfgenamen van As Metskedr. Ze worden beide vermeld in de akte van scheiding en deling van 24 augustus 1667.
Volgens mijn bescheiden mening is Folckert Metskes de Oude de zoon van Metske Aukes en As Metskedr en dus een broer van Siouck Metskedr.
Dus geen zoon van Aaltje Reiners Eisenga. Ook niet van Metske Folckert, die nu maar 1 keer getrouwd was". 1

  Bij het overlijden

In de Stemcohieren van Oostergo was Abeltie Gerryts Roorda in 1698 weduwe van Folkert Metskes.

  Persoonlijke feiten

Hij woonde op 14-05-1664 te Burum (Fr). 2 Folckert Meskes soon, wonende bij de Leeghte onder den dorpe Burum.
...
Folckert Metskes, wonende bij de Leeghte onder de clockslagh van Burum en Abeltie Gerrijts Roorda, eghteln.

Boedelscheiding: op 30-01-1665, in Burum (Fr). 3
Inventaris en beschrievinge gedaen ende gemaeckt ter instantie van Jan Reijnersz, wonende onder 't beheoor van den dorpe Burum, geauthoriseerde curator divisionis over Cornelis, Geescke, Dijuwercke ende Jacob Jansen, samen weeskinderen van w: Aeltie Reijners bij w: Jan Cornelis haer eerste man in echte getogen ende dat van den sterfhuise ende goederen bij gedachte Aeltie Reijners achtergelaten ende tusschen voorschreven weeskinderen, beneffens Folckert Metskes, jongste zoon van Aeltie Reijners bij Metske Folckerts getogen, ende Metske Folckerts laest 't echte gehadt hebbende, met gedachte Aeltie Reijners in communione staen. Alles door aengeven van Metske Folckerts voorschreven, op den 30e Januarij 1665.

Olderdom van de kinderen: Cornelis Jansen olt in 't 24e jaer, Geescke olt in 't 22e jaer, Jacob Jans, oldt in 't 20e jaer, Dijwerke olt in 't 18e jaer, Folckert Metskes olt in't 11e jaer.

Nalatenschap: 12-02-1667, Kollumerland (Fr).
Jan Reijners Eijsinge, woonachtig onder Burum curator ad actum divisionis, oom van moederskant;
Jacob Dircks, curator ad actum divisionis over de vaderlijke goederen;
Op verzoek van Cornelis Jans oud 25 jaar, curandus;
Jacob Jans, weeskind;
Geescke Jans, weeskind;
Dijuwercke Jans, weeskind;
w: Jan Cornelis, vader;
w: Aeltie Reijners, moeder, erflaatster;
gehuwd met Metsche Folckerts, vader van
Folckert en
Folckert Metsckes half-wees en voor 1/5 deel erfgenaam.

Nalatenschap: 18-06-1667, Kollumerland (Fr). 4 A.
Folckert Metsckes sr., woonachtig te Burum, curator ad actum divisionis;
Folckert Metsckes, weeskind scheiding met halfzusters en broers;
w: Metscke Folckerts, vader;
w: Aeltie Reijners, moeder;
B.
Jan Reijners Eijsinge, woonachtig te Burum, curator ad actum divisionis, oom van moederskant;
Folckert Metsckes, weeskind;
w: Metscke Folckerts, vader;
Aeltie Reijners, moeder;
Scheiding met erfgenamen van Aesck Metsckesdr;
gehuwd met Metscke Aukes.

Nalatenschap: 26-04-1673, Kollumerland (Fr).
Op 18-jarige leeftijd verzoekt hij een scheiding met de erfgenamen van Jan Cornelis, de eerste echtgenoot van zijn moeder.

Nalatenschap: 07-01-1678, Kollumerland (Fr). 5
Reeckeninge, bewijs en reliqua gedaen bij Folckert Metskes, wonende bij de Leegte als geauthoriseerde curator over w: Folckert Metskes de Jonge, een minderjarige soon van w: Metske Folckerts en Aeltie Reijners, in leven echteln: bij Warfstermolen, van de administratie en bewint sampt ontvangh en uitgaeve sulx hij sedert sijn acte van authorisatie over voors: weeskints goederen heeft gehadt, in dier qlt: requirant ten eenere ende Petrus Groenou, predicant tot Oostum in de Ommelanden van Groningen als man en .. conjusalis over Geeske Jansen Wiersma, sijn echte huisvrouwe mitsgaders Cornelis en Jacob Jansen Wiersma bij Warfstermolen voornd: sampt Dieuwerke Jansen Wiersma altans wonende bij Pijtterzijl, alle major annis zijnde en mits dien agerende in haer eigen saecken, te samen abjutestato erfgenamen van gedachte Folckert Metskes de Jonge, haer respve: halfbroeder, in dier qlt: requireerde ter andere zijden, alles ten overstaen van de wel Ed: Heere Jr: Epo van Aijlva, grijtman over Collnt: en 't Nieuwe Cruislandt, als Commiss: desen sevenden Januarij 1678.

Hij was op 01-05-1680 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Hij woonde toen in Wester Nieuw Kruisland. Zijn vrouw was Abeltje.

Op 04-08-1684 was hij curator te Kollumerland (Fr). 6
Ouders: Bote Jansen en Maeicke Folccerts, in leven el. Kollum (beiden overleden). Kuratoren: Folckert Metskes, bij de Leechte o/d Burum, als bestevader, moederszijde en Abel Jansen, koopman Kollum, volle oom vaderszijde. Kinderen: Hijlckjen, in het 13e jaar, Grietie, Maria, Atske en Lijsbeth.
Opm. Administratie bij Abel Jansen.

Hij bezat in 1698 land op de Uiterdijkstercluft te Kollum (Fr). Eigenaar voor 1/2 deel.
De andere helft was van Grietman Jkh. Epo Aylva met zijn vrouw.
Gebruiker Sijmen Geerts.

Nalatenschap: 14-10-1700, Burum (Fr). 7
Op huiden den 14e October 1700 compareerde Abeltie Gerrijts Roda, wed: van w: Folckert Metskes, wonende bij de Leegte onder de clockslagh van Burum, voor haar selfs ende als .. van gedagte haar w: man, gesterckt met Dr: N: Poutsma, in dier qlt: requirante ter eenre, ende Hiltie Folckerts, gesterckt met Lieuwe Foeckes haar man, wonende onder de clockslagh Visvliet, Grijtie Folckerts, huisvrouwe van Cornelis Martens, doch in haar eijgen saacken agerende, wonende bij Warfstermolen onder Burum, Metske Folckerts, coopman tot Burum, Eltien Folckerts, wonende bij de Leegte onder Burum voors:, Jan Rinties als man en voogt over Grijtie Bootes wonende tot Leuwarden en Johannis Folckerts als man en voogt over Maria Bootes tot Collum, in dier qlt: erfgenamen van w: Maijke Folckerts, haar w: moeder ende Repke Jansen, wonende op 't Ooster Nieuwlant als vader en wettige voorstander over sijne kinderen bij w: Dijtsen Folckerts in echte verweckt, alle kinderen en erfgenamen van w: Folckert Metskes voors:, in dier qlt: requireerden ter andere zijden, ten einde omme met malkanderen te procederen tot staat, scheijdinge ende delinge van den sterfhuise ende goederen bij gedagte wijl: Folckert Metskes verstervende achtergelaten.

Nalatenschap: 08-04-1704, Kollumerland (Fr). 8
Daniel Kijstra convooimeester, woonachtig te Munnekezijl curator;
w: Eltien Folckerts, vader;
Lijsbet Nitterts, moeder;
Folckert Elties, oud 4 jaar weeskind;
Dijtien Elties, oud 2 jaar weeskind;
w: Folckert Metskes
, grootvader;
w: Abeltie Gerrits Roda, grootmoeder en erflaters.

Hij bezat in 1708 een sathe lands te Burum (Fr). 9
Eigenaar is Metske Folkerts voor 3/4 part en Lieuwe Fockes als man en voogd over Hiltie Folkerts voor 1/4 part.
Bruiker: Metske Folkerts.
Omschrijving: een sathe lands groot 78 pondm. afkomstig van w. Abeltie Gerrits Roda wed. van Folkert Metskes en hun bij scheidinge ten deel gevallen.
Naastgelegen ten oosten Cunira Ruirdsma weduwe Wigerus Stania en de heer Hixenius, ten westen Johan Knok nom.ux. Bedrag: 25-17-8.


Folckert trouwde met Abeltie Gerrijts Roorda, dochter van Gerryt Jans Roda en Maeicke Eltiens, vr 1660. (Abeltie Gerrijts Roorda werd geboren circa 1627 en overleed vr 1704 in De Leegte, Burum (Fr).)


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Zie verder o.a. Weesboek Kollumerland 1677-1679, inv. 87, folio 169.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1670-1681, inv. 133, folio 25. Aktedatum 14 Maij 1664. folio 134.

3 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1664-1666, inv. 81, folio 73.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1677-1679, inv. 87, folio 169.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland: 180, 4 augustus 1684.

7 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 093, folio 414.

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B17 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten .

9 Rechterlijke Archieven Friesland, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 094 Weesboeken 1701-1707 Folio 295 Floreenregister van Kollumerland over 1708 Burum Folio 205 nr. 50.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar