Hessel Idses, van Banga
(ca 1640-)
Welmoed Jans
Hessel Clases
(ca 1670-vr 1706)
Grietje Hessels
(1671-vr 1706)
Welmoed Hessels
(1696-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Dirck Beerents

Welmoed Hessels

  • Geboren: 1696, Morra (Fr)
  • Huwelijk (1): Dirck Beerents op 04-05-1714 in Morra (Fr)

  Algemeen


Welmoeds dochter Tjetske Derks bezat "een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722". Deze intitialen staan waarschijnlijk voor Welmoed Hessels, maar het jaartal 1722 laat nog gissen naar de gelegenheid waarvoor die bijbel toen werd gemerkt. Welmoed was in dit jaar zwanger van Tjetske...

  Bij het onderzoek


De herkomst van Welmoed Hessels was lang een raadsel. Het enige dat bekend was, was de plaats waar zij vandaan kwam, Morra. Hier, langs de Lauwerszee in Oostdongeradeel komen veel Hessels voor, ook in de buurdorpjes Hantum, Oosternijkerk en Niawier. De naam van Hessel Clasen kwam tevoorschijn als overledene in enkele erfscheidings- en voogdijkwesties tussen 1708 en 1718, die te vinden zijn in de Weesrekeningen van Oostdongeradeel. De curator voor de weeskinderen was Ids Hessels, er staat bij dat hij ook hun oom was. Hij blijkt de broer te zijn van Welmoeds moeder Grietje Hessels. En zo ontvouwde zich een tak met 3 extra generaties tot aan de Bangastate bij Hantumhuizen.

Dan blijft er nog de vraag over een zoon van Welmoed & Dirck die zij Gosse hebben genoemd. Deze naam komt ook voor in een gezin van weer een andere Hessel Klases die tegelijk twee zonen laat dopen Melle en Gosse, in Hardegarijp op 28-10-1660. Misschien is er verband. 1

  Bij de geboorte


Op 13-3-1706 was zij "in 't 11e jaar".

  Persoonlijke feiten

Op 13-03-1706 werd in Nijkerk (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 2
Op deze dag worden alle bezittingen en vorderingen opgesomd ter verrekening met de weeskinderen van Hessel Clases en Grietje Hessels.
Dit alles ten overstaan van den Bijsitter Jan Doekles als vertegenwoordiger van de grietman van Oostdongeradeel, Ulbe baron van Aylva. Klerk Jan Galtama. In het sterffhuijse van Hessel Clases & Grietie Hessels egtelieden in leven woonagtig op Paesmawal onder de clokslagh van den dorpe Nijkerk die t' samen in een week overleden en gelijk ter aarden bestelt."
Op verzoek van Tijmen Jans, Gerrijt Wijtses tot Aelsum en Nijkerk, mitsgaders Ids Hessels, ontvanger van den dorpe Hantumhuijsen, curatoren over de nagelatene onmondige kinderen... En dan volgt er een hele lijst (21 pagina's) van goederen, actien en crediten, brieven etc. die zich in het sterffhuijs bevonden...

Voogdij: 04-08-1708, Oostdongeradeel (Fr). 3 4
"...wegens Welmoedt, Claes, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, kinderen en erfgenamen van Hessel Clases cum uxoris...

Op huiden den 4den Augustij 1708 etc...
Gerrijt Wijtses, coopman tot Nijkerk;
alsmede [...] over de kinderen ende erfgenamen van w[ijlen] Hessel Clasen op Pol[...] onder den clockslagh van den dorp Nijkerk... overleden [...]
[...] in tijden Eght... Woonachtig...
Gerrit Botma tot Morra tot Nijkerk [...]
Hendrick Hendrix tot Nijkerk
[..] waarop Gerrit Wijtses heeft overlegt [...]"
Ook hier een lange lijst van betalingen.

Reekeninge, bewijs en reliqua gedaan bij Gerrijt Wijtses als geauthoriseerde curator over de kinderen van Hessel Clasen en Grietie Hessels, in rijden echtelieden onder de klokslag van Nijkerk hebbende gewoont, met namen Welmoet, Claas, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, universele erfgenamen van hun wl: olders ende dat alles van de ontvang en uijtgave die Gerrijt Wijtses sedert het maken der staat en scheijdinge voor den Ed: Geregte van Oostdongeradeel in dato den 4 Augustus 1708 heeft gehadt, gestelt bij Cargls: soo volght.

Voogdij: 23-07-1711, Oostdongeradeel (Fr). 5
Gecompareerd voor Gerrit Botma, bijzitter, ... Oostdongeradeel,
Claas Hessels voor hem selfs; en zo wegens
Hessel Hessels, Gerrijt Hessels, Welmoed Hessels, Tjitske Hessels aan ter eenre zijde gesterkt met de Pr. Fiscaal raed off.:
contra
Ids Hessels, ontvanger van Hantumhuizen en
Hessel Freercks tot Nijkerk, resp... omen van de requiranten en ... wegens hem en sijne suster [van Ids = Grietje?]...
Gerrijt Wytses tot Nijkerk

Voogdij: 06-08-1714, Oostdongeradeel (Fr). 6
Reekeninge, bewijs en reliqua. Aeltie Hessels, wed: van wijl: Gerrit Wytses, rendanten, contra Claas Hessels, Hessel Hessels, Gerrit Hessels sampt Dirk Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels, rendeerden, ende dat van de ontfangh en uitgaeve die hij sedert de laeste rekeninge in dato den 6e Aug: 1714 heeft gehad, gestelt bij Cargl: soo volght.

Zij was op 13-10-1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr).
Dirck Berents en Welmoed Hessels deden belijdenis op 13 oct 1715; hy smid bij de Zyl.
Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 7
Vanwege wijlen Hessel Clases.
Claes Hessels, oud 21 jaar, Hessel Hessels, oud 19 jaar, Tietske Hessels, oud in haar 14e jaar midsgaders de fiscaal wegens Gerrit Hessels, oud in zijn 15e jaar, kinderen en medeerfgenamen van Hessel Clases.
Curatoren Dirks Beerns, meester smid op Munterzijl/Munnekezijl en Ids Hessels als volle oom.
Opm. Dirk Beerns curator over Claas, Hessel en Gerrit Hessels. Ids Hessels curator over Tietske Hessels.

In de kantlijn: Op huijden desen 30 Maart 1718 compareerden Claas Hessels, Hessel Hessels en Tietske Hessels, mitsgaders de fiscael rat: off: weegens Gerrit Hessels, in deesen requiranten, contra Gerben Jacobs huijsman tot Nihuijs? sampt Ids Hessels, ontfanger van Hantumhuijsen, requireerden. Gehoort het versoek van de requiranten en het consent van de requireerden, authoriseren deselve ad curator tot opneeminge deeser rekeninge en om daer inne wel en getrouwelijk te handelen, hebben de requireerden den Eede daer toe staende in handen van de commissaris gepresteert, waer op Aeltie Hessels wed: van Gerrijt Wytses deese rekening als rendante heeft overgeleght en is deselve bij de requireerden in vorige qlt: opgenomen, voorts gebesoigneerd als volgt meede opgenomen bij Dirck Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels.


Welmoed trouwde met Dirck Beerents, zoon van Beern Tjesses en Tietske Bauckes, op 04-05-1714 in Morra (Fr). (Dirck Beerents werd gedoopt op 14-01-1677 in Ee (Fr) en overleed vr 16-01-1750 in Munnekezijl (Fr).)


  Bij het huwelijk


Oostdongeradeel, attestatie afgegeven op 4 mei 1714
Dirck Beerents, afkomstig van Munnikezijl
Welmoed Hessels, afkomstig van Morra

Bronnen


1 DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 13 oktober 1715

Er bestaat een Welmoet Hessels die op 13-10-1715 belijdenis doet en in 1716 wordt ingeschreven als lidmaat (hetzelfde jaar als Derk Hendriks), maar hier is zij getrouwd met een Dirk Berents (Beerns), een smid bij de zijl.

2 Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

3 Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719.

4 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso.

5 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

6 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.

7 Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar