Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Hebel

Aucke Wybrantsz

  • Huwelijk (1): Hebel
  • Overleden: vr 1633, Kollum (Fr)

  Bij het onderzoek

Grootvader, testament d.d. 7-10-1669. Koll.l.

Zie Weesboek Koll.l. inv 66 folio 61 d.d. 23-5-1616 over de erfgenamen van Dieuwer Assiendsdr & Johannes Rompts (Riddersma)...

  Bij het overlijden

Te Meckamaburen.

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 16-04-1605, Kollumerland (Fr). 1
Op huiden den 16e Aprilis 1605 compareerde voor ons Arnoldo Poppij, assesseur van gerechte Collnt: en Bronger Brongersma, secretaris aldaer, in eigener persoon Aucke Wijbrantsz, woonende in Meckama buiren onder de clockslach van Collum, versoeckende dit naeges: instrument, alhier in de registers van den hypothequen der onroerende goederen deser in.dictien geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als hier nae volget.

Cornelis Berensz toe Collum woonende, lije en bekenne mitsdesen schuldich te wesen Aucke Wijbrantsz, bij Collum in Meckamabuiren nu woonachtich, de somma van dardehalff hondert golden guldens van28 Stvrs: 't stuck, heercomende ter causa van coop van haver en wintercoorn, bij mij tot winter anno 1599 wel en deughdelijck ontfangen ten voorschreven somme gerekent, des ick den voorschreven Aucke en Hebel, zijn huijsvrouwe bedanke, etc.

Geldzaken: 16-04-1605, Kollumerland (Fr). 1
Op huiden den 16e Aprilis 1605 compareerde voor ons Arnoldo Poppij, assesseur van gerechte Collnt: en Bronger Brongersma, secretaris aldaer, in eigener persoon Aucke Wijbrantsz, woonende in Meckama buiren onder de clockslach van Collum, versoeckende dit naeges: instrument, alhier in de registers van den hypothequen der onroerende goederen deser in.dictien geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als hier nae volget.

Aucke woonde op 16-04-1605 op Meckamabuiren te Kollum (Fr).

Boedelscheiding: op 16-05-1615, in Kollumerland (Fr). 2 Op huijden den 16e Maeij 1615 sijn Berent en Jan Assiens zonen als omen tot en over Rotger Rotgersz en Auckien Wijgersdr, haer susters kinderen, tot versoeck van Aeucke Wijbrantsz, Rintse Joesz en Folckert Joesz, curatores geordonneert ende geauthoriseert over deselve kinderen om van deselve requiranten te ontfangen rekeninge, bewijs en aenwijsinge van administratie en onder wijndt(?) die de voornoemde requiranten over de voorschreven kinderen en haere vaderlijcke goederen gehadt hebben, daaraff slodt en staet van goederen te maecken en 't selve geschiet zijn, daaraff ontslagen te wesen, om welcx wel en getrouwelijck te bedienen de voornoemde kinderen meeste nut en profijt te sterken en schade te schutten in desen, zij Jan en Berent gepresteert hebben, den behoorl: eedt en belofte van getrouwicheit daartoe staende aen handen van de grietman Feijtsma.

Boedelscheiding: op 16-05-1615, in Kollumerland (Fr). 3
Op huijden den 16e Maeij 1615 sijn Aucke Wijbrantsz ende Rintse Joesz tot versoeck van Berent en Jan Assiens zonen, curatores geordonneert ende geauthoriseert bij den gerechte Collnt:, om van haer Berent en Jan te ontfangen rekeninge, bewijs en aenwijsinge van administratie die zij Berent en Jan gehadt hebben over Rotger Rotgers en Auckien Wijgersdr haer susters kinderen, voor hoe veele het moeders goet aen gaet en daaraff slodt en staet van goederen te maecken, om welcx getrouwelijck te bedienen de weeskinderen meeste nut en profijt in desen te sterken en schade te schutten, zij Aeucke, Rintze en Folckert gepresteert hebben, den behoorl: eedt en belofte van getrouwicheit daartoe staende aen handen van de grietman Feijtsma, mits de voorschr: rekeninge geschiet, slodt en staet gemaeckt zijn, daaraff ontslagen te wesen.

Niet vermeld onder de comparanten en toch bedigd: Folckert Johannes.

Het gaat dus over de kinderen van de zuster van Auckien Wijgersdr. Toch Hiske Wijgers?

Zijn testament werd op 14-03-1679 te Kollumerland (Fr) ingeschreven. Ritske Bouwes mr.bakker, woonachtig te Kollum curator
Aucke Jurriens huisman, woonachtig te Augsbuurt curator
Jan Egberts vader
wijlen Saepcke Aukes moeder
Pijtter Janssen oud 14 jaar weeskind
Aucke Jansen grootvader testament d.d. 7 oct 1669
Riemcke Gerbens grootmoeder geregistreerd ter griffie 2 nov 1671


Aucke trouwde met Hebel.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1601-1609, inv. 123, folio 105, dezelfde pagina ook folio 207.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1613-1619, inv. 13, folio 103 verso.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1613-1619, inv. 13, folio 103.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar